²¼ ²ÚÆÜ Ð²ÞÆìܺðÆ Ð²Ø²Î²ð SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "²¼ ²ÚÆÜ Ð²ÞÆìܺðÆ Ð²Ø²Î²ð SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ"

Транскрипт

1 ²¼ ²ÚÆÜ Ð²ÞÆìܺðÆ Ð²Ø²Î²ð SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS ²½ ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ Á (²ÐÐ) ³½³ï³Ï³Ý ïýï»ë³ï³ñ áõý»óáõ»ñïñý»ñáõù Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý áñíáýã³óý»ñç Ýϳñ³ ñù³ý í»ñéáõ- ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ áëï³å³ïóí³í óáõó³ýçßý»ñç ѳٳϳñ : гٳϳñ Ç ³é³Ýóù³ÛÇÝ óáõó³- ÝÇßÁ ѳٳñíáõ٠ѳٳ˳éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ (Ðܲ), áñá µýáõã³ ñáõù»ñïñáõùª ïýï»ëáõãû³ý µáéáñ ÛáõÕ»ñáõÙ ³ñï³¹ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ͳé³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁª ݳ˳ï»ëí³Í í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý, Ïáõï³ÏÙ³Ý ½áõï ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ðܲ-Ý Ñ³ßí³ñÏíáõÙ»ñ»ù»Õ³- ݳÏÝ»ñáíª ³ñï³¹ñ³Ï³Ý,»Ï³Ùáõï- Ý»ñÇ Ó ³íáñٳݻϳÙáõïÝ»ñÇ û ï³ áñíù³ý (ͳËë³ÛÇÝ): ²ñï³¹ñ³Ï³Ý»Õ³Ý³Ïáí Ðܲ-Ý ëï³óíáõù áñå»ë ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõç ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý ï³ñµ»ñáõãûáõý ϳ٠áñå»ë ïýï»ëáõãû³ý ÛáõÕ»ñáõÙ ëï»õíí³í ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³Ýñ³- áõù³ñ: Àݹ áñáõù, Áëï ÛáõÕ»ñÇ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ ѳßí³ñÏíáõÙ»Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñáí, áñáýù ã»ý Ý»ñ³éáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ѳñÏ»ñÁ, ë³ï³ûý Ý»ñ³éáõÙ»Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÁ: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí Ðܲ-Ç Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³í»É³óÝ»É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ½áõï (³é³Ýó Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÇ) ѳñÏ»ñÁ: ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ û ï³ áñíù³ý»õ³- ݳÏáí ѳßí³ñÏí³Í Ðܲ-Ý Çñ»ÝÇó Ý»ñ- ϳ۳óÝáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÇ, ѳٳ˳éÝ Ïáõï³ÏÙ³Ý ½áõï ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ýñ³ áõù³ñá: Àëï»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ó ³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, Ðܲ-Ç Ñ³ßí³ñÏٳݻճݳÏÁ ²ÐÐ-Ç ßñç³Ý³Ïáõ٠ϳï³ñíáÕ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇó ÐÐ ³½ ³ÛÇÝ íç ³- ϳ ñ³ï³ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ðܲ-Ç Ñ³ßí³ñÏٳݻñ»ù»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ : ê³ï³ûý ¹³ ³ÝÏ³Ë Ñ³ßí³ñÏ ãç ѳٳñíáõÙ, ù³ýç áñ ÁݹáõÝí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³Ûݻϳ- Ùï³ÛÇÝ áã µáéáñ óáõó³ýçßý»ñý»ý The System of National Accounts (SNA) is a system of interrelated indicators which are used for description and analysis of macroecnomic processes in more than market economies. The key indicator of the system is the Gross Domestic Product (GDP), which characterizes the value of goods and services produced in all branches of the economy and is intended for final consumption, capital formation and net exports. GDP can be calculated in three ways: from the production side, from the use side, and through sources of incomes. GDP calculated with the production method is the difference between the output of goods and services for the whole country, on the one hand, and intermediate consumption, on the other hand, or the sum of values added created in branches of the economy. The values added by branches are here calculated at basic prices, i.e. excluding taxes on products, but including subsidies on products. To calculate GDP at market prices, net taxes (less subsidies) on products are required to be added. GDP from the use side is defined as the sum of expenditures on final consumption, gross capital formation, and net export. The method of constructing GDP through sources of incomes is one of the three methods used by the National Statistical Service of the Republic of Armenia to calculate GDP within the SNA. But it is not independent because not all indicators of incomes can be measured directly and some of them are calculated with the balance method. Система национальных счетов (СНС)-система взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов в странах с рыночной экономикой. Ключевым показателем системы является валовой внутренний продукт (ВВП), характеризующий стоимость товаров и услуг, произведенных в стране во всех отраслях экономики и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта. ВВП может быть рассчитан тремя методами: производственным, методом формирования ВВП по источникам доходов и использования. ВВП при расчете производственным методом получается как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране, с одной стороны, и промежуточным потреблением - с другой, или как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. При этом объемы добавленной стоимости по отраслям рассчитываются в основных ценах, то есть не включающих налоги на продукты, но включающих субсидии на продукты. Для расчета ВВП в рыночных ценах необходимо добавить чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты. ВВП, рассчитанный методом использования, представляет собой сумму расходов на конечное потребление товаров и услуг, валового накопления и чистого экспорта. Метод формирования ВВП по источникам доходов является одним из трех методов исчисления ВВП, применяемых Национальной статистической службой РА в рамках расчетов по СНС.Однако, он не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией не все показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчисляется балансовым методом. г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

2 ëï³óíáõù áõõõ³ïç ѳßÇíÝ»ñÇó, ¹ñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ ѳßí³ñÏíáõ٠ѳßí»ÏßéٳݻճݳÏáí: Àëï»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, Ðܲ-Ç Ó ³íáñáõÙÝ ³ñï³óáÉáõÙ ³ÝÙÇç³å»ë ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áñíáýã³óçý Ù³ëݳÏóáÕ ÙdzíáñÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ å»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñá ëå³ë³ñïáõ áã ³é ïñ³ûçý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï³ó³í ëï½µý³ï³ý»ï³- ÙáõïÝ»ñÁ: ²Ûë ѳßí³ñÏÝ»ñáõ٠ѳٳ˳éÝ ß³ÑáõÛÃÁ (ѳٳ˳éÝ Ë³éÁ»Ï³ÙáõïÁ) ѳݹÇë³Ýáõ٠ѳßí»ÏßéáÕ Ñá¹í³Í áñáßíáõù áñå»ë ³ñï³¹ñ³Ï³Ý»Õ³Ý³Ïáí ѳßí³ñÏí³Í Ðܲ-Ç, ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñó³ïñáõãû³ý áõ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ- ÙáõÍÙ³Ý ½áõï ѳñÏ»ñÇ ï³ñµ»ñáõãûáõý: Üßí³Í»Õ³Ý³ÏÁ ÏÇñ³éíáõÙ ÐÐ ³½ ³ÛÇÝ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ͳé³Ûáõ- ÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áã û Ðܲ-Ç ³Ýí³Ý³Ï³Ý ͳí³ÉÇ Ï³Ù ¹ÇݳÙÇϳÛÇ áñáßù³ý, ³ÛÉ ÙdzÛÝ ¹ñ³ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ í»ñéáõíáõãû³ý ѳٳñ: ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßÇíÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ÇÝùݳïÇå ³Ù á ³ÕÛáõë³Ï: ÆÝãå»ë µáéáñ ÙÛáõë ѳßÇíÝ»ñÁ, ³ÛÝ ÝáõÛÝå»ë ϳ½Ùí³Í»ñÏáõ Ù³ëÇóª é»ëáõñë³ûçý, áñï»õ óáõûó»ý ïñíáõù ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ͳé³ÛáõÃ- ÛáõÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÝ áõ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ѳñÏ»ñÁ Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÁ, ÇëÏ û ï³ áñí- Ù³Ý Ù³ëáõÙª ëå³éù³ý (ÙÇç³ÝÏÛ³É í»ñçý³ï³ý) ѳٳñ û ï³ áñííáõ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³É- Ý»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ ϳåÇï³ÉÇ Ïáõï³ÏáõÙÁ, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ: ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇíÝ ³ñï³óá- ÉáõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áñíáýã³óçý í»ñ³µ»ñíáõ áñí³é- ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ѳßíáõÙ áñáßíáõù Ðܲ-Ç Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙùÁ ѳݹÇë³óáÕ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÁ: ÂáÕ³ñÏáõÙÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳßí»ïáõ ï³ñáõù ïýï»ëáõãûáõýáõù ³ñï³¹ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ³ñÅ»ùÁ: ²åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ³ÛÝåÇëÇ ÛáõÕ»ñ, ÇÝãåÇëÇù»Ý ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, ³Ýï³é³ÛÇÝ ïýï»ëáõãûáõýá, ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñíáõ- Ý»áõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ïý»ñá: The calculation of GDP through sources of incomes reflects primary incomes receivable by entities directly involved in production, and also by general government and non-profit institutions serving households. Here, the gross operating surplus (gross mixed income) is a balancing item, which is defined as the difference between the GDP, calculaled with the production method at market prices, and compensation of employees and net taxes on production and imports. This method is only used by the National Statistical Service of the Republic of Armenia to analyse the value structure of GDP, but not to determine its nominal volume or changes. Goods and services account is a special summary table. Like all other accounts, it consists of two parts: on the resources side the output and imports of goods and services, taxes on products, subsidies on products are recorded; on the uses side consumer expenditures on goods and services (intermediate and final), gross fixed capital formation, changes in inventories, and exports are recorded. Production account records transactions directely linked to the production process. In this account the value added is defined, which is basis for calculating the Gross Domestic Product. Output is the value of goods and services produced in the economy during a year. Output of goods includes such branches as industry, agriculture, forestry, construction, other goods-producing branches. Формирование ВВП по источникам доходов отражает первичные доходы, получаемые единицами, непосредственно участвующими в производстве, а также государственными учреждениями и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. В этом расчете валовая прибыль (валовой смешанный доход) является балансирующей статьей и определяется как разница между ВВП, рассчитанным производственным методом в рыночных ценах, оплатой труда работников и чистыми налогами на производство и на импорт. Данный метод используется Национальной статистической службой РА для анализа стоимостной структуры ВВП, а не для определения его номинального объема или динамики. Счет товаров и услуг является своеобразной сводной таблицей. Как и все счета, он состоит из двух частей: в части ресурсы показываются выпуск и импорт товаров и услуг, налоги на продукты, субсидии на продукты: в части использование - объемы использования товаров и услуг на потребление (промежуточное и конечное), накопление основного и оборотного капитала, экспорт. Счет производства отражает операции, относящиеся непосредственно к процессу производства. В этом счете определяется добавленная стоимость, составляющая основу исчисления ВВП. Выпуск представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, произведенных в экономике в отчетном периоде. Производство товаров включает в себя такие отрасли, как промыш-ленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительсто, прочие виды деятельности по производству товаров. 198 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

3 ̳é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõ- ÃÛáõÝÝ Áݹ ñïáõù ïñ³ýëåáñïç, ϳåÇ, ³é ïñç, ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ï³- ϳñ³ñÙ³Ý, µý³ï³ñ³ý³ûçý ÏáÙáõÝ³É ïýï»ëáõãû³ý, ³ñí»ëïÇ, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ, µ³ýï³ûçý ( ³ÛÉ ýçý³ýë³í³ñï³ûçý) ³ÛÉ Í³é³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éáõùá ϳ½Ùí³Í ³ÛÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇó, áñáýù ѳßí»ïáõ ųٳݳ- ϳßñç³ÝáõÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ëå³éíáõù ϳ٠í»ñ³ áëíáõù»ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ: ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý Ù»ç ãç ÙïÝáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ëå³éáõùá: ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý ϳ½ÙáõÙ ³é³ÝÓÇÝ ¹Çñùáí Ý»ñ³éíáõÙ»Ý ýç- ݳÝë³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ (µ³ýï»ñç) ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ã³ íáõ ͳé³ÛáõÃ- ÛáõÝÝ»ñÁ: гٳ˳éÝ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÁ ѳßí³ñÏíáõÙ ÛáõÕ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáíª áñå»ë ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³Ûáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý áõ ÙÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý ï³ñµ»ñáõãûáõý: гٳ- ˳éÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ óáõûó ï³éçë, áñ óáõó³ýçßý Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ñÅ»ùÇ ëå³éáõùý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñíáýã³óáõù: ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ½áõï ѳñÏ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ»Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ñÏ»ñÁ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÁ: ¼áõï ³ñï³Ñ³Ûïáõ- ÃÛáõÝÁ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ ѳñÏ»ñÁ óáõûó»ý ïñíáõù ³é³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÇ: ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ñÏ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ»Ý ³ÛÝ Ñ³ñÏ»ñÁ, áñáýó ã³»ñý áõõõ³- ÏÇáñ»Ý ϳËí³Í»Ý ÃáÕ³ñÏí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù³ïáõóí³Í ͳé³ÛáõÃ- ÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇó: ñ³ýó ÃíÇÝ»Ý ¹³ëíáõÙ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÁ, ³Ïóǽ³ÛÇÝ Ñ³ñÏÁ ³ÛÉÝ: Ü»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ñÏÁ ¹³ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇó ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³ÝÓíáÕ Ñ³ñÏÝ : ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÁ µ³õ- ϳó³Í»Ý ³ÛÝ µáéáñ ѳñÏ»ñÇó, áñáýóáí ѳñÏíáõÙ»Ý ³ñï³¹ñáÕ ÙdzíáñÝ»ñÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñíáýã³óç ϳ٠³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñíáýý»ñç û ï³ áñíù³ý Ñ»ï ϳåí³Í (µ³óç ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ñÏ»ñÇó): ²Û¹åÇëÇ Ñ³ñÏ»ñÇ ã³»ñý áõõõ³ïçáñ»ý ϳËí³Í ã»ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇó ß³Ñáõóµ»ñáõÃÛáõÝÇó: ñ³ýù ã»ý Ý»ñ³éáõ٠ݳ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇ ëï³ó³í ß³ÑáõÛÃÇ Ï³Ù ³ÛÉ Output of services includes services of transport, communications, trade, material supply, housing, public utilities, culture, health care, banking services, etc. Intermediate consumption is equal to the value if goods and services, transformed or consumed in the current process of production. The intermediate consumption does not include consumption of fixed capital. Intermediate consumption also covers payments of financial intermediation services indirectly measured. Gross value added is calculated at the level of branches of the economy as the value of output of goods and services less the value of intermediate consumption. The term Gross means, that the value added includes the value of fixed capital consumed in the process of production. Net taxes on production and imports include taxes on products and imports and other taxes on production. The term Net means that taxes are shown excluding related subsidies. Taxes on products include taxes whose rates directly depend on the value of goods produced and services rendered. Taxes on products include: value added tax (VAT), excise, tax, etc. Taxes on imports are those levied on imported goods and services. Other taxes on production consist of all taxes, except taxes on products, payable by enterprises in connection with their participation in the production process. The rates of these taxes do not directly depend on the volume and profitability of production. They do not include and taxes on profit or other incomes received by enterprises. Other taxes on production include: taxes on use of natural resources (environment tax), payments for land (land tax), licenses, state duties and levies payable by enterprises and Произвиодство услуг включает услуги транспорта, связи, торговли, материально-техничекого снабжения, жилищного и коммунального хозяйства, культуры, здравоохранения, бытовые услуги, банковские (и прочие финансокредитные) и др. услуги. Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде. Потребление основного капитала не входит в состав промежуточного потребления. В состав промежуточного потребления включается отдельной позицией потребление косвенно измеряемых услуг финансового посредничества (банков). Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин валовая указывает на то, что показатель включает потребленную в процессе производства стоимость основного капитала. Чистые налоги на производство и импорт включают налоги на продукты и на импорт и другие налоги на производство. Термин чистые означает, что налоги показаны за вычетом соответствующих субсидий. Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг. К налогам на продукты относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы и др. Налоги на импортэто налоги на импортируемые товары и услуги. Другие налоги на производство состоят из всех налогов, которыми облагаются производящие единицы в связи с их производством или использованием факторов производства, кроме налогов на продукты. Размер таких налогов прямо не зависят от объема и рентабельности производства. Они не включают также любые налоги на прибыль или иные доходы, получаемые институциональной единицей. К другим налогам на производство относятся: г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

4 »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ íñ³ ó³ýï³ó³í ѳñÏ»- ñá: ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñÇó»Ý µý³ï³ý å³ß³ñý»ñç û ï³ áñíù³ý ѳٳñ í ³ñÝ»ñÁ (µý³å³ñå³ýáõã- Û³Ý í ³ñ), ÑáÕÇ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç û ï³ áñííáõ ß»Ýù»ñÇ áõ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»- ñç (³Ýß³ñÅ áõûù)å³ñµ»ñ³ï³ý ѳñÏ»ñÁ, ³ñïáݳ ñ³ûçý í ³ñÝ»ñÁ, å»ï³ï³ý ïáõñù»ñá ³ÛÉÝ: Èñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÁ å»ï³ï³ý µûáõç»çó áñáß³ïç ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³- Ïáí ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³- Ù³¹ñíáÕ ³ÝѳïáõÛó ÁÝóóÇÏ í ³ñÝ»ñÝ»Ý: ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ó ³íáñÙ³Ý Ñ³ßÇíÁ»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ëï½µý³ï³ý µ³ßëù³ý ѳßíÇ µ³õï³óáõóçã Ù³ëÝ : ²ÛÝ ³ñï³óáÉáõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñíáýã³óçý Ù³ë- ݳÏóáÕ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ é»½ç¹»ýï- ÙdzíáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í ³ñí³Í ëï½µý³- ϳݻϳÙáõïÝ»ñÁ: γéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÁ ѳ- Ù³ñíáõÙ»ñÏñÇ é»½ç¹»ýï,»ã» ³Û¹ ï³ñ³íùáõù ïýíáõù ¹ñ³ ïýï»- ë³ï³ý ߳ѻñÇ Ï»ÝïñáÝÁ, ³ÛëÇÝùݪ»Ã» ³ÛÝ ½µ³Õíáõ٠ϳ٠ݳ˳ï»ëáõÙ ½µ³Õí»É ïýï»ë³ï³ý áñíáõý»áõãû³ý áñ ï»ë³ïáí ϳ٠áñí³éýáõã- ÛáõÝÝ»ñáí»ñϳñ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ` ëáíáñ³µ³ñ ѳí³ë³ñ»óí³Í Ù»Ï ï³ñí³: ²ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñ- Ó³ïñáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõù ѳßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ í³ñóáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñí³ïáõç ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ϳ٠µý»õ»ý Ó áí í ³ñí³Í µáéáñ í³ñó³ïñáõãûáõýý»ñç áõù³ñáí: ²ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñ- Ó³ïñáõÃÛáõÝÁ ѳßí³éíáõ٠ѳßí» ñí³í áõù³ñý»ñáí Çñ Ù»ç Áݹ ñïáõù ݳ ëáóç³é³ï³ý ³å³Ñáí³ ñáõãû³ý í ³ñÝ»ñÁ,»Ï³Ùï³Ñ³ñÏÁ ³ÛÉ í ³ñÝ»ñÁ, áñáýù»ýã³ï³»ý í ³ñÙ³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: гٳ˳éÁ (½áõï) ß³ÑáõÛÃÝ Çñ»- ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñá ÙÝáõÙ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇÝ í³ñóáõ ³ß˳ïáÕ- Ý»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñó³ïñáõãû³ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ»ñÇ í ³ñÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ͳËë»ñÁ ϳï³ñ»Éáõó Ñ»ïá: гٳ˳éÝ Ï³Ù ½áõï ß³ÑáõÛà ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ïíû³é ¹»åùáõÙ óáõûó ï³éçë, û ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áñíáýã³óáõù ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ëå³éáõùá ѳßíÇ ³éÝí³Í Ýßí³Í óáõó³ýçßáõù, û áã: organizations, real estate tax, extraordinary Ghemobyl mitigation tax. Subsidies are current noncompensibl payments from the State budget to enterprises provided those enterprises are really producing particular goods and services. Generation of income account is a constituent element of primary distribution of income accounts. It reflects primary incomes payable by resident institutional units directly engaged in the process of production of goods and services. An institutional unit is considered to be resident within a country when it has a centre of economic interest in that territory, i.e. is engaged or is going to get engaged in some economic activities or transactions during a long period, usually assimilated to one year. Compensation of employees is defined as remuneration, in cash or in kind, payable to employees in return for work done during the accounting period. Compensation of employees is recorded on the basis of gross amounts and includes contributions to social insurance schemes, income tax deductions, and other payments, payable by employees, even if these are actually deducted by administration and paid directly to social insurance funds, tax services or any other institutions on behalf of the employees. Gross (or net) operating surplus of the economy is the part value added which remains with producers after deducting outlays related to the remuneration of employees and taxes on production. The terms gross and net in this case show if this indicator includes or excludes consumption of fixed capital in the process of production. налоги за пользование природными ресурсами (экологический налог), плата за землю (земельный налог), плата за патенты, государственная пошлина и сборы, взимаемые с предприятий и организаций, налог на недвижимость. Субсидии - текущие некомпенсируемые выплаты из государственного бюджета организациям при условии производства ими определенного вида товаров и услуг. Счет образования доходов является составной частью счетов первичного распределения доходов. Он отражает выплату первичных доходов институциональными единицами-резидентами, непосредственно участвующими в производстве товаров и услуг. Институциональная единица считается резидентом экономики страны, если она имеет на ее территории центр экономического интереса, то есть, если она занимается или собирается заниматься какими-либо видами экономической деятельности или операциями в течение длительного периода времени, обычно приравниваемого к одному году. Оплата труда работников определяется суммой всех вoзнаграждений в денежной или натуральной форме, выплачиваемых работадателями работникам за работу, выполненную ими в течение отчетного периода. Оплата труда работников учитывается на основе начисленных сумм и включает в себя суммы отчислений на социальное страхование, налогов на доходы и другие выплаты, которые подлежат уплате работниками. Валовая (чистая) прибыль представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда работников и уплатой налогов на производство. Термин валовая или чистая в данном случае указывает на то, включает или не включает этот показатель потребление в процессе производства основного капитала. 200 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

5 îý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñçý å³ï- ϳÝáÕ Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³- ¹ñ³Ï³Ý áñíáõý»áõãû³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó ³íáñí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ïáãíáõ٠ѳٳ˳éÝ Ë³éÁ»Ï³Ùáõï, ù³ýç áñ ³ÛÝ ³ñï³óáÉáõÙ ÇÝãå»ë Ó»éݳñϳïÇñáç ÏáÕÙÇó ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñ- Ó³ïñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë É Ó»éݳñ- ϳïÇñ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃÁ: êï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç µ³ßëù³ý ѳßÇíÁ ѳٳñíáõٻϳÙáõïÝ»ñÇ ëï½µý³ï³ý µ³ßëù³ý ѳßíÇ»ñÏñáñ¹ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù³ëÁ: ²ÛÝ µýáõã³- ñáõù 黽繻ýïý»ñç (ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ) ÙÇç ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áñíáõý»áõãûáõýçó ë» ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ëï³ó³í ëï½µý³- ϳݻϳÙáõïÝ»ñÇ µ³ßëáõùá: ê» ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³í»ï³- ÙáõïÝ»ñÝ ³ÛݻϳÙáõïÝ»ñÝ»Ý, áñáýù ëï³óíáõù Ï³Ù í ³ñíáõÙ»Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÇ ÏáÕÙÇó û ï³ áñí- Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí ïñ³ù³¹ñí³í ýçý³ýë³ï³ý, ÑáÕÇ ³ÛÉ áã ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (Áݹ»ñù ³ÛÉ µý³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñ, å³ï»ýï, ³ñïáݳ Çñ ³ÛÉÝ) û ï³ áñíù³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: êï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç ë³é¹áý µýáõã³ ñáõù ³ÛݻϳÙáõïÝ»ñÁ, áñáýù Ó ³íáñíáõÙ»Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ é»½ç¹»ýï-ùç³íáñý»ñç Ùáïª ³ñï³¹ñáõ- ÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõó ë» ³Ï³Ýáõ- ÃÛáõÝÇó: ²ÛÝ áñáßíáõù áñå»ë 黽繻ýï- ÙdzíáñÝ»ñÇ ëï³ó³í í ³ñ³Í µáéáñ ëï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç ï³ñµ»ñáõ- ÃÛáõÝ: ²ÙµáÕç ïýï»ëáõãû³ý ٳϳñ¹³- Ïáí ëï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç ë³é¹áýª ѳßí³ñÏí³Í ѳٳ˳éÝ ÑÇÙùáí, ³ÛëÇÝùÝ, ÙÇÝã ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ëå³éù³ý ¹áõñë µ»ñáõùá, ѳí³ë³ñ ѳٳ˳éÝ ³½ ³ÛÇݻϳÙïÇÝ: ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ µ³ßë- Ù³Ý Ñ³ßÇíÝ ³ñï³óáÉáõÙ ÁÝóóÇÏ ³ÝѳïáõÛó áë³ïíáõãûáõýý»ñç ëï³ó- Ù³Ý áë³ýóù³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ѳïí³ÍÝ»ñÇ ëï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç ë³é¹áûç í»ñ³ áëáõùá ïýûñçýíáõ»ï³ùïç: îñ³ýëý»ñïá áñí³éýáõãûáõý,»ñµ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù»Ï ÙdzíáñÁ ïñ³ù³¹ñáõù ³åñ³ÝùÝ»ñ, ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ýçý³ýë³ï³ý áã ýçý³ýë³ï³ý ³ÏïÇíÝ»ñ Ù»Ï ³ÛÉ ÙdzíáñǪ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³ó ³åñ³ÝùÇ, ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù ³ÏïÇíÇ Ó áí áëñ³ïáõóáõù ëï³ý³éáõ: î³ñµ»ñáõù»ý ÁÝóóÇÏ Ï³åÇï³É ³ÝѳïáõÛó áë³ïíáõãûáõýý»ñ: ñ³ýù ϳñáÕ»Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý µý»õ»ý Ó áí: Referring to unincorporated enterprises owned by households this category is called Gross mixed income, because it reflects both remuneration of work done by the owner of enterprise and enterpreneural income. Allocation of primary income account is the second constituent of the primary distribution of income accounts. It shows how incomes obtained from the production, activity or property are dustributed among resident institutional units or sectors. Property incomes include incomes receivable or payable by institutional units in connection with putting the financial assets, land, and other non-financial assets (minerals and other natural resources, patents, licenses, etc) at the disposal of other institutional units. Balance of primary incomes characterizes incomes receivable by institutional units as a result of their participation in production or from property. It is defined as the difference between all primary incomes receivable and payable by resident units. At the level of the total economy the balance of primary incomes calculated gross, i.e. before deduction of consumption of fixed capital, is equal to Gross National Income. Secondary distribution of income account reflects the transformation of the balance of primary incomes by sectors into their disposable incomes, as a result of receipts and payments of current transfers. Transfer is defined as a transaction in which one institutional unit provides a good, service or asset (financial or non-financial) to another unit without receiving from the later any good, service or asset in return as counterpart. There are current and capital transfers. They may be either in cash or in kind. Прибыль, образующаяся в результате производственной деятельности предприятий, находящихся в собственности домашних хозяйств, носит название валового смешанного дохода, поскольку она отражает как оплату работы, выполненной собственником предприятия, так и прибыль от предпринимательства. Счет распределения первичных доходов является второй составной частью счетов первичного распределения доходов. Он характеризует распределение первичных доходов, полученных от производственной деятельности и от собственности, между резидентами (институциональными единицами или секторами). Доходы от собственности включают доходы, получаемые или выплачиваемые институциональными единицами в связи с предоставлением в пользование финансовых активов, земли и других нефинансовых активов (недра и другие природные активы, патенты, лицензии и т.п.). Сальдо первичных доходов характеризует доходы образующиеся у институциональных единиц-резидентов в результате их участия в производстве и от собственности. Оно определяется как разница между всеми первичными доходами, полученными и выплаченными единицами-резидентами. На уровне экономики в целом сальдо первичных доходов определенных на валовой основе, то есть до вычета потребления основного капитала, равно валовому национальному доходу. Счет вторичного распределения доходов отражает преобразование сальдо первичных доходов секторов в их располагаемый доход в результате поступлений и передачи текущих трансфертов. Трансферт представляет собой операцию, когда одна институциональная единица представляет товар, услуги или актив (финансовый или не финансовый) другой единице, не получая в замен от нее возмещения в виде товара, услуги или актива. Различают текущие и капитальные трансферты. Они могут производиться в денежной и натуральной формах. г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

6 ÀÝóóÇÏ ïñ³ýëý»ñïý»ñý Áݹ ñïáõù»ý Ñ»ï Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ïý»ñ᪻ï³ùïç áõý»óí³íùç ÁÝóóÇÏ Ñ³ñÏ»ñ ³ÛÉÝ, ѳïϳóáõÙÝ»ñ ëáóç³é³ï³ý ³å³Ñáí³ ñáõãû³ýá, ëáóç³é³ï³ý Ýå³ëïÝ»ñ, ϳٳíáñ ÙáõÍáõÙÝ»ñ áã ϳåÇï³É µýáõûãç Ýí»ñÝ»ñ, ïáõ ³ÝùÝ»ñ ³ÛÉÝ: îýûñçýíáõ»ï³ùáõïý ³ÛݻϳÙáõïÝ, áñá í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ϳ٠ËݳÛáÕáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ïýûñçýáõù ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÁ: ²ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ѳٳ˳éÝ ³½ ³ÛÇݻϳÙïÇó Ñ³Ý³Í áñå»ë ÁÝóóÇÏ ïñ³ýëý»ñïý»ñ áë³ýóí³í»ï³ùáõïý»ñá, áõù³ñ³íª ëï³ó³í ÁÝóóÇÏ ïñ³ýëý»ñïý»ñá: áéáñ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ é»½ç¹»ýï- ÙdzíáñÝ»ñÇ ïýûñçýíáõ»ï³ùáõïý»ñç áõù³ñá ѳí³ë³ñ ѳٳ˳éÝ ³½ ³ÛÇÝ ïýûñçýíáõ»ï³ùïçý: ú ï³ áñíù³ý áõéáõù Ðܲ-Ý Ñ³ßí³ñÏíáõÙ áñå»ë ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý, ѳٳ˳éÝ Ïáõï³ÏÙ³Ý ½áõï ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý (³é³Ýó Ý»ñÙáõÍÙ³Ý) ѳÝñ³ áõù³ñ: îýûñçýíáõ»ï³ùïç û ï³ áñíù³ý ѳßÇíÁ óáõûó ï³éçë, û ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñá, å»ï³ï³ý ÑÇÙ- ݳñÏÝ»ñÁ ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñá ëå³ë³ñïáõ áã ³é ïñ³ûçý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÝãå»ë»Ý Çñ»Ýó ïýûñçýíáõ»ï³ùáõïá µ³ßëáõù í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÇ ËݳÛáÕáõÃÛ³Ý ÙÇç : ì»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÁ Ó ³íáñíáõٻݪ ïý³ûçý ïýï»ëáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÇó, ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñá ëå³ë³ñïáõ áã ³é ïñ³ûçý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÇó, ÇÝãå»ë ݳ ÏáÉ»ÏïÇí ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ýѳï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳï³ñí³Í å»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÇó: ²ÛëåÇëÇ ËÙµ³íáñáõÙÁ óáõûó ï³éçë, û áí ýçý³ýë³íáñáõù í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÁ: îý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç í»ñçý³- Ï³Ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ»Ý ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç ³ÛÝ Í³Ëë»ñÁ, áñáýù áõõõí³í»ý µáéáñ ³é ïñ³ï³ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ù³õ³ù³ûçý ßáõϳݻñáõÙ áã ϳ½- ٳϻñåí³Í ( áõáó³ûçý) ³é ïñç í³ûñ»ñáõù, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ µý³ï³ñ³- ݳÛÇÝ-ÏáÙáõÝ³É ëå³ë³ñïù³ý, áõõ áñ³ï³ñ ïñ³ýëåáñïç, ϳåÇ, ÑÛáõñ³- Current transfers include: current taxes on income, wealth, etc.; social security contributions and benefits; voluntary payments and gifts without capital character, fines, etc. Disposable income is defined as income left at institutional units` disposal for final consumption and saving, ilt is equal to the Gross National income less income payable as current trasfers plus current transfers receivable. The sum of disposable incomes of all resident institutional units is equal to Gross National Disposable Income. At the stage of use, Gross Domestic Product is calculated as the sum of final consumption of goods and services, gross formation and net exports excluding imports. Use of disposable income account shows how households, general government and non-profit institutions serving households (NPISHs) distribute their disposable income between final consumption expenditures and saving. Final consumption expenditures consist of final consumption expenditures of households, general government final consumption expenditures on individual goods and services and collective services, and also final consumption expenditures of non-profit institutions serving households. Such grouping shows which sector pays for final consumption. Final consumption expenditures of households include outlays for purchasing consumer goods and services from all trading enterprises and city markets, and through non-organized trade (street vendors), from public service, passenger transport, communications establishments, hotels, commercial institutions of culture, health care, education, and also other consumption of goods and services in kind, Текущие трансферты вкючают следующие основные виды: текущие налоги на доходы, имущества и т.п., отчисления на социальное страхование, социальные пособия, добровольные взносы и подарки, не имеющие капитального характера, штрафы и т.д. Располагаемый доход представляет собой доход, которым институциональная единица располагает для конечного потребления и сбережения. Он равен: валовой национальный доход минус доходы, переданные в качестве текущих трансфертов, плюс полученные текущие трансферты. Сумма располагаемых доходов всех институциональных единиц-резидентов равна валовому национальному располагаемому доходу. На стадии использования ВВП расчитывается как сумма конечного потребления товаров и услуг, валового накопления и чистого (за вычетом импорта) экспорта. Счет использования располагаемого дохода показывает, как домашние хозяйства, государственные учреждения и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, распределяют свой располагаемый доход между расходами на конечное потребление и сбережение. Расходы на конечное потребление складываются из расходов на конечное потребление домашних хозяйств, расходов на конечное потребление государственных учреждений на индивидуальные товары и услуги, на коллективные услуги, а также расходов на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Такая группировка показывает, кто финансирует расходы на конечное потребление. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех торговых организациях, на городских рынках и через неорганизованную (уличную) торговлю, предприятиях бытового обслуживания, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, платных учреждениях культуры, здравоохранения, образования, а также потребление 202 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

7 ÝáóÝ»ñÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ³éáÕç³å³- ÑáõÃÛ³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý í ³ñáíÇ ÑÇÙ- ݳñÏÝ»ñǪ ëå³éáõ³ï³ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ, ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç ÏáÕÙÇó ë» ³Ï³Ý ëå³éù³ý ѳٳñ ³ñï³¹ñí³Í áñå»ë ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñó³ïñáõãûáõý ëï³ó³í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µý»õ»ý ï»ëùáí ëå³éù³ýá (µý³ïãáõãû³ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ûå³ý¹³ï ïýï»ëáõãûáõýý»ñç ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, ë» ³Ï³Ý ϳó³ñ³ÝáõÙ ³åñ»Éáõ å³ûù³ý³- ϳÝáñ»Ý ã³ íáõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ): ä»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÝ áõõõí³í ³Ýѳï³Ï³Ý å³ñ³ýçùáõýùý»ñç µ³í³ñ³ñ- Ù³ÝÁ, ϳ½Ùí³Í»Ý å»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏ- Ý»ñÇ ³Ýѳï³Ï³Ý ëå³éù³ý ѳٳñ ݳ˳ï»ëí³Í ëå³éáõ³ï³ý ³åñ³Ýù- Ý»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳï³ñ³Í ͳËë»ñÇó: ²ÛëåÇëÇ Í³Ëë»- ñá ýçý³ýë³íáñíáõù»ý å»ï³ï³ý µûáõç»ç ³ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýáý¹»ñç ѳßíÇÝ: ä»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÝ áõõõí³í ÏáÉ»ÏïÇí å³ñ³ýçùáõýùý»ñç µ³í³ñ³ñù³ýá ï³ñ- µ»ñíáõù»ý ݳËáñ¹Çó Ýñ³Ýáí, áñ ¹ñ³Ýóáõ٠ѳßíÇ»Ý ³éÝíáõÙ å»ï³ï³ý µûáõç»ç ѳßíÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáýù µ³í³ñ³ñáõù»ý áã û ³é³ÝÓÇÝ ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç, ³ÛÉ ³ÙµáÕç ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ñ³ýçùáõýùý»ñá (å³ßïå³ýáõãû³ý, ϳé³í³ñÙ³Ý, ³Ý³å³ñѳÛÇÝ ïýï»ëáõãû³ý, µûáõç»ç ³ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýáý¹»ñç ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ í ³ñíáÕ Çï³Ï³Ý áñíáõý»áõ- ÃÛ³Ý, ÏáÙáõÝ³É ïýï»ëáõãû³ý, ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ëå³ë³ñïáõ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÁ): îý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñá ëå³ë³ñïáõ áã ³é ïñ³ûçý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñÁ ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñçý ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ýí ³ñ ïñ³ù³¹ñíáõ ëå³éáõ³ï³ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ͳé³- ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳï³ñí³Í ͳËë»ñÝ»Ý: ñ³ýó Ù»ç Ý»ñ³éíáõÙ»Ý Ý³ Çñ»Ýó ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ áéáñïáõù ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóí³Í ³Ýí ³ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝ- Ý»ñÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ïáõï³ÏáõÙÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñϳ۳óÝáõ٠黽繻ýï-ùç³íáñý»ñç ÏáÕÙÇó ³å³- ³ÛáõÙ Ýáñ»Ï³ÙïÇ ëï»õíù³ý ѳٳñ produced for own use (agricultural produce of personal subsidiary plots, imputed services of owner-occupied dwellings), and received as labour remuneration. General government final consumption expenditures on individual goods and services consist of outlays of government institutions on consumer goods and services intended for personal consumption. Such outlays are funded from the State budget and extra-budget funds. General goverment final consumption expenditures on collective services. This category is different from the previous one since it includes services rendered by organizations which are compensated from the State budget; such services meet needs of community as a whole, but not of individual households (expenditures on defense, government, roads, scientific activity financed from the State budget and extrabudget funds, communal services and services of institutions serving agriculture). Final consumption expenditures of non-profit institutions serving households are outlays of public associations on consumer goods and services provided free to households. Also here included are services provided free by organisations to their employees in education, health care, culture. Gross fixed capital formation is defined as resident units` investments in fixed assets with the purpose of using these to create new incomes in the future. товаров и услуг в натуральной форме, произведенных для себя (сельскохозяйственная продукция личных подсобных хозяйств, условно исчисленные услуги по проживанию в собственном жилище) и полученных в качестве оплаты труда. Расходы на конечное потребление государственных учреждений на индивидуальные товары и услуги состоят из расходов государственных учреждений на потребительские товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребления. Такие расходы финансируются за счет государственного бюджета и вне бюджетных фондов. Расходы на конечное потребление государственных учреждений на коллективные услуги - этот показатель отличается от предыдущего тем, что в нем учитываются услуги, оказываемые за счет государственного бюджета организациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных домашних хозяйств, а общество в целом (расходы на оборону, управление, дорожное хозяйство, научную деятельность, оплачиваемую за счет средств бюджета и внебюджетных фондов, коммунальное хозяйство, услуги организаций, обслуживающих сельское хозяйство). Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашнние хозяйства - расходы общественных организаций на потребительские товары и услуги, предоставляемые домашним хозяйством бесплатно. Сюда же включаются бесплатные услуги, оказываемые организациями своим работникам в области образования, здравоохранения, культуры. Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение резидентными-единицами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве. г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

8 ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ûµû»ïïý»ñáõùª ³ñï³- ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñ³Ýù û ï³ áñí»éáõ ³Ý³å³ñÑáí: ÜÛáõÃ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ß³ñý»ñç á áëáõãûáõýý Áݹ ñïáõù ³ñï³¹ñ³Ï³Ý å³ß³ñý»ñç, ³Ý³í³ñï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, å³ïñ³ëïç ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í»ñ³í³ ³éùÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ å³ß³ñ- Ý»ñÇ á áëáõãûáõýá: îíû³é ųٳ- ݳϳѳïí³ÍáõÙ å³ß³ñý»ñç ³ñÅ»ùÇ á áëáõãûáõýá ѳßí³ñÏíáõÙ áñå»ë ųٳݳϳßñç³ÝÇ í»ñççý ëï½µçý ³éϳ å³ß³ñý»ñç ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñ- µ»ñáõãûáõýª ݳѳïí³Í ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇçÇÝ ßáõϳ- Û³Ï³Ý Ý»ñáí, Ý»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 㻽áù³óý»éáõ Ýå³ï³Ïáí: γåÇï³ÉÇ Ñ»ï áñí³éýáõãûáõý- Ý»ñÇ Ñ³ßÇíÝ ³ñï³óáÉáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ïáõï³ÏÙ³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ß³ñý»ñç á áëáõãû³ý ýçý³ýë³íáñáõùá, Ý»ñ³éÛ³É Ï³åÇï³É ³ÝѳïáõÛó áë³ïíáõãûáõýý»ñç Ó áí ѳñëïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ³ßëáõùá ïýï»- ëáõãû³ý ѳïí³ÍÝ»ñÇ ³ñï»ñÏñÇ ÙÇç : γåÇï³ÉÇ Ñ»ï áñí³éýáõãûáõý- Ý»ñÇ ýçý³ýë³íáñù³ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ËݳÛáÕáõÃ- ÛáõÝÁ, áñá ï»õ³ áëíáõù»ï³ùáõïý»ñç û ï³ áñíù³ý ѳßíÇó: ²Û¹ áñí³éýáõã- ÛáõÝÝ»ñÇ ýçý³ýë³íáñù³ý ÙÛáõë ³ÕµÛáõñÁ ѳٳñíáõÙ»Ý ëï³ó³í ϳåÇï³É ïñ³ýëý»ñïý»ñý ³é³Ýó áë³ýóí³íý»ñç: гßíÇ Ñ³ßí»ÏßéáÕ Ñá¹í³ÍÁ ½áõï í³ñï³íáñáõùá (+) ϳ٠½áõï áë³éáõãûáõýý (-) : γåÇï³É ïñ³ýëý»ñïý»ñý Çñ»ÝóÇó Ý»ñϳ۳óÝáõÙ»Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ (µ³óç ϳÝËÇÏ ¹ñ³ÙÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ) ϳ٠¹ñ³Ýó Ó»éù µ»ñù³ý ѳٳñ ÙÇçáóÝ»ñÇ ë» ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ïñ³ýëý»ñïý»ñá Ù»Ï Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÙdzíáñÇó ÙÛáõëÇÝ: γåÇï³É ïñ³ýëý»ñïý»ñá ëáíáñ³µ³ñ ÉÇÝáõÙ»Ý ÙdzÝí³ Ý߳ݳϳÉǪ Áëï áñí³éýáõãû³ý Ù»ÍáõÃÛ³Ý, ϳåí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÏïÇíÝ»ñÇ û ï³ áñíù³ý ϳ٠¹áõñë ñù³ý Ñ»ï: ¼áõï í³ñï³íáñáõùá (+) ϳ٠½áõï áë³éáõùá (-) ýçý³ýë³íáñù³ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ»ñ³½³ÝóáõÙÝ Ï³Ù å³ï³ëáõñ¹á (¹»ýÇóÇï) áã ýçý³ýë³ï³ý Changes in inventories comprise changes in productive stocks of semi-finished and finished products, and products for resale. The value of changes in inventories during a given accounting period is equal to the difference between the value of inventories at the end and at the beginning of the year, measured at average market prices of the period in question in order to eliminate the influence of prices. The capital account shows the funding of gross fixed capital formation and change in inventories, including the redistribution of wealth among the sector of the economy and the rest of the world through capital transfers. The main source for financing capital transactions is saving, which is brought forward from the use of income account. The other sources of funding these transactions are capital transfers receivable less payable. The balancing item of the account is net lending (+) or net borrowing (-). Capital transfers are defined as free transfers of ownership of capital assets (other than inventories and cash) from one institutional unit to another, transfers in cash to be used by the recipient for acquisition of capital assets. Capital transfers are usually nonrecurrent and considerable in value transactions connected with acquisitions or disposals of assets by participants in the transaction. They include taxes on capital, investment grants, other capital transfers. Net lending (+)or net borrowing (-) is defined as the excess or deficit of sources of funds over the expenditures on non-financial assets. At the level of the economy, net lending Изменение запасов материальных оборотных средств включает изменение производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров для перепродажи. Изменение стоимости запасов в течение данного периода рассчитывается как разность между стоимостью запасов на конец и на начало периода, оцененных в средних рыночных ценах рассматриваемого периода для устранения влияния цен. Счет операций с капиталом отражает финансирование валового накопления основного капитала и изменения запасов материальных оборотных средств, включая перераспределение богатства между секторами экономики и остальным миром в виде капитальных трансфертов. Основным источником, финансирования операций с капиталом является сбережение, которое переносится из счетов использования доходов. Другим источником финансирования этих операций являются полученные капитальные трансферты за вычетом переданных. Балансирующая статья счета - чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-). Капитальные трансферты представляют собой безвозмездную передачу права собственности на активы (кроме наличных денег и материальных оборотных средств) или средств для их приобретения от одной институциональной единицы к другой. Капитальные трансферты обычно являются единовременными и значительными по величине операциями, связанными с приобретением или выбытием активов у участников операций. Чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-) представляет собой превышение или дефицит источников финансирования по сравнению с расходами на чистое приобретение нефинансовых активов. На уровне 204 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

9 ³ÏïÇíÝ»ñÇ ½áõï Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ: àõç ïýï»ëáõãû³ý ٳϳñ¹³Ïáí ½áõï í³ñï³íáñáõùá ϳ٠½áõï áë³éáõùá óáõûó ï³éçë é»ëáõñëý»ñç ³ÛÝ ù³ý³ïáõãûáõýá, áñá»ñïçñá ïñ³ù³¹ñáõù ³ñï»ñÏñÇÝ Ï³Ù ³ñï»ñÏÇñÁ ïñ³ù³¹ñáõù»ñïñçý: ¼áõï ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ѳßí³ñÏíáõÙ áñå»ë ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃ- ÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ï³ñµ»ñáõãûáõý Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ³ñï»ñÏñÝ»ñÇ (Ý»ñ³éÛ³É ²äлñÏñÝ»ñÁ) Ñ»ï г۳ëï³ÝÇ ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ: ݳѳïÙ³Ý ëï½µáõýùý»ñá: гٳ- ϳñ áõù ݳѳïáõÙÝ ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ áñí³éýáõãûáõýý»ñáõù ÁÝóóÇÏ û ï³ áñíí³í Ý»ñáí: Ðܲ-Ç ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ û ï³- áñíáõùá ݳѳïíáõÙ»Ý ³ÛÝ ÁÝóóÇÏ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí, áñáýù»ñ³ïßéáõù»ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý û ï³ áñíù³ý ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ: îýï»ëáõãû³ý ï³ñµ»ñ ÛáõÕ»ñáõÙ ³ñï³¹ñáõÃ۳ݻϳÙáõïÝ»ñÇ Ó ³íáñ- Ù³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ íñ³ ѳñÏ»ñÇ Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÇ ¹ñáõÛù³ã³»ñÇ ï³ñµ»ñáõãû³ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 㻽áù³ó- Ý»Éáõ ѳٳñ, ÛáõÕ³ÛÇÝ óáõó³ýçßý»ñá ݳѳïíáõÙ»Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñáí: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÇÝÝ ³ñï³¹ñáÕÇ Ùdzíáñ ³åñ³ÝùÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÇÝÝ, ³é³Ýó ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ѳñÏÇ, ë³ï³ûý, Ý»ñ³éÛ³É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÁ: àã ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ݳѳïíáõÙ»Ý Ï³Ù ßáõϳÛáõÙ Çñ³óíáÕ ÝٳݳïÇå ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñáí,»Ã» ¹³ Ñݳñ³íáñ áñáß»é ϳ٪ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñáí,»Ã» ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇÝÁ µ³ó³ï³ûáõù (Ù³ëݳíáñ³å»ë ³Û¹å»ë»Ý ݳ- ѳïíáõÙ å»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ áã ³é ïñ³ûçý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ): Ðܲ-Ç Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý, ÙÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý, ß³ÑáõÛÃÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ å³ß³ñý»ñç á áëáõãû³ý óáõó³ýçßý»ñá ѳßí³ñÏíáõÙ»Ý ³é³Ýó ÑáɹÇÝ ³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃÇ (íý³ëç), áñá Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ÛÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, áñá Ó ³íáñí»É ³ñï³- ¹ñ³ÝùÇ å³ñ»ëïáõù ïýí»éáõ ÁÝóóùáõÙ ¹ñ³ ÝÇ á áëáõãû³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: êõ³ Ç å³ûù³ýý»ñáõù ÑáɹÇÝ ³ÛÇÝ ß³ÑáõÛÃÁ (íý³ëá) ϳñáÕ ½ ³ÉÇ ÉÇÝ»É: or net borrowing shows the value of resources paid to the rest of the world and received from the rest of the world. Net exports are defined as the difference between exports and imports of goods and services and include the turnover of the trade of Armenia with foreign countries, including the CIS countries. Principles of valuation. In the SNA, valuation is made at current prices used at the moment of transactions. Production and use GDP is valued at current market prices ruling in the period of production or use of products. In order to eliminate the influence of various taxes and subsidies in different branches of the economy on the structure of production and generation of income, indicators by branches are valued at basic prices. Basic price is the amount receivable by the producer for a unit of a good or service excluding any taxes on products and imports, but including subsidies on products and imports. Non-market goods and services are valued at market prices of similar goods and services sold at the market when it is possible to determine these, or, when market prices are not available, by expenditures on production (specifically, services of government and non-profit institutions are valued in this way). In the SNA, output, intermediate consumption, operating surplus and increase in inventories are calculated, excluding holding gains (losses), which are defined as the value of products created due to changes in prices during the period when the products were held in stocks. Under the conditions of high inflation holding gains (losses) could be sizeable. экономики в целом чистое кредитование или чистое заимствование показывает количество ресурсов, которые страна предоставляет в распоряжение остального мира или которое остальной мир предоставляет стране. Чистый экспорт рассчитывается как разница между экспортом и импортом товаров и услуг и включает в себя оборот торговли Армении с зарубежными странами, включая страны СНГ. Принципы оценки. Оценка в текущих ценах осуществляется в системе по ценам, фактически используемым в операциях. Производство и использование ВВП оценивается в текущих рыночных ценах, преобладающих в период, к которому относится производство или использование продукции. Для устранения влияния различных ставок налогов и субсидий в различных отраслях экономики на структуру производтсва и образования доходов отраслевые показатели приводятся в оценке по основным ценам. Основная цена - цена, получаемая производителем за единицу товара или услугу, исключая любые налоги на продукты, но с учетом субсидий на продукты. Нерыночные товары и услуги оцениваются с использованием рыночной цены подобных товаров и услуг, реализуемых на рынке, если ее возможно установить, или по затратам на производство, если рыночная цена отсуствует (в частности, так оцениваются услуги государственных учреждений и некоммерческих организаций). В расчетах ВВП показатели: выпуск продукции, промежуточное потребление, прибыль и прирост материальных оборотных средств исчисляются без холдинговой прибыли (убытка), представляющей ту величину стоимости продукции, которая образовалась в результате изменения цен на нее за период нахождения продукции в запасах. В условиях инфляции холдинговая прибыль (убыток) может быть довольно значительной. г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

10 гٳ¹ñ»ÉÇ (ݳËáñ¹ ï³ñí³) Ý»- ñáí í»ñ³ ݳѳïáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ÇÝãå»ë Áëï ³ñï³¹ñí³Í Ðܲ-Ç, ³ÛÝå»ë É Áëï ¹ñ³ û ï³ áñíù³ý óáõó³ýçßý»ñç: Ðܲ-Ç ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý óáõó³ýçßý»ñç í»ñ³ ݳѳïáõÙÁ, ѳٳ¹ñ»ÉÇ Ý»ñáí, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ÏñÏݳÏÇ ¹»ýÉÛ³ï³ódzÛǻճݳÏÇ ÏÇñ³éáõÙáí, áñç Å³Ù³Ý³Ï ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ëï³óíáõù áñå»ë ѳٳ¹ñ»ÉÇ Ý»ñáí ݳѳïí³Í ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõãûáõý: ÂáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ëå³éù³ý í»ñ³ ݳѳïáõÙÁ, ѳٳ¹ñ»ÉÇ Ý»ñáí, ϳï³ñíáõÙ»ñÏáõ»Õ³Ý³Ïáí. ѳßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ïíû³éý»ñá ¹»ýÉÛ³ï³íáñ»Éáí, ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ѳٳå³ï³ëË³Ý Ý»ñÇ Çݹ»ùëÝ»ñáí; µ³½³ûçý ï³ñí³ ïíû³éý»ñ᪠ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ýç½çï³ï³ý ͳí³ÉÇ Çݹ»ùëÝ»ñáí ϳ٠µý»õ»ý ÇݹÇϳïáñ- Ý»ñáí ùëïñ³åáéû³óç³ûç»ýã³ñï»éáí: Ðܲ-Ç û ï³ áñíù³ý óáõó³ýçßý»ñç ѳٳ¹ñ»ÉÇ Ý»ñáí í»ñ³ ݳѳïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý»ñÇ Çݹ»ùëÝ»ñ (ëå³éá- Õ³Ï³Ý Ý»ñÇ Çݹ»ùëÁ, ϳåÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÇ Çݹ»ùëÁ ³ÛÉÝ) µý»õ»ý ÇݹÇϳïáñÝ»ñ: Ðܲ-Ç Çݹ»ùë ¹»ýÉÛ³ïáñÝ ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí Ðܲ-Ç Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³- µ»ñáõãûáõýý ݳËáñ¹ ųٳݳ- ϳßñç³ÝÇ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ Ý»ñáí ݳѳïí³Í ¹ñ³ ͳí³ÉÇÝ: Æ ï³ñµ»ñáõãûáõý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÇ Çݹ»ùëǪ Ðܲ-Ç ¹»ýÉÛ³ïáñÁ µýáõ- ó ñáõù ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñó³ïñáõãû³ý, ß³ÑáõÛÃÇ (Ý»ñ³éÛ³É Ë³éÁ»Ï³ÙáõïÝ»ñÁ), ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ëå³éù³ý á áëáõãûáõýý»ñá Ý»ñÇ á áëù³ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ ½áõï ѳñÏ»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ͳí³ÉÇ á áëáõãûáõýá: ²ñï³¹ñ³Ï³Ý û ï³ áñíù³ý»õ³ý³ïý»ñáí ѳßí³ñÏí³Í Ðܲ-Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç íç ³Ï³ ñ³ï³ý ß»ÕáõÙÁ óáõûó ï³éçë ï³ñµ»ñ»õ³ý³ïý»ñáí ѳßí³ñÏí³Íª áñå»ë ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ áõù³ñç áñå»ë í»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý, Ïáõï³ÏÙ³Ý ½áõï ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý áõù³ñç Ðܲ-Ç Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç ß»ÕáõÙÁ: Revaluation at constant prices (of previous year) is made for GDP both from the production side and from the use side. The indicators of the production of GDP are revaluated at constant prices with the double deflation method where the value added at constant prices is the difference between the value of output and the value of intermediate consumption at constant prices.. Revaluation at constant prices is made by two methods: deflatiation of data at current prices for the accounting period with corresponding price indices. extrapolation of data at current prices for the base year with quantum indices of the corresponding indicators. To revaluate the indicators of use of GDP at constant prices, relevant price indices (consumer price index, capital investments price index, etc.) and physical indicators were applied. GDP deflator index is ratio of GDP at current prices to GDP at constant prices of the previous period. Unlike the goods and services prices index, the GDP deflator measures change in compensation of employees, operating surplus (including mixed income), and consumption of fixed assets arisen from changes in prices and nominal net taxes The discrepancy between the gross domestic product produced and gross domestic product consumed shows the difference between GDPs calculated with different methods: as a sum of values added and as a sum of final consumption, capital formation and net exports. Переоценка в сопоставимые (предыдущего года) цены проводится как по произведенному ВВП, так и по показателям его использования. Переоценка показателей производства ВВП в сопоставимые цены осуществляется с использованием метода двойного дефлятирования, при котором величина добавленной стоимости в сопоставимых ценах получается как разность между стоимостью выпуска и стоимостью промежуточного потребления, оцененными в сопоставимых ценах. Переоценка выпуска и промежуточного потребления в сопоставимые цены производится с использованием двух методов: дефлятированием данных за отчетный период в текущих ценах соответствующими индексами цен: экстраполированием данных за базисный год в текущих ценах индексами физического объема или натуральными индикаторами. Для переоценки в сопоставимые цены показателей использования ВВП применяются соответствующие индексы цен (индекс потребительских цен, индекс цен капитальных вложений и т.п.) и натуральные индикаторы. Идекс-дефлятор ВВП - отношение объема ВВП в текущих ценах, к объему ВВП, исчисленного в сопоставимых ценах предыдущего периода. В отличие от индекса цен на товары и услуги, дефляторов ВВП характеризует изменение оплаты труда, прибыли (включая смешанные доходы), потребления основного капитала, в результате изменения цен, а также изменение номинального объема чистых налогов. Статистическое расхождение между приоизводственным и использованным ВВП показывает расхождение между значениями ВВП, рассчитанными различными способами: как суммы валовой добавленной стоимости и как суммы конечного потребления, накопления и чистого экспорта. 206 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

11 152. îüîºê²î²ü òàôò²üæþüºð ECONOMIC INDICATORS ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2006 Ü»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù (ѳٳ˳éÝ, Внутренний продукт (валовой, ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí) в рыночных ценах) Domestic product (gross, at market prices) ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù млрд. драмов bln. drams ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áɳñ млн. долларов США mln. US dollars гٳ˳éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Индекс физического объема ýç½çï³ï³ý ͳí³ÉÇ Çݹ»ùëÁ, валового внутренного продукта, ݳËáñ¹ ï³ñí³ Ýϳïٳٵ, % к предыдущему году, % Volume index of gross domestic product, as % of previous year»ýéû³ïáñ, ݳËáñ¹ ï³ñí³ Дефлятор, к предыдущему Ýϳïٳٵ, % году, % Deflator, as % of previous year гٳ˳éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Валовой внутренний продукт Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí на душу населения Gross domestic product per capita ѳ½. ¹ñ³Ù тыс.драмов thous. drams ²ØÜ ¹áɳñ долларов США US dollars гٳ˳éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ýç Индекс физического объема ½ÇÏ³Ï³Ý Í³í³ÉÇ Çݹ»ùëÁ Ù»Ï ßÝãÇ валового внутреннего продукта ѳßíáí,ݳËáñ¹ ï³ñí³ Ýϳï- на душу населения, к преды- ٳٵ, % дущему году, % Volume index of Gross domestic product per capita, as % of previous year áé³ñç ѳßí³ñϳÛÇÝ áë³ñå»ùá, Курс доллара, драмов, за ¹ñ³Ù, 1 ²ØÜ ¹áɳñÇ Ñ³ßíáí 1 доллар США Dollar rate, drams for 1 US dollar г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

12 153. ²äð²ÜøܺðÆ ºì ̲è²ÚàôÂÚàôÜܺðÆ Ð²ÞÆì GOODS AND SERVICES ACCOUNT СЧЕТ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources ÂáÕ³ñÏáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñáí Выпуск в основных ценах Output at basic prises ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ Импорт товаров и услуг ÙáõÍáõÙ Import of goods and services ²åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ѳñÏ»ñ Налоги на продукты Taxes on products ²åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) Субсидии на продукты (-) 1 Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñ (-) 1 Subsidies on products (-) 1 Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total ú ï³ áñíáõù Использование Uses ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éáõù Промежуточное потребление Intermediate consumption ì»ñçý³ï³ý ëå³éù³ýý áõõõí³í Расходы на конечное потребление ͳËë»ñ Final consumption expenditures гٳ˳éÝ Ïáõï³ÏáõÙ Валовое накопление Gross capital formation ²åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Экспорт товаров и услуг ³ñï³Ñ³ÝáõÙ Export of goods and services ìç ³Ï³ ñ³ï³ý ß»ÕáõÙ Статистическое расхождение Statistical discrepancy Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total 1 ²Ûë ѳçáñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ óáõó³ýçßý»ñá é»ëáõñëý»ñç ϳ٠û ï³ áñíù³ý ϳ½ÙáõÙ (-) Ýß³Ýáí Ýí³½»óÝáõÙ»Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: In this and next tables the indicators in the structure of resources and uses with symbol (-) reduce the total value. Здесь и далее в таблицах раздела показатели в составе ресурсов или использования со знаком (-) уменьшают значение итога. 208 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

13 154. ²ðî² ðàôâú²ü вÞÆì PRODUCTION ACCOUNT СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources ÂáÕ³ñÏáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñáí Выпуск в основных ценах Output at basic prises ²åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ѳñÏ»ñ Налоги на продукты Taxes on products ²åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) Éñ³Ñ³ïϳ Субсидии на продукты (-) óáõùý»ñ (-) Subsidies on products (-) Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total ú ï³ áñíáõù Использование Uses ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éáõù Промежуточное потребление Intermediate consumption Ü»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù (ѳٳ˳éÝ, Внутренний продукт (валовой, ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí) в рыночных ценах) Domestic product (gross, at market prices) Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total 155. ºÎ²ØàôîܺðÆ Òºì²ìàðØ²Ü Ð²ÞÆì GENERATION OF INCOME ACCOUNT СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ДОХОДОВ (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources Ü»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù (ѳٳ˳éÝ, Внутренний продукт (валовой, ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí) в рыночных ценах) Domestic product (gross, at market prices) Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total ú ï³ áñíáõù Использование Uses ì³ñóáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Оплата труда наемных работников í³ñó³ïñáõãûáõý Compensation of employees г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

14 Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ Продолжение Continued ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ñÏ»ñ Налоги на производство и на импорт Taxes on production and import ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) ѳñÏ»ñ налоги на продукты taxes on products ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ другие налоги на производство other taxes on production ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Éñ³Ñ³ï Субсидии на производство и на ϳóáõÙÝ»ñ (-) импорт (-) Subsidies on production and imports (-) ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (³ñï³¹ñ³ÝùÇ) Éñ³Ñ³ï субсидии на продукты ϳóáõÙÝ»ñ subsidies on products ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Éñ³Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñ другие субсидии на производство other subsidies on production îýï»ëáõãû³ý ѳٳ˳éÝ ß³ÑáõÛà ѳ Валовая прибыль экономики и валовые ٳ˳éÝ Ë³éÁ»Ï³ÙáõïÝ»ñ смешанные доходы Gross profit of economy and gross mixed income ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ëå³éáõù потребление основного капитала consumption of fixed capital ïýï»ëáõãû³ý ½áõï ß³ÑáõÛà ½áõï чистая прибыль экономики и чистые ˳éÁ»Ï³ÙáõïÝ»ñ смешанные доходы net profit of economy and net mixed income Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total 156. êî¼ Ü²Î²Ü ºÎ²ØàôîܺðÆ ²ÞÊØ²Ü Ð²ÞÆì DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME ACCOUNT СЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОХОДОВ (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources îýï»ëáõãû³ý ѳٳ˳éÝ ß³ÑáõÛà Валовая прибыль экономики и валовые ѳٳ˳éÝ Ë³éÁ»Ï³ÙáõïÝ»ñ смешанные доходы Gross profit of economy and gross mixed income ì³ñóáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ Оплата труда наемных работников í³ñó³ïñáõãûáõý Compensation of employees ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ñ³ñÏ»ñ Налоги на производство и на импорт Taxes on production and import 210 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

15 Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ Продолжение Continued ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Éñ³Ñ³ïϳ Субсидии на производство и на óáõùý»ñ (-) импорт (-) Subsidies on production and imports (-) ê» ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ëï³óí³í»ï³ùáõï Доходы от собственности, получен- Ý»ñ ³ñï»ñÏñÇó ные от остального мира Property income from the rest of the world Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total ú ï³ áñíáõù Использование Uses ²ñï»ñÏñÇÝ áë³ýóí³í ë» ³Ï³Ýáõà Доходы от собственности, переданные ÛáõÝÇó ëï³ó³í»ï³ùáõïý»ñ остальному миру Property income due the rest of the world êï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç ë³é¹á ѳٳ Сальдо первичных доходов (валовой ˳éÝ ³½ ³ÛÇݻϳÙáõï национальный доход) Balance of primary incomes (gross national income) Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total 157. ºÎ²ØàôîܺðÆ ºðÎðàð ²ÚÆÜ ²ÞÊØ²Ü Ð²ÞÆì SECONDARY DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT СЧЕТ ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources êï½µý³ï³ý»ï³ùáõïý»ñç ë³é¹á ѳٳ Сальдо первичных доходов (валовой ˳éÝ ³½ ³ÛÇݻϳÙáõï национальный доход) Balance of primary incomes (gross national income) ²ñï»ñÏñÇó ëï³óí³í ÁÝóóÇÏ Текущие трансферты, полученные ïñ³ýëý»ñïý»ñ от остального мира Current transfers from the rest of the world Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

16 Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ Продолжение Continued ú ï³ áñíáõù Использование Uses ²ñï»ñÏñÇÝ áë³ýóí³í ÁÝóóÇÏ Текущие трансферты, переданные ïñ³ýëý»ñïý»ñ остальному миру Current transfers due the rest of the world гٳ˳éÝ ïýûñçýíáõ»ï³ùáõï Валовой располагаемый доход Gross disposable income Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total 158.îÜúðÆÜìàÔ ºÎ²ØîÆ ú î² àðìø²ü вÞÆì USE OF DISPOSABLE INCOME ACCOUNT СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСПОЛАГАЕМОГО ДОХОДА (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources гٳ˳éÝ ïýûñçýíáõ»ï³ùáõï Валовой располагаемый доход Gross disposable income Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total ú ï³ áñíáõù Использование Uses ì»ñçý³ï³ý ëå³éù³ý ͳËë»ñ Расходы на конечное потребление Final consumption expenditure ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç домашних хозяйств households å»ï³ï³ý ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ государственных учреждений general government ïý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñá ëå³ë³ñïáõ некоммерческих организаций, обáã ³é ïñ³ûçý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ служивающих домашние хозяйтва non-profit institutions serving households гٳ˳éÝ ËݳÛáÕáõÃÛáõÝ Валовое сбережение Gross saving Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total 212 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

17 159. βäÆî²ÈÆ Ðºî àðì²èüàôâúàôüüºðæ вÞÆì OPERATION WITH CAPITAL ACCOUNT СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉñ¹. ¹ñ³Ù) (at current prices, bln. drams) (в текущих ценах, млрд. драмов) è»ëáõñëý»ñ Ресурсы Resources гٳ˳éÝ ËݳÛáÕáõÃÛáõÝ Валовое сбережение Gross saving ²ñï»ñÏñÇó ëï³óí³í Капитальные трансферты, полученные ϳåÇï³É ïñ³ýëý»ñïý»ñ от остального мира Capital transfers from the rest of the world ²ñï»ñÏñÇÝ áë³ýóí³í Капитальные трансферты, переданные ϳåÇï³É ïñ³ýëý»ñïý»ñ (-) остальному миру (-) Capital transfers due the rest of the world (-) Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total ú ï³ áñíáõù Использование Uses ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Валовое накопление основного Ïáõï³ÏáõÙ капитала Gross fixed capital formation ÜÛáõÃ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Изменение запасов материальных обоå³ß³ñý»ñç á áëáõãûáõý ротных средств Changes in inventories ¼áõï í³ñï³íáñáõù (+), ½áõï áë³éáõã Чистое кредитование (+), чистое заим- ÛáõÝ (-) ствование (-) Net lending (+), net borrowing (-) Àݹ³Ù»ÝÁ Всего Total г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

18 160. ²ðî² ðàôâú²ü вÞÆìÜ Àêî ÖÚàôÔºðÆ 1 PRODUCTION ACCOUNT BY BRANCHES 1 СЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ 1 (ÁÝóóÇÏ Ý»ñáí, ÙÉÝ. ¹ñ³Ù) (at current prices, mln. drams) (â òåêóùèõ öåíàõ, ìëí. äðàìîâ) ÂáÕ³ñÏáõÙ (ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñáí) Выпуск (в основных ценах) Output (at basic prices) ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, áñëáñ¹áõã Сельское хозяйство, охота ÛáõÝ ³Ýï³é³ÛÇÝ ïýï»ëáõãûáõý и лесоводство Agriculture, hunting and forestry ÒÏÝáñëáõÃÛáõÝ, ÓÏݳµáõÍáõÃÛáõÝ Рыболовство, рыбоводство Fishing гÝù³ áñí³ï³ý ³ñ¹Ûáõݳ Горнодобывающая про- µ»ñáõãûáõý мышленность Mining and quarrying industry Øß³ÏáÕ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ Обрабатывающая про- Manufacturing industry мышленность ¾É»Ïïñ³ Ý»ñ dzÛÇ, ³½Ç, çñç Производство и распределе- ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ µ³ßëáõù ние электроэнергии, газа и Production and distribution of воды electricity, gas and water supply ÞÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ Строительство Construction ²é ïáõñ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ, Торговля, ремонт автомо- Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ï»ë³Ï- билей, бытовых товаров Ý»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý û ï³ áñí- и предметов личного Ù³Ý Çñ»ñÇ Ýáñá áõù пользования Trade, repair of motor vehicles, household and personal goods ÐÛáõñ³ÝáóÝ»ñ é»ëïáñ³ýý»ñ Гостиницы и рестораны Hotels and restaurants îñ³ýëåáñï ϳå Транспорт и связь Transport and communication üçý³ýë³ï³ý áñíáõý»áõãûáõý Финансовая деятельность Financial intermediation ²Ýß³ñÅ áõûùç Ñ»ï ϳåí³Í Операции с недвижимым áñí³éýáõãûáõýý»ñ, í³ñó³- имуществом, аренда и услуги ϳÉáõÙ ëå³éáõý»ñçý ͳé³- потребителям ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ Real estate, renting and business activities ä»ï³ï³ý ϳé³í³ñáõÙ Государственное управление General government ÎñÃáõÃÛáõÝ Образование Education ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ ëáóç³ Здравоохранение и социаль- É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ные услуги Ù³ïáõóáõÙ Health and social work 214 г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

19 Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ Продолжение Continued ÎáÙáõݳÉ, ëáóç³é³ï³ý ³Ýѳ Коммунальные, социальные ï³ï³ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ и индивидуальные услуги Ù³ïáõóáõÙ Community, social and personal service îý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç í³ñ Услуги по ведению домаш- Ù³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ них хозяйств Private households with employed persons ²ñï»ñÏñÛ³ ( ùëï»ñçïáñç³é) ϳ½ Деятельность экстеррито- ٳϻñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñíáõý»áõãûáõý риальных организаций Extra-territorial organizations and bodies üçý³ýë³ï³ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý Косвенно измеряемые услу- ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ã³ íáõ ги финансового посредни- ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ чества Financial intermediation services indirectly measured ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éáõù Промежуточное потребление Intermediate consumption ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, áñëáñ¹áõã Сельское хозяйство, охота ÛáõÝ ³Ýï³é³ÛÇÝ ïýï»ëáõãûáõý и лесоводство Agriculture, hunting and forestry ÒÏÝáñëáõÃÛáõÝ, ÓÏݳµáõÍáõÃÛáõÝ Рыболовство, рыбоводство Fishing гÝù³ áñí³ï³ý ³ñ¹Ûáõݳ Горнодобывающая про- µ»ñáõãûáõý мышленность Mining and quarrying industry Øß³ÏáÕ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ Обрабатывающая про- Manufacturing industry мышленность ¾É»Ïïñ³ Ý»ñ dzÛÇ, ³½Ç, çñç Производство и распределе- ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ µ³ßëáõù ние электроэнергии, газа и Production and distribution of воды electricity, gas and water supply ÞÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ Строительство Construction ²é ïáõñ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ, Торговля, ремонт автомо- Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ï»ë³Ï- билей, бытовых товаров Ý»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý û ï³ áñí- и предметов личного Ù³Ý Çñ»ñÇ Ýáñá áõù пользования Trade, repair of motor vehicles, household and personal goods ÐÛáõñ³ÝáóÝ»ñ é»ëïáñ³ýý»ñ Гостиницы и рестораны Hotels and restaurants îñ³ýëåáñï ϳå Транспорт и связь Transport and communication üçý³ýë³ï³ý áñíáõý»áõãûáõý Финансовая деятельность Financial intermediation ²Ýß³ñÅ áõûùç Ñ»ï ϳåí³Í Операции с недвижимым áñí³éýáõãûáõýý»ñ, í³ñó³ï³éáõù имуществом, аренда и å³éáõý»ñçý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ услуги потребителям Ù³ïáõóáõÙ Real estate, renting and business activities г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении

20 Þ³ñáõݳÏáõÃÛáõÝ Продолжение Continued ä»ï³ï³ý ϳé³í³ñáõÙ Государственное управление General government ÎñÃáõÃÛáõÝ Образование Education ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ ëáóç³ Здравоохранение и социаль- É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ные услуги Ù³ïáõóáõÙ Health and social work ÎáÙáõݳÉ, ëáóç³é³ï³ý ³Ýѳ Коммунальные, социальные ï³ï³ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ и индивидуальные услуги Ù³ïáõóáõÙ Community, social and personal service îý³ûçý ïýï»ëáõãûáõýý»ñç í³ñù³ý Услуги по ведению домаш- ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ них хозяйств Private households with employed persons ²ñï»ñÏñÛ³ ( ùëï»ñçïáñç³é) ϳ½ Деятельность экстеррито- ٳϻñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñíáõý»áõãûáõý риальных организаций Extra-territorial organizations and bodies üçý³ýë³ï³ý ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý Косвенно измеряемые услу- ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ã³ íáõ ги финансового посредни- ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ чество Financial intermediation services indirectly measured ²í»É³óí³Í ³ñÅ»ù Добавленная стоимость (ѳٳ˳éÝ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñáí) (валовая, в основных ценах) Value added (gross, at basic prices) ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½áõï ѳñÏ»ñ Чистые налоги на Net taxes on products продукты Ü»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù Внутренний продукт (ѳٳ˳éÝ, (валовой,в рыночных ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáí) ценах) Domestic product (gross, at market prices 1 ²½ ³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ áõù` îýï»ë³ï³ý áñíáõý»áõãû³ý ï»ë³ïý»ñç г۳ëï³ÝÇ ¹³ë³Ï³ñ ãáí (Ññ³å³ñ³Ïí³Í»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñÇ 2006Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç ÃÇí 30 1 ï»õ»ï³ ñáõù) ë³ñù³ýí³í ëï½µáõýùý»ñç ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áñíáýã³óáí å³ûù³ý³íáñí³í` ³ñï³¹ñ³Ï³Ý»Õ³Ý³Ïáí ÃÃ. Ðܲ-Ç óáõó³ýçßç ѳßí³ñÏÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ¹»é ë ã»ý ³í³ñïí»É: гٳå³ï³ëË³Ý óáõó³ýçßý»ñç Ñ»ïѳßí³ñÏÝ»ñÁ ÏÑñ³å³ñ³Ïí»Ý г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù, áõù: The work on calculation of GDP indicators by production method for has not been finished yet, because of on going process of introduction of the concepts and definitions determined by the Armenian version of NACE (published in the Bulletin of Normative legal acts N 30 dated 25 December 2006) in the system of National Accounts. The post calculations of the corresponding indicators will be published in the Statistical Yearbook of Armenia, 2008 Îáóñëîâëåííîå ïðîöåññîì âíåäðåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðèíöèïîâ è îïðåäåëåíèé Êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè åñêîé äåÿòåëüíîñòè Àðìåíèè(îïóáëèêîâàííîãî â Áþëëòåíå âåäîìñòâåííûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ çà N 30 1 îò 25 äåêàáðÿ 2006ã.) â Ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ åòîâ ðàñ åòû ïîêàçàòåëåé ÂÂÏ ïðîèçâîäñòâåííûì ìåòîäîì çà ãã. ïîêà åùå íå çàâåðøåíû. Ïåðåñ åòû ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé çà ïðîøåäøèå ïåðèîäû áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñòàòèñòè åñêîì åæåãîäíèêå Àðìåíèè, г۳ëï³ÝÇ íç ³Ï³ ñ³ï³ý ï³ñ» Çñù-Statistical Yearbook of Armenia-Статистический ежегодник Армении 2007

Расчет валового регионального продукта

Расчет валового регионального продукта Расчет валового регионального продукта Последнее десятилетие характеризуется возрастающим интересом к показателям региональных счетов со стороны общественности и органов государственного управления. Валовой

Подробнее

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ NATIONAL STATISTICAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS

Подробнее

1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Административно-территориальное деление Российской Федерации на 1 января 2001 г. (картограмма) 1)............................. 29

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ О состоянии государственных финансов Республики Беларусь www.minfin.gov.by Январь-декабрь 2013 года МИНСК 1 Макроэкономическая

Подробнее

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО УЧЕТА. Мухина Евгения Ринатовна

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО УЧЕТА. Мухина Евгения Ринатовна ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 2 2015 УДК 657.1 ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО

Подробнее

Residential Mortgage Financing. Mortgage Collateral Risks.

Residential Mortgage Financing. Mortgage Collateral Risks. HOME MORTGAGE LENDING AGENCY (HMLA) Residential Mortgage Financing. Mortgage Collateral Risks. International workshop Residential Housing Finance and Mortgage Lending Moscow region, Dubna,, February 9-11,

Подробнее

Verbs of motion with the prefixes в-, вы-

Verbs of motion with the prefixes в-, вы- Verbs of motion with the prefixes в-, вы- The Russian language has special prefixes which, if added to verbs of motion, denote direction and thus help people understand each other correctly. Part 1. Prefix

Подробнее

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2015 2017 годы

Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2015 2017 годы Прогноз социально-экономического развития города Москвы на 2015 2017 годы Корректировка прогноза социально-экономического развития России 2013 г. 2014 г. (оценка) 2015 г. 2016 г. 2017 г. Цена на нефть

Подробнее

HOUSING (MORTGAGE) LOAN MARKET IN RUSSIA

HOUSING (MORTGAGE) LOAN MARKET IN RUSSIA THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION STATISTICS DEPARTMENT HOUSING (MORTGAGE) LOAN MARKET IN RUSSIA (INTERNET-VERSION) STATISTICAL YEARBOOK 2 (2010-2014) Moscow 2015 Foreword The following yearbook

Подробнее

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по бюджетам областей и г. Минска на 2014 год сформированы с учетом положений Основных направлений бюджетно-финансовой

Подробнее

Бизнес-план по выращиванию огурцов и помидоров

Бизнес-план по выращиванию огурцов и помидоров Бизнес-план по выращиванию огурцов и помидоров 2009 г. Оглавление 1. Исполнительное резюме..3 2. Продукт.3 Оглавление... 2 1. Исполнительное резюме... 3 2. Продукт... 3 3. Производственный план.... 4 4.

Подробнее

БЮЛЛЕТЕНЬ БАНКОВСКОЙ СТАТИСТИКИ

БЮЛЛЕТЕНЬ БАНКОВСКОЙ СТАТИСТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЮЛЛЕТЕНЬ БАНКОВСКОЙ СТАТИСТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 12 МИНСК 2 Условные обозначения и примечания. Методология расчета показателей в региональном выпуске Бюллетеня

Подробнее

Report on the scope and content of the insurance operations for the period 1.1.2013-31.3.2013

Report on the scope and content of the insurance operations for the period 1.1.2013-31.3.2013 Report on the scope and content of the insurance operations for the period 1.1.2013-31.3.2013 Remark: The data is obtained from the insurance undertakings through regularly reporting according to the article

Подробнее

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА 216 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА Т. Н. ЧЕРЕМИСИНА Статья посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Автором рассмотрены

Подробнее

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, финансирование инвестиций, структура инвестиций, инвестиционный климат.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, финансирование инвестиций, структура инвестиций, инвестиционный климат. Ольга ИЗРЯДНОВА, зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Окончила Российскую академию

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «15» апреля 2015 г. 3623-У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «15» апреля 2015 г. 3623-У г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «15» апреля 2015 г. 3623-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года 385-П «О правилах ведения бухгалтерского

Подробнее

ТЕМА 5 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 5.1. Прибыль как финансовый результат хозяйственной деятельности

ТЕМА 5 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 5.1. Прибыль как финансовый результат хозяйственной деятельности 1 ТЕМА 5 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАН 5.1. Прибыль как финансовый результат хозяйственной деятельности. 5.2. Понятие общей (балансовой) прибыли и её состав. 5.3. Распределение и использование прибыли. 5.4.

Подробнее

EVA КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖУКОВСКАЯ Н.Ю.

EVA КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖУКОВСКАЯ Н.Ю. EVA КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖУКОВСКАЯ Н.Ю. В статье отражены современные взгляды в области финансового менеджмента на использование показателя EVA (Economic Value

Подробнее

L I VING STANDARDS OF POPULATION

L I VING STANDARDS OF POPULATION ܲÎâàôÂÚ²Ü ÎºÜê²Ø²Î²ð ²Î L I VING STANDARDS OF POPULATION ܲÎâàôÂÚ²Ü ºÎ²ØàôîܺðÀ INCOMES OF POPULATION ДОХОДЫ Н АСЕЛЕНИЯ Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³Ï µ³åýáõù ½»ï»Õí³Í»Ý ïíû³éý»ñ µý³ïãáõãû³ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ

Подробнее

=Pronounced Reet «.= =Ernst & Young, 2010, Global REIT Report; Against All Odds (as of December 31 2009).= =Helm, D, Wardlaw, J & Caldecott B, Policy

=Pronounced Reet «.= =Ernst & Young, 2010, Global REIT Report; Against All Odds (as of December 31 2009).= =Helm, D, Wardlaw, J & Caldecott B, Policy qп дп ±fпђ П ПЂі~ПЂ ПЂњПЂіПЂјП ПЂњПЂјПЂіП ± fпђ ПЂ П ±ПЂ ПЂњПЂ П ±ПЂ ПЂњqПЂіПЂјПЂ ПЂњ bпђ П д~пђ П ПЂ ПЂ П ПЂњП дп ±rhпђ ПЂ П ПЂі~ПЂ ПЂњПЂіПЂјП ПЂњПЂјПЂіП ± ПЂ ПЂ ПЂ П ±ПЂ ПЂњПЂ П ±ПЂ ПЂњП ±ПЂ ПЂ ПЂ ПЂіПЂЃПЂ

Подробнее

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РУКОВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Настоящий анализ финансового положения и финансовых результатов деятельности должен рассматриваться в контексте

Подробнее

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ В течение последних лет российское население демонстрировало уникальные примеры рационального рыночного поведения. В период активного внутриориентированного роста

Подробнее

15 июня, понедельник Время Название Период Значен. Прогноз Предыд.

15 июня, понедельник Время Название Период Значен. Прогноз Предыд. 15 июня, понедельник 2:01 Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove июнь 3.0% 0.1% 23:01 Rightmove HPI m/m 10:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна 07:00 German Buba President Weidmann

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ» ПБУ 19/02

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ» ПБУ 19/02 ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ» ПБУ 19/02 (утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 126н, с изменениями от 18.09.2006 116н, от 27.11.2006 156н, от 25.10.2010 132н,

Подробнее

Исполнение бюджета за 2013 год 20.05.2014

Исполнение бюджета за 2013 год 20.05.2014 Исполнение бюджета за 2013 год 20.05.2014 Нормативно-правовая база Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Подробнее

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МИНИСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ MINISTRY OF STATISTICS AND ANALYSIS OF THE REPUBLIC OF BELARUS СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "СОДЕЙСТВИЕ В ПОДГОТОВКЕ

Подробнее

BMC FootPrints in the Cloud

BMC FootPrints in the Cloud BMC FootPrints in the Cloud Start your Journey CHALLENGES Are you aspiring for Industry leading ITIL and ITSM processes? Do you need to transform your IT Service Management? Do you want to start or further

Подробнее

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД Совет министров Республики Крым Министерство финансов Республики Крым ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2015 ГОД Министр финансов Республики Крым ЛЕВАНДОВСКИЙ В.П. г. Симферополь, 2014 год Основные положения

Подробнее

О районном бюджете на 2015 год

О районном бюджете на 2015 год РЕШЕНИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 23 декабря 2014 г. 25 О районном бюджете на 2015 год На основании пункта 3 статьи 100 Бюджетного кодекса подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики

Подробнее

9.1. Денежные средства на расчетном счете.

9.1. Денежные средства на расчетном счете. 168 А.Ю.Виноградов. Азбука бухгалтерского учета. www.vinogradov-design.narod.ru/buh/index.html Если Вам понравится этот учебник и если Вы захотите оценить труд автора, то переведите на кошелёк 41001152868070

Подробнее

Contents. Introduction... Important Safety Measures...

Contents. Introduction... Important Safety Measures... р Ј Њ ЏЉ њј я Ј Ќяњ ћ Ј Ќ жњ ё Љ Ј ћ Џ Ѕж с Ё аа зџіњ ЏЌі Contents Introduction... ї Ј Њ ї ё Ў яќ ѕ ё Ў Љ Џќ ј яё ѕ ЏЏ ц ё И ѓ ЏЇё ЉЏ ќ ё Іњ ћ ї Ј Ќяњ ћ Ј Ќ Њё Љњ ћ ќ Ј ЊЏЉњЈ я ї Ј Њ Ј ЉЏ Њї Џ ј ё ЊЏ

Подробнее

Constructions of Sufficiency

Constructions of Sufficiency Constructions of Sufficiency Constructions of this type are used to show that someone has all he or she needs or, on the contrary, lacks something. The construction кому хватает/хватило/хватит чего the

Подробнее

продолжающийся рост среднегодовой численности населения области за счет естественного и миграционного прироста населения;

продолжающийся рост среднегодовой численности населения области за счет естественного и миграционного прироста населения; СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ В целом ситуация по итогам 2012 года в экономике и социальной сфере Томской области соответствует общероссийским тенденциям. Основные позитивные

Подробнее

Как составить отчет о финансовых результатах

Как составить отчет о финансовых результатах Подготовлено редакцией «Бератор» Из книги вы узнаете: Как построчно заполнить отчет. Как учитывать выручку с учетом рыночных цен. Как распределить расходы по видам. Как составить отчет о финансовых результатах

Подробнее

Journal of THE MALTA MARITIME LAW ASSOCIATION

Journal of THE MALTA MARITIME LAW ASSOCIATION Journal of THE MALTA MARITIME LAW ASSOCIATION Vol. 1 No. 1 May 2012 MALTA MARITIME LAW ASSOCIATION Ann Fenech (President) Ivan Vella (Vice-President) Miriam Camilleri (Vice-President) Suzanne Shaw (Secretary)

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО НА 2016 ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО НА 2016 ГОД ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАХАБИНО НА 2016 ГОД Проект местного бюджета на 2016 год, а также представляемые одновременно с ним документы и материалы подготовлены в соответствии

Подробнее

Расследования при помощи Clearwell Константин Челушкин

Расследования при помощи Clearwell Константин Челушкин Константин Челушкин Технический консультант Зачем автоматизировать расследования? Worldwide Data Growth Exabytes by year 7910 Worldwide ediscovery Spend $ Millions $8 161 $4 666 $5 366 $6 171 $7 096 1227

Подробнее

3. Термины, используемые в настоящем 1. стандарте: 3. Термины, используемые в настоящем стандарте:

3. Термины, используемые в настоящем 1. стандарте: 3. Термины, используемые в настоящем стандарте: НОВОЕ по бухгалтерскому учету основных средств: Изменения и дополнения, внесенные в Национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ 5) «Основные средства» Приказом Министра финансов

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О бюджете Республики Крым на 2015 год Статья 1 1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на 2015 год: 1) общий объем доходов в сумме 62 885 504 300 рублей, в том

Подробнее

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ Разделение системы

Подробнее

Radian6 Report August 2011 University of Neuchatel

Radian6 Report August 2011 University of Neuchatel !! Radian6 Report August 2011 University of Neuchatel Summary WHAT IS A RADIAN6 REPORT? Radian6 Reports provide up-to-date details on what people are saying online about your institution and your brand.

Подробнее

Российская система налогообложения: взгляд изнутри *

Российская система налогообложения: взгляд изнутри * Российская система налогообложения: взгляд изнутри * В статье рассмотрен налоговый потенциал элементов структуры ВВП РФ по видам первичных доходов в 2000 2010 гг.; сопоставлена налоговая нагрузка с отраслевой

Подробнее

Новый учет долгосрочных активов

Новый учет долгосрочных активов Новый учет долгосрочных активов Татьяна Николаевна РЫБАК 1 утв. постановлением Минфина от 30.04.2012 26 (далее Постановление 26). 2 утв. постановлением Минфина от 12.11.2010 133. 3 ч. 4 п. 4 Инструкции

Подробнее

«Учет финансового результата деятельности учреждения»

«Учет финансового результата деятельности учреждения» «Учет финансового результата деятельности учреждения» Учебные вопросы: 1.Учет операций по доходам. 2.Учет операций по расходам. 1 учебный вопрос: Учет операций по доходам. Счета учета финансовых результатов:

Подробнее

КРАТКИЙ ОПРОСНИК ВОЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

КРАТКИЙ ОПРОСНИК ВОЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF КРАТКИЙ ОПРОСНИК ВОЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All

Подробнее

Что такое бюджет? ДОХОДЫ РАСХОДЫ. Поступающие в бюджет денежные средства. Выплачиваемые из бюджета денежные средства

Что такое бюджет? ДОХОДЫ РАСХОДЫ. Поступающие в бюджет денежные средства. Выплачиваемые из бюджета денежные средства Что такое бюджет? Бюдже т (от старонормандского bougette кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.),

Подробнее

Конвергентные решения HP

Конвергентные решения HP Конвергентные решения HP Кучинский Андрей Директор по продажам и развитию Системы хранения данных HP Россия Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Подробнее

Система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации, созданная в ходе реализации совместного Проекта Минфина

Система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации, созданная в ходе реализации совместного Проекта Минфина Система («рамка») компетентности взрослого населения Российской Федерации, созданная в ходе реализации совместного Проекта Минфина Предметные Доходы и расходы России и Всемирного банка «Содействие повышению

Подробнее

ОСНОВЫ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА РФ

ОСНОВЫ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА РФ Ибрагимова Л.И., студентка 2курса 1 гр. «Бухучет и аудит», Алиева З.Б., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», Россия, г. Махачкала

Подробнее

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «30» августа 2013 г. ЗСП 19/15-10 ЗСП ЗАКЛЮЧЕНИЕ Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год (утверждено Коллегией Счетной

Подробнее

Бюджет для граждан на 2015 год

Бюджет для граждан на 2015 год Обращение к жителям Петровского района Бюджет для граждан на 2015 год Петровский муниципальный район Уважаемые жители Петровского района! Бюджет для граждан составлен на основе утвержденного решения Петровского

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ИНФОРМАЦИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ Сборник «Молодежь Ставрополья за 2000, 2005-2010 гг.» содержит следующую информацию: Численность населения по возрастам; Труд и занятость молодого населения;

Подробнее

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В БУНКЕРНЫЙ ФЛОТ ЧЕРЕЗ ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В БУНКЕРНЫЙ ФЛОТ ЧЕРЕЗ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В БУНКЕРНЫЙ ФЛОТ ЧЕРЕЗ ФОНДОВЫЙ РЫНОК Марков Яков Григорьевич Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» Генеральный директор ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ Традиционная форма заемного

Подробнее

Трансформация ЦОД возможность выбора. Тульский Родион, менеджер по продвижению инфраструктурных решений Microsoft для ЦОД

Трансформация ЦОД возможность выбора. Тульский Родион, менеджер по продвижению инфраструктурных решений Microsoft для ЦОД Трансформация ЦОД возможность выбора Тульский Родион, менеджер по продвижению инфраструктурных решений Microsoft для ЦОД Windows Частное Server облако 2012 R2 Публичное Microsoft Azure облако Партнерское

Подробнее

MA in Business Administration

MA in Business Administration MA in Business Administration concentrate in areas of professional or personal interest, to include entrepreneurship, business General Program will be expected to demonstrate process Research methods leader

Подробнее

Модальные глаголы и их эквиваленты

Модальные глаголы и их эквиваленты Модальные глаголы и их эквиваленты Отношение говорящего к действию выражается в английском языке модальными глаголами. Говорящий считает, что должен (может) сделать что-то. Наиболее употребительными являются

Подробнее

Пояснительная информация. к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.04.2015. ООО «Первый Клиентский Банк» (регистрационный 3436)

Пояснительная информация. к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.04.2015. ООО «Первый Клиентский Банк» (регистрационный 3436) Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.04.2015 ООО «Первый Клиентский Банк» (регистрационный 3436) 1. Общие сведения Полное фирменное наименование - «Первый

Подробнее

Модель экономики без ссудного процента.

Модель экономики без ссудного процента. Модель экономики без ссудного процента. Современная модель экономики основана на научно техническом прогрессе. В её основе лежит ссудный процент. Данная модель может существовать только при постоянно расширяющихся

Подробнее

000735 * МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ТОРТЫКШО

000735 * МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ТОРТЫКШО МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ТОРТЫКШО ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на

Подробнее

Система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения

Система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения Система («рамка») компетентности взрослого населения В рамках Проекта «Содействие повышению уровня населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» была разработана система (рамка)

Подробнее

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СВЕТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СВЕТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ББК У052.23 ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СВЕТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С.И. Хорошков, В.И. Букия ФГОУ ВПО «Мичуринский

Подробнее

как правильно заплатить

как правильно заплатить Налоги: как правильно заплатить и законно уменьшить Каждый, кто получает доход и владеет имуществом, землей, транспортными средствами, должен платить соответствующие имущественные налоги: налог на имущество

Подробнее

Вопрос/Question: Отсутствие Аудиторского отчета за 9 мес. 2012г является основанием для отказа в участии тендера?

Вопрос/Question: Отсутствие Аудиторского отчета за 9 мес. 2012г является основанием для отказа в участии тендера? ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ QUESTIONS AND ANSWERS С.13 язык тендерной документации один из предложенных вариантов или же в двух вариантах английский, русский либо английский, украинский? Какие именно документы тендера

Подробнее

В 2013 году в области действовало 3029 субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), из них: 2290 малых

В 2013 году в области действовало 3029 субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), из них: 2290 малых Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области является тем сектором экономики, который оказывает непосредственное влияние на ее общее состояние, насыщение рынка товарами и услугами, развитие

Подробнее

Бухгалтерский учет. Ознакомительный тест

Бухгалтерский учет. Ознакомительный тест Бухгалтерский учет Ознакомительный тест Стр. 2 из 11 ИНСТРУКЦИЯ Данный тест несет исключительно ознакомительный характер. С помощью него Вы можете подготовиться к официальному тестированию, которое будет

Подробнее

ююю ЄЮюЮю Ю Є : ЄЮю Ю Ю ююю Bruce A. Clapp

ююю ЄЮюЮю Ю Є : ЄЮю Ю Ю ююю Bruce A. Clapp : Bruce A Clapp 2121/1993-100/1975 51 2121/1993 : Marketing Financial Services - Building a Better Bank: Strategies for Implementing a Marketing Process 2009 American Bankers Association All rights reserved

Подробнее

Глава 4. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка Общие положения

Глава 4. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка Общие положения Глава 4. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка 4.1. Общие положения Основным показателем при анализе результатов деятельности КБ является полученная прибыль, которая определяется

Подробнее

Личное имущество и имущество, используемое в

Личное имущество и имущество, используемое в Личное имущество и имущество, используемое в предпринимательстве 1. Как отличается личное имущество от имущества предпринимательства?...1 2. Обложение дохода, полученного при отчуждении полученного в предпринимательстве

Подробнее

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ МСП АКТИВОВ НОВЫЙ ВИД АКТИВОВ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ МСП АКТИВОВ НОВЫЙ ВИД АКТИВОВ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ МСП АКТИВОВ НОВЫЙ ВИД АКТИВОВ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ Октябрь, 2014 г. www.mspbank.ru Сектор МСП в России СЕКТОР МСП В РОССИИ КАКИЕ КОМПАНИИ ИМЕЮТСЯ В ВИДУ? Критерии отнесения к МСП Число занятых,

Подробнее

Другое качество роста, который нуждается в поддержке

Другое качество роста, который нуждается в поддержке Среднесрочный прогноз развития экономики и финансовой сферы РФ (до 2016 г.) Другое качество роста, который нуждается в поддержке Официальные оценки темпов роста ВВП в текущем году чудесным образом изменились

Подробнее

Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Стат.сб./ Росстат. - М., 2013. - 127 с.

Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Стат.сб./ Росстат. - М., 2013. - 127 с. Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Стат.сб./ Росстат. - М., 2013. - 127 с. Предисловие СОДЕРЖАНИЕ.3 1. СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА Основные показатели

Подробнее

«СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА»

«СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА» СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Кафедра мировой и национальной экономики Учебно-методический комплекс по курсу «СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА» Издательство СЗАГС 2005 Рассмотрено и

Подробнее

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА В СТРАНАХ СНГ* Общий обзор

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА В СТРАНАХ СНГ* Общий обзор Distr. RESTRICTED CES/AC.61/2001/1 22 February 2001 RUSSIAN Original: ENGLISH СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ Совместная Всемирная Конференция

Подробнее

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации I 2015 года Москва 2015 Выпуск подготовлен Департаментом статистики Центрального

Подробнее

Обществознание (экономика) 11 класс Решения Задача 1. Ответ:

Обществознание (экономика) 11 класс Решения Задача 1. Ответ: Обществознание (экономика) 11 класс Решения Задача 1. Спрос и предложение на рынке бензина в городе N задаются линейными функциями. Этот рынок первоначально находился в состоянии конкурентного равновесия.

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20 апреля 2015 г. 373 МОСКВА Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам

Подробнее

LOGISTIC CONCEPTS IN AGRICULTURE

LOGISTIC CONCEPTS IN AGRICULTURE GULUSTAN-BSSJAR ACCEPTED FOR ONLINE AND PRINT ISSUES 09.12.2013 www.gulustan-bssjar.org LOGISTIC CONCEPTS IN AGRICULTURE Levkin G.G. Omsk State Transport University, Omsk, Russia ABSTRACT Within this article,

Подробнее

ВЗГЛЯД HSBC НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

ВЗГЛЯД HSBC НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ ВЗГЛЯД HSBC НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РОССИИ Ежеквартальный прогноз посвящен перспективам развития мировой торговли и возможностям для международного бизнеса Мировая торговля вырастет на 73% в

Подробнее

при правительстве РФ,

при правительстве РФ, АНАЛИЗ ЛАТЕНТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ АКТУАРНЫМИ УБЫТОЧНОСТЯМИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ЛИНИЯМ БИЗНЕСА THE ANALYSIS OF LATENT DEPENDENCIES BETWEEN ACTUARIAL LOSS RATIOS SEVERAL INSURANCE LINES OF BUSINESS Журов А.Н.,

Подробнее

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения : формирование общей культуры личности

Подробнее

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 2006-2010 БИШКЕК 2011 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики МАЛОЕ

Подробнее

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УДК 658.1 Недосекин С.В., д.э.н., профессор, Иванов М.А., доцент ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно

Подробнее

Вы можете иметь право на получение Дополнительного социального дохода (Supplemental Security Income SSI)

Вы можете иметь право на получение Дополнительного социального дохода (Supplemental Security Income SSI) Вы можете иметь право на получение Дополнительного социального дохода (Supplemental Security Income SSI) 2012 Вы можете иметь право на получение Дополнительного социального дохода (Supplemental Security

Подробнее

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Куткович Т.А. Практика формирования финансового результата на предприятии общественного питания [Текст] / Т.А. Куткович // ВЕСТНИК Института Дружбы народов Кавказа. «Теория экономики и управления народным

Подробнее

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УДК: 336.14 Чигрова Н.В. Оренбургский государственный университет E-mail: finp@yandex.ru ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Проведен сравнительный анализ типов государственных

Подробнее

Роль государства в повышении эффективности энергопользования N C U

Роль государства в повышении эффективности энергопользования N C U Роль государства в повышении эффективности энергопользования Цель Решение: Размерность: Стимулирование энергоэффективности Стоимость энергоресурсов Стимулирование энергоэффективности Проблема повышения

Подробнее

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Хисматулов Ильдар Равильевич, аспирант ЧОУ ВПО Академия Социального Образования, г. Казань, Россия hismat_86@mail.ru Игнатьева Оксана Анатольевна,

Подробнее

Качество управления финансами муниципальных образований The quality of municipal financial management

Качество управления финансами муниципальных образований The quality of municipal financial management Оригинал статьи URL: http://www.политуправление.рф/arhiv/2013/03/khmelkovab.htm Копия - URL: http://www.pu.virmk.ru/arhiv/2013/03/khmelkovab.htm Качество управления финансами муниципальных образований

Подробнее

Глава 1 Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях

Глава 1 Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях Глава 1 Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях 1.1. Особенности функционирования бюджетных организаций К бюджетным относятся организации, основная деятельность которых полностью или частично

Подробнее

ПРОЕКТ. I. Общие положения

ПРОЕКТ. I. Общие положения ПРОЕКТ Порядок ежегодного формирования основных положений федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в формате «Бюджета для граждан» Настоящий Порядок разработан

Подробнее

Investments model development with the system dynamic method

Investments model development with the system dynamic method MPRA Munich Personal RePEc Archive Investments model development with the system dynamic method Valerijs Skribans Riga Technical University 2010 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27235/ MPRA Paper

Подробнее

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ ПОЛИТИКА ДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ НА КАТЕГОРИИ

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ ПОЛИТИКА ДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ НА КАТЕГОРИИ CLIENT CATEGORISATION POLICY/ ПОЛИТИКА ДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ НА КАТЕГОРИИ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012/Май 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the

Подробнее

Об основных социально-экономических показателях государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в январе-октябре 2013 года

Об основных социально-экономических показателях государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в январе-октябре 2013 года Об основных социально-экономических показателях государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в январе-октябре 2013 года Основные итоги социально-экономического развития государств

Подробнее

Губернатор Омской области, Председатель Правительства

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального

Подробнее

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 11 ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Окончание. Начало см. "Бюджетные учреждения здравоохранения:

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТУРКМЕНИСТАНА (ГКОПФ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТУРКМЕНИСТАНА (ГКОПФ) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ТУРКМЕНИСТАНА (ГКОПФ) Государственный классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов Туркменистана

Подробнее

II. Формирование тарифов

II. Формирование тарифов Наименование НПА Особенности Принципы расчета цен (тарифов) Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 28.07.2007 121 «Об утверждении Инструкции о порядке регулирования цен (тарифов) на

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (утверждены приказом Минфина России от 20.05.2003 44н, с изменениями от 04.08.2008 73н, от 25.10.2010

Подробнее

Размер расходов Количество получателей Ошибки и мошенничество

Размер расходов Количество получателей Ошибки и мошенничество Обзор системы социальных пособий Великобритании Размер расходов Количество получателей Ошибки и мошенничество * Пособия малообеспеченным 3,7 млрд ф.ст. 0,9 млн 4,0%, 150 млн ф.ст. (поддержка доходов) Пособие

Подробнее