Њисобот оид ба њолати ќарзи давлатии Тољикистон

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Њисобот оид ба њолати ќарзи давлатии Тољикистон"

Транскрипт

1 Њисобот оид ба њолати ќарзи давлатии Тољикистон 1

2 Мундариља 1. Шарњ 4 2. Категорињои ќарздињандагон Гурўњбандии ќарзгирандагон Сохтори асъор Хизматрасонии ќарз Ќарзи хусусии бекафолат Муќоисакунии байналмилалї Ќарзи дохилї Хулоса 25 Замимањо I. Бонки Осиёгии Рушд... 4 II. Бонки содиротию воридотии Љумњурии Халќии Хитой... 6 III. Лоињаи кўмаки техникї оид ба рушди бозори ќоѓазњои ќимматноки давлатї ва идоракунии ќарзи дохилї

3 Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон Муќаддима Вазорати молияи Љумњурии Точикистон сеюмин Њисоботи солонаи ќарзи берунаи Тољикистонро барои љамъбасти соли 2006 пешнињод менамояд. Дар нашрияи мазкур маълумотњо оид ба ќарзи берунаи Тољикистон, бобњо дар бораи ќарзи хусусии бе кафолати давлатї ва ќарзи дохилї, инчунин мувофиќањои байналхалќї инъикос ёфтаанд. Дар охири соли 2006 нишондињандаи ќарзи берунаи Тољикистон нисбати ММД ба 31% баробар гардид ва Тољикистон ба давлати ќарзи берунааш хурд табдил ёфт, инчунин ба рўйхати он давлатњое, ки аз вазъияти гаронии ќарзи хориљї баромада тавонистанд, ворид гардид. Бењтаршавии вазъи ќарзї дар кишвар ба туфайли саъю кўшиши Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба азнавбарасмият даровардани ќарз бо роњњои дубора ба танзим даровардан, аз эътибор соќид кардан ва мубодила намудани ќарз бо дороињо (активњо) имконпазир гардид. Акнун, саъю кўшишамон барои устувор намудани натиљањои ноилгардида ва пешгирии такрор ёфтани масъала равона гардидааст. Аз ин рў, тамоми кредитњои нав (ѓайр аз ќарзњои хусусї ва бе кафолати давлатї) аз сарчашмањои бисёрљониба љараён мегиранд, ки шартњои хуби имтиёзнок, давраи дарозмуддати пардохт ва фоизњои паст доранд. Сатњи пасти ќарзи беруна имконияти устувор намудани вазъи молиявии мамлакатро таъмин намуда, маблаѓњои ќаблан барои хизматрасонии ќарзњо пешбинишударо барои татбиќи лоињањои рушди иќтисодию иљтимоии кишвар равона месозад. Умедворем, ки «Њисобот» барои ташкилотњои байналмиллалї, ходимони илмї ва доираи васеи хонандагон шавќовар ва фоидаовар хоњад гашт. Наљмуддинов С. М. Вазири молия 3

4 Њисобот оид ба њолати ќарзи давлатии Тољикистон I. Шарњ Вазъи ќарзи берунаи Тољикистон солњои охир хеле бењтар гардидааст. Њаљми мутлаќи ќарз, ки то охири соли 2000 ба нуќтаи баландтарин расида, 1027,1 миллион доллари ШМА-ро ташкил медод, то охири соли 2004 аз њисоби мубодилаи ќарз бо дороињои (активњо) Федератсияи Россия то 871,4 миллион доллари ШМА кам гардид. Охирњои соли 2005 њаљми ќарз андаке зиёд гардида, 894,9 миллион доллари ШМА-ро ташкил дод, асосан бинобар азхудкунии кредитњои Бонки Умумиљањонї ва Бонки осиёгии рушд, ки ба рушди иќтисод равона карда шудаанд. Охирњои соли 2006 њаљми ќарз то 866,3 миллион доллари ШМА кам гардид, асосан аз тарафи Шўрои ХБА аз эътибор соќит кардани ўњдадорињои ќарзии Тољикистон ба маблаѓи 99,1 миллион доллари ШМА, ки дар доираи «Ташаббус оид ба сабук гардонидани гаронии ќарздории чандтарафа» барои кишварњои дорои ќарздории нињоят зиёд ва даромади паст ба њар сари ањолї, амалї гардидааст, инчунин аз њисоби пардохти ўњдадорињои ќарзї дар назди Иттињоди Аврупо ба маблаѓи 10,2 миллион доллар ШМА, Федератсияи Россия ба маблаѓи 10,0 миллион доллари ШМА ва дигар ќарздињандањо ба маблаѓи 19,46 миллион доллари ИМА кам гардидааст. Паст гардидани њаљми нишондињанди мутлаќи ќарзи беруна дар солњои охир дар давраи афзоиши муътадили иќтисодиёти миллї ва баландравии босуръати даромади миллї ба таъѓиротњои назарраси таносуби фоизии ќарзи берунаи давлатї нисбати Маљмуи мањсулоти дохилї (ММД) оварда расонид. Њамин тавр дар соли 2000 нишондињандаи ќарзи берунаи Тољикистон нисбати ММД ба 108% баробар буд ва дар охири соли 2006 ин нишондињанда ба 31 % баробар гардид. Дастоварди муњими дигари солњои охир ин таѓйирёбии сохтори воридоти ќарзњо бо бартарияти кредитњои имтиёзнок ва чандтарафа мебошанд. Дар натиља, њиссаи кредитњои чандтарафа дар маљмўи умумии ќарзгирї аз 36%-и охири соли 2000 то 73% дар охири соли 2006 афзоиш ёфт. Вазъи ќарзи беруна на ба туфайли њолатњо, балки саъю кўшишњо, бењтар гардид, ки бо ин маќсад музокироти тўлонї бо ќарздињандагони дутарафа оид ба таљдид, аз њисоб баровардан ва иваз намудани ќарз ба дороињо (активњо) анљом дода шуданд. Дар Љадвали 1 таѓйирот дар таносуби њаљми умумии ќарзи беруна ва ММД, аз соли 1997 сар карда, оварда шудаанд. 4

5 Њаљми хизматрасонии ќарзи беруна дар соли ,8 миллион доллари ШМА-ро ташкил дод. Њаљми хизматрасонии ќарзи беруна афзиш ёфта истода, соли ,1 миллион доллари ШМА-ро ташкил дод, баъдан он, соли 2004 то 36,3 миллион доллари ШМА поён рафт ва дар соли 2006 њаљми хизматрасонии ќарзи беруна 49,2 миллион доллари ШМА-ро ташкил дод. Коэффитсиенти хизматрасонии ќарз, яъне њаљми хизматрасонии ќарз нисбати содироти молњо ва хизматрасонињо, ки соли % ташкил медод, соли %, соли ,5% ва минбаъд њам зиёд гардида соли ,5%-ро ташкил дод. Њаљми хизматрасонии ќарзи беруна (яъне пардохтњо аз њисоби маблаѓњои буљетї), ки дар соли ,7 миллион доллари ШМА-ро ташкил медод, дар соли 2001 то 41,7 миллион доллари ШМА афзоиш ёфта, соли 2004 то 14,1 миллион доллари ШМА поён фаромад ва соли 2005 то 45,1 миллион доллари ШМА боло рафт, дар соли 2006 низ ин нишондињанда таъѓир наёфт (45,6 миллион доллари ШМА). Њиссаи хизматрасонии ќарзи давлатї нисбати даромадњои давлатї дар тўли њамон давра аз 17,4% то 27,0% афзоиш ёфт ва баъдан дар соли 2004 то 3,8% ва дар соли 2006 то 9,2% паст гардид. Дар поён Љадвали 2 ва Диаграммаи 2 оварда шудаанд, ки дар онњо динамикаи таѓйирот аз рўи солњо нишон дода шудааст. 5

6 II. Категорињои ќарздињандагон Дар Љадвали 3 гурўњбандии њаљми умумии ќарзи беруна аз рўи намуди ќарздињандањо оварда мешавад. Њиссаи ќарздињандагони чандтарафа дар ин солњо мунтазам зиёд гардида, аз 21% дар соли 1995 то 73% дар соли 2006 афзуд ва тамоюли назаррас ба самти ќарзњои имтиёзнок ва дарозмўњлатро инъикос менамояд. Њиссаи ќарзњои дутарафа, ки асосан аз Россия ва мамлакатњои ИДМ гирифта шудаанд, дар тўли њамин давра аз 69% то 21% паст гардид. 6

7 Ќарзњои чандтарафа Ба ќарздињандањои чандтарафаи Тољикистон Бонки Умумиљањонї, Хазинаи Байналмилалии Асъор, Бонки Осиёии Рушд, Бонки Исломии Рушд, Фонди ОПЕК ва Иттињоди Авропо мансубанд. Бонки Умумиљањонї ќарздињандаи асосї ба њисоб меравад, ки ќарзњои он ќариб 54%-и њаљми умумии ќарзњои чандтарафаро ташкил медињанд. Њиссаи ќарзи Бонки Осиёии Рушд низ дар њаљми умумии ќарз тадриљан зиёд мегардад ва то охири соли %-и њаљми умумии ќарзњои чандтарафаро ташкил дод. I. Бонки Осиёгии Рушд Тољикистон моњи апрели соли 1998 аъзои Бонки Осиёгии Рушд (БОР) гардид. Дар давраи солњои Барномаи БОР барои Тољикистон 18 кредитро дар бар мегирифт, ки маблаѓи умумии 298,3 миллион доллари ШМА-ро ташкил дод, дар соњањои зерин: энергетика, маориф, тандурустї, кишоварзї ва молия. Муњлати пардохти кредитњо сол, давраи имтиёзнок 8 10 сол, меъёри фоизї 1% ва баъди давраи имтиёзнок 1,5%. Кредитњои БОР бо маблаѓгузории грантї пешнињод гардидаанд, ки таќрибан то 40%-и арзиши лоињањоро ташкил медињанд. БОР фаъолияти худро дар Тољикистон ба се самти асосї равона кардааст: 1) соњаи кишоварзї, 2) инфрасохтор (асосан энергетика ва наќлиёт) ва 3) соњаи иљтимої. Ўњдадорињои ќарзї дар назди ХБА (дар Тољикистон дар давоми солњои охир ду барномаи ПРГФ-и ХБА оид ба паст кардани сатњи камбизоатї ва мусоидат ба рушди иќтисодї амалї гардида истодаанд) то охири соли ,6 миллион доллари ШМА-ро ташкил доданд. Вале, ќисми зиёди ин маблаѓ баъди он, ки ХБА ќариб 100 миллион доллари ШМА-ро дар доираи «Ташаббус оид ба сабук гардонидани гаронии ќарзњои чандтарафа» аз њисоб мебарорад, ихтисор карда мешавад. 7

8 Ќарзњои дутарафа Ќарзњои дутарафа аз аввал ќисми зиёди ќарзи берунаро ташкил медоданд. Њаљми онњо дар њаљми умумии ќарз то охири декабри соли %-ро ташкил медод, ки ќисми зиёди он (ќариб 70%) ќарзи Россия ва дигар мамлакатњои ИДМ буд. Бо мурури замон, бо назардошти азнав барасмият даровардани ќарзњо бо ќарздињандагони дутарафа ва таъѓир додани сиёсати љалб намудани ќарзњои нав, њаљми ќарзњои дутарафа паст гардид, дар он мавриде, ки њаљми ќарзњои бисёрљониба зиёд мегардид. Сабаби ногањон паст гардидани њаљми ќарзњои дутарафа, ин бомуваффаќият анљом додани гуфтушунидњо оид ба ќарзи Федератсияи Россия буд, ки моњи октябри соли 2004 анчом ёфт ва њамин тавр њаљми ќарзњои дутарафа 21%-и маблаѓи умумии ќарзи берунаро ташкил доданд. Дар натиљаи гуфтушунидњои дутарафа байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой ва дар доираи Созмони њамкорињои Шанхай дар соли 2006 ба рўйхати умумии ќарздињандагони дутарафа Бонки содиротию воридотии Љумњурии Халќии Хитой илова гардид. Се Созишнома ба маблаѓи умумии 603,5 миллион доллари ШМА ба имзо расиданд, 8

9 сохтмони хати интиќоли ќувваи барќи баландшиддати 500 кв «Љануб Шимол», сохтмони хати интиќоли ќувваи барќи баландшиддати 220 кв «Лолазор Хатлон» ва таљдиди роњи автомобилгарди (Душанбе Чанак), ки азхудкуниашон аз соли 2007 оѓоз меёбад. II. Бонки содиротию воридотии Љумњурии Халќии Хитой Бонки содиротию воридотии Љумњурии Халќии Хитой (Эксимбонки Хитой), ки аз љониби Шурои Давлатї идора мешавад соли 1994 таъсис гардидааст. Вазифањои асосии Бонк ин рушди соњањои муайяни иќтисодии давлат ба њисоб мераванд: саноат, молия ва тиљорати байналхалќї, ки асосан ба васеъ гардонидани бахшњои содиротии иќтисодиёти Хитой равона гардидаанд. Дар айни њол Бонк фаъолияти худро дар шаш самти гуногуни соњаи иќтисодиёт равона кардааст, дорои шаш идора дар њудуди Хитой ва ду намояндаги дар хориљї кишвар мебошад. Эксимбонки Хитой бо яксаду чил бонкњои љањон муносибати зич дорад. Дар моњи июни соли 2006 се Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки содиротию воридотии Љумњурии Халќии Хитой оид ба амали намудани лоињахои инвестиционї дар Тољикистон ба маблаѓи умумии 603,5 милион доллари ШМА, дар доираи Созмони њамкорињои Шанхай ба имзо расиданд, ки барои рушди иќтисодиёти Тољикистон дар ояндаи дур наќши назаррасеро иљро менамояд. Лоињањо ба рушди инфрасохтор ва соњаи энергетикаи кишвар равона гардидаанд. Барои таљдиди роњи автомобилгарди Тољикистон Узбекистон (Душанбе Чанак), ки минтаќаи марказии кишварро бо ќисми шимолии он мепайвандад 281,1 миллион доллари ШМА, сохтмони хатњои интиќоли ќувваи барќи баландшиддати 500 кв «Љануб Шимол» ва 220 кв «Лолазор Хатлон», мутаносибан, 267,2 миллион доллари ШМА ва 58,2 миллион доллари ШМА пешбини шудааст. 9

10 III. Гурўњбандии ќарзгирандагон Дар Љадвали 6 гурўњбандии ќарзгирандагони ќарзи беруна оварда мешавад. Тавре, ки аз љадвал дида мешавад, ќисми зиёди ќарзгирии беруна ба ўњдадории корхонањои давлатї таълуќ доранд, яъне ќарзи давлатї ба њисоб меравад, ки дар охири соли 2006 нисбат ба соли ,8% зиёд гардид. Зимнан ќарзњои ХБА ба харољоти буљет ворид карда намешаванд, зеро онњо аз љониби Бонки миллии Тољикистон ќабул гардидаанд ва хизматрасони мешаванд. 10

11 Њиссаи ќарзи субъектњои хољагидории кафолати давлатї дошта начандон зиёд аст. Њаљми умумии ќарзи кафолатнок, њам бо ифодаи мутлаќ ва њам аз рўи сохтори ќарзи беруна, тавре ки дар Диаграммаи 6 нишон дода шудааст, тадриљан кам мегардад. IV. Сохтори асъор Дар Љадвали 7 сохтори ќарзи беруна аз рўи асъори ќарзгирї нишон дода шудааст. Доллари ШМА то соли 2003 дорои афзалият буд. Вале, њиссаи ўњдадорињои ќарзї, ки дар Њуќуќи Махсуси Ќарзгирї (ЊМЌ) муайян карда шудааст, ба туфайли зиёд гардидани ќарзгирии чандтарафа, ки ќисми зиёдаш дар ЊМЌ дарљ гардидааст, меафзояд. 11

12 Дар Љадвали 8 намудњои асъор бо ифодаи эквиванетии долларї ва таносуби фоизии онњо оварда шудааст. Њиссаи ќарзњое, ки дар ЊМЌ деноминация карда шудаанд, дар охири соли 2006 зиёда аз 60%-и њаљми умумии ќарзро ташкил медињанд. Чунки ЊМЌ асъори њисобї буда, доллари ШМА, Евро, фунт стерлинг ва йени япониро дар бар мегирад. Зиёд гардидани њиссаи ЊМЌ њамчунин худ аз худ ба истифода бурдани њамаи ин асъор мусоидат мекунад. 12

13 V. Хизматрасонии ќарз Дар Љадвали 9 хизматрасонии ќарз аз рўи категорияњои ќарздињандањо нишон дода шудааст. Дар соли 2002 њаљми хизматрасонии аз њама зиёди ќарз ба ќайд гирифта шуд, ки ин ба ќисман баргардонидани ќарзњои Хазинаи байналмилалии асъор алоќаманд аст. Дар Диаграммаи 8 њиссаи ќарздињандагони чандтарафа, дутарафа ва дигар ќарздињандагон дар њаљми умумии хизматрасонии ќарз оварда шудааст. Њаљми калони пардохтњо ба ќарздињандагони чандтарафа њамчунин ба пўшонидани ќарзњои Иттињоди Аврупо марбут аст. Дар айни њол, ин пардохтњо бо гранти Иттињоди Авропо ба сифати дастгирии љавобї барои пўшонидани ќарзи асосї сурат мегирад. 13

14 Дар Љадвали 10 хизматрасонии ќарз аз рўи гурўњи дебиторњо нишон дода шудааст. Пардохти маблаѓњои ХБА ба њисоби Бонки милии Тољикистон тааллуќ доранд ва онњо аз тариќи буљет намегузаранд. Бинобар ин, онњо алоњида оварда мешаванд. Ќисми ќарзи давлатї тавассути содироти хизматњо (хизматрасонии Роњи оњани Тољикистон барои пўшонидани ўњдадорињо оид ба хизматрасонии ќарз дар назди Ўзбекистон) хизматрасонї карда мешавад. Аз соли 2007 сар карда хизматрасонии ќарзи давлатии Тољикистон дар назди Љумњурии Узбекистон, инчунин пардохтњо барои кашонидани борњои транзитї аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон бо асъори озод мубодилашаванда (бо доллари ШМА) амалї мегарданд. 14

15 VI. Ќарзи хусусии бекафолат Бонки миллии Тољикистон ба мониторинги ќарзи хусусии бекафолат (ЌХБ) оѓоз намуд. Маблаѓи умумии ќарзи хусусии бекафолат дар охири соли ,9 миллион доллари ШМАро ташкил медињад: аз ин миќдор 29,3 миллион доллари ШМА-ро ќарзњои кўтоњмуддат (мўњлати пўшониданашон то як сол) ва 315,7 миллион доллари ШМА-ро ќарзњои дарозмўњлат ташкил медињанд. Дар Диаграммаи 11 гурўњбандии ЌХБ аз рўи бахшњо оварда шудааст. Дар он тибќи маълумотњо ќисми зиёди ЌХБ танњо дар чанд бахш мутамарказ шудаанд. Ќисми зиёди ЌХБ (141,7 миллион доллари ШМА) њиссаи бахши кишоварзї мебошад. Ин асосан, ќарзи пахта аст, ки проблемавї мебошад. ЌХБ бахши пахта 127,3 миллион доллари 15

16 ШМА-ро ташкил медињад ва он ягона ќисмати калони ЌХБ мебошад. Ба дигар бахшњои калон бонкњо ва саноати коркард мансубанд. VII. Муќоисакунии байналмилалї Муќоисакунии байналмилалии нишондињандањои ќарзї ба шарњ додани њолати ќарздорї мусоидат намуда, њамчун нишондињандаи бањодињї нисбати гаронии ќарз байни мамлакатњои алоњида ва гурўњи мамлакатњое, ки дар шароити ќиёсшаванда ќарор доранд, хизмат менамояд. Тањлили муфассал њамчунин имконият медињад, ки аз таљрибањои мамлакатњои гуногун хулосањои муњим бароварда шаванд. Дар ин боб муќоисаи њолати ќарздорї байни якчанд кишварњо ИДМ оварда шудааст. Муќоиса бо кишварњое, ки ба гурўњњои тањти унвони «њама кишварњои рў ба тараќќї», «кишварњои даромадашон паст» «кишварњои даромадашон миёна», Авропо ва Осиёи Марказї, Африка дар љануби Сањрои Кабир мансубанд, оварда шудааст, то ки дидгоњи бештар глобалии муќоисаи њолати ќарздорї таъмин карда шавад. Маълумотњо аз китоби Global Development Finance 2007, ки Бонки умумиљањонї нашр менамояд, гирифта шудаанд. Бинобар он, ки њисоби маблаѓњои ќарзи дар ин нашрияи солона овардашударо Бонки умумиљањонї анљом медињад ва барои дарёфти маълумотњо сарчашмањо ва ќурбњои гуногун табдил истифода мегарданд, ин раќамњо бо раќамњои Вазорати молия мувофиќати пурра надоранд. Вале, чунин фарќият дар маълумотњои њисоботии Бонки умумиљањонї, ба туфайли муќоисаи маълумотњо, ки якљоя бо кормандони мањаллии Бонки умумиљањонї анљом дода шудааст, хеле кам шудааст. Дар Љадвали 11 њолати умумии њаљми ќарзи берунаи баъзе кишварњои ИДМ, аз соли 1997 сар карда нишон дода шудааст. Маълумотњо барои давраи то соли 2005 оварда шудаанд. 16

17 Њаљми мутлаќи ќарз, зимнан, нишондињандаи ќобили ќабули ќарз ба њисоб намеравад. Бинобар ин, дар Љадвали 12 таносуби ќарз ва ММД барои кишварњои алоњидае, ки ба гурўњњои тањти унвони «њама кишварњои рў ба тараќќї», «кишварњои даромадашон паст» «кишварњои даромадашон миёна», Авропо ва Осиёи Марказї, Африка дар љануби Сањрои Кабир мансубанд, оварда шудааст. 17

18 Аз љадвал бармеояд, ки дар соли 2005 вазъияти ќарзї дар Тољикистон нисбат ба бисёр дигар кишварњои ИДМ ва гурўњи кишварњо нишондињандањои миёна дошт. Лекин, вазъияти ќарздорї дар Тољикистон солњои минбаъда ба шарофати тамдиди муваффаќонаи ќарз бо ќарздињандагони асосї хеле бењтар гардид. Дар Љадвали 13 ва Диаграммаи 13 муќоисаи њолати коэффитсиенти ќарзњои имтиёзнок дар њаљми умумии ќарзи беруна барои њар як кишвари ИДМ оварда шудааст. Маълумотњо нишон медињанд, ки дар Тољикистон њиссаи ќарзњои имтиёзнок аз њама зиёдтар буда, хислати имтиёзи баланд доштани ќарзњои ба кишвар воридшавандаро инъикос менамоянд. 18

19 Љадвали 14 њиссаи ќарзњои чандтарафаро нисбати њаљми умумии ќарзи беруна нишон медињад. Соли 1997 дар Тољикистон ин нишондињанда ба 5% баробар буд. Ин њисса минбаъд дар соли 2005 то 51% зиёд гардид ва дар љамъбасти соли 2006 то 70% афзоиш ёфт. Диаграммаи 14 ќарзи беруна ба њар сари ањолиро нишон медињад. Њисобњо бо роњи таќсим намудани њаљми умумии ќарзи беруна ба шумораи ањолии кишвар анљом дода шудаанд. Ин нишондињанда барои Тољикистон аз њама пасттарин аст. 19

20 Нишондињандаи дигари бањодињї таносуби ќарзи беруна ва содироти молу хизматрасонињо мебошад. Чунин муќоиса нишон медињад, ки барои гирифтани даромад аз содирот чанд сол зарур аст, то ки пардохти тамоми ќарзњои пўшониданашуда имконпазир гардад. Дар Љадвали 15 њолати муќоисавии кишварњои ИДМ ва гурўњи кишварњо нишон шудааст. Дар Љадвали 16 таносуби хизматрасонии ќарзи беруна ва содироти молу хизматрасонињо ба баъзе кишварњои ИДМ оварда шудааст. Гарчанде гаронии ќарзи беруна то соли 2003 баланд буд, таносуби хизматрасонии ќарз барои Тољикистон дар њадди идорашаванда ќарор дошт. Ин 20

21 ба шарофати тамдиди муваффаќонаи ќарзи ќарздињандагони асосї ва хислати имтиёзнокии баланд доштани ќарзњои нав ба вуљуд омад. Љадвали 17 арзиши љории нишондињандањои ќарзро дар баъзе мамлакатњои ИДМ нишон медињад. Мувофиќи маълумоти аз њама охири нашрияи солонаи Global Development Finance 21

22 Report 2007, ки дар он маълумотњо тибќи њолати то соли 2005 оварда шудаанд, Тољикистон ба мамлакатњои ќарзашон кам мансуб аст. Дар ин Љадвал њамчунин шарњ дода шудааст, ки аз рўи кадом нишондињандањои (критерияњои) даромадњо ва ќарзњо Бонки умумиљањонї кишврарњоро ба гурўњњои дорои даромади кам, миёна ва ба гурўњњои кишварњои ќарзашон кам, мўтадил ва аз њад зиёд мансуб медонад. Барои гурўњбании ќарздорї, Бонки умумиљањонї нишондињандаи миёнаи се солро мегирад, то ки таъсири фарќияти њарсолаи даромадњо аз содирот ва даромадњои миллиро ба њадди аќал расонад. 22

23 VIII. Ќарзи дохилї Андозаи ќарзи вуљуддоштаи дохилии давлатї кам мебошад, ва ќисми зиёди ќарзи дохилиро ќарз дар назди Бонки миллии Тољикистон ташкил медињад. Айни замон њаљми ќарзи давлатии дохилии љумњурї ба 153,3 миллион сомони баробар мебошад, ки њамчун ўњдадорињои дарозмуддати дохилии (ГКВ, аввалин маротиба онњо моњи сентябри соли 1998 нашр гардиданд) Вазорати молия дар назди Бонки миллии Тољикистон ба вуљуд омадаанд. Оид ба љараёни рушди хусусиятњои ќарзи давлатии дохилї ќайд кардан зарур аст, ки маблаѓи ќарзи мазкур аз давраи ба вуљуд омаданаш яъне аз соли 2002 инљониб бетаѓйир мондааст, ки ин рушти мусоиди баќияи (сальдо) буљети давлатиро маънидод менамояд. Шартњо ва њолатњои муайянкунии ќарзи беруна ва таѓйиротњои мусбат ба маљрои ќарзњои имтиёзноки бисёрљониба дар маљмуи умумии ќарзи беруна дар гузаштаи на онќадар дур метавонад шарњи мантиќии љадвали дар боло зикршуда бошад, ки он дар таносуби фоизи ќарзи дохилии давлатї нисбат ба њаљми умумии ќарзи давлатї 6 фоизро ташкил медињад. Барои рушди бозори ќоѓазњои ќимматноки давлатї ва дастгирии соњаи идоракунии ќарзи дохилї соли 2006 аз љониби ХБА ба Вазорати молия кумаки техникї расонида шуд. Лоињаи мазкур бо маќсади фаъол намудани бозори молиявї дар њамоњангсозии фаъолияти идоракунии ќарзи давлатї ва гузаронидани сиёсати самараноки пулию кредитї, расонидани кўмаки њамаљонибаро дар наќша дорад. III. Лоињаи кўмаки техникї оид ба рушди бозори ќоѓазњои ќимматноки давлатї ва идоракунии ќарзи дохилї Вазифаҳои асосии лоиҳа инҳоянд: тартиб додани барномаҳои самараноки идоракунии қарзи давлатї ва тасвияи стратегияи нашри қоғазҳои қимматноки давлатї, бунёд кардани кумитаи амалкунандаи самаранок байни Бонки миллии Тољикистон ва Вазорати молия оид ба ҳамоҳангсозии сиёсати қарзии давлатї, сиёсати пуливу кредитї, такмили бозори якумдараља қоғазҳои қимматнок, инчунин дастгирии рушди бозори дуюмдараља, такмил ва истихрољи тањкурсии зарурии меъёрї оид ба қоғазҳои қимматнок, ва пешниҳоди тавсияҳо ба қонунгузорињои дахлдор, ки зарурияти дар амал татбиқ карданро доранд. Барои тараққиёти қоғазҳои қимматноки давлатї ва амалиётҳои бозорї барои Тољикистон кўмаки хело васеъ дар сатҳи заминавї зарур аст. Инчунин соҳаи идоракунии қарзи дохилї ба кўмак (содействие) эҳтиёљ дорад, аз љумла тайёр кардани сохтори муҳлати пардохт ва меъёрҳои фоизии векселҳои хазинавї. Кўмаки дар доираи лоиҳа пешниҳодгардида ба самтҳои зерин равона мегарданд: тасвияи стратегияи базавї оид ба нашри векселҳои хазинавї ва нақши онҳо дар маблағгузории касрҳо ва рушди бозорҳои молиявї; баҳодиҳии сохтори бозор ва мароқ зоҳир кардани сармоягузорони эњтимолї барои чен кардани талаботи амиќ ба векселҳои хазинавї ва сохтори дахлдори таъсиси нарх; љори кардани тартиби музоядаи љоиз ва шаффоф, расму ќоидањо ва таъминоти моддиву техникї, дар Бонки миллии Точикистон ва Вазорати молия тартиби мувофиќ ва институтсионалї, ки ба наздики дар Озорбойљон љори шудааст, оид ба ҳамоҳангсозии нашри қоғазҳои қимматнок ва сиёсати пулию кредитї. Аз нав дида баромадани параметрҳои амалкунандаи институтсионї ва аз доираи назар гузаронидани ўњдадорињои Департаменти буљети Вазорати молия ва Департаменти оид ба амалиётҳо дар бозори кушоди Бонки миллии Тољикистон; маълумот додан ба бонкҳои соҳибкорї ва љамъиятњои кушод дар бораи имкониятҳои сармоягузорї ва љанбањои амалии музоядањои векселҳои хазинадорї; тайёр кардани кадрҳои Вазорати молия ва Бонки миллии Тољикистон дар соҳаи маблағгузориҳои алоқаманди буљетї. 23

24 IX. Хулоса Тољикистон дар такмилдињии идоракунии ќарзи беруна роњи тўлониро тай намуд ва акнун он ба «клуби» кишварњои ќарзашон кам мансуб аст. Њолати кунуниро бояд, ба даврае, ки Тољикистон чанд сол ќабл статуси кишвари ќарзаш аз нињоят зиёд дошт ва ба проблемаи хатари ќодир набудан ба пардохт рў ба рў буд, муќоиса кард. Ин дастовардњо ба туфайли татбиќи сиёсати музокироти бевосита бо ќарздињандагони дутарафа имконпазир гардиданд. Истодагарї ва ќатъият натиљањо доданд: реструктуризатсия, аз њисоб баровардан ва иваз намудани ќарзњо ба дороињо анљом дода шуданд ва онњо гаронии ќарзи давлатиро хеле сабук намуданд. Барои таќвияти дастовардњо стратегияи дарозмўњлати идоракунии ќарз тањия гардида, дар марњилаи баанљомрасї ќарор дорад, он имкон медињад параметрњои асосии устворї муайян карда шаванд. Стратегия њамчунин имкон медињад воридоти доимии захирањо таъмин гардида, дар айни њол ќарз дар сатњи устувор нигоњ дошта шавад. Дар ин самт назорати самаранок наќши муњимро бозид. Бењбуди љамъоварии маълумотњо оид ба ќарз ва компютеризатсияи тамоми иттилоот оид ба ќарзњо, нашри мунтазами «Њисобот оид ба њолати ќарзи берунаи Тољикистон», инчунин муќаррар намудани мониторинги ќарзњои хусусии бекафолат ва дохилиро, ки пештар вуљуд надоштанд, дастоварди ноилгардида њисобидан мумкин аст. Дар мадди назар истифодаи манбаи компютерии маълумотњо њамчун системаи иттилоотии идоракунї барои тањияи вариантњои гуногуни устуворї ва ба даст овардани нишондињандањои огоњонии сариваќтї ќарор дорад. Ихтисор гардидани ќарзи давлатї барои Тољикистон дастоварди бузург буд. Вале, бо ин набояд хотирљамъ шуд. Музокирот бо ќарздињандагон, иљрои ќатъии нишондињандањои устувории ќарз, таќвияти иќтидорњо ва истифодаи усулњои навтарини идоракунии ќарз дар мадди назари сиёсати ќарз боќї хоњанд монд. 24

25 Отчет о состоянии государственного долга Таджикистана 25

26 Содержание 1. Обзор Категории кредиторов 5 3. Классификация заемщиков Структура валют Обслуживание долга Частный негарантированный долг Международные сравнения Внутренний долг. 9. Заключение. 25 Вставки I. Азиатский банк Развития II. Экспортно импортный банк Китайской Народной Республики III. Проект Технической Помощи по содействию развития рынков государственных ценных бумаг и управлению внутренним долгом

27 Министерство финансов Республики Таджикистан Введение Министерство финансов Республики Таджикистан представляет третий ежегодный «Отчет о внешнем долге Таджикистана» по итогам за 2006 год. Данная публикация содержит информацию о государственном долге Таджикистана, разделы о частном негарантированном и внутреннем долге Таджикистана, а также международные сравнения. Достигнув к концу 2006 года отметки 31% в соотношении внешнего долга к ВВП, Таджикистан стал страной с меньшей задолженностью, а также вошел в список тех не многих стран, которые смогли выйти из состояния чрезмерной задолженности. Улучшение долговой ситуации стало возможным благодаря постоянным усилиям Правительства Таджикистана по реструктуризации долга при помощи переоформления, списания и обмена долга на активы. Сейчас усилия направлены на закрепление достигнутого и на предотвращение повторения проблемы. Поэтому все новые кредитные потоки (за исключением частного и негарантированного долга) поступают из многосторонних источников с высокольготными условиями, долгосрочным периодом погашения и низкими процентами. Низкий уровень долга позволяет обеспечить финансовую стабильность страны, а также направить средства, ранее предусмотренные для обслуживания долга, на реализацию проектов развития. Я надеюсь, что «Отчет» будет интересен и полезен для международных организаций, научных сотрудников и широкой публики. Наджмуддинов С. М. Министр финансов 27

28 Отчет о состоянии государственного долга Таджикистана I. Обзор Уровень внешнего долга Таджикистана в последние годы значительно понизился. Абсолютный размер долга, достигший пика к концу декабря 2000 года в размере 1027,1 миллионов долларов США, к концу 2004 года за счет обмена долга на активы с Российской Федерацией снизился до 871,4 миллионов долларов США. К концу 2005 года произошло незначительное увеличение долга до 894,9 миллионов долларов США, главным образом из-за освоения кредитов Всемирного банка и Азиатского банка развития, направленных на развитие экономики. К концу 2006 года уровень долга сократился до 866,3 миллионов долларов США, за счет списания Исполнительным Советом МВФ долговых обязательств Таджикистану в сумме 99,1 млн. долл. США, в рамках «Инициативы по облегчению бремени многосторонней задолженности» для стран с чрезмерным уровнем долга и низкими доходами на душу населения, а так же выплаты долговых обязательств перед Европейским Сообществом в сумме 10,2 млн. долл. США, Российской Федерацией 10,0 млн. долл. США и другими кредиторами в сумме 19,46 млн. долл. США. Снижение абсолютных значений внешнего долга при стабильном росте национальной экономики последних лет и быстром увеличении национального дохода привели к значительным изменениям соотношения государственного внешнего долга в процентах к Валовому внутреннему продукту (ВВП). Так, в 2000 году уровень внешнего долга Таджикистана составлял 108,2 % к ВВП, а к концу 2006 года он составил 31%. Другим главным достижением последних лет стало изменение структуры кредитных потоков в пользу льготных, многосторонних кредитов. В результате, доля многосторонних кредитов в общем портфеле заимствований увеличилась с 36% на конец 2000 года, до 73% на конец 2006 года. Состояние с внешней задолженностью улучшилось благодаря усилиям, а не обстоятельствам, для чего были проведены продолжительные переговоры с двусторонними кредиторами по реструктуризации, списанию и обмену долга на активы. В Таблице 1 приводятся изменения в соотношении общего объема внешнего долга и ВВП, начиная с 1997 года. 28

29 Объем обслуживания внешнего долга в 1997 году составлял 36,8 миллионов долларов США. Продолжая увеличиваться, объем обслуживания внешнего долга в 2002 году составил 88,1 миллионов долларов США, затем он стал снижаться, достигнув в 2004 году 36,3 миллионов долларов США. За 2006 год объем обслуживания внешнего долга составил 49,2 миллионов долларов США. Коэффициент обслуживания долга, то есть объем обслуживания долга по отношению к экспорту товаров и услуг, который составлял 12% в 2002 году, снизился до 4% в 2004 году, затем стал постепенно повышаться до 7,5% в 2005 году, достигнув 3,5 % в 2006 году. Объем обслуживания государственного долга (т.е. платежи из государственного бюджета), который в 1997 году составлял 33,7 миллионов долларов США, в 2001 году увеличился до 41,7 миллионов долларов США, затем снизился в 2004 году до 14,1 миллионов долларов США, и увеличился в 2005 году до 45,1 миллионов долларов США, оставшись на том же уровне и в 2006 году (45,6 миллионов долларов США). Доля обслуживания государственного долга по отношению к государственным доходам увеличилась с 17,4% до 27,0% в течение того же периода, и затем снизилась до 3,8% в 2004 году и до 9,2% в 2006 году. Ниже приводятся Таблица 2 и Диаграмма 2, где показана динамика изменений по годам. 29

30 II. Категории кредиторов В Таблице 3 приводится классификация общего объема внешнего долга по типу кредиторов. Коэффициент многосторонних кредитов в течение указанных лет постоянно увеличивался от 21% в 1997г., до 73 % в 2006г., отражая значительный уклон в сторону льготных кредитных потоков. Доля двусторонних кредитов, которые были, главным образом, получены из России и стран СНГ, снизилась в течение того же периода с 69% до 21%. 30

31 Многосторонние кредиты К многосторонним кредиторам Таджикистана относятся Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Фонд ОПЕК и Европейский союз. Всемирный банк остается главным кредитором, чьи кредиты составляют 54% от общего объема многосторонних кредитов. Доля кредитов Азиатского Банка развития в общем кредитном портфеле постепенно также увеличивается, достигнув 22% от общего объема многосторонних кредитов на конец 2006 года. I. Азиатский банк Развития Таджикистан стал членом Азиатского банка развития (АБР) в апреле 1998 года. В период с годов программа АБР для Таджикистана включала 18 кредитов на общую сумму, эквивалентную 298,3 млн. долл. США, в следующих секторах: энергетика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и финансы. Срок предоставления кредитов лет, процентная вставка 1%, после льготного периода 1,5% и льготный период 8-10 лет. Кредиты АБР сопровождаются грантовым финансированием в среднем 40% от стоимости проектов. АБР сфокусировал свою деятельность в Таджикистане на следующих трех ключевых направлениях: 1) сельское хозяйство, 2) инфраструктура (в особенности энергетика и транспорт) и 3) социальный сектор. Долговые обязательства перед МВФ (в Таджикистане в течение последних лет было реализовано две программы ПРГФ МВФ по сокращению бедности и содействию экономическому росту) составили 135,6 миллионов долларов США на конец 2005 года. Однако большая часть этой суммы была сокращена, после того как МВФ списал почти 100 миллионов долларов США в рамках «Инициативы по облегчению бремени многосторонней задолженности». 31

32 Двусторонние кредиты Двусторонние кредиты изначально составляли большую часть внешнего долга. Их объем составлял 69% от общего объема долга на конец декабря 1997 года, большая часть которого (почти 70 процентов) составлял долг перед Российской Федерацией и другими странами СНГ. Со временем, по мере реструктуризации долгов с двусторонними кредиторами и изменения политики новых заимствований, объем двустороннего долга стал снижаться, в то время как удельный вес многосторонних заимствований постепенно увеличивался. Резкое сокращение доли двусторонних кредитов произошло после успешного завершения переговоров по долгу с Российской Федерацией в октябре 2004 года, таким образом, доля двустороннего долга снизилась до 21% от общего объема внешней задолженности. В результате двусторонних переговоров между Таджикистаном и Китайской Народной Республикой, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, к общему списку 32

33 двусторонних кредиторов в 2006 году добавился и Экспортно импортный банк КНР. Было подписано три займа на общую сумму 603,5 млн. долларов США на строительство высоковольтной линий электропередач 500 кв «Юг Север» и 220 кв «Лолазор Хатлон», а так же на реабилитацию автомобильной дороги «Душанбе Чанак», освоение которых началось в 2007 году. II. Экспортно импортный банк Китайской Народной Республики Экспортно импортный банк Китайской Народной Республики (Эксимбанк Китая), управляемый Государственным Советом, был основан в 1994 году. Мандатом банка является экономическое развитие определенных государством секторов: индустрия, международная торговля и финансы, в целом направленное на расширение экспортных отраслей китайской экономики. На настоящий момент Банк осуществляет свою деятельность в шести различных областях экономической деятельности, располагает шестью офисами на территории Китая и двумя заграничными представительствами. Банк имеет установленные отношения со ста сорока банками, расположенными по всему миру. В середине июня 2006 года были подписаны три Соглашения между Правительством Таджикистана и Эксимбанком Китая для реализации инвестиционных проектов в Таджикистане на общую сумму 603,5 млн. долл. США, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, имеющих определяющее значение для экономического развития республики на долгосрочную перспективу. Проекты нацелены на развитие инфраструктуры и энергетического сектора страны. На реабилитацию автомобильной дороги Таджикистан (Душанбе Чанак), соединяющей центральный регион страны с его северной частью, предусмотрено 281,1 млн. долл. США. На строительство высоковольтных линий электропередач 500 кв «Юг Север» и 220 кв «Лолазор Хатлон» предусмотрено, соответственно, 267,2 млн. долл. США и 58,2 млн. долл. США. 33

34 III. Классификация заемщиков В таблице 6 приводится классификация заемщиков внешнего долга. Как видно из таблицы, большая часть внешних заимствований приходится на долю обязательств правительственных органов, т.е. государственного долга удельный вес, которого увеличился на 9,8 % на конец 2006 года по сравнению с 2005 годом. При этом кредиты МВФ не включаются в бюджетные расходы, так как их получает и обслуживает Национальный банк Таджикистана. 34

35 Доля долга хозяйствующих субъектов с государственной гарантией является небольшой. Общий объем гарантированного долга постепенно уменьшается, как в абсолютном выражении, так и по структуре внешнего долга, как это показано в Диаграмме 6. IV. Структура валют В таблице 7 показана структура внешнего долга по валютам заимствования. Доллар США оставался преобладающей валютой до Однако, увеличивается доля долговых обязательств, определенных в специальных правах заимствования (СПЗ), благодаря увеличению многосторонних потоков, большая часть которых выражена в СПЗ. В таблице 8 приводятся виды валют в эквивалентном долларовом выражении, и их процентное соотношение. Доля кредитов, деноминированных в СПЗ, составляет свыше 60% от общего объема долга на конец 2006 г. Так как СПЗ является расчетной валютой, включающей в себя доллар США, 35

36 Евро, фунт стерлингов и японскую иену, увеличение доли СПЗ также автоматически способствует использованию разных валют. 36

37 V. Обслуживание долга В таблице 9 показано обслуживание долга по категории кредиторов. В 2002 году был зафиксирован самый большой объем обслуживания долга, связанный с частичным возвратом кредитов Международному валютному фонду. В Диаграмме 8 приводится доля многосторонних, двусторонних и других кредитов в общем объеме обслуживания долга. Большой объем платежей многосторонним кредиторам связан в основном с погашением кредитов Европейского Союза. В то же время, эти платежи сопровождаются грантом Европейского Союза в качестве встречной поддержки для погашения основного долга. В Таблице 10 показано обслуживание долга по типу дебиторов. Выплаты средств МВФ относятся к счету Национального банка Таджикистана, и они не проходят через бюджет. Поэтому они приводятся отдельно. 37

38 Часть государственного долга обслуживается через экспорт услуг (услуги Таджикской железной дороги для покрытия обязательств по обслуживанию долга Таджикистана перед Узбекистаном). Начиная с 2007 года обслуживание государственного долга перед Республикой Узбекистан, а так же оплата за транзитные перевозки грузов через территорию Республики Таджикистан осуществляется в свободно-конвертируемой валюте (в долларах США). 38

39 VI. Частный негарантированный долг Национальный банк Таджикистана начал проводить мониторинг частного негарантированного долга (ЧНД). Общая сумма непогашенного частного негарантированного долга на конец декабря 2006 года составляет 344,9 миллионов долларов США: в том числе 29,3 миллионов долларов США составляют краткосрочные кредиты (срок погашения до одного года), и 315,7 миллионов долларов США долгосрочные кредиты. В Диаграмме 11 приводится секторная классификация ЧНД. В ней согласно данным большая часть ЧНД концентрируется в нескольких секторах. Значительная часть ЧНД (141,7 миллионов долларов США) приходится на долю сельскохозяйственного сектора. Это в основном хлопковый долг, который является проблемным. ЧНД хлопкового сектора составляет 127,3 миллионов долларов США, и он является единственным большим компонентом ЧНД. К другим большим секторам относятся банки и обрабатывающая промышленность. 39

40 VII. Международные сравнения Международные сравнения долговых показателей способствуют обзору состояния задолженности и служат критерием оценки относительного долгового бремени среди отдельных стран и групп стран, находящихся в сопоставимых условиях. Подробный анализ позволяет также сделать важные выводы исходя из опыта разных стран. В данной главе приводится сравнение состояния задолженности среди некоторых стран СНГ. Сравнение со странами, объединенными в группы под названием «все развивающиеся страны», «страны с низкими доходами», «страны со средними доходами», Европа и Центральная Азия, Африка к югу от Сахары, дается для обеспечения обзора в мировом масштабе. Данные взяты из книги Global Development Finance 2007, выпускаемой Всемирным банком. Так как расчеты сумм долга, приводимые в этом ежегоднике, производятся Всемирным банком, и для получения данных используются разные источники и обменные курсы, то эти цифры не совпадают полностью с цифрами Министерства финансов. Однако такие различия с отчетными данными Всемирного банка значительно сократились благодаря сверкам данных, проведенных вместе с местными сотрудниками Всемирного банка. Таблица 11 дает картину общего объема внешнего долга некоторых стран СНГ, начиная с 1997 года. Данные приводятся на период до 2005 года. Абсолютный объем долга, однако, не является основным показателем задолженности. Поэтому, в Таблице 12 приводится соотношение долга и ВВП для отдельных стран и стран, объединенные в группы под названиями «развивающиеся страны», «страны с низкими доходами», «страны со средними доходами», Европа и Центральная Азия, Африка к югу от Сахары. 40

41 Из таблицы видно, что в 2005 году в отношении долговой ситуации Таджикистан, по сравнению со многими другими странами СНГ и группами стран, имел средние показатели. Однако, за прошедшие два года ситуация с задолженностью в Таджикистане значительно улучшилась. В Таблице 13 и Диаграмме 13 приводится картина сравнения коэффициента льготных кредитов в общем объеме внешнего долга для каждой из стран СНГ. Данные показывают, что в Таджикистане доля льготных кредитов является самой большой, что отражает высоко льготную природу долговых потоков в страну. 41

42 Таблица 14 показывает долю многосторонних кредитов от общего объема внешнего долга. В Таджикистане в 1997 году, этот показатель был равен 5%. Эта доля впоследствии увеличилась в 2005 году до 51%, а по итогам 2006 года достигает почти 70%. 42

43 Диаграмма 14 показывает внешний долг на душу населения. Расчеты произведены путем деления объема внешнего долга на количество населения страны. Этот показатель является самым низким для Таджикистана. Другим оценочным показателем является соотношение внешнего долга и экспорта товаров и услуг. Подобное сравнение показывает, сколько лет потребуется для получения доходов от экспорта, чтобы можно было выплатить все непогашенные долги. В Таблице 15 приводится сравнительная картина стран СНГ и групп стран. 43

44 В Таблице 16 приводится соотношение обслуживания внешнего долга и экспорта товаров и услуг в некоторых странах СНГ. Хотя бремя внешнего долга было высоким вплоть до 2003 года, соотношение обслуживания долга для Таджикистана находилось в управляемых границах. Это объясняется успешной реструктуризацией долга перед основными кредиторами и высоко льготной природой новых кредитных потоков. 44

45 Таблица 17 показывает текущую стоимость долговых показателей в некоторых странах СНГ. Согласно последнему номеру ежегодника Global Development Finance Report 2007, в котором приводятся данные по 2005 год, Таджикистан относится к странам, имеющим меньшую задолженность. В данной Таблице также приводится объяснение, по каким критериям доходов и задолженности Всемирный банк классифицирует страны в группы с низкими и средними доходами, и относит к категориям стран с меньшей, умеренной и чрезмерной задолженностью. Для классификации задолженности, Всемирный банк берет средний показатель за три года, чтобы свести к минимуму влияние ежегодных колебаний доходов от экспорта и национальных доходов. 45

46 VIII. Внутренний долг Величина существующего внутреннего долга является небольшой, и основную массу этого долга составляет долг перед Национальным банком Таджикистана. Ситуацию относительно государственного внутреннего долга республики на настоящий момент можно определить суммой в размере 153,3 млн. сомони, в форме внутренних долгосрочных обязательств (ГКВ, их первый выпуск был осуществлен в сентябре 1998 году) Министерства финансов перед Национальным Банком Таджикистана. Что касается динамики развития параметров государственного внутреннего долга, то данная сумма оставалась неизменной начиная с момента своего возникновения в 2002 году, что объясняется благоприятным развитием сальдо государственного бюджета. Условия и обстоятельства, определяющие внешнее заимствования и положительное изменение в сторону многосторонних, льготных кредитных потоков в общем портфеле внешнего заимствования в недавнем прошлом может также предложить логическое объяснение выше приведенному графику структуры государственного долга, где процентное соотношение государственного внутреннего долга к общему объему государственного долга составляет 6 %. 46

47 Для развития государственных ценных бумаг и содействия в области управления внутренним долгом в 2006 году, Министерству финансов РТ была предоставлена техническая помощь МВФ. Проект предусматривает предоставление содействия в области координации деятельности по управлению государственным долгом и эффективного проведения денежно-кредитной политики, с целью активизации финансового рынка. III. Проект Технической Помощи по содействию развития рынков государственных ценных бумаг и управлению внутренним долгом Основными задачами проекта являются: разработка эффективных программ управления государственным долгом и формулирование стратегий по выпуску государственных ценных бумаг, создание между Национальным банком Таджикистана и Министерством финансов эффективно действующего комитета по координации политики в отношении государственного долга и денежнокредитной политики, совершенствование первичного рынка ценных бумаг, а так же поддержка развития вторичного рынка, совершенствование и разработка необходимой нормативной базы по ценным бумагам, и предоставление рекомендаций по надлежащему законодательству, которое требуется ввести в действие. Для развития государственных ценных бумаг и рыночных операций Таджикистану необходимо очень широкое содействие на основополагающем уровне. Содействие также требуется в области управления внутренним долгом, включая разработку структуры сроков погашения и процентных ставок по казначейским векселям. Предоставляемое в рамках проекта содействие будет сосредоточено на следующих направлениях: формулирование базовой стратегии в отношении выпуска казначейских векселей и их роли в финансировании дефицитов и развитии финансовых рынков; оценка рыночной структуры и заинтересованности потенциальных инвесторов для измерения глубины спроса на казначейские векселя и соответствующей структуры ценообразования; установление приемлемого и прозрачного механизма аукционов, процедур и материальнотехнического обеспечения; создание в НБТ и Минфине надлежащего институционального механизма, схожего с недавно установленным в Азербайджане, по координации выпуска долговых обязательств и денежно-кредитной политики. Пересмотр действующих институциональных параметров и проведение обзора функций Бюджетного департамента в Министерстве финансов и Департамента по операциям на открытом рынке в НБТ; информирование коммерческих банков и широкой общественности об инвестиционных возможностях и операционных аспектах аукционов казначейских векселей; подготовка кадров Минфина и НБТ в области взаимосвязей бюджетного финансирования. 47

48 IX. Заключение Таджикистан прошел большой путь в совершенствовании управлением внешним долгом, и страна теперь относится к «клубу» стран с меньшей задолженностью. Эти достижения стали возможны благодаря проведению политики прямых переговоров с двусторонними кредиторами. Упорство и настойчивость дали результаты: проведены реструктуризация, списание и обмен долгов на активы, что позволило значительно снизить бремя государственного долга. Для закрепления достигнутого, разрабатывается и находится на стадии завершения долгосрочная стратегия управления долгом, которая поможет определить основные параметры устойчивости. Стратегия позволит обеспечить постоянный поток ресурсов, удерживая в то же время долг на устойчивом уровне. В этом стремлении ключевую роль сыграл эффективный контроль. Достигнутым успехом можно считать улучшение сбора данных по долгу и компьютеризацию всей информации по кредитам, публикацию «Отчета о состоянии внешнего долга Таджикистана» на регулярной основе, а также установление мониторинга над частным негарантированным и внутренним долгом, что раньше было отсутствующим звеном. На повестке дня - использование компьютеризированной базы данных в качестве информационной системы управления для разработки различных вариантов устойчивости и получения показателей раннего оповещения. Сокращение государственного долга было большим достижением для Таджикистана. Однако на этом не следует успокаиваться. Переговоры с кредиторами, строгое выполнение критериев устойчивости долга, усиление потенциала и использование новейших методов управления долгом будут продолжать оставаться в фокусе политики долга. 48

49 Status Report on Public Debt of Tajikistan 49

50 Contents 1. Overview Creditor Categories 5 3. Borrower Classification Currency Composition Debt Service Payments Private Non-Guaranteed Debt International Comparisons Domestic Debt. 9. Conclusion.. 25 Boxes I. Asian Development Bank.. 4 II. Export Import Bank of China... 6 III. IMF Technical Assistance Project on Public Debt Management

51 Ministry of finance, the Republic of Tajikistan Foreword Ministry of finance of the republic of Tajikistan herein represents the third annually released Report on the external debt as per the end of the year The publication entails different aspects of public debt such as private non-guaranteed and internal debt putting it in comparison with identical parameters of other countries. Having reached the percentage level of 31 as a ratio of external debt to GDP, Tajikistan is now can be referred to countries with sustainable amount of external debt thus is excluded from the list of HIPC (Heavily Indebted Poor Countries). The improvement of a situation as concerning the external debt shall be seen through the efforts and measures undertaken by the government while rescheduling and swapping it into assets. At present the government has been trying to ensure and retain the sustainable level of the ratio and prevent recurring of the situation. As it follows new credit pipelines are to be concluded on concessional terms and conditions (excluding private and non-guaranteed loans) merely where the source is considered to be multilateral designed with longer repayment period and lower interest rate. A sustainable level of external debt shall necessarily buttress the financial stability and insofar address the released, previously deemed to service external debt, means for the realization of development projects. After all I hope that the report will be of a certain facility and usage for international institutions, scholars as well as for public. S. M. Najmuddinov Finance Minister 51

52 Status Report on Public Debt of Tajikistan I. Overview The external debt position of Tajikistan has considerably improved in recent years. The absolute level of debt reached the peak of million USD at the end of December 2000 before declining to million USD by end of the year 2004 owing to a swapping the loan before the Russian Federation into assets. The level marginally increased to million USD through year 2005, largely due to disbursement of development credits from the World Bank and the Asian Development Bank. By the end of year 2006 the final number for the total external debt peaked million USD; that should be seen through a relief under the aegis of IMF within MDRI initiative where the amount of 99.1 million USD was consequently agreed to relieve and repayments made as concerning loans before EC (European Committee) amounting to 10.2 million USD; in case of the Russian Federation adequate number was about 10 million USD; whereas in the case of other creditors it peaked million USD. Due to the decrease in external debt absolute value and highly over-average growth rate of GDP the ratio of external debt to GDP significantly soared. In this light, while in the year 2000 the adequate ratio was fixed at per cent, it reached the level of 31 per cent for the year Another major achievement is a shift in the structure of debt flows in favor of concessional multilateral credits. As a result, the share of multilateral credits (including IMF) in the total credit portfolio increased from 36 per cent in the year 2000 to 73 per cent by the end The improvement in external indebtedness position has been by design and not default and involved sustained negotiations with bilateral creditors for rescheduling, write off and debt-asset swaps. Table 1 shows changes in total external debt and debt GDP ratio since

53 The level of external debt service increased from 36.8 million USD in 1997 to 88.1 million USD in 2002 before declining to 36.3 million USD in 2004 and further to 49.2 million USD in The debt service ratio i.e. the share of debt service payments to export of goods and services, which was 12 per cent in 2002, declined to 4 per cent in 2004 and further to 7.5 per cent in 2005 having reached the level of 3,5% by the end by the year The Government external debt service (i.e. payments allocated budgetary resources) increased from 33.7 million USD in 1997 to 41.7 million USD in 2001 before declining to 14.1 in 2004 and US Dollar 45.1 million in 2005, remaining at the same level in 2006 (45.6 million USD). The ratio of public debt service to Government Revenue rose from 17.4 per cent to 27.0 per cent during the period before falling to 3.8 per cent in 2004 and reaching 9.2 per cent in Table 2 and the Figure 2 below exhibit the changes over time. 53

54 II. Creditor Categories Table 3 provides creditor-wise breakdown of total external debt. The share of multilateral credits has steadily increased over the years from 21 per cent in 1997 to 73.0 per cent in the year 2006 indicating a sizeable shift towards concessional flows. The share of bilateral credits, which were mainly from Russia and the CIS countries, declined from 69 per cent to 21 per cent during the same period. 54

55 Multilateral Credit The multilateral creditors to Tajikistan comprise the World Bank, the International Monetary Fund, the Asian Development Bank, Islamic Development Bank, OPEC Fund and the European Union. The World Bank remains the major creditor and accounts for nearly 54 per cent of the total multilateral credit. The significance of ADB credit in the total portfolio has also been increasing over the years and ADB share was 22 per cent of multilateral debt stock at end I. Asian Development Bank Tajikistan became a member of ADB in the April Through the years between the government and the institution there have been concluded credit loans totaling the equivalent of 298, 3 million USD as to improve the following sectors: energy, education, public health, agriculture and financial sector. The duration of the loans is defined within the limits of years long whereas the grace period is from eight up to ten years. The level of interest rates herein is fairly concessional that means it is stated to be one percent only in the span of grace period and 1,5 percent afterwards. Moreover, the grant element has been calculated to top the average of 40 percent. The outstanding IMF credit (there have been two programs run in Tajikistan during last three years aimed to lessen poverty and buttress economic growth, PRFG-1, PRGF-2) was million USD at end This amount however has been significantly reduced after the recent writing off by IMF of nearly 100 million USD under Multilateral Debt Relief Initiative. 55

56 Bilateral Credit The bilateral credits accounted for most of the external debt in the initial years. The amount was 69 per cent of the total debt at end-december 1997 with the Russian Federation and other CIS countries accounting for nearly 70 per cent of the total. In the course of time, alongside with rescheduling the debt with bilateral creditors and changing the policy of new borrowings, bilateral component has been declining and the multilateral flows assuming greater significance. After the successful restructuring of Russian debt in October 2004, the bilateral share has been reduced to 21 per cent of the total external debt. As a consequence of negotiation between Tajikistan and China (Exim Bank of China) within Shanghai Cooperation Organization framework, the credit portfolio of bilateral credits has been raised by the concluded amount of 603, 5 million USD through three credit agreements that are supposed to address the 56

57 construction of 500KV (South - north) and 220KV (Lolazor - Khatlon) overhead power transmission lines and take part in rehabilitation process of the road Dushanbe - Chanak, disbursement procedures of which have already started in the year II. Export Import Bank of China The Export Import Bank of China (Exim Bank of China), run under the aegis of General Soviet, was established in the year Mandate of the bank entails development in the following stipulated sectors: industry, international trade and finance; that s aimed at improving Chinese exporting manufacturers. At present, the Bank scope of activities could be described through six different sectors and has got six offices in China as well as two oversea. Over time the Bank has established relations with a hundred and forty banks worldwide. In the middle of the year 2006 there were three credit loans agreed to conclude between the Government of Tajikistan and the Bank as to invest certain projects amounting to 603, 5 million USD that shall be considered as in the long term horizon propelling the economic growth of the country. The projects are thought to improve different branches of infrastructure and energy sector. As such 281, 1 million USD are to finance the rehabilitation of a road connecting the central and the northern parts of the country (Dushanbe - Chanak). For the construction of overhead power transmission lines 500KV, South- North and 220KV, Lolazor-Khatlon, 267,2 million USD and 58,2 million USD respectively, were stated to be disbursed in a agreed time span. 57

58 III. Borrower Classification The Table 6 below provides borrower classification of external debt. In this view, it is obvious that the bulk of external borrowing is on the government accounts i.e. sovereign debt, moreover, it has been enlarged by 9, 8 per cent by the end of 2006 against the year The IMF credit, however, is not part of the budget as the receipt and debt service are on the National Bank of Tajikistan account. 58

59 The share of private debt with Government guarantee is small. The total guaranteed debt has been declining over time, both in absolute terms as well as a share of external debt as shown in Diagram 6. IV. Currency Composition Table 7 below provides the profile of external debt by original currency. The US Dollar remained the predominant currency till The share of SDR denominated debt liabilities however is rising due to increase in multilateral flows, most of which are denominated in SDR. Table 8 gives currency composition in US dollar equivalent and their percentage share. The share of SDR denominated credits was about 60 per cent of the total debt through the end of Since SDR is an 59

60 accounting currency comprising US Dollar, Euro, Pound Sterling and Japanese Yen, the increase in SDR share also leads to automatic diversification of currency exposure. 60

61 V. Debt Service Payments Table 9 provides break-up of debt service by creditor category. There is a spike in debt service in 2002, which is due to high payment to the International Monetary Fund. Diagram 8 shows share of multilateral, bilateral and other credits in total debt service. The higher share of multilateral debt service is largely due to debt service to European Union. This however is balanced by a grant from the European Union to facilitate principal repayment. Debt Service by debtor category is in Table 10. The payment to the IMF is on the National Bank of Tajikistan account and is not through the budget. It is therefore shown separately. 61

62 A part of public debt is serviced through export of services (train services for meeting debt service obligations before Uzbekistan). Starting from the year 2007 the service of a loan before Uzbekistan and all transit goods transportation gone through the territory are allegedly to be paid in US dollars. 62

63 VI. Private Non-Guaranteed Debt National Bank of Tajikistan has begun monitoring private non-guaranteed debt (PNG). The total PNG outstanding at end-december 2006 was US Dollar million comprising USD 29.3 million short-term (up to 1 year maturity) and USD million long-term. Diagram 11 provides sector-wise classification of PNG. The findings show that most PNG has been concentrated in select sectors. A significant amount of PNG (USD million) is in the agriculture sector. This is largely because of cotton debt, which is a problem area. The PNG to cotton sector is estimated at USD million and is the single largest component of PNG. Other large sectors include banking and processing industry. 63

64 VII. International Comparisons The international comparison of debt numbers provides an overview of indebtedness position and serves as a yardstick for assessing relative debt burden among similarly placed countries and country groups. Closer analysis also allows important lessons to be drawn from such experiences. The present chapter compares external indebtedness position among select Commonwealth of Independent States. Comparison with country groups like All Developing Countries, Low Income Countries, Middle Income Countries, Europe and Central Asia and Sub-Saharan Africa have been included to provide a global perspective. The data has been drawn from Global Development Finance 2007, a World Bank publication. Since the estimates are compiled by the World Bank, which may have used different sources and exchanges rates, one to one correspondence with the estimates compiled by the Ministry of Finance would not be there. However, such differences with the World Bank reporting have been considerably narrowed down due to reconciliation exercises with the World Bank local staff. Table 11 provides total external debt picture of select CIS countries since The data is available up to The absolute size of debt, however, is not an appropriate indicator of indebtedness. Table 12 therefore provides Debt - GDP ratio for the countries and country groups like All Developing Countries, Low Income Countries, Middle Income Countries, Europe and Central Asia and Sub-Saharan Africa. 64

65 The Table shows that the situation in Tajikistan did not compare favorably with many other CIS countries and country groups in The Tajik indebtedness situation however considerably improved in subsequent two years. Table 13 and Diagram 13 provides comparative picture of share of concessional credit in total external debt in CIS countries. The data shows that Tajikistan has highest share of concessional credit, exhibiting highly concessional nature of debt flows into the country. 65

66 Table 14 shows a share of multilateral credit in total external debt. In 1997, the share of multilateral credit in external debt of Tajikistan was 5 per cent and 51 per cent in the year The share has subsequently increased to above 70 per cent through the end

67 Diagram 14 shows per capita external debt. The estimates are arrived at by dividing external debt by population of the country. It would be seen that per capita debt is lowest for Tajikistan. Share of external debt to export of goods and services is another indicator. It shows the number of years of export earnings that would be required to pay outstanding debt stock. Table 15 shows comparative position of countries in CIS and country groups. 67

68 Table 16 provides debt service to export of goods and services ratio for select CIS countries. It shows that despite high external debt burden up to 2003, the debt service ratio for Tajikistan was within manageable limits. This was due to successful restructuring with major creditors and highly concessional nature of fresh flows. 68

69 Table 17 provides Present Value based indicators for select CIS countries. As per the latest Global Development Finance Report 2007, which covers data up to 2005, Tajikistan is classified as a less indebted country. The Table also explains the World Bank income and indebtedness criteria for classifying countries into low and middle income groups and into less, moderate and severely indebted categories. The World Bank uses three year average for indebtedness classification to minimize the influence of yearly fluctuations. 69

70 70