ДР-ни Халкъ Жыйыныны сессиясы оьтгерилген

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ДР-ни Халкъ Жыйыныны сессиясы оьтгерилген"

Транскрипт

1 ВРЕМЕНА «САН ЯНЫНА ТЕРГЕВ АРТА» ДОСЛУКЪНУ ВА БАЙЛАВЛУКЪЛАНЫ БЕКЛИК КЪАЛАСЫ ТЮНЕГЮНДЕН БУГЮНГЕ ВА ТАНГАЛАГЪА стр. 5 бет 7 бет ДАГЪЫСТАННЫ ЖАМИЯТ-ПОЛИТИКА ГАЗЕТИ ОЬЗ ХАЛКЪЫ БУЛАН 98 ЙЫЛ 26 июн 2015 йыл 25 (14441) Къутлав Аявлу уланлар ва къызлар! Сизин Жагьиллени гюню, жагьлыкъны, яш умутланы байрамы булан къутлайман! Йыл сайын бугюнгю охувчу яшлар, студентлер, жагьил касбучулар Дагъыстанны яшавунда оьзтёрече ер тутуп оьзюгюзню гёрсетесиз. Республиканы тангаласы нечик болажагъы янгыз сизден гьасил. Сизин регион, Бютюнроссия конференцияларда, олимпиадаларда, яратывчулукъ конкурсларда, спорт ярышларда ортакъчылыкъ этип къыйматлы ерлер къазанагъаныгъыз Дагъыстанны абурун гётере. Биз пагьмулу ва гележеги бар дагъыстанлы жагьиллер булан оьктем болабыз. Сизин далапчылыкъда, спортда, маданиятда гёрсетеген уьстюнлюклеригизде ва ата-анагъа, уллулагъа бакъгъан якъда этилеген гьюрметигизде дагъыстан халкъланы эдеплилиги, оьрлюгю гёрюне. Сизин жамият-экономика ишлерде ортакъчылыкъ этегенлигигизни агьамиятлыгъындан Дагъыстанны ва Россияны гележегине къошум бола. Биз жагьиллени республикасыбыз. Бизде уьчден бир пайы 35 йыл битмеген адамлар. Биз тынч вакътиде яшамайбыз. Бизге ич арабызда ватандашлыкъны ва патриотлукъну болдурма тарыкъ. Бизге хыйлы ишни яшавгъа чыгъарма тарыкъ. Мен инанаман, шулай жагьлыгъы булангъы жагьиллер булан ишлеме де, гёз алгъа тутулгъан муратлагъа етишме де къыйын тюгюл. Сизге уьстюнлюклер, Дагъыстанны ва Россияны гележеги учун гёз алгъа тутгъан муратларыгъызгъа етишмеге насип ёрайман. ДР-ни Халкъ Жыйыныны сессиясы оьтгерилген Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан АБДУЛАТИПОВ. Яшавлукъ шартланы яхшылашдырма тарыкъ Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов июн айны 24-нде Россия Федерацияны Президентини Администрациясыны башчысы Сергей Иванов юрютген видеоконференцияда ортакъчылыкъ этген. Шону вакътисинде ватандашланы яшавлукъ этме ярамайгъан уьйлерден чыгъарып, янгы уьйлеге гёчюрювню масъалаларына къаралгъан. Сергей Иванов билдирген кюйде, халкъны яшавун яхшылашдырмакъ учун этилеген бу къуллукъ Россия Федерацияны кёбюсю субъектлери учун да буссагьатгъы вакътиде агьамиятлы. Рамазан Абдулатипов оьзюню янындан нчи йыллагъа белгиленген шо программаны яшавгъа чыгъарылывуну гьакъында баянлыкъ берген. 2 Июн айны 25-нде Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны сессиясында депутатлар Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны депутаты Магьаммат Сулеймановну депутатлыкъ гьаракатын токътатмакъны гьакъында оьзлени тавушларын берме тарыкъ болгъан. Ону себеби Магьаммат Сулейманов Магьачкъала шагьарны администрациясыны башчысыны къуллукъларын да кютегени булан байлавлу. Бир нече гюн алда парламент иш юрютювчю ва закон къабул этеген къурумларда эки тюрлю ишни юрютме ярамайгъанлыкъны гьакъында ДР-ни Халкъ Жыйыныны комиссиясында айтылгъан болгъан. Комиссия Магьаммат Сулеймановну ва Магьаммат Шабановну депутат ихтиярлардан азат этмекни так лифин берген. Оланы бириси Магьачкъала шагьарны мэри, экинчиси Къызылюрт районну башчысы. ДР-ни Башчысы Рамазан Абдулатипов сессияда ортакъчылыкъ этген. Ол Магьаммат Сулеймановгъа Магьачкъала шагьарны администрациясыны башчысыны къуллукъларындан тайма арза язмагъа таклиф этген. Ол рази болмагъан. Шону учун да эки жуманы ичинде шо масъалагъа байлавлу пикрулар Дагъыстанны маълумат къуралларында сёйлене. Гьар сагьифада бир сатыр булан янгылыкълар Дагъыстан Республиканы Башчысы сессияны барышында Магьаммат Сулеймановгъа шо масъаланы чечмек учун сентябр айны башына ерли заман берген. Р. Абдулатипов Магьаммат Сулеймановну шагьаргъа ёлбашчылыкъ ишин де къатты критика этип сёйлеген. Р. Абдулатипов эсгерген кюйде, ол Сулеймановгъа оьз заманында тахшагьаргъа ёлбашчылыкъ этивде гьакимият къуллукъну янгы къайдаларын къоллама тарыкъ деп билдирген болгъан. ДР-ни Башчысы дагъы да эсгерген кюйде, буссагьатгъы вакътиде Магьачкъалада яшавлукъ этме ярамайгъан уьйлерден ватандашланы янгы уьйлеге гёчюрювюню масъаласы осал юрюле. Магьаммат Сулейманов шо масъаланы чечме болмай. ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов билдирген кюйде, Магьаммат Сулеймановну иш юрютюв къайдасы да гьакимият къуллукъда ишлейген адамгъа къыйышмай. ДР-ни Халкъ Жыйыныны сессиясында дагъы да 28 масъалагъа къаралгъан. ДР-ни Халкъ Жыйыныны прес-къуллугъу. 25, 2015 йыл

2 Аслу гьалда иш гёрюлежек ёллар промышленностну, электрик гючню, транспорт онгайлыкъланы, аграркомплексни, билим беривню, савлукъ сакълавну оьсювюне багъышлана. Промышленный проектлени яшавгъа чыгъарылыву булан байлавлу ишлени финанс масъалаларын чечмек учун иш юрютме иштагьлыгъы бар далапчылар оьз къошумларын этмеге бола. «Программаны таъмин этиливю далапчыланы харжы булан да, федерал бюджетни маяларын къоллап да амалгъа гележек. Ону Дагъыстанны юрт хозяйство министри малим этеген кююнде, артдагъы йылларда бизин республикабызда юрт хозяйствону аслу тармакъларында оьсювге багъып аста-аста абатлар алына. ЯНГЫЛЫКЪЛАР Етти гюн Р. Абдулатиповну Л. Кузнецов булангъы ёлугъуву Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов июн айны 22-синде Москвада иш сапарыны вакътисинде Темиркъазыкъ Кавказны ишлерине къарайгъан министри Лев Кузнецов булан ёлугъув оьтгерген. Ёлу гъувда нчи йылларда «Дагъыстан Республиканы социал-экономика оьсювю» деген подпрограмманы 2025-нчи йылгъа ерли «Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну оьсювю» деген РФ-ни пачалыкъ программасына къошулувуну масъалаларына къаралгъан. Талаплар тергевсюз къалмай Бу гезик «Дагъыстан» деген республика маълумат агентлигинде республикабызны маълумат къуралларыны къуллукъчулары булан «Ачыкъ гьакимлик» деген агьамиятлы проектни оьлчевюнде оьтгерилеген прес-конференцияда Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министри Баттал Батталов ёлукъду. яшавгъа чыгъарылыву тарыкълы инфраструктураланы, школалар къурувну ва оьзге тюрлю ишлени гёз алгъа тутгъан», деп билдирген Лев Кузнецов. Рамазан Абдулатипов оьзюню янындан бу программаны агьамиятлыгъын эсгерген. «Программа экономиканы оьсювюню ерли шартлагъа къыйышывлуларын, инфраструктураны гьалын ва аслу масъалаланы ёрукълашдырма кёмек этежек», деп билдирген Рамазан Абдулатипов. Дагъыстан Республиканы Башчысыны баянлыгъына гёре 2025-нчи йыл 76 минг адамгъа иш ерлер ачылажакъ. Рамазан Абдулатипов РФ-ни Гьукуматыны Председатели Дмитрий Медведев булан ёлукъма гьазирленегенини гьакъында айтгъан. Шо ёлугъувда «Тёбе» посёлокда къурулгъан индустрия паркны гьакъында сёйленежек, Храх-Уба ва Урьян-Уба юртларда яшавгъа онгайлы шартлар болдурувну, Новолак районну башгъа ерге гёчюрювню масъалаларына ва оьзге тюрлю масъалалагъа да къаралажакъ. «Италия Кавказны къабул эте» Россия Федерацияны Темиркъазыкъ Кавказгъа къарайгъан министерлигини прес-къуллугъу билдиреген кюйде, «Италия Кавказны къабул эте» деген VII бизнес-миссия оьзюню ишин башлагъан. Италияны уллу компанияларыны вакиллери мундагъы Россияны предприятиелери булан аралыкъ тутмагъа Темиркъазыкъ Кавказгъа еттинчи керен геле. Шо темагъа багъышлангъан уьч гюнлюк конференция Ставропольда 24-нчю июнда ишин башлагъан. Конференцияны оьлчевюнде бола гъан программада Италияны бизнес вакиллери Ставрополь крайны, Къарачай- Чергессияны, Къабарты-Балкъарияны агропромышленный комплексдеги, туризмдеги, къурулушлардагъы, медицинадагъы, энергетикадагъы алдынлы инвестпроектлери булан таныш болдулар. Юрюлген чараны аслу мурады мундагъы сатыв-алыв къурумлар булан аралыкъ тутмакъ. Гиришив сессияны ача туруп, Къыбла федерал ва Темиркъазыкъ- Кавказ федерал округлардагъы Италияны генерал-консулу, Италияны компанияларыны мундагъы предприятиелер булангъы юрт хозяйство ва энергетика аралыкъланы гьакъында эсгерген. ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу. РФ-ни Темиркъазыкъ Кавказгъа къарайгъан министри де Санкт- Петербургда болгъан Экономика форумда Италияны компаниялары булангъы аралыкъланы тарыкълыгъын ва агьамиятлыгъын эсгерген. Гелген делегациялар Невынномысск Грэс булан, «Ставропольени бавлары» деген питомник булан, Къабарты-Балкъариядагъы чёпню ишлетеген предприятие булан, олай да Темиркъазыкъ Кавказны санаторийлери булан таныш болгъанлар. ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны прес-къуллугъу. Шолайлыкъда, гертиден де, гьайванчылыкъ, малчылыкъ, овощчулукъ, бавчулукъ ва юзюмчюлюк тармакъларда «Агропромышленный тармакъны асувлулугъу учун» деген агьамиятлы проектден баш алып дегенлей, авур ишлени машинлешдиривню кюрчюсюнде натижалар къолайлаша бара демеге ярай. Тек не этерсен, буса да республикабызны къоллавчуларыны сурсат маллагъа бакъгъан якъдагъы талаплары гьали де ерли продукция булан толу кюйде кютюлмей. Акъкъатыкълар, къуш эт, емишлер кёп къадарда гьали де республикадан тышдан ташылып гелтириле ва ерли базарларыбызны елей Министрни баянына гёре, айлана якъдагъы талапланы гьисапгъа алып, къоллавчуланы ерли шартларда болдурулагъан юрт хозяйство маллар булан таъмин этивге гележекде айрыча тергев берилежек. Арагъа салынгъан агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министри журналистлени кёп къадардагъы соравларына берген жавапларын газетни гелеген номерлеринде бермеге умут этиле. Къ. КЪАРАЕВ. РОССИЯГЪА КЪАРШЫ ЭКОНОМИКА ЧАРАЛАР ЕВРОПАГЪА 100 МИЛЛИАРД ЕВРОГЪА ЗАРАЛ ГЕЛТИРГЕН 1 Яшавлукъ шартланы яхшылашдырма тарыкъ 25, 2015 йыл 2 Видеоконференцияда ортакъчылыкъ этген Россия Федерацияны Президентини янындан Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили Сергей Меликов англатгъан кюйде, ол Дагъыстан Республиканы Башчысы булан генгеш оьтгерме токъташгъан. С.Меликов программаны яшавгъа чыгъарылывуну четимликлерин енгмек учун Сергей Степашин де Дагъыстангъа гелип гетгенини гьакъында эсгерген. Видеоконференцияны гьасиллерин чыгъара туруп, РФ-ни Президентини Администрациясыны ёлбашчысы Дагъыстан Республиканы Башчысы Р.Абдулатиповгъа шо масъаланы оьз тергевюню тюбюнде сакъламакъны таклиф этген. Оьтгерилген чараларда Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны вице-премьери Гьасан Идрисов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны биринчи заместители Исмайыл Эфендиев, ДР-ни къурулуш, архитектура ва ЖКХ министри Муса Мусаев ва Магьачкъала шагьарны администрациясыны башчысыны заместители Магьамматамин Гьажиев де ортакъчылыкъ этген. ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу. Иш сапар булан Дагъыстангъа гелген Магьачкъала шагьарны аэропортунда РФ-ни Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили Сергей Меликовну Дагъыстан Республиканы Башчысы Рамазан Абдулатипов къаршылагъан. Бу сапарында Регионда Президентни толу ихтиярлы вакили Дербентни 2000 йыллыгъына байлавлу гьазирленив ишлени барышына тергев этежек. Байрам чаралар 2015-нчи йылны сентябр айыны 19- нда башланажакъ. Сергей Меликовну иш сапар булан Дагъыстангъа геливюню себеби республиканы Гьукуматыны членлери, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны ёлбашчылары, жамият вакиллери булан ёлугъувлар оьтгермек ва республиканы ватандашларыны арзаларына байлавлу масъалалагъа да къарамакъ. Сонг да, Дагъыстанны Россия Федерацияны Президентини Темиркъазыкъ Кавказдагъы толу ихтиярлы вакиллиги булангъы аралыкъларына да къаралажакъ. РИА «Дагестан». «Дербент 2000» Къурулуп битмей къалмакъ да бар Бу жуманы башында Дербент шагьарны башчысы И. Яралиев юбилейге байлавлу этилеген ишлени тергемек учун Низами Гянджавини атындагъы паркда ва 15 номерли школада болгъан. Паркдагъы ишлер бюджет акъчагъа тийилмей, спонсорлар береген харж булан юрюле. Къурувчулар паркда къуруп турагъан фонтанны, амфитеатрны, аттракционланы, яшлар ойнажакъ майданланы шагьарны башчысына гёрсетген. Проектге гёре юрюлежек ишлени багьасы 20 миллион болуп токътай. Мунда яшланы клубу, 500 адамгъа яйлыкъ концерт майданча, чайхана, башгъа онгайлыкълары булангъы ял алыв ерлер де къурулажакъ. Къурулагъан объектлер кёп. Олар бары да юбилей болгъанча къурулуп битмей къалмакъ да бар. Бизин мухбирибиз. Къызлар шагьар дагъы да арив болажакъ Къызлар шагьарны 280 йыллыгъын белгилемеге ба гъышлангъан онгарылыв ишлер юрюлюп тура. Орамлар, гюлбавлар, скверлер безендириле. О гьакъда «Горзеленхоз» деген ерли предприятиени директору Наталья Тимошенко булай деп билдирген: «Шагьар юбилейге гьазирлене. Ону арив ва яшыл гёрюнюшлю этмек учун, биз къайратлы загьмат булан оьз гьаракатыбызны болдурма тарыкъбыз. Онгайсыз шартлагъа да къарамайлы, онгарылыв ишлер язбашны геливю булан башлангъан эди. Биринчилей Уьстюнлюкню атындагъы орамны безендирмеге гиришдик. 400 терек орнатылды. Барысы да оьсюп тура. Шагьарда П. Багратионну эсделигини айланасын арив онгармакъ учун да кёп иш этилген. Чечеклер чачылгъан. Центральный паркны ичинде де оьрюм тереклер орнатылгъан. «Перекрёсток времён» деген паркда да кёп иш этилген. «Горзеленхозну» директору дагъы да эсгерген кюйде, оланы гьаракаты халкъгъа гёрюне. Шагьарлыланы къыйматлы багьа беривю яхшы ишлемеге ругьландыра. Бизин аслу борчубуз шагьарны яшыллыкъ байлыгъын къоруп сакъламакъ ва артдырмакъ. Биз ону англайбыз, гьаракат этежекбиз. Бизин гьаракатыбызгъа шагьарны ватандашлары да къошулса яхшы болур эди. Гьар уьягьлю оьзлени уьйлерини алдын безендирип онгар са, бек тизив къошум болажакъ эди, деп билдирген Н. Тимошенко. СКФО.RU

3 3 ЯНГЫЛЫКЪЛАР Етти гюн Оюн къайдада оьтгерилежек гьаракат Яшёрюмлени гюнюнде, демек, июн айны 27-синде, Магьачкъала шагьарда оьтгерилежек «Город М» деген гьаракатда бир мингден де артыкъ яшёрюм ортакъчылыкъ этежек деп къаравуллана. Шо гьакъда арбагюн, июн айны 24-нде, оьтгерилген прес-конференцияда билдирилди. Оюн къайдада оьтгерилежек шо гьаракат Адабиятны йылына, ювукъда белгиленежек Дербент шагьарны 2000 йыллыгъына, Уллу Уьстюнлюкню 70 йыллыгъына багъышланажакъ. Шону оьтгеривге бизин республиканы тахшагьарында ерлешген кёбюсю маданият Эсделикни ва пашманлыкъны гюнюне багъышлангъан митинг Бабаюрт райондан Уллу Ватан давгъа гетип, белгисиз тас болгъан солдатлагъа салынгъан мемориалны алдында юрюлдю. Митингде «Бабаюрт район» деген муниципал районну ёлбашчысы Д. Даветеев, районну военный комиссары А. Алимуратов, УФСБ-ни Бабаюрт райондагъы бёлюгюню ёлбашчысы Я. Гьайдаров, УВД-ни район бёлюгюню ёлбашчысы Къ. Къазбеков, районну къурумларыны ва идараларыны къуллукъчулары ортакъчылыкъ этдилер. идаралары къуршалажакъ. Шоланы арасында Расул Гьамзатовну атындагъы милли китапхана, Чебер инчесаниятны музейи, Дав макътавлугъуну музейи бар, деди ДР-ни яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министрини орунбасары Анна Безрукова. Эсделикни ва пашманлыкъны гюнюне багъышлангъан жыйынны ача туруп, Бабаюрт юрт администрацияны ёлбашчысы А.Юсупов 22-нчи июн бизин Ватаныбызны тарихинде лап да къайгъылы гюн болуп токътагъанны гьакъында айтды. Бугюн Ватаныбызны тарихине даимликге къара варакъ булан язылгъан тарх, деди оьзюню сёйлевюнде «Бабаюрт район» деген муниципал районну ёлбашчысы Д. Даветеев. 74 йыл алда дюнья тарихинде лап да къыргъынлы болгъан Уллу Ватан дав башлангъан гюн узатылгъан дав 27 миллиондан да къолай совет халкъланы жанларын къыйгъан, нечесе адам сакъат болгъанны санавун билеген де ёкъ. Бизин юреклерибизде гьар даимге де кюллю халкъны 20- нчы асруну инг де къайгъылы гюнлеринден эркин этмек учун жанларын къурбан этгенлени къоччакълыгъы къалажакъ, оланы Ватанына бакъгъан дериялы сюювю, патриотлукъ ругьу олардан сонггъу наслулагъа даим де уьлгю болажакъ. Уллу Ватаныбызны эркинлиги ва парахатлыгъы учун жанларын бергенлеге даимлик макътав! Бабаюрт районну дав комиссары А. Алимуратов буса оьзюню сёйлевюнде шо гюн россиялылар янгыз давда жанларын Ону сёзлерине гёре, жагьил чагъындагъы гьар ким де шо оюнда ортакъчылыкъ этмеге бола. Тек оюнда ортакъчылыкъ этмеге умутлулар алданокъ шо гьакъда оьтгерилеген гьаракатны сиптечи гьисапда арагъа чыкъгъан «Квест 05» деген компаниягъа, не де Дагъыстанны яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерлигини хас сайтына язып билдирмеге тюше. «istore» деген компанияны вакили Гьабиб Ногъаев оюнну барышында алдынлыкъ алгъан командагъа AppIe ipad mini тапшурулажакъны билдирди. Экинчи ерге ес болгъан командагъа «Crocs» деген фирманы аякъгийимлер алмакъ учунгъу сертификаты берилежек. «Квест 05» деген компанияны ёлбашчысы Дмитрий Сорокин билдиргенге гёре, оюнну ортакъчыларыны барысына да бир йимик тенг шартланы яратмакъ муратда алданокъ оюнну оьтгеривню ёругъу малим этилмей туражакъ. Жагьил адамланы бирче некъадар чалышып бажарагъанын, шону булан бирге оланы ой къурув ва пикру алышдырыв усталыгъын малим этив оюнну алдына салынагъан борчлардан гьисаплана. Шондан къайры да, Уллу Ватан дав булан байлавлу агьвалатлагъа, адабиятны оьсюв ёлуна, Дербент шагьарны тарихине яшёрюмлени тергевюн бакъдырмакъ да асил муратлардан гьисаплана. Ёлларда аманлыкъны болдурмакъ учун Арбагюн, июн айны 24-нде, ДР-ни байлавлукъгъа ва телекоммуникациялагъа къарайгъан министрини борчларын кютеген Юсуп Молламагьамматовну республика маълумат къуралланы вакиллери булангъы ёлугъуву болду. Шо ёлугъувну барышында ол бизин республикада байлавлукъну болдурувну тармагъында янгы технологияланы къоллавну гьакъында баянлыкъ берди. Ону сёзлерине гёре, бугюнлерде «ГЛОНАСС-ны Дагъыстан Республикада 2015-нчи йылда бирлешген къайдада яшавгъа гийирив» деген программа яшавгъа чыгъарыла. Маълуматны яйывда космос тармакъда къолда этмеге бажарылгъан оьрлюклени уьлкени социал-экономика якъдан оьсдюрювюн болдурмакъ учун пайдаландырмакъ шо программаны аслу мурады болуп токътай. Бизин уьлкеде 2012-нчи йылдан берли яшавгъа чыгъарылагъан шо программа толу кюйде кютюлсе, ёллардагъы аманлыкъны болдурувгъа шайлы болушлукъ этежек деп къаравуллана. Маълумат къуралланы вакиллерини соравларына жавап бере туруп, ол билдирген кюйде, бугюнлерде хас ясандырывланы кёмеклиги булан транспорт къуралланы ёлларда юрюшюн гёрсетеген алатлар къурашдырылып тура. Шолай алатлар адамлар ташыв булан машгъул болагъан транспорт къураллагъа, шону булан бирге «скорая помощь» машинлеге, олай да охув ожакъларыны автобусларына, халкъны яшавлукъ талапларын кютеген идаралары пайдаландырагъан машинлеге къурашдырыла. Ачыкълашдырып айтгъанда, бугюнлеге ерли шолай алатлар 600 машинге салынгъан. Тийишли ясандырывлар, къурашдырылгъан машинлер хатабалагьлагъа тюшсе, шо гьакъдагъы толу маълуматлар заманында диспетчер центргъа етишдирилежек. Шолайлыкъда, диспетчерге хатабалагьгъа тюшген машинге, артгъа салмайлы, тарыкълы кёмекни йибермеге имканлыкълар яратылажакъ. Шондан къайры да, белгили болгъаны йимик, бу йылны ахырына ерли бизин рес публикада ГЛОНАСС-ны 16 станциясы пайдаландырывгъа берилежек, шону булан бирге байлавлукъну сан яны шайлы къолайлашажакъ деп къаравуллана. Пашманлыкъны гюнюнде Б. АЙБОЛАТОВ. къурбан этгенлени тюгюл, давну ювукълашдырмакъ учун станокланы алдында да, авлакъларда да ашлыкъ жыймакъ учун оьзлени гючюн аямагъан къатынкъызланы, яшланы ва къартланы эсгерегенни гьакъында айтды. Сёйлевлерден сонг Уллу Ватан давда оьлген бары да совет солдатланы эсделигине минутлукъ шыплыкъ билдирилди. Мемориалгъа гюл байламлар салынды. Герейхан ГЬАЖИЕВ, хас мухбирибиз. Хасавюрт район Комиссияны генгеши Арбагюн, июн айны 24-нде, Хасавюрт ра йонну администрациясында топуракъ пайлар булан ихтиярсыз пайдаланып, изнусуз биналар къурувлагъа къарайгъан комиссиясыны генгеши оьтгерилген. Эсгерилген шо генгешде Хасавюрт районну администрациясыны жаваплы къуллукъчулары ортакъчылыкъ этген. Ону барышында ихтиярсыз пайдаланагъан топуракъ пайларда къурулгъан биналаны малим этивге байлавлу гележекде юрюлмеге тарыкълы ишлер арагъа салынып ойлашылгъан. Шону булан бирге шо тармакъда йиберилген кемчиликлер ва шоланы алдын алывну ёллары белгиленген. Къарабудагъгент район Сертификат тапшурулгъан Алдагъы гюнлерде Къарабудагъгентде яшайгъан Магьамматрасул Умаровгъа яшавлукъ шартларын яхшылашдырмакъ учун пачалыкъ сертификат тапшурулгъан. Белгили экени йимик, ол асгер къуллугъун Семипалатинск шагьарда уран маъдан чыгъагъан ерлерде кютген. «Яшавлукъ уьйлер» деген пачалыкъ федерал программаны яшавгъа чыгъара туруп, эсгерилген пачалыкъ сертификатны тапшурагъанда, Къарабудагъгент районну гьакимбашыны борчларын кютеген Магьмут Амиралиев огъар савлукъ, яхшылыкълар ёрагъан. Оьз гезигинде М. Умаров уьлкени, республиканы, олай да районну ёлбашчыларына оьзюне гьайлы янашыву учун разилигин билдирген. Гьайдакъ район Ватандашланы къуллукъларына тергев арта Итнигюн, июн айны 22-синде, Гьайдакъ ра йонну Мажалис юртунда районара генгеш оьтгерилген. Дагъыстанны къыбла боюнда ерлешген районларыны халкъыны яшавлукъ масъалаларына къарайгъан къурумларыны ёлбашчылары ортакъчылыкъ этген шо генгешни барышында Россия Федерацияны ватандашларыны социал якъдан къуллукъларын кютювню шартларына байлавлу федерал законну яшавгъа чыгъарылыву арагъа салынып ойлашылгъан. Генгешни ишинде ДР-ни загьматгъа ва социал якъдан оьсювюне къарайгъан министерлигини эсли чагъындагъы ва сакъат адамланы ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Р. Биярсланов, олай да эсгерилген министерликни жаваплы къуллукъчулары ортакъчылыкъ этген. Ону пикру алышдырыв къайда оьтгерилгенлиги де ону ишини асувлулугъун артдырмакъ учун къошум имканлыкълар бергенин айрыча эсгермеге тюше. Р. Биярсланов оьзюню сёйлевюнде ватандашланы социал яшавлукъ къуллукъларын кютеген идараларда болдурулгъан имканлыкълагъа, шону булан бирге халкъны гьар тюрлю къатлавларыны арасындан чарасызланы малим этивню шартларына айрыча тергев берген. Жыйылгъанлар шо якъдан алгъанда Гьайдакъ районну халкъыны яшавлукъ къуллукъларын кютеген идараларыны ишини асувлугъун эсгерген. Районланы прес-къуллукъларыны маълуматларына гёре онгарылгъан. Бу бетни Н. БАЙБОЛАТОВ юрюте. РФ-ни БАЙРАГЪЫНЫ ТЮСЛЕРИНИ ГЕЗИГИН БИЛМЕЙГЕН ЧИНОВНИКЛЕГЕ КЪОДУ САЛМАКЪ БАР 25, 2015 йыл

4 ЖАМИЯТ 4 Дербент Кавказны ва Россияны тарихинде Июн айны 19-нда Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны тарих, археология ва этнография институтунда «Дербент Кавказны ва Россияны халкъларыны тарихини агьвалатларында: тарих ва гьалиги заман» деген халкъара конференция оьтгерилген. Конференцияны ача туруп, оьрде эсгерилген идараны археология бёлюгюню заведующийи Муртазали Гьажиев Дербент шагьарны 2000 йыллыгъына багъышлангъан юбилей байрам чараланы оьтгеривге байлавлу Указгъа уьлкени Президенти 2012-нчи йылда къол салгъанны гьакъында эсгерген. «Бу байрам бек уллу ва оьзюню агьамиятлыгъыны тюбюне Дербентден, Кавказдан, Россиядан къайры да, оьзге тыш уьлкелени де къуршай. Эки жума алда Москвада «Перекрёсток цивилизаций» деген халкъара конференция оьтгерилди. Конференцияда Россияны, Азербайжанны, Иранны жамият-политика ва пачалыкъ чалышывчулары, алимлери чыгъып сёйледи. Тамашалыкъ этердей сёзлер айтылды, янгы далиллер арагъа чыкъды. Бугюнгю конференция да шо ёлда юрюле. Мен ойлашагъан кюйде, о Дербентни бырынгъы тарихин уьйренивде оьз къошумун болдуражакъ», деп билдирген М.Гьажиев. Ол дагъы да эсгерген кюйде, Дербентни елемек учун Рим, Парфия, Сосанид Иран, Византия, Арап Халифат, Хазар Каганат, Сельджукланы пачалыгъы, Алтын Орда йимик бырынгъы уьлкелер де, Сафевид шахлар да, тюрк солтанлар да, россиялы императорлар да оьз гьаракатын болдургъан. Мунда дюньягъа атлары айтылгъан асгербашчылары гелген. Мунда араплар, Маслама ибн Абдулмалик ва Мавран ибн Магьаммат, сельджук асгербашчылар Сау-Тегин ва Йагма, Чингисханны адамлары Джебэ ва Субудай, Тимур, Токътамыш, тюрк солтан Селим, сефевитлени пачалыгъын къургъан шах Исмайыл, иранлы шах Аббас, Надир-шах болгъан. Мунда рус император Пётр Великий де болгъан. Неге тюгюл, Дербент шагьар токътагъан ер Кавказны халкъларыны ва Ювукъ Гюнтувушну, Къыбла Гюнтувушну халкълары бир-бири булан савдюгер аралыкълар юрютеген ёлну уьстюнде ерлешген. Шону учун да Дербент шагьаргъа тюрлю-тюрлю халкълар такъгъан оьзтёрече атлар да бар. «Ширван шахланы вакътисинден берли Дербент Кавказда уллу шагьар деп гьисаплангъан. Кёп йыллар дав-политиканы, сатыв-алывну, инчесаниятны центры болгъан. Сонггъу йыллар агьамиятлыгъына гёре Бакю шагьар алгъа чыкъгъан йылланы узагъында Кавказ Албания, Сосанид Иран, Арап Халифат, айрыча къурулгъан Дербент эмираты ва Дербент ханлыкъ, сельджукланы, хулагуитлени, ширваншахланы пачалыгъы ва кёп оьзге пачалыкълар да Дербентге ес болгъан. Сонг Дербент Россия империясыны, СССР-ни, Россия Федерацияны ичинде ер табып токъташгъан», деп билдирген докладчы нчю йыл Дербентни архитектура эсделиклери ЮНЕСКО-ну бютюндюнья эсделиклерини сиягьына гирген. Муртазали Гьажиев дагъы да билдиргени йимик, Дербент шагьарны 2000 йыллыгъын белгилемек учун Указ къабул этгенлигине Россияны илму академиясыны тарих-филология бёлюгюнде юрюлген шагьарны оьмюрюн токъташдырывгъа байлавлу пикру алышдырывлар да себепли болгъан. Шо яндан тарих-филология ва гюнтувушну уьйренивню бёлюклерини хас комиссиялары иш гёрген. Дербентни 2000 йыллыкъ тарихини агьвалатлары архитектура, археология ва эпиграфия эсделиклер къойгъан. 45 йылны узагъында Дербентде ва ону айланасында институтну Дербент археология экспедициясы иш гёре нчю йыл оьтгерилген ишлер айрокъда бек пайдалы болгъан. Бугюнлерде де Дербент оьзюню геополитика маънасын тас этмеген. Бу шагьар Россияны къыбла къапулары деп де белгили. Къапулар ачылгъан, сюйген къонакъ гелип шагьар-музей булан таныш болмагъа бола. Дербентни агьамиятлыгъы янгыз бизге тюгюл, Азербайжанны, Иранны, Кавказны халкъларына да ортакъ. О дюнья тарихини де бир аслам пайы-гесеги. Конференцияны барышында Дербент шагьарны, Кавказны Темиркъазыкъ-Гюнтувуш халкъларыны ХYIII асруну ва XIX асруну башындагъы тарихиндеги ролюна багъышланып да илму докладлар этилген. РИА «Дагестан». Заманлар алышынгъан Къумукъланы гьалиги пагьмулу шаирлерини бириси Муса Шихавовну аччы, тек герти сёзлери инг башлап адилянгыюртлулагъа тие экенге, шо юртну вакили гьисапда сесленме токъташдым. Тек меники жавап тюгюл, шиъруну охугъанда тувулунгъан ойлар, шаирни сёзлерин мен англагъан кюй. Гьалиден 25 йыл алдын биз яшайгъан пачалыкъны политикасы ва идеологиясы алышынып, революционерлеге этилеген абур сёнме башлады. Шолай алдын сыйланып тургъан Зайналабитни къабуруна салынгъан эсделикге (бюст) барагъан сокъмакъны да от-халта-тегенек басды нчи йылда буса белгисиз биревлер ону шо эсделигин бузду (шо гьакъда «Ёлдашда» журналист Герейхан Гьажиевни макъаласы да чыкъды). Совет гьакимлигини йылларында барыбыз да коммунист пропаганданы таъсири булан революционерлеге сыйлы адамлагъа йимик янаша эдик. Шо девюрде оьсген, охугъан, дюньягъа къараву токъташгъан наслу учун Зайналабит шолай сыйлы, халкъ учун яшагъан ва жанын берген игит болгъанына шеклик этме тюшмей. Тюзюн айтса, биз революцияны ва ватандаш давну йыллары деп айтылагъан девюрде ( нчы йыллар) болгъан ишлени гертисин билмейбиз. Совет девюрде бизге шо гьакъда кёп ялгъан айтылгъанны артда-артда англап турабыз. Бугюнгю йыллыкъ наслу алдагъы наслулар йимик октябрят-пионер-комсомол тарбиядан оьтмеген. Гьалиги жагьиллер ва яшёрюмлер Зайналабит ким болгъан буса да билмейдир. Янгы наслуну игитлери башгъа, жагьиллени кёп яны бугюн оьзге идеологиягъа къуллукъ эте. Революционерлеге де олар исламгъа къаршы ябушгъан динсизлени партиясыны вакиллерине, демек, оьз душманларына йимик янаша. Оланы къайсы тюз, къайсы янгылыша? Шо гьакъда узакъ хабарлама бола. Бу гезик лакъыр шо гьакъда тюгюл, дагъы гезикге къояйыкъ. Муса Шихавовну шиърусуна гелейик. Иш Игит оьле, халкъы атын унутса (Зайналабит Батырмурзаевни къабурунда) Гьали-гьалилерде ювугъумну анасы гечинип, Адил Янгыюртгъа тазиятгъа барма тюшдю. Оьлюню гёмме баргъанда, къумукъланы макътавлу уланы Зайналабит Батырмурзаев де шу юртда гёмюлгени эсиме гелип, ону къабурун излеп тапдым. Шо гёрюнюш мени юрегиме салгъан алатолпандан шу сатырлар тувду. Юрегиме хапарсыз кёк ургъандай, Ер излеймен оьз-оьзюмден яшынма. Бёлекликден чыгъып эретургъандай, Уьстю йыртыкъ сынташ къарай къаршымда. Бийик халта яшыргъан таш сокъмагъын Тегенеклик тёш тиреген сынына. Аллагь, бизин гьайсызлыкъдан сакълагъын, Ругьубузну салдырмагъын къынына. Гьайсызлыкъ ва айсенилик гьаллашып, Къыркъдымыкен эсибизни тамурун? Яда буса битгенбизми гьакълашып, От басдырма къабурун ва абурун. Игит оьлмей къылычдан, не гюлледен, Игит оьле, халкъы атын унутса. Белбав тешип сытылагъан гюнлерде Намусубуз салмай бизге боюнса. Негьакъ урмай заман бизге чубугъун, Игитлени ер этсек, ят айынар. Йыла деймен, йыла, гьайсыз къумугъум, Сыпатынгны чангы сама чайылар. Муса ШИХАВОВ. Адил Янгыюрт. 21 апрель 2015 й. янгыз Зайналабитде тюгюл бизин эсибизни къысгъалыгъында, жамиятны гючсюзлюгюнде, халкъны гьайсызлыгъында. Алдын да, гьали де халкъны яшаву, ою-пикрусу пачалыкъ сюйген кюйде юрюле. Пачалыкъгъа къыйыша буса, Зайналабит йимиклеге абурсый этиле, къыйышмаса, къабуруна от бите. Дагъы кюйде болма боламы? Бола, эгер юртда жамият бар буса. Жамият булай айтма бола: «Сиз онда, Москвада яда Магьачкъалада сюйгенигизни этигиз, биз оьз юртубузда кимге абур этме герегин, кимни эсделигин сакълама герегин» билебиз. Шолай жамият болса, эл учун дагъы да кёп уллу ва пайдалы ишлени этме бажарыла. Сёз янгыз Адил Янгыюртну гьакъында тюгюл, оьзге юртларыбызны гьакъында да шолай айтма ярай. Совет девюрню пропагандасын ташлап, герти болгъан агьвалатлагъа асасланып сёйлесек, Зайналабит динни душманы да болмагъан, ол иманлы-динли алим агьлюде тарбиялангъан. Ол къумукъ халкъы англавлу-билимли болсун, эли эркин болсун учун чалышгъан, оьз заманыны алдынлы ва игит адамы болгъан. Зайналабит оьзю де хасмуш болгъан, къачакълардан отряд жыйып, къумукъ юртлагъа пасатлыкъ гелтирген деп, билмейгенин сёйлеме къарайгъанлар да ёлугъа. Ол буса, жагьиллигине де къарамайлы, Аштарханда, Къазанда, Бакюде охугъан, бир нече тиллени билеген, англавлу-билимли яш болгъаны белгили. Шо къысгъа оьмюрюнде Хасавюртдагъы Реальный училищеде дарс берген, «Ишчи халкъ» деген газетге ва «Тангчолпан» деген журналгъа редакторлукъ этген, чебер, драма асарлар яратгъан. Гёресиз, ону учун биринчи ерде билим, илму, яратывчулукъ болгъан, тек ватанына къыйынлы гюнлер гелген вакътиде, къаламын тюбекге алышдыргъан. Ону даву да пачаны генералы Деникинни акъ гвардия асгерлеринден (муна булар болгъан бусурман динни душманлары) Къумукътюзню азат этмек учун юрюлген ва шо елевчю душманлар булангъы давда ол жанын къурбан этген. Бизин халкъны ичинде де болгъан Зайналабитни сюегенлер де, душманлары да. Ата юрту Яхсайда ону гёмме къоймагъаны ва Ботаюртда оьлтюрюлгени де кёп затгъа ойлашдыра. Кюйге къарагъанда, о девюрдеги халкъны кёп яны Зайналабитни яны болмагъан, ону ишин тюз гёрмеген. Неге тюгюл, кёплер о заман Темиркъазыкъ Кавказны елеген Деникинни асгерлерине къаршы ябушсакъ, халкъ пуч болажакъ деп гьисап эте болгъандыр (сабанчы халкъ бир заманда да давланы яны болгъанмы экен?) Тек бу да башгъа ва узакъ хабар. Зайналабит буса бизин эсибизде халкъын кёп сюеген ва ону насиби учун жанын да аямагъан къагьруман гьисапда къалма герек. Ингдеси ол къоркъув билмейген, гьаракатчы ва тюз юрекли игит болгъан. Бизге бугюн шолай игитлер етишмей Мусаны шиърусун мен шолай англайман. Рашит ГЬАРУНОВ. СУРАТДА: З. БАТЫРМУРЗАЕВНИ сынташыны бугюнгю гьалы. СИРИЯДАГЪЫ ДАВДА 80 ДАГЪЫСТАНЛЫ ОЬЛТЮРЮЛГЕН 25, 2015 йыл

5 5 Танка ИБРАГЬИМОВ: АЧЫКЪ ГЬАКИМЛИК «Сан янына тергев арта» Савлукъну сатып алмагъа болмай, савлукъ болмаса, дюньяны бир малы да гёзюнге гёрюнмей деген ата-бабаларыбыздан къалгъан насигьатлагъа тюрленивлени гьалиги четим девюрюнде айрыча агьамият берип янашмагъа тюшегени гьакъ. Россияны Президенти Владимир Путинни 2012-нчи йылда чыкъгъан май къарарларындан баш алып дегенлей, арт вакътилерде бизин республикабызда да «Савлукъ сакълав» деген милли пачалыкъ оьлчевюндеги агьамиятлы борчну талапларын яшавгъа чыгъарывгъа тергев гючлене демеге ярай. Шолайлыкъда, савлукъ сакълав идараланы ва шолай да медицина къуллукъчуланы чалышывун камиллешдирив гёз алгъа тутула. Гёз алгъа тутулгъан борчлар савлукъ сакълав тармакъда бизин республикабызда некъадар яшавгъа чыгъарыла? Эсгерилген масъалалагъа ва шолай да «Ачыкъ гьакимлик» деген агьамиятлы проектни талапларына байлавлу болуп бугюнлерде Дагъыстанны савлукъ сакълав министри Танка Ибрагьимов республикабызны маълумат къуралларыны яратывчулукъ къуллукъчуларына къысгъаракъ баян берди. Шондан сонг журналистлени янындан берилген кёп къадардагъы соравлагъа да жаваплар къайтарды. Министрни жаваплары тёбенде «Ёлдашны» охувчуларыны тергевюне бериле. Танка Ибрагьимович, Россияны Президентини 2012-нчи йыл чыкъгъан май указларына байлавлу болуп бизин республикабызны савлукъ сакълав тармагъында арт вакътилерде не этиле? Артдагъы уьч йылны ичинде республикабызны савлукъ сакълав тармагъыны материал-техника базасын беклешдиривге ва шолай да медицина къуллукъчуланы загьматгъа иштагьлылыгъын артдырмакъ мурат булан 10 миллиард манатгъа ювукъ акъча маялар харж этилинген. Ерлерде шогъар байлавлу болуп медицина къуллукъчуланы янындан не саялы разисизликлер тувулуна, алапалары-къазанчы аз саялы кант этеми? Артдагъы йылларда, белгили болгъан кюйде, озокъда, медицина кёмекни-къуллукъланы сан янын яхшылашдырывгъа тергев гючленегени гьакъ. Яшырмагъа тарыкъ болмай, гьар касбучу, къуллукъчу дегенлей, шо саялы лайыкълы кюйде къазанма да тарыкъ. Мисал учун айтгъанда, врач 10 минг манат алапа да алып, борчларын 80 процентге тюгюл кютмей буса, огъар не саялы толу кюйде толу алапа берилмеге герек?! Айтмагъа сюегеним, гьарисини къазанчы загьматда ортакъчылыкъ этивюню натижаларындан ва къуллугъуну сан янындан гьасил болмаса бажарылмай. Буса да, бу гьалиги кризис гьалланы шартларында медицина къуллукъчуланы алапаларын белгиленген оьлчевлеринде сакълама бажарыламы? Бизде оьр даражалы врачланы алапасы 28 минг манат, орта 18 минг манат ва тёбен даражадагъысы 12 минг манатгъа ювукъ. Гьарисини даражасына гёре алапаларын шо оьлчевлерде сакъламакъ учун 2015-нчи йылда да къаст этиле. Дагъыстанда медицина-савлукъ сакълав тармакъда чалышагъанланы санаву кёпмю яда азмы? 40 мингге ювукъ бар. Сиз уьстде де эсгерген кюйде, гьар касбучуну даражасына гёре тийишли гьакъ тёленеми? Биз бир затны да яшырмайбыз. «Экономиканы ачыкълыгъы» учун деген гьаракатдан бизге де къачмагъа ярамай. Гьар медицина идарада материал якъдан иштагьландырывгъа лайыкълыланы иш коллективлерде хас комиссиялар къурулуп белгилей. Гьали-гьалилерде магъа Дербент шагьардагъы центральный больницаны къуллукъчусундан шо гьакъда арза гелди. Гьасили, материал якъдан кимлер иштагьландырылагъаны англашылмай деп. Шо саялы да, сёзню узата турмай, мен идараны башчысына телефон сёйлеп, шо къуллукъчуну комиссиягъа къошма таклиф этдим. Танка Ибрагьимович, Магьачкъалада кёкюрек аврувланы ва шолай да перинатальный центрны къурулушу ва пайдаландырывгъа бериливю гьакъда не айтмагъа бажарыла? Яшланы да, ата-аналаны да савлугъу бир-бири булан байлавлу. Шо саялы да нерваланы ва шолай да оьзге санланы аврувлардан къорумакъ учун алданокъ медицина ахтарывлар оьтгермеге тюше. Шолай перинатальный центр Магьачкъалада яшланы клиника аврувлагъа къарайгъан больницасыны ювугъунда къурулуп тура. Шогъар 2 миллиард гёрсетилинген. Гёрсетилинген харжны 10 проценти пайдаландырылгъан. Къурулуш ишлени барышы, харж булан таъмин этивю Россияны савлукъ сакълав министерлигини тергевюню тюбюне алынгъан. Кёкюрек аврувланы больницасыны къурулушу «Юг России» деген программагъа гийирилген. Дагъыстанны савлукъ сакълав министерлиги шонда ортакъчылыкъ этмей. Озокъда, шо къурулуп битген сонг республикагъа пайдаландырывгъа берилежек. О саялы да биз къурулушну барышында ону юрютегенлеге таклифлер бермеге болабыз. Шону финанслашдырыву экономика, загьмат ва социал оьсювюню ва шолай да къурулуш министерликлени янындан таба юрюле. Больницаны къурулушуна Дагъыстанны Башчысы да эсгерген ва планлашдырылгъан кюйде, бу йыл 180 миллион манат йиберилме герек эди. Тек не этерсен, сонг белгили болгъан кюйде, больницаны къурулушуна байлавлу федерал экспертиза этилмей къалгъан. Шо саялы да белгиленген харжланы толу кюйде пайдаландырма болажакъ деп айтма мен болмайман. Республикабызда уллуланы ва яшланы диспансеризация этиливю рази къалдырамы? Диспансеризация тийишли адамланы гьар йыл медицина тергевлерден оьтгермеге ва аврувланы алдын алма имканлыкъ береген онгайлыкъ. Тек адамлар шону англамай ва къыйынлы гьалгъа тюшмей туруп, медицина кёмекден пайдаланма муштарлы болмай. Кёбюсю аврувлар адамны санларына къабунуп билинмей оьтеген гезиклери къаршылаша. Алданокъ тергевлерден оьтсе, алдын алма рагьат болажагъы гьакъда унутма тюшмей. Шону учун адамланы арасында англатыв профилактика ишлени генглешдирив де агьамиятлы масъала. Танка Ибрагьимович, бизин республикабызда оьзтёрече табии шартлары булангъы чет ерлеге медицина кёмек етишеми? Вертолёт булан медицина къуллукълар нечик кютюле? Артдагъы бир жуманы ичинде Тлярата районда сюрлюкген ерден вертолёт булан хатабалагьгъа тарыгъан 7 адамны алып гелип, Магьачкъалада тийишли медицина кёмекни этдик. Гьали вертолёт тийишли штатлар булан да толу кюйде таъмин этилинген. Артдагъы вакътилерде Дербентдеги савлукъ сакълав идараланы гьалына-аманлыгъына байлавлу кёп разисизликлер тувулуна. Неге? Гертиден де, Дербент лап да бырынгъы шагьар. Мунда онгайлыкъланы болдурув ва янгыртыв ишлени оьтгерив 2000 йыллыкъ юбилейни алдында агьамиятлы масъала. Белгили болгъан кюйде, Дербентде савлукъ сакълав булан машгъул болагъан 9 идара бар. Гьалиден эки йыл ярым алда, мен янгы ишге гиришген вакътиде, шо идараланы ярашдырып янгыртмакъ учун бизин министерликге табии болсун деген масъаланы гётердик. Тек не этерсен, шо иш бизден гьасил болмайгъан себеплеге гёре, 2014-нчю йылны октябр айыны 29-у болмай туруп, башгъа чыкъмай къалды. Шо саялы да юбилейге байлавлу чараланы оьтгеривде де савлукъ сакълав идаралар харжлардан магьрюм къалды демеге ярай. Гьечден геч де къолай дегенлей, Дагъыстанны Башчысыны ва Гьукуматыны гьаракаты, гьай этивю булан арт вакътилерде Дербентни савлукъ сакълав идараларын низамгъа салмакъ муратда харжлар айырылды. Шо ишге ТФОМС-ну янындан да бир къадар харжлар гёрсетилди. Шолайлыкъда, бугюнлерде Дербентдеги савлукъ сакълав идаралардагъы гьал къолайлаша демеге ярай. Шону учун спонсорланы харжлары да къоллана. Озокъда, ярашдырыв ишлерден бизин министерлик де баш къачырмажакъ, бар имканлыкълагъа гёре яйны гюнлеринде кёмек этилежек. Танка Ибрагьимович, юрт районларда ерлешген медицина идараларда яш касбучулар ишлемеге неге муштарлы тюгюл? Ишлемеге муштарлылагъа «Земский доктор» деген программада белгиленген 1 миллион манат акъча берилеми? Тюзюн айтсакъ, эсгерилген программаны талапларын яшавгъа чыгъарывда да гьар тюрлю четимликлер къаршылаша, толу ачыкълыкъ ёкъ эди. Натижада, шолай миллионлагъа да пачалыкъ субсидиялагъа, компенсациялагъа йимик къолу ва намусу таза тюгюл тайпалар сугъулма башлады. Шолай кемчиликлер булан биз разилешмеге болмайбыз ва алдын алывгъа байлавлу болуп къатты кюйде чаралар гёрмеге токъташгъанбыз. Сиз ойлашагъан кюйде, медицина къуллукъчуланы профсоюзларыны гележеги бармы? Болажакъ взносланы жыйыв булан машгъул болуп турмай, медицина идараланы, къуллукъчуланы ихтиярларын якълай эди буса. Якъламаймы? Якълай эди буса, неге дагъы алдагъы медицина къуллукъчуланы ял алыв ва савлукъ сакълав санаторийлерин, ял алыв уьйлерин къолдан чыкъма къойду?! Неге тюгюл, профсоюз къурумланы башчылары ерлерде гьакимлени къанатыны тюбюнден чыкъма болмай ва сюймей. Дагъыстанда медицина кёмек тегин этилеми яда акъча тёлеме герекми? Базар аралыкълар оьмюр сюреген девюрде тюрлю-тюрлю къайдалары къоллана. Мисал учун айтсакъ, Аскерхановну атындагъы клиникада медицина кёмек ва анализлер гьакъ булан этиле. Неге? Неге тюгюл, шо идараны есилери пачалыкъны ва шолай да оьзге мадарлы тайпаланы кредитлерин алып пайдалана. Багьалы къуралланы сатып ала, республикадан тышдан тарыкъ болгъанда, аврувлар булан гьакълашып, оьр даражалы врачланы да чакъыра. Демек, мен уьстде де эсгерген кюйде, медицина кёмекни сан яныны даражасына гёре къазанчы да болма тарыкъ. Медицина кёмек тегин этилеген ерлердеги тамурлашгъан рушбатны алдын алмакъ учун ачыкълыкъ гереги гьакъ. Тек бу ерде алагъан адам йимик, береген де гюнагьлы экени гьакъда унутма тюшмей эди. Берилген соравлагъа гёре жавапланы язып гьазирлеген Къ. КЪАРАЕВ. ЭСИРИП МАШИН ГЬАЙДАЙГЪАНЛАНЫ 2 ЙЫЛГЪА ЕРЛИ ТУСНАКЪ ЭТМЕ БОЛА 25, 2015 йыл

6 ЭКОНОМИКА 6 Сугъарыв имаратланы асуву неге аз Белгили болгъан кюйде, Дагъыстанда юрт хозяйство агьамияты булангъы топуракъланы сугъармагъа уьлкеде, оьзге ерлер булан тенглешдиргенде, имканлыкълар бираз къолай гёрюне. Демек, савлай Темиркъазыкъ Кавказдагъы су гъарылагъан топуракъланы 20 проценти бизин республикабызда ерлешген. Уьлке оьлчевюнде алсакъ, шо бола 10 проценти. Сугъарыв комплексни къысматы къыйынлы гьалда Оьтген асруну 90-нчы йылларына ерли бизин республикабызда эсгерилген татавулланы, сугъарыв имаратланы асувлу кюйде ишлейгени саялы авлакълардан, бав-бахчалардан къайтарылагъан тюшюмлени къадары ва сан яны мол болагъандыр. Неге десегиз, шо заманларда сугъарыв имаратланы ярашдырмагъа, татавулланы тазаламагъа пачалыкъны янындан берилеген харжлар да къысылмай, мол геле эди. Шолайлыкъда, сугъарыв татавулланы узунлугъу да 17 минг чакъырымдан артыкъ манзилге узатылды. Шолар да аслу гьалда хозяйствоара татавуллар, имаратлар санала эди. Тек не этерсен, колхозлар, совхозлар дагъылгъандан сонг, хозяйствоара татавуллар пачалыкъны янындан да харж булан таъмин этилмейген болду, бузукълашды Татавуллар ташгъынлардан сонг, лайлап, айлана якъдагъы авлакъланы сув алып дегенлей, топуракъланы заралландырагъан даражагъа чыкъды. Шолайлыкъда, сугъарыв имаратланы къураллары бузукълашып, гьалиги заманда сугъарывну имканлыкъларыны 50 проценти тюгюл яшавгъа чыгъарылмайгъан болду. Демек, ГТС (гидротехника имаратлар) бузукълашгъаны саялы, «Гидротехника имаратланы аманлыгъы гьакъда» ва «Гидротехника имаратланы къоллавну къайдалары гьакъда» деген МАЪЛУМАТ: федерал законланы талаплары яшавгъа чыгъарылмайгъаны саялы, ерлерде къоллавчуланы янындан разисизликлер тувулуна башлады. Муна шо саялы да, ишлетив болжалларыны заманы гетген имаратланы, къуралланы гьисапдан тайдырып янгыртмаса бажарылмайгъаны аянлашды. Не этме герек? Уьстде де эсгерилген кюйде, топуракъланы есилерини алышыныву, къолдан-къолгъа алынып къолланагъаны «Минмеливодхоз РД» деген ФГБУ (федерал пачалыкъ бюджет идара) прес-къуллугъу малим этеген кююнде, Дагъыстандагъы сугъарылагъан юрт хозяйство топуракъларыбызны умуми майданы 396 минг гектарлагъа етише. Белгили болгъаны йимик, шону 269 минг гектары сюрюлеген авлакълар болуп токътай. Шону булан янаша кёп йыллыкъ ем оьсюмлюклерибиз ва отлавлукъларыбыз да бар. Совет девюрде Дагъыстанда авлакъланы сугъарыв ишлерин къолайлашдырмакъ учун 50 мелиорация имарат къурулуп пайдаландырывгъа берилген эди. Шолайлыкъда, республикабызны социал-экономика якъдан оьсювюне сугъарылагъан авлакъланы уллу асуву да тие эди. Къарлы тавларыбыздан баш алагъан Терик, Къойсув, Самур оьзенлени агъым ларындан таба сув алып, авлакъланы пайдаландырмакъ учун Дзержинскийни атындагъы, Юзбаш, Старатеречный, Новотеречный, Самур-Дербент ва башгъа татавуллар-каналлар къурулгъан эди. Эсгерилген татавуллардан таба сув алынып сугъарылагъан авлакълардан шо заманларда бизин республикабызда оьсдюрюлеген юрт хозяйство продукцияны авлакъ ниъматланы 70 проценти къайтарылагъаны гьакъда айтсакъ да, кёп зат англашыла. Тек не этерсен, саялы, авлакъланы имканлыкълары да осаллаша. Натижада, татавулланы, сугъарыв имаратланы янгыртывгъа тергев де, харж да етишмей. Шолайлыкъда, сувну агъымын тийишли оьлчевлерде сакълама четим бола. Демек, авлакълар бир де къургъакълыкъгъа тарый, бир де буса, сувлар кёп болуп, айлана якъгъа яйылып зарал гелтире. Не этмеге герек? Уьстде эсгерилген кюйде, сугъарыв сис теманы янгыртмакъ учун алда йимик бизин республикабызгъа акъча маялар пачалыкъны янындан айырылмай. Колхозлар, совхозлар тозулгъан. Топуракълардан ким пайдаланагъаны белгисиз, къолланагъан ва къолланмайгъан майданланы дазулары токъташдырылмагъан. Еси ёкъну бёрю ашар дегенлей, шолай ва оьзге тюрлю себеплерден татавулланы ва сугъарыв имаратланы къуллугъу кютюлмей, ярашдырыв ишлер оьтгерилмей къала. Озокъда, алдагъы йылларда болдурулгъан онгайлыкъланы янгыдан яшавгъа къайтармакъ учун харж да ёкъ, гюч де етишмей. Шону ёрукълашдырмакъ муратда оьтгерилген четимлик лени анализи нени гёрсете? Биринчилей, бузулгъан татавулланы ва сугъарыв имаратланы ярашдырыпянгыр тып дегенлей толу къоллавгъа бермек учун, азындан, 20 миллиард манатны къадарында харж этилмесе бажарылмай. Къолдан чыгъарылгъан имканлыкъланы янгыдан пайдаландырывгъа бермек учун, азындан, гьар йыл дегенлей 600 миллион манатны оьлчевюнде харж этмеге герек. Ёгъесе, йылны ичинде, азындан, 50 минг гектар ер сугъарылмай къалмакъ бар. Юрт хозяйство топуракълар заралланып, оьсюм люклер тас этивлеге тарыжагъын оьзю заман гёрсетип тура. Оьрдеги далиллени гьасили, умуми кюйде айтгъанда, эсгерилген бузукълукъланы, йиберилген кемчиликлени, харж ёкълугъундан сугъарыв майданлар бизин республикабызда заралланып, 211 минг гектарына сув етишмей къала ва тюшюмлер тас этиле. Сугъарыв комплексни бугюнгю даражасы Белгили болгъан кюйде, сугъарыв комплексни бары да мал-матагьы «Минмеливодхоз РД» деген ФГБУ-ну еслигинде сакълана ва 19 миллиард 300 миллион манатны къадарында багьалана. Демек, яхшы болсун-осал болсун дегенлей, эсгерилген коллективни членлери бугюн де гьаракатын бар имканлыкъланы къолдан чыгъармай къоллавгъа бакъдыргъан. Уллу коллективде ишлейгенлени санаву гьалиги заманда 1800 адам бар. Олар не булан машгъул бола? Коллективни алдында агьамиятлы борчлар токътагъаны англашыла. Биринчилей, уьстде де эсгерилген кюйде, бар имканлыкъланы къолдан чыгъармай асувлу кюйде къоллав аслу масъала. Шолайлыкъда, аманлыкъны болдурувдан хантав къалмайлы, имаратланы бажарывлу кюйде ишлетип дегенлей, къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып иш гёрмесе бажарылмай. Шону учун « нчы йылланы ичинде Россияны юрт хозяйство топуракъларыны сув булан таъмин этивдеги сугъарыв комплексин оьсдюрювню гьакъында» деген ФЦП-син (федеральная целевая программа) ва шолай да шо болжалгъа ерли белгиленген башгъа тюрлю чараланы гьисапгъа алып иш гёрюв агьамиятлы. Тюзюн айтгъанда, арт вакътилерде алгъа салынгъан борчланы гьисапгъа алып иш гёрювде натижалар бир къадар къолайлаша барагъаны гележек учун инамлыкъны тувдура. «Плодородие» деген хас федерал программаны ичинде яратылынгъан имканлыкълардан пайдалана туруп, Терикден алынып, Ногъай бойдан оьтеген татавулда, «Кривая балка» бойдагъы сув юрюйген каналда ярашдырыв ишлер оьтгерилген. Шо программагъа гёре Да гъыстанда 2020-нчы йыл болгъунча дагъы да 14 объектни ярашдырып янгыртма умут этиле. Бугюнлерде Дзержинскийни атындагъы, Самур-Дербент, КОР татавулларда да ярашдырыв ва тазалав ишлер узатыла. Уьстде эсгерилген федерал программалагъа гёре Дагъыстанда шону учун 2020-нчы йылгъа ерли, умуми кюйде алгъанда, 8 миллиард 800 миллион манат акъча харжланма герек. Бугюнлерде буса сугъарыв комплекс ни коллективи «Агропромышленный тармакъны асувлулугъу учун» деген аслу проектни борчларын яшавгъа чыгъарывгъа оьз къошумун болдурма гьаракат эте демеге ярай. Сувну къоллайгъанлар да къол ялгъама герек Бу гьалиги базар аралыкълар оьмюр сюреген девюрде алда йимик бары да затгъа пачалыкъны янындан кёмек этилмей деп кант этип тургъандан пайда чыкъмай. Муна шо саялы да, яйны яллав гюнлеринде авлакъланы, оьсюмлюклени сувгъа харлы къойма сюймейген къоллавчулар сувну бойлайгъанлагъа-йиберегенлеге тийишли гьагъын тёлемесе бажарылмай. Шо саялы да гьали-гьалилерде «Минмеливодхоз РД» деген идараны башчылары Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповгъа да кагъыз язып билдиргени негьакъ тюгюл. Шогъар сесленип, Дагъыстанны Башчысы да тийишли къуллукълагъа гьисаплашыв дыгъарланы къурма хас тапшурув бергени англашыла. Неге тюгюл, авлакъланы сугъарагъан сувну къоллавчулагъа етишдирмек учун харж жыйылмаса, борчланы яшавгъа чыгъарма бажарылмай. Шу кюйде харж болмаса, сугъарыв тармакъны имаратларыны къуралларыны бузукълукълары да алгъа салынгъан борчланы кюте, сугъарыв ишлени асувлулугъун артдырма, алдынлы къайдаланы къоллама имканлыкъ бермежеги гьакъ. Къ. КЪАРАЕВ. РОССИЯЛЫЛАНЫ 64 ПРОЦЕНТИ В. ПУТИН КОРРУПЦИЯНЫ ТОКЪТАТАЖАКЪГЪА ИНАНА 25, 2015 йыл

7 7 МАКЪТАВЛУ ТАРХ КЪЫЗЛАР ШАГЬАРГЪА 280 ЙЫЛ Дослукъну ва байлавлукъланы беклик къаласы КЪЫЗЛАР кёп тюрлю халкъланы вакиллери яшайгъан шагьар. Шо шагьарсыз гьалиги Дагъыстанны гёз алгъа гелтирмеге де бажарылмай. Къызларгъа бизин республиканы темиркъазыкъ боюнда ерлешген тахшагьары деп де айтыла. Бизин кёп миллетли республикабызда орус ва къазакъ маданиятлары айрыча оьсеген шагьар гьисапда да белгили. Кавказны политика ва экономика центры Тарихи маълуматлагъа гёре, XVIII асруда ва XIX асруну биринчи яртысында Къызлар Темиркъазыкъ Кавказны политика ва экономика центры гьисаплангъан. Демек, гьалиги Къызлар шагьарда адамлар 1735-нчи йылдан берли яшай. Бу йыл Къызлар шагьар гьисапда белгили болгъанлы, 280 йыл тамамлана. Ачыкълашдырып айтгъанда, белгили алим, академик А. П. Бержени сёзлерине гёре, 1785-нчи йылда оьзюне наместник ёлбашчылыкъ этеген Кавказ губерния къурулгъанчагъа, янгыз Терик оьзенни бою булан ерлешген, оруслар яшайгъанларындан къайры да, Каспий денгизден Азов денгизге ерли етишгенчеге бойдагъы юртлар барысы да Къызларны комендантларыны табилигинде болгъан. Къызларны агьамиятлыгъы кёп йылланы узагъында о Кавказ бойларда айтылгъан шагьар гьисапда къалып турагъанлыгъы булан белгиленген. Россияны Темиркъазыкъ Кавказ, олай да Закавказье, Орта ва Ювукъ Гюнтувуш булан байлайгъан шагьар гьисапда да белгили болгъан. Шо шагьардан таба Россия Кавказ ва Гюнтувуш бойлар булан политика, дипломатия, сатыв-алыв, маданият байлавлукълар юрютген нчу йылда Къызларда гарнизонну ва ватандашланы ишлерине къарайгъан эки канцелярия къурулгъан. Россияны башгъа шагьарларына йимик, Къызларгъа да шагьарбашы ёлбашчылыкъ этген. Гьакъыкъатда буса Къызлардагъы гьакимлик, пачалыкъ дазуну ювугъунда ерлешген башгъа шагьарларда йимик, асгер къуллукъчуланы къолунда болгъан. Шо йылларда Россия учун Кавказда политика якъдан агьамиятлы гьисапланагъан Къызлар шагьарда пачаны табилигиндеги кавказ халкъланы аманатгъа берилген адамлары да сакълангъан. Олар учун Къызлардагъы къаланы ичинде гиччирек абзары булангъы айланасы ташдан ишленген бару булан бегитилген уллу уьйлер къурулгъан. Къызларда политика къаравлары саялы гьызарланагъан савлай Кавказда атлары белгили болгъан адамлар, олай да эл арада болагъан эришивлюклерден, ябушувлардан, тюрк-иран елевчюлерден къачгъанлар да сыйынгъан. Оланы бирлери Къызларда яшап да къалгъан. Мисал учун айтгъанда, Грузияны пачасы YI Вахтангны уланыны уланы орус асгер къуллугъуну подполковниги, эрменилени ва гюржюлени гёнгюллю эскадронуну ёлбашчысы Александр Евсеевич Багратион оланы бириси гьисаплана. Къызлардан таба Кавказда хачперес дин яйылмагъа башлангъан. Шогъар инг алда 1736-нчы йылда къурулгъан эргишилени монастырында яшайгъанлар болушлукъ этген. Сатыв-алыв чалт оьсген Оьзю онгайлы ерде, оьрде де эсгерилип гетгени йимик, Россия Кавказ, олай да гюнтувуш пачалыкълар булан сатыв-алыв юрютеген Каспий денгизни гюнбатыш боюну ягъасы булан оьтеген ёлда ерлешгенге гёре, шо тармакъ Къызлар шагьарда XVIII асруну биринчи яртысында ва XIX юз йылда айрыча чалт оьсген. Шо йылларда Къызлар янгыз Россия Закавказье ва Иран булан сатывалыв юрютмек учун пайдаландырагъан шагьар болуп къалмай. Шону булан бирге Къызлар Россиягъа Дагъыстан ва Мычыгъыш, Ингушетия, Къабарты, олай да Темиркъазыкъ Осетия булан сатывалыв юрютмек учун да ёл ачгъан. Бир де къопдурувсуз айтгъанда, Иранны йибеги, Индияны ашгъа татыв береген, ярашдырагъан маддалары ва шолай башгъа гюнтувуш маллар Россиягъа Къызлардан ва Аштархандан оьтюп етишген. Шо шагьарлардан орус, олай да гюнбатыш европалы маллар Гюнтувушну ва Закавказьени пачалыкъларына ташыла болгъан нчи йылда, уьлкени дазусунда ерлешген башгъа шагьарларда йимик, Къызларда Гюнтувуш ва Кавказ пачалыкълардан Россиягъа гиреген ва эсгерилген пачалыкълардан уьлкеге гийирилеген маллардан гьакъ алмакъ учун гюмрюк къуруму ачыла. Арадан заман оьтюп, шо дазу гюмрюкню бинасында маллар булан бирге тавун, олай да оьзге аврувланы яйылывуну алдын алмакъ учун шагьаргъа гирегенлени ва чыгъагъанланы тергейген, къаравул этеген бёлюк ачылгъан. Неге тюгюл, шо йылларда Тюркиядан ва Ирандан гелегенлерден тавун аврув Дагъыстангъа, олай да савлай Кавказгъа да яйыла болгъан. Башлапгъы вакътиде гюмрюк ва къаравул бёлюклер шагьарны ичинде, Къызлардан Терик оьзенден оьтеген гёчювюлню ювугъунда ерлешген болгъан. Сонггъа таба «югъагъан аврувлардан арек болмакъ» муратда, олай да ташгъынланы вакътисинде шагьарны айланасын сув алагъаны гёз алгъа тутулуп, гюмрюк Терик оьзенни онг ягъасына гёчюрюлген. XVIII асруну нчи йылларында Къызлар юзюмден этилген чагъырны ва ярты ишлетилген чиллени Россиягъа йиберивчю гьисапда белгили болгъан. Шо буса эсгерилген малланы бизин уьлкеге тыш пачалыкълардан гелтиривню гери урувуна туврадан-тувра болушлукъ этген нчю йылда Къызларда иш гёреген заводланы, фабриклени санаву 100-ге етишген. Шоланы арасында 2 чилле, 8 гён ишлетеген, 11 сакътиян, 2 бояйгъан фабриклер, 50 чагъыр завод, 2 къайышчылыкъ устаханасы ва шолай башгъалары болгъан нчу йылда шагьардагъы чагъыр заводланы санаву 72-ге етишген. Шону булан бирге, шагьарда сапун, алтындан ва гюмюшден маллар этивге де айрыча агьамият берилген. Шондан къайры да, шагьарда чилле йипден къумач этеген 12 станок ишлеген. Шо станокланы 40 адам ишлетген. Чагъыр заводларда буса 2508 эргиши ва 1612 къатынгиши ишлеген. Алтындан ва гюмюшден маллар этеген устаханаларда алтын усталаны юрту гьисапда белгили Гюбечиден шагьаргъа гёчюп гелгенлер ишлей болгъан. Шо йылларда Къызлар экономикасы ва сатыв-алыв тармагъы шайлы оьсген шагьар экенге, Эсги Къызлар шагьарны гёрюнюшю Темиркъазыкъ Кавказда яшайгъан халкълары мунда гелип, гьар тюрлю батагъаларда ишлеген, бай адамланы алдында къуллукъ этген. XIX асруну башында Къызларда Кавказда яшайгъан тав халкълары булан юрютеген сатывалывну оьлчевлери баргъан сайын артып тургъан. Кавказ давну йылларында да Къызлардан таба Кавказны ва Ювукъ Гюнтувушну пачалыкъларыны арасында юрюлеген сатыв-алыв токътамагъан, гьатта бир къадар артгъан. Шо замангъа Темиркъазыкъ Кавказда Ставропольда, Георгиевскиде, Владикавказда сатыв-алыв шайлы оьсгенге де къарамайлы, XIX юз йылланы орталарына ерли Къызлар шо тармакъда алдынлыкъны сакълагъан. Шагьарда гьар тюрлю миллетлени вакиллери яшагъан Къызларда шо йылларда бирбиринден топуракъдан этилген уллу сингирлер булан бёлюнген 8 авул болгъан. Шоланы биринчиси, эрменилилер яшагъан авулгъа оруслар Эрмени юрт, бусурманлар буса Эрментир деп айта болгъан. Шо шагьарны лап да уллу авулу гьисаплангъан. Эсгерилген авулда янгыз эрменилилер яшагъан. Оланы бир пайы эсги Къызларда яшай болгъан, къалгъанлары Святой Крест деген бекликден сонггъа таба гёчюрюлген. Демек, эрменилилер Къызлар шагьаргъа XVIII асруну орталары болгъунчагъа гёчюп тургъан. Белгили экени йимик, XIX асруну башында Къызларда 4000 эрменили яшагъан. Шо буса о заман шагьарда яшайгъанланы уьчден бир пайы болгъан. Курце-авул деген авулда янгыз гюржюлер яшагъан нчи йылда шо авулда 200 абзар-уьйде яшайгъан гюржюлени санаву 600 адамгъа етишген. Шагьарны ортасында ерлешген авулунда къызларлы орус къазакълар, олай да хачперес динни къабул этген кавказ халкъларыны вакиллери де яшагъан. Олар аслу гьалда къазакъ асгерде къуллукъ этген. Къазакъ асгерде къуллукъ этеген кавказ халкъларыны вакиллери шагьарны башгъа авулларында яшай болгъан. Окочир-авулда мычыгъышлар булан бирге, алимлер шагьатлыкъ этегени йимик, къазакъ асгерде къуллукъ этеген къумукъланы, олай да ногъайланы кёплери яшагъан нчы йылда шагьарда яшайгъан мычыгъышлыланы санаву 291-ге етишген. Шо замангъа оланы кёбюсю къазакъ асгерде къуллукъ этмеген, аслу гьалда ашлыкъ оьсдюрюв ва башгъа касбулар булан машгъул болгъан. Черкас авулда яшайгъан къабартылар оьзюне генерал-майор Элмурза Бекович Черкасскийни ёлбашчылыгъыны тюбюнде къызлар гарнизонуна гиреген атлы асгерде Орус пачалыкъгъа къуллукъ этген. Казанте авулда къазан татарланы 50-ге ювукъ агьлюсю яшагъан. Олар I Петр Ирангъа этген дав сапарында таржумачылар болуп къуллукъ этегенде Кавказда къалгъан. Къызлар шагьарны гюнбатыш боюнда ерлешген Тезик авулда буса тажиклер яшай болгъан. Эсги Къызлар сув алып бузулгъан сонг, тажиклер шагьарны эсгерилген шо боюна гёчген. Демек, Къызлар шагьарны шо лап эсги бою 1725-нчи йылда къурулгъан. Арадан заман оьтюп, шагьарны шо боюнда яшайгъан тажиклер булан бирге мунда 1735-нчи йылда гёчюп гелген иран ва орта азиялы купецлер де яшамагъа башлагъан. Шону булан бирге шагьарны бусурманлар яшайгъан гьар авулунда къумукълар, олай да оьзге дагъыстан халкъларыны вакиллери де яшап тургъан. Шагьарны бары да авулларыны авлакъгъа бакъгъан бойларында чапгъынлардан аманлыкъны болдурмакъ учун, топуракъдан этилген сингир лер ва сувдан толтурулгъан терен татавуллар этилген болгъан. XIX асруну биринчи яртысында Къызлар оьзюнде 15 мингге ювукъ адам яшайгъан уллу шагьар болгъан. Киев ва Аштархан шагьарлардан сонг уьлкени къыбла боюнда инг де уллу шагьарлардан бири гьисаплангъан. Ачыкълашдырып айтгъанда, 1811-нчи йылда Къызлар Симферополь шагьардан беш керенге, Новочеркасск, Таганрог шагьарлардан уьч керенге уллу болгъан. Шо вакътиде Кавказда янгыз бир Тифлисде Къызлардан кёп 30 мингге ювукъ адам яша гъан. Дербент шагьарда яшайгъанланы санаву адамгъа етишген. Демек, Къызларда яшайгъанланы санавуна ювукъ геле болгъан. Шо девюрде Къызлар оьзюню гёрюнюшю булан аслу гьалда азия пачалыкълардагъы шагьарлагъа ошагъан. Неге тюгюл, Къызлар шагьарда шо заманларда балчыкъ сылангъан тегиш къалкъылары булангъы уьйлер кёп ишленген. Ташдан ишленген уьйлер янгыз къаланы ичинде болгъан. Къалгъан уьйлер къара керпичден, неде агъачдан ишлене болгъан. Янгыз XIX асруну башында бай къызларлылар кюрчюсю ташдан салынгъан, оьзлени ал бети орамгъа багъагъан агъачдан этилген уьйлер ишлемеге башлагъан. Оьрде де эсгерип гетгенибиз йимик, бугюнлерде къызларлылар оьзлени сююмлю шагьарыны 280 йыллыгъын белгилемеге гьазирлик гёре. Эсгерилген шо агьвалатгъа байлавлу яшавгъа чыгъарылмагъа кёп тюрлю ишлер гёз алгъа тутулгъан. Демек, шагьарны парклары, олай да маданият варислигини оьзге биналары ярашдырылажакъ ва янгыртылажакъ. «Яшайгъан ва къайтып гелеген орус миллетли халкъны вакиллерин якълав» деген программагъа гёре Россияны халкъларыны мердешли маданиятыны центры ачылажакъ. Терик оьзенден оьтеген кёпюр, шагьардагъы маданият къала ва стадион, олай да айрыкъ сувлар агъагъан имаратлар янгыртылажакъ. « нчи йылларда Къызларда яшайгъан яш агьлюлени яшавлукъ уьйлер булан таъмин этив» деген программагъа гёре 72 квартирли яшавлукъ уьй пайдаланывгъа берилежек. Шондан къайры да, кёп санавда фестиваллар, выставкалар ва конференциялар оьтгерилежек. Гьазирлеген Н. БАЙБОЛАТОВ. ЯЙНЫ ЯЛЛАВУНДА КВАСГЪА ВА МАРОЖНАГЪА ТАЛАПЛАР АРТА 25, 2015 йыл

8 Район гьаким прокуратураны къарары булан рази тюгюл. Гиевюн уллу къуллукъгъа къардаш адам деп ЖАМИЯТ ВА НИЗАМ Агъулу сувлар агъылып тура Роспотребнадзорну Дагъыстан управлениеси билдиреген кюйде, Магьачкъаланы денгиз бой сувларында адамланы савлугъу учун бек къоркъунчлу вабаъ аврувну аламатлары (вибрионлары) табылгъан. Ондан къайры да, сувдагъы зараллы наслыкъны оьлчевю бир-бир ерлерде токъташдырылгъан белгилерден 220 керенге артыкъ. Шагьарда, гетген йыл булан тенглешдиргенде, югъагъан аврувлагъа тарыгъанланы санаву 32 процентге артгъан. Оланы да аслам пайы гьакъылбалыкъ болмагъан яшлар. Чёрные камни», «Берёзка», «Островок», «Жами», «Прибой» деген шагьар пляжларда тийишли тазалыкъ болдурулмай. Пляжланы администрациялары сувну сан янын тергемей, нас-чёпню жыйып алып гетеген хас идаралар булан дыгъарлар байламагъан, оьзбашына ашамлыкъ малланы сатывну токътатмагъан. Тек лап да яман яны, йыллар булан «Берёзка» пляждагъы, Лаптиевни атындагъы орамдагъы ва «Хазар» ресторанны къырыйындагъы уллу быргъылардан денгизге тёгюлюп турагъан шагьарны агъулу, чирик сувлары бугюн де агъылып тура. Эки йыл алъякъда Магьачкъала шагьарны Киров район судуну къарары булан «Махачкалаводоканал» нас сувланы агъылывун токътатма герек эди. Тек судну гьукмусун яшавгъа чыгъарма айланагъанлар гьалиге гёрюнмей. Белгили кюйде, 1994-нчю йылда Дагъыстанда вабаъ аврувгъа 2359 адам тарыгъан эди. Шо вакъти савлай республикада карантин билдирилген Роспотребнадзор денгизде киринме ярамай дей РОССИЯДА ЯШЛАНЫ ТУВАГЪАНЫ 30 ПРОЦЕНТГЕ АРТГЪАН эди. Оьзге регионланы специалистлери де къуршалып, аврувну бек яйылма къоймай алдын алма бажарылды нчю йылда болгъан агьвалатлар такрарланып къалмасын учун, Роспотребнадзорну Дагъыстан управлениеси къарар чыгъаргъан. Къарарда адамланы ихтиярларын якълайгъан къурум ватандашлардан июн айны 1-инден тутуп, Магьачкъаланы шагьар пляжларында киринме къоркъунчлу деп билдире. Гьар пляжда оланы администрациялары гёрюнеген ерлерде «Киринме ярамай!» деген билдиривлени ерлешдирме герек. Тек гьар гюн гюплер болуп, яшыюшю булан денгизге барагъан атааналаны гёргенде, магьачкъалалылар Роспотребнадзорну буварывларына къулакъасар дегенге инанма къыйын. Ондан къайры да, июн айны 1-нде къабул этилген къарарны арадан 24 гюн оьтюп аян этегенини не маънасы, не себеби бары англашылмай. Акъ-кёлню дагъытмагъа белсенген Тезде «Ёлдашда» «Жамият ва низам» деген сагьифада «Акъ-кёлню ахыр гюню гелдими?» деген макъала ерлешдирилген эди. Макъалада белгили къурулуш компания кёлню ягъасын бийлеп, таш тёгюп къурутма айланагъанны гьакъында язылгъан эди. Къурувчулар, сайки, яхшы муратлар булан бу бойларда яшлар бавларын къурма гёз алгъа тутгъан болгъанлар. Оланы гьайы яшларда тюгюл экени ачыкъдан гёрюнюп тура эди. Шо вакъти Магьачкъаладагъы табиатны къорувгъа къарайгъан районара прокуратураны кёмеги булан кёлге этилип турагъан заралны аз замангъа токътатма бажарылгъан эди. Бугюнлерде буса Акъ-кёлге бакъгъан якъдагъы дагъытывчу чапгъынлар янгыдан гюч алып тербей. Шагьардагъы гьар къарыш топуракъны сатып битген чиновниклер Акъ-кёлню бойларын къурутуп, шондагъы эркин ерлени бош болгъан сонг сатма белсенгенлер. Гьар гюн уллу КАМАЗлар кёлню ягъасына топуракъ ташый. Сонг тракторлар булан топуракъ тёбелени кёлню ичине теберип, къурулуш майданланы гьазирлейлер. Росреестрни Да гъыстан управлениеси (башчысы З. Залбеков) гюн сайын генглешип, оьсюп гелеген сувну уьстюндеги ерлени алданокъ тасдыкъ этип битген. Кёлню гележегине жаны авруйгъан ватандашлар Москвадагъы юристлени къуршап, бугюнлерде Акъ-кёлню айланасында болуп турагъан пакарсызлыкъланы токътатма къарай. Олар Дагъыстанны Башчысы Р. Абдулатиповну атына кагъыз гьазирлеп ура. Шо кагъызгъа къол салма сюегенлер сайтгъа гирип, толу маълуматлар алма бола. Улан болмаса, гиев бар чы Ногъай районну прокуратурасы ерли район администрацияны башчысы коррупциягъа къаршы законну бузгъан деп билдире. Прокуратураны сайтында ерлешдирилген маълуматгъа гёре, район администрацияны башчысы 2014-нчю йылда район жыйынны депутатлары булан да гьакълашмай, гиевюн оьзюню орунбасары этип белгилеген. салмагъан, инг башлап, ону касбу бажарывлугъуна къарап, районгъа пайда гелтирежегин англап, жаваплы иш берген. Шо саялы прокуратураны талабын да инкар этген. Прокуратура район администрацияны башчысын судгъа берген. Район суд прокуратураны янын тутгъан ва район администрациядагъы биринчи гьакимге оьзюню орунбасары болуп ишлейген гиевюн къуллугъундан азат этмек деп гьукму чыгъаргъан. Алав АЛИЕВ 25, 2015 йыл 8 02 БИЛДИРЕ Июн айны 19-нда Магьачкъаланы Киров районундагъы Шамхал посёлогунда полицейскийлер 62 йыл болагъан эсли адамны тутгъан. Аманлыкъны къоруйгъан къурумларда айтагъангъа гёре, ол хоншуда турагъан 10 йыллыкъ къызъяшны хорлагъан болгъан. Июн айны 19-нда «Кавказ» федерал ёлну 764-нчю чакъырымында Къызылюртда турагъан жагьил адам мотоциклети булан КАМАЗ машинге урунгъан. Мотоциклетни гьайдавчусу авур яралардан еринде оьлген. КАМАЗны гьайдавчусу зараллангъангъа кёмек этегенни орнуна, хатабалагь болгъан ерден къачгъан. Полицейскийлер гечге таба ону тутгъан.ол оьзюне 20 йыл болагъан Къызылюртда яшайгъан адам. Июн айны 20-сында полицейскийлер Семендер посёлокда турагъан, оьзюне 44 йыл болагъан ерли адамны тутгъан. Ол июн айны 17-синде «Жигули» машини булан Убекинский орамда 24 йыллыкъ уланны машини булан таптап, хатабалагь болгъан ерден къачгъан болгъан. Гьайдавчугъа къаршы уголовный иш ачылгъан. Июн айны 20-сында Буйнакскиде Маяковскийни атындагъы орамда белгисиз гьайдавчу «ВАЗ 2110» маркалы машини булан 13 йыллыкъ къызъяшны таптап къачып гетген болгъан. Полицейскийлер алгъасавлу чаралар гёрюп, жинаятчыны тутгъан. Ол оьзюне 66 йыл болагъан Буйнакскиде турагъан адам. Июн айны 22-синде балыкъ байлыкъланы къоруйгъан инспекцияны къуллукъчулары Солакъ посёлокда турагъан къатынгишини уьюндеги сувукъ этеген камерасындан ярым тон асил балыкъны чыгъарып алгъан. Балыкъ ООО «Каспий-Турали» деген жамиятгъа тапшурулгъан. Ерли къатынгишиге къаршы уголовный иш ачылгъан. Июн айны 22-синде Хасавюрт районну Бамматюртунда гече вакъти ФСБ-ни ва МВДни къуллукъчулары ёлдан оьтюп барагъан «Жигулини» токътатма къарагъан. Хапарсыздан аманлыкъны къоруйгъан къуллукъчулагъа къаршы машинден таба атышыв башлангъан. Олар да оьз янындан савутну къоллап, машиндеги эки жагьил адамны оьлтюрген. Гечге таба оьлтюрюлгенлер бандит уьюрлени ортакъчылары экени токъташдырылгъан. Июн айны 22-синде Ич ишлер министерлигини оьз арасындагъы аманлыкъны болдурагъан бёлюгюню къуллукъчулары полицияны майорун урушбат алагъанда тутгъан. Полицейский Магьачкъалада турагъан жагьил адамдан 10 минг манат урушбат талап этген болгъан. Июн айны 23-нде Магьачкъала Оьр Гуниб машин ёлну 19-нчу чакъырымында эки «Жигули» бетге-бет урунгъан. Хатабалагьны натижасында бир адам оьлген, бирдагъы эки адам яраланып, Буйнакскидеги шагьар азарханагъа етишдирилген. Июн айны 23-нде Унцукул районну Гимра юртуну къырыйында аманлыкъны къоруйгъан къурумлар тёледе яшынгъан бандит уьюрлени ортакъчыларын къамавгъа алгъан. Олар полицейскийлени къолуна барма сюймей, атышывну башлагъан. Атышывну вакътисинде Ич асгерлени Якъутиядан гелген къуллукъчусу Семёнов Айуол авур яралардан оьлген.. Жинаятчылар къамавдан чыкъма къара гъанда оьлтюрюлген.олар тезден берли бандит уьюрлеге къошулуп, яшынып айланагъан Абдурагьман Абдурагьманов ва Рамазан Камилбеков экени токъташдырылгъан.

9 9 ТЕЛЕнеделя Что смотреть с 29 июня по 05 июля ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ 5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.35 Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» (12+) «Модный приговор» «Сегодня вечером» , «Время покажет» «Мужское/Женское» «Наедине со всеми» «Давай поженимся!» «Пусть говорят» Т/с «Соблазн» «Познер» Т/с «Мотель Бейтс». 6.00, "Званый ужин". 7.00, 7.30 "Смотреть всем!" 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, "Новости" "Военная тайна с Игорем Прокопенко" "Документальный проект". "Бремя богов" , 16.00, "Информационная программа 112" "Семейные драмы" "Не ври мне!" "Тайны мира с Анной Чапман". "Гибель Меркурия" Охотники за сенсациями Х/ф "Черный рыцарь" "Водить по-русски" Т/с "Черные паруса 2" «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» (12+) «Модный приговор» Т/с «Соблазн» , «Время покажет» «Мужское/Женское» «Наедине со всеми» «Давай поженимся!» «Пусть говорят» Т/с «Соблазн» «Структура момента» Т/с «Мотель Бейтс». 6.00, Званый ужин 7.00, 7.30 Смотреть всем 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, Новости 9.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" "Документальный проект". "Живые камни" , 16.00, "Информационная программа 112" "Семейные драмы" "Не ври мне!" "Тайны мира с Анной Чапман". "Топливо эволюции" Охотники за сенсациями Х/ф "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" "Смотреть всем!" Т/с "Черные паруса 2" 5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.35Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» (12+) «Модный приговор» Т/с «Соблазн» , «Время покажет» «Мужское/Женское» «Наедине со всеми» «Давай поженимся!» «Пусть говорят» Т/с «Соблазн» «Политика» Т/с «Мотель Бейтс». 6.00, Званый ужин 7.00, 7.30 Смотреть всем! 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, "Новости" "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" "Документальный проект". "Крылатая раса" , 16.00Ю "Информационная программа 112" "Семейные драмы" "Не ври мне!" "Великая тайна Золотой Орды" Охотники за сенсациями Х/ф "Сахара". (США) "Смотреть всем!" Х/ф "Пираньи". (США) «Утро России» , , 11.35, 14.30, 17.10, Местное время Вести Дагестан 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, ВЕСТИ «Утро России» «О самом главном» Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Т/с «Последний янычар» «Рассудят люди» , Реклама Литературный ковчег «Акценты» Спокойной ночи, малыши Т/с «Все только начинается» Фильм «Любовь с привилегиями» 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Домашняя кухня По делам несовершеннолетних Давай разведемся! Д/ф "Понять. Простить" Клуб бывших жен Присяжные красоты Т/с "Женский доктор 2" Нет запретных тем , Одна за всех "Она написала убийство" Т/с "Русская наследница" Т/с "Гадание при свечах" Кризисный менеджер 0.30 "Подари мне воскресенье" 5.00 «Утро России» , , 11.35, 14.30, 17.10, Местное время Вести Дагестан 9.00 «Шалбуздаг» 9.55 «О самом главном» , 14.00, 17.00, 17.30, ВЕСТИ Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Т/с «Последний янычар» «Рассудят люди». (12+) 18.15, Реклама Каникулы, каникулы Дорожный патруль Писатель и историк Спокойной ночи, малыши «Все только начинается» Мелодрама «Шофёр на один рейс». рекомендует Канал НТВ 5.00 "Утро России" , , 11.35, 14.30, 17.10, Местное время Вести Дагестан 9.00 «Шолтавысы» 9.55 "О самом главном" , 14.00, 17.00, 17.30, ВЕСТИ Т/с "Тайны следствия" "Особый случай" ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Т/с "Последний янычар" ПРЕМЬЕРА. "Рассудят люди" , Реклама Здоровье и жизнь Брейн-ринг Большая жизнь маленького Балхара Спокойной ночи, малыши Т/с "Все только начинается" "Специальный корреспондент" "Одесса. Герои подземной крепости" 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Домашняя кухня По делам несовершеннолетних Давай разведемся! Д/ф "Понять. Простить" Клуб бывших жен Присяжные красоты Т/с "Женский доктор 2" Нет запретных тем Одна за всех Т/с "Она написала убийство" Т/с "Русская наследница" Т/с "Гадание при свечах" Кризисный менеджер Одна за всех Комедия "Деловые люди" «Кофе с молоком» Т/с «Возвращение Мухтара» , 13.00, 16.00, «Сегодня» , «Суд присяжных» «Чрезвычайное происшествие. Обзор» Т/с «Город соблазнов» , Т/с «Москва. Три вокзала» «Говорим и показываем» Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» Т/с «Ментовские войны» «Анатомия дня» Т/с «Псевдоним «Албанец». рекомендует Канал РОССИЯ 7.00, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 22.30, 0.30 Время новостей Дагестана Мультфильм (0+) 8.00 «Путь к триумфу» «Главная тема» «Человек и право» (12+) Х/ф «Четвертая высота» «Красота 05. ru» Д/с «Загадочные места» «Мил» 20.00, Время новостей Махачкала «Есть работа» (12+) «Круглый стол» (12+) «Педагогическое сопровождение» (12+) «Промпрогресс» (12+) Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+) 10.00, 15.00, 19.00, Новости культуры «Наблюдатель» Я мечтаю о Джини «Линия жизни» Х/ф «Ученик лекаря» «Новая антология» Д/ф «Старый Зальцбург» Х/ф «Сорок первый» Д/ф «Олег Стриженов» «Неизвестная Европа» «Жизнь замечательных идей». «Сердце на ладони» Спокойной ночи, малыши! «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе» «Большой конкурс» «Живое слово» «Завтра не умрет никогда» Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» «Худсовет». ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ 6.00 «Кофе с молоком» Т/с «Возвращение Мухтара» , 13.00, «Сегодня» , «Суд присяжных» «Чрезвычайное происшествие. Обзор» Т/с «Город соблазнов» , Т/с «Москва. Три вокзала» «Говорим и показываем» «Сегодня» Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» Т/с «Ментовские войны» «Анатомия дня» Т/с «Псевдоним «Албанец». 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, "Сейчас" "Утро на "5". (6+) "Место происшествия" , 11.40, 12.30, 13.20, Т/с "Кулинар" (Россия - Украина) "Открытая студия" Детектив "Дело Румянцева" Т/с "Детективы". "Идентификация" Т/с "Детективы". "Последняя роль" Т/с "След". "Доставка" Т/с "След". "Блудный сын" Т/с "След". "Сопутствующий ущерб" Т/с "След". "Боа для Сусанны" Комедия "Ребенок к ноябрю". СРЕДА, 01 ИЮЛЯ 6.00 «Кофе с молоком» Т/с «Возвращение Мухтара» «Сегодня» , «Суд присяжных» «Чрезвычайное происшествие. Обзор» , «Сегодня» Т/с «Город соблазнов» , Т/с «Москва. Три вокзала» «Говорим и показываем» «Сегодня» Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» Т/с «Ментовские войны» «Анатомия дня» Т/с «Псевдоним «Албанец» , 15.00, 19.00, Новости культуры "Наблюдатель" Х/ф "Второй хор" "Ф. Фердинанд" "Старый патефон" Красуйся, град Петров! 13.50, "Клуб самоубийц" "Новая антология" , "Живое слово" "Большой конкурс" "Больше, чем любовь" "Неизвестная Европа" Жизнь замечательных идей "Спокойной ночи, малыши!" "Олег Басилашвили" Д/ф "Мне 90 лет, еще легка походка..." "Завтра не умрет никогда" Церемония награждения лауреатов XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. 7.00, 8.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 22.30, 0.30 Время новостей Дагестана 7.15 «Мил» 8.50 «Испанские города XXI века» 9.25 «Круглый стол» (12+) Х/ф «Затмение» (16+) «Комедии Барият» «Педагогическое сопровождение» (12+) «Промпрогресс» (12+) Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+) Мультфильм (0+) «Наследие ислама» (12+) Х/ф «Актриса» (12+) «Аьрщи ва агьлу» Время новостей. Махачкала «Бизнес Дагестана» (12+) Х/ф «Небесный тихоход» Мне просто нравится жить 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Домашняя кухня По делам несовершеннолетних Давай разведемся! Д/ф «Понять. Простить» Клуб бывших жен Присяжные красоты Т/с «Женский доктор 2» Нет запретных тем , Одна за всех Т/с «Она написала убийство» Т/с «Русская наследница» Т/с «Гадание при свечах» Кризисный менеджер 0.30 «Подари мне воскресенье» 7.00, 8.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 22.30, 0.30 Время новостей Дагестана 7.15 «Аьрщи ва агьлу» 8.45 Д/с «Испанские города XXI века» (16+) 9.25 В/ф «В горах мое сердце» 9.45 Х/ф «Вся королевская рать» «Бизнес Дагестана» (12+) Х/ф «Небесный тихоход» «Маленькие горцы» (12+) Х/ф «Брат героя» (12+) «Адамти ва замана» 20.00, Время новостей. Махачкала «Вечер Рамадана» (12+) «Дорожный ликбез» (16+) «Память поколений» «Жилой мир» (12+) «Аутодафе» (16+) рекомендует Канал РЕН ТВ 6.30 «Панорама дня. Live» Х/ф «Военная разведка. Первый удар» «Эволюция» «Большой спорт» Х/ф «Нулевой километр» «24 кадра» Х/ф «Охота на пиранью» Х/ф «След пираньи» «Космические каскадеры. С риском для жизни» Х/ф «Поцелуй сквозь стену» «Большой спорт» «Эволюция». 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, "Сейчас" "Утро на "5". (6+) "Место происшествия" , 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, Т/с "Кулинар" (Россия - Украина) Т/с "Детективы". "Убийственная правда" Т/с "Детективы". "Красивая жизнь" Т/с "След". "Арка смерти" Т/с "След". "Снимается кино" Т/с "След". "Охотники за привидениями" "Момент истины" Х/ф «Военная разведка. Первый удар» «Эволюция» Большой спорт Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры» «Опыты дилетанта». Людизолото Х/ф «Агент» «Ангара. В космос порусски» Х/ф «Военная разведка. Первый удар» «Большой спорт» «Эволюция» Смешанные единоборства. Bellator. Александр Волков (Россия) против Чейка Конго (Франция) , 15.00, 19.00, Новости культуры "Наблюдатель" Х/ф "Рэгтайм Бэнд Александра" Д/ф "Бандиагара. Страна догонов" "Эрмитаж - 250" , Х/ф "Клуб самоубийц" "Новая антология , "Живое слово" , "Большой конкурс" "Острова". Е. Бауэр "Неизвестная Европа" Жизнь замечательных идей Спокойной ночи, малыши! Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе" "Завтра не умрет никогда" "Худсовет" Х/ф "Военная разведка. Первый удар" "Эволюция" Большой спорт Х/ф "Тайная стража. Смертельные игры" "Полигон". Десантура Х/ф "Агент" "Группа "А". Охота на шпионов" Х/ф "Военная разведка. Первый удар" "Большой спорт" "Эволюция" "Моя рыбалка" "Диалоги о рыбалке" "Язь против еды" "Рейтинг Баженова". Война миров. 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.0 "Сейчас" "Утро на "5". (6+) "Место происшествия" , 12.30, Детектив "Адвокат" (12+) "Открытая студия" Детектив "Расследование" Т/с "Детективы". "Пикник" Т/с "Детективы". "Перстень смолянки" Т/с "След". "Трясина" Т/с "След". "Пластмассовый зверинец" Т/с "След". "Рука руку моет" Т/с "След". "Жиголо" Комедия "Ты - мне, я - тебе!" 6.00 "Настроение" Простая история Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" "Доктор И..." 11.30, 14.30, 17.30, "События" "Постскриптум" "В центре событий" "Линия защиты" "Городское собрание" Чисто английское убийство "Город новостей" Путь к здоровью» 20.25, 0.30 Музыка на канале «События-Махачкала» "Хутор наносит ответный удар". Спецрепортаж "Без обмана". "Строительный угар. Квартира" М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды". "Тайный обожатель" (12+) М/с "Губка Боб Квадратные штаны" М/с "Черепашки-ниндзя" М/с "Турбо-Агент Дадли" 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2. Lite" "Битва экстрасенсов" Х/ф "История одного вампира". (США) "Комеди Клаб. Лучшее" 14.00, Т/с "Универ" Т/с "Реальные пацаны" Т/с "Полицейская академия". (США) "Настроение" "SОS" над тайгой" Х/ф "Смертельный танец". (12+) , 14.30, 17.30, "События" "Смертельный танец" "Мой герой". (12+) "Без обмана" Т/с "Чисто английское убийство". (Великобритания) , Музыка на канале "Город новостей" Путь к здоровью» «События-Махачкала» "Осторожно, мошенники!" "Без обмана". "Строительный угар. Дача" М/с "Кунг-фу Панда" М/с "Губка Боб Квадратные штаны" М/с "Черепашки-ниндзя" М/с "Турбо-Агент Дадли". 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" "Битва экстрасенсов" Т/с "Полицейская академия" , 14.00, Т/с "Универ" Т/с "Интерны" 19.30, Т/с "Реальные пацаны" Комедия "Полицейская академия 2". (США) "Настроение" Х/ф "Рано утром" Д/ф "Просто Клара Лучко". (12+) "Доктор И..." 11.30, 14.30, 17.30, "События" Х/ф "Грех" "Мой герой". (12+) "Без обмана". "Строительный угар. Дача" Т/с "Чисто английское убийство" , Музыка на канале "Город новостей" «Путь к здоровью» «События-Махачкала» "Линия защиты" М/с "Кунг-фу Панда" М/с "Губка Боб Квадратные штаны" М/с "Черепашки-ниндзя" М/с "Турбо-Агент Дадли". 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" "Битва экстрасенсов" Комедия "Полицейская академия 2" Т/с "Универ" , Т/с "Реальные пацаны" Т/с Универ. Новая общага Комедия "Полицейская академия 3" "Комеди Клаб. Лучшее".

10 Что смотреть с 29 июня по 05 июля 5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» (12+) «Модный приговор» Т/с «Соблазн» , «Время покажет» «Мужское/Женское» «Наедине со всеми» «Давай поженимся!» «Пусть говорят» «Время» Т/с «Соблазн» Новости «Короткое лето Валерия Приемыхова». (12+) Т/с «Мотель Бейтс». 6.00, "Званый ужин". 7.00, 7.30 "Смотреть всем!" 8.30, 12.30, 16.30, "Новости". 9.00, 10.00, "Документальный проект" , 16.00, "Информационная программа 112" "Семейные драмы" "Не ври мне!" "Тайны мира с Анной Чапман". "Сахар" Охотники за сенсациями Х/ф "Мэверик". (США) "Смотреть всем!" "Новости" Х/ф "Цунами 3D" 5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» (12+) «Модный приговор» Т/с «Соблазн» , «Время покажет» «Мужское/Женское» «Жди меня» «Давай поженимся!» Телеигра «Поле чудес» «Время» «Три аккорда» «Агнета: АББА и далее...» (12+) Т/с «Мотель Бейтс». 6.00, Званый ужин 7.00, 7.30 "Смотреть всем!" 8.30, 12.30, 16.30, "Новости" "Документальный проект". "Письма из космоса" "Древние гении" "Братья по космосу" , 16.00, "Информационная программа 112" "Мобильный приговор" "Зеленый разум" "Водить по-русски" "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" "Смотреть всем!" Х/ф "Фанфан-Тюльпан" Х/ф "Теория заговора" Новости «В наше время» Х/ф «Лекарство против страха» М/с «Смешарики». (6+) Играй, гармонь любимая! 9.45 «Слово пастыря» , 12.00, 15.00, 18.00, Новости «Смак». (12+) «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем» Комедия «Мимино» , Т/с Московская сага «Угадай мелодию» «Кто хочет стать миллионером?» Достояние Республики «Сегодня вечером» Боевик «Команда-А» Т/с "Фирменная история" "Чистая работа". (12+) "Смотреть всем!" "Новости" "Военная тайна с Игорем Прокопенко" "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" "Энциклопедия глупости" Х/ф "День выборов" Х/ф "Александр. Невская битва" Х/ф "Олигарх" "Утро России" , , 11.35, 14.30, 17.10, Местное время Вести Дагестан 9.00 «Рубас» 9.55 "О самом главном" , 14.00, 17.30, ВЕСТИ Т/с "Тайны следствия" "Особый случай". (12+) ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Т/с "Последний янычар" "Рассудят люди". (12+) 18.15, Реклама Кавказ единая семья. Концерт Спокойной ночи, малыши Т/с "Все только начинается" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" "Трансплантология. Вызов смерти" 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Домашняя кухня По делам несовершеннолетних Давай разведемся! Д/ф "Понять. Простить" Клуб бывших жен Присяжные красоты Т/с "Женский доктор 2" Нет запретных тем , Одна за всех Т/с "Она написала убийство" Т/с "Русская наследница" Т/с "Гадание при свечах" Кризисный менеджер Мелодрама "Вас ожидает гражданка Никанорова" «Утро России» , , 11.35, 14.30, 17.10, Местное время Вести Дагестан 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, ВЕСТИ «Утро России» «О самом главном» Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Т/с «Последний янычар» «Рассудят люди» , Реклама Мир вашему дому Человек и биосфера Дагестан спортивный ПРЕМЬЕРА. «Юморина» Фильм «Личное дело майора Баранова» 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Домашняя кухня Д/с "Звездная жизнь" Д/с "2015: предсказания" Т/с "Женщина желает знать" Т/с "Она написала убийство" Одна за всех Т/с "Дочки-матери" Д/с "Звездная жизнь" Одна за всех Комедия "...А вы любили когда-нибудь?" 2.05 Д/с "Брак без жертв" «Сельское утро». 8.00, 11.00, 14.00, ВЕСТИ МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА «Большой скачок» «Укротители звука» , Реклама Заповедник ремесел. Документальный фильм «Шелковый путь связь времен».к 2000 летию Дербента , Местное время Вести Дагестан «Кулинарная звезда» , «Летом я предпочитаю свадьбу» «Субботний вечер» «Улица Весёлая» Фильм «Райский уголок». 2013г Фильм «Жребий судьбы» Фильм «Обратный путь» 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Т/с "Граф Монте- Кристо" Мелодрама "1001 ночь". (12+) Д/ф "Религия любви" Мелодрама "1001 ночь". (12+) Д/с "Восточные жены" Д/ф "Предсказания: назад в будущее" Одна за всех Мелодрама "Зимний сон". ТЕЛЕнеделя ЧЕТВЕРГ, 02 ИЮЛЯ 6.00 «Кофе с молоком» Т/с «Возвращение Мухтара» «Сегодня» , «Суд присяжных» «Чрезвычайное происшествие. Обзор» , 16.00, «Сегодня» Т/с «Город соблазнов» , Т/с «Москва. Три вокзала» «Говорим и показываем» Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» Т/с «Ментовские войны» «Профессия - репортер» Т/с «Псевдоним «Албанец» «Дачный ответ». (6+) «Дикий мир». (6+) , 15.00, 19.00, Новости культуры «Наблюдатель» Жены оркестрантов Старый патефон «Россия, любовь моя!» Х/ф «Клуб самоубийц» «Новая антология «Живое слово» Алиса Вайлерштайн, Юрий Темирканов и Оркестр де Пари. Концерт в зале «Плейель» Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...» «Жизнь замечательных идей» Спокойной ночи, малыши! Д/ф «Олег Басилашвили» Закрытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая трансляция Д/ф «Цехе Цольферайн». ПЯТНИЦА, 03 ИЮЛЯ 6.00 «Кофе с молоком» Т/с «Возвращение Мухтара» «Сегодня» , «Суд присяжных» «Чрезвычайное происшествие. Обзор» , 16.00, «Сегодня» Т/с «Город соблазнов» , Т/с «Москва. Три вокзала» «Говорим и показываем» Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» Триллер «Розы для Эльзы» «Тайны любви» «Дикий мир». (6+). рекомендует Канал РГВК «Дагестан» СУББОТА, 04 ИЮЛЯ 8.00, «Сегодня» «Хорошо там, где мы есть!» (6+) «Их нравы». (6+) Готовим с Алексеем Зиминым «Главная дорога» «Поедем, поедим!» (6+) «Квартирный вопрос». (6+) , «Сегодня» «Своя игра». (6+) Т/с «Ментовские войны» «Следствие вели» «Летнее Центральное телевидение» «Самые громкие русские сенсации» «Ты не поверишь!» «Хочу v ВИА Гру!» 1.00 «Сегодня Вечер. Шоу» "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым" Х/ф "Танго нашего детства" Д/ф "Фрунзе Мкртчян" "Большая семья" "Пряничный домик" Д/ф "Я видел Улара" "Музыкальная кулинария." Д/ф "Анатолий Эфрос" Спектакль "Тартюф" "Романтика романса" "Игра в бисер" Х/ф "Васса" "Кинескоп" с П. Шепотинником. 37 Московский международный кинофестиваль Х/ф "Ван Гог" М/ф "Медленное бистро". 7.00, 8.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 22.30, 0.30 Время новостей Дагестана 7.15 «Адамти ва замана» 7.55 Мультфильм (0+) 8.50 «Испанские города XXI века» 9.25 Х/ф «Краденый камень» (16+) «Аутодафе» (16+) «Дорожный ликбез» (16+) «Память поколений» «Жилой мир» (12+) «Не сошлись характерами» «Путешествие в Арзрум» Обзор газеты «ХIакъикъат» «ГIаданги гiамалги заманги» 20.00, Время новостей. Махачкала «Диаспора» «Прогулки по музею» (12+) «Дагестанская Правда» «Агросектор» (12+) Х/ф «Родные берега» (12+) 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, "Сейчас" "Утро на "5". (6+) "Место происшествия" , Х/ф "Корпус генерала Шубникова". (12+) Драма "Горячий снег". (12+) "Открытая студия" Детектив "Над Тиссой". (12+) Т/с "Детективы". "Полковник" Т/с "Детективы". "Мертвая няня" Т/с "След". "Охота" Т/с "След". "Смехачи" Т/с "След". "Милосердие" Т/с "След". "Колыбельная" Комедия "Гусарская баллада". 7:00, 8.30, 12.30, 14.30, 16.30, 19.30, Время новостей Дагестана 7.15 «ГIаданги гiамалги заманги» 8.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» 8.10 Мультфильм (0+) 8.50 «Испанские города XXI века» 9.25 Х/ф «Родные берега» (12+) «Прогулки по музею» (12+) 11.25, Пятничная проповедь «Агросектор» (12+) «Диаспора» «Дагестанская Правда» Х/ф «Золушка» (6+) Х/ф «Чужая родня» (12+) «Заманлар гете, халкъ гетмес» 20.00, Время новостей Махачкала «Здоровье» Д/ф «Единство в веках. От Эльбруса до Терека» (12+) «Город молодых» (12+) Д/ф «Живые, пойте о нас» 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, "Сейчас" "Момент истины" "Утро на "5". (6+) "Место происшествия" , 12.30, 12.55, 14.55, Драма "Дума о Ковпаке". (12+) Т/с "След". "Снимается кино" Т/с "След". "Палачи и жертвы" Т/с "След". "Неудачники" Т/с "След". "Крыса разносчик заразы" Т/с "След". "Побег" Т/с "След". "Ангелочек" Т/с "След". "Плата по счетам" Т/с "След". "Пластмассовый зверинец" 7.00, 8.30, 16.30, 19.30, Время новостей Дагестана 7.15 «Заманлар гете, халкъ гетмес» 8.00 Мультфильм (0+) 8.50 «Мастер спорта» (12+) 9.20 «Здоровье» (12+) Д/ф «Единство в веках» «Город молодых» (12+) «Мой малыш» Балет Мусы Оздоева «Жди меня» (12+) Х/ф «Сильва» (12+) «Лезгинка» (6+) «Вахтар ва инсанар» «Детская газета» (6+) «Вечер Рамадана» «Молодежный микс» «Разумный взгляд» (16+) Ток-шоу «Цена жизни» 7.15 Мультфильмы 9.35 "День ангела" , "Сейчас" Т/с "След". "Милосердие" Т/с "След". "Смехачи" Т/с "След". "Рука руку моет" Т/с "След". "Охота" Т/с "След". "Трясина" Т/с "След". "Сопутствующий ущерб" Т/с "След". "Блудный сын" Т/с "След". "Доставка" Т/с "След". "Охотники за привидениями" Т/с "След". "Арка смерти" , 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 0.55 Т/с "Кулинар" (Россия - Украина) "Панорама дня. Live" Х/ф "Военная разведка. Первый удар" "Эволюция" "Большой спорт" Х/ф "Тайная стража. Смертельные игры" "Строители особого назначения". Рокот космодрома "Ангара. В космос порусски" Х/ф "Агент" "Давить на ГАЗ. История одного кошмара" Х/ф "Военная разведка. Первый удар" "Большой спорт". рекомендует Канал РОССИЯ Кавказ единая семья. Концерт 6.30 "Панорама дня. Live" Д/ф "Рок-н-ролл под Кремлем" "Эволюция" "Большой спорт" Церемония открытия XXVIII Летней Универсиады. Прямая трансляция из Кореи "Особый отдел. Контрразведка" "Группа "А". Охота на шпионов" Х/ф "Агент" "Народный автомобиль" Х/ф "Военная разведка. Первый удар" "Большой спорт" Смешанные единоборства , 15.00, 19.00, Новости культуры Х/ф "Сокровище погибшего корабля" Смертельная нагота "Старый патефон" "Колония - Дель- Сакраменто" Д/ф "Город 2" Дипломатия Древней Руси Д/ф "Джакомо Пуччини" Д/ф "Советский сказ" Д/ф "Дворец каталонской музыки в Барселоне" Одиночный забег на время Гала-концерт оперной сцены в Парме Д/ф "Джордано Бруно" Необыкновенный образцов Жизнь замечательных идей "Смехоностальгия" "Искатели" "Гении и злодеи" Х/ф "Заблудший" "Линия жизни" "Худсовет". 7.10, 8.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Прямая трансляция из Кореи. 8.10, 9.40, 14.35, 1.40 "Большой спорт" Д/ф "Третий поединок" "24 кадра" Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция Х/ф "Позывной "Стая". Восток - дело тонкое" Х/ф "Позывной "Стая". Переворот" Х/ф "Позывной "Стая". Провокация" Х/ф "Ларго Винч: Начало" Х/ф "Ларго Вин: Заговор в Бирме". рекомендует Канал СПОРТ «Настроение» Х/ф «Искатели» Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». (12+) «Доктор И...» 11.30, 14.30, 17.30, «События» «Случайный попутчик» «Мой герой». (12+) «Советские мафии» Т/с «Чисто английское убийство». (Великобритания) , Музыка на канале «Город новостей» Путь к здоровью» «События-Махачкала» «Похищение Европы» Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». (12+) М/с "Пингвины из "Мадагаскара" М/с "Губка Боб Квадратные штаны" М/с "Черепашки-ниндзя" М/с "Турбо-Агент Дадли" 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" "Битва экстрасенсов" Полицейская академия , "Комеди Клаб. Лучшее" 13.30, 14.00, Т/с "Универ" Т/с "СашаТаня" , Т/с "Реальные пацаны" Комедия "Полицейская академия 4" "Настроение" Х/ф "Урок жизни" , Х/ф "Раскаленная суббота" , 14.30, "События" Я. Поплавская "Жена. История любви" Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за отца". (12+) Т/с "Чисто английское убийство". (12+) , Музыка на канале "Город новостей" Путь к здоровью» «События-Махачкала» "События" Т/с "Однолюбы" М/с "Пингвины из "Мадагаскара" М/с "Губка Боб Квадратные штаны" М/с "Черепашки-ниндзя" 8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" 9.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" "Школа ремонта". (12+) Комедия "Полицейская академия 4" Т/с "Универ". "От заката до рассвета" Т/с "Реальные пацаны" "Comedy Woman" "Комеди Клаб" "Comedy Баттл" "Марш-бросок" Х/ф "Рано утром" "Православная энциклопедия". (6+) Д/ф "Фрунзик Мкртчян" Х/ф "Там, на неведомых дорожках..." 11.30, "События" "Старики-разбойники" "Смех с доставкой на дом". (12+) "Петровка, 38" Х/ф "Все возможно" Х/ф "Забытый" "Постскриптум" "Право голоса" "Хутор наносит ответный удар" "Comedy Club. Exclusive" М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 8.00, 8.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 9.00, 9.30 Т/с "Зайцев+1" "Дом 2. Lite" "Школа ремонта". (12+) Т/с "СашаТаня" "Такое Кино!" "Комеди Клаб" Боевик "Падение Олимпа". (США) "Комеди Клаб. Лучшее" 23.00, 0.00 "Дом 2.

11 ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ ВРЕМЕНА Вып г. Просвещение и патриотизм создают нации... События, факты, комментарии А. КУДРИН: «Падение ВВП свидетельствует о полноценном кризисе» Приоритетные проекты А. Кудрин отметил существенное снижение жизненного уровня населения: реальная зарплата в настоящий момент упала на 10%, реальные доходы населения на 4-5%. Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ заявил, что Россия сейчас находится в полноценном кризисе. Острее всего ситуация ощущается на рынке труда, также упали реальные доходы населения. По его мнению, существенно снизился жизненный уровень населения: реальная зарплата в настоящий момент упала на 10%, реальные доходы населения на 4-5%. По итогам года, считает Кудрин, падение будет больше. Улучшения ситуации с доходами населения к осени ждать не стоит, добавил экс-министр финансов. «Рост может возобновиться к концу года, но статистически мы будем иметь падение ВВП в этом году это кризис», подчеркнул Кудрин. Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что по итогам пяти месяцев текущего года ВВП России сократился на 3,2%. По итогам года ведомство прогнозирует снижение на 2,8%. РИА Новости. «Обеление экономики» обсудили в Карабудахкентском районе Семинар-совещание о ходе реализации приоритетного проекта развития Дагестана «Обеление экономики» за 5 месяцев 2015 года прошло в администрации Карабудахкентского района, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе администрации муниципалитета. Открывая совещание, и.о. главы Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев подчеркнул, что важность приоритетного проекта развития Дагестана «Обеление экономики» заключается в реализации задач, поставленных Главой РД по выводу республики на новый уровень развития. Заместитель главы администрации района Абакар Шахманаев выступил с информацией о выполнении плана по доходам в консолидированный бюджет района. «Задачи по реализации данного проекта на 2015 год были обозначены в начале года. По всем основным вопросам определены мероприятия и утверждены графики их проведения. В соответствии с планом мероприятий, Дорожной картой и соглашениями муниципальными образованиями поселений района проведены плановые мероприятия, налаживается функционирование системы электронного похозяйственного учета. Вместе с тем не завершена работа по упорядочению сведений регистрации прав на землю и недвижимое имущество. Особое внимание уделено вопросу актуализации налоговой базы и сбору налогов. На сегодня план по налогам, в частности земельный и на имущество частных лиц, не выполнен. В целях обеспечения наиболее полного поступления налогов и исполнения доходной части бюджетов в администрации района с начала года проводились совещания с приглашением глав сельских поселений, руководителей и работников МРИ ФНС России 14 по РД, Кадастровой палаты по Карабудахкентскому району, Росреестра, БТИ и Управления по земельным и имущественным отношениям», сказал А. Шахманаев. В ходе мероприятия были выявлены все проблемные вопросы, мешающие полноценному и своевременному исполнению плана мероприятий, утвержденных Дорожной картой. Говоря о работе глав сельских поселений, Амиралиев отметил, что на местах, несомненно, ведется большая работа по упорядочению земельного вопроса, но этого крайне недостаточно. Махмуд Амиралиев привел показатели в разрезе каждого сельского поселения и отметил, что необходимо усилить работу в части актуализации налоговой базы. Подводя итоги совещания, Амиралиев подчеркнул, что каждый руководитель сельского поселения несет полную ответственность за работу на своем участке. Пресс-служба администрации МО «Карабудахкентский район» (П. Буаст) Россия без толмачей Кому мешает изучение национальных языков в российской школе? В мае руководители нескольких региональных общественных организаций Татарстана, Башкортостана и других национальных республик при поддержке Михаила Делягина и националиста Константина Крылова направили в адрес Президента России, законодателей и вообще «государственных мужей и политиков России» Обращение с просьбой «спасти русский язык и межнациональное согласие в национальных республиках России». В Обращении, в частности, сказано: «До сих пор в России русский язык не имеет законодательного статуса «родной язык». В то же время в ряде республик, как, например, в Республике Татарстан, родным для всех принудительно «назначен» татарский язык Принудительное обучение татарскому языку введено сейчас и в детских садах Республики Татарстан для малышей всех национальностей и без согласия их родителей». Вопрос о притеснении русского языка в ряде национальных республик РФ обсуждается не первый год, и проблема действительно существует в сознании части граждан России. Однако в данном случае перед нами поистине странная идея: будто бы учить другие языки значит вредить русскому. В документе говорится: «Учащихся национальных республик, вопреки их желаниям и потребностям, независимо от наличия или отсутствия языковой среды, законодательно принуждают изучать государственный язык республики. Учащихся других регионов не принуждают изучать национальный язык, который ими не востребован». Отсюда следует, что предлагают сделать язык национальной республики РФ предметом по свободному выбору учащихся и/или их родителей. Интересно, но почему же, согласно той же логике, учащихся нерусских национальностей можно «принуждать изучать» русский язык? У авторов Обращения готов на это ответ: «Мы за единство нашей страны, одним из столпов которого является родной для нас русский язык язык межнационального общения всех народов России. Мы за безопасность нашей страны, одна из основ и скреп которой русский язык». При этом они апеллируют к Основному закону РФ: «Ведь по Конституции и по Правде все мы равны». Что же, посмотрим, что устанавливает на этот счет Конституция России. В ст. 5 сказано: «Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство». И в ст. 68: «Республики вправе устанавливать свои государственные языки» Таким образом, на территории республики в составе РФ могут действовать и другие государственные языки помимо русского. А раз это государственные языки, значит, вполне правомерно, что их изучение является столь же обязательным для всех учащихся республики независимо от национальности, как и изучение русского языка на всей территории РФ. Впрочем, мы уже более 25 лет регулярно наблюдаем эту ситуацию: нежелание (уверен, что лишь какой-то малой) части русских знать языки тех народов, в среде которых они живут, выставляется как неотъемлемое право русского этноса, а для его обоснования используются аргументы о «русском языке как скрепе государства». По сути, упомянутое обращение плохо прикрытый призыв к властям России отменить конституционное понятие государственных языков национальных республик РФ под тем предлогом, что-де они (национальные языки) разрушают единство России. В последние годы в разных вариантах заявлений все чаще подразумевается: «заставлять русского учить другой язык значит покушаться на русскую национальную идентичность». Схожие аргументы до сих пор выставляются и в бывших союзных республиках, давно уже ставших независимыми государствами. Что же это получается: русская национальная идентичность держится только на незнании любого другого языка, кроме русского? Тогда правы те, кто утверждает, что это в значительной мере искусственная идентичность. Медвежью услугу оказывают русскому народу те «общественники», которые от его имени требуют оградить русских детей от изучения других языков. Ведь они не только сужают культурный кругозор будущих поколений русских, но и представляют нас как народ, якобы чуждый уважения к остальным народам. Ярослав БУТАКОВ, кандидат политических наук, независимый политолог.

12 12 ВРЕМЕНА ТЮРКСКИЙ МИР г. Кипчаки и есть природные татары КОГДА ЗАРОДИЛАСЬ ТЮРКО-ТАТАРСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ? Поскольку следы татарской письменности уходят далеко вглубь истории, то предпочтительнее говорить не о собственно татарской, а о тюркской письменности, о тюрко-татарском письме, считает вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов. В своей статье, написанной специально для «БИЗНЕС Online», профессор вспоминает историю вопроса, на изучение которого долгое время оказывала влияние столыпинско-сталинская политика принижения татар. ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЛАГОЛИЦЫ И НЕ ТОЛЬКО Нас было двое, мы слагали Из слов тончайший минарет. В лазурь мы путь тогда искали, Взойдя на холм прозрачных лет. И возлагая новый камень, Мы каждый раз твердили вслух, Что близок уж небесный пламень, Что близок идеальный дух! И что же?.. Кто взлелеял зависть К творенью нашему тогда, Кто бросил жгучую ненависть, Смешав языки навсегда. Давид Бурлюк. В истории человечества одним из признаков перехода из стадии дикости в состояние цивилизации является принятие письменности. Нет нужды говорить о значении появления славянской письменности для истории России. Эта дата отмечается как особый международный день. Такой праздник носит в большей степени символический характер, наполняя душу гордостью и сознанием общих славянских корней. Сегодня славянофильство, или панславянство, перестало быть актуальным в философском или политическом смыслах, но оно остается «Братья Кирилл и Мефодий не создали совершенно новую азбуку, как результат своей фантазии, а опирались на реальные рунические буквы протоболгар» важным трендом культурного течения. Конечно, остается вопрос о происхождении глаголицы, очень напоминающей древние руны. Болгарский исследователь Живко Войников считает, что «братья Кирилл и Мефодий не создали совершенно новую азбуку, как результат своей фантазии, а опирались на реальные рунические буквы протоболгар». А если вспомнить, что протоболгары и наши предки булгары родные братья, имеют одни гуннские корни и появляются после распада Второго Тюркского каганата, где использовали рунику, то история становится весьма интересной. Однако эта тема слишком специальная, ученые далеки от единодушия, а потому следует остановиться на том, что уже известно. Тем более что на смену глаголице пришла более удобная кириллица, которая никак не связана с Кириллом. В гораздо меньшей степени известно или совсем ничего не известно о древней тюркской письменности. Царская власть не очень интересовалась развитием нерусских народов, а советский режим лукаво называл тюркские народы младописьменными. Пропаганда убедила население в цивилизаторской миссии «старшего брата», с чем мы и живем по сей день. С татарами такой фокус не прошел, поскольку наш народ никогда не терял свой литературный язык и систему образования. Двойная смена алфавита тяжело отразилась на состоянии языка и литературы, но не смогла пошатнуть основы культуры, хотя, например, количество татарских школ удалось свести к минимуму. ТЮРКО-ТАТАРСКОЕ ПИСЬМО Раньше не рекомендовалось поднимать вопрос о времени принятия своей письменности, а потому он оставался уделом узких специалистов. Сталинская политика, как продолжение столыпинских иезуитских мер ликвидации «тюркского племени», ориентировалась на максимальный раскол тюрков. Это касалось как выделения отдельных языков на основе наречий и говоров для якобы младописьменных народов, так и смены алфавита. Мы и сегодня в полной мере пожинаем плоды сталинской языковой политики не только на практике, но и в научной сфере. Наши доблестные лингвисты занимаются выискиванием так называемых диалектов, которые сводятся к неуловимым для простого уха нюансам. Впрочем, эти нюансы не имеют никакого отношения к будущему нашей культуры и нужны исключительно для защиты ненужных диссертаций с тупиковой тематикой. Поскольку следы татарской письменности уходят далеко вглубь истории, то предпочтительнее говорить не о собственно татарской, а тюркской письменности или, как любили изъясняться до революции (и русские, и татарские ученые), о тюрко-татарском письме. Лингвисты относят татарский язык к кыпчакской группе. При этом некоторые исследовали с удивлением отмечают внезапное появление кипчаков на исторической арене, их господство в течение столетий в Дешт-и-Кипчаке, а затем внезапное исчезновение народа, хотя его язык достался в наследство татарам, казахам, узбекам и т.д. Все это пытаются объяснить по упрощенной схеме, мол, народ просто растворился в других народах. Нет объяснения, почему он был ассимилирован, если его язык был доминирующим в империи Чингисхана. Ведь даже небольшие народы и не столь могущественные в прошлом сохранили свою этничность. Например, наши соседи марийцы живут тысячелетиями на исконной территории, не потерялись и не растворились в татарах или русских. Куда же делись кипчаки? На этот вопрос легко ответить, если вспомнить, что кипчаки и есть природные татары. Можно спорить о том, кто первым упоминается в источниках кипчаки или татары, но на самом деле это не имеет большого значения, ибо связано с возвышением то одного, то другого племени из союза тюркских племен, говоривших на одном и том же языке, имевших сходную культуру. В китайских хрониках кипчаки (кюеше) как потомки динлинов упоминаются уже в III веке до н.э., т.е. задолго до татар, но они в то время не играли существенной роли. Их политическое возвышение начинается одновременно с кимаками, татарами, монголами, когда со сцены уходят хунны и сяньбийцы, ставшие основой средневековых тюркских и монгольских народов. Но затем наступает эра доминирования татар, причем настолько существенная, что этноним превращается в политоним, он становится неким средневековым аналогом «гражданства» под татарами могли понимать и монголоязычные, и ираноязычные племена, а потому для обозначения лингвистической принадлежности татар как этноса лучше говорить о тюрко-татарской письменности. МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ О ЯЗЫКОВОМ СОСТАВЕ СКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ «О тюркские беги и народ, слушайте это! Я вырезал здесь, как вы, собрав тюркский народ, созидали государство, как вы, погрешая, делились, я здесь вырезал все. Все, что я имел сказать, я вырезал на вечном камне. Смотря на него, знайте: вы теперешние беги и народ!» Письменные источники не единственная основа для суждения о древности того или иного языка. Известный лингвист Сергей Малов считал, что «на западе тюркской территории издавна, т.е. задолго до V в. до н.э., из многих племенных языков образовались две языковые группы: одна по характеру языков хазаробулгарско-чувашская, а другая башкиро-татарско-кыпчакско-мишарская... Западно-тюркские языки показывают, что они прошли слишком большую и долгую жизнь, они испытали на себе много разных влияний и пр. Это не могло произойти в очень короткий срок. Все переселения тюрков из Центральной Азии, какие мы знаем (например, гунны, монголотатары, киргизы), не произвели на западе того языкового влияния и переворота в пользу восточнотюркских языковых элементов, какие можно было ожидать, если бы здесь на западе не было бы уже своих установившихся и отстоявшихся издавна западнотюркских языков». При этом Малов к древнейшим языкам относит булгарский и чувашский, язык желтых уйгуров китайской провинции Ганьсу и якутский. Татарский язык наряду с некоторыми другими он относит к новейшим и одновременно к древнейшим тюркским языкам: «Изначально, так сказать, они ничем не уступают в своей древности своим восточным собратьям-языкам, но в западных тюркских языках превалируют теперь уже многие новые элементы, заменившие собой древние». Дата, которой оперирует Малов (V в. до н.э.), на первый взгляд кажется фантастической. История не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату. Но Малов слишком серьезный ученый, чтобы отмести его мнение без попытки осмысления, тем более исследования генетиков говорят о раннем появлении тюркских племен в регионе Поволжья и Урала. Мы практически ничего не знаем о языковом составе скифской культуры, которая показывает очень высокий художественный уровень как в случае сибирских, так и киммерийских (крымских) скифов. Принято их считать проиранскими племенами, но их прародитель, по сведениям Геродота, носил имя Таргитай, что звучит явно потюркски. На этом основании некоторые исследователи утверждают о тюркском происхождении так называемых царских скифов. В этом вопросе могли бы помочь археологи, если бы занимались не только раскопками, но и анализом того, что раскопали. А так получается, что они раскапывают лишь для того, чтобы заново «закопать» артефакты в подвалы хранилищ, где они лежат мертвым (в прямом и фигуральном смысле) грузом. Несмотря на многочисленные племена, о которых упоминают источники, та цивилизация, которая зарождалась на востоке нынешней территории России, строилась всего лишь на нескольких языковых группах: тюркской, монгольской Памятник в честь Кюль-тегина (реконструкция). 732 г. и финно-угорской. Близость тюркских языков, несмотря на громадные расстояния, разделявшие племена, не должна удивлять, ведь кочевой мир был исключительно динамичен, целые племена легко перемещались по Великой Степи они жили в буквальном смысле на колесах. С тем чтобы понять их образ жизни, надо отвлечься от принципа прописки, которая ограничивает наше мышление конкретной территорией. (Окончание в следующем номере.) readblog/2791/3968/

13 г. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ ВРЕМЕНА 13 Мои детство и юность ЗНАКОМСТВО Я еще молод. Мне только семнадцать лет, не отличал мир действительный от мира чудес. Часто обращаясь ко взрослым людям, из их разговоров начал понимать тайны интимных отношений между мужчиной и женщиной. Я понимал их под грубыми словами взрослых и считал их зазорными, но все же не верил, что отношения мужчины и женщины так просты и грубы, как о них рассказывали взрослые. Но все же я стал любить их общество. Знакомых стало много, жизнь моя перевернулась. Я стал ходить в кино, театр, побывал на концертах, иногда проводил время в городском саду. Научился говорить о соловьях, розах, молодых глазах, улыбках, женских тряпках. Появилось чувство гордости, и тогда я вспомнил о том, как рассказывали взрослые про интимные отношения мужчины и женщины. Мой хороший друг, товарищ Закав Бабатов из селения Аксай Хасавюртовского округа, проживающий в городе Кизляре, однажды сказал мне так: Сердце девушки все равно, что земля, на которой можно вырастить сладкий плод и горький. Я не поверил, потому что ожидаемое впереди было неизвестно, как говорится, в тумане, дорога не видна. Прошу обратить внимание на 2-е октября 1908 года. моей молодости случайность сыграла большую В роль. Незабываемый день 2-го октября 1908 года. Мне уже исполнилось 18 лет. Этот день я считаю самым памятным днем, потому что случайно познакомился в кинотеатре с одной русской девушкой. Дело было так: хотя октябрь, осень, но солнце светило полетнему и земля под ногами была теплая. Оделся по-летнему в белый бешмет, черную черкеску, на голове серая шапка (папах), и кинжал позолоченный висел на поясе. Вышел перед вечерним звоном на прогулку. Прохаживался по главной улице (Царская улица). Очаровательная погода, публики на улице полно. Купцы, садовладельцы, купеческие дамы, девушки, одетые по моде. Гуляют по тротуару. Из моих знакомых никого нет. Мне одному стало скучно, зашел в городской сад. В зоне городского сада трава пожелтела, деревья роняют листья. Обыкновенная осень. И здесь из знакомых нет никого. Опять вышел на главную улицу, достал билет, зашел в кинотеатр. Шла пьеса «Друзья детства». Рядом со мной сидела русская девушка в белых лайковых перчатках. Я несколько раз перехватил её взгляд украдкой на меня и стал внимательно присматриваться к ней. Её оригинальная красота поразила меня: у нее были ярко-синие, точно нарисованные, глаза, темно-каштановые ресницы, румяное цветущее лицо. Молодость прошла, Ей нет возврата. Молодость при старости Есть растрата. Детство не повторяется в жизни человека. Это золотая пора. Детство и юность великие источники идеализма. В памяти возникают прошедшие дни, припомнить их во всех подробностях трудно. Я описываю, что осталось в памяти. Кто прочтёт мои записи, сможет увидеть, что они не могут обещать чего-либо особенно занимательного. Но всё-таки это была жизнь, кое-что я переживал душой, кое-что меня сильно волновало, а иной раз до слёз трогало. Вот я и хочу записать кое-что из моих воспоминаний, начиная от нежного детского возраста и кончая первой любовью. Мои записи я посвящаю своим детям, внукам и внучкам, чтобы они заинтересовались, какая же была молодёжь в наши молодые годы - невежливые, отсталые от жизни и культуры. Это потому, что мы не знали свободы, строго-настрого подчинялись шариату, адату, обычаям. Обряды и обычаи были направлены на то, чтобы обезволить и обезличить человека. А.-Г. КИЗЛЯРСКИЙ. Я подумал: попытка - не пытка, а спрос - не беда. Попытался узнать, кто она и чья такая. Возможно, сестра какого-нибудь друга, поэтому так пристально смотрит на меня. Звонок возвестил о начале пьесы, лампочки потухли, пьеса началась. Терпение лопнуло, взял я ее под руку притянул ближе к себе. Она не протестовала, спокойно придвинула свой стул ближе ко мне, наклонилась, от нее я почувствовал запах духов. Мы понемногу начали разговаривать, разговоры были только про пьесу и об оркестре. Я спросил разрешение на знакомство. Она сняла перчатку с правой руки, протянула мне руку, мы познакомились. Натягивая обратно перчатку, она спросила: Вам нравится пьеса? Я ответил, что пьеса хорошая. Нескучная. Её зовут Лидия Васильевна, а фамилию она не назвала. Потом я узнал, что она стеснялась. Фамилия ее, оказывается, Дуракова. Пьеса закончилась. Оркестр заиграл вальс. Публика стала расходиться. Она шла впереди, а я последовал за нею. Огромные космы волос раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения. Из кинотеатра мы вышли на главную улицу. Она не отходила от меня. Я полагал, что она желает, чтобы я проводил ее домой. Она не хотела гулять по главной улице. Мы свернули направо, пошли вдоль канавы, где тихо и безлюдно. Порядочно прошли вдоль канавы вперед и назад. Назначили свидание на завтрашний вечер, условились о месте встречи. Я проводил ее до дома, распрощались рукопожатием. Когда она подала мне руку, в душе моей распустился свежий цветок. Пришел я домой в хорошем настроении, что познакомился с русской девушкой. Поужинал и лег спать. Условленное место встречи 3 октября было в армянской церкви в семь часов вечера. Когда звонарь церкви звонил семь часов, я зашел во двор. Пришла и Лидия Васильевна, луны не было на небе. Но и без нее каждый предмет четко виднелся. Во дворе - тишина и безлюдно. Мы стеснялись друг друга, не знали, о чем говорить. Я, наконец, спросил у нее: - Почему мы во дворе церкви, когда весь народ гуляет на улице? Она сказала, что боится сплетен, увидят нас, будут неприятные разговоры. Злые языки будут болтать. Я с ее мнением согласился. Если люди увидят, что я прохаживаюсь с русской девушкой, передадут отцу. Отец спасибо мне не скажет, потому что я еще молодой гулять с девчатами. Я задал ей еще один вопрос. Почему она в кинотеатре так пристально смотрела на меня? Лидия ответила, что она уроженка города Краснодара, к ним приезжали казаки кубанские и черкесы, у них были национальные костюмы: Точно, как у вас. Я уважаю национальные костюмы, вспомнила про них и смотрела на вас. Когда я услышал, что она из Краснодара, подумал, что она не из Кизляра, временно, наверное, приехавшая. Я заставил ее рассказать свою биографию. Оказывается, что отец ее, унтер-офицер, погиб в 1894 году на русско-японской войне. Брата отца сослали в Сибирь, за то, что он был участником революции 1905 года. В 1906 году они продали свое хозяйство и приехали в Кизляр. Уже больше двух лет проживают здесь: Мать, старшая сестра, младшая сестра и я. Всего нас четверо. Имеем свой огород под Тереком. В хозяйстве одна корова, пара свиней. Старшая сестра разведенная. Работает учетчицей в магазине компании «Зингер». Младшая, Клава, учится в школе. И я училась в Краснодаре, а здесь бросила учебу, помогаю маме по хозяйству. Мне 16 лет, родилась в 1892 году. Все. Лидия Васильевна попросила меня устроить ее на работу в учреждение. Я обещал ей. В это время она еще не закончила свой разговор, в церкви звонили 10 часов, и она поторопилась домой. Мы вышли с церковного двора, я проводил ее домой, попрощались рукопожатием. Место встречи 4-го октября в шесть часов вечера было назначено напротив кинотеатра. Я с опозданием на полчаса подошел к кинотеатру. Было многолюдно. Я стоял и смотрел по сторонам в надежде издали увидеть Лиду. В толпе увидел ее. Энергично работая локтями, отстраняя толпу, стал продвигаться к ней. Она увидела меня, отстранилась от толпы в сторону. Я подошел к ней. Вместе пошли по направлению к русской слободке, там светились керосиновые фонари. Мы подобрали уютное место около дома городского фельдшера господина Борша. Сидели до девяти часов. Разговоры у нас были детские, удовольствие у нас было невинное. Про любовь мы ничего не говорили, и понятия не имели. Мы - юноши, не время было нам об этом думать. Разговоры у нас закончились, я проводил Лиду до дома и сам пошел домой. На другой вечер, это, кажется, было под воскресенье, я вышел на главную улицу. Хотел встретиться с одним человеком по хозяйственным делам. На противоположном тротуаре гуляла Лида с одной дамой. Обе они были похожи друг на друга, как две капли воды, я подошел и поздоровался с Лидой, другая, оказывается, была ее старшая сестра Мария. Лидия Васильевна познакомила меня с ней. Мы втроем пошли в кинотеатр. Шла пьеса «Ревизор» по произведению Н. Гоголя. После кинотеатра зашли в кондитерскую, я угостил их пирожными, проводил до дома и сам пошел домой. Отец и мать еще не спали. Отец спросил: - Где пропадаешь по вечерам? Я ответил, что хожу в библиотеку, там интеллигенты и с ними читаю газеты, журналы, разную литературу. После этого я действительно записался в библиотеку, стал носить домой из разные книги. Место встречи на 6 октября было назначено опять в церковном дворе в шесть часов вечера. С четырех часов погода изменилась, пошел дождь. В пять вечера я надел пальто, калоши и вышел из дома. По улицам журчали торопливые ручьи. К шести часам дождик перестал. Я зашел в церковный двор. Назначенный час свидания настал. Лида не пришла, у меня не хватило терпения ждать. Отправился к Лиде. Постучал в окно. Она открыла. Её маленькая белая рука, украшенная двумя золотыми кольцами, придерживала открытую раму. Она улыбнулась, посмотрев на меня: Извините, у нас гости, я не смогла выйти, отложим на завтра. Я согласился, попрощался и пошел домой. Сидя дома в своем чуланчике за письменным столом, задумал зафиксировать свои встречи с Лидой в свой дневник. Начиная со 2-го октября, начал записывать. 7-го октября встретились в церковном дворе, только сели и начали разговаривать, подошел к нам церковный сторож-звонарь и выгнал нас со двора, предупредил, чтобы больше сюда не приходили: В церкви - касса, там золото, кроме того, много драгоценностей, и я, сторож, не разрешаю вам заходить после шести часов вечера. Мы вышли из церковного двора, пошли по церковной улице. Сели на лавочку около дома госпожи Калантарихи проводить время. Наши встречи по вечерам продолжались дальше не в церковном дворе, а над Тереком, на валу. Знакомство с Лидой возбудило во мне новые мысли, я чувствовал к ней глубокое 0 уважение. -го октября, вечером, я 1 пошел к Тереку, к месту встречи. Лида стояла на валу в ожидании. Легкое пальто красиво облегало ее тонкую фигуру, руки были в ажурных перчатках того же цвета, что пальто. При встрече я сделал движение к ней, чтобы обнять ее, сдержался, думал, что это - нахальство, но крепко пожал ей руку. Мы шли вверх по течению Терека, на ходу обмениваясь мнениями, но нам не давали разговаривать шакалы за рекой. Оглушали воздух жалобным воем, потому мы прогуливались молча, слушали вой шакалов. Долго не стали гулять, в 10 часов шли по тихим улицам. Мы очень сильно стеснялись посторонних глаз. При тусклом свете уличного фонаря стоял полицейский постовой, мы молча прошли, он не узнал нас. Дошли до дома Лиды. Она сказала мне: Абдулла, уже осень, холодно, довольно нам прогуливаться по улицам, по вечерам заходите к нам, у нас собираются девчата. Играем в лото, проведем время дома. Я представлю вас избранному женскому обществу. Вы останетесь довольным. Боюсь, что эти звезды настолько вас ослепят, что вы перестанете видеть меня. Я сразу не согласился. Стеснялся, но и не отказался. Я сказал: Еще рано, хотя и осень, погода еще хорошая. Назначил свидание на другой вечер опять там же, на валу под Тереком. Попрощались, я ушел домой. Дальше, если не каждый день, то через день не видя Лиду, я начал скучать по ней, как в детстве скучал по матери. Всегда какая-то сила тянет меня к ней, как бабочку на огонь. У меня появилось какоето чувство к ней. Я стал отгонять от себя это тревожное чувство, точно как мать отгоняет мух от спящего ребенка. Хоть отгоняй, они вновь возвращаются ко мне обратно. Когда после прогулки с Лидой прихожу домой спать, желаю, чтобы она приснилась мне. Однажды, когда провожал ее домой, дошли до ее калитки. Я, наклоняясь к ней, коснулся ладонью ее платья и прижался щекой к ее плечу, попрощался и ушел домой. Сидя дома, я стал спрашивать себя, не люблю ли я Лиду? Ничего похожего на любовь я не нашел в себе. Правду сказать, любовался ею, как люди любуются красотой природы. Я не мог не любоваться ею, потому что она была красивая, как кукла. И я, и она были неопытными, не знали способов ведения сердечных дел. октября, примерно в часов дня, я встретился с Лидой на базаре, в руках у нее была корзинка для провизии. Я предложил ей пойти куда-нибудь посидеть поболтать. Она согласилась, сказала, что отнесет корзину домой и сейчас же придет. Лида пришла, захватив с собой зонтик, чтобы в случае дождя оставаться непромокшими. Договорились пойти в Топольскую, хотя поздно, но солнце еще не торопилось к закату, и времени для разговоров было сколько угодно. Опять разнообразить разговор не умели, однообразные разговоры надоели. Одним словом, мы друг друга сильно стеснялись. К вечеру из Топольской пришли в город. Уличные керосиновые фонари уже горели. Слабые огоньки видны издалека. Церковный колокол пробил шесть часов. Лида просилась домой. Проводил ее до калитки. На прощание крепко пожал ей руку. Такое расположение за время нашего знакомства было впервые. 21-го октября здоровье отца было неважное. Пригласили фельдшера, господина Рамазина, он написал рецепт. Я пошел в аптеку заказать лекарство. Увидел приклеенные на заборах афиши. Новая комедия в кинотеатре по произведению Островского «Не в свои сани не садись». 22, 23 и 24 октября 1908 года, в 6 часов вечера. На другой день, 22-го октября, здоровье отца ухудшилось. Я к вечеру вышел на главную улицу, с Лидой пошел в кинотеатр. Комедия была замечательная. После кинотеатра мы отправились в городской сад. Публики было мало. Луна стояла на самой маковке неба, мы пошли по темной аллее. Увидели - на скамейке сидели двое. Он и она целовались. Мы немного прошли, вернулись, картина не изменилась, опять целуются. Мы отошли в сторону, пошли по другой аллее, сели на зеленую скамейку. Опять появилось чувство тоски у меня, посмотрел кругом, что делать, как отогнать от себя эту тоску. Удостоверившись, что нас никто не увидит, притянул Лиду к себе, стиснул ее в своих объятиях, схватил за талию, обласкал и поцеловал губы, и даже руками прикоснулся к груди. Она закрыла лицо обеими руками, сказала: «Стыдно». Чувство у меня стало другое, мне теперь показалось, что мною открывается нечто новое, чего до этого я не знал. В тот вечер я спокойно поверил в свою счастливую звезду. В тот вечер мне показалось, что я вырос на пол-аршина. Порядочно мы сидели в городском саду, немного начали говорить о любви. Слышали бой колоколов - 11 часов. Вышли из городского сада. Лиду проводил, попрощались рукопожатием и коротким поцелуем, в приятно настроенном духе пошел домой. Счастливая пора детства. невозвратимая Подготовил к публикации С. АЛИЕВ.

14 14 Наследие P. S. ВРЕМЕНА г. Манасчы Замирбек Баялиев занял первое место на фестивале в Якутии Киргизский манасчи (сказитель эпоса «Манас») Замирбек Баялиев занял первое место на I Международном фестивале сказителей и исполнителей «Манаса» «По зову земли Олонхо», который прошел в Якутске июня. Ученые в области эпосоведения, лингвистики и фольклористики, а также сказители из 17 стран мира и 10 регионов России собрались на международном форуме «Встреча эпосов народов мира на земле Олонхо» в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Главы Якутии. Мастерство исполнения З. Баялиева настолько восхитило жителей Якутии, что он трижды выступил в финале перед 20-тысячной аудиторией национального праздника Ысыах. Манасчы наградили золотыми часами и серебряным знаком отличия с бриллиантом и надписью «За гражданскую доблесть». Также награды удостоился писательпереводчик Шаршенаалы Абдылдаев за перевод произведения эпоса «Олонхо» «Нъургун баатыр» с якутского на киргизский язык. В награду Ш. Абдылдаев получил золотые часы и почетную грамоту. По словам главы Якутии Егора Борисова, эпосы объединяют народы. Через уважение к духовно-историческому этнокультурному наследию своей нации происходит приобщение к общечеловеческим и общемировым ценностям. Напомним, в 2005 году ЮНЕСКО объявило «Олонхо» якутов одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. По материалам СМИ. Притча Время знает Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть с острова. Тогда она позвала Богатство и попросилась к нему на корабль, но Богатство ответило: На моем корабле много драгоценностей и золота, для тебя здесь нет места. Когда мимо проплывал корабль Грусти, она попросилась к ней, но та ответила: Извини, Любовь, я настолько грустная, что мне надо всегда оставаться в одиночестве. Размышления Тайм-менеджмент, или С чего начинается личность Дисциплина, умение правильно организовывать свое время это фактически и есть тайм-менеджмент (управление временем). Есть много методик, чтобы научиться правильно распределять свое время, начиная от самого простого фиксирования всего перечня дел, которые предстоит выполнить, и заканчивая специальными тренингами. Но мы рассмотрим немного другую сторону. Нам незачем рассматривать все эти способы правильной организации времени. Поскольку они могут оказаться бесполезными без фундамента, который должны заложить мы сами. Поразмышляем, исходя из позиции каждого из нас. Почему одни люди успевают абсолютно все, а другие ничего? Все мы находимся в равных условиях. У каждого из нас 24 часа, за которые, как оказывается, можно сделать много и даже больше. Правильная организация и самодисциплина залог не только вовремя выполненного задания, но и успеха. Вот, например, почему многие родители с малого возраста определяют своих детей во всевозможные кружки, спортивные секции, чтобы максимально повысить их занятость, интерес к жизни. А как часто от самих детей можно слышать, что все эти кружки им надоели, что хочется просто погулять, посмотреть телевизор, ну а сейчас еще поиграть в компьютерные игры, посидеть в Интернете. Но когда эти дети вырастают, с какой благодарностью они отзываются о том, что родители буквально заставляли их посещать музыкальный класс по фортепьяно или скрипке. Такой подготовительный этап к жизни формирует в нас одно важное качество дисциплину. Под ней понимается не только примерное поведение, но и умение отсеивать лишний шум, который мешает сосредоточиться на достижении поставленной цели, а значит успеха такой человек будет добиваться с легкостью. Времена www. kumukia.ru Ранее мы говорили, что существует множество методов по обучению таймменеджменту, но ни один из них не будет эффективным, если мы не начнем с самих себя. Причем здесь не уместны никакие поблажки, если один раз дать слабину, то хвостов образуется столько, что никакого времени может не хватить. Самодисциплина, постоянный самоконтроль, сила воли вот те черты характера, которые закаляют нас. Ведь романтизм романтизмом, а работать и жить тоже надо. Мы живем не в таком уж простом мире, чтобы надеть «розовые» очки и смотреть сквозь них. В жизни найдется время и для скандалов, рабочих моментов. Появляются факторы, которые и вовсе выбивают нас из колеи. Распоряжаться временем так, чтобы оно находилось и на семейный отдых, и на посиделки с друзьями, и на личное хобби. Человек, у которого дисциплина находится на высоком уровне, всегда будет Интернет-аудитория за последние 7 дней 3724 человека из 26 стран Сайт по индексу популярности (rambler топ 100) входит в первую десятку в номинации Национальные отношения в глазах начальства выглядеть ответственным сотрудником. Для самого наглядного примера, на этой неделе автор данной заметки, неправильно распределив свое время, оказался в затруднительной ситуации, когда на время дедлайна (крайнего срока выполнения поставленной задачи) осталось много незавершенных дел. Этот пример для того, чтобы еще раз показать, что дела сами не делаются, а растут как снежный ком. И насколько важно правильно распоряжаться своим рабочим временем. Ведь фактически день можно поделить на три составляющие: работа или учеба, личное время или время семьи, и сон, хотя последнее можно поставить под сомнение. Но важно понять одно: работа должна оставаться на работе, а дом дома, тогдато и будет то самое время, чтобы правильно создавать свое жизненное расписание. М. САЛИХОВА. В данном номере использованы материалы Интернет-сайтов: argumenti.ru; aif.ru; riadagestan.ru Тогда Любовь увидела корабль Гордости и попросила ее о помощи, но та сказала, что Любовь нарушит гармонию на ее корабле. Рядом проплывала Радость, но та так была занята весельем, что даже не услышала о призывах Любви. Тогда Любовь совсем отчаялась. Но вдруг она услышала голос, где-то позади: Пойдем, Любовь, я возьму тебя с собой. Любовь обернулась и увидела старца. Он довез ее до суши, и когда старец уплыл, Любовь спохватилась, ведь она забыла спросить его имя. Тогда она обратилась к Познанию: Скажи, Познание, кто спас меня? Кто был этот старец? Познание посмотрело на Любовь: Это было Время. Время? переспросила Любовь. Но почему оно спасло меня? Познание еще раз взглянуло на Любовь, потом вдаль, куда уплыл старец: Потому что только Время знает, как важна в жизни Любовь. Максалина САЛИХОВА Редактор выпуска С. Омарова , Махачкала, пр. Насрутдинова, 61, Дом печати, 9 этаж. Телефон: vk.com.

15 15 ТЕЛЕнеделя Что смотреть с 29 июня по 05 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05 ИЮЛЯ 6.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+) Армейский магазин 8.45 М/с «Смешарики». (6+) «Здоровье» , Новости «Парк» «Фазенда» Она нагадала убийство Т/с «Московская сага» Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи Воскресное «Время» Х/ф «Жизнь Пи». (12+) Комедия «Развод». (12+) Х/ф "Александр. Невская битва" "Энциклопедия глупости" Х/ф "День выборов" Т/с "Игра престолов". (США) "Нашествие 2014". Рокфестиваль "Военная тайна с Игорем Прокопенко" Комедия "Берегите женщин". 1981г "Смехопанорама" "Утренняя почта" Местное время Вести Дагестан 11.00, 14.00, ВЕСТИ Т/с "Родители" Фильм"Услышь моё сердце" ПРЕМЬЕРА. "Смеяться разрешается" Фильм "Рябины гроздья алые". 2009г "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" Фильм"Я счастливая" 6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером Одна за всех Х/ф "Финист - Ясный Сокол" Домашняя кухня Мелодрама "Седьмое небо". (Россия - Украина). (12+) Т/с "Дочки-матери" Т/с "Она написала убийство" Одна за всех Мелодрама "Фродя". (Украина). (12+) Д/ф "Предсказания: назад в будущее" Одна за всех Мелодрама "Тариф на любовь". (12+) Т/с «Пляж». 8.00, 10.00, 13.00, «Сегодня» «Русское лото плюс». (6+) «Их нравы». (6+) «Едим дома». (6+) «Первая передача» «Чудо техники». (12+) «Дачный ответ». (6+) «Своя игра». (6+) Т/с «Ментовские войны» «Следствие вели» Триллер «Подозрение» «Большая перемена». (12+) «Жизнь как песня. Евгений Осин» «Дикий мир». (6+) Т/с «Знаки судьбы» "Обыкновенный концерт" Х/ф "Заблудший" "Легенды мирового кино". Л. Оболенский "Россия, любовь моя!" "Сказки с оркестром" Д/с "Севастопольские рассказы. "Крымские каникулы Екатерины Великой" "Гении и злодеи" "Музыкальная кулинария. Верди и Эмилия-Романья" На краю земли российской "Пешком..." "Симфонические танцы" "Искатели" Творческий вечер Сергея Юрского Х/ф "Крепостная актриса" Фильм-балет "Щелкунчик" Х/ф "Танго нашего детства". Объявление конкурсов 2016 года РАЗНОЕ 6.40 Мультфильмы "Сейчас" "Истории из будущего" с М. Ковальчуком "Гусарская баллада". (12+) Комедия "Свадьба с приданым". (12+) Комедия "Ты - мне, я - тебе!" "Место происшествия. О главном" Главное , 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.20, Т/с "Кулинар 2" (Россия - Украина) Х/ф "Корпус генерала Шубникова". (12+) Драма "Дума о Ковпаке". Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) в соответствии с Уставом РГНФ и Порядком проведения конкурсов отбора научных проектов в области гуманитарных исследований объявляет конкурсы 2016 года: Основной конкурс; Региональные конкурсы; Международные конкурсы; Конкурс поддержки молодых ученых; Конкурс проектов подготовки и издания научно-популярных трудов. Условия конкурсов, правила оформления и формы заявок Вы можете посмотреть на сайте в разделе "Конкурсы". Обращаем внимание! Сроки подачи заявок по конкурсам РГНФ 2016 года: ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ Р Кафедра музыкального и пластического искусств факультета Культуры проводит прием абитуриентов в 2015 году: Специальность: 2) «Актёрское искусство» с присвоением квалификации: «Артист музыкального театра»; срок обучения: по очной форме 4 года, по заочной 5 лет. Перечень вступительных испытаний: для выпускников школ русский язык (результаты ЕГЭ), литература (результаты ЕГЭ), творческий конкурс (проверка слуха, ритма, исполнение классической, современной и народной песни). для выпускников ССУЗОВ русский язык (экзамен), литература (экзамен), творческий конкурс (проверка слуха, ритма, исполнение классической, современной и народной песни). Прием необходимых документов с 20 июня по 5 июля текущего года заявление, документ об образовании, паспорт, фото (3х4) 8 шт., свидетельство о результатах ЕГЭ для выпускников школ. Приёмная комиссия находится по адресу: Батырая 2 «а». «Горячая линия» приемной комиссии Дагестанского государственного университета: +7(8722) , 8.30, 19.30, Время новостей Дагестан 7.15 Вахтар ва инсанар 8.50 Х/ф «Два Федора» Концерт «Музыкальный майдан» (12+) «Молодежный микс» (12+) «Разумный взгляд» (16+) Ток-шоу «Цена жизни» (12+) «Красота 05.ru» Х/ф «Дом, который построил Свифт» (12+) Фестиваль «Журавли над Россией» (12+) «Глянец» (12+) «Здоровье нации» (12+) Мультфильм (0+) Ток-шоу «Главная тема» Х/ф «Господин 420» начало оформления заявок в ИС РГНФ 01 июня 2015 года; окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ 10 сентября 2015 года; окончание приема печатных экземпляров заявок до 18:00 (по московскому времени) 15 сентября 2015 года. Р 8.10 "Моя рыбалка". 8.40, XXVIII Летняя Универсиада. Прямая трансляция из Кореи. 9.40, 14.20, 0.40 "Большой спорт" Х/ф "Шпион" Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция Х/ф "Позывной "Стая". Возвращение в прошлое" Х/ф "Позывной "Стая". Обмен" Х/ф "Позывной "Стая". Охота на миллиард" Х/ф "Позывной "Стая". Экспедиция" Формула-1. Гран-при Великобритании. рекомендует ПЕРВЫЙ канал ДАГЪЫСТАН РАДИО Къумукъ берилишлени программасы 29 июн 05 июль 5.30 "Урок жизни" "Фактор жизни" Комедия "Жандарм женится" "Барышня и кулинар" Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни до и после..." "События" "Смерть на взлете". (12+) Фильм-концерт "Ищи Ветрова!" (12+) "Московская неделя" Х/ф "Оперативная разработка 2" "Ты заплатишь за все" "В центре событий" Т/с "Отец Браун". (Великобритания) «События» "ТНТ.Mix" 7.35, 8.00, 8.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 9.00, 9.30 Т/с "Зайцев+1". "Ложь во благо" 10.00, 23.00, 0.00 "Дом 2" "Сделано со вкусом" "Перезагрузка" Боевик "Падение Олимпа". (США) Х/ф "Возвращение Супермена". (США) , "Comedy Woman" "Танцы. Лучшее" "Однажды в России" "Stand up" ИТНИГЮН, 29 июн 7.10 «Дагъыстан» деген маълумат программа «Мени гиччи Ватаным». Алимпаша юрт, Бабаюрт район (жамият-политика берилиш) Оьтген жуманы гьасиллери, маълумат программа. ТАЛАТГЮН, 30 июн 7.10 «Дагъыстан» деген маълумат программа «Поэзия юрекни сеси». РФ-ни РФ ни Язывчуларыны союзуну члени З.Атагишиева (маданият-ярыкъландырыв программа) «Маълумат къуралланы жамият арадагъы маънасы». Буйнакск районну «Халкъны сеси» деген газетни редактору Гь.Гьайбуллаев булангъы баянлыкъ Спорт янгылыкълар. АРБАГЮН, 1 июль 7.10 «Дагъыстан» деген маълумат программа «Охув йылны гьасиллери чыгъарылды». Ругьаният Мусаева Къарабудагъгент юртну школагимназиясыны директоруну заместители (жамиятполитика программа) «Адат» деген группаны янгы йырыны премьерасы (маданият-ярыкъландырыв программа). ХАМИСГЮН, 2 июль 7.10 «Дагъыстан» деген маълумат программа Буйнакск районда яшланы «Горная речка» деген лагеринде охувчуланы ял алыву нечик къурулгъан. Лагерни начальниги А.Жалилов (жамият-политика программа) «Сурат этмек учун айрыча пагьму тарыкъ» Набиюлла Бакиев, ДР-ни маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу (маданият-ярыкъландырыв программа) Шаир Атав Атаевни яратывчулукъ гьаракаты (маданият-ярыкъландырыв программа). ЖУМАГЮН, 3 июль 7.10 «Дагъыстан» деген маълумат программа Кагъызланы гёзден гечирив, маълумат программа «Исламны сеси» (ругь-ярыкъландырыв (ругь ярыкъландырыв программа). КЪАТТЫГЮН, 5 июль «Яшланы дюньясы». Яшлар учун берилиш.

16 БИРЕВ ДЕ УНУТУЛМАГЪАН Хосар ХОСАРОВ: «АХТАРЫВЛАНЫ ГЕЛЕЖЕКДЕ ДЕ ДАВАМ ЭТЕЖЕКБИЗ» Къарабудагъгент районну Гьели юртундагъы орта школаны муаллими Хосар ХОСАРОВ оьзюню касбу борчлары булан бирге 25 йылланы узагъында охувчуланы патриот ругьда тарбиялавгъа да аслам агьамият берип геле. ТОКС отрядны ёлбашчысы гьисапда ол Уллу Ватан давда къоччакълыкъ гёрсетген юртлуларыны дав ёлларын уьйренивде, шо къагьрулу йылланы игитлерини гёмюлген ерлерин ахтарып белгили этивде айрыча къастын болдура. Торайып гелеген яш наслуну вакиллери булан бирче ата юртуну тарихи эсделигин сакълавгъа байлавлу оьзю юрютеген адилли иши гьакъда газетни мухбири ону булан ёлугъуп этген лакъырлашыв охувчуланы тергевюне де бериле. БИЗИН МАЪЛУМАТ: Хосар ХОСАРОВ Гьели юртда 1969-нчу йылда тувгъан. Ата юртундагъы орта школаны битдирген сонг, 1987-нчи йылда Хасавюртдагъы муаллимлер гьазирлейген училищени (коллежни) тамамлап, ондан сонг асгер борчун кютюп къайтгъан нчу йылдан берли оьзю охуп чыкъгъан школада физкультура дарсланы юрюте. Эсгерилген охув ожакъда иш гёреген ТОКС команданы ёлбашчысы да дюр. Ол «Россияны умуми ва касбу билим беривюню гьюрметли къуллукъчусу» деген атгъа, Дагъыстанны Башчысыны грантына да лайыкълы болгъан. Уьйленген, уьч авлети бар. Хосар, мен билеген кюйде, сен узакъ йылланы боюнда Уллу Ватан давда жанлары къыйылгъан юртлуларынгны къысматын ахтарыв булан машгъул боласан. Шо гьаракатгъа сен къачан ва нечик къуршалдынг? Бизин халкъ айтып битмес уллу тас этивлеге тарыгъан, Уллу Ватан дав кёплени лап ювукъ адамларындан айыргъан. Ёл къарап оьмюрюн йибергенлер гьали де умут уьзмейли, дав майданларда белгисиз тас болгъан оьзлени ювукъ адамларын гёзлей. Давну агъусун сезмеген бизде бир агьлю де къалмагъандыр. Шолай, мени уллатам Хосар Шагьманаев, олай да Мугьажир ва Мугьутдин Шихгьасановлар дав майданларда белгисиз тас болгъан. Инг алда оланы гёмюлген ерлерин токъташдырмакъ муратда школада охуйгъан йылларымда мен ТОКС-гъа къуршалгъан эдим. Хасавюртдагъы педучилищеде дарс берген муаллимим Болатхан Халилулаевни къасты булан шо къагьрулу йылланы игитлерини гёмюлген ерлерин ахтарып белгили этивге байлавлу гьаракатгъа мен мекенли кюйде гиришдим деп айтмагъа боламан. Шо йылларда мен инг башлап, Ботаюртдан давгъа гетип, белгисиз тас болгъан адамны къысматын токъташдырыв булан машгъул болгъаным эсимде. Шо якъдан алгъанда буса, ТОКС-гъа къуршалгъан яшлар да, уллулар да республиканы оьлчевюнде бек гьажатлы ишни юрюте. Уллу Ватан давну гьакъында дурус далиллени токъташдырмагъа имканлыкълар яратагъандан къайры да, шо тармакъда юрюлеген гьаракат давну ветеранларыны, олай да шо къагьрулу йылларда белгисиз тас болгъан, концлагерлерде къыйналгъан къагьруманланы мисаллары яш наслуну патриот ругьда тарбиялавда да, ана Ватанына, тувуп оьсген элине бакъгъан сюювню уятмакъ муратда шайлы ёл ача. Мен берген соравгъа жавап къайтарагъанда сен айтгъан пикруну узатаман. Сен гьисап этеген кюйде, Ватан неден башлана? Шо сёз сени учун нени англата? Ватан деген сёз инг алда ата-ана, агьлю, анадаш топуракъ, ата юрт, ана тил, ата-бабаларыбыздан варисликге къалгъан асил адатларыбыз, маданият ва тарихи мердешлерибиз булан янаша геледир. Оьз эли учун жанларын къурбан этген игитлени гьакъындагъы эсделиклерден баш аладыр. Хосар, сен давну агъусун сезмеген бир агьлю де къалмагъан деп дурус айтып гетдинг. Лакъырыбызны узата туруп, гьелилилени Уллу Ватан давда ортакъчылыгъы гьакъда не айтмагъа боласан? Гьалиге ерли бизин гиччи Гьели юртдан Уллу Ватан давгъа 285 адам гетген деп гьисаплана эди. Бугюнлеге ерли юрютген ахтарывланы натижасында мен шо къагьрулу йылларда ата юртумдан фронтгъа 328 адам гетгенин токъташдыргъанман. Олардан 203-вю дав майданларда къалгъан. Шо гьакъда айта туруп, сёзюмню узатсам, артдагъы вакътилерде Уллу Ватан давну йылларында белгисиз тас болгъан юртлуларым Камилмуса Мусаевни, Али Алиевни, Макъсут Агъаевни, Магьамматнаби Гаджиагьматовну, Алавутдин Солтанбековну, Зайналабит Абдурашитовну, Закария Ягьияевни, Алибек Батырхановну ва оьзгелени гёмюлген ерлерин белгили этгенмен. Лап артда, гьалиге ерли белгисиз тас болгъан деп гьисапланып тургъан юртлум Абдураб Абуковну гёмюлген ерин мекенли этгенмен. Ачыкълашдырып айтсам, ол Ростов областны Русское деген юртунда гёмюлген. Юртда огъар къардаш тиеген бугюнлерде бирев де ёкъ. Огъар йыракъ къардаш болагъан адамланы Магьачкъала шагьардан тапгъанман. Бугюнлерде давда тас болгъанланы гьакъындагъы маълуматланы къайдан излейсен, оланы мекенли этивню ёлу нечикдир? Алдын военкомат булан байлавлукъ тутуп, кагъызлар язып, уьлкени Оборона министерлигинден жавапны бир ай, гьатта бир-бир гезиклерде уьч айгъа ювукъ да къаравулламагъа тюше эди. Бугюнлерде Интернетни имканлыкълары артгъан сонг, ахтарывланы юрютмеге хыйлы енгил болгъан. Мисал учун айтгъанда, Подольск архив толу кюйде Интернет торунда ерлешдирилген. «Мемориал», «Подвиг народа», «Забытый полк», «По фронтовым дорогам», «Жди меня» деген сайтлар да шо гьаракатда аслам къошумун болдура. Ахтарывлардан къайры, сени сиптечилигинг булан яшёрюмлени арасында дагъы да не йимик ишлер юрюле? Мен ёлбашчылыкъ этеген ТОКС-ну командасына гьар йыл оьр охув класларыны охувчусу къуршала. Оланы патриот гьислерин артдырмакъ муратда дагъы да кёп тюрлю ишлер, чакъда-чакъда ёлугъувлар, асгер темалагъа конкурслар ва викториналар юрюле. Шолай гьаракатлагъа школаны бары да дегенлей охувчуларын къуршамакъны къасты да этиле. Давну ветеранлары, шо йылларда янын салмай ишлейген адамланы, Афгъанистанда, Мычыгъышда болгъан савутлу агьвалатларда ортакъчылыкъ этген юртлуларыбызны, дейгеним, давну ва яшавну гьакъында гьакъ герти маълуматлар жы йыла. Билемисен, давну йылларында аталарын тас этген авлетлер бизин юртда 161 бар. Оьтген савлай йылны боюнда «давну яшларыны» гьакъында сурат ва видео материаллар да топланды. Шондан къайры да, Уллу Уьстюнлюкню 70 йыллыгъыны алдында бирдагъы бир гьаракатны яшавгъа чыгъардыкъ. Мычыгъыш Республиканы Борагъан юртунда яшайгъан къумукъ уланлардан алып, «Уьстюнлюкню наслулары» деген эстафетаны оьтгердик ва оьзге юртланы вакиллерин шо гьаракатны узатмагъа чакъырдыкъ. Хосар, сен юрютеген гьаракат охув ожакъны ёлбашчыларыны, оьзге къурумланы янындан якълав табамы? Озокъда, охув ожакъны директору Магьамматмухтар Жанибеков, тарбиялав ишлеге къарайгъан ону заместители Рагьманият Ягьияева, олай да муаллимлер школа оьлчевюнде юрютеген чараларыбызгъа къол ялгъай. Сонг да, Къарабудагъгент районуну ТОКС-ну ёлбашчысы Умусалимат Бутаеваны янындан да гьар заман мен башлайгъан янгы сиптени яшавгъа чыгъарывда якълав табаман. Мен билеген кюйде, Къарабудагъгентдеги гимназияны ва Гьели юрт орта школаны ТОКС командалары бирче «давну ёллары булан» деген сапарларда да ортакъчылыкъ этди Герти. Темиркъазыкъ Кавказ немисфашист елевчюлерден азат этилгенли 70 йыл айланывуна багъышланып, 2012-нчи йылны ноябр айыны ахырынчы гюнлеринде давну ёллары булан сапар этдик. Немис-фашистлени бир нече керен артыкъ гючлери булан шоссагьат давгъа гиришип, бизин асгерлер кёп тас этивлеге тарыгъан, оьзлени гьар орамында, майданларында, ёл боюнда дегенлей эсделик ташлар салынгъан Темиркъазыкъ Осетия- Аланиядагъы Къызлар, Раздольное, Элхотово, Гизел юртларында, Владикавказ, Ардон шагьарларында, Къабарты-Балкъариядагъы Тёбен Акъбаш, Арик, Опытное, Хамидие, Нарзан юртларында, Терик, Нальчик шагьарларында, Ингушетиядагъы Малгъабек шагьарында да, олай да кёп оьзге ерлерде болдукъ. Шо бойларда юрюлген ябушувларда бизин асгерлер душманлардан бир гьавур къоруп сакълап тургъан 337-нчи бийикликге де гётерилдик. Олардагъы тарих музейлеге бардыкъ. Шоларда ерлешген бары да эсделиклеге гюл байламлар салгъандан къайры да, олагъа къарап, шоларда атлары эсгерилгенлени сиягьлары булан таныш болуп чыкъдыкъ. Ахтарыв ишни гележекде де узатмакъ муратда шо сиягьланы суратларын чыгъарып алдыкъ. Шо мурат булан 2014-нчю йылда Брянск областны Севск шагьарында да болдукъ. Дагъыстанны Башчысыны гранты сени къайсы сиптенге берилди? Шо проект яшавгъа нечик чыгъарылмагъа гёз алгъа тутула? Шо къаравда «Наслуланы байлавлугъу» деген мен гьазирлеген проект де бар эди. Эсгерилген проектге гёре мен «Концлагерлени есирлери» деген темагъа гёре ахтарывлар юрютемен. Ачыкълашдырып айтсам, гьар тюрлю фондлардан, архивлерден, Къарабудагъгент районгъа гиреген юртлардан фронтгъа гетип, концлагерлеге есирликге тюшюп, гьалиге ерли белгисиз тас болгъан деп гьисапланып тургъан адамланы гьакъындагъы материалланы топлап тураман. Шолар барысы да ювукъ вакътини ичинде бир китапча болуп чыгъарылажакъ. Хосар, гележекде юрюлежек ахтарывлагъа байлавлу не айтмагъа боласан? Бугюнлерде арадан 70 йыллар оьтген сонг, биз нечакъы сюймесек де, Уллу Ватан давну ветеранларыны сыдыралары сийрек леше бара. Душмангъа къаршы ябуша туруп, къан тёкгенлени, сан сёкгенлени эсделигин сакълап, савларына гьюрмет этип яшамакъ бизин, гьалиги наслуну, асил борчудур. Сонг да, Уллу Ватан давну бетлери гьали де бизге барысы да ачылмагъан. Шону да гьисапгъа алып, оьтген юз йылны 20-нчы йылларыны ахырында, 30-нчу йылларда политика къаравлары саялы къысас беривлеге тарыгъанланы гьакъындагъы маълуматланы жыйывгъа да аслу тергев берилежек. Демек, юрюлеген ахтарывланы биз гележекде де давам этежекбиз. Чинкдеси, оьз халкъыны насиби учун жанларын къурбан этген игитлерин гележек наслулар даимликге эсинде сакълажакъгъа да инанаман. Уллу Ватан давну гьакъындагъы эсделикни сакълавгъа байлавлу гележек наслуланы гёз алгъа тутуп юрютеген гьар гюнлюк жанлы гьаракатынгда сагъа уьстюнлюклер ёрайман. Мени булан лакъыр этмеге заман тапгъанынг саялы да баракалла. Сен де савбол. Лакъырлашывну юрютген Насрулла БАЙБОЛАТОВ. СУРАТДА: Хосар ХОСАРОВ.

17 17 КЪЫЛЫКЪ Сонг геч де, гьеч де болмасын Къылыкъ гьаман да адамны аслу безенчи санала гелген, гьали буссагьат да санала ва гележекде де саналажакъгъа инанмагъа сюесен. Болмагъа да болур, эгер биз яшавну терс агъымына герек даражада къаршылыкъ къурма бажарсакъ. Бугюн бизин яшавда бадырап бой алгъан айры еслик биз оьзюн яшавну безен чи санайгъан къылыкъны къатты къапасгъа тутгъан. Олай демек, айры есликни адилсиз ёллары булан бираз мадарлы болгъанланы хыйлыларына терсиз гелген мадары, жамиятны къылыкъ-ёрукъ ёлларын таптата, айланасындагъылагъа сансымай янашадыр. Олайлагъа къумукълар «яшав эсиртгенлер» дей. Дагъы да бизин халкъ: «Ички эсиртген айыгъыр, яшав «эсиртген» айыкъмас», дей. Не этмеге герек? Жамиятыбызда къылыкъны гётерме герек. Герти къылыкъны тюз ёлу барны унутмайыкъ: «Яшав ябушув!» деп негьакъ айтылмай чы. Гертиден де, хыйлы аваралагъа гирмесенг, оьзюнгню гьисинге къаршы туруп да, къылыкъны алгъа салмасанг къутулмайсан. Къылыкъгъа уьйретив инг алда анадан башлана. Къылыкъны лап къысгъа ёлу анадан балагъа: «Ананы гёзю биче ёрукъну, тили тиге къылыкъны», дей. Сонг да, яшда уьйрет яшынгны абурлу этер башынгны, дей уллулар. Айтагъаныкъ, гележекде болажакъ адам ватандаш инг башлап ананы намусунда. Къылыкъны уьлгюлерин бизге йыракъдан излемеге де тюшмей, къумукъ халкъыбызны яшаву гьаман да айлана якъдагъы бары да халкълагъа гьар къайсы якъдан да уьлгю болуп гелген, гьали буссагьат да дюр. Намус, ягь, сый, гьюрмет, абур деген англавлар халкъыбызны, Аллагьны яхшылыгъындан, буссагьат да безейгенге сююнесен. Къумукътюзню генг авлакъларын ишлетип, таза оьз къыйыны булан берекетли яшав къуруп, загьмат да, асил тили де къылыкъ-ёрукъ ёллагъа бай этген эки уллу гюч экенни унутмагъа тюшмей. Юрт ерлерде оьсеген яшлар кёп эрте топуракъ ишлеге къуршала, гьайван сакълавда кёмек эте, къызъяшлар оьзлерден гиччилеге гёзкъаравул эте эдилер. Ишге байлав авлетлерибизни гёнгюн чыныкъдыра. Шо яшланы охувуна да кёмек эте. Иш, загьмат уллу тарбиялав гюч. Биз къайсыбыз да, сюймей этсек де, этген ишибизге сююне къалабыз. Шо сююнч бизин де, яшны да ишге байлайгъан сигьрулу гючге айланып, пайдалы алым ясай эди, эринмейген де, къылыкълы-ёрукълу да эте эди. Ананы гёзю биче ёрукъну, тили тиге къылыкъны, деген терен ойну, амалым бар буса, гьар къумукъ агьлюню ашююнде, телевизорну уьстюнде илер эдим. Къылыкъдан башлана бары да яхшы зат. «Къылыкъ бармы адам бар, къылыкъ ёкъму адам ёкъ!» дей къумукълар. Ана оьзюню авлетине яхшыны ашатма, жыйнакълы гийиндирип чыгъарма сюегенден къайры, яш оьзюн къырда нечик тутмагъа герекге къылыкъгъа уьйретмеге де тарыкъ. Ананы тергевюнден яш школаны битип чыкъгъан сонг да чыкъмай, чыкъмагъа да герекмейдир. Инсан гьар гюн де оьсе ва уьйрене яшама герек. Билимни битген ери ёкъ йимик, къылыкъны да битген ери ёкъ жанбазарда да инсангъа асиллик тарыкъдыр. Айтагъаныкъ, ана болмакъ кёп сыйлы ва жаваплы борч. Тек бугюнгю яш аналаны кёбюсюн жамият базаргъа байлагъан. Яшлар оьзбашына телевизорну алдында. Телевизор буса бугюн рагьмудан нечакъы да артыкъ эдепсизликни, рагьмусузлукъну, языкъсынмайгъанлыкъны пропаганда эте. Неге? Эдепли де, рагьмулу да, билимли де наслу жамиятгъа тарыкъ да тюгюлмю? Бугюнгю юрт школалардагъы билим берив шартлар яман да гёрюнмей, тек оланы берекетли къоллап ишлейген бизин муаллимлер Тарбиялав да, билим берив де гьаман да янаша юрюй: билим гьакъылыбызны къанатларына къуват бере, къылыкъ буса билимни де, англавну да жамиятгъа артыкъ даражада етдире. Оланы къайсы артыкъ? 8 10 минг манат алапа ала. Москвадагъы муаллимлер буса минг ала нчи йыл буса минг беребиз деп билдирелер. Муну нечик анг лама герек? Москвадагъылар Россияны ватандашлары болуп, регионлардагъылар тюгюлмю? Телевизорну алдында токътагъан яшларыбызгъа гёчюп айтсакъ, олар оьзбашына орусча юрюлеген берилишлеге къарай. 1 4-нчю класгъа барагъан яшлар гьатта яшлар учун юрюлеген берилишлени де етдирикли англамай. Неге тюгюл, къыйын сёзлер, сёз тагъымлар кёп ёлугъа. Гьаракатлагъа къарай, игитлерини атларын да эсде сакълай. Янгыз гьаракатлагъа къарап йибере заманын. Орус тилни герек даражада билмейгени саялы, яшны ою кёп осал ишлей. Шо гьал муаллимни дарсларына да гёче. Неге тюгюл, 1 3-нчю класларда билим берив орусча янгы билим беривню талапларына гёре чыкъгъан юрт яшлар учун бек къыйын учебниклер булан юрюле. Бу гьал охувчуларда оьзюню гючюне (англавуна) инанмайгъанлыкъ тувдура, охувдан уьркюте. Бу терс ёл. Бары да яхшы сынаву бар пачалыкълар гёчген тюз ёлу бар: башлапгъы класларда билим берив бары да предметлерден ана тилде юрюле, 5-нчи класда билим беривге гёчежек тил (бизде орус тил) предмет гьисапда юрюле. Олай гёчюв яшны ой къурувун берекетли гётере, 5-нчи класда билим алыву уьстюнлю кюйде юрюле. Неге тюз, сыналгъан ёлгъа тюшмейбиз. Адашгъан оьрдек къуйругъу булан чомулар дегенлей, къуру адаша яшамайыкъ! Мен ону айтагъаным, Дагъыстанда гьали де милли тиллени гьакъындагъы закон чыгъып битмеген. Биз ана тиллерибизни сакълама сюе бусакъ, башлапгъы класларда ана тилден билим берив плангъа гёчмеге герекбиз. Шо плангъа гёре учебниклер де чыгъарылмагъа герек. Къылыкъдан башлагъан эдик, къайда чыгъып гетдик деп ойлашма тюшмей. Тарбиялав да, билим берив де гьаман да янаша юрюй: билим гьакъылыбызны къанатларына къуват бере, къылыкъ буса билимни де, англавну да жамиятгъа артыкъ даражада етдире. Оланы къайсы артыкъ? Экевю де тарыкъ. Тек халкъыбыз: «Алим болма, адам бол!» деп чи айта. Адам да, алим де болуп, аздыра турагъан, асил къылыкъ къурагъан тилибизни асырама, аяма герекбиз. Сонг геч де, гьеч де болмасын! Школада «Бары да затгъа баш экмек» деген 7-нчи класда оьтгерилген класдан тышдагъы ачыкъ дарсны гьакъында муаллимлер булан къызгъын кюйде ой алышдырып, олардан айрылгъанда, сагьат 2 болгъан эди. Яхшы ач болгъанымны сезип: «Инсан учун, ананы сютюнден айрылгъан сонг, гертиден де, аш экмек, мичари болду, эт болду рызкъы экен инсанны алты санына гюч, къуват берип, аман сакълай гъан, оьмюрюн узатагъан гюч, деп ашгъа алгъасадым. Школаны къабагъындан чыгъып, З.А.Химиковну орамындагъы майдангъа тюз болдум. Къарайман майданда 5 6 яш къара пряникден футбол этип, тебип ойнап туралар. Ону гёргенде, ач болгъанымны да унутуп, олагъа хыйлы заман «дарс» да берип, орамгъа чыкъдым. Мени къаравуллап токътагъандай, савлай Терик ва Хасавюрт бойгъа да генг кюйде белгили къомузчу къатын Маликат токътагъан. Сорашмаса къылыкъгъа гелмей деп, ювукълашдым. Абас, сени гёрсем, атанг Гьюсен эсиме геле. Сагъа ону гьакъында айтмагъа ери чыкъмай, бугюнге етди. Гьали сен о яшлагъа, айып этип, олардан аяп, асырап пряникни алып чыкъгъанынг магъа ону гьакъында айтма ёл ачды нчу йыл болма ярай. Хоншу Бамматюртдан къонакълар да гелип, уллу йыбавдабыз. Энейсиз ёммакъ болмай дегенлей, мен де къомузчу гьисапда шондаман. Йыбавну къызгъын вакътисинде яхшы кеп болгъан къонакъланы бириси папирос къаннакъны столну уьстюндеги экмек тилимге басып сёндюрегенни гёрген атанг Гьюсен: «Борагъанлы болгъан бусанг чы, мен биле эдим сагъа не этмеге герекни. Къонакъ атынг бар, тек намусунг ёкъ, бузукъ затсан. Бу инсан учун Аллагь берген уллу берекет, жан булагъыбыз. Рызкъыны Бары да затны башы рызкъы булай исрап этмек уллу шарайыплыкъ, зайыплыкъ. Аш алтындан сыйлы, жан азыгъы. Жандан артыкъ не бар? Бу сен къаннакъны басгъан бир тилим аш сени шо бузукъ башынгдан кёп де артыкъ пайда бере», деп, уллу иш айып этген эди. Гьакъ затдыр: эсиргенлер айыкъгъан, айыкълар уллу иш илыкъгъан эдик. Шо гюнден сонг, ерге тюшген аш гесекни гёрсем, ону гётерме алгъасайман. Тюз айтасыз, Маликат ажай, биз, 7-нчи класны битген 6 7 яш, 1949-нчу йыл Хасавюртгъа барып, педучилищеге тюшген эдик. Тек ашыбыз ярлы болгъан буса да, Маликат ажай, билимге, къылыкъгъа бай, студентлеге уллу иш тергевлю Сурхай Гьажимуратович Темирханов, Малик Къадырович Къапуров, Марьян Юсуповна Юсупова, Валентин Кузьмич Чесов, В. И. Комаров, Е. И. Кадиева, О. И. Дружинский ва башгъалары йимик терен билим, яшавдан мукъаятлы дарслар береген муаллимлерибиз барлыгъы авур студент яшавубузну енгил ва тутумлу эте эди. Яшда гёрген къыйынлыкъ унутула, балам, яшда алынгъан алым, билим буса ташгъа язылгъандай гьамангъа да эсде къала. Рызкъыгъа сый этип, рагьму этип янашыв уллу байлыкъ, уллу адамлыкъ. Рызкъыгъа гьюрмет Яратгъаныбызгъа этеген шюкюрлюк. Шо асил къылыкъ бир де сёнмесин бизин халкъыбызда, деди Маликат ажай. Тюзю, совет девюрде экмекге янашыв бугюнлерден нечакъы да къолай эди. Экмек пачалыкъ предприятиелерде этиле эди, техника якъдан тергевлер юрютеген бёлюклерден (ОТК) оьте эди, санэпидемстанцияланы тергевюнде бола эди. Юртларда кёбюсю гьалда экмекни уьй агьлюлер оьзлер бишире эди. Бугюн экмек биширегенлер уллу иш кёп болгъан. Олар, гьакъ юрекден айтсакъ, бир тергевден де оьтмей. Экмекни хамуруна къошулмагъа герекли затлар бары да къолланмайгъаны саялы, татыву ёкъ, тез де эсгилене. Шо саялы экмекни гьайваны барлар гьайванларына бере, ёкълар, къара пакетлеге де салып, ташлай. Юртдагъы чёп-чёпюрени оьз транспорту булан белгиленген ерге тёгеген Наур Алпаутов, бизин аралыкъдагъылар чёплерин юклеп турагъанда, яныма гелип сорашгъан сонг: Шу къара пакетлердеги бузулгъан, базлагъан, акъ экмеклеге къарап, жанынг авруй. Аллагьдан да къоркъасан. Оланы къотарагъанда, ювукъ арада гьайванлар бар буса, чабып гелип, бирбирин теберип тайдырып, шо экмеклени пакети булан ашайгъаны намусунга тие. Булай пасатлыкъны Яратгъаныбыз гьаман гётерерми? деп гьакъ юрекден кант этди. Бу пасатлыкъны тувдурагъанлар инг башлап, экмек этеген айры-айры адамлар, экмек биширеген цехлени ёлбашчылары, оланы герек даражада низамда сакъламайгъан тергевню юрютмеге герек къурумланы яманы, гьатта бютюн жамиятны айыбы. Айры есликни бир де тоймайгъан къарыны, ач гёзлери, эдепсиз юреги бары барыбызгъа да белгили. Хабагъан итни байлавда сакълайгъан йимик, айры есликни де къатты тергевден эркин этмеге ярамай. Тюзю, бу пасатлыкъда савлай жамиятны да, шону гьар ватандашыны да айыбы бар. Эсгиленген экмекни гьатта оьзлерде гьайван ёкъ буса да, барлагъа берип де, рызкъыгъа айландырса сама да, юрекге маслагьат болар эди, таптавулдан, аякъ тюпден таяр эди. Гюнагьлыбыз, инсанлар, гюнагьлы! Рызкъыны гьакъында сёзюмню, Дагъыс танны халкъ шаири Агьмат Жачаевни терен маъналы, оьр даражадагъы чебер «Аш гесек» деген поэмасындагъы булай дёртлюк булан битдирмеге сюемен: Гечмеге ярар, адамдан, къой къайырмас, Сабан сюрме, чачма чола тапмаса. Оьлгенчеге ондан гечме ярамас, Гёре-багъа аш гесекни тапмаса. Абас МАМАЕВ. Мычыгъыш Республика, Борагъан юрт.

18 АДАБИЯТ 18 «Дуванчылар тюз гесмесе дуванын...» Исламутдин КЪУРБАНОВ Бизин юртда бирев бар Аркъа таявум бар деп Этме тюшмей яманны, Бизин юртда бирев бар Эпсиз осал амаллы. Касбусу арза языв, Оьзюню атын салмай. Ким буса да биревню Атын язма уялмай. Эргишилер оьзюне Салам берме базмайгъан, Тарбиялама сюе, Этме сюе язмайгъан. Тек ол арза язмаса, Унута сувун, ашын. Шулай инжитип тура Гюнагьсызланы башын. Ойлайсандыр сен менден Алдаман деп яшавда. Мюкюрмен,кёп алдасан Гьарамлыкъны ашавда. Исламутдин КЪУРБАНОВ яшавуну кёп янын яшлагъа билим беривге ва тарбиялавгъа багъышлагъан. Ол «Ёлдаш» газет булан да даим байлавлукъ юрюте ва ону артда гелген шиъруларын гьали охувчуланы тергевюне де беребиз. Намус болма да ярай, Тек ягь буса ёкъ сенде. Сююнемен сенде бар Пислик ёгъуна менде Эркеч-Али йимиклер: Къатындан къоркъасан, дей. Орам этсе, сёз айтмай, Алдында ёртасан дей. Кюлкюм геле, чыдайман, Уялмайман олардан. Тюзюн айтсам, къоркъаман Къатын авруп къалардан. Уручуну такъсырлама тарыкъда Дуванчылар тюз гесмесе дуванын, Тийишлисин алмагъан ол уручу Бирдагъы да уру этер къуванып. Аявсуздан халкъ еслигин талайгъан Огъурашлар болса гьакимбашчылар, Ортакъ байлыкъ эки якъгъа чачыла, Гьалал халкъны яшав гьалы янчыла. Уллу ялгъан да ялгъан, Гиччи ялгъан да ялгъан. Ялгъанчыны сыпаты Ялгъан тюсге боялгъан. Кёп намуслар ёкъ буса, Къайгъы ёкъ буса яда, Бир зат да тюгюл эди Яшама бу дюньяда. Гюнчюлюклер ёкъ буса, Макюр ёкъ буса яда, Нече де рагьат эди Яшама бу дюньяда. Нас намартлыкъ ёкъ буса, Яревкеликлер яда, Гьалал кюйде яшама Болар эдик дюньяда. Питнечилер ёкъ буса, Пис юреклилер яда, Инсанлар пап-парахат Яшар эди дюньяда Политиклер Яшав сынавдан алып Бир ойлашып къарасакъ, Адамлар бар оьзлерден Болмагъа тюшеген сакъ. Бар адамлар,озокъда, Инансанг да ярайгъан. Оьзюнден оьзгеге де Рагьму гёзден къарайгъан. Дюньяда инг кёп зарал Гелтирме бола кимлер? Халкъ айырып сайлагъан Политиклер-гьакимлер. Айрокъда гьукуматны Башын тутгъан башчылар. Олар рагьмулу болса, Халкъгъа насип ачылар. Адилли, къатнашывлу Юрютсе де аралыкъ, Халкъ да татывлу болур, Болмай юрек къаралыкъ. Амма олар эришип, Аралыкъ давлу буса, Питне къоба, татывлу Аралыкълар къан къуса. Агьматханны гьёкюнчю Акъча-бокъчасы гёпсе, Болмай бирлер сакъланып. Къысмат къагъып башына Тюше къазаякъланып Юртгъа къайтды Агьматхан Оьр ожакъны битдирип. Башчыдан иш тиледи Кабинетине гирип. Гьакимбашчы ойлашып, Бажарывлу улан деп, Айта: Буса ишле сен Бир коллектив булан, деп. Гьаким-башчы гечикмей Шолай къарарын язгъан. Гиччирек коллективге Башчы болду Агьматхан. Ишлер башлап юрюдю, Арта башлады хайыр. Янгы башчыны макътап Язылды гьатта бир йыр. Макътав шербетин ичип Эсирди, шашыкъ болду. Ондан-мундан тюшеген Рушбатгъа гьашыкъ болду. Аз-маз кемчилик гёрсе, Къашын тюеген болду. Ким оьзюне яраса, Ону сюеген болду. Не башынг авуртайым, Агьматхан бек къутурду. Гьатта оьр башчыгъа да Сёз булан къапас урду. О сёз де оьр башчыгъа Гьазирине етишди. Бу гезик Агьматхангъа Терсине къарар бишди. Ишден тайды Агьматхан, Яллады,гюйдю эркек. Оьктем юреги сувуп Пашманлыкъ къуршады бек. Гьёкюнген, йырта артын, Энни билмей нетерин. Гёнгюрев эте:аллагь, Бермегин сен бетерин. Агьлюм уьйренген ерден Акъмай уьйге берекет. Хаталарымны тюзлеп, Тенгирим, бир кёмек эт. Тегин рызкъым къыркъгъанны Юрегине рагьму сал. Башгётерип, сёз айтып Болмасман дагъы осал Сомлары тамур атгъан Шо шанжалын сагъына. Барма сюе янгыдан Оьр башчыны ягъына. Артса тюгюл, кемимей Агьматханны агь-зары. Ишине умут булан Тура энни бозарып «Давну гёрмей яшагъыз!» Магьамматшапи МИНАТУЛЛАЕВ Давдан сонггъу йыллар (Дав йылланы яшларына багъышлана) Насипге, давну отун Гёрмесем де, тюзю, мен О гьакъда кёп эшитдим Уллуланы сёзюнден. Тек мен сездим дав йыллар Халкъ гёрген къыйынланы, Айрокъда давдан сонггъу Халкъ ачыкъгъан йылланы. Давлар битген йыл гюзде Алды бизин мактапгъа. Тептер ёкъгъа гьарпланы Яздыкъ эсги китапгъа. Саргъайгъан газетлер де Дюр эди «Букварыбыз». Къурумдан шакъы этип, Яза эдик барыбыз. Дав йыллар, сонггъу йыллар, Гьай, гьал-гьайгъа яшадыкъ, Къатгъан мичарини де, Балтатытып ашадыкъ. Бизин халкъыбыз Уллу Ватан давну вакътисинде де, давдан сонггъу йылларда да кёп къыйынлыкъланы гёрген. Айрокъда яшлар ачлыкъдан, опуракъ, аякъгийим етишмейгенликден тарчыкълагъа тарыгъан. Къазанышлы шаир Магьамматшапи МИНАТУЛЛАЕВ де «Давдан сонггъу йыллар» деген шиърусунда шо гьакъда оьзю гёрген, билгенни язгъан. Гьалиги яшлар да оьзлени уллаталары, улланалары гёрген талчыкъланы билсе яхшыдыр. Чарасызлыкъ кёп затгъа Этди бизин ирия, Огь, нече де татывлу Тиеди акация. Къолларыбыз сыдырды Инели къатынтузлукъ. Хычыны да ким ашай, Болмаса яшав бузукъ! О, къанъявгъур дав йыллар, Нече де языкъ этди, Къыр халта-хултаны да Ач халкъгъа азыкъ этди. Юрт ягъалагъа чыгъып, Гезеп авлакъ-авлакъда, Аягъыбыз ашалтып, Изледик мандалакъ да. Ачлыгъыбыз тайдырма Ашадыкъ чы нени де, Барып оьзен бойлагъа Чыгъардыкъ гьакъули де. Хужу, ач къурсакъ борчлу Этегенге нетме де, Йыракъ орманлыкълардан Ташыдыкъ биз гертме де. Ата-ананы сёзюне Бек яхшы асыпкъулакъ, Буламукъгъа къошмагъа Жыядыкъ къозукъулакъ. Язгъы каникулларда Туруп эртен эртерек, «Къырлар» бойлагъа барып, Чёпледик къыр жиелек. Санларыбызны тигип, Жаныбыздан ачытгъан, Къолларыбызда увуп, Ашайгъанда къычыткъан. Гюз гелгенде къошулуп Къыш азыкъ топлав ишге, Хыйлы бардыкъ гогангъа, Чумгъа, оьгюзьемишге. Оту сёнгюр, къанлы дав, Бизин гёндей ийледи. Экмек тюшсе о йыллар, Бизге байрам гюн эди. Шону учун яйдагъы Ялынлы яллавларда, Гьонкъа туруп будайбаш Чёпледик тарлавларда. О йылланы, огь, дагъы Несин айтарсан хари! Ач халкъ гьатта къоллады Гьажитари мичари. Къоллады гьатта халкълар Жымыкъ булан гебекни, Боп-бош къурсакъ къутуруп Талайгъанда юрекни. Болса да къурсакъ ачгъа Аш даим оюбузда, Хужу, опуракъдан да Тоймады боюбуз да. Эливаш, ёкълукъ-къытлыкъ Бермей эди рагьатлыкъ. Ямавлу шалбар-гёлек Эте эди шагьатлыкъ. Гьал бек бузукъ буса да, Билим алма да герек, Юрюдюк школагъа Бир-бирде ялангёлек. Сав яз, гюз, къышгъа ерли Турадыкъ яланаякъ. Къатыв болуп къыйнады Гирип тегенек-къыякъ. Къышда гёнчарыкъ гийдик Исите деп аякъны. Чирчикде буса сюйреп Турдукъ агъач башмакъны. Бек балчыкъ-хав болгъанда, Къондукъ гьатта канказгъа. Шулай бир туякъ болуп, Чыкъдыкъ гьар къышдан язгъа. О гюнлени гьакъында Ойлашгъанда мен бугюн: Шо къыйынланы арты Болгъан экен хадиргюн. Биз билмейли, талпынып Тургъанбыз уьстюнлюкге. Вёре, яшлар, къарагюн, Тюшмегиз кюстюнлюкге. Шону учун болмайман Бу айтывгъа мен гьайран: Халкъ булан гёрген къара Гюн де экенге байрам. Къоя буса къоркъгъанны, Къояр эди къоянны. Унутмагъыз, къаланы Къоччакълыкъ алагъанны. Яшлар, мен сизге яздым Гёргенлеримни оьзюм. «Давну гёрмей яшагъыз!» Деп битдиремен сёзюм. Тюлкю ва хораз Масал Тангнамаздан къычыра, Хораз къонуп терекде. Тавушгъа чаба тюлкю Айланагъан арекде. Не бересен, айт, Хораз, Айтсам сююнчю хабар? Юрегим чыкъды, тез-тез Айтып йибер. Не иш бар? Бары уьй-къыр жанланы Вакиллери гьакълашып, Дыгъар этген дослукъда Яшамагъа сыкълашып. Не басасан пёшюкню! Герти. Биле яшлар да. Лакъыр этейик, тюш чю, Турмай терек башларда. Гёнгюм эпсиз хош, Хораз, Шолай экенге ишлер. Не зат тие дослукъгъа?! Дюрбюз энни каришлер! Гьона Къалбас да геле, Тюшемен ол гелгенде. Тюлкю тез сыпкъырылды Хораз олай дегенде. Неге сынсып барасан Болгъандан сонг къурдашлар? Дослукъдан не зат англай Къалбас йимик къагъбашлар? Лап да сыйлы бизин къан Масал Алда нече де хантав Болгъанбыз биз маймунлар. Кёп билегеник болгъан Нишан булан оюнлар. Умпагьатсыз затлагъа Негьакъ къыйын тёкгенбиз. Оьзюбюзню гюзгюде Танымайлы сёкгенбиз. Билмей тургъанбыз бизге Етмейгенни бир жан да. Маймундан болгъанбыз деп, Макътана чы инсан да. Биз ким болма герекбиз, Бизден болгъан сонг инсан! Озокъда, сав дюньяда Лап да сыйлы бизин къан! Шону учун энниги, Бизден болма герек «хан»!

19 Эл хазнасы эсги сёз (Башы алдагъы номерлерде) С СЕН БАР- ГЪАН УЬЙНЮ ТАМ-ТАШЫ ЧАРПАЖАКЪ (букв. стены дома, в который ты пойдешь, потрескаются) так говорят о женщине, которая много говорит. С И Я Н ТОНУН ТАШ- ЛАГЪАНДАЙ экспрес. как цыган (с наступлением первой оттепели) бросил свою шубу. СИЛЕГЕЙ ТОРБА груб. (букв. мешочек со слюной) слюнтяй. СОКЪУРИЧЕК анат. (букв. слепая кишка) аппендикс. СУБАЙ ТАЛ бот. пирамидальний тополь. СУВ (СУВЛУ) ГЁЗ разг. (букв. водяной глаз) плакса, слезливый (о человеке). СУВ АНАСЫ этн. (букв. мать воды) водяной. СУВЧЕЧЕК (букв. водяной цветок) ветряная оспа; ветрянка. СУЛАГЬ ЮТГЪАНДАЙ БОЛМАКЪ (букв. исчезнуть как-будто Бог воды проглотил) соотв. В ВОДУ КАНУТЬ бесследно исчезнуть, скрыться из виду. СЫЗАКЪ ЧАЛЫВ тесёмка. СЫЙЫР КЪУЙРУКЪ БОЛУП ЮРЮ- МЕК экспрес. идти гуськом, один за другим. СЫР КЪАПКЪАЧЛАП СЁЙЛЕМЕК экспрес. (букв. тайну, закрыв крышкой, разговаривать) скрывать, проявлять недоверие. Уьстюмдегилер де иржайып-иржайып, иржайса да сёзню буралап, сыр къапкъачлап сёйлейген болуп къалды (К. Абуков). СЫРЛЫ КЕТЕН уст. (букв. окрашенный холщ) клеёнка. СЫРТЫНДАН КЪАЙЫШ ЧЫГЪАР- МАКЪ экспрес. (букв. со спины кожаный ремень снять) снять с кого стружку; наказать кого строго. СЮЙДЮМ ТАШ этн. (букв. любовный камень) камень любви (бросали в окно девушки). Т ТАБИИ БАЛАГЬ стихийное бедствие. ТАВАКАЛЛЫКЪ (ТАВАКЕЛЛИК) ЭТ- МЕК проявить решительность, смелость. Тавакаллыкъ этип гиши шу авараны тюбюне гирмес... (Ш. Альбериев). ТАВУКЪ КЪАРАВ экспрес. (букв. куриный взгляд) куриная слепота. ТАВУКЪ ЧАКЪ экспрес. (букв. время петухов) раннее утро. Тавукъ чакъгъа мен турадым тангдыр деп, Тангчолпангъа мен турадым айдыр деп (Фолькл.) ТАМНЫ ДА КЪУЛАГЪЫ БАР экспрес. соотв. И У СТЕН ЕСТЬ УШИ нужно говорить осторожно, так как могут подслушать. ТАЯКЪ ТАШЛАСА, ТЮШМЕ ЕР ЁКЪ разг., экспрес соотв. ЯБЛОКУ НЕГДЕ УПАСТЬ. ШАГУ НЕГДЕ СТУПИТЬ очень много скопилось где-либо людей. ТЕМИР БУГЪА (букв. железный бык) уст. паровоз. ТЕМИР ТЮС (букв. железный цвет) серый, стальной, сизый, дымчатый, цвета железа (о цвете). ТЕНГИНГ БУЛАН ТЕРИ ТАРТ разг., экспрес. (букв. с себе равными тяни шкуру) иметь дело с себе равными. ТЕРС ТАМАГЪЫНА ГЕТМЕК (букв. в неправильное горло уходить) поперхнуться. ТЕРС ТАМАКЪ горло, трахея. ТИЛ ЯРАГЪАН ТАТЛИЛИК соотв. ЯЗЫК ПРОГЛОТИШЬ очень сладкий. (Давамы бар) АХЫРЫНЧЫ САГЬИФА Масхара булан герти ГАИ-ни инспектору машинни токътата. Гёрсетигиз праваларыгъызны? Сен айтагъан затгъа кюлкюм геле, ёлдаш инспектор Гетген жумада сен тюгюлмю эдинг оланы алгъан Мени эсиме не санавну тутгъанны билемисен? дей къатыны эрине. 150 минг Не билдинг? 150 минглик шубаны багьасына къарайгъанынг ярым сагьат бола Сени Сибирге йиберсе, мен де сени булан гележекмен, дей къатыны. Вааа, о яхшы, дей эри. Шо гюн болгъанча деп къарап турмай, магъа норка шуба алсакъ нечикдир??? Cизин хоншуларыгъыз урламаймы? Урламай? Тавукъуягъызны къырыйында тюбек нете? Шону учун урламай, гьали англадынгмы?? КРОССВОРД Солдан онггъа: 4. Алдатыв, ялгъан. 8. Гьампа, ашамагъа кёп сюеген адам. 9. Уьст яны назик гелген савутгъа синген затланы тёкмек учун къолланагъан алат. 12. Кёк булан ер яда сув бир-бирине тийгенде йимик гёрюнеген гьыз. 14. Эргишилер бир-бири булан къатнашагъанда, сёйлейгенде атын айтгъанда жавап гьисапда къолланагъан сёз. 17. Тамур оьсюмлюк. 19. Тюс сёзю алтын тав (халкъ айтыву) уру уьй есин тутар (х. а.). 23. Аврув, сыркъав. 24. Агъачлыкъны ичиндеги гюн тиймейген ишыкъ ер ны тюбюне гьармут тюшмес (х. а.) нгдан артыкъ бил, тек артындан юрю (х. а.). 27. Ашны татыву. 29. Тири емлени гиччирек тёбеси. 31. Эргишини къумачдан этилген баш гийими, такъыя санавдан тоймас (х. а.). 36. Чуду этилеген от. 37. Ялгъавда майгъа къызартылып этилген къалач. 38. Атны елкесини тюп яны булан ал аякъларыны уьстю. Оьрден тюпге: ны эдеби алтындан артыкъ (х. а.) гъа да уьйрет,...-дан да уьйрен (х. а.). 3. Атасыны яда анасыны къызардашына шолай айтыла. 4. Эргишини аты. 5. Йымышакъ сакътияндан этилген этиклеге ошашлы эргишини аякъгийими (эсгиленген сёз). 6. Къумукъну...-дан сыйлы къонагъы болмас (х. а.) мююзден сап болмас (х. а.). 10. Янгыз этли ва картоп шорпа. 11. Сыйлы, макътавгъа лайыкълы мал дан Гебек КЪОНАКЪБИЕВ. Къабурунда болмажакъ Уллу гюн эртен Алис де, Акъай да, Магьаммат да барып, доскъардашны къабурларында дуалар охуп чыгъа турагъанда: Алис, Атай къонагъыбызны къабуруна чы бармадыкъ. Къайтайыкъмы? дей Магьаммат ювугъу. Къайтмакъны маънасы ёкъ, ол къабурунда болмажакъ, дей Алис. Англамайман, дей Магьаммат. Ол савда бир къаттыгюн сама да къалмай, бары ишин де ташлап, Къарчагъа къазакъ юртгъа чагъыр ичмеге бара эди. Гьали иши-заты да ёкъда, оьзю уьйренген ерге бармай къалармы? деп, Алис иржайгъан дей. Абас МАМАЕВ. Къутлав телеграмма 24 Гьюрметли агъалар, инилер ва къызардашлар! Кёп миллетли Хумторкъали районну халкъыны ва оьзюмню атымдан сизин Рамазан айны башланыву булан къутлайман. Бу ораза тутувну айы яхшы ишлени ва таза умутланы тувдура. Эртенги намаздан яссы намаз болгъунча оьтгереген заманны гьар мюгьлетиндеги Есибиз берген ниъматлардан пайдаланыгъыз! Умутларыгъыз яшавгъа чыкъсын учун Аллагьны Къудратына инанывугъуз къатты болсун, намазларыгъыз Ол къабул этердей даражада къылынсын! Насипли болугъуз! Сизге савлукъ, ожакъларыгъызгъа берекет ёрайман! М. Б. БАММАТОВ, «Хумторкъали район» муниципал къурулувну башчысы. шакир озгъан (х. а.) ны ичинде не барны еси билер (х. а.). 16. Адамны чачын язмакъ учун къолланагъан алат. 17. Сабанны арышын боюнсагъа бегитеген эки тогъай агъач (э. с.). 18. Харбузну, юзюмню, не де башгъа емишлени балы. 20. Оьсюмлюклер ва отлар оьзюнден болагъан оланы оьзеги. 28. Юз йыл. 29. Сувну ичиндеги къуру топуракъ. 30. Дюнья, ер юзю. 32. Емиш. 33. кёп берсе, ач къодукъ да къутурар (х. а.). 34. Къатынгишини аты. 35. Тиштайпаны танышына, на, къурдашына шолай айтыла. ЖАВАПЛАРЫГЪЫЗНЫ КЪАРАВУЛЛАЙБЫЗ. Тизген Насрулла БАЙБОЛАТОВ. Май айны 29-нда чыкъгъан кроссвордну жаваплары: Солдан онггъа: 1. Чакъ. 3. Къаз. 4. Аба. 5. Къув. 6. Зух. 8. Ума. 9. Къум. 11. Къан. 13. Таж. 15. Ант. 17. Уюкъ. 18. Шал. 19. Сал. 20. Ана. 21. Агъа. 22. Къол. Оьрден тюпге: 2. Къавум. 3. Къазакъ. 5. Къакъ. 7. Хан. 10. Уча. 12. Аян. 13. Таш. 14. Жулаа. 15. Акъсакъ. 16. Тал. Бу бетни Я. БИЙДУЛЛАЕВ юрюте. Учредитель: Правительство РД Главный редактор К. М. АЛИЕВ Газета зарегистрирована (перерегистрирована) Управлением по Южному федеральному округу ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 26 января 2007г, Регистрационный номер ПИ» ФС Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые несут ответственность за достоверность и объективность представленных для публикации материалов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке ссылка на «Елдаш» обязательна. Адрес редакции и издателя: , Махачкала, пр-т Петра 1,61, Дом печати, 9 этаж Телефакс: Адреса сайта: (для офиц.переписки) ТЕЛЕФОНЫ: Приемной главредактора Заместители главредактора- К. Г. Караев, А. Л. Салимурзаев Ответственный секретарь П. X. Хайбуллаева Редактора отделов: Информации, общества и политики Б. Ольмесова Культуры Я. Б. Бийдуллаев Элект. версии Р. А. Ильясова Гл. бухгалтер Б. Д. Шихвалисва Обозреватели (корреспонденты) А. Гамзаев П. Бекеева Н. Байбулатов Н. Магомедов ИНДЕКС Газета набрана и сверстана на компьютерной базе газеты «Ёлдаш» Отпечатана в типографии ООО «Издательство «Лотос», г. Махачкала, пр. Петра 1, 61, По вопросам качества печати обращаться в типографию OOO «Издательство «Лотос». Время подписания в печать , фактическое Зам. ответственного секретаря Н. АЛБАСХАНОВА Тел.: Корректор Х. ДЖАМБУЛАТОВА Верстка С. РАМАЗАНОВА Газета выходит 52 раза в году Тираж 3756 экз. Цена - свободная Заказ 6859

ПАРЛАМЕНТТИК ДЕМОКРАТИЯ: Мҥмкҥнчҥлҥктөр, тобокелчиликтер жана Тҥркия Республикасынын тажрыйбасы СИМПОЗИУМУ. 18-20- март 2011 БИШКЕК

ПАРЛАМЕНТТИК ДЕМОКРАТИЯ: Мҥмкҥнчҥлҥктөр, тобокелчиликтер жана Тҥркия Республикасынын тажрыйбасы СИМПОЗИУМУ. 18-20- март 2011 БИШКЕК ПАРЛАМЕНТТИК ДЕМОКРАТИЯ: Мҥмкҥнчҥлҥктөр, тобокелчиликтер жана Тҥркия Республикасынын тажрыйбасы СИМПОЗИУМУ 18-20- март 2011 БИШКЕК PARLAMENTER DEMOKRASĠ: Fırsatlar, Riskler ve Türkiye Cumhuriyeti Deneyimi

Подробнее

Указ Главы Республики Крым от 16 июня 2014 г. N 51-У "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Крым"

Указ Главы Республики Крым от 16 июня 2014 г. N 51-У О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Крым Указ Главы "О структуре исполнительных органов государственной власти " В целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти, в соответствии со статьей 64 Конституции

Подробнее

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Пайдаланушы нұсқаулығы (9,0 және кейінгі өнім нұсқасына арналған) Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Бұл құжаттың ең соңғы нұсқасын жүктеу үшін мына жерді басыңыз ESET

Подробнее

Выездные общественные слушания в Республике Карелия «Потенциал сельских территорий как основа сохранения и развития культурной среды в России»

Выездные общественные слушания в Республике Карелия «Потенциал сельских территорий как основа сохранения и развития культурной среды в России» Межкомиссионнный проект Общественной палаты Российской Федерации Выездные общественные слушания в Республике Карелия «Потенциал сельских территорий как основа сохранения и развития культурной среды в России»

Подробнее

Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны П О С Т А Н О В Л Я Ю: Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны от 12.02.2014 822 О перечне должностных лиц Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные

Подробнее

В России может появиться омбудсмен по охране здоровья

В России может появиться омбудсмен по охране здоровья В России может появиться омбудсмен по охране здоровья Новый уполномоченный займется соблюдением прав граждан на получение медицинской помощи, а также проведет мониторинг состояния больниц и поликлиник.

Подробнее

Стандарты и качество оказания медицинской помощи детям

Стандарты и качество оказания медицинской помощи детям Бизнес-энциклопедия Стандарты и качество оказания медицинской помощи детям Том 1 Бонниер Бизнес Пресс Санкт-Пе тер бург Стандарты и качество оказания медицинской помощи детям СПб.: Бонниер Бизнес Пресс,

Подробнее

Габоева Зульфия Мустафировна КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ. 10.02.19 теория языка

Габоева Зульфия Мустафировна КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ. 10.02.19 теория языка На правах рукописи Габоева Зульфия Мустафировна КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 10.02.19 теория языка АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата

Подробнее

ПОВЕСТКА сорок седьмого заседания Законодательного Собрания Свердловской области 20 мая 2015 года

ПОВЕСТКА сорок седьмого заседания Законодательного Собрания Свердловской области 20 мая 2015 года Проект ПОВЕСТКА сорок седьмого заседания Законодательного Свердловской области 20 мая 2015 года 1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. Представление председателя Свердловского

Подробнее

от 25 декабря 2014 г. 499-

от 25 декабря 2014 г. 499- от 25 декабря 2014 г. 499- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 декабря 2013 г. 416 «Об утверждении Порядка предоставления льготных путевок на санаторно-курортное

Подробнее

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 30.12.2013 52 г. Томск Об аттестационной комиссии Департамента инвестиций В соответствии с частью 9 статьи 48, частью 4 статьи 49 Федерального закона от 27

Подробнее

Открытость - Компетентность - Результат. Результаты заявочной кампании конкурса РНФ на проведение исследований с привлечением молодых исследователей

Открытость - Компетентность - Результат. Результаты заявочной кампании конкурса РНФ на проведение исследований с привлечением молодых исследователей Результаты заявочной кампании конкурса РНФ на проведение исследований с привлечением молодых исследователей Распределение поданных заявок по федеральным округам, % 8% 5% 3% 1% Приволжский федеральный округ

Подробнее

выполнения представленных на слайде законов Хабаровского края о переданных государственных полномочиях в сфере здравоохранения:

выполнения представленных на слайде законов Хабаровского края о переданных государственных полномочиях в сфере здравоохранения: О финансовом обеспечении реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края (решения Совета от 15.06.2012 54, 56) Уважаемые коллеги! Сегодня в российском

Подробнее

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОНД МИРА НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА И МИР»)

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОНД МИРА НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА И МИР») ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ: МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОНД МИРА НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА И МИР») СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР

Подробнее

Роль кластеров в развитии биотехнологий на территории Кировской области и инструменты государственной поддержки участников кластеров

Роль кластеров в развитии биотехнологий на территории Кировской области и инструменты государственной поддержки участников кластеров Роль кластеров в развитии биотехнологий на территории Кировской области и инструменты государственной поддержки участников кластеров Толстобров Сергей Сергеевич, глава департамента экономического развития

Подробнее

История нашей школы уводит нас в прошлое столетие. Из сохранивщихся документов и со слов старожилов учителей села стало известно, что в 1912 в селе

История нашей школы уводит нас в прошлое столетие. Из сохранивщихся документов и со слов старожилов учителей села стало известно, что в 1912 в селе История нашей школы уводит нас в прошлое столетие. Из сохранивщихся документов и со слов старожилов учителей села стало известно, что в 1912 в селе была открыта школа. Развитие села, рост населения требовали

Подробнее

Перспективы развития биотехнологий в Кировской области

Перспективы развития биотехнологий в Кировской области Перспективы развития биотехнологий в Кировской области Кузнецов Алексей Борисович, заместитель Председателя Правительства Кировской области 11 декабря 2014 г. Исторические предпосылки развития биотехнологий

Подробнее

IV МОСКОВСКИЙ УБРАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ТЕМА: «ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА»

IV МОСКОВСКИЙ УБРАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ТЕМА: «ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА» IV МОСКОВСКИЙ УБРАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ТЕМА: «ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА» При поддержке Программная Правительства Москвы дирекция Urban Land Institute 6 ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА Город развивается сам

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЯЮ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «сельсовет «Касумкентский» СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА 368760, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент, пер. М. Стальского 4, тел.

Подробнее

Летняя школа Высшей школы урбанистики «Технологии развития проектов городского активизма»

Летняя школа Высшей школы урбанистики «Технологии развития проектов городского активизма» Летняя школа Высшей школы урбанистики «Технологии развития проектов городского активизма» Дата проведения: 1-7 июля 2013 г. Место проведения: Высшая школа экономики. Москва, ул. Мясницкая, 20. Летняя школа

Подробнее

Урок 11. Задание 130. Я живу' на Не'вском проспе'кте. На како'м этаже'? На второ'м этаже'. PREPOSITIV. m. n. f.

Урок 11. Задание 130. Я живу' на Не'вском проспе'кте. На како'м этаже'? На второ'м этаже'. PREPOSITIV. m. n. f. 103 Я живу' на Не'вском проспе'кте. На како'м этаже'? На второ'м этаже'. PREPOSITIV m. n. f. -ОМ / -ЕМ -ОЙ / -ЕЙ Не'вский проспе'кт Садо'вая у'лица Где? на Не'вскОМ проспе'кте на Садо'вОЙ у'лице 1 пе'рвый

Подробнее

РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»

РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА» РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА» РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА» г. Москва 19 апреля 2014 г.

Подробнее

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 2 5 СТАТЬИ 84.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»,

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 2 5 СТАТЬИ 84.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 2 5 СТАТЬИ 84.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Акционерное общество

Подробнее

Журнал «Aфиша Мир» Практика удачных путешествий

Журнал «Aфиша Мир» Практика удачных путешествий Журнал «Aфиша Мир» Практика удачных путешествий 1 О журнале «Афиша Мир» журнал о путешествиях как образе жизни, о ярких впечатлениях и существенных деталях В каждом номере подробные советы по организации

Подробнее

Открытый бюджет на 2015 год

Открытый бюджет на 2015 год Открытый бюджет на 2015 год Комитета по ветеринарии Мурманской области Январь 2015 года Основной целью деятельности государственной ветеринарной службы Мурманской области является сохранение эпизоотического

Подробнее

Приложение 1 к приказу Минприроды России от 201 г.

Приложение 1 к приказу Минприроды России от 201 г. Приложение 1 к приказу от 201 г. Состав Организационного комитета по обеспечению участия Российской Федерации в трехстороннем международном проекте «Год Финского залива 2014» Гизатулин Ринат Ринатович

Подробнее

Поздравления в связи с 15-летием образования Счетной палаты Российской Федерации

Поздравления в связи с 15-летием образования Счетной палаты Российской Федерации Поздравления в связи с 15-летием образования Счетной палаты Российской Федерации Коллективу и ветеранам Счетной палаты Российской Федерации Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой - 15-летием

Подробнее

ИСТОРИЯ РОССИИ. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

ИСТОРИЯ РОССИИ. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИСТОРИЯ РОССИИ. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ РАЗДЕЛ I. История Руси - России(IХ ХVII века) Тема 1. Древняя Русь (IХ ХIII века) 1. На какой территории было создано Древнерусское государство? 2. Кем было создано Древнерусское

Подробнее

Программа проведения областного конкурса «Учитель года 2015» 20 24 апреля 2015 года г. Смоленск

Программа проведения областного конкурса «Учитель года 2015» 20 24 апреля 2015 года г. Смоленск Программа проведения областного конкурса КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Ректор ГАУ ДПОС «СОИРО» Кольцова Ольга Станиславовна Телефон: 8 (81) 8-95- Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 0а Сайт: www.dpo-smolensk.ru

Подробнее

Всероссийская Конференция «Устойчивое и безопасное развитие. Безопасный город» 19 мая 2015 г. г. Москва, ВДНХ, павильон 75

Всероссийская Конференция «Устойчивое и безопасное развитие. Безопасный город» 19 мая 2015 г. г. Москва, ВДНХ, павильон 75 Всероссийская Конференция «Устойчивое и безопасное развитие. Безопасный город» 19 мая 2015 г. г. Москва, ВДНХ, павильон 75 Открытие Международного Салона «Комплексная безопасность 2015» 11.30-12.00 Регистрация

Подробнее

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! «Интеграция. Жизнь. Общество» 22-24 апреля 2015 Выставка реабилитационного оборудования и технологий Реабилитация / интеграция / мобильность / забота / уход / спорт / стиль жизни

Подробнее

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам предоставления и распределения в 2015 году иных из федерального бюджета бюджетам субъектов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям

Подробнее

Приложение 4. к Приказу от «2015г. «Утверждаю» ПОЛОЖЕНИЕ >проведении Слета социальных волонтеров «Благодарное поколение -2015»,

Приложение 4. к Приказу от «2015г. «Утверждаю» ПОЛОЖЕНИЕ >проведении Слета социальных волонтеров «Благодарное поколение -2015», Приложение 4. к Приказу от «2015г. «Утверждаю» ПОЛОЖЕНИЕ >проведении Слета социальных волонтеров «Благодарное поколение -2015», посвящается 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

Подробнее

36-й Турниир Городов. Число участников в городе Воронеж: 62. Число дипломов: 2. Число работ: 82

36-й Турниир Городов. Число участников в городе Воронеж: 62. Число дипломов: 2. Число работ: 82 Стр. 1 из 18 36-й Турниир Городов Число участников в городе Воронеж: 62 Число дипломов: 2 Число работ: 82 1. Антропова Марина 8 класс, л1, Воронеж оценки: - - - - - 0 0 2. Бекбулатов Арсений 8 класс, л7,

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 5 марта 2015 г. 193 МОСКВА Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального

Подробнее

Навигатор для зачетной сессии по истории. Обязательные учебные пособия (литература):

Навигатор для зачетной сессии по истории. Обязательные учебные пособия (литература): Класс: 8 Навигатор для зачетной сессии по истории. Триместр: II Учитель: Бубникова Александра Николаевна Способы связи с учителем: bubnikova@list.ru Расписание работы учителя: Пн 9 16 Консультации 15 16

Подробнее

Перспективы создания Единых Центров Процессинга и Биллинга (ЕЦПиБ) в субъектах Российской Федерации. Астрахань, сентябрь 2013

Перспективы создания Единых Центров Процессинга и Биллинга (ЕЦПиБ) в субъектах Российской Федерации. Астрахань, сентябрь 2013 Перспективы создания Единых Центров Процессинга и Биллинга (ЕЦПиБ) в субъектах Российской Федерации Астрахань, сентябрь 2013 Решение ключевых задач в регионе Россия рейтинг 2012 г. (по 100 странам мира)*

Подробнее

О республиканском конкурсе авторских дополнительных мастер-классов «Педагог-мастер»

О республиканском конкурсе авторских дополнительных мастер-классов «Педагог-мастер» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ ПРИКАЗ г. Казань БОЕРЫК ю с т и ц и я О республиканском конкурсе авторских дополнительных мастер-классов

Подробнее

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА РУССКИЙ, 1 Кaзaкшa,13 Содержание Установка, 2-3 Распаковка и выравнивание Подключение к водопроводной и электрической сети Пеpвый цикл стирки Технические характеристики

Подробнее

ПЛАН мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых Государств

ПЛАН мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых Государств 1. Принятие Советом глав государств Заявления в связи с 20-летием образования ПЛАН мероприятий, посвященных 20-летию Содружества Независимых Государств ОДОБРЕН Решением Совета глав правительств от 21 мая

Подробнее

ПРОТОКОЛ 21/14 заседания Коллегиального совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Дата: 27 ноября 2014 г. Место проведения заседания Коллегиального совета

Подробнее

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ от 10 апреля 2008 года N 20-кз (статьи и части статей, по которым должностные лица комитета Ставропольского

Подробнее

Об утверждении проекта планировки территории вблизи села Рождествено (Северо-Западный административный округ города Москвы)

Об утверждении проекта планировки территории вблизи села Рождествено (Северо-Западный административный округ города Москвы) Об утверждении проекта планировки территории вблизи села Рождествено (Северо-Западный административный округ ) В соответствии с Градостроительным кодексом и постановлением Правительства Москвы от 6 апреля

Подробнее

ТОП общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по биолого-химическому профилю

ТОП общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по биолого-химическому профилю ТОП общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по биолого-химическому профилю Регион Место в ТОП-10 Название учреждения Населенный пункт Алтайский край КГБОШИ

Подробнее

КНИГА ПОЧЁТА. Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 10» Рузаевского муниципального района

КНИГА ПОЧЁТА. Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 10» Рузаевского муниципального района КНИГА ПОЧЁТА Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 10» Рузаевского муниципального района За большой вклад в дело становления, развития и процветания школы

Подробнее

хазарский проект ...вышел великий народ хазар и стал господствовать на всей земле... Феофан Исповедник. 680 г.

хазарский проект ...вышел великий народ хазар и стал господствовать на всей земле... Феофан Исповедник. 680 г. хазарский проект...вышел великий народ хазар и стал господствовать на всей земле... Феофан Исповедник. 680 г. // восточная коллекция // Евгений Сатановский: «Вся суть истории нашей страны быть перекрёстком

Подробнее

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ МГЛУ ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ПЕКИНСКИЙ

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ МГЛУ ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ПЕКИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ МГЛУ ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ПЕКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Год основания Московского государственного лингвистического университета

Подробнее

Группа молодых петербургских художников и дизайнеров

Группа молодых петербургских художников и дизайнеров Группа молодых петербургских художников и дизайнеров В апреле 2007года на проспекте Непокоренных по инициативе Эдуарда Пичугина была организована Открытая студия Непокоренные. Пространство общей площадью

Подробнее

Проекты для издательства и библиотеки

Проекты для издательства и библиотеки Проекты для издательства и библиотеки Проекты интересны библиотеке и издательству, если 1. Есть шанс сделать их популярными 2. Они встроены в издательский бизнес и рабочие планы библиотеки есть финансирование

Подробнее

ИЗБАВИТ ОТ ДОЛГОВ! ОПЛАТИТЬ ЖКХ. ЛЕГКО! а с? ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ О СВОЕМ ДОМЕ! АВАНСОВЫЙ п л а т е ж ЗА УСЛУГИ ЖКХ АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ

ИЗБАВИТ ОТ ДОЛГОВ! ОПЛАТИТЬ ЖКХ. ЛЕГКО! а с? ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ О СВОЕМ ДОМЕ! АВАНСОВЫЙ п л а т е ж ЗА УСЛУГИ ЖКХ АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ j Собираетесь в отпуск? АВАНСОВЫЙ п л а т е ж ЗА УСЛУГИ ЖКХ ИЗБАВИТ ОТ ДОЛГОВ! ОПЛАТИТЬ ЖКХ АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ ЛЕГКО! а с? Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Прийти в МФЦ или ГУИС. Получить авансовый ЕПД. Оплатить. ПОЗАБОТЬТЕСЬ

Подробнее

18.05-22.05.15 1-я кафедра внутренних болезней Дешко М.С. 11.05-15.05.15 2-я кафедра внутренних болезней 25.05-29.05.15

18.05-22.05.15 1-я кафедра внутренних болезней Дешко М.С. 11.05-15.05.15 2-я кафедра внутренних болезней 25.05-29.05.15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 РАСПИСАНИЕ практических занятий «Курса по выбору» для студентов 6 курса лечебного факультета в весеннем семестре 2014-2015 учебного года 1-я кафедра внутренних болезней Дешко

Подробнее

Гядр суряси. Без духовности невозможно жить. Зиллят биздян узагдыр! 123 (331) ЪЦМЯ СЮЩБЯТЛЯРИ " "? Ян йахшы шярик

Гядр суряси. Без духовности невозможно жить. Зиллят биздян узагдыр! 123 (331) ЪЦМЯ СЮЩБЯТЛЯРИ  ? Ян йахшы шярик Зиллят биздян узагдыр 123 (331) ЪЦМЯ Ян йахшы шярик СЮЩБЯТЛЯРИ 4 Мясcид щеч бир щалда баьладыла билмяз 6 Чехийада Ислам 16 Бумлар юлкясиндя 3 17 Мяктябя эедянляримиз 20 Идман юлкяси 2 Мяним Ислама эялишим

Подробнее

DAAD-GoE o a E st: t П о р г о ра р м а ма м а д л д я л пра р к а ти т кан а то т в «о Р с о с с и с я и на пра р кт ике ике Докт

DAAD-GoE o a E st: t П о р г о ра р м а ма м а д л д я л пра р к а ти т кан а то т в «о Р с о с с и с я и на пра р кт ике ике Докт DAAD-GoEast: Программа для практикантов «Россияна практике» Доктор Грегор Бергхорн Глава Московского представительства DAAD Москва,, 25.03.2015 Партнёры программы AHK/ВТП Российско-немецкая внешнеторговая

Подробнее

Состав педагогических работников

Состав педагогических работников Фамилия Имя Отчество Агаркова Светлана Бавыкина Светлана Аркадьевна Байбуз Людмила Беспалов Владимир Николаевич Бешенец Дмитрий Богомолова Галина Анатольевна Болдинова Ирина Волошина Марина Витальевна

Подробнее

НАУКА РОССИИ В ЦИФРАХ 2013

НАУКА РОССИИ В ЦИФРАХ 2013 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» Центр иcследований и статистики науки

Подробнее

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ На кафедре преподают один доктор юридических наук, профессор, Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации;одиннадцатькандидатов юридических наук,

Подробнее

Положение о ежегодном внутришкольном конкурсе «Ученик года» средней общеобразовательной школы 639 города Санкт-Петербурга

Положение о ежегодном внутришкольном конкурсе «Ученик года» средней общеобразовательной школы 639 города Санкт-Петербурга Положение о ежегодном внутришкольном конкурсе «Ученик года» средней общеобразовательной школы 639 города Санкт-Петербурга В целях решения главной задачи образования формирование личности, ценностноориентированной

Подробнее

ПРОГРАММА. факультета Внешэкономбанка. «Инвестиционный менеджмент»

ПРОГРАММА. факультета Внешэкономбанка. «Инвестиционный менеджмент» ПРОГРАММА факультета «Инвестиционный менеджмент» в рамках образовательного проекта «Подготовка специалистов участников инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке институтов развития» IV Международный

Подробнее

Деятельность некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» в фотографиях за период с июня 2013 по декабрь 2014 года

Деятельность некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» в фотографиях за период с июня 2013 по декабрь 2014 года РОССИЙСКИЙ ФОНД СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ Деятельность некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» в фотографиях за период с июня 2013 по декабрь 2014 года Москва РОССИЙСКИЙ ФОНД СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ

Подробнее

Пресс-кит Строительство Многопрофильной Клиники ВМА

Пресс-кит Строительство Многопрофильной Клиники ВМА Пресс-кит Строительство Многопрофильной Клиники ВМА Начало строительства новой многофункциональной клиники на базе ВМА, безусловно, важное событие в истории отечественной военной медицины. Вместо старых,

Подробнее

анализу (European Secretariat for Cluster Analysis).

анализу (European Secretariat for Cluster Analysis). Управление территориальными кластерами: лучшие международные практики Научно-практический семинар Управление территориальными кластерами: лучшие международные практики Научно-практический семинар 30 марта

Подробнее

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО ТВОЙ УСПЕХ". 21 23 мая 2014 года. 21 мая 2014 года (среда)

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВОЕ ДЕЛО ТВОЙ УСПЕХ. 21 23 мая 2014 года. 21 мая 2014 года (среда) ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО ТВОЙ УСПЕХ". 21 23 мая 2014 года. В рамках форума пройдут: специализированная выставка для частных лиц и бизнеса «ОмсКРЕДИТэкспо» и ежегодная

Подробнее

ОТЧЁТ за I квартал 2015 года об экспозиционной и экскурсионно-массовой работе ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»

ОТЧЁТ за I квартал 2015 года об экспозиционной и экскурсионно-массовой работе ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» ОТЧЁТ за I квартал 2015 года об экспозиционной и экскурсионно-массовой работе ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» I. Экспозиционно-выставочная работа 1. Открыты выставки: Основное здание

Подробнее

//f ~ ch/'1'.11, VU,.flJ-JJd;Ьc?

//f ~ ch/'1'.11, VU,.flJ-JJd;Ьc? МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА Люсиновская ул., д. 51, Москва, 1 1 7997 Тел. (499) 237-97-63. Факс (499) 236-01-71. E-mail: Ьicab@ed.gov.

Подробнее

Чмуневич А.А.- член комиссии, главный врач соревнований Контактный тел: Стрыков А.А. (89202754401)

Чмуневич А.А.- член комиссии, главный врач соревнований Контактный тел: Стрыков А.А. (89202754401) Чмуневич А.А.- член комиссии, главный врач соревнований Контактный тел: Стрыков А.А. (89202754401) 5. Участники соревнований Соревнования проводятся по правилам Всемирной федерации каратэ (WKF). Возрастные

Подробнее

Название института (факультета): Филологический факультет Направление подготовки : Реклама и связи с общественностью (очная ф.о.)

Название института (факультета): Филологический факультет Направление подготовки : Реклама и связи с общественностью (очная ф.о.) Название института (факультета): Филологический факультет Направление подготовки : Реклама и связи с общественностью (очная ф.о.) Целевой прием 1 Питомцева Яна Сергеевна ЕГЭ 84 68 56 208 Лица, имеющие

Подробнее

Особенности отношения российского населения к науке

Особенности отношения российского населения к науке Аналитический Центр Юрия Левады Особенности отношения российского населения к науке Ольга Шувалова Ежегодная конференция Левада-Центра «События и тенденции 2013 года в общественном мнении» Москва, 23 января

Подробнее

METRO INTERNATIONAL Целевая аудитория

METRO INTERNATIONAL Целевая аудитория METRO РОССИЯ METRO INTERNATIONAL Целевая аудитория 50% населения Земли живет в городах Важно для читателей Metro Целевая аудитория газеты Metro: - жители больших городов - возраст: 20-54 года - доход:

Подробнее

Российская Федерация НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н. Принят Новгородской областной Думой 2014 года

Российская Федерация НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н. Принят Новгородской областной Думой 2014 года Проект внесен Губернатором Митиным С.Г. Российская Федерация НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ О Б Л А С Т Н О Й З А К О Н «О внесении изменений в некоторые областные законы в сфере социальной поддержки граждан» Принят

Подробнее

УКРАИНА И РОССИЯ. Нужны ли они друг другу?

УКРАИНА И РОССИЯ. Нужны ли они друг другу? УКРАИНА И РОССИЯ Нужны ли они друг другу? Общая характеристика Украины Международная специализация Украины Машиностроение: самолеты, ракетно-космическая техника, танкостроение). Агропромышленный комплекс:

Подробнее

должностных лиц органов местного самоуправления не

должностных лиц органов местного самоуправления не СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА к проекту постановления Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в некоторые постановления Государственного Совета Республики Крым» Действующая редакция Предлагаемая

Подробнее

КНИГА ПАМЯТИ. Учащийся 5 А класса Фирса Денис

КНИГА ПАМЯТИ. Учащийся 5 А класса Фирса Денис Учащийся 5 А класса Фирса Денис По папиной линии у меня есть прадедушка Долгин Илья Алексеевич. Он воевал на Ленинградском фронте, стоял на защите родного города Ленинграда в 1941-1942 гг. В 1942 году

Подробнее

Рассмотрено на заседании. подпись. от 20 г. М.П. Приказ. от 20 г. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «БАБАЮРТОВСКОЙ СОШ 2 ИМЕНИ Б. Т. САТЫБАЛОВА» БАБАЮРТ 2013 г.

Рассмотрено на заседании. подпись. от 20 г. М.П. Приказ. от 20 г. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «БАБАЮРТОВСКОЙ СОШ 2 ИМЕНИ Б. Т. САТЫБАЛОВА» БАБАЮРТ 2013 г. Рассмотрено на заседании Педагогического совета Протокол от 20 г. УТВЕЖДАЮ директор школы А.А. Девеев подпись М.П. Приказ от 20 г. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «БАБАЮРТОВСКОЙ СОШ 2 ИМЕНИ Б. Т. САТЫБАЛОВА» БАБАЮРТ

Подробнее

Федеральная служба государственной статистики. Руководитель Росстата А.Е. Суринов

Федеральная служба государственной статистики. Руководитель Росстата А.Е. Суринов Федеральная служба государственной статистики Руководитель Росстата А.Е. Суринов ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ в Российской Федерации Млрд. руб. (в фактически действовавших ценах) к предыдущему году В

Подробнее

РЕЕСТР должностей государственной гражданской службы Республики Крым

РЕЕСТР должностей государственной гражданской службы Республики Крым Приложение к Закону Республики Крым "О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Крым" РЕЕСТР должностей государственной гражданской службы Республики Крым РАЗДЕЛ I В АДМИНИСТРАЦИИ

Подробнее

Специальный приз «НАДЕЖДА» Специальный приз «НАДЕЖДА» Дипломант. Дипломант. Лауреат III степени. Лауреат I степени. II категория. Дипломант.

Специальный приз «НАДЕЖДА» Специальный приз «НАДЕЖДА» Дипломант. Дипломант. Лауреат III степени. Лауреат I степени. II категория. Дипломант. ЛАУРЕАТЫ V Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Лира Прииртышья» 2013 г. БАЛАЛАЙКА, ДОМРА, ГИТАРА I категория ЧЕРНИКОВА ИРИНА (домра) г. Сургут, Тюменская область. Родилась 08

Подробнее

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Подробнее

Современная история местного самоуправления в Вавожском районе

Современная история местного самоуправления в Вавожском районе Современная история местного самоуправления в Вавожском районе В 1994 году исполком районного Совета народных депутатов был реорганизован в Вавожскую районную администрацию. Первым главой местного самоуправления

Подробнее

1) Тоска дерева по Пророку Мухаммаду, мир Ему.

1) Тоска дерева по Пророку Мухаммаду, мир Ему. Илм 1) Ток ерев по Пророку Мумму, мир Ему. До того, кк нчли ипользовть минбр [1], Пророк, мир Ему, читл Проповеь, прилонившиь к тволу пльмы в мечети. Ког б елли минбр, то Пророк, мир Ему, тл читть проповеь

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 июля 2014 г. 379-п г. Тюмень Об утверждении Положения об организации семейного отдыха по путевкам «мать и дитя» в организациях отдыха, расположенных в Республике

Подробнее

Насырова С.И. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Кудаярова А.А. студент 3-го курса Уфимский государственный технический

Насырова С.И. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Кудаярова А.А. студент 3-го курса Уфимский государственный технический Насырова С.И. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Кудаярова А.А. студент 3-го курса Уфимский государственный технический университет (УГАТУ) РБ г. Уфа БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО

Подробнее

Темы эссе по истории.

Темы эссе по истории. Темы эссе по истории. факторы. Тема 1. Причины падения Римской империи: внутренние и внешние Тема 2. Возникновение первых государств, цивилизаций. «Цивилизация на Земле возникла не из-за благоприятных

Подробнее

Энергетический анализ и мониторинг как основа региональной политики энергоэффективности

Энергетический анализ и мониторинг как основа региональной политики энергоэффективности Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области государственное бюджетное учреждение Свердловской области «ИНСТИТУТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» Энергетический анализ и мониторинг как

Подробнее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» от 28.01.2015г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» от 28.01.2015г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» от 28.01.2015г. 15 П Р И К А З Об организации и проведении городской научно-практической конференции

Подробнее

Тема: Организация и этапы медико-статистического исследования. Основные вопросы:

Тема: Организация и этапы медико-статистического исследования. Основные вопросы: ЗАНЯТИЕ 1 Тема: Организация и этапы медико-статистического исследования. 1. Общественное здоровье и здравоохранение; наука и ее методы исследования. 2. Медицинская статистика, ее предмет и разделы. 3.

Подробнее

Качество жизни в российских городах.

Качество жизни в российских городах. Качество жизни в российских городах. 1. Удобство города для жизни... 2 2. Качество жилого фонда и жилищное строительство... 3 3. Доступность культурных учреждений... 6 4. Качество медицинского обслуживания...

Подробнее

О районном бюджете на 2015 год

О районном бюджете на 2015 год РЕШЕНИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 23 декабря 2014 г. 25 О районном бюджете на 2015 год На основании пункта 3 статьи 100 Бюджетного кодекса подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 24 апреля 729-р МОСКВА 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2015-2020 годы по Концепции развития дополнительного образования детей,

Подробнее

Мнения студентов МГЛУ СПАСИБО ЛИВАНОВУ

Мнения студентов МГЛУ СПАСИБО ЛИВАНОВУ Мнения студентов МГЛУ СПАСИБО ЛИВАНОВУ В чем только не обвиняют сегодня министра образования и науки! Если судить по некоторым выступлениям, Дмитрий Викторович Ливанов чуть ли не враг народа, как сказали

Подробнее

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ CИСТЕМАХ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ CИСТЕМАХ Российская академия наук Самарский научный центр РАН Институт проблем управления сложными системами РАН XVII Международная конференция ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ CИСТЕМАХ 22-25 июня

Подробнее

тз ху Ёё из Н жп сп э Ю З А и рт О жз вс я о йщ я, гр Р сп х, Ь дц вт р р иц Ё йщ я ё

тз ху Ёё из Н жп сп э Ю З А и рт О жз вс я о йщ я, гр Р сп х, Ь дц вт р р иц Ё йщ я ё 1 3 О жз вс я йщ я п Ь св Ы т 3 дй вс д р Ё / хк д б 6 1 хц йщ я Д ц Р 6 1 я йщ я Ь р м м мб из Н жп 6 1 мф сн о я йщ я 6 1 ею яь пе пд 6 1 ею яь йщ я ги 6 1 хг Ш дц ок вж Э Ю 6 1 ц йи мф Ж тз ху Ёё из

Подробнее

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОЛОЖЕНИЕ «О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ КЕМГУ» Версия 01

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОЛОЖЕНИЕ «О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ КЕМГУ» Версия 01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» () Положение о материальной помощи и материальном поощрении

Подробнее

Опыт автоматизации основной деятельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на базе СЭД «Directum»

Опыт автоматизации основной деятельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на базе СЭД «Directum» Опыт автоматизации основной деятельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на базе СЭД «Directum» На сегодняшний день внедрение и использование информационных технологий в деятельности контрольно-счетных

Подробнее

Экспортеры никеля и меди под ударом?

Экспортеры никеля и меди под ударом? 2 сентября 2 0 1 0 г. S I N E I R A E T S T U DI O / О Б Ъ Е КТ И В Н О Обзор компаний Экономика Превью Экспортеры никеля и меди под ударом? Премьер-министр РФ Владимир Путин призвал разработать формулу

Подробнее

ПРОГРАММА Первого Российско-Китайского Агрофорума. «Состояние и перспективы российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства»

ПРОГРАММА Первого Российско-Китайского Агрофорума. «Состояние и перспективы российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства» Проект программы на 19.06.2014 ПРОГРАММА Первого Российско-Китайского Агрофорума «Состояние и перспективы российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства» в рамках Первого Российско-Китайского

Подробнее

ГБОУДОД города Москвы «Детская музыкальная школа имени Джорджа Гершвина» г. Москва, ул. Садовническая дом 48 стр. 3 Тел. (495) 951-43-42, сайт

ГБОУДОД города Москвы «Детская музыкальная школа имени Джорджа Гершвина» г. Москва, ул. Садовническая дом 48 стр. 3 Тел. (495) 951-43-42, сайт ГБОУДОД города Москвы «Детская музыкальная школа имени Джорджа Гершвина» г. Москва, ул. Садовническая дом 48 стр. 3 Тел. (495) 951-43-42, сайт consort.su Фортепиано Скрипка, виолончель Кларнет, флейта

Подробнее

70-летию Победы посвящается (мероприятия в МБОУ Творишинская СОШ) В ноябре 2014 года музейная комната (комната Боевой Славы, руководители Недоливко Е.М., Грибова Т.А.) стала победителем районного этапа

Подробнее

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 2010 год 2011 год 2012 год

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 2010 год 2011 год 2012 год 1 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Итоги деятельности малого и среднего бизнеса в 2012 году отмечены положительным приростом основных показателей состояния и развития предпринимательского сектора экономики

Подробнее

Все только начинается

Все только начинается Все только начинается Новые времена, новые вызовы, новые возможности. Конкурировать за будущее все сложнее. Потребители становятся более требовательными, рынки менее стабильными, конкуренты более изощренными,

Подробнее