RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ"

Транскрипт

1 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ СУМГАИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SUMGAIT STATE UNIVERSITY AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF MATHEMATICS AND MECHANICS RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ Beynəlxalq elmi konfrans PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ SUMQAYIT

2 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKA İNSTİTUTU Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunur RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN PROQRAMI may 2017-ci il SUMQAYIT

3 Hörmətli Sizi Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa dəvət edirik. Konfransın açılışı 25 may 2017-ci il tarixində saat da Sumqayıt Dövlət Universitetinin Akt zalında keçiriləcək. Ünvan: Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi, 1 3

4 HƏMSƏDRLƏR: TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ Elxan Hüseynov Misir Mərdanov Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru, professor AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor SƏDR MÜAVİNLƏRİ: Ramazan Məmmədov SDU-nun elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, professor Vaqif Quliyev AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, professor ÜZVLƏR: Natiq Talıbov Qafar Atayev Ramiz Hüseynov Naib Hacıyev Zəfər Hüseynov Qadir Mənsurov Sabir Xəlilov Turqay Hüseynov Sevda Əkbərova SDU-nun tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru, dosent SDU-nun qiyabi, distant və əlavə təhsil üzrə prorektoru, dosent SDU-nun humanitar məsələlər üzrə prorektoru, dosent SDU-nun iqtisadi məsələlər üzrə prorektoru SDU-nun Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, dosent Elmi hissənin müdiri, dosent SDU-nun Doktorantura və magistratura şöbəsinin müdiri, dosent SDU-nun Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, dosent Məsul katib, dosent 4

5 PROQRAM KOMİTƏSİ Andrey Fursikov Bilal Bilalov Həmidulla Aslanov Telman Məlikov Fikrət Feyziyev Kamil Sabitov Мikola İvançov Qabil Yaqub Vladimir Yemeliçev Tamaz Tadumadze Məmməd Yaqubov Məmməd Bayramoğlu Arif Səlimov Daniyal İsrafilov Firdovsi Şərifov Sedat Akleylek Аbubəkir Маqomedov Urfat Nuri Natiq Əhmədov Knyaz Məmmədov Hamlet Quliyev Polad Qəhrəmanov Əkbər Məmmədov Moskva Dövlət Universiteti, professor, Rusiya AMEA-nın müxbir üzvü, professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan professor, Başqırdıstan, Rusiya professor, Ukrayna professor, Türkiyə professor, Belorusiya professor, Gürcüstan professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan professor, Türkiyə professor, Türkiyə professor, Ukrayna professor, Türkiyə professor, Dağıstan, Rusiya professor, Türkiyə professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan professor, Azərbaycan dosent, Azərbaycan 5

6 PLENAR İCLAS GİRİŞ SÖZÜ Elxan Hüseynov- Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru, professor MƏRUZƏLƏR 1. Azərbaycanda riyaziyyatın inkişafı tarixindən Mərdanov M.C. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor 2. 3D helmholts sistemi ilə əlaqəli normal tip parabolik tənlik və onun qeyri-lokal stabilləşməsi Andrey V. Fursikov Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, İdarəetmənin ümumi problemləri kafedrasının professoru, Rusiya 3. Qarışıq tip tənlik üçün qeyri-lokal Frankl məsələsi haqqında Sabitov K.B. Başqırdıstan Dövlət Universitetinin Sterlitamak filialı Riyazi analiz kafedrasının müdiri, Başqırdıstan Respublikası EA-nın müxbir üzvü, professor 4. Gecikən arqumentli diferensial tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri: həllərin variasiyalı düsturları, optimallaşdırma, həssaslığın analizi Tamaz Tadumadze Tbilisi Dövlət Universiteti, Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu, professor, Gürcüstan 5. Düzbucaqlı oblastda güclü cırlaşan istilikkeçirmə tənliyi üçün tərs məsələ haqqında Mikola İvançov İvan Franko adına Lvov Milli Universitetinin Diferensial tənliklər kafedrasının müdiri, professor, Ukrayna 6. Modulyar dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin inkişafı və müasir problemləri Fikrət Feyziyev Sumqayıt Dövlət Universitetinin Diferensial tənliklər və optimallaşdırma kafedrasının müdiri, professor, Azərbaycan 6

7 Уважаемый(ая) Приглашаем Вас на международную научную конференцию «Теоретические и прикладные проблемы математики» Открытие конференции состоится 25 мая 2017-го года в в Актовом зале Сумгаитского государственного университета Адрес: г. Сумгаит, 43-й квартал, ул. Бакинская,1 7

8 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ AЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СУМГАИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ мая 2017 г. Сумгаит

9 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Эльхан Гусейнов ректор Сумгаитского государственного университета, профессор Мисир Марданов директор Института математики и механики НАНА, член-корр. НАНА, профессор ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Рамазан Мамедов Вагиф Кулиев проректор по науке и инновациям СГУ, профессор зам. директора института механики и математики НАНА, профессор ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: Натиг Талыбов проректор по организации учебного процесса и технологиям обучения СГУ, доцент Гафар Атаев проректор по заочному, дистанционному и дополнительному образованию СГУ, доцент Рамиз Гусейнов проректор по гуманитарным вопросам СГУ, доцент Наиб Гаджиев проректор по экономическим вопросам СГУ Зафар Гусейнов декан факультета математики СГУ, доцент Гадир Мансуров заведующий научной частью СГУ, доцент Сабир Халилов заведующий отделом докторантуры и магистратуры СГУ, доцент Тургай Гусейнов заведующий отделом международного сотрудничества СГУ, доцент Севда Акперова ответственный секретарь, доцент 9

10 ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ Андрей Фурсиков Московский Государственный Университет, профессор, Россия Билал Билалов Институт механики и математики НАНА, член-корр. НАНА, профессор, Азербайджан Гамидулла Асланов профессор, Азербайджан Тельман Меликов профессор, Азербайджан Фикрет Фейзиев Камиль Сабитов Микола Иванчов Габиль Ягуб Владимир Емеличев Тамаз Тадумадзе Мамед Ягубов Мамед Байрамоглы Ариф Салимов Даниял Исрафилов Фирдовси Шарифов Седат Аклейлек Абубекир Магомедов Урфат Нури Натиг Ахмедов Князь Мамедов Гамлет Гулиев Полад Гахраманов Акпер Мамедов профессор, Азербайджан профессор, Башкортостан, Россия профессор, Украина профессор, Турция профессор, Белоруссия профессор, Грузия профессор, Азербайджан профессор, Азербайджан профессор, Турция профессор, Турция профессор, Украина профессор, Турция профессор, Дагестан, Россия профессор, Турция профессор, Азербайджан профессор, Азербайджан профессор, Азербайджан профессор, Азербайджан доцент, Азербайджан 10

11 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Эльхан Гусейнов ректор Сумгаитского государственного университета, профессор ДОКЛАДЫ 1. Из истории развития математики в Азербайджане Марданов М.Дж. Директор Института математики и механики НАНА, член-корр. НАНА, профессор 2. Параболические уравнения нормального типа, связанные с 3D системами Гельмгольца, и их нелокальная стабилизация Фурсиков А.В. Профессор кафедры общих проблем управления механико-математического факультета МГУ, Россия 3. О нелокальной задаче Франкля для уравнений смешанного типа Сабитов К.Б. Заведующий кафедрой математического анализа Стерлитаматского филиала Башкортостанского государственного университета, член-корр. АН Башкортостанской Республики, профессор 4. Некоторые задачи качественных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом: формулы вариации решения, оптимизация, анализ чувствительности Тадумадзе Т. Тбилисский государственный университет, Институт прикладной математики, профессор 5. Обратная задача для сильно вырождающегося уравнения теплопроводности в прямоугольной области Иванчов М. Заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Львовского национального университета имени Ивана Франко, Львов, Украина 6. Развитие и современные проблемы теории модулярных динамических систем Фейзиев Ф.Г. Заведующий кафедрой Дифференциальных уравнений и оптимизации, СГУ, профессор 11

12 MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC SUMGAIT STATE UNIVERSITY AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF MATHEMATICS AND MECHANICS THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS OF MATHEMATICS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM May 25-26, 2017 Sumgait

13 Dear We invite you to the international scientific conference on Theoretical and Applied Problems of Mathematics Opening ceremony of the conference will be held on May 25, 2017 at 11:00 in the Assembly Hall of the Sumgait State University Adress: Sumgait, 43 rd block, Baku Street, 1 13

14 CO-CHAIRMEN: ORGANIZING COMMITTEE Elkhan Huseynov Misir Mardanov Rector of Sumgait State University, professor Director of ANAS Institute of Mathematics and Mechanics, associate member of ANAS, professor VICE-CHAIRMEN: Ramazan Mammadov Vagif Guliyev MEMBERS: Natig Talibov Gafar Atayev Ramiz Huseynov Naib Hajiyev Zafar Huseynov Gadir Mansurov Sabir Khalilov Turgay Huseynov Sevda Akberova Vice-Rector on Science and Innovations of SSU, professor Deputy director of ANAS Institute of Mathematics and Mechanics, associate member of ANAS, professor Vice-Rector on Education management and training technologies of SSU, associate professor Vice-Rector on Correspondence, distant and extra-education, associate professor Vice-Rector on Humanitarian Issues of SSU, associate professor Vice-Rector on Economic Issues of SSU Dean of Faculty of mathematics, SSU, associate professor Head of Scientific Section, SSU, associate professor Head of Doctorate and masters Program of SSU, associate professor Head of the International Cooperation Office, SSU, associate professor Executive secretary, associate professor 14

15 PROGRAM COMMITTEE Andrei Fursikov Moscow State University, professor, Russia Bilal Bilalov Associate member of ANAS, professor, Azerbaijan Hamidulla Aslanov professor, Azerbaijan Telman Melikov professor, Azerbaijan Fikrat Feyziyev professor, Azerbaijan Kamil Sabitov professor, Bashgortostan, Russia Mikola Ivanchov professor, Ukraine Gabil Yagub professor, Turkey Vladimir Yemelichev professor, Belarus Tamaz Tadumadze professor, Georgia Mammad Yagubov professor, Azerbaijan Mammad Bayramoglu professor, Azerbaijan Arif Salimov professor, Turkey Daniel Israfilov professor, Turkey Firdovsi Sharifov professor, Ukraine Sedat Akleylek professor, Turkey Abubakir Mahammadov professor, Dagestani, Russia Urfat Nuri professor, Turkey Natiq Ahmedov professor, Azerbaijan Knyaz Mammadov professor, Azerbaijan Hamlet Guliyev professor, Azerbaijan Polad Gahramanov professor, Azerbaijan Akbar Mammadov professor, Azerbaijan 15

16 PLENARY SESSION OPENING SPEECH Elkhan Huseynov- The rector of Sumgait State University, professor REPORTS 1. From the history of the development of mathematics in Azerbaijan Mardanov M. G. Director of ANAS Institute of Mathematics and Mechanics, associate member of ANAS, professor 2. Normal type parabolic equation connected with 3D helmholtz system and its nonlocal stabilization Fursikov A. V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics Moscow, Russia 3. On nonlocal Frankle question for mixed type equation Sabitov K. B. Sterlitamak branch of Bashgortostan State University, head of Department of MA, associate member of AS of Bashgortostan Republic, professor 4. Some Questions of the Qualitative Theory of Delayed Differential Equations: Variation Formulas of Solutions, Optimization, Sensitivity Analysis Tadumadze T. Tbilisi State University, Institute of Applied Mathematics, Tbilisi, Georgia 5. An inverse problem for a strongly degenerate heat equation in a rectangular domain Ivanchov M. Ivan Franko National University of Lvov Head of Department of Differential Equations, professor, Ukraine 6. The devolepment and modern problems of theory of modular dynamic systems Feyziyev F.G. Head of Department of Differential equations and optimization, SSU, professor, Azerbaijan 16

17 I BÖLMƏ. FUNKSİONAL ANALİZ VƏ FUNKSİYALAR NƏZƏRİYYƏSİ Həmsədrlər: prof. Aslanov H.İ. (AMEA), prof. Qəhrəmanov P.F. (SDU) Elmi katib: dos. Səfərli İ.S. (SDU) I СЕКЦИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ Сопредседатели: проф. Асланов Г. И. (НАНА) проф. Гахраманов П.Ф. (СГУ) Ученый секретарь: доц. Сафарли И.С. (СГУ) PART 1. FUNCTIONAL ANALYSIS AND FUNCTIONS THEORY Co-Chairmen: prof. Aslanov H.I. (ANAS) prof. Qahramanov P.F.(SSU) Scientific Secretary: Ph.d Safarli I.S.(SSU) may aud. мая aуд. 303 may aud. 1. Salimov A. On structure-preserving connections (Atatürk University, Turkey) 2. Асланов Г.И., Байрамова Н.С. О резольвенте операторного уравнения высокого порядка на конечном отрезке (ИММ НАНА, CГУ) 3. Мусаева М.А. Численное решение обратной задачи определения квантового потенциала (АГПУ) 4. Наджафов А.М., Гасымова А.М. О некоторых свойствах функций из пространства лизоркина-трибеля-морри (ИММ НАНА, CГУ) 5. Гамидов Э. Г. О гладких решениях одного типа операторно дифференциального уравнения второго порядка в гильбертовом пространстве (АГПУ) 6. Гусейнов З.Г., Мамедов М.М., Сулейманов С.Е. Коэрцитивная разрешимость системы линейных 17

18 операторных пучков (CГУ, БГУ) 7. Рагимов Ф.Г. Об усиленном законе больших чисел для семейства моментов первого выхода за уровень в случайном блуждании, описываемом нелинейной функциeй от процесса авторегрессии первого порядка (ar(1)) (БГУ, ИММ НАНА) 8. Алиев Б.А. Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для операторного уравнения штурма-лиувилля с квадратичным спектральным параметром в краевых условиях (ИММ НАНА, АГПУ) 9. Zamanov H.İ. Bir sinif sərhəd məsələsinin həll olunması haqqında (BMU) 10. Kerbalayeva R.E. Some Characterization of the Space of Lizorkin Triebel Morrey Type (IMM of NASA) 11. Алиев И.В. Разрешимость нерегулярной задачи для дифференциального уравнения второго порядка со спектральным параметром (АГПУ) 12. Qazıyeva A.T. Aralıq törəmələrin qiymətləndirilməsi haqqında (BDU) 13. Orujova A.T., Rusmatova N.R. İnterpolation theorems for Nikolskii-Morrey type spaces (IMM of NASA) 14. Гусейнов И.М., Мамедова А.Ф. Задача рассеяния для ангармонического уравнения (БГУ, ИММ НАНА, ГГУ) 15. Məmmədova T.B. İbtidai sinif riyaziyyat dərslərində modelləşdirmə metodunun köməyi ilə məsələ həlli (BSU) 16. Джабарзаде Р.М., Джабраилова А.Н. О разложении со скобками по собственным и присоединенным векторам многопараметрической системы операторов в гильбертовом пространстве (ИММ НАНА) 17. Ağayeva G.A. Bir sinif sərhəd məsələsinin Fredholumluğu haqqında (BDU) 18. Mustafayeva Y.Y., Aliyev N.A., New method of investigation of the solvability of three-dimensional helmholtz equation with nonlocal boundary value conditions depending on a parameter (DAMC,BSU) 19. Исмайлов М.И. Об обобщении бесселевых и гильбертовых систем в несепарабельных банаховых пространствах (БГУ, ИММ НАНА) 18

19 20. Асланов Г.И., Гасанов Ф.М., Сулейманов С.Е. Об асимптотическом поведении решений операторнодифференциальных уравнений с частными производными в гильбертовом пространстве (ИММ НАНА, БГУ) 21. Сабзалиев М.М. Aсимптотика решения бисингулярно возмущенного эллиптического уравнения высокого порядка, вырождающегося в эллиптическое уравнение более низкого порядка (АГУНиП) 22. Сабзалиев М.М., Керимова М.Э. Aсимптотика решения краевой задачи для сингулярно возмущенного однохарактеристического дифференциального уравнения (АГУНП) 23. Gasimov Y.S., Aliyeva A.R. On a numerical solution of a shape optimization problem for the eigenvalues of Pauli operator (IAM, BSU) 24. Бабаева C.Ф. Об - разрешимости одного класса краевой задачи для операторно-дифференциального уравнения в гильбертовом пространстве (БГУ, ИММ НАНА) 25. Асланов Г.И., Гадирли Н.А. Oценки для числа собственных значений операторно-дифференциального урaвнения второго порядка на полуоси (ИММ НАНА, CГУ) 26. Алиев З.С., Ашурова Л.В. О бифуркации решений нелинейной задачи штурма-лиувилля с индефинитным весом. (БГУ, ИММ НАНА, CГУ) 27. Bilalov B.T. Ismayilov M.I. Bessel families and uncountable frames in non-separable hilbert spaces. (IMM of NASA, BSU, IIT of NASA) 28. Əhmədov S.Z., Mehdiyev A.Ə. Bir spektral məsələnin məxsusi ədədlərinin asimptotikasının tapılması (BDU) 26 May Мая May aud. aуд. aud Humbataliyev R.Z. Some theorems for the type of entire functions (APSU) 30. İsmayılov E.U. Kvadratik operator dəstənin rezolventasının bir qiymətləndirilməsi haqqında (BDU) 19

20 31. Курбанов В.М., Буксаева Л.З. О риссовости корневых вектор-функций разрывного оператора дирака с суммируемым коэффициентом (АГПУ) 32. Babayev R.F. The embedding theorems in generalized Sobolev- Morrey type space (IMM NASA) 33. Ханмамедов А.Х., Алескеров Р.И. О специальных решениях дискретной системы дирака на всей оси (БГУ, ИММ НАНА, ГГУ) 34. Nizami Mustafa, Nur Sheyma Chiceksis. Radii of starlikeness and convexity of certain subclass of analytic and univalent functions (Department of Mathematics, Kafkas University, Turkey) 35. Nizami Mustafa. Starlikeness and convexity of some analytic and univalent functions (Department of Mathematics, Kafkas University, Turkey) 36. Israfilov D.M., Ahmet Testici Varol. Fractional order modulus and approximation in weighted variable exponent spaces (Balikesir University Department of Mathematics, Turkey) 37. Israfilov D.M., Ahmet Testici Varol. Approximation by matrix transform in weighted lebesgue space with variable exponent (Balikesir University Department of Mathematics, Turkey) 38. Israfilov D.M., Elife Gursel Ramazan, Esra Akcay Abubekir. Maximal convergence in smirnov classes with variable exponent (Balikesir University Department of Mathematics, Turkey) 39. Бабаев Р.М. Oб обратном некоторого обобщения потенциала рисса (БГУ) 40. Садыгова С.Р., Касимов З.А. Базисность части системы экспонент с вырождающимися коэффициентами в классах харди (ИММ НАНА) 41. Алиева К.Г. Aсимптотика функции грина при оператора L (CГУ) 42. Асланов Г.И., Гусейнов З.Г. О полноте одной системы функций(имм НАНА, CГУ) 43. Магомедов А.М. Разбиение на несколько подмножеств с равными суммами элементов (Дагестанский государственный университет, Россия) 44. Аскеров В.А. Полнота корневых векторов неограниченного оператора (ФГПУ) 20

21 45. Сулейманов Н.М., Фараджли Д.Е. Об оценках типа виманавалирона в области дифференциальных уравнений (ИММ НАНА) 46. Магомедов А.М., Алибекова П.Х. Рекуррентные формулы для перечисления разбиений (Дагестанский государственный университет, Россия, Махачкала) 47. Фатуллаева Л.Ф. Об устойчивости многослойных вязкоупругих стержней при различных краевых условиях (БГУ) 48. Shahbazov A.I., Seyidov D.A., Panahova Z.A. Eigensubcpaces of composition operators on the spaces of holomorphic functions (IMM of NASA, ASPU, NSU) 49. Ismayilov M.I., Salimov M.Y. The well-posedness of an inverse coefficient problem for a parabolic equation with a general impedance boundary condition (Gebze Technical University, Gebze 41400, Kocaeli, Turkey, SDU) 50. Sedat Akleylek, Hakan Kutucu, Ramin Mohammadi. Optimizing Reliability and Energy in Wireless Sensor Networks with an Effective Topology (Ondokuz Mayıs University, Karabük University, Turkey) 51. Jafarov S.Z. On approximation of functions in weighted generalized grand Lebesgue spaces (Mush Alparslan University, Turkey) 52. Hüseynov V.H. Gecikən arqumentli bir sərhəd məsələsinin məxsusi ədədləri və məxsusi funksiyaları haqqında (ADİU) 53. Искендеров Н.Ш., Алимарданова К.А. Прямая задача рассеяния для системы пяти гиперболических уравнений первого порядка на полуоси с тремя заданными рассеянными волнами (БГУ, ИММНАНА) 54. Cəfərova A.M., Cəfərov E.İ. Yeni tip fərq tənlikləri cütlüklərinin dəqiq həlləri: Uilson və kəsilməz Han çoxhədliləri (AMERMİ, AMEAFİ) 55. Мамедова-Султанова Э.Б. О двукратной полноте собственных и присоединенных векторов одного класса операторных пучков второго порядка(бгу) 56. Сорокин В.А. Асимптотика для комбинаторной суммы биномиальных коэффициентов (УГНТУ, Россия) 57. Абдулзаде С.И. О модулях гладкости в различных пространствах L p p, 1 (АГЭУ) 58. Аббасова Ю.Г. Покомпонентная расходимость для 21

22 дифференциального оператора третьего порядка с матричными коэффициентами (ИММ НАНА) 59. Шахбазов Р.И. Сходимость спектрального разложения по собственным функциям дифференциального оператора нечетного порядка, функции из класса W 1 ( G ) 1 (АГПУ) 60. Рзаева Х.Ш. Глобальная бифуркация решений некоторых нелинеаризируемых одномерных систем дирака (ГГУ) 61. Veysel Nezir. Asymptotically isometric copies of (Kafkas University, Turkey) 62. Гасымова Г.М. О регулярной разрешимости одной краевой задачи для эллиптического дифференциального уравнения (БГУ) 63. Shukurov A.Sh., Ismayilov N.A. On the completeness and minimality of the exponential system with degenerate coefficients (GSU) 64. Гулиева А.А. Базисность возмущенной системы экспонент в пространстве Морри-Лебег (ИММ НАНА) 65. Dadashova I.B. Potential operators in modified Morrey spaces defined on carleson curves (BSU) 66. Hüseynov H.M., Lətifova A.R. Birtərtibli qeyri-lokal diferensial operator üçün iz düsturu (BDU, AMEA RMİ) 67. Bayramov A.M., Alməmmədov M.S. IV tərtib bir diferensial operatorun izi haqqında (ADPU, ADİU) 68. Orujov A.D. On the Floquet solutions of the differential equation with almost periodic coefficients when characteristic polynomial has multiple roots (Cumhuriyet University, Turkey) 69. Рзаев Р.М., Гусейнова Л.Э. О локальных свойствах многомерного сингулярного интеграла (АГПУ) 70. Годжаева Х.Р. О сходимости спектрального разложения функции из класса W 1 1 G по собственным функциям дифференциального оператора четного порядка (АГПУ) 71. Джафарова С.А. О порядке сходимости сингулярных L p 1;1 p 1 (АГЭУ) интегралов гегенбауэра в метрике, 72. Багирова C.М. О регулярной разрешимости второй краевой задачи (ГГУ) 73. Aliyev A.B., Pashayev A.F. The existence and nonexistence of global solutions of the Cauchy problem for a fractional damping semi-linear pseudo-hyperbolic equations (ATU, IMM NASA) 74. Gadirova G.R. The well-posedness of the Cauchy problem for 22

23 one system of thermoelasticity with singular coefficient (IMM NASA) 75. Ceferli V., Cigdem Gunduz Aras, Bayramov S. Soft sequences topological spaces (BSU, Kocaeli University) 76. Muradova Sh.A. Parabolic fractional integral operators with rough kernels in parabolic local generalized Morrey spaces (IMM NASA) 23

24 II BÖLMƏ. DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR VƏ RİYAZİ FİZİKA Həmsədrlər: prof. Quliyev H.F. (BDU), prof. Hacıyev T.S. (AMEA) Elmi katib: dos. Məmmədov Ə.C. (SDU) II СЕКЦИЯ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА Сопредседатели: проф. Кулиев Г.Ф. (БГУ) проф. Гаджиев Т.С. (НАНА) Ученый секретарь: доц. Мамедов А.Дж. (СГУ) PART II. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL PHYSICS Co-Chairmen: prof. Guliyev H.F. (BSU) prof. Hajiyev T.S. (NASA) Scientific Secretary: Ph.d. Mamedov A.C. (SSU) 25 May Мая May aud. aуд. aud Бабанлы В.Ю., Алиев Н.А., Алиев А.М. Исследование одной задачи для уравнения фильтрации нефти к центральной совершенной скважине (БГУ) 2. Бабанлы В.Ю. Исследование математической модели процесса фильтрации (БГУ, ИПМ) 3. Намазов Ф.М., Алиев С.Дж. Алиева А.Г. Исследование решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений длинных волн (БГУ, ИММ НАНА) 4. Hasanova Sh.M. Bifurcation from intervals surrounding the principial eigenvalues of the quasilinear elliptic problems with indefinite weight (IMM of NASA) 5. Kalemkuş Ü.O. Dördtərtibli operator-diferensial tənliklər üçün bir sinif sərhəd məsələsi haqqında (NDU) 24

25 6. Cəlilov K.Ə. Bükülmə tipli bir qarışıq məsələnin həlli haqqında (BDU) 7. Сабзалиева И.М. Об асимптотике рещения краевой задачи для сингулярно возмущенного дифференциального уравнения неклассического типа произвольного нечетного порядка (АГУНП) 8. Əliyev A.B. Elastiki silindrik örtükdə mayedəki kiçik amplitudlu dalğaların yayılması haqqında (BDU) 9. Емеличев В.А., Бухтояров С.Е. О ядре и радиусе устойчивости многокритериального варианта инвестиционной задачи Марковица с критериями рисков (Белорусский государственный университет) 10. Гусейнов С.Т., Садигов М.Н. O непрерывности по гельдеру решений вырождающихся квазилинейных уравнений эллиптического типа (БГУ, CГУ) 11. Алиев Н.А., Ахундов И.С., Алиев А.М. Исследование одной граничной задачи для неоднородного уравнения Коши- Римана (БГУ, ИПМ) 12. Zulfaliyeva G.S., Mammadova K.N. Qualitative property of solutions degenerate elliptic equations (SSU, IMM of NASA) 13. Hajiyev T., Yagnaliyeva A. Regularity of solution degenerates parabolic non-linear equations (IMM of NASA, SSU) 14. Гахраманов П.Ф. Уравнение внутренней (тепловой) энергии гидродинамики двухфазных систем (CГУ) 15. Бабаджанова В.Г. Исследование волновых процессов в пористых средах, насыщенных жидкостью (CГУ) 16. Isayeva S.E., Rzayeva N.A. Timoshenko systems with memory operator in shear force (BSU, IMM of NASA) 17. Рамазанова Г.Ш., Мансимов К.Б. Об одной минимаксной задаче управления системами гурса-дарбу (ИММ НАНА, БГУ) 18. Мамедов Я.Я., Мамедли А.Г., Мамедов Р.Т. Решение задачи продолжения гармонической функции методом преобразования фурье (НИУ, ННАНА) 19. Əliyev D.Ə. Nazik divarlı dairəvi lövhələrin optimal layihə edilməsi (ARMSN "NEİM" MMC) 20. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Метод Римана в стохастических дифференциальных уравнениях в частных производных гиперболического типа (ИММ НАНА) 25

26 21. Yagub G., Zengin M. The optimal control problem for movement charged particles in the nonlinear nonhomogeneous media (Kafkas University, Turkey) 22. Мегралиев Я.Т., Аллахвердиева С.И. Об одной краевой задаче для уравнения буссинеска-лява с нелокальными интегральными по времени условиями второго рода (БГУ, МГУ) 23. Исмаилова М.Ф. O разрешимости операторнодифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных поведении резольвенты соответствующего операторного пучка на мнимых осях (МГУ) 24. Panahov G.M., Museyibli P.T. Influence of the electrostatic potential on the dynamics of gas evolution (IMM NASA) 26 May Мая May aud. aуд. aud Исмаилова М.Ф. Условия разрешимости одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка (МГУ) 26. Sayılov N.S., Əliyeva Ü.S. Kövrək dalğanın ellips konturu ətrafında tədqiqi (SDU) 27. Искендеров Н.Ш., Гусейнова А.Ф. Задача об определении неизвестных коэффициентов в псевдогиперболических уравнениях четвертого порядка (БГУ) 28. Гаджиева Г.Ф., Агаева Г.Э. Движение взвешенных твердых частиц в жидкой среде (СГУ) 29. Джаббаров И.И., Сафарли И.С. Применение дифференциального уравнения к одному из гидродинамических задач (СГУ) 30. Биккулов М.И. О классах единственности решения одной смешанной задачи для эллиптического уравнения 6-го порядка в неограниченной области (УГНТУ, Стерлитамаке) 31. Balayev M.K., Qocayeva G.I. Qeyri-xətti adi diferensial tənliklər sisteminə tətbiq olunan ayırma metodu (AKU, BMU) 26

27 32. Рустамова К.Ф. Исходная система уравнений движения для отдельных фаз смеси (СГУ) 33. Гулиев Э.Ф. Численный метод решения турбулентного течения в пограничном слое (СГУ) 34. Мамедова Х.А. Коррозионное разрушение круговой концентрической пластины под внутренним давлением (ИММ НАНА) 35. Шахбазова Г.Л. О функции Грина операторно дифференциального уравнения высокого порядка на конечном отрезке (ФГПУШФ) 36. Abasova G. Diferensial tənliklərin iqtisadiyyatda tətbiqi (ADİU) 37. Хазиев Ф.М.,Гаврикова Ю.В.,Имангулов Э.А. Решение дифференциальных уравнений с интервальными данными. (ФГБОУ ВПО «Филиал Уфимского государственного технического университета в г.салават», Салават, Россия) 38. Гималтдинова А.А. Краевая задача для уравнения с оператором Лаврентьева бицадзе с двумя линиями изменения типа в прямоугольной области (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российская Федерация) 39. Ермоленко А.В. Об одном решении системы уравнений типа кармана-тимошенко-нагди (Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, РФ) 40. Seyfullayeva X.İ. Lövhəyəbənzər konstruksiyanin rəqsləri tənliyinin sağ tərəfinin təyini haqqında (SDU) 41. Курбанов Н.Т., Хатамова Р.Ф. Исследование нелинейных колебаний вязкоупругих систем (CГУ) 42. Фатуллаева Л.Ф. Об устойчивости многослойных вязкоупругих стержней при различных краевых условиях (БГУ) 43. İsmayılova Ş.H., Cumaliyeva İ.C., İsmayılov R.Ş. Boru kəmərlərinin girişində maye axının riyazi modeli (SDU, ATU) 44. Əliyev A.B. Elastiki silindrik örtükdə mayedəki kiçik amplitudlu dalğaların yayılması haqqında (BDU) 27

28 45. Алиев Н.А., Фатуллаева Л.Ф., Мамедова Н.Б. Граничная задача для неоднородного уравнения Коши-Римана с нелокальными граничными условиями (БГУ) 46. Jafarov I. The sufficient conditions on the Regular Solvability of a Boundary-Value Problem for a Second-Order Partial Differential Operator Equations on a band (İMM ANAS) 47. Ахмедов Н.К., Гасанов Н.С. Задача кручения сферической оболочки с переменными модулями сдвига с закрепленной боковой поверхностью (АГИУ) 48. Paşayev N.С. Parabolik tənliklər sistemi üçün bir tərs məsələ haqqında (LDU) 49. Guliyev A.F. The estimates of parabolic potential in special domains (IMM NASA) 50. Niftullayeva Ş. Üçüncü tərtib birgə tip tənlik üçün qeyri-lokal sərhəd şərtləri daxilində məsələnin fredholmluğu (LDU) 51. Ахундов А.Я. Приближенное решение обратной задачи для эллиптического уравнения (ИММ НАНА) 52. Габдрахманова К.Ф., Маджидов М. А.Использование дифференциальных уравнений в нефтегазовом деле (Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском, Российская Федерация, г. Октябрьский) 53. Рагимова З.Н. Некоторые преобразования для сумм и j рядов вида a j x (СГУТК) j 54. Рустамова С.О. Смешанная задача для систем полулинейных гиперболических уравнения с нелинейной диссипацией и нелинейным источником (ИММ НАНА) 55. Алиев С.Я., Салимов М.Ю. Одна краевая задача для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с нелокальным интегральным по времени условием первого рода (БГУ, СГУ) 56. Salmanova G.M., Əkbərli R.S.,.Pənahova S.Q Deformasiyalanan boruda özlü mayenin hərəkəti zamanı yaranan xətti dalğalar (BDU-AzMİU) 57. Мустафаева Н.А. Глобальная бифуркация решений из бесконечности некоторых нелинейных задач четвертого порядка (ГГУ) 28

29 58. Qasımov Y.S., Allahverdiyeva N.A. Lövhənin məxsusi tezliyinin onun oblastından qabarıq asılılığı haqqında (BDU, AMEA RMI, SDU) 29

30 III BÖLMƏ. OPTİMALLAŞDIRMA VƏ OPTİMAL İDARƏETMƏ Həmsədrlər: prof. Məlikov T.Q. (AMEA RMI), prof. Feyziyev F.G. (SDU) Elmi katib: dos. Yusifov B.M. (SDU) III СЕКЦИЯ. ОПТИМИЗАЦИЯ И ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Сопредседатели: проф. Меликов Т.К. (ИММ НАНА) проф. Фейзиев Ф.Г. (СГУ) Ученый секретарь:доц. Юсифов Б.М. (СГУ) PART III. OPTIMIZATION AND OPTIMAL MANAGEMENT Co-Chairmen: prof. Melikov T.K. (IMM ANAS) prof. Feyziyev F.G. (SSU) Scientific Secretary: Ph.d. Yusifov B.M.(SSU) 25 May Мая May aud. aуд. aud Mardanov M.J., Melikov T.K., Mamedov E.Sh. The second order necessary conditions for astrong minimum in problems of classicalcalculus of variations (IMM ANAS, ICS ANAS) 2. Мамедов А.Д., Юсифов Б.М., Рамазанова Л.М. Задача оптимального управления продольных колебаний балки с дополнительными ограничениями (CГУ) 3. Malik S.T. The transformation of variation method for studying singular controls indynamical systems with a delay in control (IMM ANAS, BHOS) 4. Мамедов А.Д., Алиева Х.Г, Юсифов Б.М. Задача оптимального управления упругими колебаниями балки. (CГУ) 5. Насибзаде В.Н. Oб определении начальной функции в смешанной задаче для гиперболического уравнения второго порядка (CГУ) 30

31 6. Кулиев Г.Ф., Насибзаде В.Н. Обратная задача акустики и её исследование методами оптимального управления (БГУ, CГУ) 7. Фейзиев Ф.Г., Мехтиева М.Р., Рамазанова Л.М. Новая модификация метода Питерсона-Горенстейна-Цирлера для недвоичных кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингема (CГУ, БГУ) 8. Фейзиев Ф.Г., Мехтиева М.Р., Гусейнова А.Дж. Определение коэффициентов полиномиальныx представлений двоичных двухпараметрических многомерных модулярных динамических систем (CГУ, БГУ) 9. Nur Uylash Satı, Burak Ordin. A mathematical approach on forecasting students academic performance (Mugla Sitki Kocman University, Ege University) 10. Mehrdab A. Babavand Arablou. Of one modification's of algorithm peterson-gorenstein-zierler (İslamic Azad University) 11. Məmmədov Ə.C., Alıyev X.H. İstilikkeçirmə prosesi üçün hərəkət edən optimal idarəetmə məsələsi (SDU) 12. Мамедов К.Ш., Мамедли Н.О. Решение частичноцелочисленной задачи о ранце с интервальными данными (БГУ, ИСУ НАНА) 13. Алиева С.Т., Ахмедова Ж.Б., Мансимов К.Б. Об одной дискретной двухпараметрической задаче оптимального управления (БГУ) 14. Сулейманова Ш.Ш., Мансимов К.Б., Линеаризованное необходимое условие оптимальности в одной задаче управления с переменной структурой, описываемой системой Гурса-Дарбу (ИСУ НАНА, АГПУ) 15. Расулова Ш.М. К необходимым условиям в одной не стандартной задаче управления (ИСУНАНА, АГУ) 16. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Необходимые условия оптимальности в задаче управления системами с запаздыванием и нетиповым критерием качества (БГУ, ИСУ НАНА) 17. Сулейманова В.А. Задача на минимакс в одной граничной задаче управления системами Гурса-Дарбу (CГУ) 18. Гусейнзаде Г.А., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности в процессах, описываемые системой дифференциально-рекуррентных уравнений (ИСУ НАНА, БГУ) 19. Həmidov R.A. Kvazixətti elliptik tip yüklənmiş tənliklərlə təsir olunan sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələsi (LDU) 31

32 20. Haxıyev S.S., Əkpərova H.A., Şelemanov A.Ş. Bir sinif hiperbolik idarəetmə məsələsinin optimallığı üçün zəruri və kafi şərtlər (ADPU) 21. Abbasova G.Y. Yüksəklikdə yerləşən su təchizatı sisteminin optimal iş rejimlərinin hesablanması (SDU) 22. Наджафова М.Я., Мансимов К.Б. Необходимое условие оптимальности в одной нелокальной ступенчатой дискретной задаче управления (БГУ,ИСУ НАНА) 23. Hüseynov S.Y., Baxşəliyeva İ.İ. Tamədədli proqramlaşdırma məsələsinin suboptimal həllinin qurulması üçün bir üsul (AMEA İSİ) 24. Чырахова M.У. Об одной ступенчатой задаче оптимального управления, описываемая разностным уравнением типа вольтерра (ИСУ НАНА) 25. Rəsulov M.B. Sabit əmsallı xətti bircins diferensial tənliklər sisteminin həll üsulu ilə matrisin minimal çoxhədlisinin qurulması (MDU) 26. Həsənov A. B., Həsənova T. A., Həsənova Ş.A. Torpaq qrunt mühitində məsamələrin paylanma funksiyasının təyini (AMEA İSİ, AMEA TAİ) 27. Məmmədov K. Ş., Məmmədov N. N. Çoxölçülü çanta məsələsi üçün funksionala görə zəmanətli suboptimal həllin qurulması (BDU, MAA) 28. Велиева Ф.М., Алиева Ф.Х., Исаев Н.З. Оптимизация процесса этерификации вицинальных дикарбоновых кислот (НАНА ИНП) 29. Yakub H. Haji, Muhammed Candan. On the parameterdependent nonlinear stochastic binary dynamic system (Canakkale Onsekiz Mart University) 30. Omer Deveci, Erdal Karaduman. On the Lucas p-sequences in finite polyhedral groups (Kafkas University, Turkey) 26 may мая may aud. aуд. aud Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Об оптимальном управлении стохастическими дифференциальными уравнениями в частных производных гиперболического типа (ИСУНАНА, БГУ) 32

33 32. Кулиев Ф., Исмаилова Г.Г. Приведение обратной задачи термоакустики к задаче оптимального управления и её исследование ( БГУ, СГУ) 33. Atayev Q.N., Rufullayeva R.A. Qeyri-səlis idarəetmədə qərar qəbuletmənin əsas mərhələləri (SDU) 34. Гашимов С.А. Задача оптимального управления для параболического уравнения с нелокальными краевыми условиями (БГУ) 35. Мустафаев В.А., Салманова М.Н. Алгоритм вычисления структурных элементов модели нечеткого управления (СГУ) 36. Шарифов Ф.А. Тестирования и надежности различных структур (ИК им. В.М. Глушкова НАН, Украины) 37. Наджафов М.А. Асимптотика решения начальной задачи для линейной сингулярной возмущенной системы (АГПУ) 38. Панкратов И.А. О прямых методах аппроксимации оптимальных траекторий (Саратовский национальный исследовательский государственный университет, г. Саратов, Россия) 39. Панкратов И.А. Учёт второй поправки в уравнениях ориентации орбитальной системы координат (Саратовский национальный исследовательский государственный университет, г. Саратов, Россия) 40. Панкратов И.А. Кватернионный генетический алгоритм расчёта перелётов космического аппарата (Саратовский национальный исследовательский государственный университет, г. Саратов, Россия) 41. Насияти М.М. Об одной ступенчатой дискретной двухпараметрической задаче оптимального управления (ИСУ НАНА) 42. Tağıyev R.Q., Səmədli Ş.İ. Parabolik tənlik üçün əmsalın tapılması haqqında tərs məsələnin variasiya qoyuluşu (BDU) 43. Zeynallı F.M., Şərifov Y.Ə. Qeyri-lokal şərtli inteqrodiferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsində klassik mənada məxsusi idarəedicilər (GDU, BDU) 44. Həsənli N.İ. Hissə-hissə optimallaşdırma metodunda qeyrimüəyyənliyin təsviri (ADNSU) 33

34 45. Əliyev A.B., Sultanova G.Ə. Borunun qazın hərəkəti nəticəsində gərginlik-deformasiya vəziyyəti haqqında (BDU) 46. Гасанова С.А. Математическое моделирование экономических процессов (АГЭУ) 47. Ягубов М.А., Ягубов А.А. О связи между множествами решений исходной и выпуклой задач оптимального управления в процессе, описываемого уравнением манжерона (БГУ, НАА) 48. Ələkbərov A.A. Bir dəyişən strukturlu optimal idarəetmə məsələsində optimallıq üçün zəruri şərtlər (LDU) 49. Alekberova I.T. Optimal control impulsive system with nonlocal conditions described by the second order differential equations (ASEU) 50. Quluzadə T.H. Valyuta məzənnəsi matrisinin qurulması (AzDİU) 51. Бенгина П.М., Котенко А.П. Пример экономической постановки задачи игры с природой в теории игр (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 52. Еникеева Л.В. Оптимизация кинетических параметров низкотемпературной паровой конверсии метанпропановой смеси (Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия) 53. Маннанов И.А. Методы оптимизации структуры системы управления с нечетким регулятором (ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке) 54. Кондратьева В.Д. Математическое моделирование технологического процесса охлаждения дихлорэтана (УГНТУ в г.стерлитамаке) 55. Хазиев Ф.М., Гаврикова Ю.В., Ахметов А.Э. Задачи оптимального управления средствами интервальной оценки в среде Maple (ФГБОУ ВПО «Филиал Уфимского государственного технического университета в г.салават», Салават, Россия) 56. Фараджева Ш.А., Велиева Н.И., Муталлимов М.М. Метод прогонки для решения одной задачи оптимизации с трехточечными краевыми условиями (ИПМ БГУ) 57. Tanır D., Sadık T., Nuriyev U. A mathematical model for density-based clustering methods (Ege University, Turkey) 34

35 58. Ahmet Tekin, Arif Gursoy. Band collocation problem: a station-based model (Ege University, Turkey) 59. Кулиев Г.Ф., Сафарова З.Р. Об оптимизационном методе в задаче дирихле для гиперболического уравнения второго порядка (БГУ, НГУ) 60. Həmidov R.H., Allahverdiyeva N.K. Kollektiv qərar qəbuletmənin faza məhdudiyyətli bir məsələsi (BDU) 61. Заманова С., Шарифов Я. Задача оптимального управления, описываемая интегро-дифференциальными уравнениями с импульсными воздействиями при нелокальных краевых условиях (АГЭУ, БГУ) 62. Шихлинская Г.Т. Определение верхних критических усилий цилиндрической оболочки из неоднородного по толщине материала (АГЭУ) 63. Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. Оптимальное управление стадией обесхлоривания анолита при производстве соды каустической и хлора ртутным методом (Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке) 64. İsgəndərov Ə.Ə., Kərimova X.F., Həsənova S.S. İnternetdə informasiyanın ötürülməsinə nəzarət və uçotun optimallaşdırılma parametrlərinin seçilməsi (SDU) 65. Гусейнзаде Ш.С., Насирова Е.А. Создание структурных элементов сети петри имитирующей конечного автомата (СГУ) 66. Əliyev F.F., Ağayarov M.H. Ortoqonal şəbəkə əmələ gətirən çubuqlarla möhkəmləndirilmiş mühitlə dinamik təmasda olan silindrik örtüyü parametrlərinin optimallaşdırılması (SDU) 67. Талыбова А.Н. К методам приближенных вычислений значений радикалов (СГУТК) 68. Габдрахманова К.Ф., Габдрахманова Д.М. Математические расчеты анализа возможности использования тепла попутного газа для предупреждения замерзания водоводов и устья арматуры скважин (Российская Федерация, г. Октябрьский Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском) 69. Şimiyev H.V. Münaqişələrin tədqiq olunmasında faydalılıq nəzəriyyəsinin tətbiq olunması (BDU) 35

36 70. Биккулов И.М.., Говорушкин И.А. Использование методов кодирования при моделировании технологических процессов (Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г.стерлитамаке) 71. Чырахова М.У., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности в одной ступенчатой задаче оптимального управления разностными уравнениями типа вольтерра (БГУ, ИСУ НАНА) 72. Гусейнов А.Г., Талыбов Н.Г. Разработка системной модели технического объекта при концептуальном проектировании (СГУ) 73. Марданов М.Дж., Меликов Т.К., Шагаватова С.С. Линеаризованные условия оптимальности в дискретных системах с запаздыванием в управлении (ИММ НАНА) 36

37 IV BÖLMƏ. RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKANIN TƏDRİSİ METODİKASININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ Həmsədrlər: prof. Mustafayev V.A. (SDU), dos. Həsənova X.S. (SDU) Elmi katib: dos. Heydərova M.N. (SDU) IV СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ Сопредседатели: проф. Мустафаев В.А.(СГУ) доц. Гасанова Х.С. (СГУ) Ученый секретарь: доц. Гейдарова М.Н. (СГУ) PART IV. MATHEMATICS AND ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING METHODS OF INFORMATICS. Co-Chairmen: prof. Mustafayev V.A. (SSU) Ph.d. Hasanova X. S. (SSU) Scientific Secretary: Ph.d. Heydarova M.N.(SSU) 25 may мая may aud. aуд. aud Heydərova M.N. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın təlimi prosesində kəsr anlayışının formalaşdırılması imkanları (SDU) 2. Qasımova G.İ., Mahmudzadə T.B. Təhsildə informasiya texnologiyaları (SDU, BMU) 3. Həsənova X.S., Əhmədova A.N. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi məntiq işarələrinin rolu və əhəmiyyəti (SDU) 4. Pələngov Ə.Q., Həmidova L.Q. Parabolik funksiyaların qrafiklərinin öyrədilməsi təcrübəsindən (ADPU) 5. Cəbrayılzadə S.C. İbtidai sinif müəllimi hazırlığında AlpLogo mühitinin istifadəsi (ADPU) 6. Bəşirov M.M. Cəmiyyətin informasiyalaşması və tədris prosesində İKT -nin tətbiqi (LDU) 37

38 7. Nuriyeva F. An algorithm for a special case of the sequential partially covering problem (Dokuz Eylul University) 8. Гумбаталиев Р.З., Газиева С.А. Активные методы обучения на уроках информатики (АГПУ) 9. Гусейнзаде Ш.С. Основные аспекты построения графа модели логической структуризации компьютерных сетей в системе CPN TOOLS (СГУ) 10. Səfərli İ.S. Funksiyanın limiti və kəsilməzliyi anlayışlarının öyrədilməsi və tətbiqi (SDU) 11. Джамилова Н.А. Роль информационно-коммуникационных технологий в совершенствовании преподавания математики (АГЭУ) 12. Mirzəzadə İ.H. Toksiki maddələrlə zəhərlənmələrdə monitorinqin təşkili (AMEA RMİ) 13. Rzayev M.T., Həsənova X.S. Riyazi məsələlərin mürəkkəblik və çətinlik xarakteristikası (ADPU, SDU) 14. Rzayev M.T., Əliyeva A.Ə. Həndəsi məsələlərin həlli zamanı rast gəlinən çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları (ADPU) 15. Hümbətəliyev R.Z.,Həmidov C.T. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təhsilin keyfiyyətinə təsiri (ADPU) 26 May Мая May aud. aуд. aud Hümbətəliyev R.Z., Bayramova F.B. Məntiqi təfəkkürün inkişafında İKT-nin rolu (ADPU, BBKK) 17. Cəfərli E.V. Təlimin həyatla əlaqələndirilməsində riyazi anlayışların tətbiqinin psixoloji xüsusiyyətləri (GDU) 18. Шамматова А.А. Дистанционное обучение в условиях модернизации образования (ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет) 19. Абзалимов Р.Р. Формирование самооценки учащихся в учебной деятельности (ФГБОУ ВО УГНТУ) 20. Гужвенко Е.И. Изучение геоинформационных систем на занятиях по информатике (Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище) 21. Майский Р.А. Значение методов общей теории динамических систем в подготовке специалистов нефтегазового профиля (Уфимский государственный 38

39 нефтяной технический университет) 22. Aslanov İ.İ., Talıbova D.A. İnformatika dərslərində keys təlim metodu (AzTU) 23. Əkbərova S.B. Abdullayeva İ.Ə. Loqarifmik funksiyalara aid mövzuların keçirilməsi zamanı dərsin motivasiya mərhələsinin təşkili (SDU) 24. Səfərli İ.S., Əhmədova K.Ş. Riyaziyyatdan məsələ həlli prosesində coğrafiya xəritələrinin riyazi əsaslarının öyrənilməsi (SDU, Z.Əliyeva adına texniki təmayüllü lisey) 25. Abbasov R.Z. Bəzi eynigüclü münasibətlərə əsaslanmaqla intervallar metodunun tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi (ADPU) 26. Əliyev F.F,Aşurova L.V. Törəmə anlayışının bəzi məsələlərin həllinə tətbiqi (SDU) 27. Babayeva Ü.R., Səfərli B.Y. Tənliklərin və bərabərsizliklərin həllinin öyrədilməsinə funksiyanın kəsilməzlik xassəsinin tətbiqi (SDU) 28. İsmayılov E.Ə. Azərbaycan dilində çap əlyazma simvollarının tanınmasına dayaq vektorlar üsulunun tətbiqi (ADGKA) 29. Novruzova X.T. İbtidai siniflərdə şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsində modelləşdirmə (BSU) 30. Белобородова Т.Г., Григорьева Т.В. Электронная информационно-образовательная среда вуза на основе LMS Moodle (Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфимский государ-ственный нефтяной технический университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак, Россия) 31. Гасымова С.Н. Методы численного интегрирования в среде программирования MATLAB (АГПУфШ) 32. Mustafayeva F.F. Qeyri-standart məsələlərin həllində qrafik təsvirlərdən istifadə edilməsi (ADPU-nun Şamaxı filialı) 33. Həsənova X.S. Məsələ həlli təliminin metodik problemləri (SDU) 39

40 40

41 KONFRANSIN BAĞLANIŞI Yekun iclas: 26 may, saat Akt zalı 1. Bölmə rəhbərlərinin hesabatları 2. Müzakirələr və təkliflər ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Заключительное заседание: 26 мая, в Актовый зал 1. Отчет руководителей секций 2. Обсуждения и предложения THE END OF THE CONFERENCE The last assembly: 26 may, pm The assembly hall 1. The reports of the heads of the sections 2. Discussions and suggestions 41

42 İXTİSARLAR Azərbaycan dilində SDU Sumqayıt Dövlət Universiteti ADİU Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ADNSU Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ADPU Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti AKU Azərbaycan Kooperasiya Universiteti AMEA Fİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutu AMEA İSİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Sistemləri İnstitutu AMEA RMİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu AMEA TAİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AMİU Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ATMU Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti ATU Azərbaycan Texniki Universiteti AU Azərbaycan Universiteti BBKK Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci Rus dilində СГУ Сумгаитский государственный университет AГУНП Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности АГПУ Азербайджанский государственный педагогический университет АГЭУ Азербайджанский государственный экономический университет БГУ Бакинский государственный университет ГГУ Гянджинский государственный университетет ИММ НАНА Институт математики и механики НАНА ИПМ Институт прикладной математики ИСУ НАНА Институт Систем управления НАНА МГУ Мингечаурский государственный университет НАА Национальная авиационная академия НАНА ИНП Национальная академия наук Азербайджана институт нефтехимических процессов НГУ Нахчиванский государственный университет 42

43 ASEU ASPU ATU AU BHOS BSU GSU İAM BSU İİT ANAS İMM ANAS SSU İngilis dilində Azerbaijan State Economic University Azerbaijan State Pedagogical University Azerbaijan Technical University Azerbaijan University Baku Higher Oil School Baku State University Ganja State University Institute of Applied Mathematics Baku State University Institute of Informations Technology of NAS of Azerbaijan Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan Sumgait State University 43

44 Çapa imzalanmışdır: ci il. Şərti ç.v.2,81. Kağız formatı 60*84/ 1/16 Sifariş 49. Tiraj 250 nüsxə Sumqayıt Dövlət Universiteti Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi Sumqayıt şəhəri,43-cü məhəllə 44

45 45

46 46


Отчёт о научной и научно организационной деятельности отдела «Уравнения математической физики» ИММ НАНА за 2015 год

Отчёт о научной и научно организационной деятельности отдела «Уравнения математической физики» ИММ НАНА за 2015 год Отчёт о научной и научно организационной деятельности отдела «Уравнения математической физики» ИММ НАНА за 2015 год В отделе 15 сотрудников. Из них 14 человек научные сотрудники и 1 старший лаборант. В

Подробнее

Отчёт о научной и научно организационной деятельности отдела «Уравнения математической физики» ИММ НАНА. за первое полугодие 2015 года

Отчёт о научной и научно организационной деятельности отдела «Уравнения математической физики» ИММ НАНА. за первое полугодие 2015 года Отчёт о научной и научно организационной деятельности отдела «Уравнения математической физики» ИММ НАНА за первое полугодие 2015 года I. Научная часть В отделе ведуться работы по следующей теме : Тема:

Подробнее

Монографии. 1. Федоров В.Е. Полугруппы и группы операторов с ядрами. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, с.

Монографии. 1. Федоров В.Е. Полугруппы и группы операторов с ядрами. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, с. Список публикаций. Федоров Владимир Евгеньевич Монографии 1. Федоров В.Е. Полугруппы и группы операторов с ядрами. Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1998. 86 с. 2. Sviridyuk G.A., Fedorov V.E. Linear Sobolev

Подробнее

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Optimal İdarəetmə şöbəsinin 2018-ci il birinci yarımil üçün elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyəti haqqında

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Optimal İdarəetmə şöbəsinin 2018-ci il birinci yarımil üçün elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyəti haqqında AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Optimal İdarəetmə şöbəsinin 2018-ci il birinci yarımil üçün elmi və elmi-təşkilatı fəaliyyəti haqqında H E S A B A T I «Optimal İdarəetmə» şöbəsində 9 elmi işçi

Подробнее

В соответствии с утверждённым планом 2016 года в отделе ведётся 5 работ по теме: «Задачи оптимального управления описанные различными системами».

В соответствии с утверждённым планом 2016 года в отделе ведётся 5 работ по теме: «Задачи оптимального управления описанные различными системами». Отчёт о научной и научно-организационной деятельности отдела «Оптимальное управление» ИММ НАНА за 2016 год. В отделе «Оптимальное управление» 6 сотрудников. из них 5 докторов наук, профессор и член-корреспондент.

Подробнее

Тема: Спектральный анализ дифференциальных операторов. уравнений высокого порядка в конечной части

Тема: Спектральный анализ дифференциальных операторов. уравнений высокого порядка в конечной части Отчёт отдела «Функциональный анализ» Института Математики и Механики НАНА за первое полугодие 2015 года Тема: Исследование ряда вопросов теории вероятности и алгебры операторов 1. Работа: Асимптотика процессов

Подробнее

О СМЕШАННОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С ОТРАЖАЮЩИМ ОТКЛОНЕНИЕМ

О СМЕШАННОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С ОТРАЖАЮЩИМ ОТКЛОНЕНИЕМ УДК 517.95 О СМЕШАННОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С ОТРАЖАЮЩИМ ОТКЛОНЕНИЕМ Т.К. Юлдашев 1. Постановка задачи В области D рассматривается уравнение Рассматриваются

Подробнее

НАЧАЛЬНО-КОНЕЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА - ЛЯВА

НАЧАЛЬНО-КОНЕЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА - ЛЯВА УДК 517.9 НАЧАЛЬНО-КОНЕЧНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА - ЛЯВА А.А. Замышляева, А.В. Юзеееа THE INITIAL-FINISH VALUE PROBLEM FOR THE BOUSSINESQ - LOVE EQUATION A.A. Zamyshlyaeva, A.V. Yuzeeva Рассматривается

Подробнее

Oб одной обратной краевой задаче для. для псевдопараболического уравнения третьего порядка с интегральным. условием первого рода

Oб одной обратной краевой задаче для. для псевдопараболического уравнения третьего порядка с интегральным. условием первого рода Український математичний вiсник Том 11 (214), 2, 24 249 Oб одной обратной краевой задаче для псевдопараболического уравнения третьего порядка с интегральным условием первого рода Яшар Т. Мегралиев, Гюльшан

Подробнее

ВЫРОЖДЕННЫЕ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЫРОЖДЕННЫЕ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ УДК 517.983.5 ВЫРОЖДЕННЫЕ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ М.В. Фалалеев, С. С. Орлов DEGENERATED INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS OF SPECIAL

Подробнее

Факультет МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Кафедра ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Факультет МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Кафедра ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Кафедра ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ И ОПТИМАЛЬНОГО

Подробнее

Вестник КРСУ Том

Вестник КРСУ Том УДК 517.968.22 ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ Сейдакмат кызы Э. Исследованы вопросы построения

Подробнее

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ / ^ Министерство образования Республики Беларусь Учебно-методическое объединение вузов Республики Беларусь по естественнонаучному образованию УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра образования ^арусь А.И.

Подробнее

ПРИМЕНЕНИЕ ДВАЖДЫ НЕПРЕРЫВНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОГО S-СПЛАЙНА

ПРИМЕНЕНИЕ ДВАЖДЫ НЕПРЕРЫВНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОГО S-СПЛАЙНА УДК 517.9 ПРИМЕНЕНИЕ ДВАЖДЫ НЕПРЕРЫВНО ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОГО S-СПЛАЙНА Д.А. Силаев, Д.О. Коротаев, С.В. Капустин Данная работа посвящена использованию сглаживающих S-сплайнов 5-й степени. Такие сплайны являются

Подробнее

МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ СО СЛАБОЙ НОРМОЙ НА РЕШЕНИЯХ ВЫРОЖДЕННОГО ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ

МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ СО СЛАБОЙ НОРМОЙ НА РЕШЕНИЯХ ВЫРОЖДЕННОГО ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ УДК 517.97 МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛОВ СО СЛАБОЙ НОРМОЙ НА РЕШЕНИЯХ ВЫРОЖДЕННОГО ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ А.Ф. Исламова MINIMIZATION OF FUNCTIONALS WITH A WEAK NORM ON SOLUTIONS OF THE DEGENERATE LINEAR EQUATION

Подробнее

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Министерство образования Республики Беларусь Учебно-методическое объединение по естественнонаучному образованию Первый fcxpa образования Рер^ O^.Of. Регистрацион1ши7! ГтД- t-. МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Подробнее

ОБ ОДНОМ УРАВНЕНИИ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА НА ГРАФЕ

ОБ ОДНОМ УРАВНЕНИИ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА НА ГРАФЕ УДК 517.9 ОБ ОДНОМ УРАВНЕНИИ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА НА ГРАФЕ А.А. Замышляева ON A SOBOLEV TYPE EQUATION DEFINED ON THE GRAPH A.A. Zamyshlyaeva Изучается начально-краевая задача для уравнения Буссинеска - Лява,

Подробнее

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» Математико-механический

Подробнее

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН Министерство образования и науки Республики Казахстан РГП «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Факультет информационных технологий Утверждаю Председатель УМС Ф.Майер 2018 г.

Подробнее

Вестник КРСУ Том

Вестник КРСУ Том УДК 517.968.21 ОБОБЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЕМОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОПИСЫВАЕМОГО ФРЕДГОЛЬМОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ Исследованы вопросы однозначной разрешимости краевой

Подробнее

Раздел 2. Содержание учебной дисциплины. 1. Учебный план, объем и виды учебной работы по дисциплине

Раздел 2. Содержание учебной дисциплины. 1. Учебный план, объем и виды учебной работы по дисциплине Раздел 1. Цель и задачи преподавания дисциплины Цель преподавания дисциплины. Курс Уравнения математической физики имеет целью научить студентов основным методам исследования и решения классических краевых

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА...3 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»...5

ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА...3 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»...5 ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА...3 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»...5 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ»...8 МАТЕРИАЛЫ

Подробнее

1. Постановка задач и полученные результаты

1. Постановка задач и полученные результаты 18 Вестник СамГУ Естественнонаучная серия. 11. 8(89) УДК 517.95 НЕЛОКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА c 11 Г.Р. Юнусова 1 Для дифференциального уравнения в частных

Подробнее

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Подробнее

ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ I

ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ I Математика УДК 517.956 ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ I В.В. Карачик Исследуется существование полиномиальных решений систем линейных

Подробнее

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ Сейдакмат кызы Э УДК 51797 ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ Сейдакмат кызы Э Исследованы вопросы построения

Подробнее

Математика РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЬМАНСИ ДЛЯ НЕВЫРОЖДЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА. В.В. Карачик УДК

Математика РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЬМАНСИ ДЛЯ НЕВЫРОЖДЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА. В.В. Карачик УДК УДК 517.956 РАЗЛОЖЕНИЯ АЛЬМАНСИ ДЛЯ НЕВЫРОЖДЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА В.В. Карачик Рассматривается обобщение известной формулы Альманси на невырожденные дифференциальные операторы второго порядка

Подробнее

,Федеральное агентство по образованию. Факультет информационных технологий Кафедра математики ПРОГРАММА. ДИСЦИПЛИНЫ Методы математической физики

,Федеральное агентство по образованию. Факультет информационных технологий Кафедра математики ПРОГРАММА. ДИСЦИПЛИНЫ Методы математической физики ,Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет» (НГУ) Факультет информационных технологий

Подробнее

Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации ПРОГРАММА-МИНИМУМ кандидатского экзамена по специальности 01.01.07 «Вычислительная математика» по физико-математическим наукам Программа-минимум содержит

Подробнее

В.С. Корнилов К ВОПРОСУ О ТИПОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

В.С. Корнилов К ВОПРОСУ О ТИПОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В.С. Корнилов К ВОПРОСУ О ТИПОВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ (г. Москва, Московский городской педагогический университет) В настоящее время во всем мире хорошо

Подробнее

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ УДК 57956 НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМИ ДРОБНОГО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ В КРАЕВОМ УСЛОВИИ Гучаева ЗХ Бесланеева ЛЮ ФГБОУ

Подробнее

Программа вступительного испытания по направлению подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре «Математика и механика»

Программа вступительного испытания по направлению подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре «Математика и механика» МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Подробнее

ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ РЕШЕНИЯ В ЗАМКНУТОЙ ФОРМЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ МАРКУШЕВИЧА ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ

ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ РЕШЕНИЯ В ЗАМКНУТОЙ ФОРМЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ МАРКУШЕВИЧА ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ УДК 57.544.8 ОБ ОДНОМ СЛУЧАЕ РЕШЕНИЯ В ЗАМКНУТОЙ ФОРМЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ МАРКУШЕВИЧА ДЛЯ ПОЛУПЛОСКОСТИ А.А. Патрушев Предложен метод явного решения краевой задачи Маркушевича в постановке Л.И. Чибриковой

Подробнее

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СТРУНЫ

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СТРУНЫ SWord 16-26 December 214 http://www.sword.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individua-conferences/dec-214 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION

Подробнее

Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» АВГУСТ 2017 МАТЕМАТИКА

Международный научно-технический журнал «ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ИННОВАЦИИ» АВГУСТ 2017 МАТЕМАТИКА УДК 517.9 НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ БАЛКИ Абдуллина Р.И., Акимов А.А. Стерлитамакский филиал БашГУ Аннотация. В статье рассматривается задача колебания балки для нелинейного

Подробнее

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫРОЖДЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ С НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ШОУОЛТЕРА - СИДОРОВА

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫРОЖДЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ С НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ШОУОЛТЕРА - СИДОРОВА УДК 519.7 ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫРОЖДЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ С НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ШОУОЛТЕРА - СИДОРОВА А.В. Келлер NUMERICAL SOLUTION OF THE OPTIMAL CONTROL PROBLEM

Подробнее

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ РИМАНА-ГРИНА ДЛЯ ОДНОГО СЛУЧАЯ CONSTRUCTION OF RHIEMAN-GREEN FUNCTION FOR ONE CASE

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ РИМАНА-ГРИНА ДЛЯ ОДНОГО СЛУЧАЯ CONSTRUCTION OF RHIEMAN-GREEN FUNCTION FOR ONE CASE УДК 517.95 Физико-математические науки Акимов А. А. доцент, к.ф.-м.н., кафедра математического анализа Стерлитамакский филиал БашГУ Абдуллина Р. И. магистр Стерлитамакского филиала БашГУ Akimov A. A. Bashkir

Подробнее

«Тихоокеанский государственный университет» Факультет прикладной математики и процессов управления Кафедра физики

«Тихоокеанский государственный университет» Факультет прикладной математики и процессов управления Кафедра физики ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет» Факультет прикладной математики и процессов

Подробнее

ЗАДАЧА СТЕКЛОВА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА С ЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ИНТЕГРАЛЫ

ЗАДАЧА СТЕКЛОВА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА С ЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ИНТЕГРАЛЫ МАТЕМАТИКА Вестн. Ом. ун-та. 06.. С. 6 0. УДК 57.95 Р.М. Зейналов ЗАДАЧА СТЕКЛОВА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА С ЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ СОДЕРЖАЩИМИ ИНТЕГРАЛЫ Как известно из курса математической физики

Подробнее

Заявка на участие в конкурсе фонда "Династия" Теория вырожденных полугрупп операторов и ее приложения при исследовании уравнений соболевского типа

Заявка на участие в конкурсе фонда Династия Теория вырожденных полугрупп операторов и ее приложения при исследовании уравнений соболевского типа Заявка на участие в конкурсе фонда "Династия" Теория вырожденных полугрупп операторов и ее приложения при исследовании уравнений соболевского типа В.Е.Федоров (Челябинский государственный университет)

Подробнее

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ И ОБРАТНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ

НЕКЛАССИЧЕСКИЕ И ОБРАТНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕКЛАССИЧЕСКИЕ И ОБРАТНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ Организационно методические указания

Подробнее

Кандидатского экзамена по специальности «Вычислительная математика» По физико-математическим наукам

Кандидатского экзамена по специальности «Вычислительная математика» По физико-математическим наукам ПРОГРАММА-МИНИМУМ Кандидатского экзамена по специальности 01.01.07 «Вычислительная математика» По физико-математическим наукам Введение В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: функциональный

Подробнее

О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ

О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ УДК 57.97 О РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ ГРАНИЧНОГО ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ ОПИСЫВАЕМЫМИ ВОЛЬТЕРРОВО ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ А. Керимбеков Сейдакмат кызы Э. Исследованы вопросы

Подробнее

Министерство образования и науки РФ. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Министерство образования и науки РФ. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет СОГЛАСОВАНО Декан ФТФ Ж.И.Алферов " " 200 г. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Математическая физика (наименование

Подробнее

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГу) ПРИКАЗ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГу) ПРИКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГу) ПРИКАЗ О новой редакции

Подробнее

Непрерывные решения вырожденного интегро-дифференциального уравнения второго порядка в банаховых пространствах

Непрерывные решения вырожденного интегро-дифференциального уравнения второго порядка в банаховых пространствах Серия «Математика» Том 2 (29), 1, С. 328 332 Онлайн-доступ к журналу: http://isu.ru/izvestia И З В Е С Т И Я Иркутского государственного университета УДК 517.983.51 Непрерывные решения вырожденного интегро-дифференциального

Подробнее

Физико-математические науки УДК

Физико-математические науки УДК УДК 517.95 Физико-математические науки Акимов Андрей Анатольевич кандидат физико-математических наук, Стерлитамакский филиал БашГУ Абдуллина Руфина Игоревна магистр, Стерлитамакский филиал БашГУ Akimov

Подробнее

Решение задачи Дирихле для вырождающегося В-эллиптического уравнения 2-го рода с параметром методом потенциалов

Решение задачи Дирихле для вырождающегося В-эллиптического уравнения 2-го рода с параметром методом потенциалов УДК 517.946 Известия Тульского государственного университета Естественные науки. 13. Вып. 1. С. 43 55 Математика Решение задачи Дирихле для вырождающегося В-эллиптического уравнения -го рода с параметром

Подробнее

Программа спецкурса по качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Лектор Асташова И.В. ( учебный год)

Программа спецкурса по качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Лектор Асташова И.В. ( учебный год) Программа спецкурса по качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Лектор Асташова И.В. (2014 2015 учебный год) I. Общие понятия теории дифференциальных уравнений [3, 4, 12, 27]. 1. Понятие

Подробнее

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Лектор: профессор Д. Л. Ткачев. 5 6 семестры

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Лектор: профессор Д. Л. Ткачев. 5 6 семестры УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Лектор: профессор Д. Л. Ткачев 5 6 семестры Некоторые уравнения и системы математической физики. Вывод уравнения малых поперечных колебаний струны. Понятие о начальных данных

Подробнее

УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ (шифр СД.02)

УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ (шифр СД.02) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ

Подробнее

(V 3,1 u)(x) a ij (x)d1 i Dj 2 u(x) = ϕ 3,1(x) L p (G), x = (x 1, x 2 ) G, (2.1)

(V 3,1 u)(x) a ij (x)d1 i Dj 2 u(x) = ϕ 3,1(x) L p (G), x = (x 1, x 2 ) G, (2.1) Владикавказский математический журнал 211, Том 13, Выпуск 4, С. 4 51 УДК 517.956 ФОРМУЛА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ НЕКЛАССИЧЕСКОГО ТИПА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЗАДАЧИ ГУРСА ДЛЯ ОДНОГО ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Подробнее

Корректность семейства задач с неклассическим краевым условием

Корректность семейства задач с неклассическим краевым условием КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 009 Т. С. 3946 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ Корректность семейства задач с неклассическим краевым условием А. Ю. Мокин,a Московский государственный

Подробнее

Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки (8). C ISSN

Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки (8). C ISSN Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2014. 1 8). C. 14-19. ISSN 2079-6641 УДК 517.956 ПОСТАНОВКА И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА УРАВНЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО

Подробнее

ПРИКАЗ. 1. Утвердить новую редакцию учебного плана основной образовательной программы «Теория приближённых методов» (шифр МК.2659.

ПРИКАЗ. 1. Утвердить новую редакцию учебного плана основной образовательной программы «Теория приближённых методов» (шифр МК.2659. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СП6ГУ) ПРИКАЗ

Подробнее

МАТЕМАТИКА MATHEMATICA

МАТЕМАТИКА MATHEMATICA Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2013. 2 (7). C. 7-11. ISSN 2079-6641 УДК 519.622+519.633 МАТЕМАТИКА ЧИСЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДРОБНОЙ СТЕПЕНЬЮ МАТРИЦЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

Подробнее

МАТЕМАТИКА. Ключевые слова: сингулярные возмущения, асимптотическое разложение, пограничный

МАТЕМАТИКА. Ключевые слова: сингулярные возмущения, асимптотическое разложение, пограничный УДК 517.955.8 Вестник СамГУ Естественнонаучная серия. 213. 314) 5 МАТЕМАТИКА АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВИЧ c 213 А.А. Арчибасов 1 В работе рассматривается математическая

Подробнее

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Учебная программа для специальности Информатика. информационных технологий и высшей математики

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Учебная программа для специальности Информатика. информационных технологий и высшей математики ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ» УТВЕРЖДАЮ Ректор Минского института управления Н.В.Суша 2011 г. Регистрационный УД- /р. УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Учебная программа для

Подробнее

ОБ ОДНОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ CОБСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА ПАУЛИ

ОБ ОДНОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ CОБСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА ПАУЛИ Proceedigs of IAM, V3, N, 4, pp5- ОБ ОДНОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ CОБСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА ПАУЛИ ЮС Гасымов, НА Аллахвердиева 3 Институт Прикладной Математики, БГУ, Баку, Азербайджан Институт

Подробнее

О РАЗРЕШИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ ПРАВОЙ ЧАСТИ СОСТАВНОГО ВИДА В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ

О РАЗРЕШИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ ПРАВОЙ ЧАСТИ СОСТАВНОГО ВИДА В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ УДК 517.956 О РАЗРЕШИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ ПРАВОЙ ЧАСТИ СОСТАВНОГО ВИДА В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ Р. Р. Сафиуллова ON SOLVABILITY OF THE LINEAR INVERSE PROBLEM WITH UNKNOWN COMPOSITE

Подробнее

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) УТВЕЖДАЮ

Подробнее

Математический анализ.

Математический анализ. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ. Математический анализ. 1. Производные и дифференциалы функций одной и нескольких переменных. Основные теоремы о непрерывных и дифференцируемых

Подробнее

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕННОГО ВКБ-ГАЛЕРКИН МЕТОДА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕННОГО ВКБ-ГАЛЕРКИН МЕТОДА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 34 УДК 57.98 К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСШИРЕННОГО ВКБ-ГАЛЕРКИН МЕТОДА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ Грищак В.З. д. т. н. профессор *Погребицкая А.М. ст. преподаватель Запорожский

Подробнее

ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СОБОЛЕВА Б. А. Искендеров, Дж. Ю. Мамедов

ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СОБОЛЕВА Б. А. Искендеров, Дж. Ю. Мамедов Сибирский математический журнал Май июнь, 1. Том 53, 3 УДК 517.946.8 ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СОБОЛЕВА Б. А. Искендеров, Дж. Ю. Мамедов Аннотация.

Подробнее

МАТЕМАТИКА MATHEMATICS

МАТЕМАТИКА MATHEMATICS Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2014. 1 (8). C. 7-13. ISSN 2079-6641 УДК 517.956 МАТЕМАТИКА ПОСТАНОВКА И МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО

Подробнее

МИНОБРНАУКИ РОССИИ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА» МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Подробнее

NUMERICAL METHODS FOR SOLVING ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN MATHEMATICAL PACKAGES Sabitova G.S., Tynchtykova D.T.

NUMERICAL METHODS FOR SOLVING ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN MATHEMATICAL PACKAGES Sabitova G.S., Tynchtykova D.T. УДК 4.94, 57.9 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТАХ Сабитова Г.С., Тынчтыкова Д.Т. Аннотация. Для многих практически важных случаев задачи, описываемые

Подробнее

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 6-й семестр 2013-14, спец 0104000062 (ИУ9, бакалавры) МОДУЛЬ 1: Элементы теории поля. Преобразование Фурье Виды аудиторных занятий и самостоятельной работы

Подробнее

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru Общероссийский математический портал П. В. Виноградова, Т. Э. Королева, Об одном проекционном методе для линейного уравнения третьего порядка, Изв. вузов. Матем., 214, номер 11, 26 32 Использование

Подробнее

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ. НАЗИЛЯ ЛЯТИФ кызы МУРАДОВА

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ. НАЗИЛЯ ЛЯТИФ кызы МУРАДОВА НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ На правах рукописи НАЗИЛЯ ЛЯТИФ кызы МУРАДОВА КОРРЕКТНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ НЕТИПОВЫХ ОПЕРАТОРНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В

Подробнее

ПРИКАЗ. О новой редакции компетентностноориентированного. L (per. 17/3001/1)

ПРИКАЗ. О новой редакции компетентностноориентированного. L (per. 17/3001/1) ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) ПРИКАЗ О новой редакции

Подробнее

ОБ ОПТИМАЛЬНОСТИ МЕТОДА ТИХОНОВА НУЛЕВОГО ПОРЯДКА НА НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ КОРРЕКТНОСТИ

ОБ ОПТИМАЛЬНОСТИ МЕТОДА ТИХОНОВА НУЛЕВОГО ПОРЯДКА НА НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ КОРРЕКТНОСТИ УДК 517948 ОБ ОПТИМАЛЬНОСТИ МЕТОДА ТИХОНОВА НУЛЕВОГО ПОРЯДКА НА НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ КОРРЕКТНОСТИ НМ Япарова В работе проведено исследование величины погрешности метода регуляризации Тихонова нулевого порядка

Подробнее

ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПЕРВОГО ПОТОКА ПО КУРСУ «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» Введение. Часть I. Специальные функции математической физике

ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПЕРВОГО ПОТОКА ПО КУРСУ «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» Введение. Часть I. Специальные функции математической физике ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПЕРВОГО ПОТОКА ПО КУРСУ «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» Введение Часть I. Специальные функции математической физике Глава I. Задачи на собственные значения и собственные функции для оператора

Подробнее

НЕКОТОРЫЕ ТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ ОБОБЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ СМЕШАННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ОБЛАСТЯХ С НЕГЛАДКОЙ ГРАНИЦЕЙ Т. С.

НЕКОТОРЫЕ ТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ ОБОБЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ СМЕШАННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ОБЛАСТЯХ С НЕГЛАДКОЙ ГРАНИЦЕЙ Т. С. Сибирский математический журнал Март апрель, 2005. Том 46, 2 УДК 517.956.25 НЕКОТОРЫЕ ТОЧНЫЕ ОЦЕНКИ ОБОБЩЕННЫХ РЕШЕНИЙ СМЕШАННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ОБЛАСТЯХ С НЕГЛАДКОЙ ГРАНИЦЕЙ

Подробнее

кафедра математической экономики, Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджанская Республика

кафедра математической экономики, Бакинский государственный университет, г. Баку, Азербайджанская Республика О СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С КРАТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Oруджев Э.Г. 1, Амирова Л.И. 2 Email: Orudzhev17132@scientifictext.ru 1 Oруджев Эльшар Гурбан

Подробнее

Кафедра Дифференциальных и Интегральных Уравнений Специальность «Математика» Спецкурсы и лабспецы Специализация «Вещественный анализ»

Кафедра Дифференциальных и Интегральных Уравнений Специальность «Математика» Спецкурсы и лабспецы Специализация «Вещественный анализ» 3 курс Кафедра Дифференциальных и Интегральных Уравнений Пространства Lp и интегральные операторы 5 18/0+18/0 экз /0 1/0(лек)+ 1(лаб) Авсянкин Олег Геннадиевич В данном спецкурсе систематически излагаются

Подробнее

Ключевые слова: нелокальная задача, интегральное условие, уравнение 4-го порядка, обобщенное решение.

Ключевые слова: нелокальная задача, интегральное условие, уравнение 4-го порядка, обобщенное решение. УДК 517.956.3 Вестник СамГУ Естественнонаучная серия. 13. 617 13 О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ НЕЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ С НЕЛИНЕЙНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА c 13 В.Б. Дмитриев 1 В работе

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине Федеральное агентство по образованию Тихоокеанский государственный университет СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Декан ФММ и ПУ Начальник УМУ ТОГУ доцент Син А.З. доцент Иванищев Ю.Г. 005 г. 005 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Подробнее

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» Программа междисциплинарного экзамена для проведения вступительного испытания в магистратуру Российского университета дружбы народов по направлению «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» специализация «Математическое

Подробнее

«Вычислительная математика» (основная часть)

«Вычислительная математика» (основная часть) ПРИНЯТО Ученым советом факультета физико-математических и естественных наук 2015 г. Протокол _ Председатель ученого совета факультета физико-математических и естественных наук УТВЕРЖДАЮ Проректор по научной

Подробнее

СУЩЕСТВОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА ПОЛУЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА

СУЩЕСТВОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА ПОЛУЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА УДК 517.9 СУЩЕСТВОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА ПОЛУЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ СОБОЛЕВСКОГО ТИПА С.А. Загребина, М.М. Якупов EXISTENCE AND STABILITY OF SOLUTIONS OF ONE CLASS OF SEMILINEAR SOBOLEV-TYPE

Подробнее

ПРОГРАММА. Факультет информационных технологий Кафедра математики. ДИСЦИПЛИНЫ Дифференциальные уравнения. ЦИКЛ естественно-научных дисциплин

ПРОГРАММА. Факультет информационных технологий Кафедра математики. ДИСЦИПЛИНЫ Дифференциальные уравнения. ЦИКЛ естественно-научных дисциплин Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный университет» (НГУ) Факультет информационных технологий

Подробнее

Необходимый минимум по курсу ММФ (2004\2005 уч.г.)

Необходимый минимум по курсу ММФ (2004\2005 уч.г.) ПРОГРАММА КУРСА «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (2004-2005 уч.г.) 1. Физические задачи, приводящие к уравнениям в частных производных. 2. Классификация уравнений в частных производных второго порядка. 3.

Подробнее

мм. ПРИКАЗ Об утверждении компетентностноориентированного _ (per. 18/3001/1)

мм. ПРИКАЗ Об утверждении компетентностноориентированного _ (per. 18/3001/1) мм. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СП6ГУ) ПРИКАЗ. Об утверждении

Подробнее

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru Общероссийский математический портал И. А. Ильин, Д. С. Нощенко, А. С. Пережогин, Численные решения системы линейных уравнений с дробной степенью матрицы дифференциального оператора, Вестник

Подробнее

Белов Ю.Я., Полынцева С.В., Сорокин Р.В., Фроленков И.В., Шипина Т.Н.

Белов Ю.Я., Полынцева С.В., Сорокин Р.В., Фроленков И.В., Шипина Т.Н. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет математики и информатики Кафедра математического анализа и дифференциальных

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра математики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра математики МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Подробнее

А.А. Свидлов, М.И. Дроботенко, А.Э. Бирюк. Метод точечных потенциалов

А.А. Свидлов, М.И. Дроботенко, А.Э. Бирюк. Метод точечных потенциалов А.А. Свидлов, М.И. Дроботенко, А.Э. Бирюк. Метод точечных потенциалов... 527 УДК 519.6 МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ТОЧЕЧНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАДАЧЕ ХЕЛЕ-ШОУ 1) А.А. СВИДЛОВ, М.И. ДРОБОТЕНКО, А.Э.

Подробнее

ТЕОРЕМА СОБОЛЕВА ИЛЬИНА ДЛЯ B ПОТЕНЦИАЛА РИССА В. С. Гулиев, Н. Н. Гараханова

ТЕОРЕМА СОБОЛЕВА ИЛЬИНА ДЛЯ B ПОТЕНЦИАЛА РИССА В. С. Гулиев, Н. Н. Гараханова Сибирский математический журнал Январь февраль, 29. Том 5, 1 УДК 517.51 ТЕОРЕМА СОБОЛЕВА ИЛЬИНА ДЛЯ B ПОТЕНЦИАЛА РИССА В. С. Гулиев, Н. Н. Гараханова Аннотация. Исследованы потенциалы Рисса, порожденные

Подробнее

The Numerical Method For Boundary Value Problems With Strong Singularity. Nikolay A. Ponomarev. Viktor A. Rukavishnikov

The Numerical Method For Boundary Value Problems With Strong Singularity. Nikolay A. Ponomarev. Viktor A. Rukavishnikov UDC 57.9 The Numerical Method For Boundary Value Problems With Strong Singularity FESTU, Russia PhD student FESTU, Russia Dr. (physical and mathematical), Professor 68008, Khabarovsk, Zaparina Street 7

Подробнее

А.Н.Тихонов, А.Б.Васильева, А.Г.Свешников ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ Один из выпусков «Курса высшей математики и математической физики» под редакцией

А.Н.Тихонов, А.Б.Васильева, А.Г.Свешников ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ Один из выпусков «Курса высшей математики и математической физики» под редакцией А.Н.Тихонов, А.Б.Васильева, А.Г.Свешников ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ Один из выпусков «Курса высшей математики и математической физики» под редакцией А.Н.Тихонова, В.А.Ильина, А.Г.Свешникова. Учебник создан

Подробнее

Оптимальная стабилизация распределенной нелинейной колебательной системы с фазовыми ограничениями

Оптимальная стабилизация распределенной нелинейной колебательной системы с фазовыми ограничениями Оптимальная стабилизация распределенной нелинейной колебательной системы с фазовыми ограничениями С.Я. Серовайский Казахский национальный университет имени аль-фараби e-mail: serovajskys@mail.ru Аннотация

Подробнее

Математическая физика

Математическая физика УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе В.П. Гарькин 10 июля 2009 года Математическая физика ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА по направлению

Подробнее

А.А. Дегтярев ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Тесты для самоконтроля знаний студентов

А.А. Дегтярев ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. Тесты для самоконтроля знаний студентов МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА

Подробнее

«Непрерывные математические модели» 1.Содержание дисциплины

«Непрерывные математические модели» 1.Содержание дисциплины «Непрерывные математические модели» 1.Содержание дисциплины Тема 1. Метрические и линейные нормированные пространства. Линейные метрические пространства. Линейные нормированные пространства. Линейное унитарное

Подробнее

u tt (x, t) + u xx (x, t) = a(t)u(x, t) + f(x, t) (1)

u tt (x, t) + u xx (x, t) = a(t)u(x, t) + f(x, t) (1) Владикавказский математический журнал 13, Том 15, Выпуск 4, С. 3 43 УДК 517.95 ОБ ОДНОЙ ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНТЕГРАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ Я.

Подробнее

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал

Math-Net.Ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru Общероссийский математический портал В. А. Белошапко, Cингулярно возмущенная эллиптическая задача Дирихле с трехзонным пограничным слоем, Модел. и анализ информ. систем, 2017, том 24, номер

Подробнее

ЗАДАЧА ТЕРМОКОНВЕКЦИИ ДЛЯ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ

ЗАДАЧА ТЕРМОКОНВЕКЦИИ ДЛЯ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ УДК 517.711.3 ЗАДАЧА ТЕРМОКОНВЕКЦИИ ДЛЯ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ НЕСЖИМАЕМОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ Т. Г. Сукачева THE THERMOCONVECTION PROBLEM FOR THE LINEARIZIED MODEL OF THE INCOMPRESSIBLE VISCOELASTIC

Подробнее

Направление подготовки Математика Магистерская программа Комплексный анализ

Направление подготовки Математика Магистерская программа Комплексный анализ Направление подготовки 01.04.01 Математика Магистерская программа 01.04.01.01 Комплексный анализ Аннотация к рабочей программе дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Целями изучения дисциплины являются: формирование

Подробнее

1 Организационно-методический раздел

1 Организационно-методический раздел Программа курса Обыкновенные дифференциальные уравнения 3-й и 4-й семестры, 2012-2013 учебный год Основной курс для студентов II курса, I потока Составил доцент, к.ф.-м.н. Г. А. Чумаков 1 Организационно-методический

Подробнее