НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ"

Транскрипт

1 відбутися негативні зміни, що роблять непотрібною реалізацію ухвалених рішень); надійність (структура апарата управління повинна гарантувати достовірність передачі інформації, не допускати перекручень команд управління і інших переданих даних, забезпечувати безперебійність зв'язку в системі управління); економічність (суть вимоги полягає в тому, щоб потрібний ефект від управління досягався при мінімальних витратах на управлінський апарат); стабільність структури управління (незмінність її основних властивостей при різних зовнішніх впливах, цілісність функціонування системи управління і її елементів); гнучкість (здатність змінюватися відповідно до змін середовища). Слід зазначити, що роботи з структурні перетворення машинобудівних підприємств повинні носити комплексний характер. У результаті експертного опитування керівників машинобудівних підприємств було виявлено, що основними факторами, що сприяють успішному проведенню робіт з розвитку організаційної структури управління підприємством, з'явилися: налаштований на реформи вищий керівник, організаційний клімат, що підтримує зміни на підприємстві, знаходження підприємства на положенні експерименту, створення при правлінні акціонерного товариства Головного відділу перебудови організації управління, творчий підхід працівників до вирішення даної проблеми. Висновок. На шляху виходу із кризи структурні перетворення машинобудівних підприємств повинні взаємодіяти із зовнішньою середою. Вибір організаційної структури залежить від стратегії розвитку підприємства. Це означає, що структура підприємства має бути здатною забезпечити реалізацію цієї стратегії. Оскільки з плином часу стратегії змінюються, то можуть знадобитися відповідні зміни і в організаційних структурах - і це найважливіша наукова та практична проблема. В даний час успішно функціонують підприємства і фірми, що регулярно оцінюють ступінь адекватності своїх організаційних структур і змінюють їх так, як цього вимагають зовнішні умови. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Бондарчук Л.В. Удосконалення организаційної структури підприємства в системі ефективного менеджменту персоналу / Л.В. Бондарчук Х.: ХГУ, с. 2. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : [монографія] / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко і др.. Х.: Видавничий Дім ІНЖЕК, с. 3. Прохорова В. В. Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підприємством / В.В. Прохорова, В.І. Ярмолюк // Економіка і управління с Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, с. 5. Шостак М.А. Использование концепции внутреннего маркетинга в рамках стратегии устойчивого развития предприятий сферы услуг / М.А. Шостак // Сталий розвиток підприємств сфери послуг С Рецензент д.е.н., професор УІПА Прохорова В.В. Експерт редакційної колегії к.е.н., доцент УкрДАЗТ Уткіна Ю.М. УДК НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ Булгакова Ю. В., к.э.н., ст. преподаватель (ДНУЖТ им. акад. В. Лазаряна) В статье проанализированы особенности учета нематериальных активов (НМА) предприятий в соответствии с национальными и международными стандартами бухгалтерского учета. Исследованы наиболее важные аспекты учета нематериальных активов в публикациях отечественных и зарубежных ученых. Обозначены нерешенные вопросы, которые касаются разработки четкого алгоритма зачисления, признания, оценки и учета НМА. Обоснованы предложенные направления усовершенствования учета НМА. Ключевые слова: бухгалтерский учет, нематериальные активы, международные стандарты финансовой отчетности, капитализация расходов, гудвил. Булгакова Ю.В. 152

2 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ Булгакова Ю. В., к.е.н., ст. викладач (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) У статті проаналізовано особливості обліку нематеріальних активів (НМА) підприємств відповідно до національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Досліджено найбільш важливі аспекти обліку нематеріальних активів у публікаціях вітчизняних і зарубіжних вчених. Зазначено невирішені питання, які стосуються розробки чіткого алгоритму зарахування, визнання, оцінки та обліку НМА. Обґрунтовано запропоновані напрями вдосконалення обліку НМА. Ключові слова: бухгалтерський облік, нематеріальні активи, міжнародні стандарти фінансової звітності, капіталізація витрат, гудвіл. IMPROVEMENT DIRECTIONS OF ACCOUNTING THE INTANGIBLE ASSETS OF ENTERPRISES Bulgakova Yu. V., Ph.D. in Economics, Senior Lecturer (DNURT named after Academician V. Lazaryan) The intangible assets (IA) act as a tool to control the company's competitiveness. The rational management of intangible assets is the guaranty of making the weighted management decisions and results in the effective functioning of enterprise. Solution of the problem depends on the proper organization of IA accounting that provides the company management with substantiated and reliable information on the status of such assets. Paying the tribute to scientific achievements of scientists, it should be noted that on this topic of studies there are unresolved issues regarding the development of the clear algorithm of crediting, acknowledgement, assessment and accounting the intangible assets. Purpose of the article is to identify and substantiate the improvement areas of intangible assets due to the study and use of the foreign countries experience, taking into account the specific features of operational conditions of Ukrainian enterprises.the article analyzes the peculiarities of accounting of intangible assets (IA) of enterprises according to the national and international accounting standards. The foreign experience of intangible assets accounting is discussed. It is also justified the proposed improvement directions of intangible asset accounting. Keywords: accounting, intangible assets, international financial reporting standards, the capitalization of expenses, goodwill. Постановка проблемы. В условиях стремительного развития рыночных отношений очень сложно обеспечить конкурентоспособность предприятий за счет использования исключительно материальных ресурсов. В процессе формирования прибыли субъектов хозяйствования доминантным является применение активов, не имеющих материальной формы. Нематериальные активы (НМА) выступают в роли одного из инструментов управления конкурентоспособностью компаний. С помощью НМА осуществляется капитализация предприятий, то есть конвертация их потенциала в рыночный результат. В компаниях зарубежных стран (Китай, Япония, Израиль) нематериальные активы составляют львиную долю их рыночной стоимости и обеспечивают успешную деятельность на мировом уровне. Таким образом, рациональное управление нематериальными активами залог принятия взвешенных управленческих решений и как результат эффективного функционирования предприятия. Решение поставленной задачи зависит от правильной организации бухгалтерского учета НМА, что обеспечивает руководство предприятия обоснованной и достоверной информацией о состоянии таких активов. Нематериальные активы являются наиболее важным объектом бухгалтерского учета. Выявить направления усовершенствования учета нематериальных активов можно за счет изучения зарубежного опыта и его применения в практике отечественных субъектов хозяйствования, принимая во внимание специфику их деятельности. Именно этим объясняется актуальность данного исследования. Анализ последних исследований и публикаций. Некоторые аспекты учета, анализа, контроля нематериальных активов исследовали такие отечественные и зарубежные ученые: Ф.Ф. Бутынец [1], А.В. Стрельченко [2], M. Blair [3], K. Standfield [4] и другие. Их разработки стали весомым вкладом в теорию и практику учета и аудита НМА. Отдавая должное научным наработкам ученых, следует отметить, что в связи с несовершенной законодательной базой и расширением сферы применения нематериальных активов вопрос учета НМА требует дальнейшего научного изучения. Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. По данной теме исследования остаются нерешенными вопросы, касающиеся разработки четкого алгоритма зачисления, признания, оценки и учета нематериальных активов. 153

3 В связи с этим возникает необходимость дальнейшего изучения и усовершенствования учета нематериальных активов, что послужит залогом успешного развития предприятий в современных рыночных условиях. Цель статьи. Выявление и обоснование направлений усовершенствования учета нематериальных активов за счет изучения и использования опыта зарубежных стран, принимая во внимание специфику условий деятельности украинских предприятий. Изложение основного материала. Нематериальные активы являются одной из статей баланса предприятия. Учет НМА в Украине регулируется П(С)БО 8 «Нематериальные активы» [5] и Налоговым кодексом Украины [6]. На предприятиях зарубежных стран используется Международный стандарт финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы» [7]. В соответствии с П(С)БО 8 нематериальные активы это немонетарные активы, которые не имеют материальной формы, а также могут быть идентифицированы и удерживаться на предприятии в целях использования на протяжении более одного года (или одного операционного цикла, если он превышает один год) для производства, торговли, административных нужд или предоставления в аренду другим субъектам хозяйствования. Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ) нематериальный актив это объект интеллектуальной собственности, в том числе промышленной собственности, а также другие аналогичные права, признанные в порядке, установленном соответствующим законодательством, объектом права собственности плательщика налога. По МСФО 38 нематериальный актив это идентифицированный немонетарный актив, который не имеет физической формы. Одной из проблем бухгалтерского учета НМА является их идентификация, исходя из следующих критериев: отсутствие материальной формы; срок использования более одного года; склонность к техническому старению; ценность только для одного предприятия; удерживаются в целях их использования, а не как инвестиции; способность приносить пользу предприятию; высокий уровень неопределенности размеров возможной в будущем прибыли от их использования [2]. До сих пор не существует единого подхода в вопросе выделения этого актива среди остальных. Также нет единства в вопросе учета организационных расходов и расходов на исследование и разработку. Так, в Великобритании и Ирландии расходы на исследования необходимо сразу списывать, а расходы на разработку можно списывать, используя недлительную отсрочку. В свою очередь, в Испании расходы на научно-исследовательские работы относятся к расходам того отчетного периода, в котором они были понесены. Организационные расходы списывают на убытки или прибыль на протяжении срока до 5 лет [3]. На предприятиях Люксембурга расходы на исследования и разработку можно капитализировать и списывать на протяжении 5 лет. Германские предприятия такие расходы должны сразу списывать, в противном случае они накапливаются и систематически амортизируются. Во Франции расходы по организации, исследованию, разработке продукта капитализируются в составе нематериальных активов и могут списываться на протяжении 5 лет. Если проект «провальный», расходы необходимо списывать немедленно. На предприятиях США организационные расходы включают все расходы, связанные с организацией деятельности предприятия в начале его деятельности. Установленный срок амортизации не менее чем 5 лет [4]. В Украине в отличие от указанных стран в состав НМА не включаются организационные расходы. В зарубежных странах предприятия преимущественно самостоятельно выбирают метод амортизации НМА. Если возникают какие-либо сложности, используется прямолинейный метод. Для отражения в бухгалтерском учете амортизации предприятия зарубежных стран применяют счета в соответствии с действующим планом счетов. Но в Китае, например, счет износа НМА вовсе не используется, а начисленная амортизация прямо списывается с кредита «Нематериальные активы» в дебет «Административные расходы» [1]. Не менее важным вопросом в учете нематериальных активов является их достоверная оценка. В Украине еще нет единой методики проведения такой оценки. Поэтому целесообразно использовать зарубежный опыт в данном вопросе, а именно: применять один из подходов оценки стоимости НМА (расходный, доходный или рыночный). Раскрыть содержание нематериальных активов возможно с помощью их классификации, которая регламентируется П(С)БО 8 и МСФО 38. В Украине состав НМА несколько ограничен в сравнении с зарубежными странами. В международной практике в нематериальных активах выделяют гудвил (деловая репутация) это разница между ценой, заплаченной за предприятие, приобретенное на аукционе или по конкурсу, и оценкой стоимости его имущества. В зарубежной практике существуют различные методы учета и оценки гудвила: метод капитализации, то есть отражение в составе активов без амортизации; метод капитализации с последующей периодичной амортизацией; немедленное списание за счет собственного капитала. В Украине гудвил не 154

4 идентифицируется. В международной практике бухгалтерского учета вопрос по отражению гудвила достаточно сложный и решается в разных странах поразному. Таким образом, на украинских предприятиях из-за несовершенной законодательной базы НМА практически не учитываются. Выводы. На основе выполненных в данной статье исследований можно сделать следующие выводы: 1) учет нематериальных активов это проблема, связанная со сложностью идентификации, оценки и классификации НМА; 2) устранить существующие проблемы возможно путем: - приближения П(С)БО 8 к МСФО 38; - разработки единого критерия отнесения активов к нематериальным; - определения оптимального подхода к оценке стоимости НМА. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Бухгалтерский учет в зарубежных странах : учебное пособие / под ред. проф. Ф. Ф. Бутынца. Житомир : ЖГТУ, с. 2. Стрельченко А. В. Виды нематериальных активов предприятия. Устранение недостатков в системах учета / А. В. Стрельченко, С. С. Матющенко // Бизнес Информ С Blair, Margaret M. Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the 21st Century / Margaret M. Blair. Wash. D. C.: The Brookings Institution, p. 4. Standfield K. Intangible Management: tools for solving the accounting and management crisis / K. Standfield, A. Torre. - N. Y. : Academic Press, p. 5. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]: затверджено наказом Міністерства фінансів України від р. за 242 (з чинними змінами та доповненнями). Режим доступу: 6. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР) Режим доступа : 7. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / [ за ред. С. Ф. Голова]. К. : ФПБАУ, с. Рецензент д.э.н., профессор ДНУЖТ Копитко В.И. Эксперт редакционной коллегии к.э.н., доцент УкрГАЖТ Утнкина Ю.Н. УДК 657:656.2(075) ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Вовк А. А., д.э.н., профессор (МИИТ), Вовк Ю. А., к.э.н.(ооо «РЖД»), Чуприкова З. В., к.э.н., доцент (МИИТ) В статье раскрываются направления реформирования бухгалтерского учета, ориентированного на создание финансового учета как обособленной его части, формулируются проблемы, возникающие при этом, и предлагается вариант их решения. Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, организации железнодорожного транспорта. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Вовк А. А., д.е.н., професор (МІІТ), Вовк Ю. А., к.е.н. (ТОВ «РЖД») Чуприкова З. В., к.е.н., доцент (МІІТ) В статтi розкриваються напрямки реформування бухгалтерського облiку, орiентированного на побудову фiнансового облiку як вiдокремленноii його частини, формулюються проблеми, якi виникають при цьому i пропонуеться варiант iiх рiшення. Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий облік, організації залізничного транспорту. Вовк А.А., Вовк Ю.А. Чуприкова З.В. 155

Конкуренция определяет совершенствование стратегий. ЕКОНОМІКА економіка підприємства

Конкуренция определяет совершенствование стратегий. ЕКОНОМІКА економіка підприємства УДК 658.14/17:330.341.1 Управление нематериальными активами как компонент стратегии повышения капитализации предприятия 2014 Михеенко Е. С. УДК 658.14/17:330.341.1 Михеенко Е. С. Управление нематериальными

Подробнее

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3.13. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Славянский А.В., соискатель, начальник отдела взыскания задолженности департамента кредитования малого и среднего

Подробнее

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ. Валиуллина Л.А. Сургутский государственный университет ХМАО

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ. Валиуллина Л.А. Сургутский государственный университет ХМАО ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ Валиуллина Л.А. Сургутский государственный университет ХМАО Целью данной статьи является изучение факторов: инфляция и курсы

Подробнее

НОВОЕ КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА

НОВОЕ КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности российской экономики в современных условиях является наличие эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления. УДК 336.647

Подробнее

Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием Открытого акционерного общества «РОСНАНО» Часть 1

Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием Открытого акционерного общества «РОСНАНО» Часть 1 по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием Открытого акционерного общества «РОСНАНО» Часть 1 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ Исключительное право на «Практическое руководство

Подробнее

Выпускная квалификационная (дипломная) работа

Выпускная квалификационная (дипломная) работа ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Институт налогов и налогообложения Кафедра «Налоги и налогообложение» «Допустить к защите» заведующий кафедрой д.э.н., профессор 2003 г. Выпускная

Подробнее

Классификация материальных затрат и особенности методов их оценки в управленческом учете

Классификация материальных затрат и особенности методов их оценки в управленческом учете Классификация материальных затрат и особенности методов их оценки в управленческом учете Информация об авторах Рогова Римма Нисоновна. Профессор кафедры финансы МГТУ МАДИ, доктор и менеджмента. Дзетовецкая

Подробнее

Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики 1

Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики 1 Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики 1 Д.А. Ермилина к.э.н., научный сотрудник ИПР РАН Опубликована в журнале «Проблемы экономики». 2012. 5. Основные фонды являются

Подробнее

Фонд КМСФО: Учебные материалы по МСФО для МСБ. Модуль 18 Нематериальные активы, за исключением гудвила

Фонд КМСФО: Учебные материалы по МСФО для МСБ. Модуль 18 Нематериальные активы, за исключением гудвила 2009 Фонд КМСФО: Учебные материалы по МСФО для МСБ Модуль 18 Нематериальные активы, за исключением гудвила Фонд КМСФО: Учебные материалы по МСФО для МСБ включая полный текст Раздела 18 «Нематериальные

Подробнее

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИК ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИК ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ УДК 338.45 Г.Е. Баженов, Г.А. Семакина ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИК ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ Рассматриваются проблемы поиска методов комплексного анализа, оценки

Подробнее

П Р О Г Р А М М А повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года

П Р О Г Р А М М А повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 2593-р П Р О Г Р А М М А повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами

Подробнее

ТЕМА 5 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 5.1. Прибыль как финансовый результат хозяйственной деятельности

ТЕМА 5 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 5.1. Прибыль как финансовый результат хозяйственной деятельности 1 ТЕМА 5 ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАН 5.1. Прибыль как финансовый результат хозяйственной деятельности. 5.2. Понятие общей (балансовой) прибыли и её состав. 5.3. Распределение и использование прибыли. 5.4.

Подробнее

Инновационное развитие региона непосредственно

Инновационное развитие региона непосредственно 48 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ИнВестРегион 4 / 2010 УДК 332.146:316.422 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА О.А. Строева Доцент кафедры коммерции и рекламы Орловского государственного института

Подробнее

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный торгово-экономический институт» Н. А. Соловьева, Е. А.

Подробнее

Инновационная научно-производственная деятельность в вузе: Тверской государственный университет

Инновационная научно-производственная деятельность в вузе: Тверской государственный университет Инновационная научно-производственная деятельность в вузе: Тверской государственный университет А.И. Колесников, к. ф.-м. н., доцент И.А. Каплунов, д. т. н., проректор по инновационной деятельности, Ivan.Kaplunov@tversu.ru

Подробнее

Наблюдение как задача центрального банка по совершенствованию и развитию платежных систем

Наблюдение как задача центрального банка по совершенствованию и развитию платежных систем УДК 336.711 Наблюдение как задача центрального банка по совершенствованию и развитию платежных систем П. А. Тамаров, начальник Управления регулирования расчетов через платежные системы Департамента регулирования

Подробнее

Ноябрь 2009. Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности Руководство по применению МСФО 1

Ноябрь 2009. Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности Руководство по применению МСФО 1 Ноябрь 2009 Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности Руководство по применению МСФО 1 Вступительное слово Термин «МСФО» хорошо знаком большинству пользователей финансовой отчетности:

Подробнее

Консалтинг. Оптимизация деятельности ремонтной службы как необходимое условие операционной эффективности

Консалтинг. Оптимизация деятельности ремонтной службы как необходимое условие операционной эффективности Консалтинг Оптимизация деятельности ремонтной службы как необходимое условие операционной эффективности Введение По результатам проектов оптимизации, проведенных «Делойтом» в мире и СНГ, были выявлены

Подробнее

Глава 1. Оценка финансовой устойчивости вуза

Глава 1. Оценка финансовой устойчивости вуза Глава 1. Оценка финансовой устойчивости вуза 1.1. Содержание понятия устойчивости вуза Оценка экономической устойчивости образовательных учреждений и, в частности, вузов в настоящее время является недостаточно

Подробнее

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда)

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда) Сухорученко Олег Владиславович ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» Соискатель Sukhoruchenko Oleg Vladislavovich «The state university of management» Competitor E-Mail: 916750@mail.ru 08.00.05

Подробнее

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКИМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКИМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ На правах рукописи Кострюкова Наталья Николаевна ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКИМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ Специальность: 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством

Подробнее

Дипломная работа. Министерство образования и науки Российской Федерации

Дипломная работа. Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА

Подробнее

МЕТОДЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕТОДЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ Пикурен Вера, ВЦ «Раздолье» Себестоимость продукции важный показатель деятельности предприятия. Выбор метода ее расчета напрямую влияет на

Подробнее

«АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСЫ, ИННОВАЦИИ»

«АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСЫ, ИННОВАЦИИ» Автономная некоммерческая организация содействия развитию современной отечественной науки Издательский дом «Научное обозрение» МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Подробнее

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УДК 378.4+378.3-047.44 Е.И. БАБЕНКО, к.экон.н., доцент кафедры стратегического менеджмента Пермский филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Пермь, ул.

Подробнее

Развитие конкуренции в отраслях с естественно монопольным компонентом

Развитие конкуренции в отраслях с естественно монопольным компонентом Russian-European Centre for Economic Policy (RECEP) Российско-Европейский Центр Экономической Политики (РЕЦЭП) Развитие конкуренции в отраслях с естественно монопольным компонентом С. Авдашева, А. Шаститко

Подробнее

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Бачмановская Н.П., Халевинский А.И. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Бачмановская Н.П., бухгалтер, соискатель; Халевинский А.И., к.э.н., доцент Торговоэкономического университета Институт международной

Подробнее

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ С.С. Хромов, 2012 г. РЭУ имени Г. В. Плеханова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ По мере развития экономики, внедрения новых технологий и выпуска наукоемкой продукции интеллектуальная

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

СОДЕРЖАНИЕ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ На правах рукописи Сковпень Виктория Александровна СОДЕРЖАНИЕ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным

Подробнее