دوره آموزش زبان روسی به فارسی صدای روسیه

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "دوره آموزش زبان روسی به فارسی صدای روسیه"

Транскрипт

1 درس هشتاد و یکم درس امروز را با ادامه گفتگويي در پستخانه ادامه مي دهيم. لطفا گوش كنيد و تكرار كنيد و سعي كنيد ساختار جمالت را به همان شكلي كه مي شنويد به خاطر بسپاريد. НА ПОЧТЕ در پستخانه Борис:-Я хотел бы отправить этот пакет. بوريس: من مي خواستم اين بسته را بفرستم. Оператор на почте:-что в нем? مسئول ارسال: چي توي بسته است -Только книги.этот пакет следует отправить книжным тарифом. فقط كتاب. اين بسته بايد با تعرفه مطبوعاتي ارسال بشود. -Четыре килограмма.это будет стоить 200 рублей. چهار كيلو 022 روبل بايد بابت آن بپردازيد. -Через сколько дней пакет прибудет в Санкт-Петербург? پس از چند روز بسته به سنت پطرزبورگ خواهد رسيد - В пределах 15 дней. 51 روز. حدود -Хорошо. У меня вопрос.в течение следующей недели меня не будет в городе. Могли бы вы оставить мою почту в почтовом отделении? Я ее заберу,когда вернусь. بسيار خوب. سئوالي داشتم. طي هفته آينده من در خارج از شهر خواهم بود. آيا مي توانيد نامه هاي مرا در بخش نامه ها نگه داريد وقتي برگردم آنها را خواهم گرفت. -Да,можно.Вам надо заполнить бланк. بله. ممكنه. شما بايد فرمي را پر كنيد. Потом верните его мне. بعد از اينكهآن را پر كرديد به من پس بدهيد. 1 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

2 ВЫРАЖЕНИЯ اصطالحات پست اكسپرسпочта -срочная معموليвостребования - до بسته كوچك و يا بزرگпосылка,пакет - نامه هواييавиа -письмо سفارشيпосылку -застраховать آدرسадресат - فرستندهотправитель و حاال از شما دعوت مي كنيم در يك پرسش و پاسخ شركت كنيد. سئوال پرسيده مي شود و شما چند ثانيه اي وقت داريد تا پاسخ آن را به زبان روسي بدهيد. پاسخ شما مي تواند از يك كلمه تا يك جمله باشد. امتحان كنيد ببينيد به چند سئوال مي توانيد پاسخ دهيد و معني چند سئوال را متوجه مي شويد Мой рабочий день روز كار من Скажите, пожалуйста,... لطفا بگوئيد... يك مثال مورد توجه شما قرار داده مي شود: Где вы работаете (учитесь)? كجا كار مي كنيد )يا درس مي خوانيد ( На заводе (в университете). در كارخانه )در دانشگاه(. Кто вы по профессии (специальности)? شغل شما چيست )يا تخصص شما چيست( Какая у вас должность? سمت شما چيست Во сколько вы встаёте (просыпаетесь) утром? چه ساعتي صبح بيدار مي شويد 2 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

3 Во сколько вы завтракаете? چه ساعتي صبحانه مي خوريد Что вы едите на завтрак? صبحانه چه مي خوريد Кто готовит завтрак? كي صبحانه درست مي كند Во сколько начинаются занятия в университете? درسهاي دانشگاه چه ساعتي شروع مي شوند На чём вы ездите на работу (в университет)? با چي سركار )يا دانشگاه( مي رويد Где вы обедаете? كجا ناهار مي خوريد С кем вы обычно обедаете? با كي معموال ناهار مي خوريد Что вы едите на обед? ناهار چي مي خوريد Во сколько вы приезжаете (возвращаетесь) домой? چه ساعتي به خانه برمي گرديد Что вы делаете после ужина? پس از شام چكار مي كنيد Во сколько вы ложитесь спать? چه ساعتي مي خوابيد لغاتСловарь специальность تخصص вставать 3 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

4 بلند شدن просыпаться بيدار شدن есть خوردن كه صرف آن چنين است: я ем, ты ешь, он/она ест, мы едим, вы едите, они едят ездить. رفتن كه صرف آن بدين شكل است: я езжу, ты ездишь, он/она ездит, мы ездим, вы ездите, они ездят возвращаться برگشتن ложиться спать خوابيدن و حاال اين كلمات را به خاطر بسپاريد: день неделя месяц год понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 1,2,3,4,5, много, несколько день неделя месяц 4 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

5 год дня недели месяца года дней недель месяцев лет به طرز استفاده زمان و پسوندهاي گرامري جمالت توجه كنيد: Когда? كي چه وقت в прошлом году (месяце), на прошлой неделе در سال گذشته )ماه( در هفته گذشته в прошлый понедельник, в прошлую среду, в прошлое воскресенье دوشنبه گذشته چهارشنبه گذشته يكشنبه گذشته в прошлые выходные در روزهاي تعطيل گذشته прошлым летом, прошлой осенью (зимой, весной) تابستان گذشته پاييز گذشته )زمستان بهار( в следующем (будущем) году, на следующей(будущей) неделе در سال آينده در هفته آينده в следующий понедельник, в следующую среду, в следующее воскресенье в следующие выходные следующим (будущим) летом, следующей (будущей) весной два дня назад, три месяца назад, 4 года назад, много лет назад, دو روز قبل سه ماه قبل چهار سال قبل سالها قبل полчаса назад, 5 минут назад نيم ساعت قبل پنج دقيقه قبل сегодня утром, вчера вечером, в субботу вечером, в понедельник утром امروز صبح ديروز عصر شنبه عصر دوشنبه صبح. Как часто? 5 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

6 چند دفعه каждый год (месяц, день, вечер, вторник) هر سال )ماه روز عصر سه شنبه( каждую неделю (субботу, ночь, осень) каждое утро (воскресенье, лето) 1 раз 2,3,4 раза в день (неделю, месяц, год) 5,6, много, несколько... раз - Когда вы в последний раз летали на самолёте? آخرين بار كي باهواپيما پرواز كرديد - В последний раз я летал на самолёте три месяца назад. آخرين بار سه ماه قبل با هواپيما پرواز كردم. - Вы часто летаете на самолёте? شما زياد با هواپيما پرواز مي كنيد - Да. Я летаю на самолёте несколько раз в год. بله. من چند بار در سال با هواپيما پرواز مي كنم. - Куда вы летали? - Вам нравится летать на самолёте? Какое сегодня число? январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь در اين جمالت به حاالت گرامري توجه داشته باشيد. - Какое сегодня число? امروز چه تاريخي هست - Сегодня двадцатое ноября. امروز بيستم نوامبر است. - Какое число было вчера? ديروز چه تاريخي بود - Вчера было девятнадцатое ноября. 6 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

7 ديروز نوزدهم نوامبر بود. - Какое число будет завтра? فردا چه تاريخي خواهد بود - Завтра будет двадцать первое ноября. فردا بيست و يكم نوامبر خواهد بود. - Когда вы родились? تاريخ تولد شما )يا كي بدنيا آمديد ( - Двенадцатого мая семидесятого года. دوازدهم ماه مه سال В каком году вы родились? در چه سالي به دنيا آمديد - В семидесятом году. در سال Какое сегодня число? - Третье июля. - Когда начались летние каникулы? - Третьего июля. و حاال به نمونه هاي ديگري در اين رابطه گوش كنيد: Какое сегодня число? Когда начинаются занятия в университете? первое сентября Какое число было вчера? Когда начались экзамены? двенадцатое января Какое число будет завтра? Когда кончаются экзамены? двадцать четвёртое января Какое сегодня число? Когда кончаются зимние каникулы? 7 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

8 седьмое февраля و حاال يك لطيفه: معلم جواني نزد دوستش شكايت مي كند كه: Молодая учительница жалуется своей подруге: - Один мой ученик совершенно меня замучил: шумит, хулиганит, срывает уроки! - Но есть у него хоть одно положительное качество? - К сожалению, есть - он не пропускает занатий... يكي از شاگردانم پدر مرا درآورده است: شلوغ مي كند اذيت مي كند و كالس را بهم مي ريزد! خوب اين شاگرد تو هيچ خصوصيت مثبتي نداره متأسفانه داره. هيچوقت غيبت نمي كند. 8 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

9 درس هشتاد و دوم شنوندگان عزيز درس هشتاد و دوم زبان روسي را آغاز ميكنيم. ابتدا متني مورد توجه شما قرار مي دهيم. لطفا گوش كنيد تكرار كنيد و سعي كنيد طرز ساخت جمالت را به خاطر بسپاريد. Московское метро متروي مسكو Первая линия метро открылась в Москве в 1935 (тысяча девятьсот тридцать пятом) году. اولين خط مترو در سال 5791 افتتاح شد. Это была короткая линия, на которой было несколько станций. اين خط كوتاهي بود كه فقط از چند ايستگاه تشكيل شده بود. Сейчас в Москве 12 линий метро. Одна из них кольцевая. در حال حاضر 50 خط مترو وجود دارد. يكي از آنها خط حلقه است. Кольцевая линия соединяет все линии метро, поэтому ездить на метро очень удобно и дешево. خط حلقه تمام خط هاي مترو را بهم پيوند مي دهد به اين دليل حركت در مترو بسيار راحت و ارزان است. Строительство метро все время продолжается. ساخت مترو در تمام مدت ادامه دارد. Скоро откроется еще одна линия. Она соединит один из новых районов с центром города. بزودي خط ديگري افتتاح مي شود. اين خط يكي از نقاط مسكوني جديد را با مركز شهر پيوند مي دهد. Метро есть не только в Москве, но и в других больших городах России. مترو نه تنها در مسكو بلكه در ديگر شهرهاي بزرگ روسيه نيز وجود دارد. Что соединяет кольцевая линия? خط حلقه چه چيزي را بهم متصل مي كند Кольцевая линия соединяет все линии метро. خط حلقه تمام خطهاي مترو را بهم وصل مي كند. С чем соединит новая линия этот район? خط جديد نقطه جديد مسكوني را به چه متصل مي كند 9 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

10 Новая линия соединит этот район с центром города. خط جديد محله جديد را با مركز شهر متصل مي كند. Диалог گفتگو Сита: Наташа, как проехать на станцию метро «Театральная»? سيتا: ناتاشا چطور به ايستگاه «تئاترالنايا«برسم Наташа: Откуда ты будешь ехать? ناتاشا: از كجا حركت خواهي كرد Сита: От станции метро «Университет». سيتا: از ايستگاه مترو «دانشگاه.«Наташа: Надо доехать до станции «Охотный ряд» и сделать пересадку на другую линию. ناتاشا: بايد ابتدا تا ايستگاه «اوختني رياد«بروي و بعد خط عوض كني. Сита: Надо купить еще один билет? سيتا: بايد يك بليط ديگر بخرم Наташа: Нет, не надо. Ты купишь один билет и можешь ездить на метро сколько хочешь. ناتاشا: نه. نيازي نيست. تو يك بليط مي خري و مي تواني هر چقدر دلت بخواهد ايستگاهاي مترو را طي كني. Слова и выражения لغات و اصطالحات метро, только в ед.ч. متروة هميشه در حالت مفرد ميآيد линия метро خط مترو 10 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

11 в 1935 году در سال 5791 короткий, -ая, -ое, -ие كدام Станция ايستگاه кольцевая линия خط حلقه соединять, соединяет, соединяют متصل كردن وصل شدن соединить, соединит, соединят поэтому به اين دليل Удобно راحت Дешево ارزان как проехать на станцию «Театральная»? چطور مي توان به ايستگاه «تئاترالنايا«رسيد проехать, с.в., проеду, проедешь رسيدن от станции «Университет» از ايستگاه ( دانشگاه( 11 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

12 до станции «Охотный ряд» تا ايستگاه )اوختني رياد( доехать, с.в., доеду, доедешь до чего? رفتن حركت كردن сделать пересадку خط عوض كردن можешь ездить сколько хочешь مي تواني هر قدر كه بخواهي بروي потому что زيرا от какого места? از كجا до какого места? تا كجا в каком году? در كدام سال و حاال به چند جمله سئوالي ديگر گوش كنيد و سعي كنيد پاسخ آنها را به زبان روسي بدهيد. - Когда у вас день рождения? تولد شما چه وقت است - Пятнадцатого августа. پانزدهم ماه اوت. - Когда день рождения у вашей мамы (вашего отца)? روز تولد مادر )پدر شما( كي است - Когда день рождения у вашего брата (вашей сестры)? روز تولد برادر )خواهر شما( كي است - Когда день рождения у вашего друга (вашей подруги)? 12 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

13 روز تولد دوست پسر )دوست دختر( شما چه وقت است - Когда день рождения у вашего мужа (вашей жены)? روز تولد شوهر )همسر شما( كي است - В каком году вы родились? يا مي توان گفت: در چه سالي متولد شديد سال تولد شما كدام است - В семьдесят первом. در سال В каком году вы поступили в университет? در چه سالي شما وارد دانشگاه شديد - В каком году вы окончили университет? در چه سالي شما دانشگاه را تمام كرديد - В каком году вы устроились в свою компанию? در چه سالي شما در شركت ما مشغول به كار شديد - В каком году в России произошла большевистская революция? در چه سالي انقالب بلشويكي در روسيه رخ داد - В каком году вам будет 100 лет? در چه سالي شما صد ساله خواهيد شد و حاال از شما دعوت مي كنيم به داستان كوتاهي گوش كنيد به نام «دوقلوها«اين داستان را ابتدا به زبان روسي خواهيد شنيد. به اين دليل خوب توجه كنيد و ببينيد مي توانيد به معاني جمالت پي ببريد. در درس بعدي همين متن را با معاني جمالت و كلمات آن خواهيد شنيد. Близнецы Эта сказка пришла к нам... Как, кто-то еще не знает откуда она пришла? Ну, конечно же, не из холодильника. Потому что предметы в холодильнике ног не имеют и не ходят. И из игрушек, которых у нас очень много, почти никто не ходит, если его не держать за ручку. Причем это относится не только к тем куклам и игрушкам, у которых есть ручки. Например, у машин нет ручек, но гулять они выходят, держась за наши ручки. А вот Близнецы, о которых рассказывает эта сказка... Они ходили. Но, хватит о ногах, тем более, что у Близнецов этих своих ног не было. Наша сказка - не о ногах, а о близнецах. Они не только 13 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

14 были похожи друг на друга, как две капли воды, но и в дом пришли вместе. И вообще, они очень дружили, потому что никто и никогда не слышал, что бы один из них поругал другого. Хотя, толкаться иногда толкались. А иногда даже один наступал на другого. Но и тут, другой не сердился на брата, а шел за братом туда, куда шел брат. Вот если бы все люди так дружили, как эти Близнецы, то, наверное, на свете не было бы войн и был бы мир. Близнецы были очень мягкими и теплыми. Когда я на них смотрю, то мне кажется, что это - два кролика, которые бегают по лужайкам нашей квартиры и никуда не убегают. Близнецы - очень скромные. У них нет своей кроватки. А потому они спят всегда около моей кровати. А, когда я ухожу куда-нибудь по делам, то они меня ждут около той двери, через которую они когда-то пришли ко мне. Вот такие верные Близнецы живут в моей квартире. Думаю, что и ты уже догадался, что они ходят, не имея своих ножек, на моих. И называются ДОМАШНИМИ ТАПОЧКАМИ. 14 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

15 درس هشتاد و سوم شنوندگان عزيز درس هشتاد و سوم زبان روسي را آغاز مي كنيم. ابتدا از شما دعوت مي كنيم به چند نكته گرامري توجه فرمائيد. строить- строительство فعل ساختن- ساخت مسكن короткий не равно длинный كوتاه مساوي با بلند نيست дешево не равно дорого ارزان مساوي با گران نيست когда (в каком году)? предложный падеж كي )در چه سالي( حالت گرامري تخصيص Когда ( в каком году) открылась первая линия метро? كي در چه سالي اولين خط مترو افتتاح شد Первая линия метро открылась в тысяча девятьсот тридцать пятом году. اولين خط مترو در سال 5791 افتتاح شد. Когда ( в каком году) вы начали изучать русский язык? كي )درچه سالي( شما به يادگيري زبان روسي پرداختيد Я начал изучать русский язык в тысяча девятьсот семидесятом году. من يادگيري زبان روسي را در سال 5792 شروع كردم. в тысяча девятьсот семьдесят первом году و يا مي توان فقط گفت: در سال 5795 Сложное предложение. جمالت تركيبي Поэтому, потому что 15 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

16 به اين دليل زيرا و حاال به چند جمله تركيبي و طرز ساخت آنها توجه كنيد. Кольцевая линия соединяет все линии метро. خط حلقه تمام خط هاي مترو را بهم متصل مي كند. Ездить на метро очень удобно и дешево. حركت با مترو خيلي راحت و ارزان است. Кольцевая линия соединяет все линии метро, поэтому ездить на метро очень удобно и дешево. خط حلقه تمام خط هاي مترو را بهم وصل مي كند به اين دليل استفاده از مترو راحت و ارزان است. Наташа спешит. Она идет очень быстро. ناتاشا عجله دارد. او خيلي تند راه مي رود. Наташа спешит, поэтому она идет очень быстро. ناتاشا عجله دارد به اين دليل خيلي سريع راه مي رود. Ездить на метро очень удобно, потому что кольцевая линия соединяет все линии метро. استفاده از مترو خيلي راحت است زيرا خط حلقه تمام خط هاي مترو را بهم وصل مي كند. Наташа идет очень быстро, потому что она спешит. ناتاشا خيلي سريع مي رود زيرا عجله دارد. و حاال به نكات گرامري در رابطه با مقدار توجه كنيد: مقداري несколько, некоторое количество زياد много زياد 16 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

17 много كمي немного كم мало اين فنجان خالي است. اين فنجانها خالي هستند. Эта чашка пуста. Эти чашки пусты. آب سرد است. هوا وحشتناك بود. Вода холодная. Погода была ужасная. من چند تا كتاب دارم. آنجا تخم مرغ هست ما احتياجي به سيب زميني نداريم. در آنجامقداري شير هست. آنجا كره هست ما شراب نداريم. У меня есть несколько книг. Там есть яйца? Нам не нужна картошка. Там есть немного молока. Там есть масло? У нас нет вина. چند تادختر آنجا بود ما كمي سيب داريم. يا چند تا بيشتر سيب نداريم 17 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

18 Сколько было девочек? У нас немного яблок. چقدر پول داري اينجا كمي شكر هست. Сколько у тебя денег? Здесь немного сахара. ما تخم مرغ زياد داريم. پرتقال زياد هست. شير زياد. او پول زيادي دارد. У нас много яиц. Есть много апельсинов. Много молока. У него полно денег. در حال حاضر با چند مسأله روبرو هستم يا چند مشكل دارم. У меня сейчас несколько проблем. Близнецы دوقلوها Эта сказка пришла к нам... Как, кто-то еще не знает откуда она пришла? اين داستان از...چطور كسي هست كه نداند اين داستان از كجا به ما رسيده Ну, конечно же, не из холодильника. اوه البته كه نه از توي يخچال. Потому что предметы в холодильнике ног не имеют и не ходят. چون آنچه توي يخچال است نه پا دارند و نه راه مي روند. И из игрушек, которых у нас очень много, почти никто не ходит, если его не держать за ручку. و از اسباببازيهايي زياد ما هيچ كدامشان راه نمي روند اگر آنها را توي بغل يا در دست نگيريم. Причем это относится не только к тем куклам и игрушкам, у которых есть ручки. 18 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

19 البته اين فقط به آن عروسكها و اسباب بازيهايي كه دست دارند مربوط نمي شود. Например, у машин нет ручек, но гулять они выходят, держась за наши ручки. مثال ماشين ها دسته ندارند اما با گرفتن دست ما به گردش مي روند. А вот Близнецы, о которых рассказывает эта сказка... Они ходили. اما دوقلوهايي كه اين داستان در باره آنهاست خودشان راه مي رفتند. Но хватит о ногах, тем более, что у Близнецов этих своих ног не было. خب صحبت در باره پاها كافيست به ويژه كه اين دوقلوها پا نداشتند. Наша сказка - не о ногах, а о близнецах. قصه ما نه در باره پاها بلكه دوقلوهاست. Они не только были похожи друг на друга, как две капли воды, но и в дом пришли вместе. آنها نه فقط مثل دو قطره آب خيلي شبيه هم بودند بلكه با هم نيز به خانه آمدند. И вообще, они очень дружили, потому что никто и никогда не слышал, чтобы один из них поругал другого. كال آنهاخيلي با هم دوست بودند چون هيچ كس تا بحال نشنيده بود كه يكي با ديگري دعوا كند. Хотя толкаться иногда толкались. اما بعضي وقتها همديگر را هل مي دادند. А иногда даже один наступал на другого. و گاهي حتي يكي پايش را روي پاي ديگري مي گذاشت )يا پاي همديگر را لگد مي كردن( Но и тут, другой не сердился на брата, а шел за братом туда, куда шел брат. اما حتي در همچين مواقعي با هم دعوايشان نمي شد و يك برادر دنبال برادر ديگر راه مي افتاد و هر جا كه او مي رفت خودش هم مي رفت. Вот если бы все люди так дружили, как эти Близнецы, то, наверное, на свете не было бы войн и был бы мир. اگر همه آدمها مثل اين دوقلوها باهم دوست بودند احتماال روي زمين هيچ جنگي نبود و همه جا صلح بود. Близнецы были очень мягкими и теплыми. دوقلوها خيلي نرم و گرم بودند. 19 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

20 Когда я на них смотрю, то мне кажется, что это - два кролика, которые бегают по лужайкам нашей квартиры и никуда не убегают. وقتي به آنها نگاه مي كنم به نظرم مي رسد كه اين ها- دو تا خرگوش هستند كه در آپارتمان ما مي دوند و هيچ وقت فرار نمي كنند. Близнецы - очень скромные. دوقلوها خيلي فروتن هستند. У них нет своей кроватки. آنها تختخواب ندارند. А потому они спят всегда около моей кровати. به اين دليل هميشه نزديك تخت من مي خوابند. А когда я ухожу куда-нибудь по делам, то они меня ждут около той двери, через которую они когда-то пришли ко мне. و وقتي براي انجام كاري به جايي مي روم آنها نزديك آن دري منتظر من مي مانند كه روزي از همانجا پيش من آمدند. Вот такие верные Близнецы живут в моей квартире. همچين دوقلوهاي باوفايي در آپارتمان من زندگي مي كنند. Думаю, что и ты уже догадался, что они ходят, не имея своих ножек, на моих. فكر كنم تو حدس زدي كه آنها با وجود پانداشتن روي پاهاي من راه مي روند И называются ДОМАШНИМИ ТАПОЧКАМИ. و اسمشان هست: دمپايي لغات و اصطالحات Близнецы دوقلوها Эта сказка اين قصه اين داستان пришла 20 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

21 آمد )زمان گذشته فعل حركتي( Идти к нам... نزد ما پيش ما не знает نمي داند )از فعل знать دانستن( откуда она пришла? از كجا آمد конечно же, البته كه Не نه из холодильника. از توي يخچال. Потому что زيرا Предметы وسايل مواد Ног پا не имеют ندارند и не ходят. و راه نمي روند И из 21 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

22 و از игрушек, اسباببازي ها очень много, خيلي زياد Почти تقريبا держать за ручку. از دست گرفتن Относится بستگي داشتن مربوط بودن не только نه فقط Куклам عروسك ها Например, براي مثال براي نمونه Машин ماشين Но اما Гулять گردش كردن Хватить 22 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

23 كافي بودن похожи друг на друга, شبيه يكديگر بودن как две капли воды, مثل دو قطره آب вместе. با هم поругать دعوا كردن جرو بحث كردن Хотя, هر چند Толкаться هل دادن يكديگر А иногда, و گاهي Даже حتي наступать لگد كردن پا پا روي پاي كسي گذاشتن Сердиться عصباني شدن خشمگين شدن брат برادر Если 23 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

24 اگر все люди همه آدمها дружить, دوست شدن دوست بودن на свете روي زمين Войн جنگها جمع Война Мир صلح мягкий и теплый نرم و گرم Кролик خرگوش Близнецы - очень скромные. دوقلوها خيلي فروتن هستند. Своей مال خود Кровать تخت около моей кровати. نزديك تخت من куда-нибудь 24 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

25 جايي верные Близнецы دوقلوهاي باوفا Думаю فكر مي كنم Догадаться حدس زدن И называются ДОМАШНИМИ ТАПОЧКАМИ. و اسمشان هست: دمپايي 25 وبسایت آموزش زبان های خارجی لنگ لرن

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР Монологи: 1. О себе 2. Моя семья 3. Моя подруга (мой друг) 4. Мой обычный день и выходные 5. Мои интересы и мое свободное время 6. Моя группа 7. Моя учеба и мои планы

Подробнее

Двенадцатое апреля, суббота

Двенадцатое апреля, суббота Они поздно встали? Нет. Мы поздно вышли. выход вход Они идут. Настя заболела. забыть Он пошёл в посольство. идти он шёл она шла они шли он пошёл Он спит. Он проспал. У Веры есть её номер телефона. Какое

Подробнее

Урок. Ты рано просыпаешься? ПРОСЫПАТЬСЯ (1) я просыпáюсь мы просыпáемся. ты просыпáешься вы просыпáетесь. он(а) просыпáется они просыпáются

Урок. Ты рано просыпаешься? ПРОСЫПАТЬСЯ (1) я просыпáюсь мы просыпáемся. ты просыпáешься вы просыпáетесь. он(а) просыпáется они просыпáются 34 Урок Ты рано просыпаешься? ПРОСЫПАТЬСЯ (1) я просыпáюсь мы просыпáемся ты просыпáешься вы просыпáетесь он(а) просыпáется они просыпáются НАПИШИ 15 1. Когда вы обычно...? 2. Я всегда... очень рано. 3.

Подробнее

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ a) Урок b) c) Урок Да, это окно. Да, это книга. Да, он [Андрей] дома. Да, она [газета] здесь. Да, она [Анна] студентка. Нет, это не море. Это озеро. Нет, это не вода. Это сок.

Подробнее

Двадцать второе марта, суббота

Двадцать второе марта, суббота маркер флэшка куртка йогурт ножницы Какой сегодня день? Сегодня суббота. Какой день был вчера? Вчера была пятница. Какой день был позавчера? Позавчера был четверг. Какой день будет завтра? Завтра будет

Подробнее

Седьмое июня, суббота

Седьмое июня, суббота соревнование соревнования Часто бывают соревнования? Они возвращаются / вернутся в Китай 15-ого июня. Они едут / поедут в Китай 15-ого июня. Можно использовать настоящее время, если мы точно знаем, что

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ : : : ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 --Марина,

Подробнее

Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его.

Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его. Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его. 1. Он знает русскую литературу. (А) много (Б) очень (В) хорошо (Г) часто 2. Наташа, я

Подробнее

Я купил продукты. Что вы купили? Какие продукты? Я купил яйца, овощи - морковь. Почему вы купили только яйца и морковь?

Я купил продукты. Что вы купили? Какие продукты? Я купил яйца, овощи - морковь. Почему вы купили только яйца и морковь? Я купил продукты. Что вы купили? Какие продукты? Я купил яйца, овощи - морковь. Почему вы купили только яйца и морковь? готовить Я хочу готовить. Хотеть Я хотел готовить блюда. Отдыхать Что ты делала?

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1. Когда я был мальчиком, я любил на коньках. а) бегать б) бежать в) бегатся

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1. Когда я был мальчиком, я любил на коньках. а) бегать б) бежать в) бегатся РУССКИЙ ЯЗЫК 1. Когда я был мальчиком, я любил на коньках. а) бегать б) бежать в) бегатся 2. зимой я поехал в деревню к тёте. а) Как-то б) Как нибудь в) Кое-где 3. День ночи. а) длинный б) длиннее в) длинная

Подробнее

На старт! Внимание! Марш! За работу!!!

На старт! Внимание! Марш! За работу!!! A I. Скажите, какой перевод правильный? «Добро пожаловать» это «Happy journey»? 1. Добро пожаловать! 2. Приятного аппетита! 3. Спокойной ночи! 4. Счастливого пути! 5. На старт! Внимание! Марш! 6. С днём

Подробнее

Урок. Сколько времени? ВРЕМЯ (czas) полови на połowa У нас в классе половина учеников сегодня? Нет, у нас в классе сегодня все ученики.

Урок. Сколько времени? ВРЕМЯ (czas) полови на połowa У нас в классе половина учеников сегодня? Нет, у нас в классе сегодня все ученики. 17 Урок Сколько времени? полови на połowa У нас в классе половина учеников сегодня? Нет, у нас в классе сегодня все ученики. В газете десять страниц. Пять страниц это? У тебя шесть яблок. Катя берёт три

Подробнее

Предложный падеж с предлогом на для обозначения средства передвижения. Винительный падеж для обозначения времени (дни недели). Спряжение глаголов

Предложный падеж с предлогом на для обозначения средства передвижения. Винительный падеж для обозначения времени (дни недели). Спряжение глаголов С т р а н и ц а 1 Предложный падеж с предлогом на для обозначения средства передвижения. Винительный падеж для обозначения времени (дни недели). Спряжение глаголов совершенного вида в будущем времени и

Подробнее

Двадцать девятое мая, четверг

Двадцать девятое мая, четверг Приёмная комиссия Александра я не видела 100 лет. Какая сегодня погода? Сильный дождь Идёт дождь Сильный ветер Ветер такой сильный, что зонт улетает. Сколько градусов? 17 градусов. Нет солнца. Пасмурно.

Подробнее

ВХОДНОЙ ТЕСТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА

ВХОДНОЙ ТЕСТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА ВХОДНОЙ ТЕСТ I. Заполните анкету. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА Фамилия, имя (на родном языке / на русском языке) Дата рождения пол муж. / жен. Страна (гражданство) Домашний

Подробнее

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: Β Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Подробнее

Двадцать восьмое сентября, среда

Двадцать восьмое сентября, среда проспать Сегодня вы не проспали, и я очень рада! Я очень рада, что вы сегодня не проспали. значит значить = to mean это значит пойду поеду Он живёт далеко, на станции метро «Приморская». он живёт + где?

Подробнее

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер -

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер - серьёзный Почему вы не улыбаетесь? улыбаться улыбнуться Я чувствую себя плохо. У меня плохое настроение. Почему? Что случилось? Сегодня я не курил. У меня не было сигареты. У него не было времени купить

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького» Инновационная образовательная

Подробнее

2 (второе) ноября, понедельник

2 (второе) ноября, понедельник 9 часов 3 минуты 9:03 девять ноль три Как? Так. Я видела вашу фотографию. Я поставила like. Я видела, что вы почти все на facebook. видеть Я тоже хочу спать. У моей невестки был день рождения. Я живу очень

Подробнее

Двадцать первое сентября, среда

Двадцать первое сентября, среда ждать Мы ждём Завтра будет двадцать второе сентября, четверг. Послезавтра будет двадцать третье сентября, пятница. сколько? один два три какой? первый второй третий, третье, третья Я ходил в университет

Подробнее

Задание Москва больше (Киев).

Задание Москва больше (Киев). ТЕСТ 1. «РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» Вариант 1 1. У меня нет (брат, сестра). 2. В моей комнате нет (телефон, телевизор). 3. Я думаю, завтра не будет (дождь, снег). 4. У него не было (виза). 5. На этой улице нет

Подробнее

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр)

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр) Мой любимый друг 1. Вчера я рассказал преподавателю. 2. Это друзья. 3. 18 лет. 4. Я всегда на день рождения дарю книгу. 5. Мы занимаемся в одной группе. 6. Я объяснил, почему я купил этот компьютер. 7.

Подробнее

Двадцатое января, пятница

Двадцатое января, пятница Что сегодня? Какой сегодня день? Пятница. Когда урок? В пятницу. 4 Сколько? один два три Какой? первый второй третий Третий вопрос Какое сегодня число? Двадцатое января. Какой сейчас месяц? Январь. Какое

Подробнее

Девятый урок. Извини'те, я хочу' спроси'ть, э'то Ма'лый теа'тр? К сожале'нию, я не зна'ю, я иностра'нец. Вы хоти'те ко'фе? Спаси'бо, с удово'льствием.

Девятый урок. Извини'те, я хочу' спроси'ть, э'то Ма'лый теа'тр? К сожале'нию, я не зна'ю, я иностра'нец. Вы хоти'те ко'фе? Спаси'бо, с удово'льствием. Содержание От авторов... 4 Первый урок... 6 Второй урок... 12 Третий урок... 16 Четвёртый урок... 23 Пятый урок... 29 Шестой урок... 34 Седьмой урок... 39 Восьмой урок... 43 Девятый урок... 49 Десятый

Подробнее

Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2006) Винительный падеж

Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2006) Винительный падеж Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2006) Винительный падеж Упражнение 1 страница 144 А 1. Я хорошо знаю его брата и его сестру. 2. Нина купила в магазине пальто и шапку. Её муж купил рубашку, галстук

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста Время выполнения субтеста 30 минут. Субтест включает 60 позиций. При

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА В тесте слева даны предложения (1, 2 и т.д.), а справа - варианты выбора. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.

Подробнее

Девятое ноября, среда

Девятое ноября, среда сломаться Дверь сломалась. мастер ремонтировать - отремонтировать Я ждал мастера. Вашу дверь отремонтировали? настроение Я чувствую себя не очень хорошо. Я прочитал новости и узнал, что Трамп выигрывает

Подробнее

(Вы выбрали вариант А). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: Например:

(Вы выбрали вариант А). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: Например: 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ЗОЫЙ УРОЕНЬ Субтест ЛЕКСИК. РММТИК Инструкция к выполнению теста ремя выполнения теста 50 минут. Тест состоит из 4-х частей, включающих 110 заданий. При выполнении

Подробнее

Ministerul Administraţiei şi Internelor Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza LIMBA RUSĂ

Ministerul Administraţiei şi Internelor Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza LIMBA RUSĂ 1) Выберите правильный вариант ответа. Мой дом..., чем твой. a) высокий b) высоким c) выше d) высокого 2) Выберите правильный вариант ответа. Иностранцы говорят, что в Москве очень... мороженое. a) вкусное

Подробнее

Урок 13 СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА ПОВТОРИТЕ!

Урок 13 СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА ПОВТОРИТЕ! Урок 13 ПОВТОРИТЕ! 1. Вставьте подходящие по смыслу глаголы НСВ СВ. Объясните правила использования глаголов НСВ СВ. 1) Наташа учится в школе. Каждый день она в школу. 2) Уроки в школе в 8 часов утра.

Подробнее

Двадцать шестое сентября, понедельник

Двадцать шестое сентября, понедельник Как вы провели выходные дни? = что вы делали и где вы были в выходные дни проводить провести (время) «Икеа» - это магазин. Я ходила в магазин «Икеа», я купила подушки и одеяло. (Где вы были? = Куда вы

Подробнее

Семнадцатое октября, понедельник

Семнадцатое октября, понедельник Что интересного было в вашей жизни? У моего молодого человека есть друг. У друга родился ребёнок. В субботу мы ходили к другу моего молодого человека, (чтобы) посмотреть на его ребёнка. Друг моего молодого

Подробнее

Комментарии. Детдом детский дом; учреждение для детей, у которых нет родителей, и для детей, которым требуется помощь и защита государства.

Комментарии. Детдом детский дом; учреждение для детей, у которых нет родителей, и для детей, которым требуется помощь и защита государства. Комментарии 1 Детдом детский дом; учреждение для детей, у которых нет родителей, и для детей, которым требуется помощь и защита государства. 2 Крым полуостров на юге России, в Чёрном море. (3) Не'сколько

Подробнее

Двадцать седьмое февраля, понедельник

Двадцать седьмое февраля, понедельник пригород дворцово-парковый ансамбль отель «Тосно» останавливаться - остановиться Мы остановились в отеле. Туалет в номере? Нет, на этаже. развивается развиваться поле собирать собрать Что интересного было

Подробнее

более больной белый Бог английский без американский анализировать а абсолютно

более больной белый Бог английский без американский анализировать а абсолютно более больной белый Бог английский без американский анализировать а абсолютно ведь век важный вдруг быть в большой брать больше большинство возможность вокруг вместе возможно видеть включать вечер вещь

Подробнее

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ АУДИРОВАНИЕ Инструкция к выполнению теста В тесте 10 заданий. Прослушайте короткие тексты. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву в таблице ответов. При

Подробнее

Игры и упражнения, направленные на развитие временных представлений (4-5 лет).

Игры и упражнения, направленные на развитие временных представлений (4-5 лет). Игры и упражнения, направленные на развитие временных представлений (4-5 лет). Упражнение с картинками «Разложи картинки по порядку». (Утро, день, вечер, ночь) Мама (папа): Я положу картинку, где нарисовано

Подробнее

Horošo 2 CD:n kuullun ymmärtämistehtävät

Horošo 2 CD:n kuullun ymmärtämistehtävät Horošo 2 CD:n kuullun ymmärtämistehtävät Kappale 3. Tehtävä 10/3 Työkirja 2 Во что ты любишь играть? Конечно, в футбол, но зимой я играю в хоккей. У нас в семье все играют, но в разные игры; мама играет

Подробнее

1. Я люблю пирог с. а) капустой б) капусты в) капуста. 2. Мы много писем из России. а) получим б) получаю в) получаем

1. Я люблю пирог с. а) капустой б) капусты в) капуста. 2. Мы много писем из России. а) получим б) получаю в) получаем РУССКИЙ ЯЗЫK 1. Я люблю пирог с. а) капустой б) капусты в) капуста 2. Мы много писем из России. а) получим б) получаю в) получаем 3. Утром мы хлеб с маслом. а) едим б) едимо в) едем 4. Моё платье твоего.

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Урок Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома?

СОДЕРЖАНИЕ. Урок Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? СОДЕРЖАНИЕ Урок 1................... 3 Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? Гласные (а, о, у, э, и, ы). Согласные (л, м, н, п, б, ф, в, т, д). Понятие о глухости звонкости. Ритмика слова, слогоделение,

Подробнее

Первое февраля, понедельник

Первое февраля, понедельник Что я сейчас буду спрашивать? Что интересного было в вашей жизни в эти дни? Я ходил на концерт. На какой концерт? На концерт классической музыки. Концерт был в Белом зале Политехнического университета.

Подробнее

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов.

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Экзамен по русскому языку для трудящихся мигрантов состоит из 5 субтестов: Субтест 1. Лекиска. Грамматика. Содержит одно задание (25 позиций).

Подробнее

Тест 3. Лексика. Грамматика

Тест 3. Лексика. Грамматика 1 Тест 3. Лексика. Грамматика Время 45 минут. Инструкция В данной части теста вы должны выполнить 3 задания (85 позиций). Сначала прочитайте предложения / тексты, потом предлагаемые варианты ответов. Выберите

Подробнее

2010 年招收攻读硕士研究生入学考试题 考试科目代码 : 243 二外俄语 考试科目名称 :

2010 年招收攻读硕士研究生入学考试题 考试科目代码 : 243 二外俄语 考试科目名称 : 杭州师范大学 2010 年招收攻读硕士研究生入学考试题 考试科目代码 : 243 考试科目名称 : 二外俄语 1!" 2 #$%&$'()*+,-./ 30 123$% 45673$89:;?@ AB/ 40 50 I. Поставьте слова в скобках в нужной форме. (C 10 DE FG 1 D) 1. Они живут в (большая комната).

Подробнее

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский Элементарный уровень ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Лексико-грамматический тест 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский 2.... ты был? А) откуда Б) куда В) где 3. Я часто смотрю передачи...

Подробнее

Зачем Виктор пришёл к другу? لماذا جاء فيكتور الى صديقه Виктор пришёл к другу, чтобы взять у него словарь. جاء فيكتور الى صديقه ألخذ القاموس منه

Зачем Виктор пришёл к другу? لماذا جاء فيكتور الى صديقه Виктор пришёл к другу, чтобы взять у него словарь. جاء فيكتور الى صديقه ألخذ القاموس منه الدرس التاسع والخمسون وعودة الى الوظيفة السابقة والتي كانت باالجابة على هذه الحزازير : Под одной большой шляпой четыре брата стоят. تحت قبعة واحدة يقف أربعة اخوة / طاولة / Зимой на земле лежит, а весной

Подробнее

(МАДИ) Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К К У Ч Е Б Н И К У " В Р Е М Я - 1 "

(МАДИ) Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К К У Ч Е Б Н И К У  В Р Е М Я - 1 ^^АДИ МОСКОВСКИЙ АВТОМОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАДИ) УНИВЕРСИТЕТ Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К П Р А К Т И Ч Е С К И Х З А Д А Н И Й К У Ч Е Б Н И К У " В Р Е М Я - 1 " (элементарный

Подробнее

1. Я в понедельник на самолете в Самару. а) лечу б) летаю в) иду. 2. Борщ со свёклой. а) варят б) варит в) варим

1. Я в понедельник на самолете в Самару. а) лечу б) летаю в) иду. 2. Борщ со свёклой. а) варят б) варит в) варим РУССКИЙ ЯЗЫK 1. Я в понедельник на самолете в Самару. а) лечу б) летаю в) иду 2. Борщ со свёклой. а) варят б) варит в) варим 3. Дети побежали по. а) саде б) садом в) саду 4. Наш факультет ходьбы от дома.

Подробнее

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH MSJO UJK Kielce EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH MSJO UJK Kielce EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH MSJO UJK Kielce EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM A1 С е р т и ф и к а ц и о н н ы й э к з а м е н п о р у с

Подробнее

Двадцать восьмое февраля, вторник

Двадцать восьмое февраля, вторник звать позвать / назвать называть назвать Звали меня зовут Маджид, но, если вам удобно, называйте меня Мего. Меня зовут, я должна идти. Меня зовут Анна. Родители назвали меня Анна. Она вышла замуж по расчёту.

Подробнее

1. Красная площадь из красивейших площадей в мире. а) одна б) один в) одно. 3. У Коли нет. а) температура б) температуры в) температуре

1. Красная площадь из красивейших площадей в мире. а) одна б) один в) одно. 3. У Коли нет. а) температура б) температуры в) температуре РУССКИЙ ЯЗЫK 1. Красная площадь из красивейших площадей в мире. а) одна б) один в) одно 2. У есть паспорт. а) я б) меня в) мне 3. У Коли нет. а) температура б) температуры в) температуре 4. Сколько исполнилось

Подробнее

1. Не открывайте (окно)! На улице холодно. 2. У моей жены завтра день рождения, мы пригласили (гости). 3. Я жду (твоя сестра) уже 15 минут!

1. Не открывайте (окно)! На улице холодно. 2. У моей жены завтра день рождения, мы пригласили (гости). 3. Я жду (твоя сестра) уже 15 минут! УРОК 2 Повторите окончания винительного падежа существительных и прилагательных, а также личных местоимений (учебник «Жили-были. 12 уроков русского языка», стр. 27 28). 1 Раскройте скобки, поставьте слова

Подробнее

Двадцать девятое августа, понедельник

Двадцать девятое августа, понедельник ехать поехать, приехать Я еду. Я буду ехать долго. Я поеду / приеду Я поеду в Китай, потому что моя виза заканчивается. Вы уже всё можете сказать по-русски, если вы знаете, что в учебниках 1 и 2. Её мама

Подробнее

Семнадцатое апреля, понедельник

Семнадцатое апреля, понедельник Я уже обошёл весь город. Видно? Вам видно? (Вы хорошо видите, что на доске? Вы можете видеть?) Она хотела переехать в Зеленогорск, но потом передумала. Я не знаю, куда пойти. Мы были в церкви в Зеленогорске.

Подробнее

Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы.

Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы. ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (фрагмент) Время выполнения теста 45 мин. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Тест имеет 3 части: Грамматика/Лексика, Чтение и Письмо. Вы получили

Подробнее

Тридцать первое мая, суббота

Тридцать первое мая, суббота Они хотят переехать на новую квартиру. Они хотят найти новую квартиру. Они ищут новую квартиру. переезжать переехать искать найти Они не придут? Нет, не придут. Да, не придут. 9 часов 5 минут = 5 минут

Подробнее

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: TIẾNG NGA; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Подробнее

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. (Б правильный ответ). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: (А ошибка, Б правильный вариант).

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. (Б правильный ответ). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: (А ошибка, Б правильный вариант). Тест по русскому языку как иностранному для подготовки к комплексному экзамену ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция по выполнению субтеста Время выполнения субтеста 15 минут. Субтест включает 25 заданий. При

Подробнее

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Время выполнения теста - 15 минут. Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

Давайте посмотрим. Например, если у нас глагол "читать - прочитать".

Давайте посмотрим. Например, если у нас глагол читать - прочитать. Добрый день! В прошлый раз мы с вами говорили о том, как использовать несовершенный и совершенный вид глагола, то есть то, что в учебниках обычно называется НСВ и СВ. А сегодня давайте поговорим о том,

Подробнее

Приро=да меня=ется (что? ) цвет. лист / ли=стья. де=рево / дере=вья. однокла=ссник / однокла=ссники. любова=ться (чем? ) приро=дой

Приро=да меня=ется (что? ) цвет. лист / ли=стья. де=рево / дере=вья. однокла=ссник / однокла=ссники. любова=ться (чем? ) приро=дой Осень 1 Приро=да меня=ется (что? ) цвет Урок ПЕРВЫЙ Золота=я о=сень Прочитайте слова, которые вы встретите в этом уроке. Переведите их на родной язык. Запишите перевод. кашта=н / кашта=ны соверше=нство

Подробнее

الدرس الثالث والثالثون

الدرس الثالث والثالثون الدرس الثالث والثالثون الوظيفة السابقة والتي كانت بترجمة الحوار التالي Это красивое большое здание - наш университет? هذه البناية الكبيرة الجميلة- جامعتنا -Да, это наш университет. نعم هذه جامعتنا -А здесь

Подробнее

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 716 Họ và tên

Подробнее

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 374 Họ và tên

Подробнее

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: TIẾNG NGA Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 275 Họ và tên

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2006 11:00 13:00

Подробнее

Седьмое июня, вторник

Седьмое июня, вторник Если ехать на красный, нужно платить штраф. платить Сколько платить? Какой штраф? светофор красный жёлтый зелёный опаздывать Почему вы опаздываете? Я спал Спать утро день вечер ночь утром днём вечером

Подробнее

русской речи Погода. Время года

русской речи Погода. Время года Ольга КАЛЕНКОВА русской речи Погода. Время года Занятие 1 Погода, плохая, хорошая, светить, солнце, луна, дождь Какая сегодня погода? Сегодня хорошая погода. Сегодня плохая погода. Почему погода плохая?

Подробнее

Девятнадцатое сентября, понедельник

Девятнадцатое сентября, понедельник Где вы были в выходные дни? Я никуда не ходила. Я читала рассказ. Как назывался этот рассказ? «Что я люблю» куча времени = много времени Я читала книгу. Я читала учебник. Как вы отдыхали в выходные дни?

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция к выполнению субтеста

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция к выполнению субтеста ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция к выполнению субтеста Время выполнения субтеста 30 минут. Субтест включает 60

Подробнее

Работа с родителями в рамках проекта «Выходные с пользой» Воспитатели второй младшей группы 7 Аношкина Е.А., Белова Н.А.

Работа с родителями в рамках проекта «Выходные с пользой» Воспитатели второй младшей группы 7 Аношкина Е.А., Белова Н.А. Работа с родителями в рамках проекта «Выходные с пользой» Воспитатели второй младшей группы 7 Аношкина Е.А., Белова Н.А. Рано утром солнышко Глянуло в окошко. Солнце лучик убери. Рано очень. Не буди. Ведь

Подробнее

В РЕСТОРАНЕ. Задание1.

В РЕСТОРАНЕ. Задание1. 8 В РЕСТОРАНЕ Задание1. Скажи'те, ча'сто ли вы хо'дите в рестора'ны? Нра'вится ли вам ру'сская ку'хня? Каки'е блю'да ру'сской ку'хни вы про'бовали? Зна'ете ли вы, что обы'чно едя'т в Росси'и на за'втрак,

Подробнее

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Вы получили тест и матрицу.

Подробнее

Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2008) Родительный падеж. Упражнение 1 страница 278

Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2008) Родительный падеж. Упражнение 1 страница 278 Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2008) Родительный падеж Упражнение 1 страница 278 А.1. У Марии есть сестра? У неё нет сестры. 2. В нашем здании нет лифта. 3. В деревне не было гостиницы. 4. Почему

Подробнее

ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут)

ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 -- Антон, скажите, пожалуйста, все факультеты МГУ находятся

Подробнее

Орос хэлний хичээлийн суурь боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан жишиг даалгавар. 12 анги. Шалгалтын дэвтэр - 1 / 60 минут /

Орос хэлний хичээлийн суурь боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан жишиг даалгавар. 12 анги. Шалгалтын дэвтэр - 1 / 60 минут / Орос хэлний хичээлийн суурь боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан жишиг даалгавар. 12 анги Шалгалтын дэвтэр - 1 / 60 минут / I. Грамматика и лексика. Задание 1. Выберите один правильный грамматический

Подробнее

Цели урока: во-первых, познакомить учащихся с многообразием

Цели урока: во-первых, познакомить учащихся с многообразием УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ ОДИНАКОВОЕ, РАЗНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ? Цели урока: во-первых, познакомить учащихся с многообразием конструкций, имеющих значения тождества и равенства/неравенства, и, во-вторых, научить их использовать

Подробнее

Двадцатое декабря, вторник

Двадцатое декабря, вторник Вчера вечером я не мог уснуть. мочь он мог, она могла Я лёг спать в 4 часа. Что вы делали до этого? Я сидел за столом. Я лёг спать в час, но не мог уснуть. потихоньку мы собираемся как? потихоньку Она

Подробнее

Русский язык 1 май 2014 повторение

Русский язык 1 май 2014 повторение 2 семестр 2013-2014: повторение Задание 1: глаголы 1. Иван всегда дома, в кафетерии на работе, а в ресторане Алма на улице Тинсестраат. 2. Наша бабушка прекрасно по-английски и по-французски, потому что

Подробнее

Szolnoki Főiskola Orosz általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás

Szolnoki Főiskola Orosz általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás Függellék BEMENETI TESZT 100 pont I. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben lévő szavak megfelelő alakjával! (13 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ Л. Н. Иванов работает на. (один) из московских заводов. Он рассказывает о..

Подробнее

а) в банкомате б) в баре в) в банке а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси.

а) в банкомате б) в баре в) в банке а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси. 1. Моя мама экономист, она работает. а) в банкомате б) в баре в) в банке 2. Я очень познакомиться с вашей женой. а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси.

Подробнее

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ Урок 1 СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЕ 1. а) Напишите вопросы к выделенным словам. Образец: Анна рассказывала об этом старом московском парке. О каком парке рассказывала

Подробнее

Семнадцатое июля, пятница

Семнадцатое июля, пятница Они ещё что-то покупают. Они ещё ничего не купили. Мы говорим о вас. Как вы думаете, почему? Потому что мы опаздываем. Фея Мы видели Фею в магазине. В пятницу урок начинается в 12:20. Кажется, я один или

Подробнее

Девятое июня, вторник

Девятое июня, вторник Почему он опаздывает? Почему ты опаздываешь? Я завтракал. Что вы ели на завтрак? Я ел яблоко. Так долго!!! Я была (стояла) в ужасной пробке пробка стоять Я стояла в пробке и волновалась. волноваться Не

Подробнее

А I УВЛЕЧЕНИЯ И КУЛЬТУРА. Материал для интервьюирующего

А I УВЛЕЧЕНИЯ И КУЛЬТУРА. Материал для интервьюирующего А I УВЛЕЧЕНИЯ И КУЛЬТУРА Ты любишь ходишь в театр/в кино? Почему? Ваша семья часто ходит в театр/в кино? Когда ты был/была последний раз в театре/в кино? Что ты смотрел/смотрела? Тебе понравился спектакль/фильм?

Подробнее

КРАТКИЙ РУССКО- ТИБЕТСКИЙ СЛОВАРЬ ཚ"ག མཛ'ད མད ར བ'ས

КРАТКИЙ РУССКО- ТИБЕТСКИЙ СЛОВАРЬ ཚག མཛ'ད མད ར བ'ས КРАТКИЙ РУССКО- ТИБЕТСКИЙ СЛОВАРЬ ཚ"ག མཛ'ད མད ར བ'ས 01. без མ ད པར 02. безопасный, - ая ཉ ན ཀ མ ད པ 03. беспокоиться (о) (! ར )ས མས %ལ ' ད 04. билет འཛ#ན ཤ ག ཊ ཀ ས 05. близко ཐག ཉ པ 06. брат!ན $ 07. болит

Подробнее

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 8 г. Володарск Нижегородская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 8 г. Володарск Нижегородская область Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 8 г. Володарск Нижегородская область «ПУТЕШЕСТВИЕ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ» (нод - игра по математике в старшей группе)

Подробнее

Десятое октября, понедельник

Десятое октября, понедельник Как вы провели выходные дни? Я ходила в «Стокманн», потому что там распродажа и большие скидки. скидка Сколько процентов? Они не писали, какие скидки. Я студентка, у меня мало денег. Я не могу покупать

Подробнее

просыпаюсь иду в туалет ванную чищу зубы бреюсь принимаю вытираюсь полотенцем причёсываюсь медитирую завтракаю пью одеваюсь еду работу

просыпаюсь иду в туалет ванную чищу зубы бреюсь принимаю вытираюсь полотенцем причёсываюсь медитирую завтракаю пью одеваюсь еду работу Повседневные занятия Настоящее время Каждый день я просыпаюсь в 7 часов утра. Затем я иду в туалет, потом в ванную. Там я чищу зубы, бреюсь и принимаю душ. После душа я вытираюсь полотенцем и причёсываюсь.

Подробнее

ГРУППА I ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР

ГРУППА I ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР ГРУППА I ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР 1. Сегодня вечером у нас будет много. а) гостях б) гости в) гостей 2. Вчера она написала несколько писем. а) подруги б) подруге в) подругу

Подробнее

ЛЕКСИКА Элементарный уровень

ЛЕКСИКА Элементарный уровень ЛЕКСИКА Элементарный уровень А а август автобус адрес алло английский апрель аптека артист артистка аудитория аэропорт Б бабушка банк баскетбол библиотека бизнесмен билет биолог болен большой брат буква

Подробнее

Выражение времени в простом предложении РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ

Выражение времени в простом предложении РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ Выражение времени в простом предложении В+в.П. НА/В + П.п. В ТЕЧЕНИЕ + Р.п. ВО ВРЕМЯ+ Р.п. В.п. без предлога ВЕСЬ, ЦЕЛЫЙ (В.п.) ПРИ + П.п. ЗА + Т.п. (разг.) ЗА+ В.п. Мы встретились в два часа. В школьные

Подробнее

Инструкция. или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе.

Инструкция. или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе. 1 Тест 3. Лексика. Грамматика Время - 30 минут Инструкция Прочитайте предложения. Выберите нужное слово или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе. 1. Моя мама экономист, она работает.

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ Тест состоит из 5 частей субтестов: 1. Чтение 15 минут, 10 заданий. 2. Письмо 15 минут, 1 задание. 3. Лексика. Грамматика 15 минут, 25 заданий. 4. Аудирование

Подробнее

СТРАНА. ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ (родилась в 1938 г.) Героиня рассказа живет со своим ребёнком в однокомнатной квартире.

СТРАНА. ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ (родилась в 1938 г.) Героиня рассказа живет со своим ребёнком в однокомнатной квартире. СТРАНА ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ (родилась в 1938 г.) ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы к тексту: 1) Где и с кем живет героиня рассказа? Героиня рассказа живет со своим ребёнком в однокомнатной квартире.

Подробнее