Р Е Д А К Ц И Я Л Ы Қ А Л Қ А

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Р Е Д А К Ц И Я Л Ы Қ А Л Қ А"

Транскрипт

1 ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ 996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің A.Yesevi UKTÜ Büleni Вестник МКТУ им. А.Ясави Bullein of IKTU named A.Yasawi 65 Шілде-тамыз 009 Ж а р а т ы л ы с т а н у ғ ы л ы м д а р с е р и я с ы БАС РЕДАКТОР техника ғылымдарының докторы, профессор ЛЕСБЕК ТӘШІМҰЛЫ ТӘШІМОВ Р Е Д А К Ц И Я Л Ы Қ А Л Қ А ЕРГӨБЕК Құлбек Сәрсенұлы филология ғылымдарының докторы, профессор ӘБІЛДАЕВА Гүлжан Елібайқызы ШӘҢКІБАЕВА Әсем Шәңкібайқызы -Бас редактордың орынбасары -аға редактор -көркемдеуші редактор

2 ҚҰРЫЛТАЙШЫ Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті А қ ы л д а с т а р а л қ а с ы : Ағдарбеков Т.А., Айменов Ж.Т., Ақбасова А.Ж., Әбілтаин М., Байдәулетов И.О., Байжігітов Қ.Б., Балабеков О., Бахтыбаев А.Н., Бердібай Р., Беркімбаев К., Ділбарханова Р., Жолдасбаев С., Жұмабаев М.Ж., Исабеков Б., Исламқұлов Қ.М., Кенжетай Д., Керімов Л.К., Құдайқұлов А.Қ., Мырзалиев Б.С., Нұсқабаев О., Раимбердиев Т.П., Тәукебаева Р.Б., Тұртабаев С.Қ., Шалқарова Ж.Н. Журнал Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде 996 жылғы 8-қазанда тіркеліп, 3 куәлік берілген. Индекс , Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Н.Назарбаев көшесі, 8а, Ғылым орталығы, 3-бөлме , , , E-maіl: Редакцияның мекен-жайы: Журнал Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Тұран» баспаханасында көбейтілді. Көлемі 70х00 /6. Қағазы офсеттік. Офсеттік басылым. Шартты баспа табағы 4,5. Таралымы 300 дана.тапсырыс 45.

3 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 МЕХАНИКА, МАТЕМАТИКА, МОДЕЛЬДЕУ Ж.К. МАСАНОВ техника ғылымдарының докторы, профессор М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы Н.Т. АЖИХАНОВ физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент А.Ясауи атындағы ХҚТУ Т.А. ТҰРЫМБЕТОВ А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің аға оқытушысы Б.М. ТЕМИРОВ А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің аға оқытушысы ЕКІ ПЕРИОДТЫ ЖАРЫҚТАРМЕН ӘЛСІРЕТІЛГЕН СЕРПІМДІ ТРАНСТРОПТЫҚ ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНДАҒЫ КВЕРШЛАГТЫҢ КЕРНЕУЛІК-ДЕФОРМАЦИЯЛЫҚ КҮЙІ В работе рассматривается задача определения напряженно-деформируемого состояния двух подземных сооружении в анизотропном горном массиве. Создан комплекс программ для вычисления перемещении, компонентов напряжении и деформации с учетом наклонности плоскости изотропии. The poblem of definiion of an inense-defomed condiion wo undegound consucion in anisoopic hills is consideed in he wok. The complex of pogams fo calculaion of moving, componens of pessue and defomaion aking ino accoun going downhill of an isoopic aea is ceaed. Жерасты қабаттарындағы қазбалардың кернеулік-деформациялық жағдайын болжау және оның компьютерлік моделін құрастыру қазіргі кезде өзекті мәселелердің бірі болуда. Деформацияланған орталарда жерасты қазбаларының кернеулік жағдайын, оларға үстіңгі жер қабатының әсерін, ортаның анизотроптық қасиетін ескере отырып қарастыруды қажет етеді. Бұл салада жарияланған бірқатар жұмыстарда [,] трансверсаль-изотропты ортада қарастырылады. Бұл жұмыста екі периодты жарықтары бар ортада жер бетіне жақын орналасқан қос квершлагтың кернеулік-деформациялық күйін анықтау мақсаты қарастырылған. Есептің қойылымы. Жер бетінен H тереңдікте, бір-бірінен L арақашықтықта екі периодты жарықтармен әлсіретілген жер бетіне параллель жазық деформация шартындағы қос қазба жүргізілсін. Серпімді көлденең жиі қатпарлы, салмақты тау жынысында осы жазық қатпарлар горизонтал жазықтыққа бұрышпен көлбеу жатсын а-сурет. Жерасты қазбалардың кез-келген көлденең қимасы қарастырылып, оның ұзындық өлшемдері тағайындалған. Квершлагтың көлденең қимасы б-сурет келтірілген. 3

4 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Масанов Ж.К., Ажиханов Н.Т., Турымбетов Т.А., Темиров Б.М. Екі периодты жарықтармен әлсіретілген... а кеңістік жағдайы. б жалпылама жазық жағдайы. -сурет. Қарастырылған облыс. Бұл жағдайда дененің тепе-теңдік шарты мен тұтастығын ескере [,5,7], транстропты жүйе үшін Гук заңы [] жазық деформация шартында төмендегідей жазылады: D Мұндағы: di d j [ D] dij i, j,6 d Э Э Э Ei i, G, -екі периодты жарықты негізгі серпімді транстроптық тау жынысына қаттылығы бойынша эквивалиентті біртекті серпімді транстропты дененің серпімділік қасиеттері [5] келтірілген. Есептің шешімі. Дененің екі өлшемді көлденең қимасын Delphi объектіге бағытталған бағдарламалау ортасында жасалған Tonnel_3D бағдарламалық пакеті арқылы біртексіз үшбұрыш элементтерге бөлу -суретте көрсетілген. -сурет. Берілген облысты шекті элементтерге бөлу. 4

5 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Масанов Ж.К., Ажиханов Н.Т., Турымбетов Т.А., Темиров Б.М. Екі периодты жарықтармен әлсіретілген... Әрбір түйіндегі ұшбұрышта v, w жылжу компоненттерін сызықты функциялар түрінде берілсін: v x 3z w 4 5x 6z,..., 6 -коэффициенттерін үшбұрыштың i, j, k төбелерінің жылжу компонеттері арқылы тауып, формулаға қоя отырып, v, w функциялары анықталады v Ni x, z vi N j x, z v j N k x, z vk 3 w Ni x, z wi N j x, z w j N k x, z wk Сонда элементтің төбелеріне түсетін күш f e мен u e жылжу арысындағы байланыс төмендегіше беріледі: f K 4 e u e Мұндағы K. i, j,9 K ij -элементтің қатаңдық матрицасы. Олай болса жүйені шешу төмендегі формуламен анықталады: F K U 5 Мұндағы U v, v,..., v n, w, w,..., w n Қазбалардың арасы L 5м болғанда, ал қазбалардың жер бетінен Н 0 м тереңдіктегі екі периодты жарықтармен әлсіретілгендегі серпімді тау жынысының кернеулік күйі көрсетілген. Қос қазбаның квершлаг 0 0 жағдайында изотропия жазықтығының 0,30, 45 мәндері есептелген. Sufe бағдарламасы арқылы екі өлшемді сызбалары келтірілген 3-сурет. а кернеулік жағдай 0; 30 0 ; 5

6 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Масанов Ж.К., Ажиханов Н.Т., Турымбетов Т.А., Темиров Б.М. Екі периодты жарықтармен әлсіретілген... ә деформациялық жағдай 0; 30 0 ; 3-сурет. Дене транстропты болғандағы қазбаның кернеулік-деформациялық жағдайлары. Есептеу барысында берілен облысты 584 элементке, 77 түйінге бөліп, физикалық қасиеттері [5,8] жұмыста көрсетілген екі периодты жарықтары бар жағдайлары қарастырылды. Бағдарламалау кезінде қазбаның Н 0м болғандағы кернеулікдеформациялық жағдайы қарастырылды. Қазбаның бір-бірінен ара қашықтығы L 5м болғандағы жағдайы қарастырылып, дененің 0 0 изотроптық және транстроптық жағдайлары 0, 30, 45 мәндері есептелді. Вертикал кернеулерді есетеу нәтижелері сызбаларда келтірілді. Есептің сандық шешімі қарастырылып отырған облыстың жылжуларын және кернеулік-деформациялық күйін анықтауға болады. Зерттеу жұмыстарының нәтижелері жобалаушыларға екі периодты жарықтармен әлсіретілген қос қазбаның беріктігін тексеруге мүмкіндік береді. Әр түрлі мақсаттарға пайдаланылатын жер бетіне жақын орналасқан өз салмағының әсерінен болатын кернеулік-деформациялық жағдайын анықтауға мүмкіндік беретін Tonnel_3D бағдарламалық кешені жасалды және бұл кешенді практикада қолдануға болады. ӘДЕБИЕТТЕР. Ержанов Ж.С., Айталиев Ш.М., Масанов Ж.К. Устойчивость горизонтальных выработок в наклонно-слойстом массиве. -Алма-Ата: Наука КазССР, с.. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизатропного тела. Изд.-ое, главная редакция физико-математической литературы. -М.: Наука, с. 3. Витке В. Механика скальных пород. Пер.с нем. -М.: Недра, с. 4. Омаров А.Д., Масанов Ж.К., Махметова Н.М. Статическое и сейсмонапряженное состояние транстропных подземных сооружений в анизатропном геометрически нелинейном массиве. Алматы: Бастау, стр. 5. Ержанов Ж.С., Айталиев Ш.М., Масанов Ж.К. Сейсмонапряженное состояние подземных сооружений в анизотропном слоистом массиве. -Алма-Ата: Наука, КазССР, с. 6. Шабров Н.Н. Методы конечных элементов в расчетах деталей тепловых двигателей»- Л.: Машинастроение, 983. с. 7. Ержанов Ж.С., Каримбаев Т.Д. Методы конечных элементов в задачах механики горных пород. -Алма-Ата: Наука, с. 8. Ажиханов Н.Т., Турымбетов Т.А. Екі периодты көлбеу жарықты салмақты серпімді анизотроптық массивтегі қос штректің кернеулік күйі// «Механиканың қазіргі заманғы мәселелері» ІІІ халықаралық ғылыми конференция. - Алматы:

7 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.И. АЙНАБЕКОВ доктор технических наук, профессор ЮКГУ им. М.Ауезова Б.Р. АРАПОВ доктор технических наук, профессор ЮКГУ им. М.Ауезова Р.А. ШУПАКОВА кандидат технических наук, доцент ЮКГУ им. М.Ауезова А.Б. МОЛДАГАЛИЕВ кандидат технических наук, старший преподаватель ЮКГУ им. М.Ауезова Т.Т.СЕРИКБАЕВ соискатель ЮКГУ им. М.Ауезова ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ Мақалада алдын ала кернеуленген цилиндрлік қабықша қабырғасының температура әсерін ескеріп кернеуленген-деформацияланған күйі қарастырылған. Алдын ала кернеуленген цилиндрлік қабықшаны температура өзгеруіне байланысты есептеу реті келтірілген. In given clause he condiion of a wall peviously of inense cylindical envionmens is consideed is inense - is defomed in view of empeaue influence. The echnique of accoun peviously of inense cylindical envionmens is given in view of change of empeaue. В листовых металлических конструкциях в виде цилиндрических оболочек резервуарах, сосудах и аппаратах высокого давления, газгольдерах, силосах и трубопроводах предварительное напряжение в стенке создается непрерывной навивкой с заданным усилием и шагом высокопрочной проволоки или ленты. При этом под действием внутреннего давления в процессе эксплуатации оболочка и обмотка работают совместно с полным использованием несущей способности обмотки и оболочки. В литературе [,,3] довольно подробно представлены методы расчета предварительно напряженных цилиндрических оболочек, выведены расчетные формулы, определены принципы подбора оптимальных конструктивных параметров предварительного напряжения. Известно, что экономичность предварительно напряженных оболочек во многом зависит от достигнутого уровня предварительного напряжения. Однако на указанный уровень напряжений могут влиять релаксация напряжений в нити проволоки и влияние повышенных температур эксплуатации. Учитывая, что значительная часть технологических цилиндрических оболочек подвержены систематическому нагреву и влиянию эксплуатационных температур в настоящей работе рассматриваются 7

8 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,,009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Шупакова Р.А., Молдагалиев А.Б., Серикбаев Т.Т. Влияние температурных... вопросы разработки основ расчета комбинированной предварительно напряженной оболочки с проволочной обмоткой на температурные воздействия. Изучение характера воздействия повышенных температур на напряженно деформированное состояние стенки многослойной оболочки весьма сложна, так как температура не только влияет на напряженнодеформированное состояние стенки оболочки, но и влияет на достигнутый уровень предварительного напряжения за счет температурного удлинения проволоки обмотки. С целью получения основных расчетных формул определения кольцевых и продольных напряжений в стенке оболочки и напряжений в обмотке с учетом температурных воздействий воспользуемся формулами, позволяющими определить напряжения в стенке оболочки при заданных их толщинах [4]. Полученные в [4] формулы определения напряжений в стенке цилиндрической оболочки от напрягаемой проволочной обмотки в упругой области при учете температурных напряжений запишутся в следующем виде: PПН R0 T0 6 M 0 ceо ; PПН R M ceо, 0 0 где,, - кольцевые и продольные напряжения в стенке оболочки; РПН давление обмотки; R 0, 0 начальный радиус и толщина стенки цилиндрической оболочки; коэффициент Пуассона, Т 0, М 0 усилие и изгибающий момент в сечении оболочки под обмоткой; с коэффициент линейного расширения материала стенки; температурный перепад, положительный при нагревании; Е о модуль упругости материала стенки оболочки. Значение давления нити обмотки на стенку оболочки определяются из выражения: E pr d E C P 0 о 0 n ПН ; 3 R0 k Eпd A 80EоC где натяг, под которым понимают разницу между внешним радиусом цилиндрической оболочки и внутренним радиусом обмотки; d диаметр проволоки обмотки; p давление в оболочке; Е п модуль упругости материала проволоки обмотки. 8

9 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,,009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Шупакова Р.А., Молдагалиев А.Б., Серикбаев Т.Т. Влияние температурных... Значения момента М 0, и усилия Т 0 определяются из выражении. T 0 A krpпн ; 4 C B M 0 PПН ; 5 4k C В формулах 3 5 коэффициенты A, B и C вычисляются из: A shka sin ka ; 6 B shka sin ka ; 7 C chka coska ; где k. 9 0R0 С точки зрения влияния температуры особый интерес представляет значение достигнутого в результате обмотки проволоки натяга. Усилие, с которым необходимо натянуть нить обмотки проволоки, чтобы получить соответствующий натяг определяется из выражения: где S H SH En Fn End, 0 R0 4R0 - усилие натяжения нити проволоки. Заметим, что с повышением температуры за счет удлинения изменится значение достигнутого в результате обмотки проволоки натяга. Общее выражение натяга с учетом температуры можно записать в виде ПН где ПН значение натяга, достигнутое в результате намотки проволоки, значение натяга в результате влияния температуры и равное значению R0. Характер формулы показывает, что с повышением температуры значение общего натяга уменьшается, что можно отнести к неблагоприятному моменту. С учетом 4 уравнения и можно записать в виде: pr B k R A [ E R pr ] d E 0 0 k 0 c ПН 0 R0 kend A 80 EcC 0 n Eс 9

10 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,,009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Шупакова Р.А., Молдагалиев А.Б., Серикбаев Т.Т. Влияние температурных... pr0 3[ 0E ПН R pr0 ] d EnB ; 3 Eс 0 k0 R k En d A 80 EcC При этом напряжения в обмотке можно определить по формуле: 4PПН R 4[ 0Ec ПН R pr0 ] EnC ПН 4 d R0 k End A 80 EcC Положим, что давление в цилиндрической оболочке отсутствует т.е. p=0. Тогда в выражениях 4 останутся лишь напряжения вызванные предварительным натяжением и температурным воздействием: 3 B k R A Ec d E 0 0 n E 6 о k 0 R0 k End A80EоC 6 Eо d EnB E ; 7 о k 0 R0 k En d A80EоC 80Eо E C n ПН 8 R0 k End A 80EоC Для оценки влияния температуры на достигнутый уровень предварительного напряжения были выполнены расчеты магистрального газопровода диаметром 0 мм, выполненного из стали марки 7ГС с в 50 МПа, предварительно напряженного проволочной обмоткой из стальной проволоки диаметром 5 мм, нагруженного внутренним избыточным давлением p = 7,5 МПа. Для упрощения процедуры расчета 5 примем Ео Ес 0 МПа. Результаты расчета приведены в таблице. Таблица. Значения предварительного напряжения в стенке оболочки в зависимости от температуры. Значения Δ, 0 С Значе ние общего натяга Δ, мм. Значе ние предварительного напряжение в стенке оболочки, ПН, МПа 7 3 9, 8, 8, 7, 6,

11 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,,009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Шупакова Р.А., Молдагалиев А.Б., Серикбаев Т.Т. Влияние температурных... Анализ результатов расчетов показывает, что с увеличением градиента температуры достигнутый уровень предварительного напряжения снижается. Следовательно, температура эксплуатации трубопровода в значительной мере оказывает влияние на напряженное состояние стенки предварительно напряженной оболочки и обмотки. Результаты расчетов подтверждают необходимость учета температуры в инженерных расчетах предварительно напряженных оболочках. ЛИТЕРАТУРА. Беленя Е.И., Астряб С.М., Рамазанов Э.Б. Предварительно напряженные металлические листовые конструкции. -М.: Стройиздат, с.. Сулейменов У.С., Шупакова Р.А., Жанабай Н.Ж., Серикбаев Т.Т., Сералиев Г.Е. Методика инженерного расчета и оптимального проектирования конструкции предварительно-напряженных трубопроводов// Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса: Доклады Пятых Международных научных Надировских чтений. -Алматы; Актобе С Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Жанабай Н.Ж., Серикбаев Т.Т. Оценка напряженного состояния стенки магистральных трубопроводов, упрочненных высокопрочной обмоткой // II Ержановтық оқулар. Халықаралық ғылыми-техникалық конференция. -Актобе С Канторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. -М.: Машгиз, с.

12 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Н.Т. РУСТАМОВ доктор технических наук, профессор университет «Сырдария» А.Н. ТЕМИРБЕКОВ кандитат технических наук, профессор МКТУ им. А.Ясави М. МАМРАИМОВ соискатель университета «Сырдария» СЕМАНТИЧЕСКИЙ ВИД ПРОДУКЦИОННЫХ ЗНАНИЙ Бұл жұмыста білімдерді өңдеудің семантикалық бейнеленуі қарастырылады. Мұнда білім ақпараттық кеңістікте өнімдік көріністе сипатталады. The semanic pesenaion of knowledge pocessing is consideed in his wok. The knowledge in poducion kind of an infomaic space is deemined. Ежеминутно человек перерабатывает семантическую информацию предметов, явлений и окружающей среды и их отношений, его действительности, познавая мир вещей отношений и существуя благодаря этому в мире. Эта сторона жизни человека естественная. Человек не задумывается над тем, как он перерабатывает эту информацию. Однако человек накопил в виде документов колоссальный запас знаний семантическую информацию всех форм представления. Эта сторона жизни человека результат его деятельности. Человек задумывается над тем, как более эффективно пользоваться этой семантической информацей. Указанные стороны жизни человека есть не что иное, как непрерывная реализация человеком соответствующих целей, а переработка семантческой информации - неотъемлимое свойство атрибут систем, стремящихся к реализации указанных целей. Так можно объяснить появление понятия семантические базы знаний []. Системы искусственного интеллекта это реальность нашего времени. Соединенные информационными связями в сети с естественным интеллектом и между собой они образуют интеллектуальные системы с разнообразными предметными областями. Главными базовыми элементами интеллектуальных систем является база знаний. Базы знаний БЗ это преобразователь семантической смысловой информации. С другой стороны, создания БЗ требует определения процесса семантической обработки элементарной информации и знаний. Все это зависит от семантического описания в базе. В искусственном интеллекте ИС используются различные способы описания знаний. В основном логические модели, сетевые модели, фреймовые модели и продукционные модели [,3,4]. В практических приложениях функционирования семантических баз знаний БЗ связано с использованием предикатов для того, чтобы иметь возможность формально описывать свойства объектов. В семантических БЗ

13 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний этот принцип проявляется в возможностях преобразования различных форм представлений семантической информации об объекте при неизменном сохранении смысла. Однако, в настоящее время не существует единой теории преобразования семантической информации одной формы представления в другую на уровне как первичной, так и вторичной семантической информации. Практическая реализация подобных переобразований остается до сих пор прерогативой человека и решается им интуитивно эвристическими способами. В то же время существует определенная потребность в исскуственных системах, способных выполнять подобные преобразования. Например, для повышения эффективности функционирования так называемых интеллектуальных чувствительных роботов возникает необходимость видеть, слышать и пробразовывать получаемую ими информацию об объекте в форму, пригодную для понимания человеком. В продукционных моделях используются некоторые элементы логических и сетевых моделей. Из логических моделей заимствована идея правил вывода, которые в [] называются продукциями, а из сетевых моделей описание знаний в виде семантической сети. В продукционных моделях процедурная информация явно выделена и описывается иными средствами, чем декларативная информация. Вместо логического вывода, характерного для логических моделей, в продукционных моделях появляется вывод на знания. Чтобы алгоритмизировать процедуру вывода на знания мы должны определить алгоритм релевантности продукционных знаний. В обработке данных релевантность определяется с помощью шкалирования [5,6,7,8]. В БД объекты описываются информационными единицами, в распознавание образов с совокупностью информативных признаков. Когда между признаками или информационными единицами появляется релевантность, тогда исследуемого объекта предметной области надо описывать в виде продукционных знаний. Такое описание нам дает возможность глубже понять информационные процессы, происходящие внутри изучаемого объекта. Диалектически понятно, что эти процессы протекают в ракурсе причинно-следственных связей [8,]. Исходя из этих концепций, видно, что представление этих объектов в виде продукционного знания, дает возможность решать множество задач, связанные обработкой и генерацией новых знаний [3]. Если, здесь предположить, что имеется возможность для любой точки из некоторого множества Х проверить выполнение какого-либо свойства и тем самым выделить актуально или потенциально подмножества тех точек из Х, которые обладают этим свойством. Если определим, что понятие свойство и понятие подмножество точек из Х, обладающих данным свойством. В свою очередь, для любого подмножества можно определить свойство, которое целиком определяло бы это подмножество. В связи с этим 3

14 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний будем обозначать одной буквой символом свойство и подмножество всех точек из Х, обладающих этим свойством. Если предположить множество Х как информационную совокупность, то тогда каждый s 0 X будет информационной сущностью этого множества. Понятно, что именно эти сущности образуют информационную совокупность X. В этом случае мы можем интерпретировать каждую точку Х в информационном пространстве. Определение. Пусть s 0 объект Х и некоторое непустое подмножество Х, которое определяется свойством. Тогда факт принадлежности s или истинное высказывание «объект s 0 из Х обладает свойством» будем называть элементарным сведением об объекте s 0 из Х и будем записывать в виде одноместного предиката s 0, s 0 X. В формуле предикатный символ является символом свойства и одновременно символом подмножества X, а предикатный аргумент является семантическим указателем. Семантическая интерпретация этого определения будет в следующем виде: 0 S - информационная сущность; - атрибуты этой сущности; s - такая связь читается «объект s 0 из Х обладает 0 свойством» и выражает элементарное сведение об объекте s 0 из Х или сведения интерпретируется в заданном контексте. Определение. Пусть, два элементарных сведения об s 0 s 0 объекте s 0 X. Будем говорить, что эти сведения сравнимы на общность между собой, если одно из подмножеств, является частью другого. В частности, если, то про сведение s 0 будем говорить, что оно более общее, чем, а про сведение будем говорить, что оно менее общее, чем. s 0 s 0 s 0 Допустим что - и - s 0 s 0 4

15 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний означает - атрибут являтся более общий чем. Например: атрибут ФИО является общим чем атрибуты фамилия, имя и отчество. Утверждение. Для всякого элементарного сведения s 0 объекте ~ ~ s 0 X и любого подмножества в Х s 0 также является элементарным сведением о той же точке s 0. Утверждение. Для любых двух элементарных сведений и s 0 s 0 объекте s 0 X элементарными сведениями о том же объекте будут также s 0 и s 0. Определение 3. Непустое семейство элементарных сведений об объекте s 0 из Х назовем элементарной информацией об объекте s 0 из Х обозначим через J s, если выполняются три условия: 0 из s0 J s0 следует, что - непустое подмножество, т.е., из s0 J s0 следует, что любое более общее сведение ˆ s 0 ~ также принадлежит J s 0, т.е. для любого надмножества в Х будет ˆ s J, 0 s 0 s0 J s0 3 из, следует, что в s J. s 0 s 0 0 s0 Если мы определим объект исследования или предметную область при заданном множестве Х, где элементами этого множества являются набор n сведений о свойствах т.е.: s j s, s,..., s j j mj j s j Если то, такая семантика выражает информацию Is 0 т.е. 3 5 Is 0-3

16 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний Понятно что, J K j s будет информационной единицей предметной области s j, если i,..., ij X. Создадим продукционную базу знаний для s j на основе методов описаний в работе [4]. Алгоритм А.. В первом шаге алгоритм А находит информационные единицы В j,..., В j uj объекта S j, имеющие причинные свойства, с помощью операции Q j,, O j qj.. На этом шаге алгоритм находит информационные единицы u, j u, j b,..., bq i объекта S j, имеющие следственные свойства, с помощью операции j j Q,..., Qq j 3. После нахождения информационных единиц имеющих причинноследственные свойства, алгоритм производит cтруктурное описание S j с помощью набора формул: j j j u, j u, j u, j Bu { B,..., bk j }; b c { b,..., bq i } c q i * j j u, j I K J s J : к B u bc k, 3 где ядро этой продукции будет << атомарным >> знанием. А набор формул { } структурным описанием S J в виде информационных единиц j k * I K J S J. Введем понятия ассоциативной информационной сущности и характеризующийся информационной сущностью. Две информационные сущности I s и I s одной информационной совокупности состоят в отношениях только в определенных действиях. Такое действие и будет ассоциативной информационной сущностью и обозначается следующей семантикой: c Ассоциативная информационная сущность Характеризующая информационная сущность Как информационная сущность ассоциативная сущность имеет атрибут сведения в виде характеризующейся сущности. Таким образом: 6

17 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний J Ф К - J В J В J В 3 J b, J b, J b 3, 3 Здесь ассоциативная сущность выражает и этапы алгоритма. Эта семантика является основой семантической продукционной базы знаний. Например, если мы хотим создать семантику предметного объекта Х животного, конкретно собаку s 0, то сперва мы должны убедиться в том, что собака - это животное информационная сущность по характеризующейся сущности B J u - как глобальные сведения. Потом по i j b, i - локальным характеризующимся сущностям определяем информационную сущность «собака». Тем самым у нас получается продукционное знание, что собака является «животным». 4. Определяется семантическая метрика в виде функции сходства для двух допустимых объектов s s и s s 0 J ; т.е. двух информационных u u* J K J S J и J J K J s J совокупностей j j j j, еслиbu Bu ; s, s B, Bu O u 0 0, в противном случае, 4 u, j u, j c s, s, 0 C bc bc 0 s, s 0, если u, j u, j bc bc 0 0 в противном случае 5 На этом этапе определяется релевантность объектов s и s τ 0. Понятно в этом случае s и s τ 0. сравнивается с точки зрения информационной сущности, представленной в виде продукционных знаний. Вычисляется функция J u, j u, j à S W Ã,, 0 0 s b 0 c W 0 s s 0 6 c C0 h 0 c{} 0 7

18 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний где i,..., i 0 u, j c W 0 - важность 0 формулы Ф 0 важность информационной единицы j ; h u j b, c. 0 мощность множества Релевантность s и s τ 0. определяются вычислением следующего предиката P s, s : 0 еслиs и s релевантно, когда Г 0 s 0 P s, s если s и s не релевантно, когда Г 0 s 0 где порог задается, или выявляется из свойств s j. Семантическая метрика s, s определяет сходства объектов S и S τ 0 по 0 ГПБ [8], формула 4 т.е. на основе более общего сведения ~ о свойстве и c s, s определяет сходство на основе менее общего сведения 0 ~, формула 5. Формула 6 является результатом семантической обработки * J K j s j знаний об объектах s и s τ 0. На основе формулы 7 принимается решение о сходстве объектов по наборам сведений о свойствах объектов S и S τ 0. Таким образом определение сходства s и s τ 0. является началом семантической обработки знаний. Релевантность знаний определяется сперва по глобальными характеризующимися сущностями j B, а после, по локальными u с j характеризующимися сущностями b, объекта s j. Когда, определяется релевантность знаний в продукциях мы должны j u c алгоритмически определять информационные множества B u и b, c, имеющие причинно-следственные зависимости. Именно такие связи этих множеств составляют ядро продукции и являются знанием о предметной области s [6]. Например: железо обладает ковкостью. Наличие этой связи между предметом и отдельным свойством делает возможным знание «железо ковко». Графически такую связь можно представить следующим образом: u j А В - где А железо j u ковкости B. u j b, c, а В класс предметов, обладающих свойством 8

19 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Мамраимов М. Семантический вид продукционных знаний В этом случая сущность, а u j b, с j Bu - выступает как глобальная информационная - локальная информационная сущность. Если мы находим такие информационные сущности, которые связаны причинноследственными связями, то тогда эти информационные сущности будут продукционным знанием. ЛИТЕРАТУРА. Соломатин Н.М. Информационные семантические системы. -М.: Высш.шк., 989. с. 7.. Поспелов И.Г., Поспелова Л.Я. Динамическое описание систем продукций и проверка непротиворечивости продукционных экспертных систем //Изв. АН СССР. Кибернетика, С Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. -М.: Наука, 986. с Hendix G. T. Expanding he uiliy of semanic newoks hough paiioning // Poc. I JCAI Vol..- P Осипов Г.С. Динамика в системах, основанных на знаниях //Известия РАН, Теория и системы управления. 998, Осипов Г.С. Динамические интеллектуальные системы //Искусственный интеллект и принятие решений. -М.: URSS, 008,. 7. Осипов Г.С. Методы искусственного интеллекта и задачи управления / Пленарные доклады международной мультиконференции «Теория и системы управления». Москва 6-30 января Рустамов Н.Т. Прикладное распознавание. Туркестан. 999 г. с Дейвисон М. Многомерное шкалирование: Методы наглядного представления данных. -М., Финансы и статистика. 0. Александров В.В., Горский Н.Д. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных. - Л.: Наука, 983. с Пустильник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. -М.: Наука, 978. с Рустамов Н.Т., Ибрагимов Г.Т., Маллаев Н.Л. Синтаксис языка представления структурного описания трудно формализуемых объектов и обработки базы знаний в распознающей системе «СОВЕТ» //Методы и вычисл. средства обработки видео информации, данных и знаний. Ташкент, Рустамов Н.Т., Темирбеков А.Н., Сейдикеримова Д.С. Табличный метод организаций знаний //Вестник МКТУ,, Рустамов Н.Т., Асабаев О.М., Кантуреева М.А. Особенности продукционных знаний //Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 465, Рустамов Н.Т. Формализация понятий данные, информация и онтология знаний /Жетысай, Республиканская науч. прак. конференция «Наука производства», т Темирбеков А.Н., Рустамов Н.Т., Сейдикеримова Д., Рустамов Б.К. К вопросу создания базы знаний для хронических заболеваний //Вестник МКТУ,, Девятков В.В. Системы искуственного интеллекта. -М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 00. с

20 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.И.АЙНАБЕКОВ доктор технических наук, профессор ЮКГУ им. М.Ауезова У.С.СУЛЕЙМЕНОВ доктор технических наук, доцент ЮКГУ им. М.Ауезова Ш.Т. ЕШИМБЕТОВ кандидат технических наук ЮКГУ им. М.Ауезова М.К. УКИБАЕВ соискатель ЮКГУ им. М.Ауезова О НОВОМ РЕШЕНИИ УСИЛЕНИЯ СТЕНКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА В ЗОНЕ ВРЕЗКИ ЛЮКА-ЛАЗА Жұмыста тік цилиндрлі резервуар қабырғасына люк-лазды ендіру аймағын күшейтудің жаңа шешімі қарастырылған. Жүргізілген зерттеулердің және салыстырмалардың көрсеткеніндей резервуар қабырғаларында кернеулер бірыңғай теңестірілді, яғни бірыңғай берікті түйін жасалынды. This aicle deals wih he new decision of amplificaion of a wall of he veical cylindical ank ino he zone of cuing-in. The caied ou eseaches and he compaisons wih a shae of pessue in a wall equal, i.e. equal uni have been shown. Анализ разрушений вертикальных цилиндрических резервуаров позволяет сделать вывод, что зона врезки люка-лаза и ввода трубопроводов в стенку резервуара является наиболее ответственной зоной, где наблюдается значительные концентрации напряжений. Существующие нормативные материалы по проектированию вертикальных цилиндрических резервуаров определяют конструктивные решения, обеспечивающих снижение концентрации напряжений в зоне врезки, в соответствии с которым зона врезки люка-лаза в стенку резервуара должна быть усилена усиливающими листами, в соответствии с рисунком [] Óñèëèâàþ ù èé ëèñò Ëþ ê 8 Ñòåí êà ðåçåðâóàðà Ñòåí êà ðåçåðâóàðà Ëþ ê 8 Äí èù å ðåçåðâóàðà Äí èù å ðåçåðâóàðà Рисунок - Конструктивное оформление узла врезки люка-лаза в стенку резервуара [] 0

21 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Ешимбетов Ш.Т., Укибаев М.К. О новом решении усиления стенки... В отечественных нормах [] и нормах [] принимаются два типа размера люка 600 и 800 мм. Однако конструктивное решение узла врезки для резервуаров малой емкости и емкостей выше м 3 принимаются одинаковым, с одинаковыми толщинами усиливающих элементов. Результаты проведенных исследований напряженно-деформированного состояния элементов узла врезки люка-лаза в стенку резервуара показали, что основным недостатком предлагаемого нормами СН РК конструктивного решения узла врезки является неравномерное нагружение элементов узла и сохраняющаяся концентрация напряжений в зоне сопряжения стенки резервуара и люка-лаза. Несмотря на существование нормативного документа, на укрепление узла врезки люка-лаза в стенку резервуара, регламентирующего лишь выбор геометрических параметров элементов усиления и рекомендующего простой способ усиления зоны отверстия, проблема поиска новых конструктивных способов усиления таких узлов остается. В связи с вышеотмеченным и на основе анализа особенностей работы узла врезки люка-лаза в стенку резервуара разработан и предложен вариант усиления указанного узла [3]. Особенностью предлагаемого конструктивного решения узла врезки является то, что для увеличения доли патрубка наварено вокруг него дополнительное кольцо и усилено сопряжение стенки резервуара с люкомлазом дополнительным усиливающим элементом рисунок. Вследствие этого вдвое увеличивается расчетная толщина стенки люка-лаза, и в четверо - расчетная площадь. Увеличение площади стенки люка-лаза приводит к перераспределению напряжений и равнопрочности элементов врезки в стену резервуара. Вместе с тем стенка резервуара усиливается дополнительной внутренней накладкой, непосредственно в узле сопряжения люка-лаза и стенки резервуара, которая уменьшает максимальные эквивалентные напряжения во внутренних точках стенки резервуара. Óñèëèâàþ ù èé ëèñò Ëþ ê 8 Ñòåí êà ðåçåðâóàðà Äî ï î ëí èòåëüí û é óñèëèâàþ ù èé ëèñò Ñòåí êà ðåçåðâóàðà Äî ï î ëí èòåëüí û é óñèëèâàþ ù èé ëèñò 8 Ëþ ê Äí èù å ðåçåðâóàðà Äí èù å ðåçåðâóàðà Рисунок - Предлагаемое конструктивное решение усиления узла врезки люка-лаза в стенку резервуара

22 Ëí í àï ðÿæåí èå,, Ì Ï à Ðí í àï ðÿæåí èå,, Ì Ï à А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Ешимбетов Ш.Т., Укибаев М.К. О новом решении усиления стенки... Результаты расчетного эксперимента натурного резервуара объемом 3000м 3 в виде эпюр кольцевых и меридиональных напряжений от координат расчетной точки в стенке резервуара и в люке-лаза в сравнении с вариантом, предлагаемым СН РК приведены на рисунках 3,4. 60 à à á á êî î ðäèí àòà ðàñ åòí î é òî êè,, ì ì по предлагаемому решению по решению СН РК Рисунок 3 Распределение а кольцевых и б меридиональных напряжений в стенке резервуара в зоне врезки люка-лаза à à 0 á á êî î ðäèí àòà ðàñ åòí î é òî êè, x, ì ì по предлагаемому решению по решению СН РК Рисунок 4 Распределение а кольцевых и б меридиональных напряжений в стенке люка-лаза Анализ эпюр, в соответствии с рисунками 3 и 4 показал, что с усилением стенки люка-лаза в месте сопряжения со стенкой резервуара благоприятно влияет на напряженное состояние узла врезки. Так наблюдается резкое снижение кольцевых в,8, раза и меридиональных напряжений,6,0 раза. При этом характер кривой эпюр осевых напряжений заметно изменился.

23 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Ешимбетов Ш.Т., Укибаев М.К. О новом решении усиления стенки... Благоприятным фактором можно считать то обстоятельство, что доля напряжений в стенке усиленного резервуара и в стенке люка-лаза уравновесились, т.е. получен равнопрочный узел. Так, в точках узла сопряжений стенки резервуара с люком-лазом в точке ω = 0 0 кольцевые напряжения составили в стенке,0 кн/см, а в стенке люка-лаза,60 кн/см, что составляет в долях соответственно 57% и 43%, кольцевые напряжения составили в стенке резервуара,45 кн/см, а в стенке люка-лаза,8 кн/см, что составил в долях 56% и 44% соответственно. Усиление стенки люка-лаза изменил и характер кривых напряжений, которые приобрели равномерный, без характерных максимумов и минимумов вид, что указывает на снижение концентрации напряжений в зоне врезки и равномерное нагружение люка-лаза и стенки резервуара. По сравнению с вариантом без усиления напряжения в точках сопряжения значительно снизились: кольцевые напряжения в стенке резервуара в.6-.4 раза, в стенке люка-лаза в.6-.3 раза. Наблюдаются снижения меридиональных напряжении: в стенке резервуара в.7-. раза, в стенке люка-лаза в.0 -. раза. Амплитуда разброса напряжений в элементах усиления снизилась, длина области влияния концентрации напряжений уменьшилась до,5. 3 раз. Проведенные исследования показали эффективность применения предложенного конструктивного решения узла врезки люка-лаза в резервуарных конструкциях. ЛИТЕРАТУРА. СН РК Инструкция по проектированию, изготовлению и монтажу вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Введ Астана: 004. с ПБ Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Введ М.: Госгортехнадзор России, с: ил. 3. Айнабеков А.И., Ешимбетов Ш.Т., Укибаев М.К. Инженерный метод расчета элементов усиления узла врезки люка-лаза в стенку резервуара //Международная научно-практическая конференция «Ауезовские чтения-6». -Шымкент, Т.9. -C

24 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 М.Ж.ЖҰМАБАЕВ физика-математика ғылымдарының докторы, профессор А.Ясауи атындағы ХҚТУ И.ОМАРОВА А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің магистранты ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ КЕРНЕУДІ ЕСЕПТЕУ АЛГОРИТМІ В работе предложен алгоритм решения плоской задачи цилиндра плоская деформация, плоское напряженное состояние, позволяющий учесть изменение свойств материала от температуры. При определении модуля сдвига используется диаграмма растяжения, а для коэффициента Пуассона и модуля температурного расширения - кривые зависимости их от температуры. This aicle deals wih wok, whee algoihm of he decision of a fla ask of he cylinde fla defomaion inense condiion, allows o ake change of popeies of maeial fom empeaue ino accoun. The diagam of seching is used o define he module of moving, and fo faco of Puasson and module of empeaue seching is uilized hei dependences fom empeaue. Әр түрлі конструкциялардың элементтеріндегі температуралық кернеулер ауытқуларын зерттеу мен қолдану кезінде жылудың әсерін білудің практикалық маңызы зор. Көпқабатты цилиндрдің температуралық ауытқуларын зерттеуге көптеген жұмыстар арналған [-3]. Кейбір жағдайларда цилиндр материалы қасиеттерінің температура деңгейіне байланысты өзгеруін ескеру қажеттігі туындайды. Жұмыста осесимметриялы температуралық өрісте орналасқан цилиндрдің температуралық кернеулігін анықтау есебін шешу алгоритмі келтірілген. Материалдың физикалықмеханикалық қасиеттері температураның функциясы деп есептелінеді. Материалдың физикалық-механикалық қасиетінің температураға тәуелділігін ескере отырып квадратурада шешім алу алынған нәтиженің қолдану аймағын айтарлықтай шектейді. Сондықтан, төменде материалдың физикалық-механикалық сипаттамаларының температураға тәуелділігі экспериментальды анықталған функция деп есептелінген және олар қисықтар немесе кесте түрінде беріледі. Ішкі радиус R 0, сыртқы радиусы R болатын цилиндр қарастырылады. Цилиндр T T осесимметриялы температуралық өрісте орналасқан. Цилиндр материалы сызықты емес серпімді. Цилиндр материалының Пуассон коэффиценті, сызықты ұлғаю коэффиценті температураға тәуелді, яғни T, T 4

25 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жұмабаев М.Ж., Омарова И. Температуралық кернеуді есептеу алгоритмі қатынас эксперимент арқылы анықталынады. Екінші текті қиюшы ығысу модулі әртүрлі температура деңгейлері үшін берілген созылу диаграммасы f -нен анықталады. Тепе-теңдіктің дифференциалдық теңдеуі d 0 d Коши қатынастары du u e, e 3 d түрінде алынған. Мұндағы, - кернеу компоненттері, e, e - деформация компоненттері. Форманың өзгеруіне сәйкес келетін кернеудің компоненттері мен деформацияның компоненттерінің арасындағы байланыс мына түрде алынған e e e e ор op ор op, мұндағы e op op K T, K Ec, Ec -қиюшы модулі., 3 теңдеулерден j V u u, AV bt 5 және екі алгебралық қатынастан e u, cu cu c3t 6 тұратын жүйе алынады. А матрицасының элементтері, b векторының компоненттері және c k k,,3 скалярлы коэффиценттер мына теңдіктерден анықталады: жазық деформация жағдайында 4 жазық кернеулік күйде a a b j z c, a,, a, b, c, c3, u T, e 0 z,, 7 5

26 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жұмабаев М.Ж., Омарова И. Температуралық кернеуді есептеу алгоритмі a a c, a, a, b, b, c, c 3,,, 8 0, Мұнда z e z u T.. Демек, цилиндр үшін aij айнымалы коэффицентті 5 дифференциалдық теңдеулер алынады. Цилиндрдің R ішкі және сыртқы беттеріндегі 0 0 R шекаралық шарттардың комбинациясын мына түрде жазуға болады: p, V q V 9 0 Мысалы, егер,0,0, ал p q 0 болса, онда цилиндрдің ішкі және сыртқы беттері берік бекітілген жағдайы қарастырылады. Есептің берілуіне байланысты 9 шарт сәйкесінше анықталады. Алынған 5 дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімі Коши есебінің екі сызықты тәуелсіз шешімдерінің суперпозициясы түрінде анықталады. Ол үшін R R0 қалыңдығы M бөліктерге бөлінеді. Температураның әрбір бөлікте таралуы сызықты деп есептеліп, және оның шетіндегі мәндерімен апроксимацияланады. Созылу диаграммасын f қолдана отырып берілген температураның деңгейі үшін қисығы салынып, қарастырылып отырған k, k k,,..., M бөліктің нүктесінің мәніне сәйкес T, T с және табылып, сол температура деңгейіне сәйкес қисықтарынан, параметрлерінің мәндері анықталынады. Температураның берілген деңгейі үшін табылған,, мәндері A матрицасының элементтерін, b векторын және c k коэффиценттерін толығымен анықтауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде бөліктің әрбір нүктесінде 5 жүйенің, 6 қатынастың коэффиценттері толығымен анықталынады. Цилиндрдің ішкі бетінде алынған екі сызықты тәуелсіз шартты ескере отырып, дифференциалдық теңдеулер жүйесі Рунге-Кутта әдісімен шешіледі [4]. Нәтижесінде цилиндр үшін екі сызықты тәуелсіз шешімдер алынады, яғни V,V. Интегралдарды сызықты комбинациялау әдісі негізінде дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табу төмендегі түрде алынады: V C V C 0 V А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 6

27 Жұмабаев М.Ж., Омарова И. Температуралық кернеуді есептеу алгоритмі Мұнда C k -тұрақты шамалар k,. 9 шарт R ішкі және 0 0 R I сыртқы беттерде C,C тұрақтыларын табу үшін екі теңдеу алуға мүмкіндік береді. C тұрақтылары үшін екі құраушы алгебралық,c теңдеулерден тұйық сызықты жүйесі алынады: V 0 p, V q, Бұл жүйенің шешімі C,C тұрақтыларын анықтайды. Кернеу мен деформация компоненттері 6-8 формулалармен табылады. Цилиндрдің кернеулік-деформацияланған қалпы жағдайына сәйкес келеді. ығысу модулі c c f қисықтың көмегімен табылған болатын. Кернеу мен деформацияның есептеуіш мәні жазық деформацияның немесе жазық кернеулі қалыптың есептеуіш жағдайына сәйкестендірілген i деформациясы мен қатынасынан алынады. рас i i кернеуінің қарқындылығымен сипатталады. Мұнда i, i 3 сәйкестендіріліп табылады. Табылған - мәні f i қисығынан мәні мен i -ге pac i қарқындылық есептеуіш мәндері салыстырылады. Егер бұл мәндер үшін кернеудің қарқындылық мәндері сәйкес келсе, онда серпімділіктің айнымалылар әдісіне сәйкес есептің шешімі аяқталды деп есептелінеді. Егер бұл сандар сәйкес келмесе онда параметрдің pac E жаңа мәні табылып есеп c c ығысуының жаңа модулімен қайта шешіледі. Мұнда созылу диаграммасы және, параметрлер мәндері температураның ағымдағы мәнімен сәйкестендіріліп табылуы тиіс. Есептелінген i i pac i және экспериментальді к кернеудің мәні сәйкестенгенге дейін есептеулер pac жоғарыдағы сипатталған әдіспен қайталана береді. Бұл процесс i i шарты орындалған кезде аяқталады және алынған сандық нәтижелер есептің шешуі деп есептелінеді. ӘДЕБИЕТТЕР. Ионов В.Н., Огибалов Н.М. Прочность пространственных элементов конструкций //Высшая школа, - М., 97. с Биргер И.А., Паноско Я.Г. Прочность устойчивость, колебания. -М.: Машиностроение, 968, т.. с Ильюшин А.А., Огибалов П.М. Упругопластические деформации полых цилиндров. -М.: МГУ, 960. с Ильгамов М.А., Иванов В.А., Гулин Б.В. Прочность, устойчивость и динамика оболочек с упругим заполнителем. -М.: Наука, 977. с.33. 7

28 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Б.Х.ТУРМЕТОВ доктор физико-математических наук, доцент МКТУ им. А.Ясави Н.Б.РАСУЛОВ магистрант МКТУ им. А.Ясави МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ ДЛЯ ДИФФУЗИОННО-ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ Бұл жұмыста бөлшек ретті дифференциалдық теңдеудің диффузиялық-толқындық деп аталатын бір класының шешімдері қарастырылған. This aicle pesens some appoaches o he decision of one class of he diffeenial equaions of he facional ode. Известно [], что для любой функции f, которая допускает разложение в степенной ряд, дробная производная порядка в любой точке сходимости этого ряда может быть записана в виде производной Грюнвалда-Летникова: Если f непрерывна, а 0,, тогда 0 производные Римана-Лиувилля и f интегрируема на отрезке для любого порядка Грюнвалда-Летникова существуют и совпадают для любого момента времени из 0, []. Определение Грюнвалда-Летникова позволяет численно находить производную Римана-Лиувилля: Порядок аппроксимации зависит от выбора коэффициентов. k Аппроксимация будет иметь первый порядок точности, если k - -ый коэффициент в разложении z, т.е. 3 8

29 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Турметов Б.Х., Расулов Н.Б. Метод конечных разностей для диффузионно-волнового уравнения Таким образом, Для k справедливы рекуррентные соотношения: Важно отметить, что аппроксимация справедлива, либо при / h либо когда f достаточна гладкая в окрестности [3]. Для простоты рассмотрим случай k cons. Уравнение согласно и, заменяется явным конечно-разностным уравнением 0< j< N: Следуя [4], отметим, что при указанных коэффициентах будет иметь первый порядок точности. 4 л схема Утверждение. Для устойчивости схемы 4 достаточно выполнения неравенства 5 Д о к а з а т е л ь с т в о. Для анализа устойчивости разностной схемы воспользуемся методом фон Неймана. Предположим, что решение имеет вид ijq x y k j k e, где q - вещественное пространственное волновое число. Подставим это представление в выражение 4 и полученное выражение разделим на. C учетом того факта, что получим 6 9

30 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Турметов Б.Х., Расулов Н.Б. Метод конечных разностей для диффузионно-волнового уравнения Схема безусловно устойчива, если Положим и предположим, что q не зависит от времени. Тогда из 6 получаем уравнение на : 7 Если для некоторого q, то схема неустойчива. Из 7 следует, что если то Заметим, что при имеем и, следовательно, 7 выполнено только в области устойчивости. Действительно, в силу 3 имеем: откуда непосредственно видно, что при 30

31 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Турметов Б.Х., Расулов Н.Б. Метод конечных разностей для диффузионно-волнового уравнения Теперь, если 0, то из 7 необходимо Используя подход, предложенный в [4], рассмотрим экстремальное значение. В результате получим условие устойчивости: 8 Обозначим В [4] показано, что на основе чего из 8 немедленно получаем 5. Утверждение доказано. ЛИТЕРАТУРА. Mainadi F., Paadisi P., Goenflo R. Pobabiliy disibuions geneaed by facional diffusion equaions. // In J. Keesz and I. Kondo Edios. Econophysics: an Emeging Science Kluwe, Dodech pp Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. //Наука и техника, - Минск: 987. c Goenflo R. Facional calculus: some numeical mehods //In: Facals and Facional Calculus in Coninuum Mechanics, eds. A. Capinei and F. Mainadi. - Spinge Velag, Wien, N pp Yuse S.B., Acedo L. On an explici finie diffeence mehod fo facional diffusion equaions // SIAM J. Nume. Anal V. 4, N pp

32 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 К.Ж.НАЗАРОВА кандидат физико-математических наук Б.СЕЙЛБЕКОВ магистр МКТУ им. А.Ясави ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЙ ДВУХТОЧЕЧНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ Бөліну аралықтарының орта нүктесінде параметр енгізу арқылы импульс әсері бар сызықты екі нүктелі шеттік есептің шешімін табудың екі параметрлі алгоритмі ұсынылған. Бастапқы мәліметтер терминдерінде қарастырылып отырған есептің бірмәнді шешілімділігінің жеткілікті шарттары алынған. By inoducion of addiional paamee in medium ineval paiion is offeed doublepaamee family algoihm findinds of he decision of he linea poin-o-poin maginal poblem wih pulsed influence. They ae eceived sufficien consideed poblem in em of he aw daas. На отрезке [0,Т] рассматривается линейная двухточечная краевая задача с импульсными воздействиями в фиксированные моменты времени dx A x f, 0, T \,,... m d n 0... m T, i=, m, x R B x 0 B x T d n d R, n Ci x i 0 Pi x i 0 i, i R, i, m, 3 где матрица A, вектор-функция f кусочно-непрерывные на [0,T], с возможными разрывами первого рода в точках i, B, B, Ci, Pi i, m постоянные матрицы., n x max x i A max aij i i j Через С[0,T], i,r n обозначим пространство кусочно-непрепрывных функций с нормой x max sup x i0, m, i i Решением задачи -3 является кусочно-непрепрывно дифференцируемая на [0,T] вектор функция х, которая удовлетворяет дифференциальному уравнению на [0,Т], кроме точек i, i.. m граничному условию и условиям импульсных воздействий в фиксированные моменты времены 3. Исследованию краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием посвящены работы многих авторов. В работе [4] двухточечная краевая задача с импульсным воздействием -3 изучена методом параметризации [], где после разбиения отрезка 3

33 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи с [0,T], на части с шагом h i 0,i=, m вводятся дополнительные параметры как 33 l значения искомой функций в начальных точках интервалов. Предложен алгоритм нахождения решения, основанный на сведений задачи -3 к эквивалентной многоточечной краевой задаче с параметром. Применение этого метода к некоторым краевым задачам приложения оказывается невозможным из-за трудностей, возникающих при проверке его предпосылок. Возникает необходимость в разработке новых и модификации известных методов, позволяющих расширить класс разрешимых краевых задач и решить возникшую в приложении задачу. В настаящей работе предлагается один из вариантов метода параметризации, где дополнительные параметры являются значениями искомого решения в центрах интервалов длины h i 0. l Выберем hi i i, i, m. Взяв число N произведем m разбиение промежутка O, T, т.е. h h h3 0 0,,, l,, l,l,, hm hm,3,...,, m, m,, m, m h max hi, h min h, h i, i.. s i.. s где точки импульсного воздействия входят число точек разбиения: h h h3 hm,, 3 3 3,..., m m m. n Введем пространство C O, T,, m R систем функций ' x x, x,... x m где функций x,, m непрерывны на, и имеют конечный левосторонний предел lim,, m c нормой x max, m sup, x h x 0 Через x обозначим сужение функции x на -й интервал [ -, и на каждом интервале [ -, произведем замену u x. du d ] f,,,, m, u 0, 4 A [ u B u 0] B lim [ u ] d, 5 [ m m T 0 C lim [ i ui ] Pi [ i ui i ] i i, m, 6 i il0 lim s us s us, s, m l \{ il, i, m}. 7 s 0

34 34 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи с Решением задачи 4-7 является пара ] [, u с элементами ',...,, m n m R,, ], [0,,...,, ' m n m R T C u u u u, где функций u непрерывно дифференцируемы на,,, m и при * удовлетворяет системе обыкновенных дифференциальных уравнений 4 и условиям 5-7. Если пара,, u где,,...,, ' m n m R ',...,, ] [ u u u u m решение задачи 4-7, то вектор функция x определенная равенствами ~ lim ~,,,,, ~ ~ 0 u х T х m u х х m m m T будет решением задачи -3. И наоборот, если ~ x - решение задачи - 3, то, ~, ~ u где,..., ~ ~ ~ m x m x ' ~,..., ~ ~ ~ ] ~ [ m m m x x x x u будет решением задачи 4-7. В задаче 4-7 появились начальные условия в точках,, m которые позволяют определить u,,,, [ m из интегрального уравнения Вольтерра второго рода,, [, ] [ m d f d u A u 8 Вместо u подставив соответствующую правую часть 8 и повторив этот процесс N раз получим [ v v v d d A A d A d d u A A A u.,,,, ] l m d d f A A d d f A d f d d A A A 9 Введем обозначение, d d A A A d d A A d A D, , d d f A A d d f A d f F v ,, d d u A A A u G v v v

35 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи Тогда выражение 9 примет вид: G u, D F u,,, Определив lim u, us s, s, m 0 0 подставляя соответствующие правые части в условия 5-7 и умножив 5-6 на соответствующие h получим систему линейных уравнений i 0, i, m относительно неизвестных параметров,,..., m l : где Q nml F G u,, R, Q hm hm W 0 B W T B l l W W W W l l hi h CW l PW l l l W W l l h h CW l PW l 0 0 l l hm hm CmWml Pm Wml 0 l l W W 0 ml ml W W m l m l P 0 I D, 0, P T I D,, W [ I D ], s, m l \{ il}, i, m m l s, m l s h h m hm m F l d B F, 0 F, T, F, F,,... F, F,, m l l l h h h C F PF, F F,..., F F,,,, l l, l l, m m, m m hm hm m C m F, m m P m F, m m, F, m m F, m m,..., F, m F, m. m m hm hm G u, B GV, u,0 B G, m u, m, G, u, G, u,,..., h h G u, G u,, C G PG u,, G u, G u,, v,,,, l l, l l,..., G u, G, m l m l, m l m l u, Таким образом, для нахождения пары, u[ ] решения задачи 4-7- имеем замкнутую систему уравнений 8,. 35

36 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи Если известны параметры ',,..., m то систему функций, ' u[ ] u, u,..., u m определяем из интегральных уравнений 8. И наоборот, если известна система функций u [], то из уравнения n m l определим значения параметра R. Однако неизвестным являются как так и u [], поэтому для нахождения пары, u[ ] применяем метод последовательных приближений и построим следующий алгоритм: О-шаг. а Предполагая, что при выбранных l N, N матрица Q : n m n m v R R обратима, начальное приближение по параметру Q v n m e,,..., m R определяем из уравнения F, т.е n m l б Используя компоненты вектора 0 R решая задачу 0 Коши 4, при на интервалах [ -, находим функции 0 u,, m. 0 -шаг а Найденные u подставляя в правую часть, из 0 уравнения Q F G u, определяем первое приблежение по параметру ; б Решая задачу Коши 4 на интервалах [ -, при находим 0 функции u,, m и т.д. Продолжая процесс на к-ом шаге получаем систему пар k, u k,, m, k 0,,,3,... Достаточные условия осуществимости и сходимости предложенного алгоритма к единственному решению, а также оценка разности между точным и приближенными решениями устанавливает. Теорема. Пусть при некоторых N, и N, матрица Q : R n m R n m обратима и выполняются неравенства: а [ Q ], v v h h i i [ e h... ] i! k, u k [ ] при б q max, h max B, B, hmax C, P Тогда последовательность пар k сходится к * *, u [ ] единственному решению задачи 4-7 и справедливы оценки: k k q q * k q h L,! 0 max, h max B q, B h max C i i, P i 36

37 37 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи,,,!, max,, max max, exp ] [ * m L h P C h B B h q q h u u i i i k k где. max,, max ]!, max,!,!, max[ l h f e l h B f d h j P C h h j h j B B h q q e L l h i i j j m i i i j j j j m k h Доказательство. Из обратимости Q и неравенства а теоремы. следует существования 0 и оценка.,max, max!, max max,!, 0, 0 h f d h j P C h h j i m i j j i i i i m i j j Функции 0 u - решение задач Коши 4 при 0 найдем методом последовательных приближений и по неравенству Гронуолла- Беллмана [] установим оценку l h f e e u sup ] [ ] [, 0 0 Учитывая получим sup max ] [ 0,, 0 l L u u l m. По первому шагу алгаритма определим из уравнения l m n R l u G l F l Q 0,, т.е. ], [ ] [ 0 l u G l F l Q и оценим норму разности : 0, 0 0 l u G l ] [, ] [!,, max,, max max, 0 0 l L u u l h P C h B B h l i i i Найдем u -решения задачи Коши 4 при по интерационному процессу и оценим норму разности решений задач Коши: l m d d u u u u,,,, Тогда используя неравенство Гронуолла-Беллмана имеем:,!, max max max 0 0, 0 j j m v v N h j B B h F

38 38 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи 0 0 e u u Продолжая итерационный процесс, находим последовательность пар ], [, u k k где,...,,3,, ], [0, ] [, k R T C u R l m n k l m n k и вновь применяя неравенства Гронуолла-Беллмана, оцениваем разность решений задач Коши через разность параметров:,...,,3,,,,, k l m e u u k k k k 3 Отсюда ] [ ] [ k k l h k k e u u 4 Так как, k k являются решениями уравнения при соответствующих правых частях,,, k k u G u G то для нормы их разности справедливо неравенство s s s s s s k k k s k s il l m s i i i k k k k d d u u d d u u P C h B B h l l u G l u G l Q }\ {, max {max, max,, max max,,, 5 Отсуюда вместо k s k s u u подставляя правую часть неравенства 4 и вычисляя поторные интегралы, имеем,,3,..., k l q k k k k 6 где ]!... [, max,, max max{, h h e P C h B B h l l q h i i i Так как l q, то из неравенствы 3,5 получим сходимость последовательности функций ] [ u k по норме пространства, ], [0, l m n R T C к функций ] [ * u. Учитывая полноту этого пространства получим, что система функций, ], [0, ] [ * l m n R T C u. Докажем единственность. Предположим обратное. Пусть существует ] ~ [, ~ u еще одно решение задачи с параметром 4-7. Аналогично 3,6 установим ~ ] [ ] ~ [ ] [ * * l h e u u. ~ ~ * * l q.

39 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж., Сейлбеков Б. Об одном методе решений двухточечной краевой задачи ~ * * В силу условия q l имеют место равенства, u [ ] u~ [ ],т.е. ~ *, u * u~ для всех,,, m. теорема доказана. l ЛИТЕРАТУРА. Джумабаев Д.С. Признаки однозначной разрешимости линейной краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения // Ж. вычисл. матем. и матем. физ Т. 9,. С Филатов А.Н., Шарова Л.В. Интегральные неравенства и теория нелинейных колебаний. -М.: Наука. -5 с. 3. Треногин В.А. Функциональный анализ. М.: Наука, с. 4. Тлеулесова А.Б. Однозначная разрешимость периодической краевой задачи с импульсным воздействием // Изд. МОН РК, НАН РК. Сер. физ. матем С Тлеулесова А.Б. Об однозначной разрешимости двухточечной краевой задачи с импульсным воздействием // Математический журнал. -Алматы: 004. Т С

40 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.А.ДЖУМАБАЕВ кандидат технический наук, докторант ЮКГУ им. М.Ауезова ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА НА СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ РАЗРУШЕНИЯ Бұл мақалада газ құбырларының бұзылу жарықшаларының таралу жылдамдығына жұмыс параметрлерінің әсері қарастырылған. Құбыр диаметрі мен ішкі қысымның өсуі және материал тұтқырлығының азаюы қирау жарықшаларының таралу жылдамдығын өсіретіні көрсетілген. The influences of woking paamees on speed of disibuion and desucion of cack have been consideed in he aicle. The incease of a diamee of pipes and inenal pessue and also decease of viscous popeies of maeial esuls in incease of speed of desucion has been shown in his sudy. В связи с увеличением мощностей современных магистральных газопроводов преимущественно за счет увеличения рабочих скоростей и давления, а также за счет увеличения диаметров проблема предотвращения протяженных разрушений все еще остается актуальной. По исследованиям, проведенным в работах [,], известно, что характер и протяженность разрушения во многом зависит от скорости разрушения, которая является универсальной характеристикой процесса разрушения. Во-первых, она характеризует установившееся состояние процесса разрушения. Во-вторых, от величины скорости разрушения зависит протяженность участка газопровода, поскольку, чем выше скорость распространения трещины, тем медленнее снижается давление в зоне разрушения, вызванное декомпрессией продукта. В-третьих, скорость разрушения в процессе его распространения изменяется пропорционально критериям сопротивления разрушению. Поэтому часто в качестве меры сопротивляемости материала разрушению используют величину скорости распространения трещины. Однако на сегодня нет четкой методики комплексного анализа влияния рабочих параметров газопровода на скорость развития трещины разрушения. Исходя из поставленных перед работой задач, анализа литературных данных и опыта эксплуатации газопроводов, выделены следующие факторы, которые влияют на процесс разрушения газопровода: внутреннее давление в газопроводе, диаметр и толщина стенки трубопровода, вязкие свойства материала труб, температура металла трубы, длина трубы. В качестве параметра оптимизации были выбраны значения скорости распространяющейся трещины. Для сокращения количества рассматриваемых в экспериментах факторов температура металла трубы, ее длина, длина и глубина инициатора разрушения были приняты постоянной. После сокращения малозначимых факторов были выбраны четыре рабочих параметра газопровода: диаметр и толщина трубопровода, давление в трубе и ударная вязкость материала трубы. Учитывая высокую стоимость и сложность работ по проведению экспериментов на натурных конструкциях, были проведены испытания 40

41 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Оценка влияния рабочих параметров магистрального трубопровода на скорость... моделей линейной части газопровода, смоделированных на основе классической теории подобия и анализа размерностей физических величин. Основные геометрические размеры, методика проведения экспериментов, довольно подробно описаны в работах [3,4]. Скорость разрушения моделей измерялась по специальной методике, с применением датчика измерения скорости развития трещины. Тензодатчики наклеивались на стенку в месте ослабления надрезом таким образом, чтобы предоставлялось возможность измерения кольцевых, продольных и касательных напряжений. При планировании экспериментов использован полный факторный эксперимент типа 4, при котором возможна реализация всех комбинации исследуемых факторов. Результаты проведенных экспериментов в виде матрицы основных геометрических размеров моделей, характеристик вязкости материалов и скоростей развития трещины разрушения приведены в таблице. Таблица Матрица основных геометрических размеров моделей, характеристик вязкости материалов и экспериментальных данных , см D , мм 0,5,0 0,5,0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5,0 0,5 p, МПа,6 3,,0,85,4,35,4,6,36,,8,05,06,,,9 KCV, Дж/см v, м/сек 36,6 76,4 50, 89,9 36,9 75,9 50,5 89,5 3,8 8,0 45,4 94,6 3,8 0,6 3,8 0,6

42 6 0, , , , ,0 3 0,75 3 0, , , ,4,3,4,5,6,67,54, ,7 07,7 8,7 08,7 9, 68,3 58, 07,3 Уравнение регрессии математической модели с коэффициентами взаимодействия принято в виде: 4

43 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Оценка влияния рабочих параметров магистрального трубопровода на скорость... v a0 ad a a3 p a4 KCV ad ad a3dp a4d KCV a a3p a4 KCV a33 p KCV a44 KCV Коэффициенты регрессии уравнения математического моделирования процесса разрушения были вычислены согласно рекомендациям работы [5]. С учетом полученных коэффициентов регрессии математическая модель, описывающая зависимость скорости разрушения от давления, диаметра, толщины и вязких свойств материала труб, получена в виде: v 5,46 0,575D 46,6667 3,4p,9 KCV Уравнение, полученное на основании испытаний моделей линейной части трубопроводов, позволяет определить ожидаемую скорость распространения разрушения для газопроводов различными рабочими и геометрическими параметрами, а также свойствами материала труб. Проведем анализ влияния указанных параметров на величину скорости распространения трещины разрушения. Зависимость скорости разрушения от рабочего давления, диаметра трубопровода и от вязких свойств материала трубопроводов, построенных на основе уравнения представлены на рисунке. v,м/с =8мм =4мм =0мм 50 а D, мм v,м/с D=40мм D=00мм D=70мм 50 б p, мм v,м/с D=40мм D=00мм D=70мм в KCV, Дж/см Рис.. Зависимость скорости разрушения от диаметра а, внутреннего рабочего давления б и вязких свойств в материала трубопровода. 43

44 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Оценка влияния рабочих параметров магистрального трубопровода на скорость... Анализ рисунка и результатов проведенного комплекса испытаний моделей линейной части трубопровода, позволил установить зависимости скорости разрушения от геометрических размеров, рабочего давления и характеристик вязкости материала труб. В целом отметим, что скорость разрушения возрастает с увеличением разрушающего давления и диаметра трубопровода, а также с уменьшением вязких свойств материала труб. Для установления степени влияния на скорость разрушения каждого в отдельности вышеперечисленных параметров в случае аварии построим зависимости скорости разрушения от рабочего давления, диаметра труб и вязких свойств стали в относительных величинах рис.. На рисунке p, D и KCV - нижние пределы изменения диапазона изменения указанных параметров, которым соответствует скорость разрушения v, p, D и KCV - текущие значения параметров, которым соответствует скорость разрушения v. Поскольку увеличение вязких свойств материала труб приводит к снижению скорости разрушения, то для получения наглядной зависимости степени влияния указанных параметров принято обратное отношение вязких свойств материала труб. Полученные на рисунке зависимости указывают, что наибольшее воздействие на скорость распространения разрушения оказывает изменение вязких свойств материала труб, а наименьшее изменения давление в газопроводе. v/v 3,5,5 p /p, D/D, KCV /KCV рабочее давление, диаметр труб, 3 вязкое свойство стали. Рис.. Зависимость скорости разрушения от рабочих параметров газопровода в относительных величинах. Известно, что мощность действующего газопровода определяется давлением транспортируемого газа и диаметром труб, поэтому при их проектировании газопровода, путем варьирования указанных параметров, выходят на проектируемую мощность. Принимая во внимание, что давление в трубопроводе и диаметр труб оказывают различное воздействие на 44

45 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Оценка влияния рабочих параметров магистрального трубопровода на скорость... скорость распространения трещины, а следовательно на сопротивляемость материала разрушению, можно рекомендовать для наиболее рационального предупреждения протяженных разрушений газопроводов, в первую очередь, увеличивать рабочее давление в газопроводе, а затем диаметр его труб. При этом надежность работы газопроводов повысится, а протяженность разрушения в случае аварии уменьшится. ЛИТЕРАТУРА. Грин, Нот. Возникновение и распространение вязкого разрушения в сталях с низкой прочностью // Теор. основы инж. расчетов. сер. Д C Embley G.J., Sih G.C. Plasic Flow Aound an Expanding Cack //Engineeing Facue mechanics Vol. 4, 3. - Р Айнабеков А.И., Сырманова К.К., Джумабаев А.А., Дутбаев Ж.Т. Метод измерения скорости распространения трещины в газопроводах высокого давления //Механика и моделирование процессов технологии С Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Джумабаев А.А. Экспериментальные исследования механизма распространения разрушений на моделях труб газопроводов //Механика и машиноведение С Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии. -М.: Высшая школа, с. 45

46 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.Н.ТЕМИРБЕКОВ кандитат технических наук, профессор МКТУ им. А.Ясави К ВОПРОСУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Жұмыста семантикалық ақпараттық жүйелердегі семантикалық ақпараттардың түрлерін бейнелеу мәселесі қарастырылады. Түрлерді бейнелеу үшін теориялық зерттеулер жүргізілуінің қажеттілігі көрсетілген. The wok is devoed o he poblem of pesenaion of he fom of semanic infomaion in semanic infom sysems. I is shown ha pesenaion of he fom equies fuhe heoeical eseaches. Комплекс вопросов связанных с информационными семантическими системами материал в значительной мере не новый, необычный и в определенной степени дискуссионный, требующий дальнейшей формализации []. В ряде случаев, когда не возможно дать строгие определения отдельным понятиям, сущность понятий можно определить в информационном пространстве []. Но при этом возникают некоторые вопросы, связанные с формой представления семантической информации. Различают однородные и комплексные формы представления семантической информации. Множество однородных форм можно определить выражением N ={,s,g,c}, где - текстовая форма -форма представления; s - аудиальная речь, звуки форма S-форма; g - визуальная жесты, пластика форма g-форма; C - изобразительная, графическая форма С-форма. Посредством -формы выражается содержание печатных и рукописных материалов: книг, газет, журналов, статей, отчетов, диссертации, патентов, учебных планов, медицинских карт пациентов и др.; посредством s-формы содержание механических, магнитных и других фонограм: радиопередач, звукозаписей и др; посредством g-формы - содержание художественных образов пантомима, мультипликационное кино и пр., бытовое общение, обряды, культовые запреты и т.п.; посредсвам С-формы содержание графических и изобразительных материалов: чертежей, схем, графиков, карт, диаграм, рисунков, картин и др. Комплексная форма и-форма представления семантической информации объединяет одновременно несколько однородных форм, например, текстовую и аудиальную, изобразительную и визуальную и др. Широкое распространение получила комплексная форма представления, объединяющая актуальную и визуальную формы и получившая название аудиовизуальной формы sg формы. Посредством этой формы выражается содержание теле- и киноматериалов: телепередач, кинофильмов, кинохраник и др. 46

47 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Темирбеков А.Н. К вопросу представления семантической информации В общем случае множество вариантов комплексных форм представления семантической инфорамации можно определить аналитически. Для этого, используя операцию прямого произведения множеств, образуем из элементов множества N множество N, содержащее двойные элементы: N =N хn ={,,,s,,g,,c,s,,s,s,s,g,s,c,g,,g,s,g,g,g,c,c,,c,s, c,g,c,c}. В результате получим 6 двойных элементов. Выражение определяет перечень комплексных форм представления семантической информации, объединяющих одновременно две однородные формы. Такие комплексные формы получили название бинарных форм выражения семантической информации. Если большие разнообразия можно получить при образовании из элементов множества N множества N 3, содержащего тройные элементы: N 3 =N хn хn ={,,,,s,,,g,,,c,, s,s,s,s,c,, g,g,g, }. 3 Всего получим 64 тройных элементов. Выражение 3 определяет перечень комплексных форм представления семантической информации, объединяющих одновременно три однородные формы. Такие комплексные формы получили название тренарных форм выражения семантической информации. Очевидно, что, выполняя формально аналогичные операции, можно получить комплексы, содержащие четыре, пять и более объединенных одновременно форм представления семантической информации. Использование комплексных форм для выражения семантической информации имеет большое прикладное значение. Проведенные обобщения по данному вопросу позволяют сделать следующие утверждения: степень познания объекта повышается при «одновременном» дополняющем друг друга представлении его аспектов множеством форм. Известно, что, качество неразрывно взаимосвязаны между собой и образуют меру. Мера и есть те количественные границы, в которых может существовать данное качество. Все это в прямую связано с информационной сущностью предметного объекта ПО. Если ПО отображен в информационном пространстве, то рассмотренные понятия позволяют выразить в запросах наиболее вероятные факты незнания о главных функциональных свойствах предмета. Однако, могут быть случаи, когда пользавателя заинтересуют сведения о предмете, отличные от указанных. Таким образом, в семантической БЗ, категорию свойства предмета можно записать в виде: J={N, N, N 3, N 4, F, F, }, где - дополнительные сведения. 47

48 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Темирбеков А.Н. К вопросу представления семантической информации Отношение контекст, характеризующий взаимозависимость элементов определенной системы; оно имеет объективный и универсальный характер. В мире существуют только вещи, их свойства и отношения, которые находятся в бесконечных связях с другими вещами и свойствами. Отношение может выступать в роли свойства или атрибута ПО. ПО взятый в различных отношениях, выявляет различные свойства. Формальное описание отношений в естественных и искусственных языках для повествовательной формы выражений осуществляется предикатами. В общем случае, отвлекаясь от какого либо определенного языка и сохраняя только функциональную форму записи, предикат от n переменных от n неопределенных терминов или слов выражают формулой: P х, х,, х n, где n 0 При n=0 предикат совпадает с высказыванием; при n= предикат представляет собой свойство в узком смысле двухместный предикат; при n= свойство пары и при n=3 свойство тройки трехместный предикат или тренарное отношение и т.д. Контекст характеризует определенное свойство объекта и не поддается дальнейшему смысловому делению. В матеметической интерпретации контекст представляют собой кортеж знаков, длина которого может быть произвольной. Так, кортежем длины n является запись вида: a, a,... a, n где a, a n первая и последняя компоненты соответственно. Например, Ф.И.О. =< фамилия, имя, отчество>. Применительно к текстовой форме семантической информации контекст предтавляется кортежами знаков типа букв, цифр и т.д. Так запись вида: a, x,,3,u,,! представляет собой кортеж длиной в восемь различных знаков. Свойство контекста, что он может быть кортежем подтверждается двумя особенностями кортежа в интерпретации контекста. Первая особенность формально может быть записана в виде: a : a R a i где Ra i - отношение «быть упорядоченными по местам». При этом min a;max an; i, n. Действительно, в названиях контекстов или их значениях буквы и цифры должны находиться на своих местах, чтобы не было искажений смысла. Вторая особенность формально записывается в виде a a : { Q a Q a, i i } i i i i Где Q a i контекст «быть одинаковыми». В информационном плане 48

49 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Темирбеков А.Н. К вопросу представления семантической информации контекст является элементом ПО с a i : a i a i c, Основным источником неопределенностей естественного языка является неоднозначное соответствие слова его смысловому значению. К основным видам неопределенностей языка относятся полисемия, омонимия, синонимия и др. Неопределенности языка вызывают количественную неоднозначность выражения мысли. Каждый человек пишет и читает, например, какую-либо статью в своих собственных словах. Обозначим: S-выраженный текстом смысл; a, b логически связанные слова, выражающие S. Тогда S=<a, b> и S=<a, a, b, b, > Соответственно <a,b> = <a, a, b, b, >. Это справедливо, если а а, а, ; в в, в,,. Таким образам, разным количеством логически связанных между собой слов можно выразить одну и ту же мысль. Для этого нобходимо установить между ними взаимооднозначное соответствие. Неопределенности естественного языка являются основным источником смысловых искажений семантической информации. Полностью устранить неопределенности естественного языка невозможно, однако свести к минимуму вполне реально. Этого можно достичь посредством повышения избыточности описания или наложения ограничений на разнообразие значений слов, т.е. приведения их к терминам однозначности. По видам семантическую информацию с ПО классифицируют на первичную и вторичную. Первичной считается семантическая информация, отражающая посредством знаков независимо от формы представления результатов обобщений, исследований, разработок, наблюдений, сочинений и пр., имеющие завершенный характер. Как правило, создание первичной семантической информации об обекте является сложным творческим процессом. Ему предшествует познания объекта, его свойств и отношений. Обычно для человека важны не все стороны интересующего его объекта, естественно характеризуются огрублением. С точки зрения теории познания первичная семантическая информация представляет собой зафиксированное отображение выделенной человеком стороны сторон ПО. Невозможно найти универсального алгоритма, пригодного для создания первичной семантической информации об ПО всех областей знаний. Однако, человек при этом руководствуется выделением относительно устойчивых категорий, образующих своего рода каркас логическую структуру первичной семантической информации. Чем больше приводится сведений об объекте, тем полнее и точнее воспроизводятся свойства объекта. Достигается это определенной избыточностью информации, наличием конкретных данных, параметров и т.д. Адекватной первичной семантической информацией по отнашению к объекту познания является такая информация, которая имеет объективное 49

50 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Темирбеков А.Н. К вопросу представления семантической информации содержение, максимально соответствующее поставленной человеком цели. Вторичная семантическая информация отражает посредтвом знаков для заданной формы представления результатов аналитико-синтетического и логического преобразования первичной семантической информации. Вторичная семантическая информация, естественно, имеет меньшее содержание, чем первичная, так как при ее получении неизбежны потери. Следует отметить, что в информационных семантических системах носителями как первичной, так и вторичной семантической информации всех форм представления являются человек и ЭВМ. ЛИТЕРАТУРА. Соломатин Н.М. Информационные семантические системы. М.: Высш. Шк Рустамов Н.Т. Формализация понятий данные, информация и онтология знаний. //Республиканская науч. прак. конферен. «Наука и производства», Том, Жетысай, 009 с

51 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ш.Т.ЕШИМБЕТОВ кандидат технических наук, докторант ЮКГУ им. М.Ауезова РАСЧЕТ ЧИСЛА ЦИКЛОВ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИНЫ УСТАЛОСТИ В КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ Жұмыста кернеулердің шоғырлануын ескере тік цилиндрлі резервуар конструкцияларындағы қажу жарықшаларының пайда болғанға дейінгі цикл санын есептеу әдістемесі сипатталған. Аталған әдістеме серпімді пластикалық жұмысын, материалдың механикалық сипаттамаларын, жүктеу шарттарын және кернеулердің шоғырлану параметрлерін есепке алады. This aicle deals wih he echnique of accoun of numbe of cycles befoe occuence of a cack of weainess in designs of he veical cylindical ank, when concenaion of pessue is aken ino accoun. The echnique akes ino accoun elasic - plasic wok, mechanical chaaceisics of maeial, condiion of loading and paamees of he concenao of pessue. По ряду классификационных признаков [] вертикальные стальные резервуары РВС можно отнести к категории сложных и ответственных технических систем, аварии которых сопровождаются катастрофическими последствиями, как для окружающей среды, так и для обеспечения жизнедеятельности человека. В соответствии с этим к резервуарным конструкциям предъявляются повышенные требования, важнейшим из которых является надежность резервуаров, поскольку хранимые продукты пожаро- и взрывоопасны, токсичны. Из новых веяний можно четко проследить тенденцию к ужесточению экологических требований, недопущению загрязнение территорий и атмосферы, как при обычной эксплуатации, так и в аварийных случаях. Анализ случаев разрешений резервуаров свидетельствует о том, что разрушения начинаются в зонах концентрации напряжений и, как правило, носят усталостный характер. Концентрация напряжений в стенке резервуара обусловлена наличием люков и патрубков, несовершенства геометрической формы, дефекты и повреждения стенки, дефекты формы и размеров шва, вмятины и хлопуны в стенке резервуара []. Действующие нормы проектирования вертикальных цилиндрических резервуаров предусматривают расчет резервуаров лишь на действие статических нагрузок. В то же время усталостный характер повреждений резервуаров свидетельствует о необходимости проведения расчета малоцикловой усталостной прочности элементов конструкций. Однако на сегодня методика расчета резервуаров на малоцикловую усталость и определения ее долговечности с учетом концентрации напряжений в элементах конструкции не разработана. В связи с этим в работе поставлена цель разработать методику расчета числа циклов до появления трещины усталости в конструкциях 5

52 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ешимбетов Ш.Т. Расчет числа циклов до появления трещины усталости в конструкциях... вертикальных цилиндрических резервуаров с учетом концентрации напряжений в элементах конструкций. Для определения числа циклов до появления трещины усталости воспользуемся следующими формулами, широко применяемыми в инженерной практике для сосудов и аппаратов давления [3]: 00 B E n a ln m 00 m p e 4N 4N 00 E B a ln m 00 m p e 4n N nn N N 4 где n å, n ï - коэффициенты запаса по локальным деформациям и долговечности, принимаемые соответственно,5 и 3,0; a - амплитуда интенсивности деформации; m, m - характеристики металла: для p малоуглеродистых сталей с пределом прочности B = МПа m p принимается равным 0,5; при отсутствии соответствующих данных m e 0,05737 ln B - предел выносливости на базе 0 6, для сталей с B = МПа - 0, 4 B ; для B 00 ÌÏà f при 30% и 0,5 5 при 30% сужение образца в шейке; f f f и - коэффициенты асимметрии цикла упругих и действительных деформаций. Расчетное число циклов загружения при котором происходит зарождение трещины определяется по минимальным значениям, полученных по одному из уравнений и. Амплитуда деформаций à max в уравнениях и определяется из выражения: max K, 3 где a max i, n, e i, n номинальная интенсивность деформации; K - коэффициент концентрации деформации; - коэффициент концентрации напряжений. Номинальная интенсивность деформаций i, n определяется по формуле: pd i n 4, 3E где р -расчетное давление в оболочке, D - диаметр оболочки, - толщина f 5

53 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ешимбетов Ш.Т. Расчет числа циклов до появления трещины усталости в конструкциях... E, - модель упругости и коэффициент Пуассона материала оболочки, оболочки. Коэффициент концентраций деформации зоне при использовании зависимости Нейбера K в упругопластической K K определяется из уравнения: m m m n, ïðè n K 5 m, ïðè n где - упругий коэффициент концентрации напряжений в упругопластической зоне. Однако для материалов с незначительным упрочнением в упругопластической области и для образцов с высокой концентрацией напряжений формула 5 дает завышенные значения локальных деформаций и напряжений. Диаграмму деформирования таких материалов и уровень напряжений наиболее точно описывает формула Нейбера-Махутова [4]: K K F, n f n, n 6 Для большинства классических концентраторов функцию F можно заменить выражением вида: n m n F, n f n, n n 7 где m - показатель упрочнения для степенной аппроксимации диаграммы деформирования; - упругий коэффициент концентрации напряжений; n - постоянная, определяемая в общем случае из расчета или эксперимента для данных величин и n : lnk K m n ln n 8 n Тогда при использовании зависимости Нейбера-Махутова было получено следующее выражение для коэффициента интенсивности деформации: K В формулах 5 и 9 m m m n n m n m n m n m n m n,, ïðè ïðè напряжений ; m - показатель упрочнения. n n n, 9 n n - интенсивность номинальных T 53

54 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ешимбетов Ш.Т. Расчет числа циклов до появления трещины усталости в конструкциях... В формулах 5 9 значение упругого коэффициента концентрации напряжений определяется с учетом параметров вызывающих концентрацию напряжений. Например, для концентрации напряжений в зоне монтажного стыка с несовершенством в виде прогиба используется зависимость вида: à À 0 R S где A, m - постоянные коэффициенты, a - ширина зоны несовершенства, R, S - радиус и толщина стенки резервуара. Для определения концентрации напряжений в зоне увода кромок сварного шва можно использовать зависимость: для продольного сварного шва b Н f 5,5 а, Е s,8 где R 0,04R s a,64 e, b 0,78 0,0045R ; s s для кольцевого шва m, 3,3 Rs 3,348l f 0,5 ; l s max,68 Rs 0,037l f, l s где l - длина протяженность увода кромок в направлении, перпендикулярном шву, f - угловатость в сварных швах. Концентрацию напряжений в зоне сварного стыка с учетом геометрических параметров стыка можно определить из формулы: n, g â ñ 3 R где â, c, n - постоянные, R - радиус перехода наплавленного металла шва к основному металлу, g высота наплавленного металла шва. Показатель упрочнения m в первом приближении можно определить при известном значении предельной деформации ln f и n S f, где S f истинное сопротивление разрыву; по формуле: ln S, 4 m ln 0, 0 f По мере приближения напряжений 0, 0, 00 ln E 00 f ï к значению истинного сопротивления разрыву S в процессе образования шейки для сталей с f 54

55 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ешимбетов Ш.Т. Расчет числа циклов до появления трещины усталости в конструкциях... отношением 0, B от 0,5 0,85 и относительным сужением f в интервале 50-70% показатель m изменяется, то значение формулы умножается на поправочный коэффициент 0,75. Значение S в формуле 4 для малоуглеродистых и пластичных f низколегированных сталей можно подсчитать по эмпирической формуле: S,4 00, 5 f B f При применении в расчетах равенства. max, K можно заменить на K в формуле 3 Для каждого значения амплитуды деформации a используя вышеприведенный метод, оснований на модифицированных формул Нейбера и Нейбера-Махутова, определяется число циклов до образования усталостной трещины N. Если в формулах и коэффициенты ассиметрии цикла упругих и действительных деформации принять 0 и интервальная оценка числа циклов до образования усталостной трещины можно произвести по упрощенным выражением: T 00 B E i n ln mp m, max 4n N 00, 6 4n N i, n N N T m m m min n 00 B T ln n m m T n min m p 4n n N N 00 4n min N m N E, 7 Полученные формулы,,6 и 7 позволяют определить как число циклов до возникновения усталостной трещины N, так и при известных условиях нагружения, параметров концентратора напряжений определить допускаемое число циклов [ N ], а при известном эксплуатационном числе циклов N - можно определить допускаемые геометрические параметры концентратора напряжений. Предложенная методика позволяет учесть упругопластическую работу и механические характеристики материала, условия нагружения, параметры концентратора напряжений. ЛИТЕРАТУРА. Прохоров В.А. Оценка параметров риска эксплуатации резервуаров для хранения нефтепродуктов в условиях Севера. Автореф. Дис докт.техн.наук. Красноярск. Якутский госуниверситет имени М.К.Аммосова, с.. Галеев В.Б. Эксплуатация стальных вертикальных резервуаров в сложных условиях. М.: Недра, с. 3. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность: Справочник. -М.: Машиностроение, с. 4. Махутов Н.А. Деформационные критерии разрушения и расчет элементов конструкции на прочность. -М.: Машиностроение, 98. 7с. 55

56 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.А.ДЖУМАБАЕВ кандидат технических наук, докторант ЮКГУ им. М.Ауезова РЕЗУЛЬТАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ Бұл жұмыста жарықшаның таралу жылдамдығын материалдың созылмалы қирауға қарсыласу шегі ретінде қолдану мүмкіндігі қарастырылған. This aicle deals wih some oppouniies of use of speed of disibuion of a cack as a measue of esisance of maeial o viscous desucion. В связи с интенсивным освоением труднодоступных районов Республики и открытия там новых крупных месторождений природного газа, значительно возрос объем строительства магистральных газопроводов. Существующие тенденции к увеличению производительности и мощности строящихся газопроводов ведут к повышению рабочего давления газа, увеличению диаметра трубопровода и толщины стенки, а также к использованию сталей с высокими прочностными свойствами. Отмеченные особенности в скупе с повреждаемостью газопроводов создают условия, повышающие вероятность возникновения разрушений газопроводов в виде довольно протяженных трещин, причем разрушения такого рода могут происходить при нагрузках, гораздо меньших тех, которые, двигаясь весьма быстро, способны разрушить газопровод на большом участке. Известно, что сопротивление материала трубопровода распространению трещины существенно зависит от скорости разрушения, но вопрос о зависимости сопротивления разрушению материалов от скорости распространения трещины остается малоизученным. Исследования, проведенные на образцах [,], свидетельствуют о существовании тесной взаимосвязи между сопротивлением материала разрушению и скоростью распространения вязкой трещины. Поэтому рассмотрим вопрос о возможности использования в качестве меры сопротивляемости материала вязкому разрушению такого параметра, как величина скорости распространения трещины. Скорость трещины, распространяющейся в стенке трубы, находящейся под давлением газа, является важной характеристикой, поскольку она воздействует на длину разрушения и определяет его характер. Данный факт был довольно подробно изучен по результатам испытаний моделей линейной части трубопровода в лаборатории механических испытаний ЮКГУ им. М.Ауезова [3]. Модели фрагмента линейной части магистральных газопроводов, выполнены в масштабе :5, и смоделированные с учетом критериев подобия модели и натурной конструкции - магистрального газопровода диаметром 00 мм и представляет собой, изготовленную из листов стали марки Ст08 цилиндрическую оболочку толщиной мм, диаметром 00 мм и 56

57 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Результаты пневматических испытаний моделей линейной части магистральных... длиной 000мм [3]. Нагрузка от внутреннего давления имитировалась воздухом, нагнетаемым в оболочку компрессором ВУ 3/8, которая контролировалась с помощью пружинного манометра МВТП 60. Напряженное состояние стенки модели в зоне распространения трещины определялось тензометрическим методом измерения деформации [4]. Скорость распространения трещины разрушения измерялось по методике, описанной в работе [3] c использованием специально изготовленных датчиков на основе токопроводящей бумаги. В качестве регистрирующей аппаратуры в работе использовался 4- канальный светолучевой осциллограф Н044. с записью на осциллографную фотографическую бумагу УФС-00. Очаг разрушения создавался путем фрезерования в стенке модели продольного разреза длиной 50 мм и глубиной 0,5мм / толщины стенки. Установление остаточной пластической деформации в кольцевом, продольном и радиальном направлениях производили методом координатной сетки, а ширину зоны пластической деформации по берегам трещины определяли путем измерения утонения стенки модели. По мере увеличения давления в испытуемой модели трубы, в месте инициатора разрушения визуально было замечено интенсивное выпучивание стенки модели. Начало разрушения связано с мгновенным разрушением места стенки модели у надреза, которая сопровождалась характерным хлопком и истечением воздуха из модели. Разрушение корпуса модели происходило отрывом при достижении предельного давления,3-,45 МПа. Визуальное обследование зоны разрушения выявил, что в области у вершины трещины образуется вогнутость, а сечение, совпадающее с вершиной трещины, принимает форму эллипса с горизонтальной главной осью. На расстоянии 0-3 мм перед вершиной трещины образуется выпуклость, и труба в данном сечении принимает форму эллипса с вертикальной главной осью. Длина трещины составила 06 мм, максимальная ширина раскрытия 8, мм. Угол раскрытия бортов трещины составил для модели 0 о -4 о. На рисунке представлен общий вид разрушенной модели. Рисунок - Характер разрушения модели без проволочной обмотки 57

58 Ï ëàñòè åñêàÿ äåôî ðì àöèÿ, å.ä. А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Результаты пневматических испытаний моделей линейной части магистральных... Исследование характера разрушения модели показал, что раскрытие берегов трещины имеет волновой характер и сопровождается значительной пластической деформацией. Установлено, что распространение разрушения в нагруженной внутренним давлением оболочке происходит с колебаниями скорости разрушения, что взаимосвязано с компонентами пластической деформаций на кромке разрушенного корпуса модели. Изменения пластических деформаций на кромке трещины в кольцевом, продольном и радиальном направлениях представлены на графиках, в соответствии с рисунком. 0,05 0,04 0,03 0,0 0,0 z y x äëèí à ðàçðóøåí èÿ, x, ìì 80 Рисунок Графики изменения кольцевой z ó, продольной деформации вдоль кромки трещины и радиальной Анализ графиков показывает, что изменение компонент пластической деформации носит сложный характер. Из рисунка следует, что в начале разрушения происходит снижение кольцевой деформации вследствие изменения напряженнодеформированного состояния зоны в вершине трещины. Продольные деформации при этом увеличиваются, вследствие возрастания площади кромок корпуса разрушенной модели позади вершины трещины. Поскольку рост продольных деформаций происходит интенсивнее, чем снижение кольцевых деформации на этом этапе наблюдается рост и радиальных деформации. При этом изменение компонент деформаций носит волновой характер, а фазы колебаний продольной и радиальной деформаций совпадают, а кольцевые деформации изменяются в противоположной фазе. В связи с интенсивным протеканием деформационного упрочнения и повышения величины динамического предела текучести материала в результате распространения разрушения происходит возрастание ширины х 58

59 ø èðèí à ï ëàñòè åñêî é çî í û,,ì ì А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Результаты пневматических испытаний моделей линейной части магистральных... пластической зоны рис äëèí à ðàçðóø åí èÿ, x, ì ì Рисунок 3 - Характер изменения ширины пластической зоны по длине кромки трещины Результаты, проведенных исследований показывают, что существует определенная зависимость между компонентами пластических деформации и скоростью развития трещины. С увеличением скорости разрушения кольцевая деформация возрастает, а продольная деформация уменьшается, а ширина зоны пластической деформаций возрастает, вместе с тем возрастает и интенсивность деформационного упрочнения. Таким образом, возникновение разрушения в модели происходит под действием кольцевых напряжений, обусловленных внутренним давлением. Переход же от стадии возникновения разрушения к стадии его распространения в значительной степени определяется интенсивностью роста продольных деформаций, которая в свою очередь зависит от интенсивности увеличения площади пластической зоны на кромке трещины. Установлено, что возникновение разрушения в газопроводе происходит под действием кольцевых напряжений, обусловленных внутренним давлением в трубе, а переход от стадии возникновения разрушения к стадии его распространения в значительной степени определяется интенсивностью роста продольных напряжений, которая в свою очередь зависит от интенсивности увеличения площади кромки разрушенной трубы, т.е. от скорости разрушения. Известно, что если скорость распространения трещины равна или превышает скорость декомпрессии газа, то фронт трещины не испытывает потери давления и такая трещина приводит к длинным разрушениям неограниченной протяженности. Поэтому протяженность разрушения в значительной мере зависит от соотношения между скоростью разрушения и скоростью декомпрессии перекачиваемого по трубопроводу продукта. При разрушении газопровода скорость декомпрессии природного газа составляет около 400 м/с. Относительная низкая скорость декомпрессии природного газа способна приводить не только к хрупким разрушениям большой протяженности, но и, за счет медленного падения давления, 59

60 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Результаты пневматических испытаний моделей линейной части магистральных... к протяженным вязким разрушениям, что является важной особенностью газопровода, не встречающейся в других инженерных конструкциях [5]. Скорость распространения хрупкой трещины по газопроводу выше скорости декомпрессии продукта и диапазон ее изменения может составлять м/с с образованием синусоидальной траектории разрушения. Вязкое разрушение распространяется по прямолинейной, относительно оси трубы, траектории, с образованием изгибных волн на кромке разрушения рис.. По данным работ [6] и исследованиям проведенными в настоящей работе скорость вязкого разрушения в газопроводе может изменяться в диапазоне от до м/с. Проведенное обобщение результатов настоящих исследований и работ по натурным испытаниям газопроводных труб [7] показывает, что скорость распространения вязкой трещины может рассматриваться как мера, как критерии сопротивляемости материала газопроводов разрушению в дополнение к существующим силовым, К энергетическим J и критериям механики разрушения. Однако экспериментальных и теоретических данных по окончательному решению настоящего вопроса накоплено недостаточно, что требует дополнительных исследований. деформационным ЛИТЕРАТУРА. Грин, Нот. Возникновение и распространение вязкого разрушения в сталях с низкой прочностью //Теор. основы инж. расчетов, 976, сер.д,, с Embley G.J., Sih G.C. Plasic Flow aound an Expanding Cack. Engineeing Facue mechanics, 97, v. 4, 3, p Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Джумабаев А.А., Дутбаев Ж.Т. Локализация и остановка протяженного разрушения магистральных газопроводов проволочной обмоткой //Механика и моделирование процессов технологии. 008,. С Лужин О.В., Злочевский А.Б. и др. Обследование и испытание сооружений: //Под. Ред. О.В. Лужина. - М.: Стройиздат, с. 5. Eibe R.J., Maxey W.A. Facue Popagaion Conol mehods. Caalogs L 3075, 6-h Symposium on Line Pipe Reseach, Houson, Texas, 979, p. L-. 6. Финкель В.М. Физические основы торможения трещин. -М.: Металлургия, 977, с Айнабеков А.И., Сулейменов У.С., Джумабаев А.А., Дутбаев Ж.Т. Критерии сопротивляемости распространению трещины в стенке цилиндрической оболочки с проволочной обмоткой // Механика и моделирование процессов технологии С

61 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 К.Ж.НАЗАРОВА кандидат физико-математических наук Г.А.ЮСУПОВА магистрант МКТУ им. А.Ясави ОБ ОДНОМ РЕШЕНИИ ОДНОЗНАЧНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ДВУХТОЧЕЧНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ШАГОМ РАЗБИЕНИЯ ИНТЕРВАЛА Бөлшектеу қадамы бірқалыпты емес, қосымша параметрлер бөлінген интервалдардың тақ ретті нүктелерінде енгізілген параметрлеу әдісімен жай дифференциалдық теңдеу үшін екі нүктелі шеттік есеп зерттеледі. Бастапқы мәндер терминдерінде алгоритм жинақылығының және қарастырған есептің бірмәнді шешілуінің жеткілікті шарттары алынды. Two poins bounday value poblem fo he odinay diffeenial equaion is eseached by paameeizaion s mehod wih non-unifom sep of he paiion, whee supplemenay paamees inoducing in odd poins of he paiion. На отрезке 0,Т рассматривается линейная двухточечная краевая задача dx n A x f, 0, T, x R, d n Bx 0 Cx T d, d R, A непрерывны на,т где, f n x max x i, A max a, i i j ij n 0, В и С nx n-матрицы, d R, i, n, непрерывная на 0,Т функция. Решением задачи, является непрерывно дифференцируемая на 0,Т вектор-функция x, удовлетворяющая системе дифференциальных уравнений и краевому условию. В работе [] задача, исследована методом параметризации [] с неравномерным шагом разбиения. Точки разбиения промежутка выбираются с учетом особенностей поведения функции. Сведением задачи, к эквивалентной многоточечной краевой задаче с параметром получены достаточные условия ее однозначной разрешимости в терминах исходных данных. Для исследования задачи, применяется модифицированный метод параметризации [3], где дополнительные параметры вводятся в нечетных точках разбиения интервала 0,Т. Зададим число 0 и, выбирая точки из соотношений, произведем разбиение d 0, N, шаг разбиения T, обозначим через h,, N, а также примем следующее обозначение: h h, h,..., hn. При выбранном разбиении промежутка 0,T применяем к задаче, модифицированный метод параметризации. 6

62 6 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой... Произведем замену.,, N x u Тогда задача, сведется к эквивалентной многоточечной краевой задаче с параметром, f A u A d du, 0 u.,,, N 3,4 lim 0 0 d u C C Bu B N T N,, lim 0 N s u u s s s s s s 5 Если пара,u, где,,...,,,,...,, u u u u R N nn N является решением задачи 3-5, то система функций,...,, u u u x N N будет решением -. И, наоборот, если,...,, * * * * x x x x N решение задачи -, то пара *,u *, где,,...,, * 3 * * * N x N x x,...,, * * 3 * * * * * N N N x x x x x x u удовлетворяет дифференциальному уравнению 3 краевому условию 4 и условиям сшивания решения в точках разбиения 5. Однако появление начальных условий, 0 u N, в задаче 3-5 позволяет при фиксированных n R определить u из интегрального уравнения Вольтера второго рода N d f d u A u,,,, 6 Вместо u подставляем соответствующую правую часть равенства 6 и повторяем этот процесс,,,... раз, получим следующее представление для функции u : d d A A d d A A d A u d d f A A d d f A d f s d d d u A A A 7 которую можем записать в виде:,,,,,,,,, N u G F D u 8 Из 7 найдем,,,,, lim 0 N s u N u s s s s.

63 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой... lim us D, s s s F, s s G, s u, s, s, N, 9 s 0 us s D, s s s F, s s G, s u, s, s 0, N. 0 Подставляя в 4, 5 соответствующие пределам выражения получим систему nn линейных уравнений относительно неизвестных параметров,..., : N BD, 0 I CI D, N T N d BF, 0 G, u, 0 CF, N T G, N u, T I D, s s s s I D, s s F, s s G, s u, s F, s s G, s u, s, s, N, Умножая обе части на 0, запишем в виде где BhN Q h I D h систему уравнений, N Q h F h G u, h, 3 I D, ChN I D, N hn I, h I D, h -единичная матрица размерности n, F h h d h BF F, N..., G h, N N F u, h N, N h G u, h h BG, G N, N, R u, h, h CF nn u,0 h CG N, N R, N u, h nn. N I D h N , N, G h N, F,, I D h F u, h G, , N, h N h,..., u, h,..., Для нахождения пары,u применяем метод последовательных приближений. Решение задачи 3-5 найдем по следующему алгоритму. Шаг 0. а Предполагая, что при некоторых 0, N матрица nn nn Q h : R R обратима, определяем из уравнения Q h F h начальное приближение по параметру nn 0,,..., R : Q h F. N б Решая задачу Коши 3 на интервалах, 0 u,, N., при 0 находим 0 Шаг. а Найденные u,, N, подставляем в правую часть 3 0 и из уравнения Q h F h G u, h определяем первое приближение по параметр. б Решая задачу Коши 3 на, при, находим 63

64 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой... u,, N, и так далее. Продолжая итерационный процесс, на k ом шаге получим систему пар k, u k. Достаточные условия однозначной разрешимости задачи, и сходимости предложенного алгоритма построения решения, а также оценку разности между точным и приближенным решением устанавливает следующая теорема. Теорема. Пусть при некоторых 0 и N матрица nn nn Q h : R R обратима и выполняются неравенства [ Q h ] h, 4 j max max,, j q h h B C... 0! 0! e 5 j j j j! Тогда краевая задача, имеет единственное решение * справедлива следующая оценка: * k 6 u u где q h G u k, h, k * k e, k,,... M h h e e f h, max h max B, C j0 j, j! j0 j max d, f j! h x и x k кусочно-непрерывно дифференцируемая функция на 0,Т, для k которой функция u k,, N, k 0,,,... является сужением на, Доказательство. Из обратимости Q h и неравенства а следует существование 0 max [0, T ] 0 и оценка max, N 0 d, f h h F h h max B, C 0 8 Функция u решение задачи Коши 3 при методом последовательных приближений: 0,0 u 0 u 0, A d 0 f d, [,,, N. j0 j, j! j0 7 j j! 0 найдем В силу непрерывности A, f на [0, T] следует существование 64

65 65 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой.... lim 0 0, 0 d f d A u Для разности 0,0 0, u u справедливо неравенство. 0 0,0 0, d f d A u u Доопределив функцию 0, u в точке равенством lim 0, 0 0, u u получим непрерывную на отрезке ], [ функцию. Тогда, учитывая непрерывность на отрезке ], [ подынтегральных функции в равенстве, 0 0, 0, d f d A d u A u 0. lim 0 0, 0, 0 d f d A d u A u При этом имеет место оценка, 0 0, 0, d d f A d d A A u u.,,, [ N Продолжая итерационный процесс на m- ом шаге получим N d f d A d u A u m m,,, [, 0 0, 0, 9 На основе 9 аналогично 0, u 0, u установим существование. lim 0 0 0, 0, m m d f d A d u A u N d d u u A A u u m m m m m m m,,, [, 0,0 0, 0, 0,

66 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой... m m 0, m 0, m 0 u [ ] u [ ] f h 0 m! m! По неравенству Гронуолла Беллмана имеем d d 0 u e 0 f h e sup,, N. [, Тогда учитывая 8 получим, что 0 0 u [ ] max sup u e max h e f [, B C j0 maxh M h N j, j! j0 h j max d, f h max h j! [0, T ] Далее по алгоритму найдем и оценим норму разности: j 0 0 h G u, h h h max N max B, C, M h h Для нахождения - решения задачи Коши 3 при u,0 0 итерационный процесс u u, u, m, m A u d A d j0 j! j0 j j! используем f d, [,,, N 3 Тогда,,0 u A u d A d f d. 0 Функцию u определив в точке ее левосторонним пределом получим непрерывные на, ] функций ~ 0 u. [ ~, 0 lim u 0 A u d A d Доопределив функцию отрезке, ] функцию [ u в точке, u, f d., получим непрерывную на. Тогда, учитывая непрерывность на отрезке, ] подынтегральных функций в равенстве u, [, A u d A d ~ f d 66

67 67 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой... d f d A d u A u ~ lim,, 0. Аналогично 0 устанавливается сходимость последовательности систем функций, [] m u по норме пространства 0,,, nn C T h R к функций [] u. Разности решений задач Коши: N d d u u u u,,, [, Используя неравенство Гронуолла- Беллмана имеем: 0 0 d e u u. Продолжая итерационный процесс, находим последовательность пар, k k u, где, [ ] [0, ],,,,,... k nn k nn R u C T h R k и вновь применяя неравенство Гронуолла - Беллмана, оцениваем разность решений задач Коши через разность параметров:,,...,,,, [, k N e u u k k d k k. 4 Так как, k k являются решениями уравнения 3 и для нормы их разности справедливо неравенство, max!,!, max max,, d d u u j j C B h h h u G h u G h k k N j j j j N k k k k k k N d d u u, max Отсюда вместо k k u u подставляя правую часть неравенства 4 и вычисляя повторные интегралы, имеем,,..., k h q k k k k 5, max!,!, max max d d e j j C B h h h q N j j j j N N d d e, max

68 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Назарова К.Ж,.Юсупова Г.А. Об одном решении однозначной разрешимости двухточечной краевой... Так как q h, то из неравенства 5 получим сходимость последовательности ê *. Тогда из 4 следует сходимость k последовательности функций функции u * [ ]. k u [] по норме пространства Докажем единственность. Пусть существует, u [ ] задачи 3-5. Аналогично 4,5 установим * * * * u [ ] u[ ] e, q h. nn C 0, T, h, R к - другое решение ~ * * В силу условия q h имеют место равенства, u [ ] u~ [ ], то есть ~ *, u * u~ для всех,,,. ЛИТЕРАТУРА [ N. Джумабаев Д.С. Признаки однозначной разрешимости линейной краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения //Вычисл. матем. и матем. физ Т. 9,.. Кокотова Е.В. Признаки однозначной разрешимости двухточечной краевой задачи при неравномерном разбиении интервала //Математический журнал.-алматы, 004. Т Назарова К.Ж. Решение линейных двухточечных краевых задач введением дополнительных параметров //Известия НАН РК. Сер.физ. матем

69 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 З.Б.ТУКУБАЕВ кандидат технических наук МКТУ им. А.Ясави Б.З.ТУКУБАЕВ соискатель МКТУ им. А.Ясави ПРИКЛАДНЫЕ АЛГОРИТМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТОКОВ СООБЩЕНИЙ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ Осы мақалада Пуассон және Эрланг ағымдарын модельдеудің қолданбалы алгоритмдері MS EXСEL де жаратылған. The applied algoihms of imiaional modeling of Puasson and Elang seams have been designed in his aicle. В «Послании» Президента РК Н.Назарбаева было сказано о необходимости создания инновационной экономики и развития несырьевого сектора [, пункт 3.]. В современных цифровых сетях интегрального обслуживания в условиях перегрузки сети в час пик качество обслуживания заметно ухудшается; увеличивается вероятность отказов и среднее время обслуживания [,3]. В таких случаях целесообразно управлять организацией сервера узла связи; оптимально выбирать кластерную структуру сервера, расчитывая на максимальный трафик [3,4,5,6]. При этом, процесс оптимизации сервера основывается на модели входящего потока вызовов заявок. Поэтому разработка методов автоматизации обработки входных потоков сообщений, аппроксимации и построения модели сервера является актуальной. В настоящей статье предлагается простой и удобный в использовании обобщенный алгоритм имитационного моделирования простейших потоков заявок Пуассона, также потоков Эрланга различных порядков, реализованный на широкораспространенном програмном продукте MS Exсel. В учебном процессе при использований информационной технологии наибольшей эффективностью обладают широкоиспользуемые и всем известные программные продукты фирмы Micosof; среди них наибольшей популярностью обладает программа MS Exсel, используемая специалистами всех профилей. В то же время, программы составленные на известном всем языке Турбо Паскаль уступают по многим показателям: простота и удобство, наглядность, доступность и т.д. средствам MS Offiсe; особенно, в учебном процессе при использовании интерактивной доски. Распределение Пуассона - это дискретное распределение, являющееся одним из важных предельных случаев биномиального распределения [,9]. При росте n и зафиксированном значении произведения np=λ > 0 биномиальное распределение Bn,p сходится к распределению Пуассона. 69

70 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Тукубаев Б.З. Прикладные алгоритмы имитационного моделирования потоков... Таким образом, случайная величина, имеющая распределение Пуассона с параметром λ, принимает неотрицательные целые значения с вероятностью P k e k! k /, k 0,,,... Интегральная функция распределения вероятностей равна Параметр λ является одновременно и математическим ожиданием, и дисперсией случайной величины, имеющей распределение Пуассона. Примерами случайной величины, распределенной по Пуассону, является количество автомобилей, проезжающих через участок дороги за определенный интервал времени, количество телефонных звонков в центре автоматической коммутации /АТС/ или количество обращений к вебсерверу за заданный период времени, также количество ошибок в тексте заданной длины и количество звезд на участке неба заданной величины. Поток Эрланга k-го порядка получается просеиванием потоков Пуассона; т.е. если в простейшем случайном потоке сохранить каждое k-е событие, а остальные отбросить, то получим потоки Эрланга высоких порядков. Если в Пуассоновском потоке отбрасывать каждое второе событие, то получим поток Эрланга -порядка. В то же время простейший поток Пуассона является потоком Эрланга второго порядка. Далее, если отбрасывать каждое второе событие потока Эрланга первого порядка, получим поток Эрланга второго порядка. Таким же образом можно получить потоки Эрланга любого высокого порядка. Необходимо отметить очень важный факт, что простейший поток не обладает последействием, т.е. каждое очередное событие не зависит от предыдущего события. Еще одно важное свойство простейших потоков равенство математического ожидания и дисперсии этих потоков, чего нет в потоках Эрланга. Простейший поток также обладает таким замечательным свойством свойством ординарности, которое заключается в том, что в каждый момент времени может начинаться только одно событие. Но потоки Эрланга не обладают свойством последействия; при том, чем больше порядок потока Эрланга, тем меньше свойство последействия. В бесконечном пределе потоки Эрланга становятся детерминированными потоками. При этом, порядок потока является мерой последействия потока, т.е. обратной величиной меры случайности потока является его порядок. Просеивание событий начинает приводить к тому, что между точками появляется последействие, детерминация, которая тем выше, чем больше k. С увеличением k точки ложатся на ось времени все более равномерно, разброс их уменьшается, регулярность увеличивается. 70

71 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Тукубаев Б.З. Прикладные алгоритмы имитационного моделирования потоков... На основе центральной предельной теоремы можно установить такой факт, что сумма случайных величин есть величина неслучайная. При этом, чем больше количество случайных величин, тем более предсказуемее будет результат их суммирования. Интервалы времени между событиями потоков Эрланга k-го порядка определяются по формуле: Эр i где i интервал между событиями в потоке Эрланга i-го порядка. Для потока Пуассона или потока Эрланга нулевого порядка алгоритм 0 определения величины имеет вид: i ln. Плотность вероятности распределения интервалов между случайными событиями в потоке Эрланга k-го порядка: k k k P i e, k 0,,,... k! λ k = λ/k - интенсивность потока Эрланга k-го порядка, где λ - интенсивность простейшего потока Пуассона, а λ k интенсивность просеянного k раз потока, то есть в k раз меньше. Параметры закона Эрланга вычисляются по формулам: M k = /λ k, σ k = /sqk/λ k. Отсюда видно, что тоько при k 0, т.е. при простейшем потоке параметры M k и σ k одинаковы. Также можно заметить, что в потоке Эрланга M σ, то есть в потоках с последействием равенство M и σ невозможно. Более того, при k > событие происходит строго в детерминированное время, так как σ > 0. Отсюда можно заключить следующее: Поток Эрланга 0-го порядка: m = σ 0 - поток без последействия или поток Пуассона; Поток Эрланга i-го порядка: m σ, при этом σ > 0 и σ0 > σ разброс уменьшается, последействие увеличивается; Поток Эрланга -го порядка: m σ = 0 - регулярный поток. Из этого следует, что порядок потока Эрланга является мерой последействия потока. В настоящей статье разработан обобщенный алгоритм имитационного моделирования потоков Пуассона и Эрланга высоких порядков. Алгоритм приведен в такой последовательности: - в первой строке указываются названия столбца и проводимые операции; например, Random, Dela T, Paame, Inevali v, Elang0, Koodin0, Elang, Koodin, Elang, Koodin, Elang3, Koodin3. Далее, A-столбец заполняется псевдослучайными числами равномерно распределенными в интервале [0,] при помощи генератора Random таким образом; - из основной панели инструментов выбирается графа - f ;далее, x 7

72 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Тукубаев Б.З. Прикладные алгоритмы имитационного моделирования потоков... раздел СЛЧИС; нажимая ОК, получаем первое случайное число; методом протаскивания заполняем другие ячейки; обьем выбирается произвольно; в рассматриваемом примере количество чисел 0. Далее, B-столбец заполняется натуральным логарифмом содержимого первого столбца с отрицательным знаком по формуле: = - LNA. Далее, C- столбец заполняется параметром распределения потока, т.е. значением параметра ; в примере: =0,. Далее, D-столбец заполняется числами, которые показывают интервалы времени между двумя соседними заявками. Они вычисляются по формуле: =B*/C. Далее, E-столбец заполняется числами, которые соответствуют моментам времени начала событий; при этом, E=D, E3=E+D3. Таким образом, в столбце Е3 получили поток Пуассона или Эрланга нулевого порядка. Далее, F-столбец заполняется нулями, которые показывают ординаты точек - моментов времени начала событии потока. Рис. Графическое изображение потоков Пуассона и Эрланга различных порядков. При построении графика потока Пуассона содержимые столбца Е показывают моменты времени поступления заявок, а содержимые столбца F их ординаты по вертикали см.рис.. 7

73 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Тукубаев Б.З. Прикладные алгоритмы имитационного моделирования потоков... Далее, вычисляются моменты поступления заявок по закону Эрланга - порядка таким образом: В ячейку G записывается содержимое E, а в ячейку записывается нуль, т.е. G3=E3*0. Далее, выделив G и G3 черной рамкой протаскиваем эту рамку по вертикали вниз до конца черным крестом в правом нижнем углу. Таким образом, получили поток Эрланга -порядка. Столбец Н начиная с Н заполняется цифрой, который показывает ординаты точек - моментов времени поступления заявок потока Эрланга - порядка. В столбце I начиная с I вычисляются моменты поступления заявок по закону Эрланга -порядка таким образом: I=E, I3=E*0, I4=E4*0. Выделив I, I3 и I4 черной рамкой, протаскиваем эту рамку по вертикали вниз до конца черным крестом в правом нижнем углу. Таким образом, мы получили поток Эрланга второго порядка. А для графического изображения столбец J заполняем числом 4, которое показывает ординаты точек- моментов поступления заявок. Аналогично можно вычислить моменты поступления заявок потока Эрланга 3-степени в столбце К, используя следующие формулы: К=E,K3=E3*0,K4=E4*0,K5=E5*0. Выделив эти формулы и протаскивая эту рамку черным крестом вниз по столбцу мы получим поток Эрланга 3- порядка. Для графического изображения столбец L заполняется числом 6. Для построения графиков выделяются все ячейки, начиная с E E,F,G,H,I,J,K,L вниз до конца. Необходимо отметить, что адресация производится автоматически начиная с Е; конечным адресом будет L0. При этом, необходимо исправить эти адреса таким образом: для каждого столбца необходимо произвести отдельную адресацию таким образом: E E E0, F F0, G G0, I I0, J J0, K K0, L L0. Графики потоков приведены на рисунке ; при этом, с нулевой ординатой приведен график потока Пуассона темно-фиолетовый цвет; далее, с ординатой график потока Эрланга первого порядка пурпурный цвет; с ординатой 4 - график потока Эрланга второго порядка желтый цвет и с ординатой 6 - график потока Эрланга третьего порядка светло-морская волна. Изменяя параметр в столбце С можно получить различные потоки Пуассона и Эрланга различных порядков одновременно. Обобщенный алгоритм удобно использовать в автоматизации научных исследований, в автоматизации проектирования и автоматизации управления сетей передачи данных и телекоммуникации, систем массового обслуживания. При управлении алгоритм можно использовать в реальном времени, поскольку при изменении параметров потоки появляются мгновенно. Обобщенный алгоритм также можно использовать в процессе обучения в качестве лабораторных работ по предметам: 73

74 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Тукубаев Б.З. Прикладные алгоритмы имитационного моделирования потоков... Компьютерные сети, Вычислительные сети, системы и телекоммуникация, Кибернетика и моделирование. ЛИТЕРАТУРА. Назарбаев Н. Послание Президента Н.Назарбаева народу Казахстана. Астана, Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. -М.: Мир, с. 3. Тукубаев З.Б. и др. Моделирование и исследование алгоритмов динамического управления потоками сообщений в информационно вычислительных сетях //II Всемирная конференция по промышленной автоматике и интеллектуальным системам,wcis-00, -Ташкент, Тукубаев З.Б. и др. Моделирование и исследование алгоритмов динамического управления потоками сообщений в информационно-вычислительных сетях. Материалы международной конф. Вычислительные технологии и матем. моделиров. в науке, технике и образовании, ВТММ - 003, ч.5, -Новосибирск-Алматы-Усть-Каменогорск, Тукубаев З.Б. и др. Имитационное моделирование диспетчирования потоков сообщений //Вестник МКТУ,, с.-8. Туркестан, Тукубаев З.Б. Обобщенные модели в системах массового обслуживания //Материалы научной конференции «Современное состояние и пути развития информ. технологий». Ташкент, Тукубаев З.Б. Обобщенные модели в системах массового обслуживания //Электронная конференция НИИ Управление большими системами РАН, сер. Сист. анализ. 8. Тукубаев З.Б. и др. Моделирование и исследование алгоритмов диспетчеризации потоков и очередей сообщений в компьютерных сетях //Вести вузов Черноземья, Липецк,, Тукубаев З.Б. и др. Обобщенные модели в системах массового обслуживания //Вестник МКТУ,, с.-4. Туркестан,

75 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.А.ДЖУМАБАЕВ кандидат технический наук, докторант ЮКГУ им. М. Ауезова К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПРОТЯЖЕННОМУ РАЗРУШЕНИЮ Бұл мақалада газ құбырларының созылмалы қирауға қарсыласуын есептік бағалау әдістемесін жетілдіру мәселесі қарастырылады. Жетілдірілген әдістеменің жоғары жылдамдықтағы жарықшаның таралу кезеңдерінде де қолданылуға болатыны көрсетілді. The poblem of pefecion of echnique of selemen aing esisance of gas pipelines o exended desucion has been discussed in he given aicle. I is specified, ha he impoved echnique is applicable and a he sage of disibuion of a cack a high speeds. В связи с интенсивным развитием газовой промышленности перед производственниками возникла проблема обеспечения бесперебойной транспортировки большого количества газа с наименьшими затратами, на дальние расстояния, без аварийных ситуации, что острее выдвигает проблему обеспечения их надежности и безопасности. Комплексное исследование трещиностойкости основного металла и сварных соединений при различных напряженных состояниях и температурах эксплуатации, разработка нормативных документов по критериям и методам оценки работоспособности трубопроводов в условиях повышения напряжений в стенке и значительного запаса упругой энергии, увеличивающего вероятность протяженных разрушении одно из условий повышения надежности сварных труб. Актуальной задачей указанных исследований является совершенствование методики расчетной оценки сопротивляемости газопроводов протяженным разрушениям. За рубежом и в странах бывшего союза были проведены теоретические и экспериментальные исследования по установлению возможной связи между механическими характеристиками трубной стали и различными геометрическими и эксплуатационными параметрами газопровода. Приведем основные эмпирические зависимости, полученные в результате натурных испытаний газопроводов: KCV / 3 KCV / 3 D,76 h 5 Dh,380 0,3 D 0,88,5 / 3 h k 0, k США, Англия, KCV / 3 8 D 0,67h 6,8 0,50 5 D k h H 4 D,50 k Италия, 3 KCV / 3 Япония, 4 6 0,8 0,05,,765 0 D h k 75

76 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. К совершенствованию методики расчетной оценки сопротивляемости... KCV / 3 0,98 8,07 0,59,78 0 D р Германия 5 9 k a,76 0,36 p 0,006 D 0, 064 Россия 6 p v p Сравнение результатов расчетов показывает, что полученные значения ударной вязкости могут отличаться более чем раза. Авторами работы [], данное несоответствие объясняется несоблюдением условия автомодельности процесса разрушения образцов и натурного трубопровода. Так, скорость разрушения образцов не превышает 5 м/с, а трещина в трубопроводе может распространяться со скоростью до сотен метров в секунду. Вместе с тем специфические недостатки методики определения ударной вязкости не позволяют использовать ее в качестве расчетной характеристики для оценки трещиностойкости труб. Наиболее перспективным методом расчетной оценки сопротивляемости газопроводов распространению трещины является метод, предложенный в 968 году Лившицем [] и развитый в последствии в работе [3]. Согласно указанию метода распространение трещины возможно лишь в случае выполнения условия a a a, 7 где трещины, p y k a p - удельное значение энергии, затрачиваемое на продвижение a y - удельное значение энергии упругой деформации, a k - кинетическая энергия движения берегов трещины. Однако предложенные методики на наш взгляд не доработаны и требуют совершенствования, с учетом особенностей разрушения газопроводов. Так величина a в указанной методике принимается как константа p материала, не зависящая от скорости разрушения, напряженного состояния стенки газопровода и ее толщины. Вопрос о влиянии скорости трещины на трещиностойкость труб изучен недостаточно. В соответствии с предлагаемой методикой оценки сопротивляемости газопроводов протяженному разрушению, кроме критериев механики разрушения вводится критерии скорости развития трещины. Согласно методике для газопроводов существует критическое значение скорости движения трещины по трубопроводу v, выше которого процесс разрушения становится безостановочным, а ниже которого трещина останавливается. Таким образом, дополнительное условие отсутствия протяженных разрушений магистральных газопроводов с учетом выражения cp vmp v mp 8 k з 76

77 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. К совершенствованию методики расчетной оценки сопротивляемости... где v тр - допускаемая скорость движения трещины, k з - коэффициент запаса, принимаемый в пределах,,8, запишется в виде: ср vтр vmp v mp 9 k з Как было отмечено, критерии допускаемая скорость движения трещины является дополнительным критерием разрушения. В качестве основного критерия может быть использован один из критериев силовой, энергетический или деформационный механики разрушения. По результатам теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в лаборатории испытаний материалов ЮКГУ им. М. Ауезова, предложено следующее выражение для определения силового критерия разрушения - коэффициента интенсивности напряжений: Eap K c, 0 8 где E, - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала трубопровода. Выражение 0 обеспечивает корреляционную зависимость между критическим коэффициентом интенсивности напряжений, ударной вязкостью и упругими свойствами материала труб. Так как на листовом металле экспериментально проще определить деформационный критерий пластическое раскрытие в вершине трещины c, то можно использовать следующую зависимость между c и K c : K c c, HE T где T - предел текучести материала, H - параметр, отражающий повышение предела текучести материала в условиях объемного напряженного состояния в вершине трещины, принимаемый в пределах,68,6. На начальном этапе, испытывается реальная конструкция трубопровода на разрыв внутренним давлением при заданной температуре. При этом определяется скорость развития трещины в установленных сечениях трубопровода. В указанных сечениях измеряется пластическая деформация по утонению толщины стенки. В последующем производится пересчет утонения сечении в пластическое раскрытие трещины. Проверяются условия K K c и c что является необходимым условием нераспространения трещины разрушения. 77

78 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. К совершенствованию методики расчетной оценки сопротивляемости... При выполнении условии проверяется дополнительное условие 9. При невыполнении условии необходимо пересмотреть конструктивные параметры и механические характеристики материала трубопровода. При невыполнении условие 9 необходимо использовать мероприятие технологического характера, связанного с изменением эксплуатационных характеристик, применением конструктивных решений, обеспечивающих локализацию или остановку протяженных разрушений трубопроводов, связанного с разработкой и применением различных видов гасителей разрушений. Таким образом, совершенствованная методика расчетной оценки сопротивляемости магистральных газопроводов протяженному разрушению убеждает, что предложенная научная концепция реально применима для решения задач, связанных с процессом разрушения газопровода на стадии распространения трещины при высоких скоростях. Однако практическое использование предложенной методики для оценки сопротивляемости трубопроводов протяженным разрушениям требует дальнейших исследований. ЛИТЕРАТУРА. Иванцов О.М., Харитонов В.И. Надежность магистральных трубопроводов. -М.: Недра с.. Лившиц Л.С. Расчет устойчивости трубопроводов против хрупких разрушений //Строительство трубопроводов С Рождественский В.В. Расчет магистральных трубопроводов на сопротивляемость хрупким разрушениям лавинного характера //Строительство трубопроводов С

79 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Н.Б. ТУРСУБЕКОВА магистрант МКТУ им. А.Ясави Н.С. ИМАНБАЕВ кандидат физико-математических наук, доцент МКТУ им. А.Ясави О ПОСТРОЕНИИ ОБРАТНОГО И СОПРЯЖЕННОГО НАГРУЖЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА НА ОТРЕЗКЕ Бұл мақалада Соболев кеңістігінде жете үзіліссіз қасиетке ие болатын жүктемеленген I-ретті кесіндідегі дифференциалдық оператордың кері және түйіндес оператор құрылған. The diffeenial fis-ode opeao on lengh in accodance wih Sobolev's space has been ceaed by auhos in he aicle. Рассмотрим оператор L, порожденный дифференциальным выражением Lu u qu 0 f x и краевые условия 0 u 0,, u т.е. оператор L с областью определения DL u W 0, : u0 u 0. Нам пердстоит выписывать все корректные задачи, которые находяться в,. Проинтегрируя обе части, получим x x x x u d f d qu0 d ux u0 f d qu0x ux u x f d qu x ux u0 qx f 0 x 0 d 3 мы получим общее решение, где q cons, а также из тоже cons. Подставляем вместо x единицу в 3, мы получим u0 q f u d 4 0 Теперь из и 4 вычислим определитель: q q 0. Нам известно, что если определитель отличен от нуля, то уравнение имеет ненулевое решение. Из и 4 решаем систему уравнений 0 79

80 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Турсубекова Н.Б., Иманбаев Н.С. О построении обратного и сопряженного нагруженного... u0 u 0 q u0 u 0 f d q u 0 u f d u q f d Теперь подставляя в первое уравнение, находим 0 0 u f d, q u0 f d. q 0 Тогда общее решение примет следующий вид: x x qx u x qx f d f d f d f d q q x x ux Gx,,, qf d f d, где qx G x,,, q - непрерывное q 0 x ядро, которое, так называемая функция Грина. Итак, в пространстве W 0, имеем u L f - обратный оператор, имеющий интегральное представление. L - является вполне непрерывным оператором в пространстве W 0,. Все краевые условия содержаться в, и выписаны в. монографии Итак, задача, оказалось однозначно корректной 0, f W. Далее покажем, что оператор L является ограниченным оператором. Для этого надо доказать, что L является вполне непрерывным оператором в пространстве L 0,. Поэтому достаточно доказать, что ядро G x,,, q L 0,. Вычислим интеграл ограничен в пространстве G x,,, q dxd 5q 4q 6 4q 6, где q работы 3. Здесь интеграл вычислена до cons, т.е. ядро x Теперь будем искать сопряженный оператор 0 из G, ограничен. * L, т.е. Lu, v u, L * v. - Lu, v u qu 0 v x dx v u qu 0 v 0 u 0 qu 0 v qu 0 v x dx 0 - * uxvx dx u, L v. 0 Выражение внутри квадратной скобки приравнивая к нулю, имеем * L v vx. Далее используем краевую условию, и получим Отсюда следует v u qu u v 0 qu v qu v x dx

81 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Турсубекова Н.Б., Иманбаев Н.С. О построении обратного и сопряженного нагруженного... v v0 q v d 0 u. 0 Так как 0, u тогда v v0 q v Итак мы построили сопряженный оператор x x v g * L v v v0 q v d 0 0 d 0. 0 * *. В заключении отметим, что авторы весьма признательны д.ф.-м.н. М.А.Садыбекову и д.ф.-м.н. Б.Е.Кангужину, за постановку задачи и внимание к работе. ЛИТЕРАТУРА. Наймарк М.А. Линейные диференциальные операторы. -М.: Садыбеков М.А. Элементы теории линейных дифференциальных операторов. -Шымкент: 007, 0с. 3. Иманбаев Н.С., Турсубекова Н.Б. О корректной разрешимости дифференциального оператора первого порядка на отрезке // Труды II Международной научно-практической конференции молодых ученых. -Тараз: ТарГПИ, 007. С Турсубекова Н.Б. О построении сопряженного дифференциального оператора первого порядка на отрезке Труды Международной научно-практической конференции. -Шымкент: МКТУ ШИ, 008. С

82 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 З.Б.ТУКУБАЕВ кандидат технических наук МКТУ им. А.Ясави Д.И. МИРЗАХМЕДОВ соискатель МКТУ им. А.Ясави ПРИКЛАДНОЙ АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОДОВ ХЭММИНГА Мақалада Хэмминг кодтарын MS Excel де модельдеу алгоритмі жаратылған. An algoihm of modeling Hamming codes in MS Excel has been made in his aicle. В морской подвижной службе МПС и в военно-морских силах ВМС широко используется аппаратура автоматического буквопечатания «Сокол- МР», «СТР-4», «STB-750» фирмы «Philips» [, 3, 4], где не используется избыточное кодирование; аппаратура работает на основе стандарта МТК-, где обнаружение ошибок производится на основе применения косвенных методов, путем контроля формы огибающей сигналов. Исследованию косвенных методов обнаружения ошибок посвящена работы автора [, 5, 6], где на основе обработки измеренных данных реальных каналов связи были установлены законы распределения искажений кодовых посылок двоичных сигналов и определены оптимальные формы и параметры контрольных импульсов приемников сигналов. Отмеченная аппаратура рассчитана для работы по радиоканалам ДКМ и УКВ диапазонов волн, которые имеют низкую достоверность вероятность 4 ошибки на символ 0 0. Использование этих каналов в сетях с пакетной коммуникацией сообщений не эффективно из-за низкой достоверности. В специальных системах передачи данных и в системах автоматики, обратный канал не используется по определенным причинам; для обеспечения высокой скрытности удаленных абонентов или же из-за невозможности использования обратного канала в таких системах [,,3]. В таких случаях используются коды с обнаружением и исправлением ошибок [4]. В системе автоматики широко используются коды Хэмминга - КХ7,4. Этот код имеет всего k 4 информационного символа и p 3 корректирующий символ. Для образования информационных знаков установлены правила в стандарте ISO-963 [3, 4]. Коды Хэмминга относятся к групповым кодам, обладающим следующими замечательными свойствами: замкнутостью, ассоциативностью, обратимостью и наличием нулевого слова; при этом, коды Хэмминга образуют семейство кодов n, k для которых выполняется условие: р -, р --p, где p=n-k; n - общее количество разрядов кода. И потому существуют следующие коды Хэмминга: КХ7,4, 5,, 3,6, 63,57 В работе автора [5] приведен алгоритм преобразования кодов Хэмминга 7,4 в код КХ8,5, что дает возможность кодирования стандартных 8

83 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Мирзахмедов Д.И. Прикладной алгоритм моделирования кодов Хэмминга символов ASCII и МТК-5 для передачи пакетных сообщений. Коды КХ7,4 способны обнаружить и исправить одиночные ошибки. В настоящей статье приводится разработанной алгоритм моделирования кода КХ7,4 на MS Excel. Данный алгоритм моделирования состоит из ряда этапов:. Создание нового документа: Пуск-Программы-MS Excel. Для удобства размещения цифр или 0 выбираются все ячейки одинаковыми по размеру рис.. Рис.. Создание «скелета» для моделирования. Для этого понадобятся 7 ячеек: 4 разряда для информации, 3 для проверки. Для удобства, информационные и проверочные разряды заливаются разными цветами; к примеру, желтым и зеленым рис.. Рис. 3. Далее, каждый разряд нумеруется начиная с младшего разряда; в примере,,,3,4. Если содержимое разряда равно, то номер этого разряда пишется в двойчной форме в трех разрядах; поскольку количество избыточных разрядов равно трем. В противном случае, если содержимое разряда равно нулю, то разряды заполняются нулями. 4. Далее, следует сложение этих кодов по модулю ; 0; 0 ;..., при этом, для кратных единиц результат суммирования равняется нулю, а для не кратных единице. Допустим, к примеру, задана следующая кодовая комбинация информационных символов - 0 с общим количеством символов n 4бит ; тогда число необходимых избыточных символов k, определяется по формуле: k log n ; в рассматриваемом примере, n 4бит, k 3бит. 83

84 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Мирзахмедов Д.И. Прикладной алгоритм моделирования кодов Хэмминга Рис.3 5. Для вычисления проверочного кода в разрядах F, G, H номера позиции информационного кода в разрядах B, C, D, E нумеруется в разрядах B, C, D, E как показано на рисунке 3; далее, номера позиции информационного кода с содержимым представляются в двоичной форме, а номера позиции информационного кода с содержимым 0 представляются также в двоичной форме, но заполняются нулями; полученные результаты записаны в ячейки: C4 E4. Далее, производится поразрядное суммирование по модулю. Эти операции выполняются при помощи функции MS Excel в следующей последовательности: СУММ, ОСТАТ, ЕСЛИ по формуле = ОСТАТСУММE4:E7;, как показано на рисунке 4. После поразрядного выполнения этих операций окончательно получим код 0 в ячейках C8,D8,E8. 6. Далее, полученный код инвертируется поразрядно: 0 00C9,D9,E9; эта операция выполняется функцией ЕСЛИ: = ЕСЛИE8=;0;. Полученный код 00 суммируется поразрядно по модулю с содержимым избыточных разрядов F, G, H. Поскольку избыточные разряды пустые, то результат суммирования будет: 00. Вся кодовая комбинация 0 00 является построенным кодом Хэмминга КХ7,4. Таким образом, после кодирования общий вид построенного кода имеет вид: Рис 4.

85 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Мирзахмедов Д.И. Прикладной алгоритм моделирования кодов Хэмминга При передаче по каналу связи под воздействием различного рода помех возможно возникновение ошибок; допустим, что в третьем разряде кода имеется ошибка: ; Операция декодирования аналогична операции кодирования; для построения алгоритма декодирования перенесем содержимые столбцов B,C,D,E,F,G,H в столбцы J,K,L,M,N,O,P. Рис.5 Далее, аналогично процесу кодирования, производятся операции нумерации двоичных единиц K4 M7, поразрядное суммирование по модулю K8,L8,M8 и поразрядное инвертирование K9,L9,M9. Полученный код 00 поразрядно суммируется по модулю с содержимым избыточных разрядов 00; эта операция выполняется применением формулы: =ОСТАТСУММF:F; как показано на рисунке 6. При этом, суммируются содержимые ячеек Е9 и М9, D9 и L9, C9 и K9. В результате мы имеем код 0. Этот код показывает номер позиции ошибки, т.е. в третьем разряде имеется ошибка. Дешифратор, который по заданному трехразрядному двоичному коду определяет номер позиции ошибки, можно построить таким образом: Рис.6 85

86 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Мирзахмедов Д.И. Прикладной алгоритм моделирования кодов Хэмминга в выбранные четыре ячейки, каждому по отдельности записывается формула: =ЕСЛИ$D$3*00+$E$3*0+$F$3=00;4;0. В настоящем примере, код 00, выделенный жирным шрифтом, означает номер позиции ошибки в двоичной форме; а 4 в восмеричной. Числа, распределенные по четырем ячейкам таковы: Суммируя эти числа, можно определить ошибочный 3-разряд. В рассматриваемом примере эта операция выполняется по формуле: I4: =СУММJ3:M3. Исправление ошибки производится также суммированием по модулю в 3-разряд; Cформулировать это можно таким образом: ячейки, с ошибочными кодами представляются отдельно как показано на рисунке 7. Рис.7 Далее, при помощи содержимого ячейки I4, где имеется номер ошибочного разряда ячейка, залитый голубым цветом, необходимо определить номер позиции ошибки, т.е. третью позицию; для этого в М6 записывается формула: =ЕСЛИ$I$4=;;0, где $ - показывает абсолютную адресацию, что означает неизменность содержимого. 86

87 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Мирзахмедов Д.И. Прикладной алгоритм моделирования кодов Хэмминга Рис.8 Сложением последних по модулю получается ИСПРАВЛЕННЫЙ код, т.е. заканчивается процес декодирования. В конце алгоритма, после всех «сложных» вычислений выполняются ряд операции: Сервис Параметры Вид. Окончательно алгоритм моделирования имеет вид показанный на рисунке 9. Рис.9 Общий вид алгоритма моделирования кода Хэмминга КХ7,4. 87

88 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тукубаев З.Б., Мирзахмедов Д.И. Прикладной алгоритм моделирования кодов Хэмминга Построенный алгоритм моделирования кодов Хэмминга можно использовать в качестве лабораторной работы по предметам Компьютерные сети, Защита информации в компьютерных системах, Вычислительные сети, системы и телекоммуникации, а также в научно-исследовательских работах по соответствующим направлениям. ЛИТЕРАТУРА. Венскаускас К.К. Системы и средства радиосвязи МПС. Справочник. -Л.: Судостроение, с.. Тукубаев З.Б. Исследование и анализ поэлементных способов контроля качества сигналов на ЭВМ. Кандидатская диссертация. -Ташкент: Стандарты и рекомендации в области телеобработки данных. Вып., Справочник, ч., -М.: Злотник Б.М. Помехоустойчивые коды в системах связи. Вып.3, -М.: Радио и связь, с. 5. Тукубаев З.Б. и др. Методы повышения эффективности кодов Хэмминга в цифровых сетях связи //Хабаршы, МКТУ,, Тукубаев З.Б. Обобщенные алгоритмы аппроксимации, моделирования и прогнозирования искажений сигналов в радиоканалах передачи данных // Вестник МКТУ 3, с.-4, -Туркестан:

89 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Э. САРЫБАЕВА cоискатель МКТУ им. А.Ясави С. БАЙЖАНОВА кандидат технических наук, доцент ТарГу им.м.х.дулати М. МУКИМОВ доктор технических наук, профессор Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности ТРИКОТАЖ РИСУНЧАТЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ Берілген жұмыста аралас айқаспалы тоқыма кездемесінің беттік тығыздығын төмендетудің үш тәсіліне талдау жүргізілген. Талдау барысында кездеменің қалып тұрақтылығы сақталады. КН- 33D типті жазық флангалы машинада айқаспа рапортында өшірілген инелер мен престі ілмектер санының әсерін зерттеу үшін айқаспа раппортында бір-бірінен өшірілген инелер мен престі ілмектер санымен ерекшеленетін 5 түрлі вариантта суретті аралас айқаспалы тоқымалар өндірілді. This aicle analyses hee ways of educion o suface densiy of knied linen of he mulifuncion enanglemens, unde which fom sabiliy linen is saved. Fo sudy of he influence amoun swiched off needle and pess loop in раппорте enanglemens 5 vaians of he knied fabic dawing mulifuncion enanglemens wee woked ou on fla fang machine of he ype KN-33D, which diffeed each ohe by amoun swiched off needle and pess loop in appo enanglemens. К классу комбинированных относят такие переплетения трикотажа, которые состоят из совокупности переплетений нескольких классов и не могут быть отнесены ни к одному из классов главных, производных или рисунчатых переплетений. В зависимости от способов сочетания в трикотаже переплетений различных классов различают трикотаж простых, производнокомбинированных, рисунчатых и сложных комбинированных переплетений []. К трикотажу рисунчатых комбинированных переплетений относят такой, который сочетает в одном петельном ряду или раппорте переплетения признаки нескольких рисунчатых переплетений. Трикотаж этих комбинированных переплетений может быть образован из сочетаний только кулирных или только основовязаных, а также и кулирных, и основовязаных переплетений; в его раппорте могут содержаться элементы как двойных, так и одинарных переплетений. Число вариантов трикотажа рисунчатых комбинированных переплетений очень велико, особенно при комбинации в одном трикотаже признаков нескольких классов переплетений. В структуре предлагаемого комбинированного трикотажа сочетаются элементы неполных и прессовых переплетений, и они располагаются в одном петельном ряду. Трикотажем неполных переплетений называют трикотаж с пропущенными петельными столбиками. Он может быть кулирным и основовязаным, одинарным и двойным, простым и сложным. 89

90 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Сарыбаева Э., Байжанова С., Мукимов М. Трикотаж рисунчатых комбинированных переплетений Трикотаж неполного переплетения, выработанный из пряжи одинаковой толщины, обычно уже трикотажа полного переплетения. Применение неполных переплетений позволяет получать на трикотаже разнообразные рельефные и цветные рисунки от простых, рельефных и ажурных вертикальных полос до сложных геометрических фигур, эмблем и других сложных орнаментов. Положительным показателем неполных переплетений является меньшая масса получаемого трикотажа, что позволяет сокращать расход сырья на единицу продукции и делает производство изделий более экономичным. Трикотажем прессовых переплетений называют такой трикотаж, в котором все петли или часть их имеют по одному или нескольку набросков. Растяжимость прессовых переплетений несколько меньше в сравнении с главными или производными переплетениями, на базе которых они получены, за счёт наличия набросков. Прессовые переплетения на базе неполного трикотажа могут быть получены на большинстве ластичных и интерлочных машин. Целесообразность сочетания прессовых и неполных переплетений отмечалась как нашими, так и иностранными исследователями. Прессовые переплетения имеют большую поверхностную плотность, толщину и ширину, чем базовые переплетения, меньшую растяжимость, однако введением в структуру полотна элементов неполных переплетений ширину и материалоёмкость можно несколько снизить, увеличив при этом формоустойчивость. Отметим, что формоустойчивость полотна обеспечивается за счёт наличия в структуре прессовых набросков и протяжек неполного переплетения. Различная ширина полотен, вырабатываемых неполными и прессовыми переплетениями и прессовыми переплетениями, давно привлекала внимание исследователей, что выразилось в проведении ряда работ, направленных на создание структур полотен с заданной шириной на машинах, вырабатывающих бельевые и верхние изделия. В работе [] проведён анализ трёх способов уменьшения поверхностной плотности трикотажного полотна комбинированных переплетений, при которых сохраняется формоустойчивость полотен. Первый способ состоит в том, что в чередование рядов включают базовый элемент ластик +. Второй способ состоит в том, что поверхностная плотность трикотажного полотна уменьшается благодаря пропуску петельных столбиков выставу игл, так как при этом сокращается длина нити, расходуемая на образование одного петельного ряда, при сохранении той же ширины трикотажа. Третий способ уменьшения поверхностной плотности трикотажного полотна состоит в уменьшении общего числа прессовых петель. На величение ширины полотна и, следовательно, на изменение поверхностной 90

91 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Сарыбаева Э., Байжанова С., Мукимов М. Трикотаж рисунчатых комбинированных переплетений плотности его значительное влияние оказывает наличие прессовых петель в комбинированных переплетениях. Элемент петельной структуры набросок вместе с увеличением петельного шага ширина трикотажа снижает растяжимость трикотажа в ширину, что является положительным для комбинированных переплетений. Однако для уменьшения поверхностной плотности трикотажа необходимо уменьшить число петель в единице площади. Поэтому прессовые петли в каждом петельном ряду, например в переплетении фанг, не уменьшают, а увеличивают поверхностную плотность трикотажа. Комбинированные переплетения позволяют делать прессовые петли с набросками не в каждом петельном ряду, а на одной из сторон трикотажа; это позволяет поставить его поверхностную плотность в зависимость от порядка чередования рядов с прессовыми петлями. Для исследования влияния количества выключенных игл и прессовых петель в раппорте переплетения на плоскофанговой машине типа КН-33D были выработаны 5 вариантов трикотажа рисунчатых комбинированных переплетений, которые отличались друг от друга количеством выключенных игл и прессовых петель в раппорте переплетения рис.. Как видно из графической записи переплетения, прессовые петли и выключенные иглы расположены на одной передней игольнице. В качестве сырья была использована хлопчатобумажная пряжа с линейной плотностью 0 текс х 9. В качестве базового переплетения был выработан ластик + Вариант I. Рис.. Графическая запись трикотажа рисунчатых комбинированных переплетений. Как видно из рисунка в первом варианте показана графическая запись базового переплетения ластик +. Во втором варианте каждая 5-я игла передней игольницы выключена и образует прессовые наброски. 9

92 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Сарыбаева Э., Байжанова С., Мукимов М. Трикотаж рисунчатых комбинированных переплетений Таким образом, во втором варианте количество выключенных игл и содержание прессовых петель в раппорте переплетения составляет 3,6% табл. Количество выключенных игл и содержание прессовых петель в раппорте переплетения в остальных вариантах III, IV,V,VI приводится в таблице. Получение набросков на машине осуществляется способом неполного заключения. Иглы с маленькими пятками не поднимаются на полное заключение, они поднимаются на высоту, необходимую для получения нити нового ряда; старая петля остаётся на язычке. В дальнейшем, когда все иглы опускаются для провязывания петель, под крючком иглы располагаются старая петля и набросок. При вязании следующего ряда, все иглы поднимутся на высоту полного заключения и иглы с маленькими пятками сбросят на новую петлю старую петлю и набросок, образуется прессовая петля. Такой способ получения прессовых переплетений применяется только на кругловязальных и на плоскофанговых машинах с комбинированными или фанговыми замками. Определены технологические параметры выработанных образцов, результаты измерений приведены в таблице. Если объёмная плотность комбинированного трикотажа, где количество выключенных игл и прессовых петель составляет 5% вариант IV при поверхностной плотности Ms = 779,8 г/м и толщине Т =,44 мм, равна 39,6 мг/см 3, то объёмная плотность ластичного трикотажа вариант I при поверхностной плотности Ms =85,8 и толщине Т =,38 мм, равна 34,77 мг/см 3, абсолютное объёмное облегчение, по сравнению с базовым, составляет: = б - = 34,77 39,6 = 3, мг/ cм 3, где - абсолютная объёмная облегчённость мг/ cм 3 ; б объёмная плотность базового полотна мг/ cм 3 ; - объёмная плотность опытного полотна мг/ cм 3. Относительное облегчение составляет : = - б х 00 = - 39,6 х 00 = 6,8%. 34,77 Сопоставляя объёмную плотность трикотажа рисунчатого комбинированного переплетения можно убедиться в том, что наличие в структуре ластичного трикотажа элементов неполных переплетений уменьшает материалоёмкость, а наличие прессовых петель повышает формоустойчивость трикотажа. ЛИТЕРАТУРА. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного производства. -М., Легпромбытиздат, 99.. Шалов И.И. Новое в теории вязания трикотажа. -М., «Лёгкая индустрия», 96. 9

93 h А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.А.ДЖУМАБАЕВ кандидат технических наук, докторант ЮКГУ им. М.Ауезова ПОСТАНОВКА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ О НАПРЯЖЕННО- ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ЗОНЫ КОНЧИКА ТРЕЩИНЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ Жұмыста ішкі қысыммен жүктелген құбырдың жарықша ұшының кернеулідеформациялану күйін есептеу шешімі қарастырылған. The aicle decision of a ask abou is inense - is defomed a saus of op of a cack of he pipeline loaded wih inenal pessue is consideed. Для создания метода оценки сопротивляемости сварных магистральных газопроводов протяженным разрушениям необходимо решить задачу о напряженно-деформированном состоянии зоны кончика трещины при ее стационарном движении вдоль трубопровода, нагруженной внутренним давлением. Определение напряженно-деформированного состояния у кончика трещин при различных скоростях стационарного движения трещины по газопроводу установленного диаметра и толщины, давления возможно на основе решения соответствующей динамической задачи с учетом инерционных сил разворачивания берегов трещины внутренним давлением газа. Совместное решение указанной задачи и задачи определения напряженно-деформированного состояния зоны кончика трещины при ее движении по корпусу трубопровода, позволит вычислить коэффициент интенсивности напряжений в зависимости от скорости ее движения K v. тр Рассмотрим наихудший в отношении напряженно-деформированного состояния случай линейного движения трещины вдоль корпуса трубопровода. Трубопровод представим в виде тонкостенной цилиндрической оболочки с движущей по ее корпусу с постоянной скоростью v тр разрезом, имитирующим трещину, в соответствии с рисунком. z vтр z vтр P Рисунок Расчетная схема цилиндрической оболочки, находящейся под внутренним давлением и с разрезом в корпусе 93

94 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Постановка краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии... Сформулируем краевую задачу для цилиндрической оболочки с разрезом на основе теории упругости с учетом действия сил инерции разворота берегов трещины, возникающих в процессе стационарного движении разреза вдоль корпуса оболочки. Положим, что скорость движения трещины по корпусу оболочки постоянна, напряженно-деформированное состояние оболочки является тоже постоянным по времени. Напряженное состояние определяется диаметром и толщиной стенки оболочки, давлением в оболочке и величиной сил инерции, разворачивающих берега быстроразвивающейся трещины, а также с учетом скорости движения трещины. Следовательно, положим, что решаемая задача стационарна в системе координат, движущейся с постоянной скоростью, равной скорости движения. При этом произвольно выбранная система координат,, z и стационарная система координат,,, в соответствии с рисунком, 0 0 z0 связан друг с другом следующими выражениями: 0 v тр 0, 0, z z Уравнения равновесия произвольного элемента оболочки составим с учетом интенсивности действующих на него внешних сил, а также внутренних усилий и моментов в соответствии с рисунком, которые будут выглядеть следующим образом: N S q S N M H q a N a M 0 H M q n 0 0 z q Q qn q Q H N M H S S M N Рисунок Элемент срединной поверхности оболочки и действующие на него усилия и моменты 94

95 95 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Постановка краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии... Зависимости между параметрами деформаций и составляющими перемещения для цилиндрических оболочек запишется в виде. ; ; ; ; ; v w u v w v w w v w u 3 Для получения зависимостей, связывающих усилия и моменты с параметрами деформации оболочки, воспользуемся обобщенным законом Гука для плоского напряженного состояния:. ; ; ; ; ; w v w Eh Eh M v w w Eh Eh M v w Eh Eh H H u v Eh w Eh S u w v Eh Eh N w v u Eh Eh N 4 Основные системы статических, геометрических 3 и физических 4 уравнений составляют полную систему дифференциальных уравнений, описывающих поведение элемента цилиндрической оболочки, работающих под внутренним давлением. Путем последовательного исключения неизвестных, такая система, может быть приведена к трем дифференциальным уравнениям относительно неизвестных перемещений w v u,,. Подставляя 4 в получим:

96 96 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Постановка краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии... 0, 0; 0; q n u w v Eh w v w Eh v w Eh v w Eh v w w Eh q w v w Eh v w Eh u w v Eh u v Eh q u v Eh w v u Eh 5 Компоненты внешней нагрузки, n q q q,..., считая динамическими, выразим в виде: u h q v h q w h p q n 6 Для того, чтобы в выражениях 6 исключить координату времени, воспользуемся и путем последовательного дифференцирования получим: 0 ; 0 ; 0 ; v тр. 7 После некоторых преобразований, выражения 5 и учитывая 6 и 7, запишем окончательную систему дифференциальных уравнений, описывающих поведение элемента цилиндрической оболочки в движущейся системе координат, получим:.,,,,, 0; 0; E G Eh D P G A E A D P w w A v h R w v u R h w R A A v A A u A A v A v w R u A A v A A u A v тр тр тр 8

97 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Постановка краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии... Согласно условию задачи рассматриваемая схема является симметричной относительно вертикальной плоскости, проходящей через центральную ось оболочки и образующей, совпадающей с направлением движения трещины. При этом поверхность трещины должна быть свободна от напряжений, а образующая оболочки перед кончиком трещины в направлении ее движения не должна испытывать перемещений и углов поворота нормали срединной поверхности вдоль координаты. При этом рассматриваются граничные условия по координате при 0 и R, в соответствии с рисунком : S 0 V 0 x, N 0 M 0 x, v x 9 Дифференциальные уравнения 8 и краевые условия 9 составляют постановку динамической задачи о напряженно-деформированном состоянии зоны кончика трещины, движущейся с постоянной скоростью вдоль оболочки, нагруженной внутренним давлением. Разрешение уравнений 8 представляет определенную трудность. Однако решение можно упростить, если принять во внимание тот факт, что величина скорости движения трещины ограничивается значениями м/с, что соизмеримо со скоростью звука в газе. Величины A и A в уравнениях 8 являются скоростями продольных и поперечных волн в металле, которые намного больше, чем скорость звука в газах. В связи с этим можно принять: vтр vтр 0 A A После указанного упрощения задача не перестает быть динамической, так как сохраняется влияние сил инерции, действующих в направлении нормали к поверхности трубы и препятствующих разворачиванию берегов трещины. Сведем систему дифференциальных уравнений 6 к одному уравнению относительно новой неизвестной функции, называемой функцией деформаций и напряжений Ф,. При этом воспользуемся новой системой безразмерных координат, 97

98 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Постановка краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии... Согласно работы [] первые два уравнения системы 6 будут удовлетворены, если положить Ф Ф Ф Ф u, v, w Ф 3 Тогда из третьего уравнения системы 6 получим следующее разрешающее уравнение теории упругих тонких круговых цилиндрических оболочек: 4 4 Ф 4 p Ф 4k w Ф 4k 4k 4 Eh 3 3 где w сk ; k 4. E h Дифференциальное уравнение 3 является уравнением восьмого порядка с правой частью. Учитывая, что давление постоянно при 0 0 и является монотонно убывающей функцией при и поскольку правая часть 3 является функцией только одной переменной, то от нее можно освободится путем преобразований граничных условий 7. Исходную задачу можно представить в виде следующих задач, в соответствии с рисунком 3. Решение может быть представлено в виде суперпозиции решений осесимметричной задачи для цилиндрической оболочки без трещины нагруженной внутренним давлением и краевой задачи для цилиндрической оболочки с разрезом без внутреннего давления и приложенным по берегам трещины усилиями и моментами. z z N M z p p Рисунок 3 Схема представления задачи в виде двух задач Решение первой задачи не представляется сложным и широко освещено в научной литературе [,,3]. Краевая задача для цилиндрической оболочки с трещиной и без внутреннего давления решается дифференциальным уравнением следующего вида: 4 4 Ф Ф 4k w Ф 4k

99 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джумабаев А.А. Постановка краевой задачи о напряженно-деформированном состоянии... При этом на краях 0 и R должны быть выполнены следующие условия: S 0 V 0 N N M M 0 v Дифференциальное уравнение 4 является восьмого порядка, решение которой представляет определенную трудность. Однако решение можно упростить, применяя некоторые традиционные методы ее решения, например, разложением функций в тригонометрический ряд Фурье. ЛИТЕРАТУРА. Власов В.З. Безмоментная теория тонких оболочек очерченных о поверхности вращения. //Прикладная математика и механика Т.. С Новожилов В.В. Теория тонких оболочек. Л.: Судпромгиз С Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, с. 99

100 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ж.М.КАДИРБАЕВА А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің магистранты ЖҮКТЕЛГЕН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ҮШІН СЫЗЫҚТЫ ЕКІ НҮКТЕЛІ ШЕКАРАЛЫҚ ЕСЕПТІҢ БІРМӘНДІ ШЕШІЛІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ Методом параметризации исследуется линейная двухточечная краевая задача для нагруженного дифференциального уравнения. Установлено необходимое и достаточное условие однозначной разрешимости рассматриваемой задачи. Linea wo poin bounday value poblem fo loaded diffeenial equaions has been eseached by paameeizaion mehod. Necessay and sufficien condiion of one-valued solvabiliy of he consideed poblem has been esablished. Төмендегідей сызықты шекаралық есебін 0,Т кесіндісінде қарастырайық: m dx A x M j x j f, d j0 n x R, 0, T, m m T, n Bx0 CxT d, d R мұндағы A, M j, j 0,..., m n n өлшемді матрицалары және f n өлшемді вектор-функциясы 0,Т аралығында үзіліссіз, B, C n n өлшемді матрицалар. Жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептер [-4] жұмыстарында қарастырылған. Бұл мақалада - есебінің бірмәнді шешілімді болуының қажетті және жеткілікті шарты параметрлеу әдісі [5] арқылы табылады. жүктелген дифференциалдық теңдеулер жүйесін қанағаттандыратын және 0, T нүктелеріндегі мәндері үшін теңдігі орындалатын 0,Т аралығында үзіліссіз дифференциалданатын x вектор-функциясы, есебінің шешімі болып табылады. 0,T интервалын жүктелген нүктелерімен бөлейік: m 0, T, m T.,,..., m интервалына тарылуын,..., m арқылы белгілейік. Яғни,,,..., m x x,,..., m x,,..., m n x функциясының x, болғанда болады, өлшемді вектор-функция. Мұндай жағдайда, есебі келесі эквивалентті көп нүктелі шекаралық есепке келтіріледі: 00

101 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Кадирбаева Ж.М. Жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты екі нүктелі шекаралық... dx d A m x M j x j j f,,,,..., m j0 C xm d T 0 x x s,..., m, 3 Bx 0 lim, 4 lim s s 0 s s, 5 мұндағы 5 бөліктеудің ішкі нүктелеріндегі шешімнің үзіліссіздік шарты. Егер x вектор-функциясы, шекаралық есебінің шешімі болса, онда оның тарылуының жүйесі x,,..., m алынған 3-5 көп нүктелі шекаралық есебінің шешімі болатыны айқын. Себебі 3 жүктелген дифференциалдық теңдеулер мен 4 шарты, теңдіктерімен анықталады, ал 5 теңдіктер жүйесі x функциясының 0,Т ~ аралығындағы үзіліссіздігінен шығады. Керісінше, егер,,..., m вектор-функциялар жүйесі 3-5 есебінің шешімі болса, ~ онда x ~ x,,,,..., m ~ xt lim ~ x теңдіктерімен m T 0 0,Т кесіндісінде анықталған n өлшемді вектор-функция, есебінің шешімі болады. Өйткені вектор-функциясы әрбір, интервалдарында 3 теңдеуінің арқасында жүктелген дифференциалдық теңдеуді қанағаттандырады және оның 0, T нүктелеріндегі мәндері үшін 4 шарты орындалатындықтан шекаралық шарт орындалады. Мұнымен қоса 5 үзіліссіздік шарты бойынша функциясы 0,Т кесіндісінде үзіліссіз және тағы да 3 жүктелген дифференциалдық теңдеудің орындалатынын еске алсақ біздің құрастырған x~ вектор-функциясының 0,Т кесіндісінің барлық нүктелерінде үзіліссіз туындысы бар екені және теңдеуді қанағаттандыратыны шығады. Параметр,,..., m ретінде x,,..., m функциясының,,..., m нүктесіндегі мәнін алып және де әрбір,,,..., m интервалында u x,,..., m алмастыруын жасайық. Онда келесідей параметрі бар шекаралық есебін аламыз: m du A u M j j f, 6 d j0 x~ x x~ 0

102 0 А.Я са у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Кадирбаева Ж.М. Жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты екі нүктелі шекаралық...,,...,,,, 0 m u 6 d u C C B m T m 0 lim, 7 m s u s s s s,..., lim, 0. 8 Параметрлеу әдісі арқылы алынған 3-5 және 6-8 есептері келесі мағынада эквивалентті: егер х,,..., m функциялар жүйесі 3-5 есебінің шешімі болса, онда, x x u x,,..., m топтар жүйесі 6-8 есебінің шешімі болады, және керісінше u ~, ~,,..., m топтары 6-8 есебінің шешімі болса, онда u ~ ~,,..., m функциялар жүйесі 3-5 есебінің шешімі болады. Бірақ 6-8 есебі 0 u,,..., m бастапқы шарттарының пайда болуымен ерекшеленеді. Бастапқы 6 шарттарын қанағаттандыратын 6 жүктелген дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімін фундаменталды матрица арқылы жазайық:, 0 m j j j d f X X d M X X d A X X u,...,,, m. 9 Осы теңдікті пайдалана отырып, 7,8 теңдіктеріндегі шектердің мәнін табамыз:, lim d f X X d M X X d A X X u m j j j, lim 0 0 d f X X d M X X d A X X u m j j j... T T m j j j T m m T m m m d f X T X d M X T X d A X T X u 0 0 lim. Табылған мәндерді 7,8 теңдіктеріне қойып, белгісіз параметрлерді анықтайтын келесі теңдеулер жүйесін аламыз: d d f X T CX d M X T CX d A X T CX C B T T m j j j T m m m m m 0

103 03 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Кадирбаева Ж.М. Жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты екі нүктелі шекаралық d f X X d M X X d A X X m j j j, 3 0 d f X X d M X X d A X X m j j j,... 0 m m m j j j m m m m m m m m m m d f X X d M X X d A X X. Бұл теңдеулер жүйесін векторлық түрде жазайық: Q F мұндағы: m m m m m m m m m m d M X X d M X X d M X X d M X X d M X X d M X X d A X X I d M X T CX d A X T CX C d M X T CX d M X T CX B Q m m m m m T m T T T : m n m n R R Q,,...,, m n m R, 0...,, m n m T R d f X X d f X X d f X X d d f X T X F m m m Анықтама. Егер кез келген d f, тобы үшін, есебінің шешімі бар болып және ол жалғыз болса, онда, есебі бірмәнді шешілімді деп аталады. Теорема. - есебі бірмәнді шешілімді болуы үшін Q матрицасының кері матрицасы бар болуы қажетті және жеткілікті. Дәлелдемесі: Алдыменен - есебі бірмәнді шешілімді болуы үшін Q матрицасының кері матрицасы бар болуы жеткілікті екендігін дәлелдейміз. Q F теңдеулер жүйесінен Q матрицасына кері Q матрицасын пайдаланып F Q параметрлерін табамыз. Мұндағы,...,, m параметрлері m n өлшемді вектор. Параметрдің табылған мәндерін 6 параметрі бар дифференциалдық теңдеудің оң жағына қойып, 6-8 Коши есебін өз интервалындарында шешіп u u u u m,...,, функциялар жүйесін табамыз. Онда m T m u x m u x 0 lim,,...,,,,

104 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Кадирбаева Ж.М. Жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты екі нүктелі шекаралық... теңдіктерімен анықталатын Енді шешімнің жалғыздығын көрсетейік. Табылған, есебінің қандай да бір x функциясы, есебінің шешімі болады. x x~ ~ ~ x, u~ ~ x ~ x компонентті ~, ~ шешімінен басқа шешімі болсын. Онда,,..., m топтар жүйесі 6-8 параметрі бар шекаралық есептің шешімі болады. ~ ~ ~ ~ nm Бұнымен қоса,,..., ь R параметрі де Q F теңдеулер жүйесін қанағаттандырады. Бұл теңдеулер жүйесін nm,,..., m R параметрі де қанағаттандыратындықтан және Q матрицасының кері матрицасы бар болғандықтан Q 0 u ~ ~ теңдеулер жүйесінен теңдігін аламыз. Коши есебі шешімінің жалғыздығынан ~ u u,,,,..., m теңдіктері орындалады. Одан барлық 0,T аралығында x ~ x теңдігі шығады. Қажеттілігін дәлелдеу., есебі бірмәнді шешілімді болсын. Кері жорып Q матрицасының кері матрицасы болмасын дейік. Онда Q 0 ~ ~ ~ ~ nm біртекті теңдеулер жүйесінің,,..., ь R шешімі болады. Одан dx A d нөлдік емес m n x M j x j, x R, 0, T j0 Bx x~ 0 CxT 0 біртекті шекаралық есептің нөлдік емес шешімі болатындығын көрсету қиын емес. Бұл, есептің бірмәнді шешілімді болуына қайшы, себебі біртекті есептің құрылған x~ шешімінен басқа x 0 шешімі бар. ӘДЕБИЕТТТЕР. Нахушев А.М. Краевые задачи для нагруженных интегро-дифференциальных уравнений гиперболического типа и некоторые их приложения к прогнозу почвенной влаги // Дифференц. уравнения Т.5,. С Абдуллаев В.М., Айда-Заде К.Р. О численном решении нагруженных дифференциальных уравнений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ Т.44, 9. С Бакирова Э.А. О необходимых и достаточных условиях однозначной разрешимости двухточечной краевой задачи для нагруженных дифференциальных уравнений //Математический журнал. - Алматы: 005. Т. 5, 3. С Бакирова Э.А. О признаке однозначной разрешимости двухточечной краевой задачи для системы нагруженных дифференциальных уравнений //Известия НАН РК. Сер. физ.-матем С Джумабаев Д.С. Признаки однозначной разрешимости линейной краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения //Вычисл. матем. и матем. физ Т. 9,. С

105 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.Н.ЖИДЕБАЕВА Южно-Казахстанский педагогический университет ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА Бұл ғылыми мақалада проблемалы-бағытталған бағалауды жүргізуде тура және кері мәселелердің қойылу мүмкіндігі қарастырылған. Алынған проблемалы-бағытталған бағалау орындаушы ұжымның ғылыми-техникалық потенциалының әртүрлі қырларын бағалауға және болашақ ғылыми зерттеулерді орындау және таңдауда мақсатты шешім қабылдауға мүмкіндік береді. The aicle deals wih he possibiliy decees o he saigh and evese poblem. The poblem of oienaion maks gives many possibiliies o diffeeniae scienific and echnical poenial and gives oppouniies fo aim choice and fuue eseach. Проблемно-ориентированные оценки научно-технического потенциала это определение соответствие характеристик потенциала специфике научно-технических проблем задач и требуемому уровню их решения в заданный период времени. Полученные в результате проведения оценок данные используется для обоснования системы мер по целенаправленному развитию составляющих потенциала исполнителей работ и выбору целесообразных форм их взаимодействия. Основное отличие данного подхода от учетно-отчетных оценок состоит в измерении соответствия существующего потенциала постовленным целям исследования []. Понятие «соответствие целей потенциалу» является главным элементом во всей дальнейшей логической схеме построения проблемно ориентированных оценок научно технического потенциала. В ходе разработки методического аппарата определяются цель назначение, объект, предмет проблемно-ориентированных оценок, используемые показатели научно-технических проблем, разрабатываются формализованная модель обработки результатов оценки. Главной задачей в данном подходе является изучение соответствия множество тех или иных научных целей G i, n, множеству тех или иных научно-технических потенциалов P j, k. Предметом проблемно-ориентированных оценок является исследование данного соответствия и, по возможности, измерение его. Измерение такого рода проводится в рамках формализованных процедур с применением математического аппарата и на основе эвристических процедур. Объектом исследований в этом случае выступает структурированный на составляющие тот или иной научно-технический потенциал из множества j P, описываемый с помощью специально выделенных характеристик. Возможные результаты количественного измерения данных характеристик потенциала будут поставлены в зависимость от тех или иных j i 05

106 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Проблемно-ориентированный метод оценки научно- технического потенциала сформулированных целей из множества G i. Выводы, основанные на результатах таких измерений, позволяют ответить на вопросы: можно ли достичь указанной цели с помощью исследуемого научно технического потенциала? Доступны ли те или иные цели из множества G i данному научному коллективу? В случае, если заранее определенными являются потенциальные возможности научных коллективов P j j, k, с учетом которых рассматривается множество тех или иных научно-технических целей G i i, n, имеем дело с прямой задачей проблемно ориентированных оценок. Если же определяющими выступают заранее сформулированные научнотехнические цели G i, а с ними соотносятся научные возможности различных коллективов из множества P j, то имеем дело с обратной задачей проблемно-ориентированных оценок рис. В данной статье рассматривается возможность постановки прямой и обратной задач при проведении проблемно-ориентированных оценок. В обоих случаях предстоит выполнить по сути одну и ту же процедуру измерения сопоставить Gi P. Обобщенный его результат R j ij назовем релевантностью соответствием. Под релевантностью R понимаем степень уровень соответствия ij отдельных характеристик и потенциала в целом поставленным целям оценок исследования в случае прямой постановки задачи; обеспеченность определенных целей соответствующим потенциалом в случае обратной постановки задачи: G i, n, j, k, i P j Если n, то единственная сформулированная цель соотносится с потенциальными возможностями коллективов из множества P. Если k, то потенциальные возможности одного данного коллектива «примеряются» к различным целям из множества G i. Рисунок j Характеристики НТПт научно-технический потенциал коллективов исполнителей P j Перечень научнотехнических целей G i Оценочные характеристики соответствия и G P j Перечень научнотехнических целей G i Характеристики коллективов исполнителей P j Оценочные характеристики соответствия G иp i j 06

107 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Проблемно-ориентированный метод оценки научно- технического потенциала Рис.. Прямая а и обратная б задачи проблемно ориентированных исследования в случае прямой постановки задачи; обеспеченность определенных целей соответствующим потенциалом в случае обратной постановки задачи: G i, n, j, k, i P j Если n, то единственная сформулированная цель соотносится с потенциальными возможностями коллективов из множества P j. Если k, то потенциальные возможности одного данного коллектива «примеряются» к различным целям из множества G. Оценки релевантности ij i R в каждом отдельном случае формируются l путем обобщения частных оценок релевантности, 0 l, l, s, s количество выделенных характеристик научно-технического l потенциала. Оценки ij представляют собой измеренные по определенным правилам уровни соответствия отдельных, выделенных ранее характеристик потенциала научный лидер, кадры специалистов, научное оборудование и т.д. го коллектива определенному или желаемому уровню развития j этих характеристик при достижении i цели, т.е. по каждой l -й характеристике потенциала определяется частная оценка релевантности l. ij В таблице приведены восемь проблемно ориентированных характеристик НТПт. Выбор последних обоснован специально проведенными исследованиями факторов эффективности научнотехнической деятельности в рамках международного проекта ЮНЕСКО []. Обобщенная R ij и частные оценки измеряются в пределах от l ij «полного несоответствия» до «полного соответствия». Методика измерений релевантности R и базируется на сборе информаций и ij l ij последовательном анализе: а объективных данных об уровне развития и численных значениях выделенных характеристик потенциала; б результатов самооценки научных лидеров и членов коллективов исполнителей: в оценок, сделанных компетентными экспертами. Используются логически идентичные шкалы для построения вопросов и интерпретации ответов таблица. С учетом приведенной в этих шкалах информации эксперты оценивают уровень релевантности отдельных характеристик потенциала коллективов исполнителей применительно к специфике каждой цели научно-технической проблемы. ij ij 07

108 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Проблемно-ориентированный метод оценки научно- технического потенциала Таблица. НТПт Составляющие НТПт Учетные характеристики примеры Проблемноориентированные характеристики НТПт КАДРОВАЯ К.Численность занятых в науке и научном обслуживании..численность докторов наук. 3.Численность кандидатов наук. 4.Численность научных работников. Научный лидер Л. Кадры специалистов С НО- Я НАЯ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ МТ ИНФОРМАЦЕОН МЕТОДИЧЕСКА ИМ ОРГАНИЗАЦИОН О. Капитальные затраты..текущие затраты. 3.Среднегодовая стоимость основных фондов. 4.Стоимость научного оборудования.число выполненных тем..издание научных трудов. 3.Объём патентных прав. 4.Мощность информа-ционных служб..количество организаций науки и научного обслуживания..численность специа-лизированных подразделений. 3.Соотношение основных и вспомогательных работников. 4.Уровень потерь рабочего времени 3.Научное оборудование О 4.Эксперементально -производственная база Б 5.Методы исследования М 6. Собственные научные результаты Р 7. Научные связи с партнерами П 8. Связи с заказчиками З 08 Для измерения релевантности l ij используются номинальные, порядковые и интервальные шкалы, обобщенные оценки релевантности могут быть получены методами парных сравнений и распознавания образов, основных на алгоритмах вычисления оценок [3,4]. Для получения обобщенных R оценок используем следующую формулу. где l j R ij s ij l K l j *, K -весовые коэффициенты, отражающие важность той или иной характеристики НТПт с точки зрения обеспечения выполнения НИРнаучные исследования и разработки в целом в установленный для этого срок и на соответствующем уровне их завершенности НИР. Коэффициенты важности l j l ij K определяются методами распознавания R ij

109 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Проблемно-ориентированный метод оценки научно- технического потенциала образов [3]. Таблица Структура и определение уровней обеспеченности НТПт уровня Индекс и название уровня О«Отсутствие обеспеченности соответствующей части потенциала» Н«Низкий уровень обеспеченности» С«Средний уровень обеспеченности» В«Высокий уровень обеспеченности» Общее определение уровня обеспеченности направлений работ Имеется лишь общая профессиональная ориентация в области, куда входит данное направление работ. Для начала плановых работ и постановки конкретных целей необходимы предварительные меры по формированию соответствующей компоненты НТПт. В случае начала работ с этого уровня необходима безотлагательное усиление НТПт за счет дополнительно привлекаемых ресурсов, наличные силы могут использоваться лишь в качестве соисполнителей работ, выполняемых под методическим руководством партнера. НТПт дает основное начинать работы по избранной части проблем. Качество наличного потенциала по мере разворота работ не обеспечен его саморазвитие без привлечения дополнительных ресурсов и сил, а также участия партнеров по специализации и кооперации. НТПт достаточна для обеспечения самостоятельного решения первоочередных задач: качество НТПт таково, что может обеспечить его саморазвитие и усиление по мере разворота работ.. 5 П«Полная обеспеченность» Соответствующая компонента НТПт имеется в количестве и качестве достаточном для успешного решения поставленных задач в данном направлении работ в заданные сроки. Полученные проблемно-ориентированные оценки дают возможность оценить различные стороны НТПт коллективов исполнителей относительно определенных целей и принимать целенаправленные решения по выбору и выполнению перспективных научных исследований. ЛИТЕРАТУРА. Добров Г.М., Богаев А.А., Карпов В.И. Проблемно-ориентированные оценки научно-технического потенциала.//вопросы теории и практики программно-целевого управления. -Киев: ИК АН УССР, 983. С.3-.. Добров Г.М. и др. Научно-технический потенциал: Структура, динамика, эффективность. -Киев: Наук. думка, с. 3. Журавлев Ю.И., Камилов М.М., Туляганов Ш.Е. Алгоритмы вычисления оценок и их применение. - Ташкент: Фан, с. 4. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. -М.: Радио и связь, с. 09

110 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.И. АЙНАБЕКОВ доктор технических наук, профессор Б.Р. АРАПОВ доктор технических наук, профессор Т.Т.СЕРИКБАЕВ соискатель ЮКГУ им. М.Ауезова РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК, РАБОТАЮЩИХ ПОД ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ И УСИЛЕННЫХ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ Мақалада беріктігі жоғары сым орамамен оралған цилиндрлі қабықшаны есептеу сұрақтары қарастырылған. Қабықшаның тепе-теңдігі теңдеуі негізінде қабықша қабырғасындағы және орамадағы кернеулерді анықтайтын формулалар алынды. The maes of accoun of he cylindical shell wih a winding fom a high-sengh wie have been eseached in he aicle. Condiion of balance of he shell and expessions fo definiion a pessue in he wall of he shell and in he winding has been deduced. Путем намотки на корпус цилиндрической оболочки высокопрочного профиля или проволоки можно достичь существенного повышения несущей способности или экономии метала [,]. Основной смысл подобной комбинированной конструкций состоит в том, чтобы используя для навивки высокопрочную проволоку, передать часть нагрузки на проволочную обмотку и частично разгрузить стенку оболочки из менее прочного, в некоторых случаях из дорогого материала. Если при навивке натянуть проволоку, то можно создать в стенке оболочки предварительное напряжение, что приводит к значительному нагружению проволочной обмотки и частному разгружению стенок оболочки. Навивка проволоки при этом производится в один или несколько слоев в окружном направлении, либо под углом к образующей. При навивке проволоки в окружном направлении уменьшаются только кольцевые напряжения в оболочке. При навивке проволоки под некоторым углом уменьшаются как кольцевые, так и продольные напряжения в стенке оболочки. Рассмотрим напряженное состояние длинной, закрытой c цилиндрической оболочки радиусом R, толщиной стенки, находящейся под внутренним давлением р. На оболочку под углом к продольной оси навита высокопрочная проволока в соответствии с рисунком. o Приведенная толщина обмотки равна отношению площади проволоки на шаг нити проволочной обмотки объем обмотки на м площади оболочки. Нить проволочной обмотки работает только на растяжение, а касательные напряжения в этом случае отсутствуют. 0

111 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Серикбаев Т.Т. Расчет цилиндрических оболочек, работающих... o Обозначим напряжение в обмотке, а относительную деформацию o o o o через / E, где E - модуль упругости материала обмотки. На основе формул напряжении по косой площадке, определим зависимость между усилиями N и N в обмотке и напряжением по оси нити обмотки или o : Откуда x y o o N cos ; o y o o N sin ; o y o o o o N E cos ; 3 х o o o N E o sin ; 4 y o N y g. 5 o N х o Ny ñ N y 0 ñ N x o Nx ñ Nx o N x y z x o Ny Ny ñ Рисунок Элемент оболочки с навивкой нити проволоки под углом. Рассматривая зависимость деформации элемента оболочки по осям х и o у от деформации по оси нити обмотки, получаем

112 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Серикбаев Т.Т. Расчет цилиндрических оболочек, работающих... sin cos y х о 6 Подставляя 6 в 3 и 4, получаем уравнения зависимости между усилиями по границам элемента обмотки и деформациями по осям: sin cos cos y х o o o x E N ; 7 sin cos cos y х o o o y E N. 8 В виду симметрии обмотки касательные усилия по границам элемента обмотки примем равным нулю. Принимаем условие, o x c x x o y c y y т.е. деформации по соответствующим осям в стенке оболочки и обмотке равны. Зависимость между усилиями, напряжениями и деформациями в оболочке будет иметь вид: o y o x o x E ; 9 o x o y o y E ; 0 y x o o o o x o x E N ; x y o o o o y o y E N. Условие равновесия оболочки с проволочной обмоткой запишется в виде: R Р рr N N N x o x c x x ; 3 рr N N N o y c y y. 4 где x P - продольная растягивающая сила. Подставляя в уравнения 3 и 4 выражения силовых факторов 7, 8, и, получаем систему уравнений для определения относительных деформации x и y. Решим следующую систему уравнений: pr E E E E R P рr E соs Е E E о o c c y c c o o x x c c о о y c c o o x 4 4 sin cos sin sin cos 5 Из 5 относительные деформации x и y будут равны:

113 3 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Серикбаев Т.Т. Расчет цилиндрических оболочек, работающих... c c o o c c c c o o c c o o x x E E E E E pr E E R P pr cos sin sin cos cos sin sin 6 c c o o c c c c o o x c c o o y E E E E E R P pr E E pr cos sin sin cos cos sin cos. 7 Напряжения определим из выражений y x c c x E ; 8 x y c c y E ; 9 sin cos y x o o E. 0 Окончательно с учетом 6 и 7 формулы 8, 9 и 0 запишутся в виде: o o c c c o o c c o o c c x c x E E E E pr E E R P cos sin cos sin cos sin cos sin cos sin sin ; o o c c c o o c c x c y E E E E pr R P cos sin cos sin cos sin sin cos cos sin sin ; o o c c o x o E E pr R P 4 4 cos sin cos sin sin cos sin cos. 3 При навивке под углом 0 90 путем изменения толщины слоя навивки и степени предварительного напряжения можно разгрузить оболочку от кольцевых напряжений c y, с целью выравнивания их с продольными напряжениями c x и достижением равнопрочности конструкций. Разрушение оболочки при росте давления будет происходить

114 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Серикбаев Т.Т. Расчет цилиндрических оболочек, работающих... в поперечном направлении, а дополнительное увеличение толщины оболочки не приводит к росту прочности. Формулы расчета компонент напряжений в оболочке и обмотке при кольцевой навивке =90 0 можно получить как частный случай формул,, и 3. Напряжения вызываемые рабочим давлением p, продольной силой P x в стенке оболочки будут равны c c E Px pr o o c E R c Px y ; c c x pr ; c c E R o o E P x pr о R. c c o E o o E Распределение напряжений в цилиндрической оболочке при намотке нити проволоки под углом зависит от угла навивки, отношении толщин c o c o /, модулей упругости E / E, от величины достигнутого предварительного напряжения. o пр Если считать, что радиус оболочки R, давление p и величина P заданы, то выбором толщин c осевой силы x, o, угла навивки по формулам 6, 7,, и 3 можно определить напряжения и деформации от намотки проволоки, т.е. подбором параметров толщин c, o и угла навивки можно регулировать напряженным состоянием стенки оболочки. Если напряжения и c x не равны, то изменяя угол навивки нити проволоки можно добиться равнопрочности конструкций. Если напряжения и чрезмерно велики необходимо c y c o увеличить толщину или увеличить предварительное натяжение. пр Чтобы обеспечить равнопрочность и наименьший вес при кольцевой навивке нити проволоки надо подобрать толщины, чтобы в стенке оболочки напряжения и c y c x c x c y были примерно равными. Чтобы удовлетворить o указанному условию необходимо толщину обмотки принять несколько 4

115 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Айнабеков А.И., Арапов Б.Р., Серикбаев Т.Т. Расчет цилиндрических оболочек, работающих... c меньшей, чем толщину оболочки. Наилучших результатов при проектировании цилиндрических оболочек при навивке нити проволочной обмотки под углом можно добиться подбором параметров материалов оболочки и обмотки, так как соотношения модулей упругости, пределов прочности и текучести значительно влияют на несущую способность и вес комбинированной оболочки. ЛИТЕРАТУРА 5. Беленя Е.И., Астряб С.М., Рамазанов Э.Б. Предварительно напряженные металлические листовые конструкции. М.: Стройиздат, с. 6. Воеводин А.А. Предварительно напряженные системы элементов конструкций. М.: Стройиздат, с. 5

116 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.Н.ЖИДЕБАЕВА Южно-Казахстанский педагогический университет МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В НАУЧНЫХ КАДРАХ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НТРз Бұл ғылыми мақалада ғылыми қызметкерлерге қажеттілік және жоғары кәсіби мамандарды бөлудің кешенді моделі қарастырылған. Осы кешенді модель негізінде ғылыми қызметкерлерге қажеттілікті қамтамасыз етуде қабылданған шешімнің нәтижесін болжауға болады. The aicle deals wih he complex model of foming equiemens fo science skilled wokes and wih disibuion of high pofessional skills. The esul of he decision in poviding he necessiy of scienific pesonnel can be pediced on he base of his complex model. В настоящее время накоплен значительный опыт применения математических методов для определения потребности в кадрах специалистов []. В [] предложен подход к определению потребности в специалистах на основе корреляционной зависимости между уровнем технического развития и темпом изменения этого уровня и потребностью в специалистах. Предлагается в [3] метод определения потребности в научных кадрах на основе существования корреляции между долей затрат на научные исследования в национальном продукте X и персоналом, занятом в научно-исследовательской работе в % к общему числу активного населения Y. В[4] в качестве метода определения общей потребности в кадрах при известных фондах зарплаты предлагается метод прогнозирования требуемых изменений в квалификационной структуре кадров. Рассматриваемые в данной статье методы в отличие от существующих объединены в один комплекс и учитывают характерные особенности рыночной экономики в сфере науки и техники. Основным источником обеспечения дополнительной потребности в кадрах высокой квалификаций является распределение на работу в научных организаций за счет привлечения научных кадров из других регионов можно рассматривать как случайный процесс, зависящий от множества социальных, экономических и других факторов [5]. Пусть D дополнительная потребность в году в научных кадрах различных специальностей, связанных с научно-техническим развитием республики: n D X X, где X n вектор обшей потребности в научных кадрах различных специальностей в году ; X вектор фактической численности научных кадров на начало года. Другой основной причиной возникновения дополнительных потребности является выбывание научных работников текучесть, естественная убыль. Величина соответствующей компоненты дополнительной потребности определяется по формуле 6

117 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Модель обеспечения дополнительной потребности в научных кадрах для... D X c, где c коэффициент выбывание научных кадров в году. Дополнительная потребность слагается из двух компонент n D D D X X [ C ], Для фактического значения на конец года будет верно следующее равенство: X k X C A, где A - вектор, характеризующий прием на работу специалистов различных специальностей в научно-технический комплекс республики в течение года. Одна из важнейших задач управления научно-техническим потенциалом заключается в разработке и реализации мероприятий, направленных на выполнение уровня D A, которое по существу отражает отсутствие дефицита в различных научных специальностях, требующихся для выполнения НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным направлениям НТРз научно-техническое развитие. Величину A - можно рассматривать как сумму двух компонент: A A A где A векторная величина, характеризующая прием на работу за счет распределения специалистов, окончивших аспирантуру; A - прием на работу научных кадров из других отраслей. Можно выделить три основных направления в решении задачи обеспечения республики научными кадрами:. Закрепление кадров уменьшение значения коэффициента выбывания C.. Совершенствование системы распределение кадров высокой квалификации повышение удельного веса величины A.. 3. Совершенствование деятельности по привлечению квалифи-цированных специалистов на работу в научно технический комплекс республики увеличение удельного веса величины A.. Первое и третье направления работ в значительной степени связаны с множеством внешних факторов региональных, демографических, экономических, взаимодействием с органами управления и т.д. В то же время оптимизация процесса распределения кадров высокой квалификации, в основном, определяется улучшением работы органов управления НТПтнаучно-технический потенциал, системы подготовки кадров через аспирантуру, их взаимодействия. Совершенствуя кадровую работу в этом, 7

118 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Модель обеспечения дополнительной потребности в научных кадрах для... направлении, можно в значительной степени повысить уровень эффективности всего процесса обеспечения научными кадрами республики. Оптимальное управление подготовкой кадров высокой квалификации через аспирантуру позволит в перспективе покрывать дополнительную потребность в научных кадрах для приоритетных направлений НТРз республики за счет выпускников аспирантуры. В существующей системе подготовки научных кадров через аспирантуру в достаточной мере не учитывается фактор приоритетных научных направлений, для выполнения которых направляются подготовленные специалисты. Для эффективного использования кадров высокой квалификации может быть использована модель оптимального распределения кадров высокой квалификации по приоритетным направлениям НТРз. Пусть d ij - дополнительная потребность в кадрах высокой квалификации специальности i для приоритетного направления j в году. Обозначим q i - количество научных кадров, оканчивающих аспирантуру по республике в году по специальности i. Переменными модели будут величины, характеризующие численность научных X ij кадров специальности i, направляемых для выполнения научного направления j в году. Модель оптимального распределения кадров высокой квалификации в разрезе научных специальностей по приоритетным направлениям НТРз относительно года записывается следующим образом: Величины I J d ij ij ij i j J j min g, i, I d, 0 ij ij ij ij i, i, I, j, I ij представляют собой весовые коэффициенты, определяющие приоритетность научного направления j относительно специальности i. Для их определения в диссертации разработаны методы, базирующиеся на экспертных оценках и теории распознавания образов. Смысл критерия оптимизации заключается в минимизации рассогласования между дополнительными потребностями для выполнения проблем приоритетных направления НТПз в научных кадрах различных специальностей и фактическим числом распределения научных кадров высокой квалификации, причем минимизация производится пропорционально весовым коэффициентам. 8

119 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Модель обеспечения дополнительной потребности в научных кадрах для... Смысл ограничений типа равенств заключается в том, что научные кадры различных специальностей, оканчивающие аспирантуру, полностью распределяются между приоритетными направлениями НТРз. Ограничения типа неравенств характеризует тот факт, что численность распределяемых научных кадров в каждое приоритетное направление не должна превышать дополнительную потребность данного направления в научных кадрах по всем рассматриваемым специальностям. Представленные модели формирования потребности в научных кадрах и распределения кадров высокой квалификации можно рассматривать в комплексе, где выходные переменные одной модели являются входными переменными для другой. При этом процесс принятия решений будет многошаговым. На основе данного комплекса моделей можно прогнозировать последствия принимаемых решений по обеспечению потребности республики в научных кадрах. Процедура принятия решений на основе общей имитационной модели представляется в виде следующих этапов.. Выделяются однородные группы приоритетных направлений НТРз на основе классификации по различным количественным и качественным признакам. В качестве математического инструмента выделения однородных групп используются алгоритмы параллельного и последовательного распознавания для различных признаков.. Для каждой однородной группы определяется удельная численность кадров со степенью кандидата или доктора наук и коэффициенты важности специальностей. Осуществляется прогноз общей потребности в научных кадрах по приоритетным направлениям в разрезе научных X n j. специальностей на первый год рассматриваемого периода 3. Прогнозируем значение коэффициента выбывание C j. Определяем дополнительную потребность на выбывание Dj X j X j C j где X j величина фактической численности на начало года. 4. Прогнозируя значения, g i i, I величины весовых коэффициентов ij, решаем задачу распределения научных кадров, т.е. находим оптимальное решение * * X j ij, i, I, j, I 5. Определяем ожидаемую фактическую численность на конец года * X j X j C j X j k и дефицит научных кадров n X X j j k Rj 9

120 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жидебаева А.Н. Модель обеспечения дополнительной потребности в научных кадрах для Исходя из экспертных оценок и статистических данных, учитывая приоритетность различных направлений научно-технического развития республики, оцениваем, какая доля дефицита может быть покрыта за счет приема научных работников из других отраслей народного хозяйства республики. 7. Повторяем этапы -6 для всех последующих лет рассматриваемого периода,...,, n. Смысл имитации заключается в прогнозировании величины l, n в зависимости от значений C, g j l j, j l i l R j l Использование в комплексе разработанных модели позволяет повысить эффективность подготовки научных кадров и управления использованием научно-технического потенциала в приоритетных направлениях НТРа республики. ЛИТЕРАТУРА. Шелиц П.Б. Структура и динамика научных кадров СССР. -М.: ИНИОН АН СССР, с.. Иванов Н.П. Сколько нужно специалистов. Мировая экономика и международные отношения, 97, 3. С Россельс Ф.В. Экстраполяционные прогнозы численности научных кадров СССР // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. -М.: Наука, 979. С Рекомендации по определению потребности в специалистах для научных учреждений. -Киев: СОПС АН УССР, с. 5. Сулицкий В.Н. Организационно-экономические проблемы управления кадрами в отрасли. -М.: Наука, с. 0

121 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 ХИМИЯ О.С. БАЛАБЕКОВ доктор технических наук, профессор МКТУ им. А.Ясави А.А. ЕШАНКУЛОВ соискатель ЮКГУ им. М.Ауезова Н.С. БЕКИБАЕВ доктор технических наук, доцент ЮКГУ им. М.Ауезова А.А. ВОЛНЕНКО доктор технических наук, профессор ЮКГУ им. М.Ауезова Л.И. РАМАТУЛЛАЕВА кандидат технических наук ЮКГУ им. М.Ауезова АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА В ТЕПЛООБМЕННИКАХ Тегіс құбырдағы конвективті жылуалмасуға жүргізілген зерттеулер көлденең диафрагмалы горизонтал құбырға зерттеу жүргізу үшін негіз болатын таңдалынған зерттеу әдісінің дұрыстығын растады. Conduced hemal convecion eseach in smooh pipe has poved he coecness of chosen eseach mehod ha gives he gound o hold he invesigaion of laeal pipes wih ansvese membane. Поверхности с повышенной интенсивностью конвективного теплообмена конструируются так, чтобы уменьшить толщину пограничного слоя за счет локальных разрывов обтекаемой поверхности или повысить интенсивность турбулентных переносов в непосредственной окрестности поверхности теплообмена []. Повышение турбулентности достигается соответствующей геометрией, а также закручиванием потока теплоносителя вдоль его основного течения. Основным критерием целесообразности применения поверхностей с повышенным конвективным теплообменом является их технологичность для данного конкретного типа оборудования и возможность уменьшения габаритов и материалоемкости при заданной тепловой мощности. Если не применять специальных форм поверхности теплообмена, то увеличение степени турбулентности как потока в целом, так и локализованно приводит к повышению гидродинамического сопротивления в большей мере, чем к увеличению теплопереноса. Однако существуют возможности получать и обратные, т.е. наиболее эффективные для теплообменных аппаратов, результаты. Экспериментальная установка представляет собой полупромышленную модель, состоящую из двух горизонтально расположенных экспериментальных участков. Каждый экспериментальный участок

122 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Балабеков О.С., Ешанкулов А.А., Бекибаев Н.С., Волненко А.А, Раматуллаева Л.И. Анализ результатов... включает собой теплообменник типа «труба в трубе» с автономной системой регулировки и измерения, причем внутренние трубы во всех участках могут быть разными по геометрии, материалам и т.п., что позволяет одновременно получать опытные данные сразу с двух участков и сократить время проведения экспериментов и обработки опытных данных. Исследованные трубы из стали 08ХН6Т диаметром 0х,5мм имели изготовленные методом накатки кольцевые выступы внутри и канавки снаружи с постоянным шагом =мм. Относительная высота выступов трубы -d/d=0,96; -0,9; 3-0,9; 0,875. Уместно подчеркнуть, что относительная высота диафрагм d/d и глубина канавок d н /D н почти совпадают d диаметр отверстия диафрагм; D внутренний диаметр трубы. В теплообменниках вязкий теплоноситель и вода двигались в противоположных направлениях. Участок гидродинамической стабилизации потока имел протяженность 400 мм. Наружные трубы рабочего участка вместе со стаканами образовывали входную и выходную камеры, в которых выравнивалось давление потока и обеспечивались одинаковые условия для входа в канал. До входа в канал теплообменника и после выхода из него рабочая жидкость проходила через камеры для измерения температуры. Для избежания потерь тепла в окружающую среду наружная труба на всех экспериментальных участках была тщательно изолирована по всей длине асбестовым листом и стекловатой. Проверке правильности выбранной методики использованных систем измерений и достоверности полученных экспериментальных данных при исследовании конвективного теплообмена предшествовало изучение теплообмена при течении вязкого теплоносителя и воды в гладкой трубе с круглым поперечным сечением. Число Рейнольдса Теплоотдача изучалась при движении вязкого теплоносителя в круглой трубе в интервале чисел Рейнольдса Re м приблизительно от 00 до 050, Прандтля P м от 0 до 45. Исследование производилось в условиях охлаждения вязкого теплоносителя при различных температурах жидкости на входе от 50 до 60 о С, выходе от 46 до 55 о С и различных температурах стенки от 8,9 до 53, о С. Коэффициент теплоотдачи изменялся от 6 до 49 Вт/м о С. Так как Re<Re кр, в соответствии с общепринятой методикой [-5] для выявления режима течения вычислен комплекс G г P г т.е. число Рэлея Ra г, который изменялся в пределах от до При этих значениях комплекса G г P г на вынужденное течение вязкого теплоносителя накладываются токи естественной конвекции, и режим можно считать вязкостно-гравитационным. На рисунке представлены результаты расчета и измерений. Nu и G г P г вычислены по формулам и

123 Число Нуссельта, Nu А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Балабеков О.С., Ешанкулов А.А., Бекибаев Н.С., Волненко А.А, Раматуллаева Л.И. Анализ результатов... Nu м c,6 м 0,4 3 Pe м D l D 0,05G P l 3 4 м где Nu=D/; Pe W D в a Комплекс, РеD/l GP=40000; GP= Рисунок - Число Nu в гладкой круглой трубе. ' " В физические свойства выбраны при,5 м и оно 0 м м охватывает область значений GP г от 3,5 0 5 до 8,6 0 8, P м от 40 до 500 и справедливо для значений P м d/l, лежащих вправо от асимптоты. Число Грасгофа определяется по уравнению G gd 3 м м м Пунктирными прямыми на графике нанесена асимптота, отвечающая предельному случаю, когда температура жидкости на выходе из трубы равна температуре стенки. Уравнение асимптоты легко получить из уравнения теплового баланса. Для круглой трубы при отнесении α к средней арифметической разности температур это уравнение имеет вид: 3

124 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Балабеков О.С., Ешанкулов А.А., Бекибаев Н.С., Волненко А.А, Раматуллаева Л.И. Анализ результатов... D Nuж Pж, l 3 если предположить ж cж г cг индексы «ж» и «г» означают, что физические параметры выбраны соответственно при средней температуре жидкости и средней температуре пограничного слоя. Как видно из рисунка, опытные данные по теплообмену удовлетворительно согласуются с зависимостью Юбенка и Проктора [], которая аналогична уравнению Мартинелли и Болтера []. Для вывода этого уравнения они использовали решение Левека для круглой или плоской трубы. В случае течения в круглой трубе приближенный теоретический анализ приводит к выражению D D Nu,6 3 Pe 0,09G P. 4 l l Коэффициент теплоотдачи в 4 отнесен к начальному температурному напору. c o Зависимость 4 будет, по-видимому, приближенно верна лишь для короткого отрезка круглой трубы вблизи начала обогреваемого участка. В случае движения в длинных трубах необходимо учитывать изменение температуры жидкости по длине, так как при этом будет изменяться температурный напор, а следовательно, и вклад в теплообмен, обусловленный свободной конвекцией. Чтобы учесть эти обстоятельства, Мартинелли и Болтер применяют анализ, подобный рассмотренному в [], к элементарным участкам трубы, а затем производят осреднение по длине. Конечно, такой подход приемлем лишь как первое грубое приближение, прежде всего потому, что в основе анализа лежит решение Левека, справедливое только для термического начального участка. В результате вычислений, проведенных таким методом, получено вышеупомянутое приближенное уравнение для теплоотдачи в круглых горизонтальных трубах. Из рисунка видно, число Nu возрастает с увеличением PeD/l. Согласно уравнению 4 теплоотдача должна расти и с увеличением G м P м, при этом зависимость теплоотдачи от P D/l сравнительно слабая. Но в наших опытах расслоение Nu по G м P м не наблюдалось, потому что эксперименты проводились в сравнительно узком диапазоне температуры

125 Коэффициент теплоотдачи, Nu А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Балабеков О.С., Ешанкулов А.А., Бекибаев Н.С., Волненко А.А, Раматуллаева Л.И. Анализ результатов... Комплекс, РеD/l GP=400000; GP= Рисунок - Коэффициент теплоотдачи в гладкой круглой трубе. Данные по теплоотдаче, приведенные на рисунке, отражают особенности движения жидкости в условиях взаимодействия вынужденной и естественной конвекции в горизонтальной трубе. В этом случае в сечении трубы под влиянием естественной конвекции возникает поперечная вязкого теплоносителя восходящие токи в середине и нисходящие у стенки трубы, одновременно с этим происходит движение жидкости вдоль оси трубы []. Поэтому результирующее движение жидкости в горизонтальной трубе можно схематически представить как бы происходящим по двум винтовым линиям, причем по одной из них вращение будет происходить слева направо, а по другой - справа налево. Такое движение должно приводить к интенсивному перемешиванию жидкости. Число Рейнольдса Исследование проводилось при следующих значениях температуры стенки с =30,4...5 о C; температуры воды на входе в =,4...6,8 о C и выходе в =4...6 о C; числа Рейнольдса Re в = ; коэффициента теплоотдачи α=7...5вт/м К и коэффициента гидросопротивления ξ=0, ,09. На рисунках 3 и 4 нанесены опытные точки, характеризующие теплоотдачу от внутренней поверхности гладкой круглой трубы. Несмотря на наличие выпавших точек, расслоение точек по температурным режимам обнаруживается с достаточной четкостью. В области Re<600 опытные данные хорошо согласуются с выражением 5. Согласно [6] при Re кр <300 коэффициент теплоотдачи равняется 5

126 Коэффициент теплоотдачи, Nu Число Нуссельта, Nu А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Балабеков О.С., Ешанкулов А.А., Бекибаев Н.С., Волненко А.А, Раматуллаева Л.И. Анализ результатов... D c Nu,85 Pe l ж, 5 Эта формула справедлива при,6 0 3 Pe L D 0, c 0,03 ; 0, 40 Опытные точки в области Re>600 расположились с разбросом ± 8% около прямой, которой соответствует уравнению 6 при Re кр >0000 0, 0,8 0,4 P ж Nu 0,0Re P P. 6 в c ж Число Рейнольдса, Re P ж /P с =,8; P ж /P с =,630. Рисунок 3 - Число Nu при течении воды в гладкой круглой трубе. Число Рейнольдса, Re P ж /P с =,8; P ж /P с =,630. Рисунок 4 - Коэффициент теплоотдачи от стенки гладкой трубы к воде. 6

127 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Балабеков О.С., Ешанкулов А.А., Бекибаев Н.С., Волненко А.А, Раматуллаева Л.И. Анализ результатов... Таким образом, при Re 600 коэффициенты теплоотдачи и сопротивления изменяются скачком. Следовательно, можно считать, что при этом значении числа Re начинается переход от малых чисел к высоким, характеризующим турбулентный режим. Полученные экспериментальные данные по теплообмену при низких числах Рейнольдса вязкого теплоносителя и средних чисел Рейнольдса воды в гладкой круглой трубе хорошо согласуются с данными, полученными авторами работ [-7]. Данные по теплоотдаче в гладкой трубе подтверждают правильность выбранной методики и достоверность показаний использованных систем измерений, что дало основание провести исследование на данной экспериментальной установки с использованием предложенной методики, конвективного теплообмена в горизонтальных трубах с поперечными диафрагмами. ЛИТЕРАТУРА. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие. М.: Энергоатомиздат, с.. Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. - М.: Энергия, с. 3. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. - М.: Атомиздат, с. 4. Теплообмен в энергетических установках космических аппаратов /Б.М. Галицейский, Ю.И. Данилов, Г.А. Дрейцер, В.К. Кошкин. М.: Машиностроение, с. 5. Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. Л.: Энергия, 980, 43с. 6. Кошкин В.К. Теплообмен в энергетических установках космических аппаратов. М.: Машиностроение, с. 7. Алабовский А.Н., Недужий И.А. Техническая термодинамика и теплопередача. Киев.: Вища школа, с. 7

128 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 ЭКОЛОГИЯ А.Т. КОЛУШПАЕВА кандидат химических наук, докторант КазАТК им. М. Тынышбаева А.Д. АКБАСОВА доктор технических наук, профессор Ж. Т. УЙСИМБАЕВА соискатель ТарГУ М. Дулати А. АДАЙБАЕВ соискатель КазАТК им. М.Тынышбаева ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА АЛТ-7 НА ПОГЛОЩЕНИЕ МЫШЬЯКА И КАДМИЯ СВЕКЛОЙ Мақалада мышьяк және кадмиймен ластанған топырақта Алт-7 препаратының өсімдіктердің өсуін реттеуші қабілетінің сақталуы мен оның экотоксиканттардың қызылшаға өтуіне тигізетін әсері сипатталған. This aicle deals wih geneal concepion of meeoology and climaology and hei impoance fo envionmen and humans being. Соединения мышьяка и кадмия относятся к канцерогенным веществам. Они обладают высокой способностью аккумулироваться в организмах биот, вызывая необратимые изменения в процессах, протекающих на клеточном уровне. В зависимости от путей поступления мышьяка, кадмия, например, возникают заболевания различного характера рак легких, кожи, печени и т.д.. В растениях их токсичность связана с ингибированием фотосинтетических процессов на ранних этапах развития. В этой связи важное значение приобретает подбор биологически активных веществ, обладающих ферментативной активностью. Такой подход не только повысит урожайность сельскохозяйственных культур, но и может повлиять на миграцию этих опасных канцерогенных элементов в системе почва-растение. Как известно, транслокация мышьяка и кадмия из почвы в растения является начальным и наиболее значимым звеном их миграции по пищевым цепям. Задача уменьшения поступления химических токсикантов в урожай сельскохозяйственных культур является одной из важных задач в получении экологической чистой продукции. Цель наших исследований изучение возможности использования регулятора роста Алт-7, являющегося производным пиперидина, для снижения негативного влияния повышенного содержания мышьяка и кадмия в почве на развитие растений, а именно редьки. В данной работе приведены экспериментальные результаты микрополевых опытов, где семена редьки, были обработаны регулятором 8

129 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Колушпаева А.Т., Акбасова А.Д., Уйсимбаева Ж.Т., Адайбаев А. Влияние регулятора роста Алт-7 роста перед посевом. Концентрации исследуемых элементов превышали значения ПДК в и более 0 раз, что моделировало слабое и интенсивное загрязнение почвы. Редьку выращивали в естественных условиях в ящиках без дна размером 50х00х50 см на экспериментальном участке НИИ «Экология» МКТУ им. А. Ясави с использованием сероземной почвы. Перед посевом в почву внесены оптимальные соотношения необходимых количеств биогенных элементов N:Р:К=,0:0,5:,5 при дозе азота 60 кг/га в виде нитрата аммония, дигидрофосфата калия [], а также мышьяк в виде арсенита натрия и азотнокислого кадмия. Содержание гумуса,95-,4 %. Семена высевали в количестве 50 шт/ящик. Редьку выращивали до полной спелости. Повторность опытов трехкратная. В качестве регулятора применено синтезированное новое соединение Алт-7 -- метилпиридин-5-ил этил-,5- диметилпиперидин-4-он. Ранее нами изучено его действие на пробуждение почек клубней картофеля и установлены активность и оптимальная доза равная 0,00%. Показано, что Алт-7, активизирующий прорастание семян, способствует получению высококачественной корневой системы []. Данные по влиянию регулятора роста Алт-7 на рост и развитие редьки, полученные в течение вегетационного периода на фоне мышьяка и кадмия, представлены в таблице. Таблица Влияние предпосевной обработки семян Алт-7 на фоне экотоксикантов на урожайность и структуру корнеплода редьки Варианты, без и с обработкой Алт-7 и внесенное коли-чество элементов, мг/ кг почвы Без на чистом фоне контроль Без на фоне мышьяка: 0 0 Без на фоне кадмия: С обработкой на чистом фоне С обработкой на фоне мышьяка: 0 С обработкой на фоне кадмия: 0 на, см Характеристика корнеплода Дли Д иаметр, см 4, 5,3 5,3 7,0,8, ,3 3,8,8 4,4 8,7 6,5 9,5 9,7 7,0 7,,4,6,9, асса, г М Уро жай-ность, кг/м , 3, 4, 3, 3, 5, 6, 6, 5, 5, Содержание элементов в корнеплоде, мг/кг к мышьяка адмия,,6,0, ,3, , 0,

130 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Колушпаева А.Т., Акбасова А.Д., Уйсимбаева Ж.Т., Адайбаев А. Влияние регулятора роста Алт-7 Как видно из экспериментальных данных, приведенных в таблице, в присутствии кадмия в почвенной системе наблюдается торможение развития растения в токсических концентрациях, а при наличии мышьяка, наоборот, некоторое ускорение в развитии и повышение урожайности. Обработка Алт- 7 способствует изменению накопления как кадмия, так и мышьяка в хозяйственно-полезной части исследуемого растения. При их малых концентрациях мг/кг почвы содержание как мышьяка ПДК-0, мг/кг, так и кадмия ПДК-0,05 мг/кг в растении ниже уровня ПДК. Таким образом, результаты вегетационных опытов, свидетельствующие о снижении фитотоксического эффекта канцерогенных элементов, показали перспективность применения регулятора роста и развития растений Алт-7 для выращивания редьки на загрязненных кадмием и мышьяком почвах. Неоднозначное влияние физиологически активного вещества на поглощение и распределение указанных химических элементов в растении свидетельствует о необходимости проведения в этом направлении дальнейших комплексных исследований. ЛИТЕРАТУРА. Юлушев И.Г. Почвенно-агрохимические основы адаптивно ландшафтной организации систем земледелия ВКЗП: уч. пособие. М.: Академический Проект; Киров, Константа, с.. Колушпаева А.Т., Акбасова А.Д., Сунакбаева Д. Синтез биологически активных соединений из серосодержащих отходов нефтяной промышленности // Вестник МКТУ им. А. Ясави, 009, 64. С

131 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Г.Е. СҰЛТАНОВА А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің магистранты А.Ж. АҚБАСОВА техника ғылымдарының докторы, профессор Э.Қ. ИБРАГИМОВА техника ғылымдарының кандидаты Д.К. СУНАҚБАЕВА А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі «БАКТЕРИЦИД» ПРЕПАРАТЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНЕ СИПАТТАМА Исследованы бактерицидная, коррозионная активность и другие свойства препарата «Бактерицид». Baceicidal, coosion aciviy and ohe popeies of a pepaaion of "Bakeisid" ae invesigaed. Өндірісте қалдықтарды екінші реттік шикізат ретінде пайдаланып, халық шаруашылығына қажетті өнімдер алу, қазіргі кездегі өзекті проблемалардың бірі. Қалдықтарды іске асырған жағдайда қоршаған ортаны қорғаумен қатар табиғи ресурстарды тиімді кешенді түрде пайдалану мәселелерінде шешуге мүмкіндік туады. Әлемнің көптеген кен орындарындағыдай, теңізде өндірілетін шикі мұнайдың құрамында күкірт қоспасының да бар екені белгілі. Теңізшевройл ТШО шикі мұнайды тазарту және тауарлық күйге келтіру барысында ілеспе өнім ретінде қарапайым күкірт S алынады. Дүние жүзі бойынша күкірт 30 мыңдай өнім түрін алуға қолданылады. Өндірістік кәсіпорындардың жағдайына қарай кейде күкірт шикізат ретінде жетпей жатса, кейде артылып, қолданыс таппай жататын да жағдай кездеседі. Қазіргі шақта блок түрінде күкірт көптеген елдерде: Канадада, АҚШта, Польшада, Иракта, Мексикада, Ресейде Астраханьда- 0 млн. т, Голландияда, Қазақстанда Атырау төңірегінде т.б. сақтаулы. Ашық түрде күкірт кез-келген климаттық жағдайда қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізбейді. Мәліметтерге сүйенсек, соңғы жылдары мұнай-газ өндірістерінде қалдық ретінде жинақталған күкіртті қалдықтар мөлшері -4 млн. Тонна тонна мұнайды өндіргенде 70 кг күкірт шығып отырады көлемінде. Бұл қалдықтар көптеген ауыл шаруашылығына қажетті жерлерді алып жатқанымен қатар қоршаған ортаны улылығы жоғары күкіртті сутек пен канцерогенді қасиет тән меркаптандармен ластап, биоталарға үлкен зардаптар тигізіп жатыр. Осыған байланысты жинақталған және күнненкүнге мөлшерлері өсіп келе жатқан, осындай күкірт қалдықтарын өңдеп іске асыру бүгінгі күннің шешілмей отырған мәселелерінің бірі. Біз өз жұмыстарымызда [- ] осы қалдықтардан пайдалы өнім ретінде тыңайтқыш алу, сонымен қатар биологиялық активті қосылыстар, яғни 3

132 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Сұлтанова Г.Е., Ақбасова А.Д., Ибрагимова Э.Қ., Сунақбаева Д.К. «Бактерицид» препаратының... бактерицидты препараттар алуға болатынын айқындадық. Кесте - «Бактерицид» препаратының бактерицидтық қасиетінің сипаттамасы экспозиция 5 мин. Қоспадағ ы NH 4 S O 8 NH 4HSO 4 + БАЗ массалық қатынасы : : 0,0005 0, : : : 3 : 0,0005 Препараттың мөлшері, масс. % Туберкулез микобактерияларының өсуі Бруцелдардың өсуі Алтынды стафилококт ың өсуі 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Бақылау Ескерту: бактериялар өспейді дезинфектанттың әр мөлшерімен жарыстыра салыстыру мақсатында 4 тәжірибе сынау өткізілді; + бактериялардың өсуі орын алады. Биологиялық ластағыштармен ластанған нысандарды зарарсыздандыру мен залалсыздандыру экологиялық тұрғыдан қарағанда өте үлкен маңызы

133 бар мәселелердің бірі. «Бактерицид» препаратының дезинфекциялауға қолдануға болатын мүмкіндігін анықтау үшін бірқатар тәжірибелік жұмыстар жүргізілді. Алынған нәтижелер -кестеде берілген. -кестеде келтірілген мәліметтерді негізге ала отырып, келесі қорытындыны жасауға болады. Зерттелінген «Бактерицид» препаратының 0,% ерітіндісінің алтынды стафилокқа қарсы дезинфекциялық белсенділігі 00% болса, осы деңгейде микобактерияларды туберкулез жоюға оның 3,5% мөлшердегі ерітіндісі қажет, ал бруцелға қатысты препараттың ерітіндіге мөлшері 0,5% шамасында. Дезинфекциялық жұмыстар жыл бойының әр мерзімінде жүргізіле береді. Осыған байланысты қысқы жағдайда ертінділердің қату температуралары туралы мәлімет қажет. Осы себептен бактерицид препаратының қоспа құрамы [NH 4 НSО 4 + NH 4 S О 8 ] + алкилимидазолин ерітіндідегі әртүрлі концентрацияларына қатысты қату температурасын 33

134 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Сұлтанова Г.Е., Ақбасова А.Ж., Ибрагимова Э.Қ., Сунақбаева Д.К. «Бактерицид» препаратының... анықтау жұмыстары өткізілді. Алынған тәжірибелік нәтижелер -суретте келтірілген. Коррозиялық бүліну процесін тежеу мақсатында да бірқатар зерттеулер жүргізілді. Қарастырылған аммоний тұздарының коррозиялық активтігі ауыл шаруашылығында мал қораларын дезинфекциялауға кеңінен қолданылатын каустикалық сода мен кальцинирленген соданың коррозиялық активтілігімен салыстырылды. Сурет «Бактерицид» препараты қату температурасының концентрацияға тәуелділігі Бактерицидтік қасиеті бар препараттардың коррозиялық белсенділігін зерттеуге өндіріс салаларында жиі қолданылатын металл алюминийдің үлгілері қолданылды. Коррозиялық зерттеулер тәулік нәтижесінде алынған мәліметтер -ші кестеде келтірілген. -ші кестедегі мәлімет көрсеткендей, аммоний тұздарының коррозиялық активтігі беттік активті заттек алкилимидазолинге байланысты. Алкилимидазолинді қосқан қоспада коррозиялық процесс тежеледі. Кестеде келтірілген мәліметтерді талдау негізінде қоспадағы реагенттердің тиімді қатынасы деп 5%[NH 4 НSО 4 + NH 4 S О 8 ]+0,5% алкилимидазолин есептей отырып, осы мөлшердегі деңгейде қолдану орынды деп тұжырым жасауға болады. 34

135 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Сұлтанова Г.Е., Ақбасова А.Ж., Ибрагимова Э.Қ., Сунақбаева Д.К. «Бактерицид» препаратының... Сонымен жоғары бактерицидтік қасиет тән «Бактерицид» препаратын қыс айларында да минус 4-6 о С аралығында қолдануға болатыны және оның коррозиялық активтігі белгілі дезинфектанттармен салыстырғанда өте төмен екені айқындалды. Кесте Коррозия процесінің нәтижесі алюминий. Ингибиторалкилимидазолин тәжірибе ұзақтылығы тәулік. ынау С Препаратты ң аты мен мөлшері, % Ингибит ордың ерітіндідегі мөлшері, % Үлгі салмағының өзгеруі, г А л ю м и н и й Корро зия шамасы, г/м Кор розия жылдамдығ ы, г/м. сағ. [NH ингибито 0,0350 3,9 0,0 4НSО 4 + NH 4 S О 8], рсыз 0,034 3, , *0-4 0,035,9 0,0 4 5*0-4 0,03,4 6 5 *0-3 0,0308, 0,0 6 5*0-3 0,093,6 5 7 *0-0,0470 9,0 0,0 8,0 ингибито 0,046 8,6 5 9 рсыз 0,0447 8,0 0,0 *0-4 0,048 7, 4 0 5*0-4 0,040 6, 0,0 *0-3 0,0370 4,7 3 5*0-3 0, ,0 0,03 5,0 *0-0, ,8 7 ингибито 0, ,5 0,03 рсыз 0,037 36, 6 3 *0-4 0,09 35,6 0,03 5*0-4 0, , 5 4 *0-3 0,03 5* *0-0,03 6 0, , ,07 3 0,07 0,07 0,07 0 0,

136 ӘДЕБИЕТТЕР. Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Сунакбаева Д., Шораева Н.А. Использование продуктов утилизации серосодержащих отходов для дезинфекции транспортных средств. //Труды межд. научно-практ. конференции «Транспорт Евразии ХХI века», 5-7 октября 008 г.- Алматы: КазАТК, 008. т. С Сунакбаева Д.К. Использования дезинфицирующих препаратов для ветеринарной практики //Медицина, Шымкент С. 36

137 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 ЭКОНОМИКА Б.Н.ИСАБЕКОВ экономика ғылымдарының докторы, А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің профессоры Г.А. БАЙМЕНОВА А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі ДАҒДАРЫС КЕЗІНДЕ ҒЫЛЫМИ СЫЙЫМДЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ В статье рассматривается вопросы производств в условиях кризиса. важности наукоемких и высоко технологичных This aicle deals wih impoance of scienific and high- echnological manufacues in he condiion of cisis. Көп жылдық шетелдік және отандық индустриалды бизнес тәжірибесі көрсеткендей, индустриалды жүйеге жасалған ең ќұнды талдау өз бетімен емес, ынталандыру мен ауысымдар бар жағдайда ғана құнды. Бұл салааралық баланс Нобель сыйлығының лауреаты В.Леонтьевтің жасаған әдісінің тиімді екенін көрсетті. Оның көмегімен өткен ғасырдың жылдары қорлардың шығыны, өндірістік тауарлардың пайдалығы жайлы салыстыру жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік туды. Нарыќтаѓы маңызды өзгерістер келесі жағдайлармен аныќталады: - ынталандыруға бағытталған миссия мен жаңалықтардың басымдыќ негіздері; - өзгеріс кезінде сақталуы тиіс қоғам құндылықтары; - шаралардың үздіксіздігі; - өзгеріске қатысушылар арасындағы иерархиялыќ ќатынастар. Сондықтан индустриалды даму мақсаттары мен стратегиясын бағдарлау кезінде жүйелік негізде геоэкономикалық, технологиялық және әлеуметтік-саяси қағидаларды, дербес психологиялық ынталандыру мен кәсіпорындағы басқару әдісін толық зерттеу қажет. Ќабылданѓан Қазақстан- 030 Стратегиясына сай индустриалды саясатының стратегиялық мақсатының басымдыќ негізі болып өндіріс әртараптандырылуы және минералды-шикізат кешенінен жоғары технологиялық өндіріске инвестицияларды тарту арқылы жүзеге асады []. Жалпы ХХ ғасырдың екінші жартысындағы өндіріс эволюциясының тиімділігі басқару әдістері мен техника және технология жетістіктерімен тыѓыз байланысты. Қазіргі кездегі пайда табумен ќатар өндірістің маңызды көрсеткіштері болып еңбек өнімділігі, рентабельділік пен бәсеке қабілеттілік, экологиялық тазалық пен үздіксіз даму болып табылады. Сонымен қатар, индустриалды саясаттың негізін құрайтын басқару қызметін, өндірістің дамуын, маркетингтік басқаруды қамтитын толық циклды қарастыру қажет. 37

138 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс кезінде ғылыми сыйымды және жоғары технологиялық... Индустрияның кез келген саласы үздіксіз өзгеріс жағдайында болумен ќатар, жалпы экономикалық және технологиялық динамикаға, нарық және салааралық байланыста болады. Бүгінгі таңда ол өзгерістердің жылдамдығы халықаралық жаһандану үрдісіне тікелей ќатысты болып отыр. Нәтижесінде дәстүрлі салалық көрсеткіштер техникалық-экономикалық логика негізінде тұтас индустриалды саясат құрау ќажет []. Нақты өндірістік-экономикалық даму тек дәстүрлі технологиялық тәртіптерді ауыстыру нәтижесінде жүзеге асырылады. Сондықтан, жаңа индустриалды саясат өз уақытындағы ескі технологияның жаңа технологиямен алмастырылуын ќамтамасыз етуді талап етеді. Осындай ісшараларды жүзеге асыру арќылы 950 жылдың ортасында әлемдік техникалық-экономикалық жетістіктері бар мемлекеттердің технологиялық дењгейін 5-ші технологиялыќ өңдеу жұмыстарын жандандыру арќылы, өнімдердіњ соңғы түрлерінің санын көбейтуге және өнім сапасын арттыруға ќол жеткізді. Кеңес Одағымен қатар Қазақстанда ол уақытта 3,4-ші технологиялыќ өњдеу жұмыстарын ќолдану ќолға алынып жатқан болатын. Єлемдік нарыќќа ену мәселелерін тез арада шешу үшін бесінші технологиялық өњдеу жұмыстары ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың, өндіріс пен газды қайта өңдеу, электронды және микроэлектронды өндіріс, оптика-талшықты техника, бағдарламалық қамтамасыз ету мен робот жасау, жаңа технология мен басқару әдістерінің қосындысы ретінде құралып, жүзеге аса бастады. Өндірістік-технологиялық үрдістің қозғаушы күші болып жоғары білікті жоба, технологиялық ойлар, негізінде капитал өндіргіш салалар негізін ќұрады. Индустриалды дамудың стратегиясы, тұжырымдамасы жєне әдістемесі әр сала үшін таңдау және диффузия тетігіне әкелуі қажет. Осылайша, индустрияны стратегиялық жоспарлау кезінде, тек капитал өндіргіш саланың басымдығын ғана емес, сонымен қатар нарық экономикасымен аныќталатын технологиялық қосындылардың дамуы мен қазіргі єлеуметтік тап ќайшылыќтарыныњ әсеріне көњіл аудару ќажет. Сондықтан индустриалды саясат тұжырымдамасында бәсекеге қабілеттілігініњ көрсеткіштерімен бірге қарастырылуы қажет [3]. Өндірістің бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші төмендегі ұлттық экономикалық жүйедегі сыртқы және ішкі сипаттамалар жиынтығымен анықталады: - экономикалық жүйе ашықтығы; - қызметтердің барлыќ деңгейлеріндегі ынталандыру; - ќолданылатын іс-шаралардың үздіксіздігі; - еңбектің алдыңғы қатарлы көрсеткіштері; - инновациялық белсенділік; - инвестиция жєне болашағы бар технологиялар; - өсіп келе жатқан еңбек өнімділігі; - инфрақұрылымға тартылатын инвестициялар; 38

139 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс кезінде ғылыми сыйымды және жоғары технологиялық... - инфрақұрылым қызметін анықтаушы есеп-ќисап; - тұтынушылардың сұранысы. Индустриалды саясаттың сәттілігі әр сала, әр өндірістің бәсекеге қабілеттілігімен анықталады, ал ол өз кезегінде қарым-қатынас пен кәсіпкерліктіњ сапалыќ негізіне байланысты. Жаңа индустриалды саясат «әлеуметтік эволюция» нәтижесі ретінде жаңа мінез-құлықтық ортаны эволюциялық логикалық ережелер, құндылық шарттар, эмоционалды таңдау, дәстүр, этикалық нормалар негізінде ќалыптастыруды талап етеді. ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасыр басындағы қоғамдықэкономикалық ұйымдар үшін дамыған елдерде, адамдардың экономикалық мінезі-ќұлќы мен әлеуметтік ұйымдастырылуы анықтаушы, реттелуші және еркін әдістердің жиынтығы ретінде аныќталды. Мезоэкономиканың түрлі салалары үшін көлденең немесе тік басқару ќарым - ќатынасы қолайлы болып табылды. Осылайша минералды-шикізаттық кешен МШК, технологиялыќ, экономикалық және құқықтық басқару әкімшілік тұрғыдан шектелу негізінде жүзеге асырылған. Осындай жағдайда кәсіпорын басшылығы мен персоналдыњ психологиялық жағдайы алдағы мәселені шешуге ұмтылған болса, онда өндірісте сәттілік мүмкіншілігі күрт артады. Осындай кәсіпорындар неғұрлым көп болса, ұлттық индустрияның жаңа кезеңінің синергетикалық және мультипликативті негізде пайдасы көп болады. Қазақстанда минералды шикізаттардыњ өндірілуі ЖҰӨ-нің басым көпшілігін алады. Бұл МШК-нің үстемдігін көрсетеді. Қазақстандағы жағдайдың қайшылығы және ерекшелігі МШК-нің үздіксіз дамуы шикізаттыќ салалар мен аз дењгейде өнім өндіретін салалардыњ ғаламдану жағдайында орын алуы бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділік көрсеткіштері үлкен єсерін тигізеді. Қазақстанның өндірістік қорын әртараптандырудыњ жалпы бағыттаушысы МШК-ң барлық көрсеткіштерін сақтай отырып, оның үлесін ЖҰӨ-де 30-40% төмендеуі болып табылады. Өзін-өзі ұйымдастыру қабілеті бар индустриалды саланың минералды-шикізат кешені мен аралыќ өнімдер өндірісінен бєсекеге ќєбілеттілігі жоғары саналатын дайын өнімдер өндірісіне өту келесі көріністермен аныќталады: - саланың құрылымдық күрделілігінің артуы; - өндірістік өнімнің функционалды түрлерінің артуы; - саланы индустриалды реттеу сапасының жақсаруы; -материалдық, қаржылық және ақпарат ресурстарының басқа салалармен алмасу жылдамдығының артуы; - салаішілік ауысу ағымдарының теңдігі. Әлеуметтік және экологиялық талаптарға сай бәсекеге қабілеттілігі мен кешенді техникалық-экологиялық дамуы келесі көрсеткіштерменен: - технологиялық тиімділік; - шығындар тиімділігі; - экологиялық тиімділік; 39

140 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс кезінде ғылыми сыйымды және жоғары технологиялық... - нарықтық тиімділік; - менеджменттік тиімділігімен аныќталады. Жаһандану жағдайындағы даму технологиялық, дүниежүзілік шаруашылық және нормативті-құқықтық ќатынастарда минералды-шикізат кешенімен қоса индустриалды салаларды органикалық негізде ќарастыру төмендегі бағыттармен және үрдістерменен сипатталады: -дүние жүзілік құрылымдық талаптар, жалпы мәдени құндылықтар мен әлемдік бағыттар; - ұлттық саяси-құқықтық орталардың жақындауы; - геоэкономикалық қатынастардың либерализациялыќ үрдістері; - жеке кәсіпорындардың әлемдік нарыққа шығуы; - жалпы экономикалық аймақтардың пайда болуы. Сонымен, жаңа индустриалды саясат келесі маќсаттар мен міндеттерді шешуге бағытталуы қажет: - өмір сапасын жоғарылатудағы нақты міндеттерді шешу; - қаржылық қолдаудағы жариялылық пен тазалықтың орын алуы. Мемлекеттік институтарыныњ инвестициялық қолдауы таза бәсекелік басымдықтарды ќұрайтын стратегиялық міндеттерді шешуші төмендегі жобаларға бағытталуы қажет: - экономиканың ғылыми сыйымды және жоғары технологиялық өндірістің өңдеуші секторының дамуын қамтамасыз ету; - өндірістегі инновациялық белсенділікті жоғарылату; - ғылыми-техникалық ортада кіші және орта бизнес дамуын біріктіру; - тең бәсеке жағдайын жасау; - өңдеуші индустрияның экспортқа бағытталуы; - бәсеке артықшылығының құрылуы. Көњіл аударатын жайт, жеке кәсіпкерлік субъектілері тарапынан инвестициялану мүмкіншілігініњ аздығымен аныќталады Сонымен ќатар, міндетті түрде отандық ғылымның химия, мұнай химиясы, металлургия, ядролық физика, геофизика, микробиология, биотехнология мен гендік инженерия, жоғары технологиялық және ғылыми сыйымды өнім түрлері мен шикізатты терең өңдеу, өңдеу өндірістерінде бәсеке артықшылықтарын анықтау бағыттары қарастырылады. Сонымен бірге индустрилады саясатты жүзеге асырудағы бар шаралар бір жүйеге біріктіріліп, өзара құпталуы қажет. Ғылыми сыйымды өндірістің дамуына болжамды дұрыс жасау дүниежүзілік өндірістік күштердің дамуы тұсында мүмкіншілігі артады. Дамушы елдердің басымдыќ маќсатына тән көрініс компьютерлік техниканы пайдалану арќылы 5-ші технологиялық өңдеу дењгейіне ќол жеткізу болып табылады. Бұл деңгей белгілі бір нақты уақытта физикалық, химиялық және жаңа технологиялардың ерекшеліктерін бір-біріне бейімдеуге мүмкіндік береді. Алтыншы технологиялық өњдеу дењгейіне өту 40

141 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс кезінде ғылыми сыйымды және жоғары технологиялық... жүзеге асырылады жєне ғылыми-экономикалық дамудың негізгі ќайнар көзі болып табылады. Келесі экономикалық өсім стратегиясын постиндустриалды қоғамда жүзеге асыру ќажеттілігімен анықталады. Экономикалық дамудың негізгі сипатының бірі оның біртексіздік мінездемесі. те жоғары бєсекелестік ортамен аныќталатын кезењде жоғары технологиялық өњдеу дењгейіне ауысуы кезінде жетекші болып табылған елдердің капиталы құнсызданып, мамандар біліктілігін жоғалтулары мүмкін. Осы кезде өндірістіктехнологиялық жүйенің ашылып жатқан жањалыќтары капитал тарту орталығына айналады. Осылайша алдын-ала ғылыми-техникалық, инвестициялық және өндірістік капиталға ие болып отырған елдер бәсеке қабілетіне ие болады. ндірістік-технологиялық жүйеде жоғары технологияны жаппай игеруі мүмкін емес. Жоғары технологиялар келесі белгілерге ие: - жүйелік ғылымның қажет етілуі; - үрдістердің физикалық және математикалық жобалары; - ізденіс жұмыстарыныњ технологиялық ортамен тығыз ќатынаста жүзеге асырылатын барлық кезеңдері; - кәсіпорында білікті мамандар, жабдықтар, жоғары технологиялар, өлшеу құралдары, компьютерлік жүйенің болуы; Жоғарыда келтірілген жоғары технологияның белгілері алдағы жұмыстың көлемін, жетілдіру мүмкіншіліктерін, жұмыс орындарының саны, т.б. арқылы білуге мүмкіндік береді. Ғылыми сыйымды өндіріс саясаты экономикалық өсімді қамтамасыз етуге бағытталуы қажет. Айтылған бағыттарды басќара алмаған жағдайда, ел экономикасы «дамуды қуып жету» жағдайында ғана болады. Сонымен ќатар ынталандыру жүйесі келесі міндеттерді шешуге бағытталуы қажет: - инновацияны қолданудың жалпы белсендірілуі; - ғылыми сыйымды жоғары технологиялық өндірістің дамуы; -экономиканың нақты секторының бәсекеге қабілеттілігінің жоғарылатылуын қамтамасыз ету; -құрылымдықты қайта құруға ќол жеткізу. Нарықтық экономикасы дамыған елдердің тәжірибесінен алатынымыз: ғылыми-техникалық дєрежесі бар нарықта жоғары инновациялық белсенділік басымдыќ негізде қамтамасыз етіледі жєне ұлттық экономиканыњ мүмкіншіліктерін анықтауда мемлекеттің инновациялық ќызметті ќолдану жєне дамыту тетіктерін аныќтаумен сипатталады. Әдеттегідей, Қазақстанда маңызды ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындау мен таңдау «кабинет тыныштығында» жүзеге асырылады, оған тіпті білікті емес мамандар да қатысуы мүмкін. Нєтижесінде бағдарламалардыњ жүзеге асырылуы көпшілік жағдайда үнемі теріс нєтижелер беруі мүмкін. 4

142 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс кезінде ғылыми сыйымды және жоғары технологиялық... Шет ел мемлекеттерінің тәжірибесіне көз жүгіртейік. Мысалы Францияның өндіріс министрлігі 8 ай бойы жетекші өндіріс фирмалар және ғылыми ұйымдар арасында сұрау жүргізді. Ондағы мақсат - келесі 5-0 жылда басымдыќ жєне ғылыми негіздегі технологияларды анықтау. Сұрау нәтижесінде 085 технология аныќталды. Сол кездегі жағдайда енгізуге жоғары дайындығы бар технологиялық жобаларына тањдалып, алынды. Нәтижесінде Франция «мықты» 66 технологиялық жобалар мен «әлсіз» 7 технология жобаларға ие екені анықталды. Сонымен қатар жеке бағыттар бойынша, Францияныњ әлсіз бағыттары да белгілі. Оларға енді мемлекет тарапынан ќолдау жєне дамыту қажеттілігі аныќталды. Мемлекеттік мүмкіндіктер ретінде салықтыќ, кедендік баждыќ жењілдіктер ќарастырылды. Бұл ќадамдар өндіріс пен банктік-өндірістік ќорлар мен ғылыми саланы біріктіру негізінде жүзеге асырылды. 949 жылы Жапонияда жалпы ұлттық конференцияда басты мемлекеттік, ұлттық алты бағыт таңдалды. Олар мемлекеттің, ғылым мен өндірістің, банктердің қатысуымен жүзеге асты. Атап айтсақ, кеме жасау, электроника, синтетикалық материалдар, т.б. экономика салалары жатады. Басымдыќ ұлттык бағдарламаларды жүзеге асырудыњ нәтижесінде Жапония экономикасы дүниежүзілік тауар өндіруде жетекші орынға ие болды. ӘДЕБИЕТТЕР. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» Қазақстан халқына жолдауы //Егеменді Қазақстан 55, 9 наурыз, 005 ж.. Купешова С.Т. Шағын инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау //Ақиқат 3, ж. 3. Исабеков Б. Н. «Қазақстанда аралас экономика кезіндегі индустриялдық-инновациялық саясат және кәсіпкерлік: мәселелер, концепциялар, шешімдер», Түркістан 008, 7 бет. 4

143 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ж.С. РАИМБЕКОВ доктор экономических наук, профессор МКТУ им. А.Ясави Г.КАДЫРОВ соискатель МКТУ им.х.а.ясави МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ РЫНКАМИ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИКИ Мақалада тауар нарығының қызмет ету мәселелері мен даму жолдары қарастырылған. In aicle i is consideed feaues of managemen by commodiy seams wih use of he logisical appoach. Функционирование и развитие товарных рынков должно происходить под системным управлением. В качестве такой основополагающей системы мы подразумеваем логистическую концепцию управления. По нашему мнению, наиболее удачно сущность управления для логистического управления товарными рынками может отражать следующее авторское определение. Управление - систематизированный комплекс мер, обеспечивающий оптимальное функционирование и развитие управляемого объекта в заданных рамках ресурсных ограничениях и направленный на реализацию поставленных целей. Любая система управления состоит из управляемой и управляющей систем. В качестве управляемой системы на товарном рынке следует рассматривать совокупность логистических процессов и операций, формирующих систему потоков, функционирующих на региональном товарном рынке. В качестве управляющей системы выступают те или иные органы, осуществляющие управление. Логистическая система управления товародвижением на товарном рынке предусматривает постоянное формирование траектории товарных потоков, обеспечивая минимум затрат и максимум коммерческой выгоды за счет использования принципов логистики в управлении потоками. Для реализации логистического управления товарными рынками необходимо выработать механизм управления. Традиционные подходы к организации управления товарными рынками либо не всегда достигают желаемого эффекта, либо эффект ограничен, поэтому актуальной проблемой является поиск других, концептуально новых подходов, одним из которых является логистический. Механизм управления представляет собой весьма специфичную функциональную систему, развившуюся в процессе эволюции и лежащей в основе процессов саморегуляции и саморазвития систем. Системное представление обобщенной модели механизма управления для самоорганизующихся систем позволяет констатировать, что, если самоорганизующиеся системы ориентированы на приспособление к изменениям во внешней среде, т.е. на адаптацию, то обобщенная модель механизма управления превращается в модель механизма адаптивного управления. 43

144 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Раимбеков Ж.С., Кадыров Г. Методологические особенности управления товарными рынками... Мы убеждены в том, что сущность процесса развития заключается в целенаправленном накоплении информации с последующим ее упорядочением, структуризацией. Следовательно, в механизме управления представлена неразрывная связь отражения информации с процессами организации. Механизм логистического управления формируется в процессе развития на основе оперативной и структурной информации и усложнения внутри организации. Из набора стандартных управленческих приемов, иерархической системы контроля и жесткого деления на руководителей и исполнителей логистическое управление постепенно превращается в гибкий механизм управления, ориентированный на быстро изменяющееся внешнее окружение, максимальное удовлетворение клиентов, применение информационных технологий, инициативу и интеллект сотрудников, умение работать в разнообразной культурной среде. Механизм логистического управления представляет собой инструмент, который регламентирует условия функционирования создаваемой системы управления. Этот инструмент включает в себя планирование, организацию, контроль и анализ. На этапе планирования происходит определение целей и задач, бюджетирование деятельности и планирование бизнес-процессов. Организация процесса управления осуществляется через исполнение бизнесплана. Контроль необходим для точного соответствия процесса организации деятельности заданным параметрам. Оперативный контроль представляет собой реализацию на практике запланированного режима движения потока и ввод в действие управляющих воздействий, к которым относятся [.5]: - ускорение продвижения ресурсов, изменение траектории движения; - замена одних материальных ресурсов другими; - управление совокупным запасом; - дробление потока на мелкие партии; - изменение частоты поставок. На стадии анализа изучается отклонение фактических значений от планируемых, составляется прогноз развития. Анализ включает комплекс задач, предусматривающих установление причинно-следственной связи между достигнутыми результатами и затраченными средствами, выявление влияния различных факторов на фактическое значение параметров рисунок. планирование планирование планирование планирование Рисунок - Этапы механизма логистического управления 44

145 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Раимбеков Ж.С., Кадыров Г. Методологические особенности управления товарными рынками... Механизм логистического управления обеспечивается экономическими и организационными мерами. Составляющими экономического механизма управления товарным рынками являются финансовые, кредитные, ценовые, налоговые и страховые рычаги воздействия на хозяйствующие субъекты. В данном аспекте логистика - это интегральный инструмент управления, способствующий достижению стратегических и оперативных целей функционирования с точки зрения удовлетворения потребностей населения. Логистика рассматривает различные стадии и операции товародвижения как единое целое, способствуя координации и объединению управленческих усилий на всем пути движения товаров от поставщика к конечному потребителю. В результате логистического управления объективность закономерностей возрастает, а стихийность сокращается. Логистическое управление товарным рынком - это процесс выработки, принятия и организации выполнения управленческих решений по поводу логистических операций в логистической системе регионального товародвижения. Анализ функционирования коммерческо-посреднических предприятий показывает, что целесообразно взаимовыгодное сотрудничество между субъектами товарного рынка. Необходимость подобного сотрудничества объясняется стремлением минимизировать потери несопряженности логистических операций, как внутри самого предприятия, так и между всеми участниками товародвижения. Основные принципы логистической интеграции включают: - координацию всех процессов товародвижения; - адаптацию логистических систем к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды; - рациональную организацию всех элементов логистики, обеспечение их сопряженности [.85]. Товарный рынок способствует установлению хозяйственных связей между его субъектами, трансформируемых в логистическую цепь последовательного взаимодействия, стимулируя тем самым производство товара, его движение и сбыт. Методы логистики выступают надежным инструментом для получения конкурентных преимуществ на товарных рынках. Логистика, прежде всего, включает организацию и осуществление товародвижения в сфере обращения. К логистической деятельности правомерно относить следующие функции: формирование хозяйственных связей; определение потребности в перевозках продукции, их объемах и направлениях, последовательности и звенности передвижения продукции через места складирования; координацию оперативного управления поставками и перевозками; формирование и регулирование запасов продукции; развитие, размещение и организацию складского хозяйства; выполнение операций, непосредственно предшествующих и завершающих перевозку продукции. 45

146 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Раимбеков Ж.С., Кадыров Г. Методологические особенности управления товарными рынками... Указанным функциям присущи следующие особенности. Во-первых, они представляют собой комплекс взаимосвязанных функций по формированию, организации, регулированию и реализации материалопотока в процессе товарообращения. Во-вторых, носителями таких функций являются в той или иной мере все субъекты, участвующие в этом процессе: снабженческо-сбытовые и транспортные службы предприятий, объединений, хозяйственных ассоциаций, концернов и межрегиональные и региональные коммерческо-посреднические и торговые организации и предприятия. Причем координирующую роль в организации товародвижения могут осуществлять государственные структуры, управляющие транспортом, торговлей, материальными и энергетическими ресурсами. В-третьих, критерием эффективной реализации данных функций является минимум удельных совокупных затрат на перемещение продукции, поскольку каждому из элементов этих затрат принадлежит значительный удельный вес в их общей сумме. Актуальность развития функций логистического управления товародвижением многократно возросла в условиях перехода к рыночным отношениям. Это вызвано рядом причин и, прежде всего, динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных связей между предприятиями и организациями сопряженных отраслей, в том числе производственной инфраструктуры. На современном этапе возросли возможности для радикального улучшения взаимодействия предприятий с коммерческо-посредническими структурами в сфере обращения средств производства и транспортными организациями на основе расширения хозяйственной свободы и инициативы. Возникли новые условия для развития системы их взаимодействия в связи с формированием многообразных новых организационных структур: хозяйственных ассоциаций, консорциумов, союзов, в том числе межотраслевого характера. В составе этих формирований, например, региональных ассоциаций, коммерческо-посреднические и транспортные предприятия могут решать большинство оперативных вопросов, постоянно возникающих в процессе планирования, организации и осуществления перевозок. Развитие и внедрение механизма логистического управления непосредственно способствует экономии финансовых и всех других видов ресурсов. Известно, что резервы экономии особенно значительны на стыках различных отраслей. Это, в первую очередь, относится к весьма фондоемким и трудоемким отраслям производственной инфраструктуры, в том числе транспорту и материально-техническому снабжению, которые к тому же взаимодействуют не только между собой, но и с обслуживаемым производством. От эффективности их функционирования и достигаемой при этом экономии ресурсов во многом зависит успех экономической реформы, развитие рыночных отношений [3. 0]. 46

147 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Раимбеков Ж.С., Кадыров Г. Методологические особенности управления товарными рынками... Комплексное управление товародвижением на региональных товарных рынках является одним из наиболее перспективных и многогранных направлений в хозяйственной деятельности. В условиях развития рыночных отношений оно заключается в выполнении совокупности функций по обеспечению фактического передвижения товаров в процессе их обращения. Методы и формы деятельности, которые должны быть свойственны комплексному управлению товародвижением, включают: - сочетание, объединение функций формирования хозяйственных связей с функциями определения потребности в перевозках продукции; - координацию оперативного управления поставками и перевозками продукции; - интеграцию управления товародвижением через места складирования для комплексного использования складов, принадлежащих снабженческосбытовым, транспортным организациям и предприятиям различных отраслей; - учет совокупных затрат на перемещение продукции, экономической заинтересованности как транспортных, так и коммерческо-посреднических организаций и обслуживаемых ими предприятий в повышении эффективности передвижения продукции; - развитие специфических функций управления товародвижением в увязке с универсальными функциями управленческого процесса, рациональное распределение их между субъектами управления и концентрацию в соответствующих структурных подразделениях. [3. -3]. Современные информационные технологии позволяют на практике осуществлять концепцию логистического управления, а также систематически изучать конъюнктуру рынка. Анализ конъюнктуры рынка позволяет оценить текущее состояние и осуществить прогноз развития того или иного рынка. Изучение и прогнозирование региональных рынков включает обработку, анализ и систематизацию количественных данных, характеризующих развитие рынка за период времени. Таким образом, при изучении регионального рынка учитывается влияние многих факторов, проводится оценка соотношения предложения и спроса за определенный промежуток времени, учитываются природно-климатические условия региона, изучается тенденции колебания цен, продажи товаров и услуг, степень развития предпринимательства, проводится оценка устойчивости развития рынка. В настоящее время для учета всех особенностей региональных товарных рынков большое значение придается тщательному изучению региональных рыночных процессов. В анализе конъюнктуры региональных рынков используются методология и методы как общерыночных исследований, так и регионального анализа, позволяющие изучать не только «точечные» характеристики рынка, но и распределение спроса и предложения, различия доходов, цен, а также региональные и межрегиональные товарные, финансовые и информационные потоки [3. 96]. К наиболее значимым факторам рыночной конъюнктуры относятся: 47

148 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Раимбеков Ж.С., Кадыров Г. Методологические особенности управления товарными рынками... - уровень цен, отражающий, в денежном выражении, соотношение между спросом и предложением, как основной ценовой фактор; - динамика изменения цен; - объем продаж; -покупательские предпочтения, структура покупательского спроса, отражающие субъективные и объективные факторы, влияющие на принятие решения о покупке; - тенденции развития рынка; - уровень конкуренции. Все эти факторы влияют на потребительский спрос, объемы оборота и прибыли предприятий. Рыночная конъюнктура никогда не находится в статическом положении, все ее факторы постоянно изменяются. Таким образом, при формировании логистического управления товарными рынками необходимо изначально провести изучение конъюнктуры рынка и прогнозирование перспективности их развития. Внедрение в систему управления товарного рынка логистического аспекта позволяет оптимизировать все потоки: материальные, финансовые, информационные, трудовые и пр. Применение логистики в практической деятельности предприятия помимо оптимизации этих потоков минимизирует издержки производства, что позволяет высвобождать финансовые ресурсы для наиболее эффективного развития деятельности. Логистическое управление в значительной степени воздействует на финансово-экономическое состояние товарных рынков. Возникают новые требования к информационному обеспечению хозяйственных связей, к рынку транспортных услуг, организации и функционированию складского хозяйства и пр. Логистический подход к управлению товарными рынками является методом объединения различных элементов логистических систем, как на уровне регионального рынка в целом, так и на уровне конкретного хозяйствующего субъекта. Такой метод способен улучшить взаимодействие между такими базовыми функциональными сферами фирмы, как снабжение, производство, маркетинг, дистрибуция, организация продаж. Рационально управляя запасами материальных ресурсов и готовой продукции в снабжении, производстве и сбыте, логистика способствует уменьшению общих затрат, снижению цены на готовую продукцию и в результате - улучшению стратегических позиций фирмы на рынке. Логистическое управление может обеспечивать эффективную координацию объемов закупок материальных ресурсов и производства готовой продукции с прогнозируемым объемом продаж. Исследование сущности процесса управления, основных принципов функционирования товарных рынков в системе региональной экономики, условий и механизмов принятия управленческих решений, обеспечивающих развитие, показывает, что формирование логистического управления таких 48

149 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Раимбеков Ж.С., Кадыров Г. Методологические особенности управления товарными рынками... механизмов является основополагающим элементов обеспечения общерегионального развития на различных уровнях. ЛИТЕРАТУРА. Плоткин Б.К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику: Учеб.пособие / СПбУЭФ. СПб, с.. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика. - Ростов-на-Дону: эксперт, с. 3. Гордон М.П., Карнаухов СБ. Логистика товародвижения. - М.: Центр экономики и маркетинга, с. 49

150 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Е.С.ОСКЕНБАЕВ соискатель МКТУ имени А.Ясави Б.Н.ИСАБЕКОВ доктор экономических наук, профессор МКТУ имени А.Ясави СТРУКТУРИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ Бұл мақалада қазіргі таңдағы аймақтық туризмнің құрылымдық және ұйымдастыруэкономикалық мәселелері қарастырылған. In his pape egional ouism sucuing and oganizaional-economic poblems ae discussed. Возрастание роли услуг в современной экономике, в первую очередь связано с диверсификацией производства, насыщением рынка товарами повседневного спроса, ростом уровня жизни, появлением у населения большего объема свободного времени, которое можно использовать на себя и на благо семьи. Все это дает возможность говорить о возрастающей роли услуг туризма в силу их функциональных особенностей в структуре общественных потребностей. Туризм, как составляющая сферы услуг, имеет свою специфику, типологию и функции, которые позволяют определить его как автономную сферу хозяйствования. Специфика туристской услуги заключается в характерных свойствах, отличающих ее от других услуг. Кроме известных свойств неосяззаемости, неотделимости от источника, непостоянства качества, несохраняемости, по мнению автора, можно выделить такие свойства услуги туризма, как комплексность, эффект накопления и сложность нормирования, которые могут преломляться в различной среде их производства и реализации. Туристская услуга носит территориальный характер, который определяется как спецификой удовлетворения потребностей в туризме отдыхе, путешествии, целевой поездке, так и особенностью формирования спроса и предложения на туристский продукт в регионе []. Таким образом, рынок туристских услуг имеет двойственную природу. Являясь в большей степени коммерческой средой, он имеет социально-ориентированный характер направлен на удовлетворение и развитие общественных потребностей, оказывает влияние на процесс социализации личности, выступает инструментом перераспределения национального дохода внутри региона и страны в целом. Анализ существующих подходов к изучению функционального назначения туризма позволил уточнить классификацию функций туризма, при этом выделив три функциональные группы: функции, связанные с формированием и развитием личности; с возможностями культурного взаимообогащения наций; с обеспечением экономического роста и 50

151 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Оскенбаев Е.С., Исабеков Б.Н. Структуризация и организационно-экономические условия... воспроизводством производительных сил общества. Определен набор функций по каждой функциональной группе. Выявленная многофункциональность позволила представить сферу туристских услуг как совокупность отраслей, прямо или косвенно удовлетворяющих туристские потребности общества. Таким образом, роль туризма в социально-экономическом развитии региона определяет четкую структуру взаимодействия сферы туристских услуг с другими отраслями экономики, а также место регионального туристского комплекса в этой системе см. рис.. Рис.. Структура сферы туристских услуг в экономике региона Сфера туристских услуг включает в себя инфраструктуру туристского комплекса, а также сопутствующие услуги, влияющие на качество туристского обслуживания и развитие туристского бизнеса в регионе. При этом сектор «Сопутствующие туристские услуги» определяет взаимовлияние сферы туристских услуг и других отраслей экономики материального производства и сферы услуг. Степень такого влияния зависит от сложившейся структуры народнохозяйственного комплекса в целом, конкретно-исторических и рыночных условий развития региона. Несмотря на значительное влияние других отраслей, развитие туризма зависит от обеспечения эффективных организационно-экономических условий см. рис., которые достигаются путем решения задач государственной политики в области регулирования регионального туризма []. 5

152 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Оскенбаев Е.С., Исабеков Б.Н. Структуризация и организационно-экономические условия... Рис.. Система организационно-экономических задач органов государственного управления в развитии регионального туризма Оценка эффективности политики регулирования регионального туризма потребовала исследования наиболее существенных направлений в каждом из рассмотренных блоков. Анализ российского и зарубежного туристского законодательства позволил выявить положения, которые в российских нормативных актах, регулирующих туристскую деятельность, ранее не рассматривались, а именно: создание системы гарантий выполнения туристской программы, разработка квалификационных требований для профессиональных туристских кадров и включение их в нормативы лицензирования туристских фирм, разработка положения об ответственности за недостоверность рекламы туристских услуг. Важной задачей является упорядочение отношений собственности в сфере туристских услуг. В работе подчеркивается приоритетность частной формы собственности в развитии регионального туризма. Именно частный бизнес прежде всего, малое и среднее предпринимательство ориентирован на оптимальное использование имеющихся ресурсов, высокую степень ответственности за эксплуатацию туристских возможностей территории [3]. Исследование условий хозяйствования государственных и частных туристских фирм Республики Башкортостан показало, что государственные предприятия, как правило, оказываются менее эффективными, чем частные, имеют более низкую прибыльность, обладают слабой восприимчивостью к инновациям и неоправданно большим управленческим аппаратом. Это подтверждают и мировые тенденции, где роль государства сводится к развитию социальной и институциональной инфраструктуры туризма. Следовательно, государство, создавая стимулирующие условия для частного бизнеса, без существенных финансовых затрат добивается двоякой цели: роста экономики и доходной части бюджета, с одной стороны, и развития регионального туризма с другой. Важным для регионального туризма многими исследователями признается его программно-целевое развитие. При том отмечается 5

153 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Оскенбаев Е.С., Исабеков Б.Н. Структуризация и организационно-экономические условия... приоритетность государственной финансовой поддержки туристского предпринимательства, связанной с вложением немалых государственных средств кредитные льготы, субсидии, освобождение от налогов, пошлин и т.д.. В работе сделан вывод о нецелесообразности применения таких затратных форм поддержки в современных российских условиях. По мнению автора, ведущая роль должна принадлежать более эффективным экономическим формам такой поддержки, в частности налоговым кредитам, налоговому и таможенному льготированию, организации целевых инвестиционных фондов, государственным гарантиям по кредитам и лизинговым операциям, а также льготному использованию государственной собственности. ЛИТЕРАТУРА. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М Финансы и статистика с.. Веретехин Л.В. Внедрение зарубежного опыта в менеджмент туристических предприятий //Экономика и управление Валиев М.Ш. Социально-экономические предпосылки массового развития международного туризма //Сервис в XXI столетии. Материалы региональной научно-практической конференции. Уфа: Издательство ДизайнПолиграфСервис ,3 п.л. 53

154 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 С.Д. ТАЖИБАЕВ доктор экономических наук, профессор МКТУ им. А.Ясави А.Д.КУРМАНГАЛИЕВА соискатель МКТУ им.а.ясави ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА Мақалада денсаулық сақтау жүйесін институционализациалау концепциясы мен оны қалыптастыру механизмі ұсынылып отыр. This aicle concens wih he concep of insiuionalizaion of public healh sysem and mechanisms of is fomaion Основным документом, который будет определять системные решения существующих проблем в отрасли на ближайшие 3 года, является Стратегический план Министерства здравоохранения на годы []. В основу стратегического плана взяты антикризисная программа правительства и основные стратегические документы Республики Казахстан. При его разработке был изучен передовой опыт стратегического планирования стран с бюджетной моделью финансирования, таких как Австралия, Канада, Новая Зеландия, а также учтены показатели Глобального индекса конкурентоспособности. Расходы республиканского бюджета на реализацию Стратегического плана в 009 году предусмотрены в объеме 99,5 миллиардов тенге; в 00 году - 4,6 млрд. тенге, а в 0 году 368,9 млрд. тенге. В целом, основные расходы на период 00-0 годы, будут связаны с необходимостью выстраивания оптимальной инфраструктуры здравоохранения, поэтапным внедрением тарифообразования; методики, стимулирующей развитие конкуренции среди поставщиков медицинских услуг, совершенствования клинико-затратных групп, механизмов фондодержания и двухкомпонентного подушевого норматива в организациях здравоохранения. Учитывая интересы как государства, так и отдельного конкретного человека, а также мировой опыт, сформированы 4 индикатора «конечной цели»:. Улучшение показателей здоровья населения.. Повышение эффективности системы здравоохранения. 3. Отзывчивость системы здравоохранения. 4. Справедливость финансового взноса. Таким образом, для обеспечения эффективной реализации программ реформирования и устойчивого развития здравоохранения, очевидно, необходимы следующие компоненты: 54

155 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... - стратегическое планирование и управление; - эффективное и рациональное финансирование; - качественная нормативная база; - передовая научно-методологическая база; - современная институциональная база развития. Последний компонент представляется особенно важным, так как опыт прошлых лет подтверждает, что без институциональной поддержки многие, даже очень востребованные реформы, не продвигаются. Очень часто между генераторами реформ и исполнителями различных функций здравоохранения возникал «вакуум» и поставленные задачи не трансформировались в обоснованные проекты, не могли быть качественно реализованы. Очевидно, что в РК необходимы национальные институты развития отрасли здравоохранения в рамках развития социальных секторов экономики. Целью этих институтов должно стать научное, организационнометодологическое, образовательное и финансовое обеспечение реформирования и устойчивого развития системы здравоохранения РК. На сегодняшний день эти функции осуществляются в основном Министерством здравоохранения, несколькими государственными научными центрами РГП «Институт развития здравоохранения» и др., а также в существенном объеме международными организациями ВОЗ, ЮНИСЕФ, USAID, Здравплюс. Однако для более устойчивого и динамичного развития здравоохранения республики необходимо в ближайшие годы существенно усовершенствовать собственную национальную институциональную базу развития здравоохранения путем создания новых государственных и негосударственных организаций неправительственных, некоммерческих и коммерческих институтов. Институционализация системы здравоохранения Казахстана, на наш взгляд, требует комплексного решения концептуальных задач, состоящих из следующих блоков: Блок. Создания Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан. Блок. Улучшения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Блок 3. Развития государственно-частного партнерства в Республике Казахстан. Блок. Создание Национальной системы здравоохранения НСЗ продиктовано необходимостью системных преобразований здравоохранения, направленных на улучшение здоровья граждан. Целью создания Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан является формирование конкурентной среды оказания медицинских услуг; свободный выбор пациентами врача и медицинской организации; прозрачности процесса оказания медицинских 55

156 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... услуг; ориентация на конечный результат; внедрение солидарной ответственности государства, работодателя и гражданина. Создание Единой НСЗ предполагается реализовать в два этапа. -й этап - с 00 по 05 годы создание единого плательщика гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; централизация оплаты на стационарное и стационарозамещающее лечение заболеваний за исключением инфекционных, туберкулезных, психиатрических, с областного на республиканский уровень. -й этап - с 06 по 00 годы установление баланса солидарной ответственности государства, работодателя и гражданина за индивидуальное и общественное здоровье. Реализация этой программы позволит обеспечить формирование конкурентной среды в медицинских организациях, закрепить механизм свободного выбора пациентом врача и медицинской организации, обеспечить прозрачность оказываемых медицинских услуг, устранить причины для возникновения коррупции, а также реализовать в Казахстане международные стандарты здравоохранения. Действующие сегодня нормативно-правовые акты не охватывают в полной мере отношения в области здравоохранения, которые имеют принципиальное значение для отрасли. Это межсекторальное и межведомственное взаимодействие, регулирование клинических исследований, детализация прав и обязанностей пациентов, этические аспекты деятельности здравоохранения, регулирование вопросов донорства, трансплантации органов и тканей. Новым документом необходимо предусмотреть внесение поправок в ряд законодательных актов Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс и др. с целью приведения их в соответствие с проектом Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Итак, приоритетные социально-экономические направления создания НСЗ РК должны состоят в следующем:. Проведение административной реформы в здравоохранении.. Непрерывное повышение качества медицинских услуг. 3. Совершенствование финансирования здравоохранения. Блок. Улучшение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ГОБМП. Динамика некоторых основных показателей здравоохранения свидетельствует о ежегодном увеличении бюджетных средств, направляемых в сферу здравоохранения. Например, в период с 004 по 009 гг. объем финансирования ГОБМП увеличился с 90,5 до 73, млрд. тенге. Вместе с тем это не нашло соответствующего отражения в показателях, характеризующих здоровье населения: практически не снижены, а по некоторым заболеваниям увеличились показатели смертности при 56

157 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... отдельных состояниях, возникающих в перинатальном периоде, увеличилось количество аномалий и пороков развития, от болезней органов дыхания, нет положительной динамики при онкологической заболеваемости. В связи с изложенным для решения указанных проблем предлагается улучшить систему ГОБМП. Основными составляющими улучшения системы ГОБМП являются:. Формирование конкурентной среды оказания медицинских услуг.. Свободный выбор пациентом врача и медицинской организации. 3. Прозрачность оказываемых медицинских услуг. Несмотря на ежегодное увеличение объема средств на оказание ГОБМП не претерпевает соответствующих позитивных изменений картина основных медико-демографических показателей и показателей, характеризующих здоровье населения. В связи с данными предпосылками в целях совершенствования ГОБМП и развития системы здравоохранения предлагается -х этапное внедрение рыночной модели здравоохранения: -й этап: централизация оплаты стационарной и стационарозамешающей помощи, первичной медико-санитарной помощи. Сроки реализации.0.0 г. Объемы средств, подлежащих централизации передача из местных бюджетов в республиканский: стационарная помощь тыс. тенге, первичная медико-санитарная помощь тыс. тенге. -й этап: внедрение механизма солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. В рамках данного этапа предлагается осуществление подготовительной работы накопление средств, принятие необходимых законодательных поправок, отработка механизма сооплаты в период гг., а в гг. внедрение сооплаты ее предлагаемый объем должен быть постепенно доведен до 30%. Кроме того необходима дифференциация ставки сооплаты, а также внедрение в этих целях накопительных счетов на примере Сингапура для отдельных категорий граждан. Например, необходимо определение источника накоплений: для работающих отчисления от заработной платы, для детей, студентов государственные отчисления к показателю МРП, для пенсионеров проценты от пенсии, для безработных проценты от размера адресной социальной помощи. Для реализации указанных задач местным исполнительным органам необходимо обеспечить перевод стационарных организаций из государственных учреждений в государственные казенные предприятия; в последующем необходима реорганизация государственных казенных предприятий в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения по мере их готовности, а формирование тарифов будет осуществляться с учетом амортизационных и капитальных затрат Министерству здравоохранения РК необходимо: а принять меры по реорганизации Комитета контроля качества оказания медицинских услуг и фармации в Комитет контроля и оплаты медицинских услуг; 57

158 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... б предусмотреть в Положении о Комитете контроля и оплаты медицинских услуг функции территориальных органов по финансированию медпомощи, стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи; г провестиа ккредитацию всех медицинских организаций претендующих на оказание ГОБМП. Блок 3. Государственно-частное партнерство ГЧП в системе здравоохранения, доказавшее свою эффективность в таких областях, как развитие транспортной инфраструктуры или защита окружающей среды, может быть столь же эффективно в борьбе с социально значимыми заболеваниями. Изучение мирового опыта позволяет выделить 5 основных направлений использования ГЧП в сфере здравоохранения..создание новых видов медикаментов и совершенствование существующих. В данной области ГЧП может сыграть существенную роль в развитии НИОКР в сфере здравоохранения, создания и развития научных центров и производственных лабораторий, которые будут разрабатывать новые перспективные виды медикаментов, а также совершенствовать существующие лекарственные препараты.. Улучшение доступа к фармацевтической продукции. Здесь ГЧП может использоваться, например, для расширения сетей аптек, развития компаний по производству фармацевтической продукции, способствовать распространению вакцин и лечебных препаратов. 3. Улучшение медицинских услуг. Возможными направления ГЧП в этой области могло бы стать развитие больниц, лечебных центров, санаториев и т.п., а также обеспечение их современным оборудованием, распространение передовых технологий. 4. Улучшение обмена информацией между медицинскими учреждениями и расширение доступа к информации в сфере здравоохранения. В данной сфере существует множество вариантов ГЧП. Например, в штате Миннесота в США создана специальная электронная сеть по обмену информацией, которая соединила докторов, госпитали и научные центры штата в сфере медицины. Такая информационная сеть позволяет получить мгновенный доступ к информации по каждому больному в случае возникновения экстренных ситуаций или при обычном лечении. Она же позволяет обмениваться информацией о последних достижениях в сфере медицины, о новом опыте и т.п. С использованием модели ГЧП также создаются специализированные информационные центры, библиотеки, электронные базы данных, проводятся семинары, лекции, публикуется специализированная литература. 5. Повышение качества услуг и совершенствование нормативно-правовой среды здравоохранения. В целом мировой опыт подсказывает, что ГЧП в здравоохранении используется в тех сферах, в которых рыночные механизмы не могут привлечь бизнес-сообщество и которые государство не имеет возможности самостоятельно профинансировать и эффективно организовать. Только объединение усилий обеих сторон создает возможности для воплощения в жизнь таких проектов, способных значительно улучшить ситуацию в области 58

159 Инструменты и критерий достижения цели Методы, способы и механизмы Эффективная система здравоохранения, направленная на формирование здоровой конкурентоспособной нации А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... здравоохранения, создать рабочие места, способствовать более устойчивому развитию местных сообществ. Для обеспечения работоспособности ГЧП необходимо обеспечение следующих условий:. Партнерство действует в соответствии с национальными приоритетами в сфере здравоохранения, дополняя, а не дублируя государственные инициативы, соответствующие специфике национальной системы здравоохранения.. Все партнеры согласны вносить вклад в достижение общих целей и решение общих задач, несмотря на различие целей и задач. 3. Партнеры заинтересованы вносить соответствующий вклад, совместно нести риски и содействовать процессу принятия решений. Лишь в этом случае существование партнерства не является формальностью, обеспечивая вклад в улучшение здравоохранения. Партнеры вовлекаются на основе их заинтересованности в долгосрочных отношениях, уровня знаний и опыта. 4. Источники финансирования ясно определены на долгосрочную перспективу; в случае одновременного привлечения государственных и частных источников финансирования организованы соответствующие структуры, способные управлять финансовой частью проекта. 5. Организовано эффективное управление с целью снижения операционных издержек межсекторных отношений, управляющие структуры способны длительное время обеспечивать процесс сотрудничества. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, общий механизм развития НСЗ в условиях рынка должен состоять из функциональных блоков, целей, инструментов и критериев достижения цели, методов и механизмов их реализации см. рис.. экономический организационно-управленческий социальный информационный мотивационный контролирующий координирующий технологический институциональный Примечание - Разработано автором Рисунок -Общий механизм управления национальной системой здравоохранения Казахстана 59

160 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... Данные 9 элементов механизма НСЗ определяют целостность системы. Рассмотрим задачи экономического механизма НСЗ. Основная цель экономического элемента - достижение эффективности медицинской деятельности и учреждений. Основные инструменты достижения цели общеэкономические показатели. Финансовые инструменты. Основными критериями при получении медицинских услуг являются доступность ценовая, территориальная, транспортная, снижение совокупных затрат, повышение качества лекарства, питание, диагностическое и медицинское оборудование, квалификация врачей, медицинские технологии, комфорт пребывания в стационаре. Организационно-управленческий основная цель заключается в совершенствовании организации управления, подготовка высококвалифицированных менеджеров образования и науки в СЗ. Основные инструменты уровень иерархичности организационной структуры. Степень самоорганизации. Форма организации. Показатели технико-технологического развития. Критерии достижения цели повышение уровня организации управления. Социальный - поддерживает неплатежеспособный спрос в медицинских услугах, который достигается путем бесплатного государственного гарантирования медицинского обслуживания населения. Основные критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья - снижение уровня заболеваемости и смертности. Информационный - создание и внедрения глобальных и локальных медицинских информационных систем. Показатели затраты на создание информационный системы здравоохранения, уровень и полнота охвата населения. Критерий повышения уровня - информированность потребителей в имеющихся медицинских услугах. Мотивационный удовлетворение запроса населения и участников системы на ведение здорового образа жизни. Инструменты и критерии достижения цели безопасность здоровья, социальные потребности, потребности в самоорганизации и самореализации. Критерий степень удовлетворения растущих потребностей в профилактике и ведении здорового образа жизни, повышение уровня медицинской культуры. Контролирующий обеспечение измерения состояния здоровья и выработка регулирующего воздействия на процесс управления. Показатели мониторинг здоровья, проверка, учет и анализ. Критерий оценка уровня мониторинга индикаторов качества и результативности медицинской помощи; рассогласования между заданными индикаторами здоровья и фактическими результатами; уровень прозрачности системы государственного контроля. Координирующий обеспечение согласования интересов и взаимодействия субъектов системы здравоохранения. Показатели усиление взаимодействия между различными функциональными звеньями 60

161 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Тажибаев С.Д., Курмангалиева А.Д. Организационно-экономический механизм... СЗ. Достижение необходимого уровня координации через организационные преобразования. Критерий повышение степени согласованности. Технологический - обеспечивает инновационную направленность СЗ. Основные технико-экономические показатели фондовооруженность, фондоемкость и т.д. Критерий - уровень внедрения инновационных технологий в СЗ. Институциональный - служит для учета всей совокупности субъектов системы здравоохранения, чьи действия способны вызвать долгосрочный рост. Показатели - социальные нормы и индикаторы здравоохранения, ценности, установки и санкции за отступление от них, базовые идеи, концепция, правовые нормы будущей организации, а также выработка институциональных ограничений механизма ее создания или трансформации. Критерий достижение неформальных правил, принципов, норм и установок, программ и стратегий, регулирующих СЗ. Реализация Концепции позволит создать Единую национальную систему здравоохранения и будет способствовать повышению престижа национального здравоохранения. Главной идеологией предлагаемых мер должен стать реальный перенос приоритета на профилактическую направленность служб здравоохранения, ориентация системы на пациента и конечный результат, повышение доверия к системе здравоохранения через гарантии безопасности и нового уровня качества услуг, повышение эффективности использования ресурсов государства, формирование Культа собственного здоровья, формирование новой формации кадров и мотивирования труда. ЛИТЕРАТУРА. Стратегический план Министерства здравоохранения Республики Казахстан на годы г. Астана-008 г. Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 008 года 3 //Казахстанская правда февраля. 6

162 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ә.М.ДЖУМАНОВ экономика ғылымдарының докторы, профессор Ә.Т.ЯХИЯЕВ А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі АЙНАЛЫМ АКТИВТЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ, ЖІКТЕЛУІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАЙТЫН ФАКТОРЛАР В данной статье авторы рассматривают некоторые аспекты истории и формирования научного термина «оборотные активы». Помимо этого, авторами представлены анализ и систематизация основных факторов, определяющих классификацию оборотных активов. The auhos of his aicle pesen some hisoical aspecs of fomaion of he scienific em ciculaing asses. Analysis and he sysem of main facos defining he classificaion of ciculaing asses have been pesened by he auhos as well. Кәсіпорын қызметінде айналым активтері ерекше рөл атқарады. Олар туралы ескерту алғашқы рет Аристотельдің еңбектерінде б.ғ.д. ІVғасыр кездеседі. Мүліктің жағдайын талдауды Аристотель бірінші болып әрекет жасады. Осының салдары болып экономиканың қосымша бағыты хрематистика туындады. Аристотель оның екі түрін бөліп қарастырды: біріншісі, шаруашылықты жүргізу үшін «қажетті» қорлармен қамтылуды зерттейді; екіншісі осы қажеттіліктен аса жинақтауға мақсатталған. Демек, айналым активтерді қалыптастыру, пайдалану және үлестіру мәселелері қоғамды ежелгі кезеңнен бастап толқытқан. Адамзаттың көпғасырлы тарихында оларға деген көптеген көзқарастар қалыптасқан. Бүгінгі күнде айналым активтерін пайдаланудың тиімділігі маңызды мәселелердің бірі болып танылады, өйткені дәл олардың мөлшеріне, құрамына, құрылымына, динамикасына және пайдаланудың тиімділігіне кәсіпорын қызметінің ырғақтылығы, оның қаржылық жағдайы, бәсекеге қабілеттілігі, инвестициялық тартымдылығы тәуелді. «Айналым активтері» ұғымын пайдаланумен байланысты мәселелер қатарына олардың экономикалық мазмұнына деген әр түрлі көзқарастардың болуы жатады. Бүгінгі күні экономистердің көпшілігі «айналым активтері», «айналым құралдары» және «айналым капитал» терминдерін синоним ретінде қолданады. -кестені талдай отырып, әрекет етіп тұрған «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ж. 34 ҚР заңына сәйкес айналым активтері туралы ақпарат қорлары, дебиторлық берешек, ақша қаражаттары және өзге де айналым активтері туралы мәліметтер арқылы бухгалтерлік баланстың І бөлімінде көрсетіледі. Ертерек, ХХ ғасырда, қазақстандық есептік-аналитикалық тәжірибесінде «айналым құралдары» ұғымы кең қолданылатынын атап кету керек. Олар бір өндірістік цикл шеңберінде пайдаланатын қаржылық ресурстардың мүліктік объектілерге салымдары болып танылатын. Олардың айрықша белгісі жоғарғы жақ ұйымдардың қаржыландыруы және пайдалануын қадағалау мүмкіндігі. Айналым құралдарына мынадай 6

163 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джуманов А.Е., Яхияев Ә.Т. Айналым активтерінің экономикалық маңызы, жіктелуі және... элементтер жататын: тауарлы-материалдық құндылықтар өндірістік қорлар, дайын өнім, басқа да материалдық-заттық элементтер және ақша қаражаттары дебиторлық берешек, қысқа мерзімді қаржылық салымдар және т.б.. Бұл термин әкімшілік-әміршілік экономикасында кең қолданылған. «Айналым құралдарына» синоним ретінде «ағымдағы активтер» ұғымы пайдаланылған. Деректерді зерттеу негізінде экономикалық әдебиеттегі және мерзімді басылымдардағы көзқарастар бойынша «айналым активтері», «айналым құралдары» және «айналым капитал» синоним сөздер болып табылмайды деп қорытынды жасауға болады. Олардың элементтерін топтастыру бұның негізгі ерекше белгісі болып табылады. Айналым активтер бухгалтерлік баланстың талаптарына сәйкес шаруашылық субъектінің шаруашылық құралдарының белгілі бір бөлігін топтастыруды көрсетеді; айналым құралдары өз құрамына тек екі элементті қосады: тауарлы-материалдық құндылықтарды және ақша қаражаттарын. Айналым капиталының элементтерін топтастыру өндіріс циклының логикалық кезектілігімен түсіндіріледі. Салыстырылып отырған түсініктемелер әр түрлі әдіспен топтастырылған бірдей элементтерді қосады, бұл олардың экономикалық мазмұнын өзгертеді. Есептік-аналитикалық ақпаратты пайдаланушылардың назарын осыған аудару қажет. Бүгінгі таңда, кәсіпорынның айналым активтерінің экономикалық мазмұнын жан-жақты ашып көрсететін көзқарастың жоқ екендігін атап кету керек. Көп жағдайда айналым активтерінің айналым капиталымен тығыз өзара байланыс аталады, авторлардың көпшілігі оларды синонимдер деп есептейді. Осы пікірдің шынайлығын тексеру мақсатында «айналым капитал» ұғымының эволюциясын қарастырдық. Ол ең алғаш рет экономикалық процестердегі өзара байланыстар туралы бірінші үзінді білімнің қалаптастасуы кезінде XVІІ-ХVІІІ ғғ. пайда болды. Сол кезде Ф.Кенэ жж. физиократ-экономисттердің мектебі еңбектерінде капиталдың экономикалық рөлін түсіндіру және кейінде «негізгі және айналым капитал» болып орныққан ғылыми айналысқа түсініктерді енгізу туралы ой туындады. Соңынан оның капиталды пайдалануына байланысты негізгі және айналым деп бөлу идеясын классикалық экономикалық мектептің өкілі А.Смит қолдады. Оның көзқарасы бойынша айналым капиталға «өмір қаражатының, шикізат және материалдардың, дайын, бірақ әлі сатылмаған өнімнің қорлары» жатады. А.Смит ақша қаражатын айналым капиталына қоспады, өйткені оның түсінігі бойынша олар негізгі капиталға жатуы мүмкін болды. А.Смиттің көзқарастары бойынша айналым капиталының элементтері түпкі өнімнің «пісіп жетілуінің» вызревание алуан сатылары болып табылады: басында бұл шикізат және материалдардың қорлары, кейіннен дайын өнімнің қорлары, ең соңында түпкі тұтынушының қолындағы тұтыну игіліктердің қорлары. Өздерінің зерттеулерінде айналым капиталын атап кеткен келесі 63

164 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джуманов А.Е., Яхияев Ә.Т. Айналым активтерінің экономикалық маңызы, жіктелуі және... экономист-ғалымдар болып социалист-рикардиандықтар болды. Олардың бір өкілі Т.Годскин Өзінің еңбектерінде ол айналым капиталының ерекшелігін атап кетті: шикізат, материалдар, шалафабрикаттар және т.с.с. қорлар ұдайы жаңарып тұрады, яғни тиісті еңбек өнімдерінің өндірісі бір мерзімде және қатар орын алады, және қоғамның дайын өнімін жасайтын көрінбейтін конвейірді құрады. Экономикалық ілім тарихында «айналым капитал» ұғымын пайдаланудың көп әрекеттерінің болғанын атап кеткен жөн. Бүгінгі күні осы ұғымға өтудің келесі әрекетін байқап отырмыз. Кәсіпорынның «айналым капитал» ұғымын пайдаланудың әрқилы пайдаланушылардың әртүрлі мүдде бойынша пайдалануы кәсіпорынның сол жалпы талапқа сай келуі үшін оның қызметіне капиталдың жеткілікті болғаны абзал. Сондықтан олардың негізгі талабы басқа жағдайлары бірдей болғанда:кәсіпорыннан алған меншік капиталы мен басқа инвестициясы туралы ақпараттар олардың қанағаттандыруы тиіс. Бұл ереже барлық пайдаланушылардың мүддесіне ортақ әрі сай келетін ақпарат болып саналады. Жалпы алғанда, пайдаланушылар келесі ақпараттарға мүдделі болып келеді. Есеп берудің мәліметтері Экономикалық ресурстарды активтер құрылымы Қаржылық құрылымы кәсіпорынның қарызы мен меншік капиталының ара қатынасы Өтемділік пен төлем қабілет-тілігінің коэффиценті Рентабельділік пен іскерлік белсенділігінің коэффиценті Қаржылық жағдайының өзгеруі Пайдалылығы Кәсіпорынның табыс алу қабілетін бағалау және болашақта болатын ақша қаражаты Қарыз қаражаттарының келешекке қажеттілігін бағалау және болашақта алынатын пайда мен ақша қаражатын мүдделі тараптардың арасына тарату; кәсіпорынның сырттан инвеститцияны тартудың потенциялдық икемділігін бағалау Өз міндеттемесіне жауап беретін кәсіпорынның ұзақ және қысқа мерзімдегі қарыздарын төлеу қабілеттілігін бағалау Кәсіпорынның ресурстарын пайдалану тиімділігін бағалау Қаржылық, инвестициялық, оперативтік қызметінің нәтижесінде, кәсіпорынның алған ақша ағынын бағалау; кәсіпорынның келешектегі ақша қаражаттарына қажеттілігін болжау. Қаржылық есеп беру өзара байланысты, өйткені ондағы шаруашылықтың бір ғана операциясы әртүрлі фактімен көрініс табады. Әрбір есеп беру әртүрлі ақпаратты береді, ал оны сол немесе басқаша күйінде шаруашылық жүргізуші субъект пайдаланады. Қаржылық есеп пайдаланушылар үшін айқын, түсінікті болуы және барлық мәнді ақпараттарды ашуы тиіс. Қажет болған кезде түсініктеме 64

165 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джуманов А.Е., Яхияев Ә.Т. Айналым активтерінің экономикалық маңызы, жіктелуі және... хаттамасында жазбасында баптардың жіктемесі мен ақша қаражаттары туралы қосымша мәліметтер арқылы олардың мазмұнын түсіндіру керек. Қаржылық есеп беруде заңды тұлғалардың атауы, тұрған жері, есеп беру кезеңі мен күні көрсетілуі тиіс. Сондай-ақ, ұйымның қызмет түрі, заңды нысаны, өлшем бірлігі көрсетілуі тиіс. Қаржылық есеп беру өткен кезеңдердің мәліметтерімен салыстырылады. Есеп беру Қазақстан Республикасының валютасында жасалады, өлшем бірлігі - мың теңге. Жылдық есеп берудің есептік кезеңі болып толық календарлық жыл саналады; ал жаңадан құрылған субъектілер үшін заңды тұлға ретінде статусын алған күннен бастап есепті жылдың 3- желтоқсанына дейін саналады. Меншік иесінің есеп берудің басқа да кезеңдігін белгілеуге құқығы бар жылына бір реттен кем болмауы керек. Қаржылық есеп берудің элементтері. Қаржылық есеп беру мәміленің және басқа да оқиғаның нәтижесін классқа топтастырып, экономикалық мазмұнына сәйкес көрсетіледі. Экономикалық мазмұн қаржылық есеп берудің элементтері болып табылады. Актив - бұл құндық бағасы бар субъектінің құқығы мен жеке мүліктік және мүліктік емес игілігі. Активтер болашақта жүзеге асатын экономикалық олжа ретінде көрсетіледі. Ол өткен мәміленің немесе басқа оқиғаның нәтижесі болып табылады, бірақ ол өздігінен активтің пайда болуына әкілмейді. Актив өнімді жұмысты, қызметті өндіру үшін, сондай-ақ өндірісті басқару және басқа мақсаттар үшін пайдаланылады. Болашақ экономикалық олжа ретінде жүзеге асатын активтер өндірісте және күрделі құрылыста сатылуы немесе басқа активтерге айырбасталуы, кәсіпорынның міндеттемесін өтеу үшін қолданылуы, меншік иелерінің арасында бөлінуі мүмкін. Активтердің физикалық нысаны да бар болуы мүмкін ғимараттар, қондырғылар, машиналар т.б. және ондай нысаны болуы да мүмкін лицензия, «ноу-хау», гудвилл және т.б.; сондай-ақ активтер дебиторлық қарыз іспеттес те болып келуі мүмкін. Шаруашылық жүргізуші субъектінің активтерге меншік құқығы болуы да және оның болмауы да мүмкін жалға берілген мүліктер, консигнацияға немесе қайта өңдеуге қабылданған тауарлар т.б., бірақ сол активтер кәсіпорынның өз меншігіне жатпаса да, олардың сақталуын қамтамасыз етеді және оларды пайдаланудан алынатын олжаны бақылай алады. Жаңа активтерді жасау мен оларға жұмсалған шығыстардың арасында тікелей байланыс болады, бірақ олар уақыт кеңістігінде әр уақытта бір-бірімен тұспа-тұс келе бермейді мысалыға, аяқталмаған құрылыс, көп жылдық екпе ағаштарын егу және негізгі табынды қалыптастыру. Бұл жағдайда шығын тек болашақ олжаны іздестіру үшін жасалғандығын көрсетеді пайдалануға берілген объектіден, көп жылдық екпе ағаштарын пайдаланудан, малды өсіруден, бірақ бұл активтердің түпкілікті өз арналымдарына сәйкестігін көрсетпейді. 65

166 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джуманов А.Е., Яхияев Ә.Т. Айналым активтерінің экономикалық маңызы, жіктелуі және... Міндеттемелер - бұл өткен мәміленің нәтижесі, ол жүзеге асқандықтан қарызданушының міндеттемесінің пайда болғанын, белгілі бір әрекеттің кредитор пайдасына жасалатындығын көрсетеді: қарызды төлеу немесе одан бас тарту, ал кредитор қарызданушыдан өз міндеттемесін орындалуын талап етуге құқығы бар. Міндеттеменің осы шақтағысы мен болашақтағысының жігін ашу қажет. Субъекттің болашақта активтерді алу ниеті міндеттеменің пайда болуына әкелмейді. Міндеттеме тек актив алынған кезде немесе субъект келісім-шарттық қатынасқа отырған кезде пайда болады. Міндеттеме оны төлеу жолымен өтеледі, немесе басқа активті берген кезде жойылуы мүмкін. Сондай-ақ міндеттемеден кредитордың өзі бас тартқан кезде ол өтелген болып саналады сот шешімі бойынша, немесе іздестіру мерзімі өтіп кетсе. Меншік капиталы - бұл субъекттің міндеттемесі шегерілген активі. Бухгалтерлік есепте ол бірнеше класқа бөлінеді: жарлық капиталы, қосымша төленген капиталы, резервтік капитал, таратылмаған табыс. Қаржылық есеп беруді пайдаланушылар үшін бұндай бөліну, шаруашылық қызметін талдаған кезде қажет. Егер де баланс пассивінің құрлымында меншік капиталының үлес салмағы көп болса, онда ол субъектінің қаржылық жағдайының тұрақтылығын көрсетеді. Қаржылық нәтижесі - бұл есепті жылдағы кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі шығыс пен табыстың айырмасы. Қаржылық нәтижесін өлшеу элементі: табыс пен шығыс болып табылады. Табыс - бұл есепті кезеңдегі активтердің өсуі, не міндеттемелердің азаюы; шығыс - бұл есептік кезеңде активтердің азаюы, не міндеттердің көбеюі. Бұл жерде иеленушілердің жарлық капиталына салған салымы субьекттің табысы болып табылмайды, ал субъект иелеріне меншік капиталын тартып беру - шығыс болып танылады. Кәсіпкeрлік қызметінің мүліктік объектілеріне инвестицияланатын, айналым активтер формасына өтетін кәсіпорын капиталының бір бөлігін меншікті және тартылған көздерінен айналым капиталы деп түсінеді. Демек, кәсіпорын қызметінің нәтижелік көрсеткіштерінің өсуімен байқалатын оң экономикалық нәтижеге қол жеткізу мақсатымен инвестицияланған айналым капитал есебінен құрылған материалдықөндірістік қорларды, дебиторлық берешекті және ақша қаражатын кәсіпорынның айналым активтері деп түсіну қажет. ӘДЕБИЕТТЕР. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами теория и методология. - Алматы: Экономика, 000. С Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы ж., Сейдахметова Ф.Б. Учет, аудит и анализ в информационных системах маркетинга теория и методология Алматы: С

167 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Л.И.ШИБАРШОВА доктор экономических наук, профессор университета «Мирас» ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА Мақалада қазынашылық жүйесінде шоғырланған ақпараттық технологияларды қолданудың өзекті мәселелері қарастырылған. The aicle deals wih some impoan poblems in he employmen of infomaional and communicaional echnologies in easue aciviy. Особенно актуальным становится сегодня применение ИКТ в области макроэкономического регулирования страны, в частности, налоговобюджетного регулирования. Во всех макроэкономических организациях Министерстве экономики, Министерстве Финансов, Национальном банке и других основной проблемой всегда являлись объемы информации, которую необходимо собирать, надежно хранить и оперативно обрабатывать. Такая же проблема характерна и для Казначейства. Одним из важнейших направлений повышения эффективности работы Казначейства является использование информационно-коммуникационных технологий ИКТ. Актуальность внедрения, развитие и широкое применение информационных и коммуникационных технологий является глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий. Построение грамотной структуры управления, создание эффективной вертикали принятия решения и системы контроля напрямую зависят от состояния информационных технологий, от их эффективности, производительности, безопасности, надежности и других не менее важных показателей. Информационная система Казначейства обеспечивает сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач. Задача информационной системы Казначейства состоит в том, чтобы помочь в согласовании и обеспечении взаимодействия казначейских органов всех уровней, в их оперативном информационном обеспечении, автоматизации основных операций, осуществляемых в рамках бюджетного процесса. Предварительно рассмотрим соотношение между информационной технологией и информационными системами. Информационная технология является процессом, состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Основная цель информационной технологии - в результате целенаправленных действий по переработке первичной информации получить необходимую для пользователя информацию. Информационная технология является более емким понятием, отражающим современное представление о процессах преобразования информации в информационном обществе. В умелом сочетании двух 67

168 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Шибаршова Л.И. Об использовании информационно-коммуникационных технологий... информационных технологий - управленческой и компьютерной - залог успешной работы информационной системы []. Среди множества факторов, определяющих совокупность свойств конкретной информационной системы, можно выделить три основных: технический уровень системы; характер обрабатываемой информации; целевые функции, т.е. круг задач, для решения которых данная система предназначена. Для любой информационной системы процессы, обеспечивающие ее нормальную работу, условно, можно представить в виде схемы, состоящей из блоков: ввод информации из внешних или внутренних источников; 68 обработка входной информации и представление ее в удобном виде; вывод информации для представления потребителям или передачи в другую систему; обратная связь - это информация, переработанная служащими Казначейства для коррекции входной информации. Информационная система определяется следующими свойствами: любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих принципов построения систем; информационная система является динамичной и развивающейся; при построении информационной системы необходимо использовать системный подход; выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой принимаются решения; информационную систему следует воспринимать как человекокомпьютерную систему обработки информации. Современные информационные системы придают Казначейству ряд новых возможностей и качеств, которые прежде были просто недоступны, в частности информационная система может способствовать: получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.; освобождению сотрудников Казначейства от рутинной работы за счет ее автоматизации; обеспечению достоверности информации; замене бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты, что приводит к более рациональной организации переработки информации на компьютере и снижению объемов документов на бумаге; совершенствованию структуры потоков информации и системы документооборота Казначейства и т.д. Важнейшей составляющей инфраструктуры современного Казначейства является интегрированная информационная система Казначейства, основной функцией которой видится автоматизация, согласование и обеспечение взаимодействия казначейских органов всех уровней и их оперативное информационное обеспечение. Прежде, чем приступить к обсуждению информационной системы управления государственными финансами, структуры и функциональных подсистем интегрированной информационной системы Казначейства, рассмотрим

169 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Шибаршова Л.И. Об использовании информационно-коммуникационных технологий... понятие информационных систем ИС, их специфику, классификацию, историю их создания, вопросы проектирования. ИС можно разделить на системы больших масштабов глобальные, средних региональные или зональные и малых местные или локальные. Малые локальные системы могут объединяться, образуя ассоциации сетей. Таким образом, создаются системы более крупного масштаба, в частности региональные, а при дальнейшем объединении и глобальные ИС. В зависимости от вида средств, методов и алгоритмов управления можно выделить ИС с централизованным и распределенным управлением. При этом могут выполняться как жесткие фиксированные, так и гибкие адаптивные алгоритмы управления ИС, учитывающие многочисленные факторы. ИС можно классифицировать по способу обработки информации и по области применения. Необходимо отметить, что любая конкретная ИС может характеризоваться совокупностью свойств, присущих отдельным выделенным видам ИС. В то же время в зависимости от области применения ИС каждая система будет обладать своими особенностями. Особое место занимают интегрированные информационные системы, целью создания которых явилось объединение множества средств обеспечения функционирования целого ряда взаимосвязанных задач, характерных для заданной предметной области. Данные системы предполагают самодостаточность при организации деятельности Казначейства. Включают в свой состав единую информационную базу базы и банки данных, склады данных, систему резервного копирования, средства организации деятельности сотрудников различных уровней специализированное автоматизированное рабочее место - АРМ, а также транспортную среду для передачи информации между, как отделами организации, так и удаленными офисами. Автоматизированное рабочее место АРМ, или, в зарубежной терминологии, «рабочая станция» wok-saion, представляет собой место пользователя-специалиста той или иной профессии, оборудованное средствами, необходимыми для автоматизации выполнения им определенных функций. Классификация АРМ Казначейства по функциональному признаку: АРМ административно-управленческого персонала Казначейства, АРМ специалиста в области исполнения бюджета, АРМ производственно-технологического назначения. Классификация АРМ Казначейства по видам решаемых задач: информационно-вычислительные АРМ, АРМ подготовки и ввода данных, Информационно-справочные АРМ, АРМ бухгалтерского учета, АРМ статистической обработки данных, АРМ аналитических расчетов. Классификация АРМ Казначейства по режиму эксплуатации: АРМ одиночного режима эксплуатации, АРМ группового режима эксплуатации, АРМ сетевого режима эксплуатации []. Требования, предъявляемые к казначейской системе исполнения государственного бюджета Республики Казахстан, вытекают из стремления 69

170 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Шибаршова Л.И. Об использовании информационно-коммуникационных технологий... вывести ее на уровень аналогичных систем передовых стран мира при помощи технических средств и сделать системой, которая позволяла бы исполнительным органам государственной власти в любой момент получить неискаженную информацию о состоянии доходной и расходной частей бюджета и выработать на основе этой информации оптимальные и эффективные управленческие решения. С появлением определенных требований к казначейской системе исполнения государственного бюджета возникло понятие "информационные технологии" для Казначейства. В кибернетическом смысле это понятие подразумевает совокупность автоматизированных способов сбора, обработки и передачи сведений об исполнении государственного бюджета по телекоммуникационным сетям, объединяющим всех или, по крайней мере, основных участников процесса. При системном рассмотрении проблем развития информационных технологий, обслуживающих процесс исполнения государственного бюджета, необходимо учитывать следующее. Элементы казначейской системы исполнения государственного бюджета представляют собой учреждения и органы различных ведомств. В этих учреждениях и органах имеются свои внутренние информационные технологии. Рассмотрим возможность и последствия сотрудничества специалистов банка и Казначейства. Целесообразность "стыковки" двух ведомственных систем обработки расчетных данных через автоматизированные рабочие места АРМ, установленные в районных отделениях Казначейства, с тем чтобы осуществлять платежи из государственного бюджета, используя возможности автоматизированной системы банковских расчетов. Цель такой "стыковки" видится в том, чтобы в экспериментальном порядке отработать модель взаимодействия органов Казначейства и учреждений Банка в процессе электронного обмена технологической информацией с использованием действующей банковской телекоммуникационной сети. Разрабатываются программные комплексы, позволяющие производить электронный обмен информацией между подразделениями Банка и Казначейством: так обеспечивается передача из Казначейства в банк заверенных электронно-цифровой подписью платежных поручений как известно, в Узбекистане принят закон об электронной подписи, и Казначейство получает информацию о списании средств с расходного счета и о количестве принятых или не принятых к исполнению документов. Появилась также возможность с помощью АРМ просматривать в режиме реального времени остатки средств на казначейских счетах. Существующие АРМ оператора Казначейства показывают способность последнего обеспечивать двусторонний электронный обмен информацией между отделением Казначейства и банковским учреждением. Благодаря такому обмену стало технически возможным проведение следующих операций: расчетное обслуживание в режиме реального времени счетов распорядителей бюджетных средств через лицевые счета, открытые 70

171 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Шибаршова Л.И. Об использовании информационно-коммуникационных технологий... им в казначейских органах; прием в казначейские органы информации о поступивших от налогоплательщиков суммах налогов для их учета и распределения по бюджетам всех уровней; объединение вышеназванных операций и их осуществление в режиме единого счета Казначейства. Операции на казначейских счетах можно считать завершенными лишь при получении Казначейством всех необходимых подтверждающих документов. Сегодня для этого по-прежнему используется рутинная технология с использованием бумажных носителей. В то же время все подтверждающие документы, заверенные электронно-цифровой подписью, могут при помощи того же АРМ, подключенного к АСБР, передаваться в Казначейство по телекоммуникационной сети. Для этого нужна соответствующая методологическая проработка операций на межведомственном уровне. Основным назначением интегрированной информационной системы Казначейства является комплексная автоматизация, согласование и обеспечение взаимодействия казначейских органов всех уровней, их оперативное информационное обеспечение, автоматизация основных операций, организация системы связи и передачи данных о деятельности различных организаций и подразделений, осуществляемой в рамках бюджетного процесса, на основе единого правового, методологического и информационного пространства. Основными целями создания интегрированной информационной системы Казначейства являются повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет: обеспечения лиц, принимающих решения, полной, достоверной, оперативной и детализированной до требуемого уровня информацией обо всех необходимых им аспектах исполнения бюджетного процесса; информационной поддержки оперативного централизованного управления финансовыми ресурсами; повышения достоверности и оперативности формирования бюджетных показателей; повышения достоверности прогнозирования исполнения бюджета; обеспечения эффективного контроля целевого назначения и объемов исполнения бюджета на всех уровнях бюджетной системы; повышения оперативности формирования отчетности об исполнении бюджета на всех уровнях бюджетной системы. Интегрированная информационная система Казначейства предоставляет всестороннюю информацию и отчеты по активам, пассивам и чистой стоимости капиталу, а также готовит отчеты и специальную информацию о кассовых расходах и поступлениях. Поэтому система одновременно ведет и отчитывается по кассовой и начисленной бухгалтерской информации. Система имеет возможности для составления полного набора детальных отчетов об исполнении бюджета и по кассовому методу. Основными задачами интегрированной информационной системы Казначейства являются: централизация обработки бюджетных данных всех уровней Казначейства; обеспечение требуемой скорости обработки 7

172 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Шибаршова Л.И. Об использовании информационно-коммуникационных технологий... документов, сбора и анализа данных; прогноз и оптимизация будущих потребностей в финансовых ресурсах в соответствии с планируемыми остатками по счетам; обеспечение более эффективного управления бюджетным процессом; оперативный контроль целевого расходования средств; повышение эффективности работы аппарата, минимизация ошибок, сокращение затрат на содержание аппарата; обеспечение уполномоченных лиц государственного управления оперативной информацией о состоянии бюджета [3]. Интегрированная информационная система Казначейства поддерживает следующие основные функции: запись утвержденных и уточненных показателей бюджета; управление юридическими обязательствами например, договорами; управление финансовыми обязательствами например, счетфактурами; управление кассовыми поступлениями и платежами, включая необходимые банковские интерфейсы и ведение записей по кассовым поступлениям и платежам; недопущение несанкционированных расходов; управление кредиторами счета кредиторской задолженности и дебиторами счета дебиторской задолженности; прогнозирование кассовых потребностей в денежных средствах и выпуск разрешений на осуществление расходов; сверка остатков на банковских счетах; запись финансовых активов и обязательств, включая долг органов государственного управления; выполнение бухгалтерского учета и подготовка финансовых отчетов; обеспечение поддержки процессов внутреннего и внешнего аудита. Следующие функции глобальной интегрированной информационной системы Министерства финансов интегрируются в интегрированную информационную систему Казначейства: учет основных средств; учет труда и заработной платы; учет и движение кадров; учет материальных запасов. Все кассовые поступления в интегрированную информационную систему Казначейства учитываются через соответствующие операции по ЕКС. Сиситема принимает электронные реестры платежей по заработной плате, социальным пособиям и возврату налоговых платежей, а также периодически бюджетные организации будут представлять финансовые отчеты, выполненные по методу начисления, в Казначейство. Эта информация будет проверена и сохранена в системе. В будущем, эти данные будут представляться в электронном формате через распределенные интерфейсы. Интегрированная информационная система 7

173 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Шибаршова Л.И. Об использовании информационно-коммуникационных технологий... Казначейства предоставляет средства по управлению процессами, давая возможность Казначейству следить за течением процессов, периодических и на конец года, и записывать утвержденную бюджетную информацию и финансовые отчеты, выполненные по методу начисления. Основные производственные процессы Казначейства в части обслуживания исполнения государственного бюджета, бюджетов государственных целевых фондов и внебюджетных средств бюджетных организаций поддерживаются в системе. Система также обеспечивает информационное взаимодействие органов Казначейства с другими участниками процесса исполнения указанных бюджетов [4]. Интегрированная информационная система Казначейства является центральным инструментом управления государственными финансами и соответствует всем функциональным требованиям на основе системы Главной Книги Казначейства в условиях функционирования Единого Казначейского счета. Интегрированная информационная система Казначейства включает в себя следующие базовые основы: Базовая система бухгалтерского учета, в которой регистрируются все финансовые операции государственного сектора включая итоги всех государственных финансовых операций и событий, подготовленных согласно новому плану счетов, включая ведение системы Главной книги Казначейства СГКК. Кроме того, функционирует многоуровневая система, ориентированная на организационную структуру Казначейства, в следующем составе: управление плановыми ассигнованиями; управление обязательствами и платежами; управление поступлениями; кассовое планирование и управление; банковское управление; управление долгом и финансовыми активами с фиксированным доходом; бухгалтерский учет; отчетность; информационные услуги; администрирование системы. ЛИТЕРАТУРА. Смит Б.Э. Архитектура и программирование процессора. Конкор. М. 00, стр Советов Б.Я. Информационная технология. М. Высшая школа, 004, стр Поспелов Г.С. Искусственный интеллект. Основа новой информационной технологии. М. Наука, 007, стр Мартов М. Технология и эффективность социального управления. М. Прогресс, 008, стр

174 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Г.К.КОЙШИНОВА кандидат экономических наук, доцент ВКГУ им. С.Аманжолова ТУРИСТСКИЙ РЫНОК, ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ Халықаралық туризмнің дамуы, туристік индустрияның инвестициялануы аталған нарықты терең түсінуді қажет етеді. Бұл мақалада туристік нарыққа қатысушылар мен олардың қызығушылықтарының факторлары қарастырылып, айқындалады. The developmen of inenaional ouism, he invesmen of ouism indusy demands deep eseach of ouism make. The paicipaion of ouism make and facos of is aaciveness have been evealed in his aicle. В современной литературе встречаются несколько трактовок понятия «Туристский рынок», приведем некоторые из них. Туристский рынок это: - совокупность потребителей туристского продукта, которые имеют средства его купить сегодня или завтра потенциальную покупательскую способность; - система мирохозяйственных связей, в которой совершается процесс превращения туристско-экскурсионных услуг в деньги и обратного превращения денег в туристско-экскурсионные услуги. В этом контексте можно сказать, что туристский рынок образуют страны-экспортеры и импортеры туризма; - экономическая система взаимодействия четырех основных элементов: туристского спроса, предложения туристского продукта, цены и конкуренции. Однако следует заметить, что Туристский рынок это рынок услуг. Он имеет свои специфические особенности, учитывать которые необходимо при организации туристского бизнеса. Во-первых, туристские услуги: а неосязаемы турист не может при приобретении тура ни попробовать его, ни потрогать, ни увидеть воочию, поэтому важное значение здесь имеют вопросы надежности туристского продукта, гарантий предоставления туристам заранее оплаченных услуг обещанного уровня и качества т.е. соответствие информации и содержания туристского продукта. Необходимы исчерпывающая информация туристов о потребительских свойствах тура и соблюдение принципа связь цены и качества потребители условно устанавливают для себя нижний порог цены, за которым предполагается низкое качество. Доверие фирме это вопрос не только ее престижа, но и клиентуры и рыночной устойчивости; б теряются во времени доход от не предоставленной в определенный конкретный период услуги теряется навсегда здесь важны оперативность информации и работа с заказом клиента, а также гибкое, ступенчатое 74

175 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Койшинова Г.К. Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития ценообразование, реагирующее на изменение спроса и стимулирующее продажу; в качество отдельных услуг в составе тура может меняться, поэтому необходимы дифференциация цен по качеству услуг, заменяемость и вариантность обслуживания. Во-вторых, при реализации туристского продукта будь то тур, экскурсия или заранее забронированное гостиничное обслуживание, как правило, имеется разрыв во времени между фактом оплаты покупки туристского продукта и фактом его потребления. Турист, заранее приобретая путевку на тур, авансирует работу обслуживающих организаций на маршруте через туроператора и турагента т.е. платит не лично производителю услуги, а тому, у кого покупает путевку. Поэтому здесь также важны надежность туристского продукта и каналов его продвижения, ответственность туристской фирмы, реализующей продукт туристу. Привлекательно выглядят различные формы рассрочек оплаты, бронирования и льготы. В-третьих, для туристского рынка характерны значительные сезонные колебания спроса туристов. Причем эти колебания не одинаковы для различных видов туризма. Развитие несезонных форм отдыха, обеспечение полноценного отдыха туристов в несезонные периоды, умелое использование материальной базы под различные виды туризма и региональной разницы в сезонах все это помогает снизить сезонные потери туристской фирмы. В-четвертых, в туризме качество в большей степени зависит от исполнителей, т.е. от обслуживающего персонала гидов, экскурсоводов, портье, горничных и др. работников контактных профессий. Оно может меняться при смене персонала. Поэтому вопросы менеджмента в туризме, мотивации качественного труда, создания гибкого туристского продукта являются первостепенными для туристского предприятия. В-пятых, на туристском рынке имеется территориальная разобщенность потребителя и производителя. Вопросы информации и рекламы своего продукта в других регионах, связи с зарубежными партнерами являются также немаловажными для туристского бизнеса формирование положительного образа туристской фирмы, региона отдыха; установление оперативных связей с удаленными партнерами для удобства работы по удовлетворению запроса потребителя. Основными субъектами туристского рынка являются: - турист потребитель туристского продукта любое физическое лицо, использующее, приобретающее либо имеющее намерение приобрести туристские услуги для личного использования; - туроператор турорганизатор, промоутер юридическое или физическое лицо, разработчик туристских услуг, осуществляющий формирование, продвижение и оптовую реализацию туристского продукта в 75

176 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Койшинова Г.К. Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития виде генеральных соглашений, договоров, ваучеров, контрактов и прочего на основании лицензий; - турагент юридическое или физическое лицо, осуществляющее продвижение и розничную реализацию туристского продукта в виде договоров, путевок на основании лицензии, а также выполняющее отправку туриста с места постоянного пребывания и некоторые выездные формальности; - контрагент юридическое или физическое лицо, исполнитель туристских услуг в стране месте прибытия, действующий в соответствии с законодательством страны приема и международными соглашениями. Субъекты рынка определенным образом связаны между собой. Вся система рыночных отношений в туризме является открытой. На нее оказывают воздействие различные факторы: природно-экологические, социально-экономические, политические, демографические. Природно-экологические факторы это основа развития любых туристских программ, в частности сюда входят: хороший климат и комфортные природные условия; наличие красивых ландшафтов и природных достопримечательностей; наличие развитой гидрографической сети и естественных водоемов; чистота и ухоженность природных объектов; хорошее состояние экологии. Социально-экономические факторы являются важной материальной предпосылкой развития туризма. К ним относят: уровень жизни основной массы населения, т.е. экономическая доступность туризма; социальная свобода и права, дающие возможность гражданам передвигаться внутри и за пределами своей страны, путешествовать по миру; активизация экономических связей между государствами на основе международного разделения труда, расширения международной торговли и совершенствования транспортных средств. К политическим факторам относят: внутриполитическую стабильность страны проживания; внутриполитическую стабильность страны, которая принимает туристов; мирные, дружественные, добрососедские отношения между государствами; наличие межгосударственных и межправительственных соглашений по сотрудничеству в сфере экономики, торговли, научно-технических и культурных связей, туризма и обменов. Демографические факторы: рост народонаселения; увеличение продолжительности жизни и понижение возрастного пенсионного порога. Приводит к появлению туризма для людей третьего возраста; этнические туристские потоки путешествующие на историческую родину, эмигранты, народы с родственными языками, культурой, интересующиеся взаимными поездками и т.д.; все больший приток в туристское движение молодежи подростковый, молодежно-студенческий туризм; тенденции семейных путешествий в среднем возрасте специализированные семейные туры. 76

177 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Койшинова Г.К. Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития Реализация турпродукта может быть оптовой и розничной. Оптовая реализация ведется в виде заключения посреднических договоровпоручений, договоров комиссии или агентских соглашений между туроператором и турагентом. В момент оптовой реализации турпродукта туроператор имеет разработанный турпродукт в виде генерального соглашения, контракта, договора, ваучера о предоставлении услуг с контрагентом исполнителем услуг. Розничная продажа турпродукта конечному потребителю туристу оформляется договорами розничной купли-продажи, устанавливающими взаимные обязательства сторон. Письменная информация о предлагаемом турпродукте и все существенные общие условия договора называются публичной офертой. Оферта может быть напечатана в каталоге турфирмы или находиться на видном месте в офисе вместе с лицензиями и сертификатами. Клиенту по его требованию выдается ее копия. В этом случае частные условия договора по туру излагаются в туристской путевке. Туристский рынок, как и любой другой рынок, стабилизируется согласно закону спроса и предложения. Если предложение превосходит спрос, цены на туристский продукт падают. Это приводит к снижению деятельности предприятий. Если спрос превышает предложение, наступает повышение цен, что стимулирует предприятия производить больше туристского продукта. После определенного колебания цен наступает их равновесие. Однако покупают не только то, что необходимо. Существует множество мотивов покупок. Мотив это нужда, ставшая столь настоятельной, что заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения. Известный американский ученый-психолог Маслоу считает, что в разное время людьми движут разные потребности. Эти потребности располагаются в порядке иерархической значимости от наиболее до наименее настоятельных: физиологические потребности и потребности самосохранения; социальные потребности встречи, дружба, любовь; 3 потребности в уважении; 4 потребности в самоутверждении. Эта теория помогает маркетологам понимать потребности покупателей и способы продвижения товаров: кому и что предлагать, как это производить. Все это в равной степени относится и к туристскому продукту. В идеале туристский продукт должен одинаково удовлетворять все уровни потребностей. Поэтому туристское предприятие должно поддерживать это множественное удовлетворение через создание качественного продукта, ориентированного на потребности туристов. Изучением потребностей туристов занимается туристский маркетинг. Маркетинговое изучение рынка туристских услуг состоит из: анализа рекреационных условий, материальной базы и 77

178 А. Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Койшинова Г.К. Туристский рынок, его современное состояние и прогноз развития инфраструктуры отдыха; изучения направлений развития спроса потребителей; 3 проработки соответствия между возможными предложениями и имеющимся спросом. Основными мотивами выбора туристских услуг, как правило, являются вид туризма и определенный уровень класс обслуживания. Специализация же обслуживания по возрастному принципу и по составу семьи диктуется спецификой обслуживания людей разных возрастных групп, возникающей на основе психофизиологических особенностей того или иного возраста и обусловливается величиной потоков туристов на конкретную материальную базу. Например, для семей с малолетними детьми необходимы специфические услуги по питанию детское меню, четырехразовый пансион, проживанию специальное оборудование номеров, система объединения жилых номеров и т.д., дополнительные услуги соответствующего назначения например, присмотр за детьми, специальные детские программы и т.д.. Для людей третьего возраста своя специфика размеренный график мероприятий, варианты диетического питания, специфические досуговые программы и пр.. Для молодежи это преобладание спортивных и развлекательных программ и пр. Таким образом, туристский рынок это «место», где выявляются потребности клиента, реализуется турпродукт и происходит процесс удовлетворения их, путем предоставления соответствующих услуг. ЛИТЕРАТУРА. Зорин И. и др. Туризм как вид деятельности. М.: Финансы и статистика, 00.. Иванов Ю. и др. Экономическая статистика. -М.: ИНФРА-М, Козыреев В. и др. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, Козыреев В. и др. Основы современной экономики. М.: Финансы и статистика, Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности. - М.: Издательство РДЛ, Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма -е изди.т. - М.: Издательство РДЛ, Балабаев И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма.- М.: Финансы и статистика,

179 А. Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 М.А.РИЗАХОДЖАЕВ кандидат экономических наук МКТУ имени А.Ясави К.МЫРЗАБЕККЫЗЫ преподаватель МКТУ имени А.Ясави РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Бұл мақалада ауыл шаруашылығы экономикасындағы құрылымдық инновациялық өзгерістерді жоспарлау принциптері және инновациялық өзгерістерді қаржылық қамтамасыз етудің негізгі бағыттары, сонымен қатар, инновациялық жобалар тиімділігі бағалау әдістері қарастырылған. The ole of innovaions in he sae saegy of agiculue developmen, main pinciples of planning of sucual innovaive ansfomaions in economy, basic diecion of financial mainenance of innovaive ansfomaions and vaious mehods of esimaion of innovaive pojecs efficiency have been consideed in his aicle. Активные действия в Республике Казахстан в последнее время предпринимаются в сфере создания инновационной инфраструктуры. Созданы различные государственные институты инновационного развития, под которые выделены значительные бюджетные средства. Однако если для развертывания и начала фактической деятельности некоторых из них, скажем технопарков, действительно требуется определенное «организационное» время, то для остальных вроде бы не должно существовать таких проблем. А ведь в соответствии с общепринятой мировой практикой именно эти институты должны служить своего рода катализатором и спусковым механизмом для запуска инновационных процессов в сельском хозяйстве. В качестве основных проблем в области инновационного развития можно отметить недостатки, связанные с недоработанностью и неподготовленностью инновационных идей, а также их неразвитость. Не разработана, например, детальная рабочая концепция инновационного развития республики для осуществления конкретных действий по развитию инновационной инфраструктуры, поскольку, как показывает зарубежный опыт, даже при «имитационном сценарии» требуется организация целой сети центров трансферта, разработок и развития новых технологий. Помимо этого необходимо создание условий для формирования венчурных фондов и привлечения средств различных организаций частных, международных, государственных в эти фонды. Программа в области инновационного развития намечает только неопределенные контуры такового развития без указания конкретных методов реализации. К слову стоит сказать, функциональные обязанности описанного в Программе Инновационного фонда являются «калькой» его функциональных обязанностей, хотя их базовые назначения принципиально различаются. Чего стоит лишь упоминание «о выводе акций инвестируемых предприятий на фондовый рынок», что в условиях фактического отсутствия 79

180 А. Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... реального фондового рынка акций звучит довольно не убедительно. Кроме того следует учитывать, что инновационный бизнес в общепринятом смысле является высокорисковым[,4]. Функция Инновационного фонда определяется в том, чтобы создать «втягивающие» условия для формирования отсутствующего сейчас инновационного рынка. Пока же экономику республики отличают невысокий уровень инновационной активности, отсутствие собственных инноваторов, непродуктивность и низкий уровень генерации новых знаний, неразвитость информационной и оценочной инфраструктур бизнеса, государства и общества. В действительности все это свидетельствует об общей неготовности к инновационным реформам, обусловливая тем самым непрозрачность деятельности основных экономических агентов. Сейчас Фонд науки функционирует как некий специальный бюджетный счет без эффективных и действенных механизмов управления средствами в нем. Как следствие, бюджетные ресурсы, выделяемые на научные исследования, распыляются, не поощряются приоритетные направления, отсутствует эффективный контроль и оценка результатов исследований. А ведь наука в «инновационной цепочке» занимает исходно важнейшее место, где собственно производятся знания. В случае отсутствия или недостатка знаний дальнейшая инновационная деятельность в значительной мере утрачивает свой смысл. По идее Фонд должен служить центральным генерирующим звеном в «научной инфраструктуре» инноваций, подготавливая и обеспечивая «питательную почву» и информационно-сетевую поддержку научных разработок. Это будет возможно только при надлежащем институциональном его оформлении и наделении соответствующими обязанностями и полномочиями и не только бюджетными ресурсами. В соответствии с известными мировыми моделями инновационного развития государственные инновационные институты призваны обеспечивать условия для создания «инновационных сетей» с максимальной коммуникативностью и связностью узлов предприятия, центры, НИИ, вузы, ассоциации и отдельные ученые, изобретатели и предприниматели, принимая на себя координационные, инфраструктурные, а в отдельных случаях и финансовые риски в части инноваций. Здесь принципиально важно, что национальная инновационная система только тогда будет эффективно функционировать, когда она базируется на принципе «сети добавленной стоимости» в отличие от стандартной линейной «цепочки добавленной стоимости». Государственная инновационная политика должна формировать направления деятельности органов государственной власти и управления в области инновационного преобразования экономики на основе баланса интересов развития страны, гарантий прав субъектов инновационного процесса, финансово-экономической целесообразности в рамках 80

181 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... существующего законодательства и внешних обязательств Республики Казахстан. Посредством инновационного механизма обеспечивается стимулирование инновационной активности субъектов, она является базой для преобразования экономики страны, активизируя творческую и деловую активность всех членов общества. Политика государства по инновационной деятельности должна исходить из принципа равенства участников инновационных преобразований независимо от их социального, политического и экономического статуса. Обязанности государства: - в целях повышения социально-экономического потенциала страны реализует государственную инновационную политику, совершенствует существующее, разрабатывает новое законодательство и нормативноправовую базу, контролирует безусловное их исполнение; - не разделяет по признакам производственной деятельности участников инновационных преобразований и предоставляет равные права всем субъектам, независимо от их научных, технических, образовательных, профессиональных качеств. Основным критерием принятия инновационного проекта является экономическая целесообразность и финансовая состоятельность проекта; - исходя из принципа разделения ответственности между органами республиканской и местной власти, считает в качестве базового принципа согласованность между вертикальными структурами и конкуренцию по горизонтали субъектов и участников инновационной деятельности; - ограничивает действия органов управления конкретными функциональными обязанностями, не допускает монополизма министерств, ведомств и организаций в определении стратегии и тактики инновационной деятельности. - обеспечивает защиту законными способами участников инновационного процесса от противозаконных действий любых структур, наносящих вред инновационному процессу; - способствует доступу участников инновационного процесса к необходимым для них источникам информации, имеющимся или доступным государству; - проводит протекционистскую политику в отношении собственных производителей путем принятия мер по защите внутреннего рынка от низкокачественной продукции и целенаправленного демпинга, направленного против участников инновационного процесса; - формирует общереспубликанскую программу инновационных преобразований экономики с ежегодной ее коррекцией, вплоть до значительного расширения инновационной деятельности или же в случае отрицательных результатов блокирования [3.5]. 8

182 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... Результат инновационных преобразований в экономике, в том числе в сельском хозяйстве, - это прежде всего привлечение и активное участие всех органов власти, реформирование отношений и создание целостной системы научно-технического, кадрового, социально-экономического и финансового обеспечения. Инновационная система является составной частью экономики Казахстана, развивающаяся в тесном взаимодействии и максимальном использовании сложившихся структур, производств, коллективов и принципов рыночных взаимоотношений, согласовано осуществляющих и поддерживающих инновационную деятельность. Основой организационной структуры, координирующей деятельность субъектов инновационной деятельности является Высшая научнопрактическая комиссия, учреждаемая на законодательном уровне государственными управляющими структурами: - Министерство образования и науки; - Комитет по науке НИР, Фонд науки; - Национальная академия наук; Исполнительные функции инновационного фонда включают: - формирование Государственной программы инновационных преобразований экономики; - создание пакета инновационных проектов при необходимости - комплексных программ и их подготовка с финансово-экономическим обоснованием; - формирование и реализация механизма финансового обеспечения; - подготовка законодательных и нормативно-правовых актов. Государственный инновационный фонд Казахстана должен осуществить деятельность по формированию баз данных инновационных проектов, направлений создаваемых производств, учета и движения материальных и финансовых потоков [.]. Основные принципы планирования структурных инновационных преобразований в экономике: - на долгосрочный период - прогнозы научно-технического, культурного, производственного, экономического развития страны и образующихся в этой связи новых или расширение существующих сфер потребления; - на среднесрочный период - развитие в качественном и количественном отношениях созданных на краткосрочном периоде производств; - на краткосрочный период - текущие возможности и реальная оценка вытеснения иностранных производителей с внутренних рынков с замещением их продукции отечественной более высокого качества, пониженной цены, более отвечающей историческим, культурным и потребительским традициям населения Казахстана. 8

183 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... Прогнозирование инновационных преобразований в экономике является принципиально важным для средне- и долгосрочных программ. Долгосрочные программы, ориентированные на выпуск новой продукции потребуют проведения научных исследований поискового, фундаментального и технологического характера. Эти работы должны закладываться, как и их кадровое обеспечение, на начальном этапе преобразования экономики. Потребность среднесрочных программ в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах должна планироваться, исходя из экспортного потенциала продукции краткосрочного периода в направлении повышения ее качества и придания новых потребительских свойств. Отвлечение и использование средств сырьевого сектора, т.е. фактически льготное финансирование должно быть сведено к минимуму. Вопервых, в связи с подрывом сырьевых секторов экономики, вошедших в кризис; во-вторых, из-за отсутствия интересов новых владельцев сырьевых производств в поддержке инновационных процессов; в-третьих, в результате известных исторических примеров, отражающих недостаточную эффективность использования этих средств; в-четвертых, в связи с тем, что потребление средств сырьевого комплекса, предназначенных для нужд социальной поддержки населения, вызовет нежелательный отклик населения в их расходовании на долгосрочные программы. Основным направлением финансового обеспечения инновационных преобразований в экономике должны быть контролируемая эмиссия ценных бумаг и ее строгое использование только для этих целей. Расход инновационных средств должен осуществляться по специальному механизму, минимизирующему их потребление внутри страны и используемых преимущественно на приобретение и монтаж нового оборудования, закупаемого за рубежом. Основными условиями подавления инфляции, источником которой могут быть инновационные средства, является быстрое обеспечение их гарантированно реализуемой товарной массой. Максимальный срок от закупа оборудования и его монтажа до выпуска продукции, по нашему мнению, не должен превышать 5-7 месяцев. Выпускаемая товарная масса, реализуемая за пределами республики, практически сразу компенсирует эмиссию денежных средств, а при внутренней реализации приведет к эквивалентному росту курса национальной валюты, что позволит компенсировать инфляцию. Прибыль от создаваемых производств будет складываться из двух доходных статей - поступления от налогов новых предприятий и собственной прибыли. Чистый доход должен возвращаться в инновационный фонд с единственной целью - расширение финансовой базы инновационного преобразования экономики. В результате годовые финансовые средства Инновационного фонда 83

184 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... должны складываться из следующих источников: - ежегодные отчисления за счет эмиссии денежных знаков; - возврат средств инновационного фонда хозяйствующими субъектами из их прибыли; - не менее 50% чистой прибыли должно оставаться в пользовании хозяйствующего субъекта и предназначаться для развития собственного производства. Другим механизмом финансового обеспечения является привлечение зарубежных средств за счет размещения акций инновационных производств на фондовых рынках зарубежных стран. Поступления из этого источника трудно прогнозируемы, поэтому он не может быть основным источником финансирования инновационного преобразования экономики. Стратегия инновационного развития АПК, ее основные цели, задачи и механизм поддержки инновационных программ и проектов определяются на основе инновационной политики государства, главной задачей которой является мобилизация возможностей научно-технического потенциала отрасли для технического и технологического обновления отечественного сельскохозяйственного производства. Приоритетом должна стать государственная поддержка фундаментальной и прикладной науки. Для этого необходимо правильное определение - какие направления прикладной науки следует поддержать в современных условиях с ориентацией на обязательную реализацию их результатов в конечном товарном продукте. Главной стратегической задачей и задачей ближайших лет Президент страны назвал повышение конкурентоспособности Казахстана в мировом сообществе, основу конкурентоспособности экономики должен составить высокотехнологичный сектор промышленности. Таким образом, формируемая национальная инновационная система НИС определяется как совокупность различных институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в создание и распространение новых технологий, образуя основу, служащую для формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс [5.4]. В исследованиях проблем «новой экономики» особо подчеркивается интенсивный рост локальных кластеров и глобальных альянсов по созданию, распространению и применению инноваций, прямых иностранных инвестиций, малых форм, сектора наукоемких деловых услуг, мобильности квалифицированных кадров как средств распространения знаний и факторов эффективности инновационной деятельности. Успех инноваций зависит от ряда причин: финансовой поддержки инноваций, потребностей экономики, определяемой рыночным спросом, уровнем развития научно-технического потенциала, менталитетом населения, его образованным и культурным уровнем, состоянием 84

185 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... окружающей среды, внешнеэкономическими факторами и т.д. Финансовая поддержка - движение международного капитала имеет циклический характер, при этом он перетекает в сферы, дающие наибольший доход. На циклический характер влияют инновации в связи со следующим обстоятельством - крупные инновации обеспечивают экономический рост и притягивают финансовый капитал. Формирование инновационного механизма на предприятиях АПК - обязательный элемент организации стратегического управления, призванного обеспечить динамичное и устойчивое развитие этой области. Инновационный потенциал предприятий складывается из определенных элементов. Прежде всего, это - лидер-новатор и его команда, заинтересованные в разработке и использовании технических новшеств; наличие материальных ресурсов, включающих необходимое оборудование и ресурс площадей, финансовые средства, складывающиеся из собственных, заемных и инвестиционных, а также инфраструктуру. Целесообразно применять, так называемое «точечное инвестирование», то есть в первую очередь выделять требуемые финансовые ресурсы тем предприятиям, которые имеют соответствующую рыночным требованиям стратегию и структуру управления, ориентируются на возможно более полное насыщение рынка востребованными видами продукции, а прибыль направляют, прежде всего, на развитие производства. Для оценки эффективности инновационных проектов могут быть использованы различные методы. Во-первых, традиционные - расчет уровня рентабельности проекта и прибыли, общей эффективности, срока окупаемости. Во-вторых, критерии оценки эффективности, основанные на применении коэффициентов вероятности сбыта продукции, использования проектной мощности и т.д. Указанные коэффициенты определяют как отношение планируемых показателей к базовому уровню, в качестве которого выбирают проект, обеспечивающий наибольший эффект по данному показателю. В-третьих, определение величины чистой дисконтированной стоимости проекта - текущей стоимости предполагаемых доходов от его реализации. Чем выше дисконтированная стоимость, тем прибыльнее проект. Эффективность проекта определяется ставкой дисконта. Она должна включать и неполученный доход от альтернативных вложений, и уровень инфляции. Чтобы определить дисконтированную стоимость потоков денежных средств, поступающих в разные годы, необходимо привести потоки каждого года к их дисконтированной величине и суммировать. При расчете эффективности проекта применяется также метод чистой дисконтированной стоимости. Он включает расчет поступлений и расходов потоков денежных средств. Проект имеет положительную чистую стоимость, если дисконтированная стоимость поступлений превышает дисконтированную стоимость расходов. 85

186 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... В сфере инновационного предпринимательства инновации в сельском хозяйстве необходимо учитывать новаторские подходы, творчество коллективов, нестандартные и рисковые подходы лиц, принимающих решения для получения прибыли чистого дохода. Поэтому в данной отрасли его необходимо выделить как особый вид бизнеса, результатом которого становится специфический товар - нововведение, инновация. Поскольку инновации являются интеллектуальным продуктом, предназначенным для удовлетворения потребностей его потребителей, к ним относятся: - научно-техническая продукция; - программная продукция; - продукты услуг культуры. Поэтому уровень новизны определяется новым товаром, на рынке ранее не существовавшим, или же создание известного товара с новыми качествами. Инновационный бизнес всегда сопряжен с риском. В крупных компаниях риск практически отсутствует, поскольку он покрывается масштабами деятельности, а деятельность МИБ является более рискованным или венчурным. Такое состояние МИБ обусловливается высокой зависимостью малого бизнеса от изменений внешней среды. Однако инновационный бизнес крупной компании имеет ряд особенностей, осложняющих инновационный цикл по следующим причинам: - крупные компании не подвижны и менее гибки в реакции на запросы рынка; - сложные управленческие структуры крупных компаний не позволяют эффективно мобилизовать возможности в короткие сроки. Таких недостатков лишены более мелкие фирмы, поскольку они быстрее могут внедрять научные новшества в производство. Внедренческий процесс на малых предприятиях протекает значительно быстрее, чем на крупных. Поэтому необходима выработка особого подхода к малому предпринимательству в агропромышленном комплексе, особенно требуется поддержка малого инновационного бизнеса МИБ. Для этого следует придать определенный статус малому инновационному бизнесу в существующей системе предпринимательства в АПК. В связи с этим главным направлением государственной инновационной политики сельского хозяйства является поддержка МИБ как особого вида деятельности в агропромышленных формированиях. Важным направлением обеспечения МИБ в области оказания информационно-консультационной, маркетинговой службы является, на наш взгляд, создание инновационно-консультационных центров ИКЦ в системе АПК [4.45]. Другой важный компонент инновации - процесс управления. Инновационный менеджмент в сельском хозяйстве - это совокупность 86

187 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... принципов и форм управления инновационными процессами, инновационной деятельностью, а также занятым этой деятельностью персоналом. Инновационный менеджмент - один из основных направлений стратегического управления осуществляемого на республиканском уровне и особенно на отраслевом. Таким образом, инновационные императивы государственной стратегии должна включать вышеназванные элементы институциональноинновационной структуры. Современная инновационная экономика, по нашему мнению, это, прежде всего, позитивное восприятие обществом всеми институциональными секторами: население, бизнес, государственные структуры новых идей, знаний, технологий и т.п., то есть оно должно быть готово в любой момент к внедрению инноваций; гибкая система опережающей подготовки и переподготовки профессиональных кадров в инновационных отраслях и в сфере собственно инновационной деятельности; развитая инновационная инфраструктура, имеющая оперативный, универсальный, конкурентный и максимально возможно широкий характер; свобода автоматизированного доступа индивидов, предприятий к любой необходимой информации о новых или известных знаниях и инновациях технологиях, материалах, оборудовании, процессах и методах управления производством и т.п.; развитая информационная инфраструктура на национальном уровне, обеспечивающая предоставление информационных услуг в необходимом объеме; ускоренная автоматизация и компьютеризация всех сфер и отраслей производства и управления, радикальное изменение социальных структур, направленных на усиление инновационного акцента социально-экономической и общественной деятельности. В этой связи основной стратегической целью государственной инновационной политики является обеспечение долгосрочного и стабильного социально-экономического развития на базе: - формирования параллельных не сырьевых секторов экономики; - создания экспортно-ориентированных производств; - приоритетного научно-технического, культурного и социального развития; -привлечения в инновационную сферу субъектов предпринимательства, малого и среднего бизнеса; - экономической безопасности страны и формирования защитных мер от кризисных явлений в мировой экономике; - роста уровня жизни и занятости населения за счет стимулирования и развития новых инновационных производств; - сбалансированности экономики. В условиях преобладания мелких форм аграрного производства сложно говорить о практическом применении современных технологий, рассчитанных в основном для крупных предпринимательских структур на 87

188 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ризаходжаев М.А., Мырзабекқызы К. Роль инноваций в государственной стратегии развития... селе. Инновационное развитие экономики напрямую определяется и состоянием кадрового корпуса АПК. В последние годы резко сократилась обеспеченность сельскохозяйственных предприятийвысоко квалифицированными кадрами. Снизилось число поступающих в вузы на сельскохозяйственные специальности, и они практически не возвращаются на село. Необходимо заметить, что существует ряд объективных факторов, в первую очередь низкая социальная защищенность и обустроенность сельских территорий. Возникновение вместо коллективных хозяйств индивидуальных форм ведения сельского хозяйства требует гораздо большего внимания, поскольку в них отсутствуют специалисты по отраслям сельскохозяйственного производства, а также необходимого условия для их адаптации к работе в рыночных условиях. По своему содержанию осваиваемые в основных сферах агропромышленного производства инновации существенно отличаются, что естественно связано с их отраслевыми, функциональными, технико-технологическими и организационными особенностями. ЛИТЕРАТУРА. Шарипов Ш.И. Экономические аспекты развития инновационных процессов в региональном АПК.-Алматы: - Кайнар, с.. Хан В.А. Инновации в повышении конкурентоспособности //Экономика и статистика, 004, 5.- С Кайракбай Б. Возможно ли инновационное развитие Казахстана? //Интернет газета «Новигатор», 00, Кайракбай Б. Аспекты развития инновационных процессов в региональном АПК //Экономика и статистика, 00, 4.-С Макроэкономические показатели Казахстана на годы /REUTERS. - Астана,

189 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Б.Н. ИСАБЕКОВ экономика ғылымдарының докторы, А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің профессоры Г.А. БАЙМЕНОВА А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДА ОТАНДЫҚ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ В статье рассматривается вопросы организации отечественного производства в условия кризиса. This aicle deals wih some maes of oganizaion of domesic poducion in he condiion of cisis. Шет елдік тәжірибені қалай пайдалану қажет және Қазақстан жағдайында не істеу керек? Ең алдымен, демократиялық негіздегі басымдыќ бағыттар таңдаѓан жєне оњ нєтижеге ќол жеткізген Франция, Жапония, АҚШ және т.б. елдердің тәжірибесін қолдану қажет. Бағыттарды бағалау үшін сұрау жүргізіп, ғалымдар мен инженерлердің пікірін білу қажет. Өзінің субъективтілігіне қарамай с±раулар тұтас және нақты кµрініс береді. Осы кµріністі негізге ала отырып, ±лттыќ басым бағыттардың сызбасын қарастыруға болады. Ресей тәжірибесі бойынша мемлекеттік деңгейде үш топтағы бағыттардың ұсынылуына көңіл аударуға болады. Бірінші топ мемлекеттік егемендікті сақтау қажеттілігімен анықталады. Сонымен қатар мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықаралық беделін сақтау қарастырылады. Б±ѓан түпкілікті зерттеу, қауіпсіздік, сыртқы ортаны қорғау жұмыстары мен мемлекеттік єлеуметтікэкономикалыќ көрсеткіштердің дамуы арќылы ќол жеткізуге болады. Мүмкіндіктердің бұл тобын сындарлы» деп айтуға болады. Екінші топ мемлекеттің әлемдік нарыққа шығу ұмтылысынан туады. Олардың қатарына зерттеулер мен елдің экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуші жобалар жатады. Бұл топты жетекші психологиялық деп те атайды. Үшінші топ отандық өндірушілерді қолдауды ұсынады. Олардың тауарлары бүгінгі күні әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті емес, бірақ сатып алу қабілетін ескере отырып, елімізде және ортаазиялыќ аймақта тиімді жүзеге асырылуы мүмкін. Сондықтан бастапқы міндет болып отандық тауарларды дүниежүзілік деңгейге тарту болып табылады. Сонымен қатар отандық тауарды жетілдіре отырып, біз экономиканы көтеріп қана қоймаймыз, жұмысбастылықты қамтамасыз етіп, сатып алу мүмкіндігін, халықтың өмір сапасын жоғарылатамыз. Көңілге қонатын және сұрақты шешуге әсер ететін негізгі көрсеткіш болып технологиялық алдыңғы қатарлы кәсіпорын санының артуы болып табылады. Сонымен ќатар ол жаңа жұмыс орнымен қамтамасыз етеді. Мүмкіндіктердің бұл тобын әлеуметтік бағытталған деп атауға болады. 89

190 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс жағдайында отандық өндірісті ұйымдастыру... Жоѓарыда айтылѓан жаѓдайларды ескере отырып, ерекше айтатын жағдай, стратегияның негізгі бағыты, біздің ойымызша, жоғары технологиялық, ғылым сыйымды және экспорттық бағытталған өнім мен өндірістердің дамуы болып табылады. Ғылыми сыйымды технологиялар мен өнімді алудың ќайнар көзі болып, фундаменталды және қолданбалы ѓылымдарыныњ зерттеулерінің негізінде оњ нєтижеге ќол жеткізу болып табылады []. Ғылыми зерттеулер нақты ортаныњ тану шекараларын анықтап, интеллектуалды өнім мен білімнің жаңа дењгейініњ құрылуына мүмкіндік береді. Мемлекеттік қолдау Қазақстанның іргелі және жаратылыстану ѓылымдарыныњ іздеу жұмыстарына халықаралық білім нарығында белгілі дењгейде кеңістік алуға мүмкіндік береді. Техникалық дамыған елдерде ғылым жоғары қарқынмен, технологиялық қаруланумен, ғылыми орталықтардың құрылуымен қатар жүреді. Белгілі ғылыми, білікті мамандар көңілін аударған, болашағы бар ғылыми-техникалық бағыттарға келесілерді жатқызуға болады: - физикалық, химиялық және ақпараттық технологиялардың көмегімен минералды шикізатты игеру мен терең өңдеу, төтенше жағдайларда қолдануға қажет таза металдарды өндіру мүмкіншілігі; - ақпараттық технологиялардың дамуы; -ғарыштық мониторинг пен геоақпараттық технологияларды пайдалану; -жаңа жоғары молекулярлы заттарды жасау, белгіленген функционалды қасиеттермен нанотехнология өнімі арқылы таза материалдар мен берілген құрылымды балқытпаларды өндіру; - ғылыми-технологиялық биология, биотехнология мен гендік инженерия салаларында өнімді жасау. Нәтижесінде алынатын ғылыми-техникалық өнім, табиғи шикізатты өндірістің басқарылуы мен тиімді қолдануы, ақпараттық коммуникацияның дамуы мен ќол жеткізген білім дєрежесі Қазақстанды ақпарат пен білім баѓытында жетекшілер қатарына шығаруы мүмкін. Сонымен бірге ақпараттық-коммуникациялық нарықтың Орта Азия аймағындағы жетекші рөлдеріне ќол жеткізу мүмкіншілігі артады []. Жоғарыда келтірілген ойларды біріктіре отырып, Қазақстанда жаңа ғылыми сыйымды, жоғары технологиялық өндірісті жасау үшін нақты жағдай бар. Әлемде жаңа технологиялық жағдай құрылды жєне ол табиғи ресурстарды терең және кешенді қайта өңдеуге негізделген. Технологиялық жағдайдағы өзгерістердің анықтаушысы болып, информатизация мен экономикалық дамудың негізі ретінде ақпарат ресурстарының енгізілуі болып табылады. Индустриалды бағдарлама постиндустриалды дамудағы ғылыми- 90

191 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс жағдайында отандық өндірісті ұйымдастыру... техникалық және өндірістік әлеуеттердің өсуіне әсер етуі қажет:. 5-6 технологиялық µњдеу дењгейініњ құрылуы. Бесінші технологиялық µњдеу дењгейі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың, газды өндіру мен өңдеу, электронды және микроэлектронды өндірістің, робот жасау, икемді автоматизация мен басқару әдістерінің қосындысы болып табылады. Негізгі анықтаушы факторы болып микроэлектронды қосындылар болып табылады жєне бүгінгі таңда бесінші технологиялық µњдеу дењгейі дамушы елдердіњ экономикасында негізгі орын алады. Бәсекеге қабілетті м мкіншілігіне ие болу мақсатында Қазақстанға тµртінші және бесінші технологиялық µњдеу дењгейіне өту қажет. Нєтижесінде тиімсіз және бәсекеге қабілетсіз салалардан бас тарту қажеттілігі пайда болады. Айтылѓан өндірістің ғылыми-технологиялық қызмет стратегиясын ж зеге асырѓанда, 6-шы технологиялық µњдеу дењгейіне өту шін дайындыќ ж±мыстарын ж ргізуі қажет. Ол ізденістердіњ негізін биотехнологиялық, химия, ғарыштық техника мен махотроникалыќ салалыќ зерттеулер құрайды жєне ол салалардың негізі Қазақстанда бар.. Қазіргі заманғы ѓылымды кµп ќажет ететін инфрақұрылымдық ұйымдар - Байқоңыр, Курчатов, Приозерск, Степногорск, Алатау кенттерініњ ғылыми орталықтарында орналасқан. 3. Қазіргі бар ғылыми-техникалық әлеуетті постиндустралды экономикада қолдану м мкіншілігі. Ќолдану тетігін аныќтау маќсатында елдің ғылыми-техникалық капитал жағдайына мониторинг жасау қажет. Қазақстанда қазір белгілі білім негізінде мининтеллектуалды меншік бар, бірақ олар тµмендегі ғылым талап ететін өндіріс салаларында әлі сирек қолданылады: биотехнология, биохимия; ядролық технология; сирек металдар негізінде жаңа материалдар жасау. 4. Тµмендегі ғылыми-техникалық ізденістерді ж зеге асыру шін басымдыќ негізде мемлекеттік дењгейде мына бағыттырға ќолдау жасалуы қажет: - жаңа материалдар мен химиялық технологиялар; - ақпараттық технология; - «тірі» жүйелер технологиясы. 5. ндіріс саласына инновацияны ендіруді жылдамдатуға бағытталѓан заңнамалық базаны жетілдіру. Ќазаќстанда инновациялыќ ќызметтіњ еркіндігін ќорѓауѓа жєне мемлекеттік ќолдауѓа баѓытталѓан ќолданыстаѓы ќ±ќыќтыќ базаѓа µзгерістер мен толыќтырулар енгізу жєне зањдар мен нормативтік актілерді шыѓару рдісі ќарастырылуда. Қазіргі мезгілде тек мемлекет қана экономиканы жаңартудың қозғаушы күші бола алады, өйткені отандыќ жеке сектор әлі ұзақ уақыт ірі және ұзақ мерзімді инвестициялар жасай алмайды. Мемлекеттік қолдау бірнеше салааралық жобалар мен жаңа экспортқа бағытталған өнім шығару шеңберін жүзеге асыруға бағытталуы керек. Жақын арада мақсатты зерттеу мен жағымды жағдайлар негізінде 9

192 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс жағдайында отандық өндірісті ұйымдастыру... жоғары технологиялық өнім кешені құрылуы маќсатында тµмендегі баѓыттарда шаралар ќолдануы ќажет: - бейбіт мақсаттағы атом энергиясы мен басқа да дәстүрлі емес энергия көздері; - сирек металдар негізінде жасалатын жаңа материалдар; - жаңа электрохимиялық материалдар, ертінділер, түрлі қабаты бар тот баспайтын болат т.б; - химия, мұнай химиясы, жоғары сапалы мұнай химиялық өнімдері, соның ішінде этилен, полиэтилен, т.б. салаларындағы жетістіктер; - қатты денелер физикасы, радиофизика салаларындағы нәтижелер; - биотехнология, биохимия жетістіктері. Шет ел фирмаларымен бірігіп, дүниежүзілік нарықта орын алуларына мүмкіндік беретін Қазақстанда ғылыми тұрғыдан қамтамасыз етілген бағыттар бар. Қазақстанның экономикалық түрлі салалары түрлі техникалық деңгейге сай. Олар бәсекеге қабілетті, сондықтан олар үшін де жеке жобалар жасалуы қажет. Мемлекетте ғылыми-техникалық өндірістік орталықтар Алматы, Қарағанды, Өскемен, Астана т.б. қалаларда шоғырланған. Мұның барлығы технопарктер құруға мүмкіндік береді. Ол ғылыми, өндірістік қызметтік желілер құруға жағдай жасайды. Ал олар өз кезінде интеллектуалды өнім, ғарыштық қызмет, ақпараттық технология, радиоэлектроника, атом технологиясында көп мүмкіндіктер береді. Сонымен қатар өндірістік, ғылыми базаны тиімді және мақсатты пайдалану үшін тµмендегі µндірістерді кеңейтуге мүмкіндік бар: - ядролық отын; - уран ерітінділері; - мыс-берилл ерітінділері; - тантал-ниобий түрлерін игеру; - титан гупкасы өнімдері жатады. Бұларға сұраныс атомдық, ғарыштық, радиоэлектронды өндіріс салаларыныњ өсуіне байланысты артып отырады. Қазақстанда индустриалды саясатқа негіз болған жобалар іске асуда. Атап айтсақ, Курчатов қаласында термоядролық реактор құрылысы басталды және ақпараттық технология бойынша жұмыстар кеңейтілуде. Қазақстанда 65 млн.тонна жоғары сапалы кварц бар және ол кремний өндірісіне жарамды. НЦ КПМСРК институтында 95,5% тазалықпен кремний алу технологиясы жасалған. Осы уақытқа дейін шикізат түрінде Ресей мен Украинаға сырттан алынып келген. Ќазаќстанда экономиканыњ базалыќ салаларын ќ±райтын мұнай-газ, тау кен кешендерініњ дєст рлі кєсіпорындарында жоғары технологиялы экспортқа бағытталған өнімге бейімделуі қажет. Табиғаттың мұндай мүмкіндіктерін қолданбау үлкен қателік. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін анықтаушы маңызды кµрсеткіштердіњ бірі энергия сыйымдылық болып табылады. Ќазаќстанда 9

193 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Исабеков Б.Н., Байменова Г.А. Дағдарыс жағдайында отандық өндірісті ұйымдастыру... отын-энергетикалық ресурстардың шығыны өндірісі дамыѓан елдермен салыстырѓанда -3 есе артық. Сондыќтан отын-энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануды, талдау жєне елде шығарылатын өнім энергия сыйымды µндіріс кµздерін дәлелді тањдау жєне іріктеу ќажет. Электроэнергетикада электроэнергияны желілерде жоғалту 0%, ал жеке аймақтарда 30% ќ±райды. Отын мен энергия ресурстарын үнемдеу маќсатында Стратегияда 05 жылда ЖҰӨ-ң энергия қажет етуін екі есе төмендетілуін қамтамасыз ету көрсетілген. Бізге белгілісі, газ бен электроэнергияға реттелетін ішкі баға сырттан єкелетін µнім баѓасынан төмен. М±ндай ќос стандарт бағалық құн және экономиканың жалпылық құн жүйесіне теріс әсерін тигізеді. Б±л экономиканың жалпы тиімділігін төмендетуге алып келеді. Себебі, біріншіден, өндіріс құрылымы энергияны сыйымды салаларға ауысады; екіншіден, энергия көзін үнемдеуді ынталандыру төмендейді. Нәтижесінде бұл елдің экономикасының шикізатқа бағытталғандығын көрсетеді. Ғылым мен ғылыми-техникалық спектр сертификатталған дайын өнім мен жартылай дайын өнімді µндіруді реттеп, ғылыми-техникалық өнім номенклатурасын кеңейтеді. Сирек және өте сирек кездесетін металдардың негізіндегі өндірісті зерттеу нәтижелері, биометалл ертінділері, магнит материалдарының қосындыларын зерттеу жаңа ғылыми сыйымды өндіріс саласын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ферро ерітінділерінің кең түрін ұйымдастыру саласы кеңейді. Биотехнология, ғарыш технологиясы мен фитохимия саласында ғалымдардың тәжірибе нәтижелері белгілі. Постиндустриалды қоғамда ғылыми сыйымды ақпараттық технология мен техника өнімдері, телекоммуникация мен байланыс өнімдері негізінен өндіріледі. Осылардың негізінде ақпараттық технология мен телекоммуникация саласында жұмыс көлемі кеңейеді. Сонымен, алдыңғы қатарлы мемлекеттердің тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан постиндустриалды қауымдастыққа сенімді ену және әлемдік нарыққа өз бағдарламалық өнімін ұсыну мүмкіншілігіне ие бола алады. Сонымен, мемлекеттік жергілікті биліктің мәселесі технопарктік құрылымдарға үш бағытта: заң, қаржыландыру және даму бағдарламалары және мамандарды инновациялық жобалар бойынша жұмысқа тартатын және осының негізінде кіші ғылыми сыйымды фирмалар құруға мүмкіндік беретін тікелей қатысу бойынша қолайлы жағдай жасауда болы п отыр. ӘДЕБИЕТТЕР. Қазақстан Республикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» Қазақстан халқына жолдауы. //Егеменді Қазақстан 55, 9 наурыз 005 ж.. Исабеков Б. Н. «Қазақстанда аралас экономика кезіндегі индустриялдық инновациялық саясат және кәсіпкерлік: мәселелер, концепциялар, шешімдер», Түркістан 008, 7 бет. 93

194 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Ә.М.ДЖУМАНОВ экономика ғылымдарының докторы, профессор Э.Ж.МУРЗАБАЕВА А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі МАҚТА ТАЗАЛАУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ ӘДІСТЕМЕСІ В статье рассматривается экономическая сущность и требования анализа методики инвестиционной привлекательности хлопкоочистительных предприятий. This aicle deals wih economic essence and demands of analyses of mehod of invesmen aaciveness of ginning houses. Мақта тазалау кәсіпорындарының инвестициялық тартымдылығын талдау әдістемесін, кәсіпорындардың инвестициялық тартымдылығын талдаудың әдістемесі сияқты екі жақты түсінуге болады. Мақта тазалау кәсіпорындарының инвестициялық тартымдылығын талдау, талдау қызметінің бір түрі ретінде инвестициялық шешім қабылдау мақсатында ақпараттарды жинақтау, алдын-ала өңдеу және ақырғы өңдеу мен өзара байланысты іс-әрекеттер процесін сипаттайды сурет. «Кең» мағынадағы инвестициялық тартымдылықты талдау Талдау объектісін таңдау Талдау жоспарын түзу Ақпараттарды жинақтау Ақпараттарды аналитикалық өңдеу Аналитикалық қорытындыны дайындау «Тар» мағынадағы инвестициялық тартымдылықты талдау әдістеме Сурет - «Кең» және «Тар» мағынадағы әдістеме Ескерту: әдебиеттерді пайдалана отырып авторлармен құрастырылған. Осы жағдайға байланысты мақта тазалау кәсіпорындарының инвестициялық тартымдылығын талдау әдістемесі ақпараттарды жинау, алдын-ала өңдеу және соңғы талдау процестерін ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды ұсынуды немесе жинақталған және өңделген ақпаратты талдаудың принциптерін сипаттауы мүмкін. Кең мағынада инвестициялық тартымдылықты талдау әдістемесін сипаттау өте күрделі мәселе болып саналады, өйткені ол экономикалық ғылыммен байланысты емес салалардан да материалдарды тартуды талап етеді. Тар мағынада инвестициялық тартымдылықты талдау әдістемесі 94

195 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джуманов Ә.М., Мурзабаева Э.Ж. Мақта тазалау кәсіпорындарының инвестициялық... кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын талдауда орталық орынды алатын ақпараттарды талдауды жүргізу бойынша ұсыныстар жиынтығы ретінде түсініледі сурет. Талдау жөніндегі көптеген жұмыстарда әдістеме осылайша түсініледі, сондықтан да біз осы терминді пайдаланамыз. Біздің пікірімізше, Оңтүстік Қазақстан облысының мақта кластерінің құрамына енетін мақта тазалау кәсіпорындарында инвестициялық тартымдылықты талдаудың қазақстандық әдістемесін жасау кезінде шетелдік компаниялардың әдістемелік зерттемелердің материалдарын пайдалану қажет деп ойлаймыз, яғни: корпоративті басқаруды талдаудың әдістемелерін Sandad & Poo's, ФСФР жанындағы корпоративті басқару бойынша Эксперт кеңесінің материалдары; кәсіпорынның несиеге қабілеттілігін талдау әдістемелерін шетелдік және қазақстандық банктердің; өнеркәсіптік даму бойынша ЮНИДО БҰҰ ұсынған инвестициялардың тиімділігін бағалау бойынша нұсқауды; қор биржалары пайдаланатын, айналыстағы құнды қағаздарға қойылатын талаптар Лондон London Sock Exchange, Токио Tokyo Sock Exchange және т.б.; қаржы институттарының сенімділігін бағалау әдістемесін. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалауға мүмкіндік беретін, кәсіпорын туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау әдістемесін ұсынудан бұрын, оған қойылатын талаптарды анықтап алған жөн. Талаптарды толық орындау арқылы ұсынылатын әдістеме сарапшылардың тәжірибеде пайдалануында оң нәтиже береді. Біздің пікірімізше, әдістеме принциптердің екі тобына негізделуі қажет. Бірінші топқа әдістеменің теориялық мазмұнынан, экономикалық талдаудың жалпы принциптерінен келіп шығатын принциптерді жатқызуға болады. Принциптердің екінші тобы әдістемені тәжірибеде жүзеге асыру қажеттілігінен, инвестициялық тартымдылық талдауын тәжірибеде пайдалану мүмкіндігінен шығады. Әдістеме экономикалық талдаудың келесі жалпы принциптеріне негізделіп жасалуы қажет: жүйелілік; кешенділік; ғылымилығы; реттелушілік; нақтылық; объективтілік; әрекеттілік; мирасқорлық; үнемділік. Аталған принциптердің кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын талдау әдістемесін жасауға қатысты қарастырып көрелік. Ғылымилылығы ұсынылатын әдістеме корпоративті қаржының қазіргі заманғы теориясына негізделуі қажет. Бұл осы әдістемені қолдану нәтижесінде, оны нақты шаруашылық субъектісінің қызметінде ендіру сапасына оң әсер етеді. 95 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009

196 Джуманов Ә.М., Мурзабаева Э.Ж. Мақта тазалау кәсіпорындарының инвестициялық... Реттеушілік принципі сараптау жұмысын үнемі жүргізу ғана емес, сонымен қатар әдістеменің өзінің жарамдығын тұрақты түрде тексеруді сипаттайды. Экономикалық өмірдің табиғатына, оның өзгеруіне байланысты кез-келген әдістемені қолдану кезінде, әсіресе болашақ көрсеткіштерді бағалауда пайдалануда өте сақ болған дұрыс, өйткені экономикалық ортаның өзгеруімен байланысты осы әдістемені пайдалану қанағаттанарлықсыз нәтиже беруі мүмкін. Объективтілігі болашақтағы көрсеткіштерді талдаудағы ең қиын критерий. Ал инвестициялық тартымдылықты талдауды табиғаты бойынша осы критерий қатарына жатқызуға болады. Оны жүзеге асырудың мүмкін бағыты аймақтағы сараптама қызметін ұйымдастыруға жоғарғы дәрежеде маманданған мамандарды тарту, талдау жүргізу үшін сапалы ақпараттарды пайдалану мен талдауды жүргізу барысында алынған нәтиже жауапкершіліксіздікке әкелмеуі қажет. Мирасқорлық ұзақ уақыт аралығында аймақтың үздіксіз даму жағдайын сипаттайды. Бұл принциптің тәжірибеде жүзеге асуы талдау жасалып отырған аймақтың болжанып отырған дамуы туралы мәліметтердің нақты алынған нәтижелерімен салыстыру болып табылады және осыған байланысты әдістеменің мазмұнының негізделген өзара байланысты өзгерістерін анықтау және инвестициялық тартымдылықты талдауды ұйымдастыру және қамтамасыз етуді жүзеге асыруды талап етеді. Принциптердің екінші тобы әдістемені тәжірибеде жүзеге асыру мүмкіндігі жағдайынан және осы жағдайға сәйкес шектеулерден келіп шығады. Осы топтың белгілерін сипаттау үшін тәжірибелі сарапшылар қалыптастырған талаптарды әзірленетін әдістемелерді жасау кезінде пайдалану қажет деген пікірдеміз. Оған мысал ретінде төмендегі ұйымды келтіруге болады. Malcolm Baldidge Qualiy Awad - өнеркәсіптік кәсіпорынды басқару жүйесін құру бойынша ұсыныстарды жасауға маманданған ұйым басқарушылық шешім қабылдау кезінде көрсеткіштер жүйесін құру кезінде сақталуы керек келесі талаптарды қалыптастырған: - талдау жасау кезінде бірнеше басты көрсеткіштердің өзгерісін бағалау қажет; - көрсеткіштер өткен, қазіргі және болашақ кезең жағдайларын сипаттауы және кәсіптің дамуының серпінді суреттемесін беруі қажет; - кәсіптің тиімділігін бағалаудың негізгі критерилерін клиенттердің, акционерлердің және «мүдделерді ұстаушылардың» мүдделерін қанағаттандыру дәрежесін көрсетуі қажет; - көрсеткіштер барлық ұйымдастырушылық деңгейде, жоғарғы менеджменттен бастап қызмет көрсетуші персоналмен аяқтайтын бизнес процестерді сипаттауға қажет; - бағалау критерші кәсіпорын стратегиялары мен сыртқы 96 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Джуманов Ә.М., Мурзабаева Э.Ж. Мақта тазалау кәсіпорындарының инвестициялық...

197 ортасының өзгерісіне сәйкес өзгеруі немесе түзетілуі тиіс; - көрсеткіштерді бағалау үшін тиянақты зерттеуге негізделген мәнді белгілеу қажет. ӘДЕБИЕТТЕР. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйственного субъекта //М., Финансы и статистика, 003г.. Барнгольц С.Б., Сухарев А.М. Экономический анализ работы промышленных предприятий // М.,

198 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А.А. ПЯГАЙ доктор экономических наук С.А.СУЮБАЕВА соискатель МКТУ им. А.Ясави ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОХОЛДИНГОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Бұл мақалада агроөнеркәсіп кешенінде орын алатын кәсіпорындар арасындағы экономикалық қарым-қатынастарды ұйымдастыру және жетілдірумен айналысатын салалық бірлестіктердің мәні мен қызметі қарастырылады. Сонымен қатар агрохолдингтік компанияларды басқару бойынша ұсыныстар берілген. This aicle deals wih essence of banch associaions which is defined by oganizaion and pefecion of muual economic elaions beween agiculual enepises. Some ecommendaions in he managemen of agiculual holdings have been suggesed as well. Стратегия и тактика становления и развития Республики Казахстан как суверенного государства, необходимость обеспечения экономического и социального прогресса предусматривают формирование современных корпоративных структур. Стремление к снижению издержек производства, максимизации дохода, усилению своих конкурентных позиций определило курс предприятий на интеграцию. Закономерностью функционирования развитого агропромышленного комплекса любой страны являются различные формы интеграции предприятий и организаций, осуществляющих производство сырья, его заготовку, хранение, переработку и реализацию конечной продукции. Экономической основой этого процесса являются: концентрация сельскохозяйственного, перерабатывающего промышленного производства; научно-технический прогресс, обусловивший повышенные требования к взаимодействию обеспечения качества сырья в соответствии с требованиями перерабатывающих предприятий; потребность в устранении противоречий экономических интересов собственников предприятий различных отраслей и сфер АПК; потребность в мобилизации и рациональном использовании финансовых ресурсов для инвестиций. Из практики агропромышленных комплексов развитых стран мира известны различные формы организации компаний и корпораций. В крупных сельскохозяйственных предприятиях, специализированных на производстве определенных видов сырья, этот процесс может осуществляться в форме внутрихозяйственной интеграции. В современных условиях эти предприятия получили наименование «агрофирм». В зарубежной практике известны отраслевые агропромышленные объединения, включающие систему крупных перерабатывающих и множество поставляющих им сельскохозяйственных предприятий, а также систему фирменной торговли. Подобные объединения различаются по принадлежности различным категориям собственников. Это или 98

199 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А.А., Суюбаева С.А. Функционирование и развитие агрохолдингов в современных условиях промышленный банковский капитал, или кооперативное объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей. В современных условиях такого рода объединения создаются под влиянием изменившейся экономической ситуации и также изменившихся интересов новых собственников реформированных сельскохозяйственных предприятий, организаций сельского хозяйства, других сфер АПК и внешних инвесторов. Эти формирования получили наименование холдингов или объединений холдингового типа. Создание этих формирований решает ряд задач совершенствования производства и реализации продукции, имеющих важное экономическое и социальное значение. В сфере производства холдинги решают задачи: аккумулировать финансовые ресурсы участников с целью направить их на приоритетное направление развития сельскохозяйственного производства сырья, его переработки и обслуживающих предприятий; обеспечить за счет единого квалифицированного руководства более полное эффективное использование производственного потенциала, на основе применения новой прогрессивной техники, технологии, повышения трудовой и технологической дисциплины. В области сбыта продукции, новые формы агропромышленных объединений решают задачи преодолеть локальный монополизм сбытовых и перерабатывающих предприятий, организаций, вытеснить с аграрного рынка посредников, более полно использовать возможности конкурентоспособной продукции путем продвижения ее на новые рынки сбыта, обеспечения соответствия спроса ее ассортимента и качества. В области социальной сферы повысить занятость в сельской местности и на основе финансового оздоровления предприятий и увеличения доходности обеспечить повышение уровня оплаты труда и его стабильности, улучшения условий труда и быта работников. Все многообразие форм интеграции, свойственных холдингам, сводится к нескольким направлениям: кооперации, партнерству или договорной интеграции и поглощению. В последние годы широкое распространение получает вертикальная интеграция, когда фирмы-интеграторы берут на себя функции контроля и управления над всей цепочкой технологического цикла производствопереработка-сбыт сельскохозяйственной продукции от поля до потребителя. На практике наиболее известны две формы вертикальной интеграции производственная контрактация и интеграция собственности. Они создаются под влиянием изменившейся экономической ситуации и также изменившихся интересов новых собственников реформированных сельскохозяйственных предприятий, организаций сельского хозяйства, других сфер АПК и внешних инвесторов. Эти формирования получили наименование холдингов или объединений холдингового типа. 99

200 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А. А., Суюбаева С.А. Функционирование и развитие агрохолдингов в современных условиях В практике Казахстана и России известны различные формы агрохолдингов. Среди крупнейших холдингов России выделяются два варианта имущественных отношений: с преобладанием государственных средств Орловский вариант и акций и имущественных долей частных инвесторов Белгородский вариант. На территории Северного Казахстана устойчиво развиваются интегрированные структуры холдингового типа, так называемые зерновые компании. Сельскохозяйственные предприятия, переданные в собственность и под управление этим структурам ныне возделывают более /3 посевов зерновых культур. Например, в Акмолинской области их численность по состоянию на января 005 г. достигла 46, под их управлением работают 04 сельскохозяйственных предприятий. Они возделывают более млн. га или 3% посевных площадей зерновых культур в области. Из 4,5 млн. тонн зерна собранного в 007 г. 50,7 тыс. тонн или 33,7 % произведено в хозяйствах, находящихся под управлением зерновых компаний. Механизм функционирования интеграционных формирований холдингового типа представляет собой порядок взаимодействия участников формирования между собой и органами управления через систему организационных и экономических регуляторов и правил их применения. На казахстанской практике агрохолдинги формируются и развиваются в виде товариществ с ограниченной ответственностью ТОО как на уровне головной организации, так в рамках дочерних предприятий. При этом непосредственными владельцами акций и всего имущественного комплекса выступают -5 человек в лице учредителей - собственников головной организации, а управляющие директора на местах главы дочерних предприятий являются наемными работниками. Между тем, в существующих законодательно-нормативных документах не оговариваются положения о взаимоотношениях головного учреждения с дочерними, не определены сферы деятельности дочерних предприятий, компетенции директоров сельскохозяйственных и других предприятий и их функции. Таким образом, формируется жестко управляемая система по вертикали, где все решения принимаются в центре, а от нижестоящих предприятий и подразделений требуется их исполнение. При этом сельскохозяйственные предприятия теряют юридическую и хозяйственную самостоятельность и переходят на положение структурных звеньев агрохолдинга. Данное обстоятельство требует разграничения управленческих функций между головной организацией и дочерними предприятиями, внедрения гибкой системы управления, при которой четко определяются полномочия и ответственности разных уровней в учредительных документах и устанавливаются критерии оценки деятельности и ответственности работников среднего звена. 00

201 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А. А., Суюбаева С.А. Функционирование и развитие агрохолдингов в современных условиях На наш взгляд, организационно-правовой статус казахстанских интегрированных формирований в АПК должен соответствовать сложившейся в мировой практике системе корпоративного управления и хозяйствования. При этом наиболее удачной формой являются компании в форме открытого акционерного общества, где существует собственность физических лиц, организаций и государств на корпоративные ценные бумаги акции, которые являются и частной, и коллективной групповой. Краеугольной основой функционирования агрохолдингов служат отношения собственности на землю, имущество, произведенную продукцию и полученные доходы. Опыт формирования интегрированных холдинговых структур в Северном Казахстане показывает сложность, запутанность сложившихся имущественных отношений. Здесь использовались самые различные варианты: от более или менее справедливого подхода к оценке имущества бывших сельскохозяйственных предприятий совхозов и колхозов, к аренде имущества по заниженным ценам, включая вариант использования материальных ресурсов совершенно бесплатно. Земельная собственность сопричастна с интересами других территориальных образований, землепользователей, арендаторов и общества в целом. В настоящее время в зерновых компаниях сложились два основных направления использования сельскохозяйственных земель: передача во временное пользование на условиях аренды и передача в уставной капитал предприятия с потерей права получения земельной доли обратно в натуре. Согласно Земельному кодексу 003 г. срок передачи земли в субаренду и пользования условными земельными долями завершен в конце 004 года. Начался процесс перерегистрации земель, который принял затяжной характер, в связи с высокими затратами на данный процесс и нарушениями правовых норм совместного пользования. Система планирования в агрохолдингах должна носить интегрированный характер по технологическим звеньям «производствопереработка- реализация», обеспечивать пропорциональность всех составляющих элементов, хозяйства населения и бюджетирования хозяйствующих субъектов. При этом в головной организации необходимо использовать принципы индикативного планирования, которые более полно развивают инициативу хозяйствующих субъектов в принятии решений. Для этой цели управляющая компания доводит до субъектов хозяйствования лишь базовые показатели с учетом рыночной конъюнктуры производства, переработки и реализации продукции. Сельскохозяйственные и другие предприятия компании на основе контрольных данных составляют свой баланс и разрабатывают бизнес-планы. В последующем такие балансы сводятся в единый консолидированный баланс интегрированного формирования. В планово-бюджетном документе фирмы окончательно уточняются затратные показатели, связанные с ресурсоемкостью той или 0

202 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А. А., Суюбаева С.А. Функционирование и развитие агрохолдингов в современных условиях иной конечной продукции и общие экономические результаты на каждом этапе ее движения и доля участия в этом процессе каждого подразделения. Во взаимоотношениях между участниками единого технологического процесса, безусловно, требуется перераспределение дохода прибыли с учетом вклада каждого в конечный результат. Наиболее приемлемыми считаются ценовые и нормативно-затратные методы, при которых распределительные отношения строятся по принципу обеспечения экономического паритета между всеми участниками интеграции. Государственное влияние на развитие агропромышленных формирований осуществляется путем принятия законодательно-нормативных актов через функции надзора и контроля, финансово-кредитной поддержки и социального обеспечения населения. В этой связи требуются научно обоснованные и законодательно закрепленные решения по четкому разграничению функций управления госорганов и частных интегрированных структур: какие вопросы будут находиться в компетенции органа управления АПФ, какие у госорганов. По ряду проблем, которые имеют общественное значение госструктуры и учредители хозяйств должны принимать совместные решения. Государственное вмешательство необходимо в регулировании конкурентной среды на основе антимонопольных законодательств, в установлении контроля над ценами и тарифами естественных монополистов, в стимулировании развития межрегионального рынка и экспорта продукции, в предоставлении рыночной информации, в обеспечении экологической и продовольственной безопасности и т.д. Рекомендуется полностью передать в ведение управленческих структур агрохолдинговых компаний такие направления управленческой деятельности предприятиями, как планирование производства, финансирование и кредитование, организацию материально-технического снабжения, подготовку и переподготовку кадров, консолидированный учет и отчетность. Некоторые направления управленческой деятельности в сфере сельскохозяйственного производства должны осуществляться согласованно между агрохолдингом и районным органом управления. К их числу можно отнести такие функции управления как: разработка и внедрение НТП, маркетинг и поиск выгодных каналов реализации продукции, управление социальной сферой села, создание новых рабочих мест и возможно некоторые другие. Непосредственно за районом сохраняются государственные контрольные функции соблюдение финансовых условий, целевое использование земель сельскохозяйственного назначения и их оборот, качество производимой продукции, экстремальные и чрезвычайные ситуации и т.д. ЛИТЕРАТУРА. Голубева А.М. Холдинг образование и управление //Инвестиционный эксперт с. 3.. Земельный кодекс - то, что Вы хотели бы знать Информационная поддержка села. - Астана, Развитие интегрированных формирований в аграрном секторе Казахстана //Всероссийский конгресс экономистов-аграрников. Москва 4-5 февраля 005 г. 0

203 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Д.С.АСАН экономика ғылымдарының кандидаты, доцент З.К. СҮЛЕЙМЕНОВА А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің ізденушісі ТУРИЗМДІ АЙМАҚТЫҚ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ В статье расcматривается основные направления развития туристических регионов. This aicle deals wih he pinciple diecions in he developmen of ouism egions. Аймақтық туризм көптеген дамыған және дамушы елдердің экономикасының басым саласы, табыс көзі болғандықтан, аймақтық және әлемдік экономикада бәсекеге қабілетті мамандануды қалыптастыру және аймақтың орнықты дамуына қолайлы жағдайлар жасау. Аймақтық туризмді дамыту үлкен капиталды қажет етеді және тәуекелділігі жоғары. Мақсат осы тәуекелділік алдындағы қорқынышты жою. Қазақстанның туристік мүмкіншіліктерін, қажетті ресурстарға бай екендігін көрсету және сол үшін барлық жағдайларды талдау. Аймақтық экономика өндірістік қатынастар мен өндірістік күштің барлық элементтерін және ішкі аймақтық дамуды, сонымен қатар территориялық кесіндідегі аймақаралық қатынастарды зерттейді. Аймақтың экономикасын тану логикалық сұрақтар қатарын оқып білумен негізделген. Олар: Аймақтың әкімшілік құрылымы; Экономикалық географиялық жағдай ерекшеліктері; Республиканың шаруашылық кешеніндегі аймақтық айналым орны; Табиғат жағдайы мен ресурстарының қысқаша экономикалық бағасы; Аймақтың экономикалық мәселелері; Тұрғындармен еңбек ресурстарының міндеттемесі; Демографиялық мәселелері; Аймақтағы нарыққа мамандандырылған негізгі саланың дамуы мен орналасуы; Аймақаралық және ішкі аймақаралық экономикалық байланыстар; Өндірістік орталықтар, өндірістік территориялық кешендер. Аймақтық туризм экономикасы бұл ғылыми білім саласы, ол туристік кешенде өндіруші күштің орналасуы мен дамуын, аймақ территориясындағы әлеуметтік экономиаклық процесін зерттейді. Аймақтық туризм экономикасының мазмұны: Концепцияның жасалуы; Туристік өндірістік күшті орналастыру мәселесін шешуде бұл процестерді аймақтан тыс жерде басқару принциптерін жасау; Жаңа туристік аймақтарды қалыптастыру принциптерін жасау. 03

204 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Асан Д.С., Сүлейменова З.К. Туризмді аймақтық дамытудың негізгі жолдары Еліміздің бұл маңызды саласын дамыту үшін жоспарлар құру, арнайы ұзақ мерзімді бағдарламалар жүргізу. Аймақтық туризмді дамытудағы өзекті мәслелерді қарастыру осы жұмыстың маңызды мақсаты. Аймақтардың экономикасы нарық қатынасының дамуы мен қалыптасу жағдайында экономикалық реформа құруда зор мағынаға ие болады, соның ішінде туристік бизнес реформасында. Жалпы айтқанда аймақтық экономика ғылыми білім саласы, өндірістік күшті дамыту мен орналастыру, аймақтың әлеуметтік экономикалық процесі. Бұл үлкен тұрғылықты территорияның функционалды заңдарын зерттейтін ғылым. Халықаралық стандартқа сай туристік кешен салу, осы салада қызмет көрсететін кәсіпкерлерге кәсіби білім беріп, сол жерде еңбек жасайтын қызметкерлердің әлеуметтік тұрмысын жақсарту керек []. Туристік бизнестің дамуына басты бағыт - ол туризм индустриясына қызмет көрсететін инфрақұрылымды жақсарту. Оған туристерді орналастыру, қазіргі заманғы байланыс түрлерімен, көлікпен қамтамасыз ету және түрлі ұлттық тағамдар ұсыну. Бәсекеге қабілетті туризм - бір жағынан қазақстандық және шетел азаматтарының туристік қызметтегі тұтыну қабілеттілігінің қанағаттануына, екінші жағынан өңірдің экономикасының дамуына үлкен үлес қосады. Туризмді дамытуды біздің мемлекет экономиканың өсуін қамтамасыз етудің перспективалы бағыттарының бірі деп санайды. Осыған байланысты бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру және келешекте Қазақстанды Орталық Азия өңірінің туризм орталығына айналдыру міндеті алға қойылған. Туристік қызметтерге сыртқы сұранысты ұлғайту және Түркістанның туристік беделін қалыптастыру мақсатында ұлттық және халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, белсенді жарнамалықақпараттық жұмыс жүргізуге қала басшылығы тарапынан ниет жасалуда. Ол үшін Халықаралық туристік ұйымға кіру іс-шараларын ұйымдастыру мақсатында алда үлкен жұмыстар тұр. Туристік дамудың мақсаты - аумақ тұрғындарының әлеуметтік жағдайының жақсаруы, жергілікті тұрғындардың табыс көзі деп танылуы []. Туристік өнім бүгінгі таңға дейін тауар - нарықтық қатынастар элементінің бірі ретінде қаралған жоқ еді. Туризм саласында қызмет көрсететін кәсіпкерлер Президентіміздің дәстүрлі Жолдауына сәйкес әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация ретінде қаралуы керек. Бұл корпорациялар алынған пайданы сол өңірдегі халықтың әлеуметтік, экономикалық және мәдени мақсаттары үшін қайтадан жұмсайды. Олардың қызметі жаңа жобалар тартуға, шағын және орта 04

205 бизнесті дамытуға, кооперациялануды күшейтуге бағытталады. Сөйтіп, корпорациялар ірі жұмыс берушілерге, әрі ел дамуының жолбасшысына 05

206 А.Ясауи университетініњ хабаршысы,, 009 Асан Д.С., Сүлейменова З.К. Туризмді аймақтық дамытудың негізгі жолдары айналады. Сонымен, осы қабылданған саясатқа жан-жақтағы кәсіпкерлер, ірі туристік фирмалар мен шетелдегі инвесторлар сенім білдіріп, осы құрылып жатқан ұйымға қосылатыны айқын. Туризмнің аймақтық экономикасы бұл туристік бизнестегі экономикалық білімнің ең маңызды саласы. Аймақтық туризмнің экономикалық дамуын жарақтаушы факторлардың қатарына мыналар жатады: Аймақтағы тұрғындар санының өсуі, әсіресе қала тұрғындарының; Кірістің өсу мүмкіндігі, сонымен қатар, тұрғындардың сатып алу икемділігі; Аймақтағы тұрғындардың бос уақыты мен жұмысшылар қатынасының өзгеруі; Тұтынушылар сұранысы құрылымының өзгеруі; Аймақтық транспорттың дамуы; Аймақтық көпшілік коммуникация құралдарының дамуы; Аймақтағы тұрғындардың мәдени және алу дәрежесін көтеру; Экономикалық аймақтың белгілі бір экономикалық өндіріс түріне мамандандырылуы; Мемлекет саясатындағы аймақтық туризмнің негізгі мақсаты мен бағыты мынадай мәселелермен айналысуы қажет:. Территориялық аспектіде туристік сфераның әлеуметтік инфрақұрылымының және өндірістік күштегі элементтердің дамуын жұмыс жасау принциптері мен заңдылықтарын зерттейді;. Аймақ территориясындағы экономиканы, және аймақаралық экономикалық байланыстарды зерттеумен; 3. Туристік сферадағы аймақтық шаруашылық үйлесімді зерттеу; 4. Аймақтық табиғи ресурсының потенциалын зерттеу; 5. Тұрғылықты халық мәселесін, еңбек ресурстарының өзгеру тенденциясын, демографиялық мәселе мен оның туристік сферадағы өндірістік күштің дамуына әсерін зерттейді; 6. Нарыққа өтудегі өтпелі кезеңдегі туристік сфераның өндірістік күшті орналастыруды анықтаудың негізгі факторы. Бұл аймақтағы туристік сфераны дамытудың мемлекеттік саясатын құрудың талап жоспарын түсінуге мүмкіндік береді: Аймақтық туризм қалыптасу үрдісіндегі жас салалардың бірі болғанына қарамай жақын күндерде оның қарқынды дамуын күтуге болады. ДТҰ мамандарының бірауыздан берген бағасы бойынша туризм XXI ғасырдың басында Қазақстан аймақтық экономикасының басты саласына айналады, мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік жағдайын жақсарту жұмысында және Қазақстанның ұлттық экономикасын дамытуда негізгі факторлардың бірі болады. 06

207 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Асан Д.С., Сүлейменова З.К. Туризмді аймақтық дамытудың негізгі жолдары Қазақстан нарықтық экономикасын қалыптастыру жағдайларындағы туристік нарықта осы нарықтың дамуындағы инвестициялар мен ұсыныстар, сұраныстар кемшілігі орын алады. Аймақтық туристік нарықтың тиімді функционалдануы және туризм саласының экономикалық тиімділігін анықтау үшін жалпы келесі әдістер мен туристік нарықтағы тәртіптер моделдері қолданылады: Туристік айналым қызметін жақсарту; Туристерге қызмет көрсетуде мерзімдік тұрақсыздықты төмендету; Туристік индустриядан экономикалық қайтарымды көтеру; Туристік ортаны, әсіресе ұлттық туристік өнімнің жылжуындағы, қаржыландыруға меншікті секторларды жұмылдыру; Маркетинг жүйесін дамыту және маркетингтік кәсіпорындарды құру. Туризм экономикалық тиімділіктен басқа адамға өмірлік күшін қайтадан қалыптастыруына және бос уақыттарын тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді. Аймақтарда туризм саласын дамытудың келесі механизмдерін жетілдіру: - Аймақтарда яғни қалаларда сервистік және қауіпсіздіктің халықаралық стандарттарына сәйкес келетін туристік инфрақұрылым обьектілерін дамыту; - Аймақтық келбеті мен оның бейнесі мен туризм үшін тартымдылығын айқындайтын бірегей сәулет обьектілерін орналастыру; - Курорттық аймақтарда, қорықтарда қол жетерлік мүмкіндіктерді пайдалану орнитологиялық, флоралық, мәдени танымдық туризмді дамыту, сондай-ақ әр облыстарда, "көшпенді тұрмыс" жағдайына, шетелдік туристік аңшылыққа, балық аулауға және аймақтардағы туризмнің басқа да обьектілеріне туристердің қызығушылығын туғызу. Сырттан келушілер туризмнің және ішкі аймақтық туризм көлемін арттыру есебінен мемлекет пен халық кірісінің тұрақты өсуін, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін бәсекелестікке қабілетті туристік индустрия құру мақсатында Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданған. Осы бағдарлама аясында 0 жылы ішкі аймақ туристер оның 45 миллион адамға жететіні күтілуде. Қазір еліміздің әр облыстарында туризм секторын облыс экономикалық кіріс секторы етіп қарастырып, әр облыстарда туристік саланы дамытудың аймақтық бағдарламалары әзірленуде. ӘДЕБИЕТТЕР. Вукулов В.А. Халықаралық туризм тарихы мен теориясы. Алматы.. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. - Алматы, Қазақ университеті,

208 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 D. KULOĞLU Yd.Doç.D. BÖLGESEL GELİŞMİŞLİK FARKLARININ GİDERİLMESİ AÇISINDAN GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGESİ SANAYİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Бұл мақалада Қазақстанның 4 облысының бірі болып табылатын Оңтүстік Қазақстан облысының экономикалық жағдайы қарастырылып, аймақтық даму өзгешеліктерін жою жөнінен аймақтық даму саясаттарының үйлесуіне назар аударылған. Южно-Казахстанкая область является одним из 4 областей Казахстана. В этой статье рассматривается экономическое состояние Южно-Казахстанской области, и обращется внимание на проблемы к различиям региналного развития экономики. Souh Kazakhsan Oblas is one of he foueen egions of Kazakhsan. This aicle deals wih economic condiion of Souh-Kazakhsan egion. Much aenion o specific poblems of egional developmen of economy has been paid as well.. Giiş Gelişmiş ülkelede biinci sanayi devimi ile oaya çıkan bölgeleaası gelişmişlik faklaının kendiliğinden azalmaka olduğu gözleniken, 0. yüzyılın ikinci yaısında gelişmeke olan ülkelede, bölgeleaası faklılıkla gideek amakadı. Gelişmeke olan ülkelede alyapının dengesiz dağılımı, ülkede bi ya da iki mekezin ön plana çıkmasına neden olmakadı. Cazibe mekezlei haline gelen bu mekezlein bulunduğu bölgelee ülkenin he yanından işgücü ve semaye akışı olmakadı. Gelişmeke olan ülkelede, oldukça gei düzeyde olan endüsiyel faaliyelei gelişimek için yapılan yaıımlaın genellikle belli bölgelee yığılması, bölgeleaası gelişmişlik faklaını gideek aımakadı. Bu defa gei kalmış bölgenin yanında, aşıı kalabalıklaşmış bölgenin de sounlaı oaya çıkmakadı. 99 yılında Sovyele Biliği nin dağılması ile bağımsızlığına kavuşan Kazakisan Cumhuiyei nde nüfus ve işlemelein ülke genelinde dağılımına bakıldığında; Sovye döneminde 70 yıl boyunca uygulanan mekezi planlı ekonominin özellikleine uygun olan bi yaıım ve üeim yapısına sahip olduğu göülmekedi. Esas iibaiyle mekezi plan ekonomik poliikalaının uygulanması, kısmen de iklim ve diğe fakölee bağlı olaak nüfusun ve işlemelein ülke içinde dağılımı bazı bölgelede yoğunluk kazanmışı. Dolayısıyla, ülkenin sanayi yapısı da Sovye ekonomisinin ihiyaçlaını kaşılamaya dönük mekezi plan siseminin ekonomik ve poliik sonuçlaını yansımakadı. Ülkede imala, madencilik ve eneji en önemli sekölei oluşuuken; demi dışı ve demi mealujisi, kimya ve peo-kimya, makine ve inşaa malzemelei ile hafif sanayi önemli seköle olaak dikkai çekmekedi. Buna kaşılık, Sovye siseminde hizmele seköü ve ükeim Bu makale, Uluslaaası Bilim Konfeansı Nisan 008, Semakand Hizme ve İşlemecilik Ünivesiesi, Semakand/Özbekisan da ebliğ olaak sunulmuşu. 08

209 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... mallaıendüsisinin de ihmal edildiği ve aımsal yapıyı oluşuan çifçilik ve hayvancılıkla uğaşan kolekif çifliklein yeleşimi göz önüne alındığında, ülkede endüsi işlemeleinin belli bölgelede oplanmasına kaşılık, aımsal üeim yapan aım ve hayvancılıkla uğaşan işlemelein de kensel yeleşim dışında ağ gibi dağınık ve sık olaak yayıldığı göülmekedi. Bu yapı, bölgesel gelişmişlik faklaının oaya çıkmasına sebep olan emel neden olaak, işlemelein ve nüfusun belli bölgelede oplanmasına sebep olmakadı. Bu çalışmada, idai yapılanmasının 4 idai bölge ve 3 özel saülü şehi Asana, Almaı, Baykonu-Leninsk den ibae olan Kazakisan Cumhuiyei nin Güney Kazakisan Bölgesi nin sanayisi ele alınaak işlemelein ve işgücünün dağılımı, bölgenin diğe bölgelee göe ekonomik gelişme deecesi ve bölgesel ekonomik gelişme faklaının gideilmesi için alınması geeken poliikalaa dikka çekeek genel bi değelendime yapılacakı.. Bölgesel dengesizlik olgusu ve ikisadi açıdan önemi İnsanlık aihinin he döneminde doğal, ekonomik, siyasal ve sosyal nedenleden dolayı bölgele aası faklılıkla oluşmuşu. Bazı bölgele gelişmiş, ima düzeylei yükselmiş ve efah seviyelei amış olmasına ağmen bazı bölgele gei kalmışı. Bölgesel dengesizlik, ikisadi kalkınmanın bi uzanısı olaak İkinci Dünya Savaşından sona güncellik kazanmış ve hemen he ülkede hükümelein üzeinde önemle duduklaı konu haline gelişi. Bölge kalkınması, ülke kalkınmasıyla eş anlamda ele alınmış ve bölgele aası dengesizlikle gideilmeye çalışılmışı. Günümüzde özellikle gelişmeke olan ülkelein çözüm bekleyen emel sounlaından bii de ekonomik ve oplumsal dinamizmi ülke düzeyinde dengeli olaak yaymak, bölgele aası faklılaşmayı azalmakı. Gelişmeke olan ülkelein başkenlei ve bazı önemli mekezleinin işlemelein ve nüfusun oplandığı mekezle haline gelmesi, bu gup ülkelede bölgeleaası dengesizliği gideek aımakadı. Gelişmiş ya da gelişmiş olmasın, dünyada biçok ülkede bölgesel gelişme faklılıklaı vadı. Çünkü bi bölgede hiçbi ekonomik canlılık yokken, başka bi bölgede ekonomik gelişme başlayınca, çeve bölgeledeki üeim faköleini de kendileine doğu çekele. Üeim faköleini kaybeden bölgele, mevcu ekonomik canlılıklaını da kaybedecekleinden geileyecekledi. Böylece bölgesel gelişme faklaı gideek yoğunlaşacakı. Yapılan çalışmala, yüksek gelili ülkelede oplam emek gücünün % 5 inin aımda, % 30 unun sanayide ve kalanının da hizmelede isihdam edildiğini gösemekedi. Taımda isihdam edilen emek gücünün bi çok ülkede dikka çekici şekilde azalmaka olduğu özellikle yüksek gelili ülkele açısından geçeli bi duumdu. Sanayi seköü ise, düşük ve oa gelili ülkelede aan bi öneme sahip oluken, yüksek gelili ülkelede hem aım hem sanayideki kaynakla, emek gücünün %60 dan fazlasının isihdam edildiği hizmele seköüne doğu kaymakadı. Buada daha düşük kişi başı geli, aımda daha yüksek emek gücüne işae emekedi. Daha yüksek kişi başı geli ise, hizmele seköünde 09

210 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... daha yüksek isihdama işae emekedi. Biçok gelişmeke olan ülkede, hizmele seköünün payı % 70 civaındadı. IMF de çalışan ikisaçıla, imala sanayinde işgücünün payının azalmasını, imala sanayinde meydana gelen veimlilik aışı ile açıklamakadıla.960 lı yılladan iibaen gelişmiş ülkelede sanayi ve hizmele seköünün bibileine çok yakın bi hızla büyümeleine kaşılık sanayideki veimliliğin hizmele seköünün kaından daha fazla aması, veimliliği aan sanayi seköünde özellikle imalaa isihdam edilen nüfusun düşüğünü oaya koymuşu. Günümüzde gelişmiş ülkelede emel eğilim, küesel ölçeke sanayi kesiminden çok; ekabeçi olan finans, bankacılık, enfomaik, bilişim, çeve, sigoacılık gibi alanlada üeimde bulunmak ve hizme vemeki. Bu alandaki üeim ve hizme faaliyeleindeki büyüme, veimlilik ve üce aışlaının sanayiden daha yüksek olduğu ve isihdam yapısının da hızla mavi yakalıladan, beyaz yakalılaa doğu değişmekedi. Ancak, hizmele seköünün amamlayıcılık işlevi nedeni ile, sanayi olmadan hizmelein va olamayacağı açıkı. Dolayısıyla hizmele ve sanayi seköü aasında, amamlayıcılık ve bağımlılık aasında iki yönlü bi ilişki bulunmakadı 3. Bi ülkenin kalkınmasındaki amaç, o ülkedeki bölgesel dengesizliklein gideileek insanlaın efah seviyeleini yükselmeki. Bunun içinde çeşili eknik ve uygulamaladan yaalanaak poansiyel kaynaklaı haekee geçiebilecek bölgesel pojelei başlamak geeki. Bölgesel kalkınma pojeleinin amaçlaı; milli geliin yükselilmesi, am isihdamın sağlanması, üeimin aıılması, fiya isikaının kounması, seköle asında denge kuulması, geli guplaı aasında sosyal adalein sağlanması, bölgele aası dengesizliklein gideilmesi ve göçün duduulmasıdı. Gelişmemiş ülkelede iş yeesizliğinden dolayı köyden kene göçle olmaka ve bu nedenle yeni haya azına uyum sağlamaka önemli güçlükle çekilmekedi. Köyden kene göç eden insanla majinal işlede çalışmaka ve yoksulluk külüleini devam eimekedile. Bunun sonucu olaak düşük haya seviyesini ve köydeki alışkanlıklaını yaygınlaşıaak, çözülmesi güç bi akım sounla oluşumakadıla. Bu gibi sounlaın çözümü ise, aşıı kalabalık bölgelee olan göçün duduulması ve gei kalmış yöelee yönelik pojelein başlaılmasına bağlıdı 4. Bölgesel gelişmişlik faklaını gidemek amacıyla yapılacak olan bölgesel yadımla ise; bölgedeki sosyo-ekonomik yapı, kişi başı yu içi hasıla, bü kama değe, yapısal işsizlik, isihdamdaki gelişme, ne göç, opoğafya gibi kiele göz önüne alınaak yapılı. Gei kalmış bölgeye yapılacak bölgesel yadımla, yaıım ve işleme yadımını kapsa. ABD de devle yadımı pasasından en büyük payı bölgesel yadımla almakadı 5... İdai Yapı Kazakisan Cumhuiyei nin 4 idai bölgesinden bii olan Güney Kazakisan Bölgesi 0 Ma 93 aihinde kuulmuş olup, bölge mekezi Çimken şehidi. Bölgede biisi Çimken olmak üzee, kensel yeleşim olaak 0

211 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... oplam 4 şehi mekezi ile, kısal kesimde; ilçe, 3 küçük şehi mekezi, 7 okug kısal yeleşim-kollekif çilik ve 93 köy vadı.güney Kazakisan Bölgesi 93 köy sayısı ile, Kazakisan ın en fazla köy sayısına sahip olan bölgesidi. Bölgenin Kısal kesimde, kolhoz ve sovhoz yapılaının bi aaya gelmesi ile oluşuulmuş okug kısal yeleşim le sosyalis yeleşim siseminde kısal yapının özellikleini aşımakadı. 6 Bölgenin kensel kesimi ise, Sovye ken yeleşimi azının genel kaakeini yansımakadı. Buna göe; kensel kesimde ouma alanlaının kaliesi, oplumun konu ve ken hizmeleinin emel geeksinimleinin belli düzeyde kaşılandığı, oplumsal yapının kenle aasında ve kenlein çeşili semlei aasında benzelik gösediği göülmekedi. 7 Güney Kazakisan Bölge Haiası.. Coğafi Yapı Genel olaak düzlük bi aazi yapısına sahip olan Güney Kazakisan Bölgesi, ülkenin en güneyinde ve jeolojik yeleşim olaak Tuan plaosunda ye almakadı. Yüzölçümü 7.3 bin km di. Bölge, yüzölçümü iibaiyle Kazakisan genelinde büyüklük olaak.sıada olup, ülke opaklaının ancak % 4.3 ünü oluşumakadı 8. Coğafi özellikleine bakıldığında, bölgenin oa kesimlei, deniz seviyesinden mee yükseklikedi. Oa kesimlede güney-baı yönünde uzanan Kaaav Sıadağlaı sönmüş volkanik yapıdadı. Kuzeyde Bepakdala çölü, güneye doğu ise Moyınkum ve Kızılkum çölü ile en güneyde yine Mizaşöl çölü bulunmakadı. Bölgenin güney doğusunda Alaav, Kajanav ve Ogem sıadağlaı üzeinde Sayam zivesi 438m. di. Bu dağlık bölgede meal, demi, kömü madenlei ve aş ocaklaı bulunmakadı. Kaasal iklim şalaı hüküm

212 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... süse de, ülkenin diğe bölgeleine kıyasla en sıcak bölgesidi. Bölgenin en büyük akasuyu olan Siideya üzeinde en güneyde Şadaa hidoelekik sanalı ile, Siideya nın diğe kollaı üzeinde Bogenski, Badamskoye ve Bezoskaya su havzalaı ile bölgede çok küçük uzlu su göllei bulunmakadı. Büyüklü küçüklü 7 akasu, 30 baaj, kullanılabilen 9 ye alı suyu, 5 minael suyu olup, bölgenin oplam su kapasiesi 87 milya m 3 ü 9. Çok eski aihleden bei çeşili medeniyelee ev sahipliği yapmış olan Güney Kazakisan Bölgesi nin mekezi olan Çimken şehi de ci asıda kuulmuş olup, aihi İpek Yolu üzeinde olması sebebiyle geçmişe bölgenin önemli bi icae ve külü mekezi olmuşu Nüfus Kazakisan ın 007 Kasım ayı iibaiyle nüfusu milyon 543 bin kişidi.. Bi önceki yıla göe Kazakisan ın nüfusu, başka ülkeleden gelip yeleşenle nedeniyle 46 bin kişi amışı. Kazakisan da km ye oalama 5.4 kişi düşmekedi. Güney Kazakisan Bölgesi ise, 007 Kasım ayı iibaiyle.36.0 milyon 36bin kişi nüfusu ile, Kazakısan ın en kalabalık bölgesi olup, oplam Kazakisan nüfusunun %4.9 unu oluşumakadı. Güney Kazakisan Bölgesinde nüfus yoğunluğu olaak, km ye 7.3 kişi düşmekedi. Bölgede 007 yılı iibaiyle yılda 58.6 bin doğum, 4.0 bin ölüm,.00 çocuk ölümü ve.39 evlenme geçekleşmişi. Bölge, Kazakisan ın diğe bölgelei ile kaşılaşığında; doğum oanı, çocuk ölümlei ve evlenme akamlaı en yüksek seviyededi. Güney Kazakisan Bölgesine 007 Ocak ayı iibaiyle, 5.6 kişi yu dışından bölgeye göç emişi. Buna kaşılık kişi bölgeden yu içinde başka bölgelee giiği için, bölge nüfusu 95 kişi azalmışı. Yudışından göç alan bölgelein başında ilk sıada gelmesine ve ülkede en fazla göç alan 4. bölge olmasına ağmen ağmen işsizlik sebebiyle, bölge nüfusunda azalma göülmekedi 3. Güney Kazakisan Bölgesi, Sovye döneminde uygulanan kolonizasyon poliikası sonucu Kazak halkın en fazla yaşadığı bölgedi 4. Bölgede en kalabalık yeleşimle sıasıyla; Çimken şehi bin kişi, Makaal ilçesi 48.5 bin kişi, Sayam ilçesi 4. bin kişi, Saıagaş ilçesi 0.9 bin kişi, Tükisan ilçesi 78. bin kişi di 5. Ülke genelinde bölgeleaası göçe, göçmenlein çoğu yüksek ahsilli ya da yüksek ahsilini yaıda bıakmış kişile olup, %40 dan fazlasını gençle, %97 sini Kazakla oluşumakadı. Göçlein olumsuz sonucu olaak, kısal kesimde yaşayanlaın azalması ya da kıdan kene göç olduğu söylenebili. Göçün esas sebebi, ikisadi, sosyal ve ekolojik faköledi 6 Ülkede, büyük kenlee göç eden genç nufusun bualada çeşili ekonomik ve sosyal poblemlele kaşılaşıklaı göülmekedi. Kazakisan da en fazla göç alan Almaı şehi, 007 yılında.304 kişi ile suç oanının en yüksek olduğu ci şehi olup, Güney Kazakisan Bölgesi 7.49 kişi ile, ülke çapında ağı suç oanı sıalamasında 5. sıada gelmekedi 7.

213 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi Başlıca Ekonomik Gösegele 005 yılı iibaiyle Kazakisan Cumhuiyei nin ve Güney Kazakisan Bölgesine ai emel ekonomik gösegele şöyledi; GSMH Kazakisan da 006 yılı iibaiyle oplam GSMH nın % 6.3 ünü aım, % 4. ini sanayi, %5.7 sini hizmele seköü oluşumakadı 8. Bölge, ülkenin oplam GSMH sının 7478,7 milya Tenge % 4.7 sini sağlayaak, bölgeleaası sıalamada 0. sıada ye almakadı 9. Kişi Başı Hasıla Resmi isaisiklee göe, Kazakisan Cumhuiyeinde 005 yılı iibaiyle kişi başı geli 49.3 bin Tenge ya da US $ olaak ifade edilmekedi 0. $}=3.88 Tenge Üeilen Kama Değe Güney Kazakisan Bölgesi mal ve hizmelede ülkede üeilen oplam kama değein %.6 sını, oplam aımsal üeimin %4,8 ini, hayvansal üeimin % 8. ini sağlamakadı. Taım Seköünde İşleme Sayısı ve Ücele Bölgedeki oplam aım işlemesi sayısı di. Bu sayı, ülkede aım ve hayvancılıkla uğaşan oplam işlemenin % 5. sini oluşumakadı. Bölgede oplam aımsal işlemelein % 60.8 ini oluşuan ade işlemede aımsal çifçilik, % 39. sini oluşuan işlemede ise, hayvancılık yapılmakadı. Bölgede aımsal işlemelein hukuki yapısı iibaiyle 48.6 işleme % 54., hane halkı aafından işleilmekedi. Gei kalan işleme %45.8 ise, özel seköe devedilen eski devle işlemelei kolhoz,sovhoz şeklindedi. Taım seköünde aile işlemeleinde, genellikle aile bieylei kendi işlemeleinde ücesiz çalışmakadı. Sanayi ve Hizmele Seköünde İşleme Sayısı, Ücele, İşgücü, İşsizlik Kazakisan da, 50 ye kada işçi çalışıan işlemele küçük ve oa büyüklüke işleme KOBİ olaak anımlanmakadı. Güney Kazakisan Bölgesinde aım dışı sekölede escil edilmiş 50 den az işçi çalışıan işleme sayısı 6.80 di. Bu işlemelein % 60.8 i halen faaliyee olup, bunlaın ancak %5. si başaılıdı. Bu oan, Kazakisan daki oplam KOBİ lein % 8.6 sını oluşumakadıla. Güney Kazakisan bölgesi KOBİ lein en yoğun olduğu Almaı ve Asana dan sona ülke sıalamasında 3 cü sıada ye almakadı 3. Bölgede KOBİ lein icaeeki payı % 9.3 olup, Almaı %35.0 dan sona ülke sıalamasında ci sıada gelmekedi 4. Kazakisan Cumhuiyeinde imala sanayinde oa ve büyük işlemelede OBİ işçi ücelei oalama 54.4 Tenge $. Ancak, Güney Kazakisan Bölgesi nde oalama işçi ücei ise Tenge 69.6 $ di. Bu mika ülke oalamasının çok alında olup, Güne Kazakisan Bölgesi, işçi üceleiyle ilgili olaak ülke sıalamasında 5 ci sıada ye almakadı 5. Kazakisan da sanayi ve hizmele seköünde oa ve büyük işlemelede 3

214 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... düzenli çalışığı halde üce alamayanlaın da dahil olduğu işçi sayısı kişi olup, bu işçilein % 4.7 si düzenli çalışıklaı halde üceleini düzenli olaak alamamakadı. Güney Kazakisan Bölgesi nde ise, düzenli çalışıklaı halde maaş alamayanlaın da dahil olduğu oplam işgücü kişi ülke oplamının %8 i olup, bu işçileden bin kişi % 9. si düzenli çalışığı halde üce alamamakadı yılı akamlaıyla, Kazakisan da oplam nüfusun %68.8 ini 5-64 yaş aası çalışabili nüfus oluşumakadı. Çalışabili nüfusun %7.4 ü işsizdi. 7 Ülkedeki büün işsizlein %3 ü Güney Kazakisan Bölgesi nde olup, Kazakisan Cumhuiyei nde Doğu Kazakisan Bölgesinden sona işsizliğin en yüksek olduğu bölge olaak ci sıadadı yılı iibaiyle en düşük geli seviyesinin ölçüsü, Kazakisan oalaması olaak, aylık Tenge 78.7 US $ di. Güney Kazakisan da en düşük geli seviyesi ise, aylık Tenge 7.0 US $ olup, Güney Kazakisan Bölgesi ülke oalamasının alında haa, bölge sıalamasında. sıadadı 9. Yaıımla Güney Kazakisan Bölgesine yapılan sabi semaye yaıımlaı uaı, oplam yaıımlaın % 3.4 üne ve yabancı yaıımlaın %. sine eşii. Bu oan ülke oalaması olan %7 nin alında kalmakadı yılı akamlaıyla Kazakisan da yaıımla GSMH nın % 7 sini oluşumakadı 3.. Güney Kazakisan bölgesinde sanayinin genel duumu a Taihsel Süeçe Bölgede Sanayinin Gelişimi Yüzölçümü iibaiyle Tük Cumhuiyeleinin en büyüğü ve Oa Asya daki en büyük ülkeleden bii olan Kazakisan, dokunulmamış geniş fosil yaaklaına ve pek çok maden ve mineal ezevine sahipi. Tespi edilmiş peol ezevlei 5.5 milya vail olup, sahip olduğu doğal gaz ezevleinin ise 3-6 ilyon m 3 olduğu ahmin edilmekedi. Ayıca, ülkenin canlı hayvan yeişimesine imkan veen geniş daimi olaklaı opaklaının %57 si ve hububa üeimine imkan veen büyük aımsal alanlaı vadı. Kazak ekonomisi esas iibaiyle zengin maden ezevleinin ihaç ve işleilmesine dayalı olup, sanayisi ise; genel olaak inşaa makinelei, akö ve diğe aım makinelei ile bi mika savunma sanayi üünlei imalinden oluşu. Üeiği sanayi üünlei pazaını Sovyele Biliği nin dağılması ile kaybeden Kazakisan, yıllaı aasında ekonomik bunalıma gimişi. Ancak, daha sona uygulanan ekonomik efom haekei sonucu piyasa ekonomisine geçişe yakaladığı ekonomik başaı, IMF ve Dünya Bankası gibi çevelece akdi edilmekedi 3. Güney Kazakisan Bölgesinde en çok üeim yapılan ye Çimken şehi olup, Sovye döneminde saejik yaıımlaında yapıldığı mekezleden biidi. 97 öncesi okula sadece zengin çocuklaının gimesi nedeniyle, bu dönemde okuma yazma oanı çok düşükü. Ekim Devimi öncesi, Çimken e sanayi de gelişmemişi. Çimken e ilk fabika, 885 yılında kuulan ve Aıs ovasında yeişen şifalı oladan ilaç üeen bi kimyasal ilaç fabikasıdı. Yiminci yüzyılın başlaına kada bölgede sadece 3 yağ imalaanesi, 5 dei işleme aölyesi, 8 değimen faaliye gösemişi. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sona Sovye hükümei bi kısım askei yaıımlaını Taşken, Çimken gibi Oa Asya ülkeleine kaydımışı. Ancak esisle hammadde işleme ve paça imalaı ile sınılı kalmışı. Aynı dönemde bu bölgelede pek çok eknik ünivesie açılmışı. Günümüzde Çimken, Kenav gibi şehilede bu poliikalaın izleini gömek mümkündü. 4

215 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... Çimken e kuşun, fosfo, çimeno fabikası, peol afineisi; Kenav da iş makinelei fabikası, ansfomaö fabikası gibi maden esisleinin çoğu Sovyelein planlı ekonomisinin ve saejik yaıımlaının bi sonucudu. Makaal şehi pamuk üeiminde önemli olmakla bilike, Güney Kazakisan bölgesi ülkede pamuk üeimi yapılan ek bölgedi. Saıagaş şehi ise, moden madensuyu dolum esislei ile bölge ekonomisine canlılık kazandımakadı. 33 Ekim Devimine kada okuma yazma oanının dahi son deece düşük olduğu Güney Kazakisan Bölgesi nde günümüzde, hizmele ve imalaa kişi Ülkedeki oplam işgücünün % 8 i, Kazakisan daki oplam işlemelein % 5.5 ini oluşuan bölgedeki başlıca 668 sanayi işlemesinde çalışmakadı. Bölgede bu işlemelede üeilen üün ve hizme mikaı 005 yılı iibaiyle, 87-6 milya Tenge olup, Kazakisan ın GSMH sına %4-7 si aasında kakı sağlamakadı 34. b Günümüzde Bölgede İmala Sanayinin Duumu ve Seköle İmala Sanayinde Üeilen Üünle Kazakisan da sanayi seköü al kollaı esas iibaiyle; adokuma, giyim,dei b meal ve makine sanayi c Kimya sanayi d Taş ve opağa dayalı sanayi olmak üzee döde ayılı. Yukaıdaki ablodan da göüleceği gibi, Güney Kazakisan Bölgesi nde imala sanayinde; beyaz alın olaak nielenen ve dokuma sanayinin emel hammaddesi olan pamuk ülkedeki oplam pamuk üeiminin % 00 ünü oluşumakadı. Bunu, bölgeye özellikle Sovye dönemi ve öncesinde yapılmış olan yaıımlaa bağlı olaak oplam ilaç ve kimya sanayi üeiminin % 66 sına yakın bi oanda ilaç ve kimya sanayi üünlei izlemekedi. Adından benzin %33, şaap %3, ekmek % 6, mazo %5, çimeno %, bia %9, un %5, makana %4, boya %4, seamik %3, bikisel yağ %8, sü %5, sigaa ve üün mamullei %4 gelmekedi. Bölgedeki üeim desenindeki sıası iibaiyle yine pamuk, ilaç ve kimya sanayi başa ilk 3 sıayı almaka iken, sigaa ve üün mamullei, sü, bikisel yağ üeimi iibaiyle düşük seviyededi. Aşağıda Güney Kazakisan Bölgesi nde imala sanayinde üeilen üünlein Kazakisan üeimindeki paylaı göülmekedi. 35 pamuk ilaçkimya benzin şaap ekmek mazo çimeno bia un makana boya seamik bikisel yag sü sigaa ve üün mamul oplam üeimdeki payı % üeim dalındaki sıası Güney Kazakisan Bölgesinde İmala Sanayinde Üeilen Üünle 5

216 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... Sanayi Üeiminin Seköel Dağılımı Aşağıdaki gafike de göüldüğü üzee, Güney Kazakisan Bölgesi nde sanayi üeim deseninde en büyük payı sıasıyla bölgenin aımsal yapısına bağlı olaak, başa hafif sanayi seköü % 3 ve gıda sanayi seköü % almakadı. En düşük payı ise, bölgeye yapılan sabi semaye yaıımlaının düşüklüğüne bağlı olaak elekik enejisi %, eneji üeimi seköü %9 ve inşaa seköü %8 almakadı. Bu akamla, bölgede sanayinin en önemli gidisi olup, eksikliğinde sanayinin gelişmesine engel eşkil eden eneji üeimi ve sabi semaye yaıımlaının yokluğunu açıkça oaya koymakadı. Makine yapımı ve meal işleme %0 ile demi çelik %3 sanayilei ise, bölgedeki Sovye dönemine ai yaıımlaa bağlı olaak oa seviyede üeim payına sahip olaak bölge ekonomisine kakıda bulunmakadı. Bu bilgile ışığında Güney Kazakisan Bölgesinde sanayi üeiminin seköel dağıımı ise, aşağıdaki gibidi 36. Elekik enejisi %, eneji üeimi %9, makine yapımı ve meal işleme %0, demi çelik %3, gıda sanayi %, hafif sanayi %3, diğe sanayi % 4, inşaa seköü %8. elekik enejisi 3% 4% 8% enejiüeimi makina yapımı ve meal işleme demi-çelik sanayı % 3% % 9% 0% gıda sanayı hafif sanayı dıge sanayı sekole ınsaa Güney Kazakisan Bölgesinde Sanayi Üeiminin Seköel Dağılımı Genel değelendime ve sonuç Yukaıdaki bilgile ışığında Güney Kazakisan Bölgesi, Kazakisan ın en güneyinde ve özellikle iklim olaak daha sıcak bölgesinde ve sanayi için geekli su kaynaklaının zengin olduğu bi bölgedi. Ayıca, sanayinin ve bölgenin gelişmesi için yük aşımacılığında kullanılabilecek doğu-baı ve kuzey güney 6

217 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... yönünde demi yolu ağına sahip olması çok önemli bi avanajdı. Dış göç almasına ağmen, gelen nüfusan daha fazlası, özellikle genç ve eğiimli nüfusun bölge dışına çalışmak için giiği göülmekedi. Bu duum hem bölgedeki iş gücünün dışaı gimesine, hem de nüfusun giiği bölgede aşıı yoğunlaşmaya sebep olmaka, dolayısıyla o bölgelede de imkanlaın daalmasına ve suç oanlaının amasına yol açmakadı. Ülke içi göçlein emel sebebi, bölgeye komşu Kaaganda ve Baı Kazakisan Bölgeleinin ülkenin önemli sanayi ve madencilik endüsilein bulunduğu sanayi mekezlei olmasıdı. Bölgenin işgücünün önemli biçimde vasıfsız işçi olduğu, bu nedenle ücelein ülke oalamasının alında haa aylık 50 US $ dan daha az olduğu göülmekedi. Özellikle aım seköünde aile işlemeleinin de yoğunluğuna bakılısa, önemli biçimde gizli işsizin aylık geliinin 00 US $ ın alına düşüğü göülmekedi. Güney Kazakisan Bölgesi en düşük geli düzeyinin yanı sıa, çalışığı halde maaşını alamayan işgücünün en fazla olduğu bölge olması, bölgede efah gösegeleinin de düşük olduğunu oaya koymakadı. Ülkenin ek pamuk üeicisi bölge olması nedeniyle, bu alanda önemli iş poansiyeli vadı. Ancak, pamuk üeimine bağlı eksil sanayinin bölgede gelişmediği dikka çekmekedi. Güney Kazakisan da pamuklu dokuma, eksil, gıda, hafif sanayi-ükeim mallaı endüsisi, makine-meal işleme sanayinin özellikle poansiyel gelişmeye açık olduğu söylenebili. Ancak, eknoloji kullanımında yeniliklein akip edilmesi, üün pazalaının gelişiilmesi, veimlilik aışının ve kapasie kullanımının aıılması geeklidi. Bölgede oldukça gei duumda olan hizmele seköünün de gelişimi, sanayideki gelişmelee bağlı olaak aacak, işsizlik ve sosyal efahın amasına kakıda bulunacakı. Bölgenin hala Sovye dönemindeki sanayi yapısını kouduğunu gömekeyiz. Ülkede yabancı yaıımla önemli mikada Baı Kazakisan Bölgesine yapılmakaysa da, Güney Kazakisan a yapılan devle yaıımlaının da azlığı dikka çekmekedi. Bölgede sabi semaye yaıımlaının azlığı sebebiyle oluşan boşluk, üeim azlığı ve işsizlikle kendini belli emekedi. Dolayısıyla Kazakisan da nüfus yoğunluğunun ve sanayi üeiminin Almaı ve Asana bölgesine oplanması ile, bu şehi mekezleini özellikle cazibe mekezi haline geimişi. Güney Kazakisan Bölgesi mevcu ekonomik ve sosyal yapısı ile, bölgesel kalkınma ve bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi için geekli poliikalaın gelişiilmesi ve bu anlamda devle yadımlaının yapılmasında öncelik sağlanmasının geekliliğini oaya koymakadı. Bu sebeple; ekonomik faaliyelein belili eşvik edbileiyle bölgeye yönlendiilmesi, bölgeye devle yadımlaının yapılmasını, meopolien bölgelein gelişmesinin sınılandıılması, yöneimsel ögüün bölgesel kalkınma sounlaına adapasyonunun sağlanması, bölgesel kalkınma ajanslaının kuulaak kuumsal yapının da bi yandan amamlanması, bölgenin ihiyaç ve sounlaına yönelik bi bölgesel kalkınma poliikasının oluşuulması, Güney Kazakisan Bölgesinin gelişmesi ve sounlaın çözümü için emel aaçladı. 7

218 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Bölgesel gelişmişlik faklaının gideilmesi açısından Güney Kazakisan bölgesi... KAYNAKLAR. Ali Yılmaz GÜNDÜZ, Bölgesel Kalkınma Poliikası, Busa, 006, s... Zeynel Dinle, Bölgesel İkisa, Busa, 994, s Muheşem Kaynak,Kalkınma İkisadı,Ankaa, 007, Ali Yılmaz GÜNDÜZ, Bölgesel Kalkınma Poliikası, Busa, 006, s.v 5. İKV,Avupa Biliği ve Tükiye de Devle Yadımlaı,İsanbul 005, s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi,Güney Kazakisan Bölgesi ve İdai Yapısı, Çimken,003,s.3,3. 7. Ruşen KELEŞ, Kenleşme Poliikası, Ankaa 995, s Kazakisan İsaisik Ajansı, Kazakisan Nüfus İsaisiklei, Çimken 007, s Kazakisan Cumhuiyei İsaisik Ajansı, Bölgesel İsaisikle 005, Almaı,005 s Güney Kazakisan Ansiklopedisi, Almaı, 005, s Kazakisan Coğafi Alası, 003, s.8.. Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Aycan O. Cumabayoğlu, Kazakisandaki Nüfus,Tük Dünyası Taih ve Külü Degisi, Temmuz İsanbul,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi,Güney Kazakisan Bölgesi ve İdai Yapısı, Çimken,003,s Aycan O. Cumabayoğlu, Kazakisandaki Nüfus,Tük Dünyası Taih ve Külü Degisi, Temmuz İsanbul,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi,Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007s Kazakhsan hp:www.cia.gov/publicaions/facbook, The Wold Facbook, updaed 3 Januay 007,s3. 9. Kazakisan Cumhuiyei İsaisik Ajansı,Kazakisan 006, Almaı, 006, s.6,34, Kazakisan Cumhuiyei İsaisik Ajansı,Kazakisan 006, Almaı, 006, s.6,34.. Kazakisan Cumhuiyei İsaisik Ajansı,Kazakisan 006, Almaı, 006, s.38,39.. Kazakisan Cumhuiyei İsaisik Ajansı,Kazakisan 006, Almaı, 006, s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Kazakhsan hp:www.cia.gov/publicaions/facbook, The Wold Facbook, updaed 3 Januay 007,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s Kazakhsan hp:www.cia.gov/publicaions/facbook, The Wold Facbook, updaed 3 Januay 007,s Aha Andican, Tük Cumhuiyelai nde Ticae-Yaıım Oamı ve Mali Sekö, Ankaa,998,s Dışişlei Bakanlığı, Kazakisan Ülke Rapou, Ankaa,995,s M.Aypoyev, Çimken, Çimken 003, s Kazakisan Cumhuiyei İsaisik Ajansı, Bölgesel İsaisikle 005, Almaı,005 s Güney Kazakisan Bölgesi İsaisik İdaesi, Güney Kazakisan Bölgesi İsaisiklei, Çimken,007,s 36. Güney Kazakisan Eyalei İsaisik Mekezi, Yıllaı Aasında Güney Kazakisan Sanayisi, Çimken,00,s.3. 8

219 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, К.Ж.САДВОКАСОВА кандидат экономических наук, доцент КарГУ им. Е.А. Букетова ВЛИЯНИЕ БАЗЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА НА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКА Мақалада коммерциялық банктердегі тәуекел менеджменті және Базель процесінің Қазақстандағы банктердің тәуекел менеджментіне әсері қарастырылған. This aicle deals wih influence of Basel pocess on isk managemen of banks in Kazakhsan. Банковская система Республики Казахстан вступает в новый этап своего развития. Особенность этого этапа заключается в том, что наша страна как и все страны мира переживает последствия глобального финансового кризиса. Начавшись с обрушения ипотечного рынка в США, кризис затронул все структуры реального и финансового секторов. Одной из причин современного банковского кризиса является, как это было признано на саммите G-0 апреля 009 года - это ослабление регулирования и надзора банковских систем. Дерегулирование, либерализация экономических, кредитных, финансовых отношений привели к потери банковской ликвидности. Причем здесь проявляется одна удивительная особенность, что при разности организации банковской деятельности и национальных систем регулирования и надзора в разных странах, банки в условиях глобального кризиса испытывали одинаковые проблемы: отток депозитов, преждевременные требования выполнения обязательств со стороны кредиторов, невозврат кредитов, нарастание безнадежных активов и как следствие банкротство отдельных крупных банков и ипотечных компаний в США, Англии, Швейцарии и т.д. Все это в настоящее время сопровождается снижением доверия населения к банкам и вынуждает правительства многих стран выделять государственную помощь системообразующим банкам, вплоть до их национализации. Этим заняты правительства стран, входящих в группу G 0, а также России и Казахстана и других стран. В этих условиях в мире впервые настоятельно заговорили о необходимости унифицированного международного банковского регулирования и надзора. В этом случае большая роль отводится Международному комитету банковского надзора, расположенному в г. Базель. Данным комитетом разработаны программы Соглашения, известные под названиями «Базель I» и «Базель II», где основная установка делается на совершенствование управления риск-менеджмента банков второго уровня. Сложность управления банковскими рисками в современных условиях, прежде всего, связана с их многоаспектностью, взаимозависимостью в изменяющихся условиях, сложностью формализации и многими другими факторами. В банковской практике риск выступает как вполне конкретная вероятность потерь в виде недополучения доходов, дополнительных

220 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Садвокасова К.Ж. Влияние базельского процесса на риск-менеджмент банка расходов, потери собственных ресурсов. Чтобы эффективно управлять рисками, банки должны располагать квалификационными, организационными, техническими и другими возможностями. Выделяют разные типы рисков зависящие:. от операций - кредитные, инвестиционные;. от изменения параметров процентные, валютные, ликвидности; 3. от месторасположения банков страновые; 4. от видов деятельности отраслевые, технологические. Также риски могут возникать при внедрении новых банковских продуктов и в зависимости от других условий. Основным банковским риском считается кредитный риск, что присуще и казахстанской практике. Кредитный риск это риск невозврата или несвоевременного возврата держателю актива, который в этом случае понесет финансовые потери. Управление этим риском ключевой фактор, определяющий эффективность деятельности банка. На величину кредитного риска могут оказывать влияние как макроэкономические, так и микроэкономические факторы. Поэтому в условиях, когда экономика нестабильна, законодательство несовершенно, а во многих случаях и противоречиво, очень важно совершенствовать систему управления кредитным риском. Деятельность Базельского комитета, объединяющего представителей центральных банков и регулирующих банковские организации из 3 стран, взаимодействует со всеми основными международными финансовыми организациями. Принимаемые комитетом все постановления определяют работу международных и национальных финансовых учреждений и направлены на укрепление стабильности и безопасности банковской системы в целом. Этому способствовали глобальные изменения, происходящие в финансовом секторе, которые требуют от банков пересмотра стратегий, связанных с управлением кредитными рисками. Свод нормативов, именуемых "Базель-", содержит рекомендации по совершенствованию техники оценки кредитных рисков и управлению ими, а также по развитию надзора над рисками, состоянием риск-менеджмента и рыночной дисциплины. В отличие от "Базеля-" разрабатываемая на его основе директива ЕС носит законодательный характер и будет применяться ко всем европейским кредитным учреждениям и инвестиционным компаниям. Под ее действие подпадут и все крупные финансовые компании стран, не входящих в Союз, но осуществляющие на его территории банковскую деятельность, операции с ценными бумагами и инвестиционное управление. Свод нормативов "Базель-" от предыдущего соглашения состоит в новых подходах к оценке кредитных рисков. Банки должны будут обладать собственными рейтинговыми системами, позволяющих классифицировать клиентов по степени надежности. Кроме того, оно предусматривает новые 0

221 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Садвокасова К.Ж. Влияние базельского процесса на риск-менеджмент банка подходы к прозрачности, уточняет объем информации, которую кредитные организации должны предоставлять рынку. Однозначно, что "Базель-" вызовет значительные изменения в работе финансовых учреждений всех стран Европы и, конечно, окажет определенное воздействие на российские и казахстанские банки, ставшие неотъемлемой частью мирового банковского сообщества. Действующие ныне в Казахстане нормативы банковского надзора полностью соответствуют соглашению "Базель-", которое было подписано в 988 году, включавшего в себя 5 основных критериев. Как считают большинство специалистов - основные проблемы с «Базелем-» в том, что оно -искажает банковские операции, так как не учитывает риски; -может давать неправильный сигнал все аргентинские банки выполняли Базельское соглашение перед кризисом 00 года; -обеспечивает весьма незначительное снижение рисков; -не устраняет ключевого риска в банковском деле операционных рисков, связанных со слабыми внутренними процедурами или мошенничеством. Главным нововведением соглашения Базель- является установление трех разных вариантов расчета кредитного риска и трех вариантов расчета операционного риска. Как по кредитному, так и по операционному риску предлагаются три метода повышения чувствительности к рискам, позволяющие банкам и надзорным органам выбрать для себя такой метод или методы, который, по их мнению, наиболее подходит для данного этапа развития деятельности банка и инфраструктуры рынка. В приведенной ниже таблице указаны существующие три основных метода расчета риска в зависимости от их вида []. Таблица Методы расчета риска в зависимости от их вида Кредитный риск Операционный риск Стандартизованный метод Базовый метод показателей Базовый метод оценки вида риска Стандартизованный метод 3Усовершенствованный метод оценки вида риска 3 Усовершенствованные методы измерения УМИ Требования Базель- принципиально имеют новый смысл, так как адекватная, неискажённая оценка клиентов лежит в интересах банков. Такая честная и объективная оценка лежит также в интересах клиентов, так как предприятия получают взвешенную оценку о своей ситуации. Кредитный рейтинг в этом смысле может рассматриваться как консультация или услуга банка. Хороший кредитный рейтинг даёт предприятию конкурентные преимущества, плохой рейтинг показывает слабые места и создаёт

222 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Садвокасова К.Ж. Влияние базельского процесса на риск-менеджмент банка возможность для принятия необходимых мер по исправлению ситуации. Обсуждение и совместная проработка результатов рейтинга имеют центральное значение для интенсификации и улучшения отношений между банком и клиентом. Это является предпосылкой для создания взаимного доверия и партнёрских отношений. Схема «Базель-» приведена на рисунке []. Основные компоненты «Базель-» Базель- Компонент. Минимальные требования к капиталу Компонент. Надзорный процесс в отношении капитала Компонент 3. Рыночная дисциплина Более чувствительные к рискам подходы Банки могут выбирать свой подход - органы надзора утверждают его Большее признание снижения кредитных рисков Новые отчисления капитала под операционный риск Оценка рисков ответственность банка Органы надзора проверяют расчеты и стратегию банков Банки должны иметь больше капитала, чем минимальный капитал Органы надзора могут требовать дополнительного отчисления капитала Требования о раскрытии информации как инструмент «давления со стороны участников» Банки раскрывают информацию и методологию Банки, применяющие более продвинутые методы, должны раскрывать больше информации Рисунок Базельским комитетом в рамках «Базеля-» объявлены следующие задачи: - предоставлять разумный объем капитала с учетом рисков, с которыми сталкивается банк. - давать правильные стимулы для обеспечения рационального управления рисками. - «Базель-» не предназначен для того, чтобы занимать нейтральную позицию между различными банками или разными рисками. - вместе с тем есть стремление не изменять общий объем капитала в системе. Основные изменения в «Базеле-» следующие:

223 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Садвокасова К.Ж. Влияние базельского процесса на риск-менеджмент банка «Базель-» связывает нормативную базу с рисками активов и управлением рисками - более высокое качество портфеля означает меньший объем регулятивного капитала и наоборот. в результате этого вопросу снижения рисков уделено больше внимания применяется большее число инструментов снижения риска - и он учитывается в большей степени путем снижения требований к капиталу. 3 «Базель-» использует давление со стороны его участников для обеспечения выполнения требований раскрытие информации. Временные рамки «Базеля-» следующие: начало работы; механизм согласован и обнародован; исследование количественного воздействия QIS5 в ряде стран с охватом ограниченного числа банков; - Январь 006 начинает действовать параллельно с действующим соглашением; - Весна 006 окончательная выверка механизма «Базеля-»; - Январь 007 дата применения менее сложных стандартизированного и фундаментального методов, основанных на внутренних рейтингах методы IRB; - Январь 008 дата применения усовершенствованного метода; Временные рамки «Базеля-» в географическом контексте следующие; Соглашение «Базель-» предназначено для крупных, активных на международной арене банков, однако его действие будет распространяться; - обязательно для исполнения в ЕС; утверждено Европейским парламентом и вступает в силу января 007 года; - действует также в других развитых странах Канаде, Японии, Швейцарии. - с 009 года в США будет использоваться наиболее сложный метод; - давление со стороны конкурентов соглашения ускорит его применение на других развивающихся рынках Азия, Латинская Америка. Здесь важно отметить, что Базель- ставит достаточность собственного капитала банка в зависимость от кредитного рейтинга заемщиков банка. При этом новые стандарты предоставляют возможность выбора и банкам, и надзорным органам одного, наиболее для них приемлемого, из трех разных методов. Банки могут оценивать свои риски, либо опираясь на кредитные рейтинги, выставляемые специализированными агентствами Moody's или Sandad & Poo's, либо применяя одну из двух методик на основе собственных внутренних рейтингов кредитоспособности заемщиков. При этом все три методики фиксируют показатели риска, т.е. задают коэффициенты для взвешивания банковских активов по уровню риска. Таким образом, проанализировав данный аспект проблем, напрашивается вопрос, а нужен ли Базель - для Казахстана в свете таких 3

224 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Садвокасова К.Ж. Влияние базельского процесса на риск-менеджмент банка трудностей. Здесь, на наш взгляд, имеются две стороны. Первая сторона - безусловно, казахстанская банковская система переживает небывалый подъем, постепенно выходит за рубеж, и в дальнейшем будущем и на мировые рынки. Поэтому нам необходимо перенимать опыт ведущих банковских мировых систем. Но с другой стороны, необходимо максимально приблизить к казахстанской практике, учесть местные нюансы, а также и «молодость» банковской системы страны. Так, что в любом случае, необходимо привнести рекомендации Базеля -, но с учетом практики банков Казахстана, и на наш взгляд, этот процесс может несколько затянуться. С целью выявления соответствия международным требованиям в области банковского регулирования и надзора, в частности Базельским соглашениям по капиталу, по запросу Правительства и Национального Банка Казахстана -5 февраля 004 г. состоялась очередная совместная миссия МВФ и Всемирного Банка по Программам оценки финансового сектора FSAP и борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма БОД/ПФТ, а в августе 004 г. в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций поступил их заключительный отчет, в котором приведена оценка текущего уровня развития и общей стабильности финансовой системы Республики Казахстан, а также доклад о соблюдении стандартов и кодексов в области банковского надзора и борьбы по отмыванию денег и финансированию терроризма. Примечательно, на наш взгляд, что миссией отмечен значительный прогресс в регулировании и надзоре не только банковского, но и финансового сектора в целом по сравнению с оценкой, проведенной ранее. В настоящее время в отношении Ключевых принципов Казахстан «соответствует» 5 принципам в 000 году - 4, «соответствует в значительной степени» 6 принципам в 000 году - 8, «материально не соответствует» 9 принципам в 000 году - 5, «полное не соответствие» каким - либо принципам отсутствует в 000 году -3. По мнению представителей миссии, пруденциальные показатели риска ликвидности позволяют заключить, что банковская система является в целом ликвидной, по представляемые в отчетности коэффициенты ликвидности банков недостаточно отражают степень зависимости некоторых из них от потенциально неустойчивого оптового финансирования, при наличии достаточно высокого коэффициента отношения кредитов к депозитам. Банки по-прежнему подвержены определенным косвенным рискам, однако, такие риски в настоящее время уменьшаются благодаря антикризисной программе Правительства по стабилизации финансового сектора. ЛИТЕРАТУРА. Базель : документы и комментарии. М.: Бизнес и Банки, с. 4

225 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, А.А. Пягай доктор экономических наук Ж.У. ТУЛЕГЕНОВА кандидат экономических наук С.А. СУЮБАЕВА соискатель МКТУ им. А.Ясави ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗЕРНОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА Бұл мақалада Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі салаларының бірі астық нарығының бәсекеқабілеттілігін қамтамасыз ету жолдары қарастырылады. Астықты экспорттауды жетілдіру және тұрақтандыру бойынша ұсыныстар берілген. The auhos wie abou gain make compeiion in his aicle because i is consideed o be one of he basic banches of naional economy. Measues on sabilizaion and expansion of gain expo in Kazakhsan have been suggesed as well. На современном этапе перехода к рынку возрастает значение формирования конкурентной среды и конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Интенсификация хозяйственных связей обусловила «глобализацию» экономической конкуренции. Сохранение уровня конкурентоспособности отечественных товаров и продовольствия на продовольственном рынке и их динамика требует обеспечения конкурентоспособности основных отраслей национальной экономики. Конкурентоспособность зернового рынка должна быть направлена на разработку: стратегии структурной политики как системы организационноэкономических подходов и комплекса мер. Направленных на формирование высокоэффективной зерновой политики; выделение стратегических приоритетов развития зернового рынка территориально-отраслевые, институциональные, инновационные, инвестиционные. Современная рыночная экономика обладает определенным внутренним порядком, в основу которой положена конкурентная система хозяйствования, представляющая собой сложный механизм, действующий через систему цен и формы продуктообмена. На зерновой рынок большое влияние оказывают ряд факторов, обусловливающих одновременное формирование предприятий зерноперерабатывающей отрасли: а потребительский; б рыночный; в сельскохозяйственный; г сырьевой;

226 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А.А., Тулегенова Ж.У., Суюбаева С.А. Повышение конкурентоспособности зернового рынка... д промышленный; ж транспортный и пр. Оценка потенциала зернового рынка, его комплексный мониторинг предполагает его структурирование по ряду направлений в разрезе регионов Казахстана: на видовую структуру; отраслевую структуру; 3 технологическую; 4 территориальную; 5 функциональную. В современных условиях основным критерием конкурентоспособности казахстанского рынка зерна является его экспортный потенциал и емкость на мировом рынке место среди основных стран-экспортеров зерна. Основными мероприятиями по стабилизации и расширению экспорта зерна в Казахстане могут стать: введение лицензирования экспорта; применение пуловой системы экспорта на моногамные рынки; субсидирование экспорта зерна; решение вопросов на долгосрочной основе по транзитной транспортировке зерна; повышение качества зерна, как на внутреннем, так и на внешнем рынке и пр. В республике осуществляются практические меры по увеличению производства зерна и его экспорта. Создана необходимая правовая база в частности, приняты Законы Республики Казахстан «О зерне» и «О семеноводстве». Это обеспечивает четкое правовое регулирование деятельности участников зернового рынка, создает основу для его развития. Казахстанское зерно экспортируется более чем в 40 стран мира. В современных условиях роль и значение Северного Казахстана возрастает свыше 70% объема производства зерна, где доля региона в общем объёме экспорта пшеницы составляет 85-90%. Эти пропорции сохранятся и в будущем, когда предполагается сконцентрировать производство пшеницы в областях Северного Казахстана. В других регионах Казахстана производство зерна будет развиваться в направлении самодостаточности для удовлетворения внутренних потребностей семена, корма, продукты переработки зерна. Увеличению экспортного потенциала зерна положительно способствует рост экспорта муки, который за последние годы имеет тенденцию прогрессивного роста. Мукомольная отрасль Казахстана одна из наиболее динамично развивающихся отраслей республики. В республике имеется 9 предприятия по производству муки с общей мощностью 5,3 млн. т муки в год. Мощности мукомольных предприятий позволяют перерабатывать около 40% производимого в стране зерна. Структура мельничного парка показывает, что промышленные мельничные предприятия составляют 4% от общего числа при этом производят 70% от общего выпуска муки, а мелкие мельницы 86 %. 6

227 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А.А., Тулегенова Ж.У., Суюбаева С.А. Повышение конкурентоспособности зернового рынка... Мельничные мощности в основном размещены в местах производства сырья в основных зерносеющих районах республики - в южных и северных областях, при этом 50% производства муки сосредоточено в северных областях Казахстана. В современных условиях Казахстан занимал третье место в мире по экспорту муки после ЕС -,7 млн. т и Турции тыс. т. Если же показатель экспорта муки отнести на душу населения, то Казахстан займет первое место в мире. В последние годы доля экспорта муки занимает более 0% от общего объема производства муки в республике. При дальнейшем развитии экспорта и развитии мельничных мощностей потенциал экспорта казахстанской муки можно оценивать в,5-,0 млн. т муки в год, что в переводе на зерно будет составлять,-,9 млн. т. Экспорт сухой клейковины и биоэтанола можно рассматривать, как важнейшее, перспективное направление экспорта продуктов глубокой переработки зерна. Тенденции рынка зерна в странах-экспортерах СНГ проявляются в следующем: а в России взят курс на увеличение объемов производства зерна до 0 млн. т.; б в Украине также планирует планомерное повышение объемов производства зерна; в в Казахстане осуществляется курс на поддержку зернового производства, повышение закупочных цен на зерно, наблюдается возрастание затрат на транспортировку, которые имеют необратимый характер стабильный рост цен на энергоносители. При таком сценарии востребованность на внешнем рынке зерна пшеницы с клейковиной 3-4% будет сокращаться. В перспективе экспорт зерна будет ориентирован на высокобелковое зерно не менее 3% протеина. В то же время мука из казахстанского зерна востребована на внешних рынках. Экспорт ее необходимо всемерно наращивать. Основные проблемные вопросы мукомольной и хлебопекарной промышленности выражены в следующем: отсутствие статистически полных и достоверных данных об отрасли и объемах производства; недобросовестная конкуренция; 3 недостаток необходимых оборотных средств у зернопереработчиков для приобретения сырья и оборудования; 4 высокие процентные банковские ставки при кредитовании развития производств; 5 неразвитость каналов реализации муки, отсутствие системы цивилизованных оптовых рынков и маркетинга; 6 высокие тарифы на транспортные перевозки, отсутствие дешевых транспортных коридоров; 7 слабое развитие биржевой торговли; 8 недостаточное оснащение новым технологическим оборудованием, соответствующим мировым стандартам; 9 нехватка квалифицированных специалистов и кадров среднего звена в перерабатывающей промышленности. Зернопродуктовый комплекс с позиции развития потребительского рынка и инвестиционного потенциала является ключевым сектором экономики АПК. Особую роль в нем играют так называемые «продуктовые 7

228 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Пягай А.А., Тулегенова Ж.У., Суюбаева С.А. Повышение конкурентоспособности зернового рынка... связи» от производства сельскохозяйственного сырья до поставщиков технологий и оборудования для всей технологической линии вплоть до производства конечной продукции. Контуры «кластерной политики» в АПК Казахстана прежде всего в зернопродуктовом секторе заключаются в постоянном поиске оптимальной комбинации, демонстрируют в качестве одного из наиболее эффективных подходов в комплексном и сбалансированном использовании всех факторов производства. Предлагается следующая абстрактно-логическая схема оценки конкурентоспособности хлебопродуктов: изучение рынка исследуемой продукции изучение потребностей потенциальных покупателей; сбор и анализ данных о конкурентах и производимых ими товаров; 3 выбор товаров для сравнения; 4 определение параметров конкурентоспособности потребительские свойства, цена, инновативность; 5 сравнительный анализ уровня конкурентоспособности исследуемых хлебопродуктов; 6 результат оценки конкурентоспособности продукции; 7 выбор конкурентной стратегии предприятия; 8 результат от реализации разработанных мероприятий. ЛИТЕРАТУРА. Развитие интегрированных формирований в аграрном секторе Казахстана // Всероссийский конгресс экономистов-аграрников. Москва 4-5 февраля 005 г.. Конкурентоспособность экономики Республики Казахстан: состояние, проблемы и приоритеты развития // Международная научно-практическая конференция. Астана, 4-5 марта 005 г. 8

229 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Р.Ә. БАЙЖОЛОВА экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫ ЭВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ В статье рассматриваются особенности эволюция трудового рынка Республика Казахстана. This aicle deals wih peculiaiies of evoluion of labo esouces in Kazakhsan. Соңғы он-он бес жылдықта Қазақстанның қоғамдық-саяси және экономикалық өмірінде түбегейлі өзгерістер іске асырылды. Реформалар сондай-ақ әлеуметтік-еңбек саласын да түбегейлі өзгерістерге ұшыратты. Қазақстан республикасының еңбек нарығында, әлемдік еңбек нарығына тән қайшылықтармен қатар біздің нарыққа ғана тән мәселелер де орын алғандығын айта кету керек. Бұл мәселелер: - өмір сүру мен еңбек тиімділігі деңгейінің төмен жағдайында орын алған еңбек белсенділігінің деңгейінің жоғары болуымен; - мамандардың аумақтық сала жағынан алғандағы жинақылығының жеткіліксіздігімен; - нарық жағдайына сәйкес келмейтін мамандарды дайындау және қайта дайындау жүйесінің орын алуымен; - еңбек нарығының инфрақұрылымының жеткіліксіз дамуымен байланысты туған еді. Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығы нарықтық реформа жүргізу жылдары негізінен стандартты емес түрде дамыды. Қазақстандағы жұмыспен қамту жайын сипаттайтын белгілердің өзгерісін зерттей келе, елдегі жұмыссыздықтың дамуының 3 кезеңін бөліп сипаттауға болады: -кезең ж.ж. жұмыссыздық деңгейінің мардымсыз өсуі: 99 ж. 0,05%; 993 ж. 0,95%-ға көтерілді жасырын жұмыссыздықты есепке алмағанда; -кезең жылдан бастап жұмыссыздықтың біртіндеп өсуі. Бұл кезеңде экономиканың белсенді реформалануымен байланысты және мемлекеттің негізгі жұмыс беруші ретіндегі рөлінің тарылуы нәтижесінде жұмыссыздық қауіп тудыратын сипатқа ие болып, қоғамдағы алдыңғы қатардағы шешілмеген мәселеге айналды. 996 жылы жұмыссыздардың саны,9 есе өсті, жұмыспен қамту орындарында тіркелгендер саны 36,7 мың адамға жетті. Жұмыссыздық пен оның тұрақты өсуін туғызған объективті себептер ретінде төмендегілер жатқызылды: - өндірістің қысқаруы мен жабылуын туғызған экономикалық дағдарыс; - бұрынғы мамандықтағы жұмыс күшінің нарықтық шарттар мен талаптарға сәйкес келмеуі. 9

230 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Байжолова Р.Ә. Қазақстан Республикасының еңбек нарығы эволюциясының ерекшеліктері Ауылдағы жұмыссыздық та қауіпті жағдайға жетті. Республика тұрғындарының 44%-ын қамтитын ауылдық жерде жұмыссыздар санының 43,6% деңгейінде немесе 70,8 мың адамды қамтыды. Оның ішінде 4,7%-ы 73 мың адам жастар және 55,8%-ы 95,4 мың адам - әйелдер. Ауылдық жердегі жұмыссыздықтың пайда болуының басты себебі көптеген ауыл шаруашылық кәсіпорындарының меншік формаларын өзгерте отырып, жұмыскерлерді жұмыстан босатуы болып табылады. Аймақтардың көбінде оларды жұмысқа орналастыру қиын болса, кейбір аймақтарда жұмыспен қамтамасыз етудің тіпті мүмкіндігінің болмауы орын алды. Мысалы, Қарағанды облысы Жезқазған аймағында 997 жылы жұмыспен қамту орталығына 366 ауылдық жердегі тұрғындар келді, олардың 3%-ы ғана жұмысқа орналастырылды ж.ж. ҚР бойынша жұмыссыз халықтың сандық мөлшері мардымсыз болса да, ептеп төмендеуге қарай бет алды. Сөйтіп, статистикалық деректерге қарағанда, олардың саны көрсетілген жылдарға сәйкес 970,6 мың адамнан 967,8 мыңға дейін түсті. 998 жылы жұмыссыздар саны 95,0 мыңға тең болды да, ал 999 жылы олардың саны 950,0 мыңға дейін қайта көтерілді. 000 жылы жұмыссыз халықтың саны 906,4 мың адам болды. Бұдан ж.ж. жұмыссыздық мәселесі әлі де шешуін қажет ететін өткір әлеуметтік мәселе болып қала бергендігін көруге болады. Республика бойынша ж.ж. жұмыссыздық деңгейі сол кездегі статистикалық деректерде 3,9% түрінде берілсе де, ресми жұыссыздық деңгейі 3%-3,5% болды. Бұл көрсеткіш барлық аймақтар үшін бірдей болған жоқ. Кейбір облыстарда жұмыссыздық деңгейі орташа республикалық деңгейден неғұрлым жоғары болып табылды. Мысалы, Маңғыстау облысында жұмыссыздық деңгейі 7,5% нақты көрсеткіші 3,7%-4,%- шамасында болды. Жамбыл облысында 6,4% 3,8%-4,6%-; Қызылорда облысында 6,% 4,5%-6,%; ал Ақмола облысында 4,69% 3,5-4,7 болса, Қарағанды облысында 3,3-4,3 болды []. Бұл көрсетілген деректерден республиканың жекелеген аймақтарындағы еңбек нарығында ж.ж. шиеленіскен жағдайдың сақталғандығын және еңбек нарығының: тіркелген еңбек нарығындағы жұмыссыздықтың жоғары деңгейімен; бос жұмыс орындарын құру мен жұмыс күшін ұсыну арасындағы үзілістің сақталуымен; 3 жұмыстан босаған адамдар санының жұмысқа орналасқан адамдар санынан жоғарылығы сияқты үрдістермен сипатталғандығын көруге болады. Еңбек нарығындағы мамандар білімінің жеткіліксіздігі, қажетті еңбек тәжірибесінің болмауы да жұмыссыздықтың өсуіне ықпалын тигізді. 30

231 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Байжолова Р.Ә. Қазақстан Республикасының еңбек нарығы эволюциясының ерекшеліктері Қазақстандағы жұмыссыздықтың өзіне тән ерекшеліктері болды: біріншіден, ол негізінен әйел адамдарды қамтыды. Жұмыссыздар құрамындағы олардың үлесі 50%-дан жоғары болды; екіншіден, жұмыссыздардың қатарына айтарлықтай деңгейде жоғары білімі барлар қосылды. Олар: әскери-өнеркәсіп комплексіндегі, ғылыми ұйымдар мен мемлекеттік ұйымдардың түрлі сатыларында қызмет атқарған мамандар мен қызметкерлер; үшіншіден, қайта мамандық алуы қиын зейнеткер жасындағылар мен соған тақалғандар; сонымен бірге жоғары және орта оқу орындарын аяқтағандар; мектепті бітірген ешқандай мамандығы жоқ жастар []. 996 жылғы деректерге сәйкес 6-9 жастағы жұмыспен қамтылмағандардың үлесі 40,7% жұмысқа орналастыру орталықтарына келгендер болды. Республика бойынша еңбек нарығына талдау жасай отырып, 000 жылдың қазан айының -ші жұлдызына сәйкес, еңбекке орналастыру мәселесімен қамту орнына 90,5 мың адам келгендігін атап көрсету қажет. Бұл дерек 999 жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 7,3% артық екендігін көрсетеді 999 жылғы дерек бойынша қамту орталығына осы мәселемен келген адамдар саны 4,3 мың болатын. Жоғарыда көрсетілгендердің ішінде жұмысқа орналастырғандар саны 93,5 мың адамды құрайды, бұл келгендердің жалпы санының 3,% ғана. Республиканың кейбір аймақтарында, әсіресе, Жамбыл және Қызылорда облыстарының еңбек нарығындағы жағдай күрделі сипатта болды. Жамбыл облысының еңбек нарығында жұмысқа орналастыру көрсеткіші,9%-ды құраса, Қызылорда -,4% болды. Жұмысқа орналастыру көрсеткіші Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Павлодар облыстарында 50% жетпеді. Дегенмен, Атырау мен Маңғыстау еңбек нарықтарындағы жағдайдың 999 жылдың осы мерзіміндегі жағдаймен салыстырғанда бірқатар жақсарғандығы байқалады. Егер 999 жылдың көрсетілген мерзімінде бұл көрсеткіш Атырауда 9,6%, ал Маңғыстауда 0,4% болса 000 жылдың -ші қазанында бұл көрсеткіш Атырауда 33,7%, ал Маңғыстауда 40,5% болды [3]. 00 жылдан бастап жұмыссыз халықтың сандық мөлшері едәуір мөлшерде азая бастады. 005 жылғы статистикалық деректерге сәйкес жұмыссыз халықтың саны 640 мың адамға теңесті. 006 жылдың -ші маусымы кезіндегі ҚР-ның статистикасы бойынша Агенттігінің деректеріне сәйкес елдегі қамтылғандардың санының өсуі 005 жылдың осы мерзіміне сәйкес алғанда %-ға өсті, ал жұмыссыздық деңгейі 7,7%-ды құрады. Бұл көрсеткіш 005 жылдың көрсетілген мерзіміне сәйкес 0,4%-ға төмендеді. 006 жылы бағалау бойынша жалдамалы қызметкерлер саны 4,8 млн. адамды құрады, бұл өткен жылғыдан 36, мың адамға,9%-ға көп болып табылады. Осы жылы жалдамалы жұмыскерлердің ауқымды бөлігі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда екендігі байқалды. Олардың 3

232 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Байжолова Р.Ә. Қазақстан Республикасының еңбек нарығы эволюциясының ерекшеліктері саны 3,9 млн. адам 8,7% болды. Жеке тұлғаларда 0,6 млн. адам,7%, шаруа фермер қожалықтарында 0,3 млн. адам 6,6% жұмыс істеді. Кәсіпорындарға қатысты деректерге жүгінсек, 006 жылдың қарашасында ірі және орта кәсіпорындарда,7 млн. адам жұмыс істеген. Бұл жалдамалы қызметкерлердің жалпы санының 56,6%-ын құрайды және өткен жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 5,4 мың адамға 4,8%-ға көп екендігін көрсетеді. Салалар бойынша алғанда жоғарыда көрсетілген қызметкерлер санының басым бөлігі қызмет көрсету саласында 6% және өнеркәсіп пен құрылыста 33,5% жұмыс істеген. 006 жылдың қарашасына сәйкес деректері негізінде жұмыс күшінің ағымына талдау жасаудың нәтижесі өткен жылдың осы айымен салыстырғанда жұмыспен қамтылғандар санының құрылыста 8,7 мың адамға 6%, білім беруде 3,6 мың адамға 4,6%, саудада 5,3 мың адамға,5%, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар саласында 7, мың адамға,%, өнеркәсіпте 5,7 мың адамға,3%, қаржы саласында 9,4 мың адамға,3%, мемлекеттік басқаруда 6,7 мың адамға 3,% өскендігін көрсетті [4]. Бос жұмыс орындарының едәуір саны өнеркәсіп кәсіпорындарында және мемлекеттік басқаруда сақталып отырғандығын айта кеткен жөн. 006 жылғы қарашада 005 жылдың қазанымен салыстырғанда бос жұмыс орындары саны құрылыста және жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар саласында едәуір азайды. Олардың санының өсуі қаржы құрылымдарында, мемлекеттік басқаруда және өнеркәсіпте байқалды. Қазақстанның аймақтары бойынша алғанда, 005 жылы өнеркәсіптегі, өңдеу өнеркәсібіндегі жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі Қарағанды, құрылыс бойынша Алматы қаласы мен Алматы өңіріне, балық аулау және балық өсіру саласы бойынша Атырау, кен өндіру саласы бойынша Маңғыстау, Қостанай содан кейін Шығыс Қазақстан өңірлеріне, электр энергиясын, газ бен су өндіру және бөлу саласы бойынша Павлодар, ал сауда бойынша Оңтүстік Қазақстан, қаржы саласы мен жылжымайтын мүлікпен операциялар бойынша - Алматы қаласына келетіндігін көруге болады [5] жылдар кезеңінде жұмыссыздық деңгейінің,56 есеге төмендегенімен, Қазақстан Республикасының Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері бойынша 006 жылғы желтоқсанда жұмыссыздар саны сараптамалық бағалау бойынша 66,4 мың адамды, экономикалық тұрғыдан белсенді халық санындағы жұмыссыздық деңгейі 7,8%, соның ішінде жұмыссыздар ретінде жұмыспен қамту органдарында тіркелген адамдар саны осы жылдың желтоқсанының соңында 75, мың адамды құрады, экономикалық тұрғыдан белсенді халық санындағы олардың үлесі 0,9%. Аймақтар бойынша алғанда бұл көрсеткіш 9 облыста жоғары болды. 3

233 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Байжолова Р.Ә. Қазақстан Республикасының еңбек нарығы эволюциясының ерекшеліктері Жұмыссыздықтың неғұрлым жоғары үлесі Павлодар, Шығыс- Қазақстан, Қызылорда, және Солтүстік Қазақстан облыстарына келеді. Мемлекеттің ауыл шаруашылық өндірісін қолдау шараларын жүзеге асыруына байланысты ауылдағы жұмыссыздық,96 есеге азайды. Қалалық жердегі жұмыссыздық және әйелдердің жұмыссыздығы да қарқынды түрде қысқарды. Құрылған жаңа жұмыс орындары химия, кен-металлургия және машина құрылысы өнеркәсібінде ашылды. Ал мұндай өндіріс орындары жекелеген қалаларды ғана қамтиды. Бұл әр аймақ бойынша жұмыссыздық пайызы немесе толық жұмыспен қамту көрсеткішінің әр түрлі болатындығын көрсетеді. 3-кезең жұмыссыздықтың өсуінің жаңа кезеңі жылдан бастап әлемдік дағдарыстың әсерінен жұмыссыздықтың күрт өсуі. 007 жылдың екінші жартысынан басталған әлемдік қаржы нарықтарындағы тұрақсыздық Қазақстанның да даму қарқынына әсер етті. Қазақстандық банктердің сырттан қаржылық ресурстарды тарту мүскіндіктері тарылды да, ішкі экономиканы несиелендіру көлемінің қысқаруына алып келді. Сонымен бірге әлемдік азық-түлік тауарлары нарығында бағаның жылдам көтерілуі орын алды. Бұл экономиканы қамтыған инфляцияны күшейтті. Қаржы дағдарысының екінші толқыны әлемдік қаржы жүйесінің шеңберінен шығып, нақты секторға мардымды оңтайсыз әсерін тигізді. Соның нәтижесінде экономикалық өсу қарқыны саябырлады, ал оның салдары ретінде жұмыссыздықтың өсуі орын алды жылдары 70 кәсіпорын жабылып, жұмыссыздар саны 7 мың адамға жетті. Әсіресе қаттырақ соққыға ұшыраған құрылыс саласының жұмысшылары мен құрылысшылар болды. Құрылыстың тоқтауымен байланысты құрылыс қарқынды дамыған аймақтарда бұл көрсеткіш едәуір назар аударатындай деңгейге жетіп отыр. Мысалы, Алматы Қазақстанның ерекше мәртебеге ие ірі қаласы болып табылады. Осы мәртебесі дағдарыс жағдайында оның экономикасына да ерекше әсерін тигізуде. Осы қалада құрылыстардың тоқтап қалуы салдарынан жұмыссыз қалған жұмысшылар мен құрылысшылардың ең көп саны байқалып отыр. Құрылыс саласындағы қысқартылған кадрлардың саны 40 мың адамды қамтыды [6]. Сондай-ақ дағдарыс мерзімінде жұмыссыздар армиясының қатарының едәуір бөлігін интеллектуалдық кешені бар «ақ жағалылардың», яғни екінші деңгейдегі банктердің қызметкерлерінің толықтыруы әбден ықтимал. Егер қажетті шаралар қолданылмаса, бұл көрсеткіш өсе бермек. Осы айтылғандардан шығатын қорытындыны сараптай отырып, мынадай мәселелерді қолға алу қажеттілігі тұр:. Қазақстан территориясы бойынша тұрғындар мен өндірістің орналасуы бір-біріне сәйкес келмейтіндіктен, әр аймақ бойынша жұмыссыздық пайызы немесе толық жұмыспен қамту көрсеткіші әр түрлі болып қала бермек. Сондықтан басқа салалардағы қамту деңгейін өсіру 33

234 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Байжолова Р.Ә. Қазақстан республикасының еңбек нарығы эволюциясының ерекшеліктері үшін қамту құрылымын нарық талабына сәйкес өзгерту қажет.. Жұмыс орындарынан ығысып қалғандарды жұмыспен қамтудың жаңа бағдарламасын жасап қана қоймай, оны жылдам іске қосу керек. ӘДЕБИЕТТЕР. Республика Казахстан. Отчет по человеческому развитию, Организация Объединенных наций.-алматы, 997. Адырбеков И.А.. Стратегия развития предпринимательства: Теория и практика становления рыночной экономики Казахстана. Алматы: Казахстан, Байжолова Р.А. Еңбек нарығы: еңбекпен қамту мәселесі және жұмыссыздық // Гуманитарный вестник., 00 г. 4. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі. Қазақстан өңірлері бойынша халықтың белсенділігі./статистикалық жинақ, Алматы, Кульдурова Б.Ж. Тенденция занятости населения Казахстана в контексте мировых трендов //Транзитная экономика, 58, Алматы, Шулембаева Р. Статус, деньги и рынок труда // Казахстанская правда, 5 декабря, 008 г.,

235 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 D.KULOĞLU Yd.Doç.D. ESKİ SOVYETLERDE İZLENEN POLİTİKALARIN TÜRKİSTAN CUMHURİYETLERİ NDE GİRİŞİM TEŞEBBÜS KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE İZLERİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER Осы мақалада кеңес заманында жүргізілген саясаттың Түркістан елдері аумағында бизнес мәдениетін зерттеп, нәтижесінде осы аймақтағы экономикалық дамуы үшін орта және кіші кәсіпорындардың, бизнес мәдениетін дамыту саясаты жөнінде кеңес берілген. В этой статье говориться об исследованиях политики применяемой в борьбе с последствиями политики бизнес культуры проведенной советской властью в странах Туркестанского региона, в результате этого были даны советы по экономическому развитию региона, развитию малого и среднего бизнеса и развития политики культуры бизнеса. This aicle deals wih eseach ino he policy, applied o he suggle agains consequences of business culue policy, caied ou by he sovie powe in he counies of Tukisan egion. As a esul of his some advices abou economic developmen of egion, developmen of business and business culue have been pesened in his aicle. Giiş Değişen dünyamızda iki büyük konu önem kazanmış bulunmakadı. Bunladan biincisi bilime dayalı eknoloji üemek; bunun için insanlaımızı iyi eğimek ve bilimsel konulaa özellikle aaşımalaa meaklandımak olup, ikincisi bu eknoloji ile buluşlaı ekonomik açıdan değelendiebilecek giişimcile yeişimeki. Bu nedenle, giişimci nieliğinde insanlaın ekonomiye kazandıılması ve akif olmalaı geekmekedi. İkisaçıla giişimciyi abia, emek, semaye gibi üeim faköleini üeim yapmak üzee sisemli bi şekilde bi aaya geimesi nedeniyle üeim faköleinin başında sayala. Geçeken üeim faköleinin gelişigüzel bi aaya oplanması üeimin geçekleşiilmesi için hem yeeli, hem de akılcı değildi. Ne üeileceği, nasıl üeileceği, hangi eknoloji kullanılacağı, çeşili işlein kimle aafından göüleceği, geli ve gidelein needen kaşılanacağına kaa vemek, giişimci iş adamı veya işleme yöneicisinin soumluluğundadı. Bazı ikisaçılaa göe, kapialis oplumlaın gelişmesi giişimcilein eseidi. Gelişmiş ve gelişmeke olan biçok ülkede hükümele, bölgesel giişimcilik külüünü oluşuabilmek için çeşili poliikala oaya koymakadıla. Giişimcilik uhuna sahip bieylein emekleini samak yeine, kendi işleini kuma azulaının gideek aığı günümüzde, kaılımcı demokaik hayaı besleyen en önemli faköleden biisi olan Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele KOBİ in kuulması ve gelişmesi için hükümele uyguladıklaı poliikalala, uygun zemin hazılamayı hedeflemekedile. Bu çalışmada, libeal ekonomilede giişimci fonksiyonu ve giişimcilik külüü genel olaak ele alındıkan sona, eski Sovyelede 70 yıl boyunca yüüülen mekeziyeçi kollekif ekonomik sisemin, günümüzde am Bu makale, S. Seiffullin Kazak Aaşıma Ünivesiesi nde -3 Nisan 00 aihinde yapılan Uluslaaası Bilim Konfeansı nda Asana/Kazakisan da ebliğ olaak sunulmuşu. 35

236 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... bağımsızlıklaına kavuşmuş Tükisan Cumhuiyelei'nde giişimcilik külüü üzeinde izlei ve uygulanması öneilen poliikala genel olaak gözden geçiileceki.. Libeal Ekonomilede Giişimci ve Giişimcilik Külüü Giişimci iş adamı ya da başka bi ifadeyle müeşebbüs; kâ sağlamak amacıyla işlemeyi kuan, haekee geçien ve oaya çıkması muhemel isklei yüklenen kişidi. Giişimcinin gelii kâ, semeye sahibinin gelii ise, faiz di. Buna göe, çağdaş bi giişimcinin yeine geimesi geeken fonksiyonla; yeni mal ve hizme üemek, bilinen mal ve hizmelein nielik ve kaliesini yükselmek, yeni piyasalaa ulaşmak, hammadde ve benzei maddelei sağlayabilecek yeni kaynakla bulmak, yeni üeim yönemlei uygulamak ve gelişimek olmalıdı. Diğe bi ifadeyle giişimci; bi işi düşünen, planlayan ve ekin bi şekilde yüüen, diğe üeim faköleini en uygun biçimde bileşieek halkın eğilimleine ve ecihleine göe üeimi oganize eden kişiye deni. Giişimci; biey, özel bi fima ve kamu kuuluşu olabili. Bazı ikisaçıla giişimciyi, emeğin bi üü olaak bakmakadıla. Dolayısıyla giişimci abia, emek, semaye gibi üeim faköleinden biisidi. Giişimcilik külüü ise; giişimciye yeni bi saü veen yapıklaının kaşılığını ödemeyi gaani eden, başkalaının kendisine iş imkanı yaamasını beklemek yeine, başkalaı için iş imkanı yaaan, yepyeni bi kadın ve ekek neslinin yeişmesini sağlayacak külüdü 3. Anlaşıldığı üzee giişimci çevesine bakmasını ve ihiyaçlaı gömesini bilen, bu ihiyaçlaı iş fikine çeviebilen, isk alabilen, yaaıcı düşünebilen, iş yapabilmek için geekli kaynaklaı bi aaya geiebilen kişidi. Başlangıça giişimcilik, kişilein kendi kişisel semayelei ile iş kuması olaak algılanmakaydı. Adam Smih gibi eken dönem İngiliz klasik ikisaçılaı, giişimciye üm ekonomik akivielede oldukça önemsiz ol vemişledi. Klasik ikisaçıla giişimciyi lide ya da yöneici olaak değil, sadece kapial sağlayan kişi olaak gömekeydile. Oysa sanayileşme süeci ile, giişimci insan ipi bambaşka bi nielik kazanmaya başlamışı. Giişimcinin nielikleindeki bu değişim aynı zamanda giişimcinin ekonomik değeini, dolayısıyla oplumdaki önemini aımışı. Sonuç olaak, genel ikisaa giişimcilik bi üeim faköü olaak kabul edilmeye başlamışı. 9. yüzyılın ikinci yaısında ise, işleme sahipliği ve yöneim bibiinden gideek ayı edilmişi. Bu gelişme giişimci pozisyonunun yeniden değelendiilmesi ve icaee daha büyük önemle ye almasına sebep olmuşu. Buna bağlı olaak lieaü, giişimci ve yöneici aasındaki faklaın üzeinde yoğunlaşmışı. Giişimcile, ekonomide semaye sahipliği bakımından iki kaegoiye ayılmakadıla. Bunladan kamu giişimcilei, kaı büçe kısılamalaı ve siyasi ooienin kaalaına bağlı olaak çalışıla. Günümüz ekonomileinde devlein ekonomideki yei küçüldüğünden kamu giişimciliğinin gideek kısılandığını gömekeyiz. Sebes piyasadaki giişimcile ise, devamlı yenilik meydana geien, yeni sisemle oaya koyan, 36

237 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... yeni uygulamala yapan dinamik giişimcile ile, yenilikle oaya koymak yeine olanla yeinen, dinamik giişimcilein açığı yolda ilelemeyi ecih eden olağan giişimcile olaak ikiye ayılmakadı 4.. Az Gelişmiş Ekonomilede ve Bölgelede Giişimciliğin Taihi Gelişimi İkinci Dünya Savaşını izleyen yılla, ulusal kuuluş savaşlaının yaygınlaşığı yılladı. Bu yıllada büyük semaye impaaoluklaı paçalanmış ve çok sayıda ulus devle kuulmuşu. Bu devlele için ulusal kuuluş bağımsızlık ve ekonomik kalkınma adea özdeşleşmişi. Ekonomik kalkınma, bu yeni devlele için sadece efah değil, ulusal açıdan iibaa kavuşmayı da simgelemekeydi. Buna göe, iibalı olmak için güçlü olmak, güçlü olmak için de güçlü bi ekonomiye sahip olmak geekiyodu 5. İkinci Dünya Savaşı sıasında savaş sanayi ve eknolojisi çok büyük bi gelişme gösemişi. Bu gelişme sonasında, dayanıklı ükeim mallaı üeiminde kullanılan eknoloji de hızla gelişmişi. Sonuça, büyük işlemelein kullandığı kilesel üeim eknolojisi, mal ve hizme üeiminde hem kalienin amasına ve hem de düşük maliyeli üeime fısa vemişi. Küçük ve oa büyüklüke işlemele KOBİ in ekonomideki önemi 960 lı yılladan iibaen Sanayileşmiş ülkelede, 970 li yılladan iibaen de gelişmeke olan ülkele GYÜ de gideek amışı. 960 lı yıllaın ikinci yaısında Baı aleminde haya sandadının yüksek seviyeye ulaşması ile, oaya çıkan yeni aleplee büyük işlemele cevap veemez hale gelmiş olup, bu yeni aleplei KOBİ le kaşılamaya başlamışı. Çünkü büyük işlemele hanallaşmış, KİT leşmişledi. Diğe yandan, 970 li yıllaın başlaında ham madde fiyalaının hızla aması, ve nihaye 974 yılında peol fiyalaında dö misli aış, yeni ekonomik şalaa büyük işlemelein uyum sağlamalaını büyük ölçüde güçleşimişi. Oysa KOBİ le esnek üeim yapılaından dolayı oaya çıkan bu ekonomik kizden fazla ekilenmediklei gibi, iç ve dış ekonomik şalaa ve yeni aleplee kolayca uyum sağladıklaı için, bi çok ülkede Hükümele aafından deseklenmeye başlamışı. Baı Bloğu ülkelei ve bi çok Uzak Doğu Ülkesi sanayileşme ve kalkınmada, 970 başlaından iibaen KOBİ lee ağılık veiken, Doğu Bloku Ülkelei 990 başlaına kada büyük işlemelele yollaına devam emişledi. Nihaye, ekonomik ve eknolojik üsünlük Baının eline geçiği için dağılmak zounda kalan Sovyele Biliği dağılınca kuulan yeni Tük Cumhuiyelei, Doğu Avupa ülkelei ve Rusya, ilk önce KOBİ üü işlemelei kuma çalışmalaı ile işe başlamışladı. Çünkü bu işlemele kuulup gelişiilmeden piyasa ekonomisini kumak ve işlemek mümkün değildi. Bu küçük işlemele, küçük aile asauflaını yaıımlaa dönüşüeek, üeim, isihdam, isikalı sanayileşme ve kalkınmada çok önemli olle üslenmişledi. Ayıca, KOBİ le sınai mülkiyein abana yayılmasını ve oa sınıfın genişlemesini de sağlamak sueiyle demokaik yapının kuvvelenmesi ve gelişmesinin eminaıdı. Dolayısıyla KOBİ lei deseklemeden, ıslah emeden, bunla aasından büyük işlemele çıkamak da mümkün değildi. Son yıllada KOBİ le, büyük işlemelee hammadde, aa malı, yedek paça 37

238 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... üeimlei ile dikkai çekmeke olup, bu duumda KOBİ lein büyük işlemelein akibi değil, amamlayıcısı olduklaı göülmekedi. 960 lı yılladan iibaen Baılı ülkelein sanayileşmeleinde öncü kuuluşla olan KOBİ lein üsünlükleini; daha ekabeçi olmalaı, daha veimli olmalaı, yeni eknoloji ve aleplee kolay uyum sağlayabilmelei, çalışma azlaının monoon ve sıkıcı olmayışı, ekonomik kizlee kaşı daha dayanıklı olmalaı şeklinde kısaca özeleyebiliiz Giişimciliğin Az Gelişmiş Ülkele için Önemi Düşük kişi başı geli, yüksek oanda nüfus aışı, yüksek oanda işsizlik, geli dağılımında eşisizlik, aım seköünün hakimiyei, dış icae gelileinin düşüklüğü, yeeince gelişmemiş semaye piyasası yanı sıa, az gelişmiş ülkelede emel daboğazladan biisi de giişimci kılığıdı. Giişimci, oplum içinde gideilmeyi bekleyen ihiyaçlaı düşünüp bulan, hesaplaını yapan ve sonuçlaını kesien, bunun içinde üeim faköleini bi aaya geieek mal ve hizme üeiminde bulunan kişidi. Giişimci mevcu duumun değelendimesini yapaken, geçekleşmiş sonuç ve bulgulaa kendi sezgi ve deneyimleini de kaaak geleceğe yönelik kaala alan insanladı. Bunla, çeşili beklenile kaşısında aynı zamanda isk üslenile. Geleneksel yapıya sahip olan az gelişmiş ülkelede bu ü insan sayısı azdı. Geleneksel oplumlada düşünce ve sosyal davanışladan çok, inanç hakimdi. Az gelişmiş ülkelede kalkış aşamasında üeimde meydana gelen palama, kalkışa hazılık aşamasında oluşan kuumlaın ve zihniye değişikliğinin sağladığı biikimle geçekleşmekedi. Buada kuum; banka siseminden, eneleküel semayenin gelişmesini sağlayan oamlaa kada geniş bi alanı kapsamaka ve bu konudaki he şey giişimciliğin kuumsallaşması adı alında ifade edilmekedi. Bu bağlamda, banka siseminin kökeninde finansal giişimcilik ye alıken, sanayileşmeyi aeşleyecek icalaın ve eknik yeniliklein kökeninde de sınai giişimcilik bulunmakadı. Kuumsallaşma, giişimci davanışını engelleyen mevcu sosyal kuumlaın gelenek ve göeneklein değişmesi ve bu yeni kuumlaın hakim kuumla haline geleek yayılmasıdı. Az gelişmiş ülkelede giişimci kılığının yanı sıa, yönesel becei noksanlığı da çekilmekedi. Bu eksiklikle gideilse bile, kaynak haekeliliğinin düşük düzeylede olması nedeniyle üeim ve kalkınma için geekli oganizasyonun geçekleşiilemediği ülkeledi. Bu ülkelede oganizasyon eksikliği ve giişimci kılığının oluşmasında; moivasyon, külü, avı, kaynakla, kuumla ve genel poliikalaın hepsinin belli düzeyde paylaının bulunduğunu belimek geeki 7. Üeim faköleini bi aaya oplayıp, değelendien giişimcilein çokluğu ekonominin canlı, işsizliğin az, üeimin yüksek olması sonucunu doğuu. Az gelişmiş ülkelein giişimci uhlu insanlaın az olduğu ya da giişimcilee az önem veen ülkele olduğu bilinmekedi. Bi ülkenin ye alında milyonlaca on peol ve alın ezevi olsa, bu poansiyeli çıkaan binlece işçisi bulunsa bile, bu zenginliklei değelendiecek giişimcilei yoksa, o ülke yine 38

239 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... sefalein eşiğinde bulunabili. Bilindiği üzee, ekonomik değelein meydana geiilmesi biyolojik ve mekanik bi olay olmayıp, insanla aafından geçekleşiilmekedi. Bu bakımdan biey, giişimcilik adını vediğimiz bu fonksiyonu ile, ekonomik değelein meydana geiilmesinde önemli kakıda bulunmakadı. Son yüzyılda insan kas gücünün, haa basi idai faaliyelein hızla makineleşmesi sonucu, insan faköünün daha üs deecedeki yöneim ve giişimcilik nielikleinin önemi amışı. Bu aışa paalel olaak da, giişimcinin ekonomik değei çok yükselmişi. Buna kaşılık, giişimcinin başaısızlığı halinde, üslendiği iske bağlı olaak uğayacağı zaa amakadı. Gelişmiş ve gelişmeke olan ekonomilede giişimcilik uhunun en önemli unsuu, bağımsız çalışmak ve kendi işyeini kuma azusudu. Küçük olsun benim olsun manığına dayanan giişimcilik külüünün oluşmasında aile yapısı nın büyük ekisi vadı. Özellikle küçük el sanalaı ve küçük çifçi işlemeleinde işleme babadan oğla geçmeke, geleneksel eknikle ağılıklı olaak kullanılmakadı. Teknik değele, az ve alebin belilediği Paza değei, gup ve ögü psikolojisi, öf-ade, gelenek ve aile eğiimi bi ülkede giişimcilik külüünün oluşmasını sağlayacak başlıca faköledi 8. Günümüzde gelişmiş ve gelişmeke olan ekonomilede KOBİ lein ekonomideki önemi gideek amakadı. ABD, Almanya, Japonya Hindisan, İngilee, Tükiye gibi libeal ekonomik poliikalaın uygulandığı ülkelede: KOBİ lein üm işlemele içindeki paylaı; % 99 ilâ % 88 aasında değişmekedi. Ayni ülkelede oplam isihdam içindeki paylaı; % 8 ile en yüksek Japonya ve en düşük % 36 ile İngilee gelmekedi. KOBİ lein oplam mal ve hizme üeimindeki payı; sanayileşmiş ülkelede % 3 ile 5 aasında değişiken, bu oanla Hindisan da % 50, Tükiye de % 38 di. Toplam ihacaa KOBİ lein payı; gelişmiş ülkelede % 6-38 aasında değişiken, Hindisan da % 40, Tükiye de % 8 di. Ancak, KOBİ le büyük sanayi için aa malı üeikleinden, ihacaaki geçek paylaı bu oanın üzeindedi. Toplam kedilede ise; bu kuuluşlaın payı sanayileşmiş ülkelede % 9 ile % 50 aasında değişiken, Hindisan da % 5, Tükiye de ise, sadece % 4 dü 9. Giişimcilein kumuş olduğu ikisadi biimle olan Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele KOBİ için, değişik ülkelede genelde çalışıılan işçi sayısı esas alınaak faklı anımlamala yapılmışı. Avupa Biliği nomlaına göe geek ulusal olaak, geek Bilik içinde kaışıklığa neden olmamak için oak bi anım gelişiilmişi. Buna göe, -9 işçi çalışıan işlemele miko işlemele, 0-49 işçi çalışıan işlemele küçük işleme, aası işçi çalışıan işlemele oa ölçekli işleme olaak kabul edilmiş olmakla bilike, AB de KOBİ lede çalışıılan işçi sayısı bakımından üs sını 50 olaak sapanmışı 0. KOBİ anımı ile Avupa Komisyonu nun, Avupa Ekonomik Alanı nda KOBİ lee yönelik üm Topluluk poliikalaına, Avupa Yaıım bankasıayb ve Avupa Yaıım Fonu na AYF yol göseici olması amaçlanmışı. Tanım ayıca, üye devlelece devle yadımlaı konusunda KOBİ eşvikleinin yönlendiilmesinde kullanışlmakadı. 39

240 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü Eski Sovyele de İzlenen Poliikala ve Tük Ülkeleinde Giişimcilik Külüünün Oluşuulmasında Olumsuz Ekilei Bu bölümde, Sovye ejimi uygulandığı dönemde özel mülkiyein devleleşiilmesine bağlı olaak, giişimcilik uhu ve külüünün yok olmasına sebep olan poliikalaın dönemle iibaiyle uygulanması ve günümüzde Tükisan Cumhuiyelei nde mevcu duum iibaiyle izlei ele alınacakı. Rusya da 3 Ma 97 de S. Peesbug da başlayan işçi gevinin üm ülkeye yayılmasıyla Ça ahan çekilmiş, demokasi ilan edilmiş ve Sovyele Biliği kuulmuşu. Sovye milianlaının 7 Kasım 97 de hükümei ele geçimesiyle, kısa zamanda Sovye poleeya dikaölüğü kuulmuş ve Lenin Rusya da dikaölüğünü ilan emişi. Sovyele Biliği nin 97 de kuulmasıyla başlayan ve en büyük cumhuiye; Fedeaif Rusya Cumhuiyei, Ukayna, Beyaz Rusya, üç Kafkas Cumhuiyei Gücisan, Azebaycan, Emenisan, Oa Asya Cumhuiyelei Tükmenisan, Özbekisan, Tacikisan, Kazakisan, Kıgızisan, 940 yılında Balık Cumhuiyelei Esonya, Leonya, Livanya, ve Moldavya Cumhuiyeini içine alan 5 ülkeden oluşan impaaoluk, 990 yılına kada mekeziyeçi, kolekivis, oalie bi ejimle idae edilmiş ve 99 yılında büünüyle çökmüşü yılının ikinci yaısında palameno kaaıyla egemenliğini ilan eden Rusya Fedeasyonu ve üç Balık Ülkesi Livanya, Leonya, Esonya nın ayılmasıyla bilike Sovyele Biliği nde başlayan poliik çözülmenin adından, 99 yılında başa Azebaycan olmak üzee Oa Asya Tük Cumhuiyelei Tükmenisan, Özbekisan, Kıgızisan, Kazakisan am bağımsızlıklaını ilan edeek dünya poliikasına yeni bi güç olaak kaılmışladı 4. Sovyele Biliği nin dağılması sonucu, bağımsızlıklaını kazanan Tük halklaı dışında günümüzde milyon km yüzölçümü ile dünyada en büyük coğafi alana sahip ülkeleden bii olan eski Sovyele Biliği, yeni Bağımsız Devlele Topluluğu BDT nda halen pek çok mille bi aada yaşamaka ve bunlaın önemli bi bölümünü Tükle oluşumakadı 5. Henüz bağımsızlığını kazanmamış olan Tük halklaı ayı devlelee bağlı olup bunladan; Taaisan, Başkudısan, Çuvaşisan, Tuva, Balka, Kaaçay, Çekez, Hakas, Alay, Yaku-Saha Rusya ya; Kıım-Taa Ukayna ya; Gagavuz Moldavya ya; Sinkiank-Uygu ise Çin Cumhuiyei ne bağlıdı 6. Aşağıda 00 yıldan fazla Rus isilasında kalan, 70 yıl boyunca mekeziyeçi, oalie ejim ile yöneilen Tük ülkeleinde izlenen poliikala sıasıyla ikidaa gelen; Lenin, Salin, Kuşçev-Bejnev, Andopov-Çenenko, Gobaçov dönemlei iibaiyle kısaca ele alınaak, günümüzde bağımsız Tük Cumhuiyelei nde demokasinin yeleşmesinde önemli bi fonksiyonu olan giişimcilik külüü üzeine yansımalaı ele alınacakı Lenin Dönemi 97 yılında Rusya da Lenin in ikidaa gelmesiyle Pai nin oluşumu amamen değişmişi. Oa sınıfın yaı aydınlaı, bi kısım köylü ve poleeya 40

241 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... emsilcileinden meydana gelen bu yeni sınıf, ülkede sosyal iiba ve devle ikidaına sahip olmuşu. Kuulan polee dikaölüke pai fonksiyonlaını belileyecek işçi sınıfının oanı çok az olmuşu. İmiyazlı askei sınıf ve pai göevlileinin oluşuduğu bu yeni sınıfla bilike, Maks ın sınıfsız oplum ideali de oadan kalkmışı. Rusya da egemenlik süen bi sınıf paisi haline gelen Komünis Pai ile bilike, Lenin döneminden başlayaak, Salin döneminde de sebes piyasa ekonomisi ile, giişimcilik uhu ve külüünün emel dinamiği olan özel mülkiyein kaldıılması uğuma milyonlaca aydın ve valıklı kişi öldüüleek kolekif mülkiye geiilmişi. Böylece, ülkede üm özel mülkle devleleşiilmiş, yöneimi de egemen sınıfın yani Komünis Pai mensuplaının eline bıakılmışı. Bu dönemde sanayi ve benzei yelede üeim yapan al kolla ek bi mekezi yöneime bağlanaak Tös adıyla eşkilalanmışı. Ağı sanayide bileşmelee gidilmiş, Rublenin yeniden düzenlenip konol edilmesi için Gosbank Mekez Bankası kuulmuşu. 98 de çıkaılan Kaaname ile başlaılan özel mülkiyein devleleşiilmesi çeçevesinde opaklaın ¾ ü hiçbi bedel ödemeden zapedilmiş, aımda kiacılık müessesesi kaldıılmışı. Ayni süeçe, ekmek kaneye bağlanmış, işçile geçinemedikleinden şehilei ek emiş, fabikala kapanmış, çalışmayana yiyecek yok kampanyasına ağmen üeim düşmüş ve fiyala yükselmişi. Buna bağlı olaak 98-9 yıllaı aasında ülkede büyük ekonomik kılıkla yaşanmaya başlamışı. Yapılan aaşımala bu dönemde Sovyelede aasında ükeim malında büyük kılık yaşandığını, İkinci Dünya Savaşı iibaiyle, sıalamada ükeim mallaı açığı çeken en köü duumdaki ülkelein oalaında ye aldığını oaya koymuşu. Bazı mallaı bulmak ve saın almanın en önemli poblem olduğu ülkede; ekmek kılığı nın yanı sıa, biinci deecede kılığı çekilen mal sabun olup, önemli poblem olmuşu. Bu dönemde 9 Konşad Ayaklanması çok önemli sosyal bi haeke olaak dikkai çekmekedi. 9 Nisan 99 da alınan bi başka Kaa ile, Mecbui iş kamplaı kuulmuşu. Aasında Tükle in de bulunduğu valıklı insanla ve köylülein bu kamplaa göndeilmesiyle, sayılaı 600 bini bulan çok ucuz maliyeli bi işgücü oluşuulmuşu. Sovyele Biliği 90 li yılladan iibaen Tük halklaının çoğunluka olduğu başa Kafkasya ve Oa Asya, daha sona Oa Avupa ülkelei olmak üzee, Kızıl Odu nun silahlı mücadele ve baskılaı alında kendine bağlı, güdümlü komünis ejimlei yöneime geimişi. 4.. Salin Dönemi Lenin ölünce ikidaa gelen Salin, ülkeyi yıllaı aasında yönemişi. Rusya da yaşayan hekesi gözalına alan Polis Sisemi ni oluşuaak çok kaı bi dikaölük kumuşu. Bu dönemde uygulamaya konan Biinci ve İkinci Beş Yıllık Plan laa uygun olaak ilk kez boçlanma yapılmış ve Yabancı Teknik Yadım alınmışı. 97 yılında 800 e yakın işleme kuulmuş olup, Sovyelede sanayi biikiminin coğafi dağılımı değişiilmek 4

242 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... isenmişi. Buna göe Moskova da sanayi ile, Peogad ve Ualla daki demi cevhei yaaklaına, Kuznesk de kömü ezevleine bağlı mealuji kuuluşlaı meydana geiilmişi. 97 yılında oplanan 5. Pai Kongesi nde aımda kolekifleşme ye kaa veilmiş olup fedi ziai işlemele; devle aımsal koopeaif işlemelei kolhoz ve devle aım işlemelei sovhoz şeklinde eşkilalandıılmışı.taımsal opaklaın % 75 i süülebili hale gelmiş ve 0 milyon aım işlemesi kollekivizasyonla 7 bin kolhozda oplanmış ayıca, 7 bin moo ve akö isasyonu kuulmuşu. Salin dikaölüğünün kuuluş çabalaı eksanif olup, yabancı işleme ekniklei kopya edileek, sanayi gücü son deece büyük ve moden alyapı yaama söz konusudu. Kaayollaı, köpüle, kanalla ve aom esislei gibi dev bayındılık işleinin yapıldığı bu dönemde, belli bi alanda yaşamaya ve çalışmaya zolanan işçilein sayısını ahmin emek mümkün olmayıp, işçilein dienme gücü eö ve baskı kaşısında azalılmışı. Bu dönemde sügün edilen Tükleden onbinlece esiin hayvan kaalaındaki köü şala ve çalışma kamplaındaki kıbaçla alında hayaını kaybeiği bilinmekedi. Hayvan vagonlaına dolduulaak Sibiya ya Ualla a, Tükisan a göndeilen Tükle, bualada cebi iş kamplaı nda köle-işçi olaak çalışıılmışı. Salin döneminde de, 97 ihilalinden bei izlenen poliikala sanayileşmede baıya ulaşmak, dışa bağımlılığı azalmak için ağı sanayi saejisine önem veilmiş olup, uygulamada semaye ve eknolojiyi isaf edici eksanif bi meoda ye veilmişi. Saejide ükeim mallaı üeimi ikinci planda kalmışı. Özellikle besin maddelei ve diğe ükeim maddelei alanında ejimin südüğü 73 yıl boyunca ükeici baı sandalaının çok geisinde bıakılmışı. Büyük isaf ve fedakalıkla sonucu sağlanan üeim mikaını çoğalmak uğuna, kalie sisemli bi şekilde ihmal edilmiş ancak, mika geomeik düzeyde amışı Kuşçev Dönemi Salin in 953 yılında ölümüyle ikidaa gelen Kuşçev, ülkeyi yıl yönemişi. Rusya ve dünya halkı, Salin in ne kada zalim bi kişi olduğunu Kuşçev den öğenmişi. Dünyaya kapalı bi oplumla ejimin yüümeyeceğini ilk kez göen lide olan Kuşçev, Rusya ile ABD aasında külüel, ekonomik ilişkilein gelişmesini isemiş ve bu yönde çalışmışı Bejnev Dönemi 964 yılında Kuşçev i devien Bejnev, 98 yılında ölünceye kada 8 yıl ikidada kalmışı. Sovye millei kavamı nı gelişimeye çalışan, Rus olmayanlaın Ruslaşıılması amacını güden Bejnev döneminde genel ekonomik duum; yeni eknoloji giişinde yavaşlama, aşıı isihdam, açık veen büçelei, işçiye eslim olmuş yöneicile, ekonomide duaklama ve veimlilike azalma 4

243 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... şeklindedi. Bu dönemde ayıca, Salin dönemindeki işçi-köylü gücü azalmış, aalaında poblemle oaya çıkmışı Andopov Dönemi 98 yılında göevi devalıp,.5 yıl ikidada kalan Andopov döneminde işgücünün veimliliğini aımak için disiplin ve uyaı fomülü uygulandıysa da, yöneicilei üşve alan fele olaak göen işçile onlaın üeim pojesini aııcı yönemleine uymamışladı. Sovye ekonomisinin çöküş dönemine gidiği ilk kez Andopov döneminde anlaşılmış olup, kalie ve veimlilike düşüklük bu dönemi ekonomik başaısızlığa süüklemişi. Öneğin 986 yılında buzdolabı ve elevizyon üeiminde iade edilenlein ami masaflaı, üeim maliyeinin % 3 i civaında olduğu göülmüşü Çenenko Dönemi Andopov dan sona göeve gelen Çenenko, Andopov un efomlaını askıya almışı. Siseme kusu bulmayan, painin he şeyi çözeceğine inanan, efomlaa kapalı bi lide olan Çenenko nun ölümü üzeine Gobaçov 985 yılında oybiliğiyle seçileek yöneime gelmişi Gobaçov Dönemi Gobaçov, ekonomideki başaısızlığın mekezi ve kaı bi planlamadan kaynaklandığını oaya koymuş, ülkenin bu ejim ve ikisadi sisemle daha fazla gidemeyeceğini göeek, bunu açıklayan ve çözüm aayan bi lide olmuşu. Gobaçov, he şeyin halkın gözü önünde yapılması anlamına gelen açıklık glasnos ve idai, ekonomik yapılanmayı içine alan efomla peesoika pakeini uygulamaya koymuşu. Gobaçov un sosyalizm için son bi şans olaak nielediği bu değişime ilişkin özlem, Sovyelede Kuşçev den iibaen mevcu olup, Gobaçov bunu fiili hale geimişi Glasnos ve Peesoika Refomlaını Hazılayan İkisadi Faköle Gobaçov un Glasnos ve Peesoika efomlaını hazılayan ekonomik sebeplei şöyle özeleyebiliiz; Ülkede izlenen poliikala sonucu ağı sanayi eşekkül emiş ancak veimliliğin ön plana çıkığı dönemde, mekezi planlamanın bi nokadan iibaen imkansızlığı nedeniyle ekonomide dengesizliklein oaya çıkaak sosyalizmin ıkanması sebepleden biisidi. Ayıca, üeim bakımından ikinci büyük ülke olan Sovyele in kalie ve eknoloji yönünden gei olması, ükeim mallaı üeimine ağılık veilmeyip oplumda sesli oamın gideek aması ile, alkol bağımlılığının aması sonucu emek veimliliğinin % 0 laa düşmesi, işgücünün yöneim ve konol meodlaının çok kamaşık ve haalı oluşu, kalie konol eknikleinin yeesiz oluşu diğe nedenle olaak göülmekedi. Ülkenin gelişme ve yayılmasının mekezden ekonomik olaak beslenememesi sonucu, bu genişlemenin yük olmaya başlaması, savunma 43

244 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... hacamalaına ayılan payın gideek aması sonucu ekonominin büçedeki payının azalması. Eski Sovyele de oplam 4 bin ikisadi ünie kolhoz, solhoz, sanayi eşebbüsü nün işlemleinin mekezden yüüülmesinin mümkün olmayışı ekonomide konolü kaybeimişi. Ayıca, mekezi planlama hü ecihe bulunma vasfının oplumda kaybedilmesine yol açaak halkın eşebbüs kabiliyeini yok emişi. Baıya ulaşmak, dışa bağımlılığı azalmak için ağı sanayi saejisine önem veilen ülkede besin maddelei ve ükeim maddeleinde göülen kılık haya sandalaını düşümüşü. Özel mülkiye ve özel eşebbüs hüiyei kavamlaının oadan kalkığı, üeime dayalı savaş ekonomisi poliikasının uygulanması, oplumsal sosyo-ekonomik poblemlei oaya çıkamışı. Alkolizm, hısızlık ve üşve çığ gibi büyümüşü. Ülke içinde ve Doğu Avupa da milliyeçilik ve libealleşme haekeinin gideek yayılmaya başlaması efomlaı hazılayan nedenle aasında ye almakadı. Sovyele Biliği ni dünyaya enege emek amacını güden Gobaçov un efomlaı bazı göüşlee göe; 789 Fansız İhilali ve 97 Bolşevik İhilali kada önemliydi. Ayıca, bu aihi olayla kapializmin zafe kazandığı, sosyalizm ve maksizmin yenik düşüğü escil edilmişi. Ancak, ekonomik efomla, büokasinin kaı dienişi ile kaşılaşmış, kı kaynaklaı isaf eden ve maliyele ilgisi olmayan idaecilein fiya poliikası ile ilgili efomlaı gecikimesi sonucu amacına ulaşamamış ve uygulanamamışı. Sonuç olaak halkın kanaai, ülkede haya sandalaının düşüğü yönünde olmuşu. 5. Tükisan Cumhuiyelei nde Giişimcilik Külüünün Gelişmesi İçin Uygulanması Geeken Poliikala Sovyele Biliği nin savaşsız, kan dökülmeden süpiz şekilde yıkılması, şüphesiz geçiğimiz yüzyılın en önemli olaylaından biisidi. Eski Sovye ülkelei, bloklaının yıkılmasında sona kısa bi eeddü geçimişle ve 99 yılında peş peşe bağımsızlıklaını ilan emişledi. Bunladan bazılaı da Oa Asya da, Tükisan Bölgesi üzeinde ye alan Kazakisan, Kıgızisan, Özbekisan ve Tükmenisan gibi bağımsız yeni Tük Cumhuiyelei di. Bazı göüşlee göe; bölge Sovye zamanı ve öncesinde, henüz sınıla belilenmediği dönemlede Tükisan olaak bilindiğinden bu bölgede ye alan genç cumhuiyelei de Tükisan Cumhuiyelei olaak isimlendimenin doğu olacağı yönündedi. Sovyele Biliği nin dağılmasıyla kuulan Tükisan Cumhuiyelei, yaım yüzyıldan fazla bi süe bölgenin siyasi yapısını belileyen Sovye-Çin dengesini değişimişle, yeni ekileşimlele bilike yeni denge aayışlaı gündeme geimişledi. Bu Cumhuiyele in peol, doğal gaz, alın ve uanyum gibi saejik hammadde kaynaklaı bakımından zengin olmalaı nedeniyle bölgedeki siyasi ve buna bağlı ekonomik gelişmele, bölge ülkeleiyle sınılı kalmayıp, gelişmiş baı ülkeleinin yoğun ilgisini çekmekedi 8. Bağımsızlık sonası gidiklei ekonomik süeç iibaiyle, geçiş ekonomilei olaak da ifade edebileceğimiz Tükisan Cumhuiyelei nin ekonomik yapılaı buaya kada söz edilen bilgile işığında, az gelişmiş ülke 44

245 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... özelliklei gösediklei göülmekedi. Az gelişmiş ülkelein emel özelliklei olan; düşük kişi başı geli, doğum ve ölüm oanlaı ile yüksek işsizlik oanlaı, kalifiye işgücü yeesizliği, geli dağılımında eşisizlik, aımın hakim sekö oluşu, hizmele ve sanayi seköünün yeeince gelişmediği, biincil mallaın yani hammadde ihacaının oplam ihacaaki paylaının yüksek oluşu ile, az gelişmiş ülkelein emel daboğazlaından biisi olan giişimci kılığı bölge ülkeleinin belli başlı özellikleini oluşumaka olup, sebes piyasa ekonomisine geçişe bu sounla daha fazla hissedilmekedi. Günümüzde, Tükisan Cumhuiyelei; Sovye döneminde izlenen poliikala sonucu, semaye sahibinin devle oluşu, dışa kapalı ekonomik poliikala, mekezi plan, çeşilendiilmiş ükeici alebine cevap veen hafif sanayi endüsisinin bulunmayışı gibi çeşili faköle nedeniyle amacı ka ve geli olan müeşebbüslein, ka-zaa ve maliye gibi piyasa unsulaının bulunmadığı bi ekonomik yapı devalmışladı. Dolayısıyla bu yapıda; devle poliikalaı, eknik değele, paza değei, guup ve ögü psikolojisi, ade-gelenek ve aileden gelen giişimcilik külüü gibi fakölein hiç biisi mevcu değildi. Geçeke Sovyele Biliği nde ekonomik yapıyla bilike menalie de, Sovye lideleince 70 yılı aşkın dönemde çok özel bi duuma geiilmişi. Öneğin baı ülkeleinde fiya aış ve düşüşleinde, faiz hadleinin amasında insanla benzei davanışla gösemekedile. Oysa, sosyalis mekezi planlamanın üsünlüğünü kabul eden Sovye yöneicilei, Sovye halkının fiya aışlaı ve paza olanaklaı kaşısında haekesiz kalmasını sağlamışladı. Bu nedenle Sovyele Biliği nde halkın ekonomik düülee cevabı çok geç olmakadı. Geçmiş dönemde yöneim, bu davanış modelini halklaına, özel eşebbüsü ani-sosyal göseeek sağlamışı. Bu hissi güçlendimek için de, kendilei için mal üeen veya saan kişilei ekonomik suçla cezalandımışladı. Bilindiği üzee, Sovyele Biliği nde ekonomik suçlaa ölüm cezası veilmekeydi 9. Bağımsızlık öncesi uygulanan poliikala he ne kada Tük ülkeleinde müeşebbüs külüü ve uhunun gelişmesini engellemişse de, 4 ülkeyi kapsayan çeşili uluslaın giişimci yeenekleinin aaşııldığı bi Rapo da; Tük oplumunun kendi işini kuma, bağımsız çalışma, ek başına giişimde bulunma azusu ve başaı güdüsünün en yüksek olduğu, yapılan sıalamada biinci sıada ye aldığı sevindiici bi sonuç olaak oaya çıkmışı 0. Dolayısıyla bu sonuç dos ve kadeş Tük Cumhuiyelei nden Kazakisan a isim olan...hü, yiği, me, cesu, sebes...ifadelei ile özdeşleşmekedi. Bu nedenle, dünyadaki mevcu poliikala göz önüne alınaak Tükisan Cumhuiyelei nde müeşebbis uhunun mevcu poansiyelini gelişimek için ilk aşamada; uygun çevenin yaaılması amacıyla gelişiilecek poliikala ile, küçük ve oa ölçekli işlemelein deseklenmesi, yenileinin faaliyee geçmesi açısından önemlidi. Bu çeçevede alınacak edbile özele ve genel halaı iibaiyle aşağıdaki gibidi. 45

246 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... a. Kuuluş Aşaması Küçük müeşebbisin iş kuma fomalielei azalılmalı ve basileşiilmelidi. Bu aşamada ülke genelinde KOBİ lele ilgili mekezi idae ya da buna bağlı aacı bi kuum aafından iş kuma işlemlei yüüülmelidi. Bu kuumla vasıasıyla giişimciye; eknoloji seçimi, kapasie espii, yönlendime hizmelei veilmelidi. Hazine asalaı üzeinde belli bi plan dahilinde sanayi asalaı üeilmeli, küçük asauflaın sanayi sielei ve sanayi çaşılaı inşasına kanalize edilmesini sağlayacak mevzua değişikliklei yapılmalıdı. Finansman bakımından emina ağılıklı kedilendimeden ziyade, poje değelendimesine dayalı kedilendime poliikasına ağılık veilmelidi. Ayıca, kedi gaani kuumlaı ve isk semayesi şikelei kuulmalıdı. Ayıca, devle mevcu kedi hacmini küçük giişimcilee yönlendieek faizini sübvanse emelidi. b. Üeime Geçiş Aşaması Bu aşamada devle küçük giişimcinin; elekik, su, habeleşme gideleini sübvanse emeli, ihal edilecek makine ve donanım aaçlaına gümük muafiyei geiilmeli, piyasa aaşıması, pazalama ve eklam faaliye gideleinin bi bölümünü sübvanse emeli, geli vegisi oanlaı düşük uulmalı, ilk beş yıl için peşin vegi ödemeken muafiye, çeve kouma konusunda zounlu aıma esisi vb. yaıımlaın ümünü sübvanse emelidi. c. Üeim ve Büyüme Aşaması Üeim kapasieleinin büyüülmesi için geekli kedi faizleinin sübvanse edileek düşüülmesi, KOBİ lei deneleme yekisine sahip kamu kuuluşlaının sayısının azalılması geeklidi. Deneim cezai olmakan çok, eğiici ve yol göseici olmalıdı. Ayıca, büyümeye dönük yaıımlada isihdam edilecek pesonelin sosyal yükleinde işveen payına ilk yıllada muafiye geiilmesi, kamu ihaleleinin KOBİ lee yaygın bi şekilde açılması, avans ödemeleine öncelik sağlanması bu konuda alınacak diğe edbiledi. d. Dışa Açılma Aşaması İhaca yapan KOBİ le belli muafiyeleden yaalandıılmalı ve eşvik belgesi aanmaksızın bu imkanı kullanmalaı geeklidi. Küçük müeşebbisin içe ve dışa fua, segi ve Paza gelişime faaliye gideleinin sübvanse edilmesi sağlanmalıdı. İhacaa yönelik mal ve hizme üeen KOBİ pojeleine işlelik kazandımak için özel ve selekif eşvikle geiilmelidi. Sonuç Yapılan aaşımala, sağlam bi giişimcilik külüünün olmadığı oplumlada kunazlık, köşe dönmecilik gibi dejenee olmuş külüel davanışlaın kaçınılmaz olduğunu oaya koymuşu. Günümüzde gelişmiş ekonomilede iyi eğiim gömüş, eknolojinin olanaklaına sahip, bi ayağı uluslaaası piyasalada 46

247 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü... bi kuşak vadı. Ayıca, bu oplumlada giişimciliğin önemli özellikleinden biisi de pofesyonelleşmeye önem veilmesidi. Eski Sovyelede izlenen sanayileşme saejileinde çeşilendiilmiş ükeici alebine cevap veen ükeim endüsileinin ihiyacı kaşılamakan uzak ve üeilen üünlein de düşük kalieli oluşu, kılıklaın yaşandığı o dönemde halkın haya sandalaını düşümüş, sosyal ve poliik poblemlee sebep olmuşu. Günümüzde, aık dünyada olup bienleden habeda olan Tük halklaı, demokasi ve sebes piyasa ekonomisinin, kendileini özlemini çekiklei yaşam kaliesine kavuşuacağını beklemekedile. Ancak, henüz dönüşüm süecinde olan genç Cumhuiyelede yaıımla, eknoloji ve diğe piyasa unsulaı halkın beklenileine cevap veecek duumda değildi. Bilim adamlaı halkın alepleinin kaşılanması için, ihalaın aıılmasının enflasyonu köüklemesi ya da libeal ekonomiden olan beklenile açısından halkın aceleci davanması halinde, eskiye özlem gibi önemli bi ehlikenin oaya çıkabileceği göüşündele. Bu nedenle dünya ile enegasyon süecine gien, sebes piyasa ekonomisinin gelişmesi ve demokaikleşme yönünde poliikalaın uygulandığı genç Cumhuiyelede; gençle asında giişimcilik ve iş adamlığının bi meslek olaak kabul edilmesi, yabancı dil bilen iyi eğiim gömüş, zeki, dinamik, ünivesie mezunlaının yeişmesi geeklidi. Çünkü giişimcinin ükeiciyi kouma ve gözeme, işsizlik, fakilik gibi fakölee kaşı üzeine düşeni yeine geimesi, elindeki doğal kaynaklaı ve insan kaynaklaını en veimli alanlaa yaıması, işlemesinde çalışanlaa makul ve süekli bi geli, isikalı bi iş, yeenekleine göe gelişme, yükselme ve imkan sağlama gibi soumluluklaı vadı. Bağımsız Tük Cumhuiyelei nde devlein elinde olan semayenin özelleşime poliikalaı çeçevesinde halka dağıılması, iş adamlaının yeişmesi, besin maddelei ve çeşilendiilmiş ükeim mallaı bakımından Sovye döneminde baı sandalaının çok geisinde kalan ükeici efahının ve halkın sebes piyasa ekonomisinden beklenileinin kaşılanmasında, bölgesel kalkınmada geli aışının sağlanması ve işsizliğin önlenmesinde önemli kakılaı olacak küçük müeşebbisin eşvik edileek uygun oamın yaaılması, Tük ülkeleinde demokaik değelein gelişmesini sağlayacak ve halkın haya sandalaının yükselmesine imkan veeceki. KAYNAKLAR. Çelik,A.-Akgemci,T.,998,Giişimcilik Külüü ve OBİ le, Ankaa, s.8. Paasız,M.İ., 000 İkisadın ABC si, Busa,, s.3 3. TOBB, 993, Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele Kuulu apou, Ankaa, s.3 4. Çelik,A.-Akgemci,T.,998,Giişimcilik Külüü ve KOBİ le, Ankaa, s Kaynak, M., 007, Kalkınma İkisadı, Ankaa, s Çaıkçı, E.,00, KOBİ lein Sanayileşmedeki Önemi ve Seköel Dış Ticae Şikelei, I. Avasya Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele Kongesi, 3-6 Hazian 00 Bişkek-Kıgızisan, Ankaa, Kaynak, M., 007, Kalkınma İkisadı, Ankaa, s Yeniçei, Ö., 995 İşleme I, Ankaa,, s Çaıkçı, E.,00, KOBİ lein Sanayileşmedeki Önemi ve Seköel Dış Ticae Şikelei, I. Avasya Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele Kongesi, 3-6 Hazian 00 Bişkek-Kıgızisan, Ankaa, 39 47

248 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Kuloğlu D. Eski Sovyelede izlenen poliikalaın Tükisan Cumhuiyelei nde giişim külüü İKVİkisadi Kalkınma Vakfı, 005, Avupa Biliği nde KOBİ Desek Mekanizmalaı ve Tükiye, İsanbul,, s.3. İKV, 005 AB de KOBİ Desek Mekanizmala ve Tükiye, İs. s.-3. Uludağ, İ.,99, Sovyele Biliği Sonası Tük Cumhuiyelei ve Tük Guuplaının Sosyo Ekonomi Analizi Tükiye ile İlişkilei, TOBB, İsanbul, s Uludağ, İ.,99, Sovyele Biliği Sonası Tük Cumhuiyelei ve Tük Guuplaının Sosyo-Ekonomi Analizi Tükiye ile İlişkilei, TOBB, İsanbul, s Uludağ, İ.,99, Sovyele Biliği Sonası Tük Cumhuiyelei ve Tük Guuplaının Sosyo-Ekonomi Analizi Tükiye ile İlişkilei, TOBB, İsanbul, s Avşa, Z.-Solak, F.,998, Tükiye ve Tük Cumhuiyelei, Ankaa, s Uludağ, İ.,99, Sovyele Biliği Sonası Tük Cumhuiyelei ve Tük Guuplaının Sosyo-Ekonomi Analizi Tükiye ile İlişkilei, TOBB, İsanbul, s. 7. Uludağ, İ.,99, Sovyele Biliği Sonası Tük Cumhuiyelei ve Tük Guuplaının Sosyo-Ekonomi Analizi Tükiye ile İlişkilei, TOBB, İsanbul, s. -35, DPT, 000,Tükiye İle Tük Cumhuiyelei ve Bölge Ülkelei İlişkilei ÖİK Rapou, Ankaa, s KÖNİ, H., 994, Günümüzde Rus Milliyeçiliği ve Sonuçlaı, Avasya Dosyası, Degi s.7 0. TOBB, 993, Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele Kuulu Rapou, Ankaa, s.6. Budak, F.,999, Kazakisan Dünü, Bugünü, Yaını, Ankaa, s.6. TOBB 993, Küçük ve Oa Ölçekli İşlemele Kuulu Rapou, Ankaa, s

249 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Д.С.АСАН экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Ж.Т.ЖАМШАЕВА А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің магистранты ЭКОНОМИКАНЫ ТҰРАҚТАНДЫРУДА КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ БАҒЫТТАРЫ В этой статье рассматривается направления увеличения конкурентоспособности предприятия для стабилизации экономики. This aicle deals wih diecions of inceasing compeiiveness of an enepise fo economic sabilizaion. Экономиканы тұрақтандыру үрдісі нарық заңдылығына сәйкес экономикалық категория қызметтерiн басқару тетіктерi мен тұтқаларын пайдалану арқылы дамиды. Олардың еркін және тиімді қызмет атқаруына қажетті жағдайларды жасап, үйлестірілген біртұтас жүйе орнату нарықтық реформалар барысындағы ескi шаруашылық тетіктерінiң орнына нарық заңдылығындағы жаңа шаруашылықты шұғыл қалыптастыруға ықпал етеді. Қазақстан экономикасындағы өзекті мәселелердің бірі - ол қазіргі бар экономикалық потенциалдарды ұлттық және аймақтық экономиканың бәсекелестік пәрменділігін қалыптастыру және дамыту барысында ұтымды пайдалану. Экономиканың бәсекелестік қабілеттілігін анықтау үшін, оның бәсекелестік бағыты мен артықшылықтарын қалыптастыратын факторларын зерттеу қажет. Елдің бәсекелестік қабілеттілігі теориясының негізін қалаған Майк Портер экономиканың мынадай төрт қасиетін атап көрсетеді []:. Факторлық жағдайлар - осы салада жетістікті бәсекеге қажетті нақты факторлар мамандандырылған жұмыс күші, инфрақұрылым және басқалар;. Сұраныс жағдайлары - осы саланың өнімі мен қызметіне ішкі рыноктағы сұраныс; 3. Тектес және қостаушы салалар, халықаралық нарықты бәсекелестік қабілеттілігі бар осындай салалардың елде бар немесе жоқ болуы; 4. Саланың стратегиясы, оның құрылымы, бәсекелестіктері мен ішкі рыноктағы бәсекелестіктің сипаты. Осыған орай, аймақтық экономиканың бәсекелестік қабілеттілігін талдау барысында ресурстық потенциалды және оның барлық құрамдас бөліктерін бағалау, аймақта өндірілетін өнімдердің ішкі нарықты сұранысын бағалау, аймақта орындалып отырған технологиялық тізбекті бағалау, ішкі нарықта қалыптасқан бәсекелестік тартыстың жағдайын бағалау қорытындыларын есепке алу қажет. Елдің және аймақтың бәсекелестік қабілеттілігін зерттеудің тағы бір жолын белгілі халықаралық ұйым - Дүниежүзілік экономикалық форум ДЭФ ұсынған. Ұсынған әдістемелік негізіне бәсекелестік қабілеттіліктің 49

250 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Асан Д.С., Жамшаева Ж.Т. Экономиканы тұрақтандыруда кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін... рейтингін анықтаудың 38 көрсеткішті көп факторлы векторлық моделі алынған. Олар 8 құрылымдық факторға бөлiнедi: ішкі экономикалық потенциал, сыртқы экономикалық байланыстар, мемлекеттік реттеу, несиеқаржылық жүйесі, инфрақұрылым, басқару жүйесі, ғылыми-техникалық потенциал, еңбек ресурстары []. ДЭФ экономиканың бәсекелестік қабілеттілігінің факторларын өзгертті. Енді олар мынадай түрге келеді: Елдің жинақталған қуаты экономикалық потенциал; интернационалдандыру - халықаралық сауда және инвестициялық тасқындарға қатысу дәрежесі; үкімет - мемлекеттің ынталандыру рөлі; қаржы-капитал нарығының жұмыс істеуі және қаржылық қызметтің сапасы; инфрақұрылым-ресурстардың, бизнестің негізгі қажеттіліктеріне лайықтылығы; басқару, инновациялар, пайдалылық, өзгерген жағдайға бейімделушілік; ғылым мен технология, ғылыми-зерттеу және сынақ конструкторлық жұмыстардың потенциалы және нәтижелілігі; адамдар - еңбек ресурстарының саны және сипаты [3]. Дүниежүзілік тәжірибе көрсетіп отырғандай жоғарғы технологиялық ғылыми сыйымдылықты өндірісті дамытуға ынталандырылатын мемлекеттің нысаналы ғылыми-техникалық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясатынсыз экономиканы құрылымдық жағынан қайта құру мүмкін емес. Қазіргі уақытта Қазақстан үшін экономиканы әртараптандыру және шикізаттық емес секторды дамыту негізгі бағыттардың қатарына еніп отыр. Әлемдік тәжірибеге көз салсақ, көмірсутегінің қаржысына ғана сүйенумен алысқа бара алмасымыз мәлім. Ел табысының негізгі бөлігін шикізаттық емес саладан табуды мақсат еткен Қазақ елінің алдында алынбаған талай асу бар. Қазақстан ендігі он жылдықта өндіру саясатын түбегейлі өңдеуші бағытқа бұрғаны жөн. Бұл ретте өндірістің алар орны ерекше. Экономиканың дамуындағы негізгі күретамырдың бірі еліміздің кәсіпорындардың дамуын тұрақтандыруға байланысты туып отыр. Сондықан кәсіпорындардың бәсекелестік жағдайын бірінші кезекте арттыруымыз қажет. Нарықтық экономиканың негізгі шарттарының бірі ол бәсекенің болуы. Бәсеке - дегеніміз латын тілінен аударғанда "соғысып- қалу" деген сөз. Нарықтық экономика жағдайында шаруашылық субъектілері бірбіріне бәсекелес келеді. Бәсеке ол өнімді өткізуге ресурстар алуды және тиімді жағдайлар мен нарықта үстемдік жасау үшін жүргізілетін күрес. Бәсекелестік дегеніміз алдарына бір ортақ мақсат қойған әртүрлі жекелеген заңды және жеке тұлғалардың арасындағы белгілі бір саладағы күрес. Кез келген өнім және қызмет көрсетіп жатқан кәсіпорын тұрғысынан қарасақ, мұндай мақсат тұтынушылардың назарын өзіне аудару арқылы пайда деңгейін барынша өсіру. Бұл мақсат нарықты оның қалыптасқан кезінен бері бағыттап келеді. Бәсекелестік күрестің қозғаушы күштері туралы теориялық ережелер саяси экономияның қалыптасуымен 50

251 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Асан Д.С., Жамшаева Ж.Т. Экономиканы тұрақтандыруда кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін... қатарлас пайда болған дүние болып келеді. Классикалық мектеп өкілдерінің еңбектерінде негізінен баға тұрғысынан бәсекелестікке мән берілді. А.Смиттің еңбегінде бәсекелестік жеке мүдделер мен экономикалық тиімділікті теңдестіреді, осы тұрғыдан қарағанда ол нарықтың «көрінбейтін қолына» ұқсас. А.Смит бәсекелестікті баға тұрғысынан реттеудің тиімді құралы деп бағалады. Яғни бәсекелестік баға теориясы негізінде «бәсекелестік» ұғымын бағаны өсіретін және бағаны төмендететін күрес деген қорытындыға келді. Сонымен қатар бәсекелестіктің тиімділігінің негізгі шарттарын анықтады, ол шарттарға сатушылардың санының көп болуы, сатушылар туралы нақты және дәл ақпараттардың болуы, пайдаланылатын ресурстардың икемділігі сияқты шарттарды жатқызды. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мәселесін қарастырғанда өнеркәсіп кез келген елдің экономикалық әлеуетінің негізі болып табылатындығын атап көрсету керек. Тек бәсекеге қабілетті өнеркәсіп қана экономиканың тұтастай алғандағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете алады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің өнеркәсіптік саясаты, атап айтқанда, талдап жасалынатын бағдарламалар мен заңнамалық актілер, мемлекеттік қолдау шаралары басты және басым мақсаттарға қазақстандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасауға бағындырылуы тиіс. Бәсекеге қабілеттілік елдің, кез келген өндірушінің тауарлар мен қызметтер жасау, шығару және өткізумен байланысты барлық жиынтық мүмкіндігінің шоғырландырылған көрінісі [4]. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі бұл салыстырмалы сипаттама, ол белгілі бір фирманың дамуының бәсекелес фирмалардың дамуынан өз тауарларымен адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру дәрежесі және өндірістік қызметінің тиімділігі бойынша айырмашылығын көрсетеді. Мемлекеттің рөлі кәсіпорындарды дамытуға жағдай жасаумен шектеліп қана қоймайды, ол сонымен бірге экономиканың нақты секторына қолда бар ресурстарды бағыттаудың арнайы институттары мен механизмдерін қалыптастырады. Бәсекелестік жағдайда кәсіпорындардың қаржылық сауықтыру саясатының негізгі шараларының келесідегідей бағыттары болуы керек: - экономикалық және әлеуметтік мәні бар қаржылық тұрақты өнеркәсіптік кәсіпорындарды олардың қарыздарын қайта құрылымдау негізінде банкроттығын болдырмау; - экономикалық және әлеуметтік мәні бар кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру мақсатында сыртқы басқаруды енгізу үшін мемлекеттік өкілетті мекемелер арқылы оларға соттық іс қозғау туралы шешім қабылдау; - экономикалық және әлеуметтік мәні бар кәсіпорындарды оларды қаржылық сауықтыру концептуалдық тәсілдерін дайындау негізінде 5

252 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Асан Д.С., Жамшаева Ж.Т. Экономиканы тұрақтандыруда кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін... және қайта ұйымдастырылатын әрбір объектiге инвестициялық жоба жасау арқылы қайта ұйымдастыру процедурасын іске асыру; - жергілікті бюджеттердің қаражаттары және тартылған қаражаттар есебінен қаржылық сауықтыру жобаларын дайындау және іске асыруды қаржылық қолдау; - өнеркәсіптік кәсіпорындарды қайта ұйымдастыру барысында олардың инвестициялық тартымдылығын көтеру, инвестициялық климатты жақсарту және өнеркәсіпке инвестиция тартуға жәрдемдесу; - банкроттықты болдырмау және кәсіпорындарды қаржылық сауықтыруды қамтамасыз ететін сертификаттық және дағдарысқа қарсы басқарушыны, консалтингтiк және басқа фирмаларды таңдап алу жүйесін құруға көмектесу. Қазіргі әлемдік дағдарыс жағдайында кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін өндірістік, қаржылық, инновациялық және қызметтің басқарушылық жағдайларын қолға алғанымыз қажет. Сонымен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған негізгі шараларды қорытындыласақ: кәсіпорынның қызметтерінің ерекшеліктерін талдау, маркетингтік стратегияларын жасауға қажетті бәсекелестік басымдықтарын анықтау; кәсіпорынның өндіретін өнімдерін дамытуға техникалық-экономикалық және сапалық көрсеткіштерді қамтамасыз ету; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалауға қажетті көрсеткіштердің негізгі белгілерін, ерекшеліктерін зерттеу және анықтау. сатуға шығарған ұқсас тауарларды жетілдіруді зерттеу және бәсекелестермен салыстырғанда артықшылық беретін шараларды жасау; кәсіпорнының бәсекелестік басымдықтарын қалыптастыруға ықпал ететін факторлардың маңыздылығын зерттеу, анықтау және бағалау; өнімді қолданудың, әсіресе жаңа өнімді қолданудың мүмкін болатын басым салаларын табу және пайдалану; кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың әдістемесін жасау; кәсіпорынның әлеует факторлары жіктеліп, олардың бәсекелестік басымдықтардың қалыптасуына ықпал ету. Осы айтылған негізгі шараларды нақты іске асырып отыруымыз кәсіпорын үшін басты мәселелер болып отыр. Өйткені нарықтық экономика заңдары бойынша, бәсекеге қабілетсіз кәсіпорындар дағдарысқа ұшырап, бәсекеге қабілетті кәсіпорындар қызметін жалғастыруы керек. ӘДЕБИЕТТЕР. Портер М. Международная конкуренция: Пер.с. анг. Под ред, В.Д. Жетенина. М., Международные отношения, 993, - С. 9.. Корманов Ю. Ориентация экономики на конкурентоспособность. Экономист, 997,, - С Андриянов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике. Экономист, 999, 0, - С Сәбден О. Бәсекелестік экономика. Оку құралы. Алматы: Экономика институты, б. 5

253 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Қ.П. БАТЫРБЕКОВ А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің оқытушысы А.М. ДЖУМАНОВ экономика ғылымдарының докторы, профессор ДЕБИТОРЛАР ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛАРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ В статье рассматривается теоретические и методические вопросы бухгалтерского расчета с дебиторами и кредиторами. This aicle pesens some heoeical and mehodical maes of book-keeping calculaions wih debos and cedios. Дебиторлар және кредиторлармен есептесу бойынша мәмілелерді есепке алудың қиыншылықтарын зерттеудегі негізгі қағида мақсат пен міндеттерді анықтауда, нақты ақпараттарды жинау мен талдауда, бар жете теориялық зерттеулер нәтижелерін реттеуде және өндеуде, біріктіруде, соның ішінде теориялық және тәжірибелік материалдың тарихи және салыстырмалы талдауымен жүйелі түрде қарастыру болып табылады. Дебиторлар мен кредиторлардың бухгалтерлік есебінің тарихын білу қазіргі кезде болып жатқан үрдістердің серпінін түсініп, олардың заңдылығын, байланыстарын айқындауға және даму үрдісіндегі «ойықтарды» анықтауға қол жеткізеді. Сонымен бірге қолданылып жатқан бухгалтерлік есеп әдістері мен тәсілдерінің «түрленуін» бақылауға, тұжырымдамалар мен жанасулардың өзгеруін байқауға мүмкіншілік береді. Есептің ең маңызды бөлігі және ең күрделісі дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың бухгалтерлік есебі болып табылатындықтан, біздің ойымызша дебиторлар мен кредиторлық борыштар есебінің тарихи жақтарын мұқият, ұқыпты зерттеп білуді талап етеді. Баршаға белгілі, дүниенің әр түкпірінен табылған бірнеше мыңжылдық бұрынғы кезеңге қатысты бухгалтерлік шоттар туралы жазбаша деректер сақталған. Бұл адамзаттың даму барысында барлық уақытта адамдарға олардың еңбегі мен жетістіктері туралы ақпарат қажет болғанын көрсетеді. Мысалы: 95 жылы табылған Зенон папирустары біздің дәуірімізге дейінгі III ғасырда 30 жыл ішінде Аполлония жеке шаруашылығындағы құрылыс жобалары, ауылшаруашылығы жұмыстары және іскерлік операциялары жөніндегі ақпаратты мазмұндайды. Г.Хайнның ойынша, Зенонның папирустары біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда Грекияда қолданылған және Грекия саудасының дамуымен жаңа жерлер жаулап алу нәтижесінде Жерорта теңізінің шығысы мен Таяу Шығысқа бірте-бірте жайылған есептің таңғажайып жіктемелік жүйесі туралы мәлімет береді. Зенондық есептеу жүйесі, есеп жүргізгені үшін жауапкершілік шарттарын қамтыған: іскерлік операцияларды жазбаша 53

254 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Батырбеков Қ.П., Джуманов А.М. Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың... тіркеу, жалдамалы жұмысшыларға төлем жасау туралы жеке тұлғалық есеп беру, түгендеу ведомостары, мүлікті сатып алу және иелік ету туралы жазбалар. Бұдан басқа, барлық шоттар тексеруге ұшырайтыны туралы мәліметтер анықталған. Зенон біздің дәуірімізге дейінгі 56 жылы меншік жайларында қалыптасқан есеп жүйесін қайта қалыптастырған. Папирустың мазмұнынан шығатын есептің мақсатын былай тұжырымдауға болады: шаруашылықтың жалпы жағдайын білу, ол материалды құндылықтардың жүйелі есебін ұйымдастыруды шамалаған, тұрақты түрде дебиторлық және кредиторлық борышты есептеуді; қызметтің түрлі салаларындағы шаруашылық әсерін есептеу арқылы экономикалық талдаудың алғашқы тәсілдерінің шығуын шамалаған. Зенондық папирустар және басқа да шоттар туралы жазбаша естеліктер есеп тәжірибесінің ұзақ тарихы барын білдіргенімен, дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысу есебінің теориялық дамуының алғашқы әрекеттері XV-XVI ғасырларда итальяндық математик Лука Пачоли есеп мақсатын «бұл өз ісін лайықты тәртіппен және қарыздар мен талаптарға қатысты кез-келген мәліметті кідірместен алатындай жүргізу» ретінде тұжырымдаған кезде пайда болады. Шаруашылық өмірінің фактілерін мінездеген кезде Пачоли есепте көрсетілуі тиісті 4 тұсын ерекшелеген: субъектіні, объектіні, мерзімді және орнын. Бұл 4 тұсқа: кім, не, қашан, қайда деген сұрақ сай келеді. Оған қатысты Людовико Флори 636 дебиторды, кредиторды, соманы және факті мінездемесін ерекшелеген. Алғашқы екі талап субъектілерді, үшінші объектіні айқындауды шамалайды, объект сомамен ұсынылған және шаруашылық өмірі фактісінің табиғаты енгізілген. Л.Флориде субъект дебитор мен кредиторға бөлінген. Ең маңыздысы 4 талап шаруашылық өмірі фактісінің сипаты болатын. Л.Флориде операцияны күн ретімен белгілеу жоқ болса да, бұл есеп теориясының дамуындағы бір қадам алға жылжу болатын. Алғашқы кітап жаза бастаған кәсіби есепші Доменико Манчини 540: ақшаны кассаға сақтау үшін алуға болғандықтан, Касса шоты бойынша несиелік қалдық ашылу мүмкіндігін қарастырған. Бұған қатысты жазулар Касса шотының дебитінде жасалмаған, ол арнайы баланстан тыс шоттарда көрсетілген. Бірақ саудагер қарыз ретінде алынған ақшаны тауарларды сатып алуға немесе басқа да шығындарға жұмсау мүмкіндігі болған соң, ол Касса шотын несиелеуі тиіс болған, сондықтан да бұл шотта несиелік қалдық пайда болған. Мұндай жағдай Д.Манчиниді алаңдатпаған. Шаруашылық өмірі фактісі ұғымы есеп айырысуларға қатысы бар ең маңызды екі ереженің пайда болуына әкелді. Оны Л.Пачоли «егер ол мақсатқа лайықты болса да, ешкімді оның өзімен келіспей қарызгер дебитор деп есептеуге болмайды», және «белгілі жағдайда оның рұқсатынсыз ешкімді сеніп тапсырушы кредитор есептеуге болмайды». 54

255 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Батырбеков Қ.П., Джуманов А.М. Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың... Бұл алғашында айқын болып көрінетін ережелерді өмірге ендіру қиын. Мысалы: фирма құндылықтарды жөнелтеді, ал сатып алушының растамасы төлем жасауға келісімі жоқ. Сатып алушыны дебиттеу керек пе? Түсім банкке тапсырылды. Егер банктен күнде шот бойынша көшірме жіберілсе, онда Л.Пачолидің ережесі күшінде болады. Бірақ, егер де көшірме айына бір рет қана жіберілсе, қалай болмақ? Дәл осындай сұрақтар кредиторлық борышқа да қатысты пайда болады. Мысалы: ұйымға қызмет көрсетілді, оны төлеу керек, бірақ әлі шот ұсынылмаған. Сұрақ: осы қызметті ұстаушы тұлғаны несиелендіру керек пе? Егер Л.Пачоли ережесіне сүйенсек болмайды, бірақ нақты өмірде барлығы басқаша болады. Дебиторлар мен кредиторларға ең қонымды түсінік берген нидерландық есепші Якоб ван дер Шуер 65. Ол: дебитор деген кімде бар иемденуші, алатын немесе кімге жөнелтеді, сатып алушы, оған жөнелтеді, сатады не одан төлем алуға үміттенеді және соңғысы төлем жасаушы тұлға; ал кредитор бұл беруші шығын жасаушы, онымен есеп айырысады, одан алады, кіммен ісіміз бар, сатушы, жеткізуші тұлға, одан сатып алады, оған төлеу қажет. Л.Пачоли жұмысынан кейін аса зор қадам француз есепшісі Жак Саваридің негізгі және оған қосымша кітаптар жүргізу қажеттілігі туралы ұсынысы болатын. Нәтижесінде Ж.Савари есептің ең негізгі ұғымдарының бірін тұжырымдады: олар жүргізілетін шоттар мен регистрлерді синтетикалық және аналитикалыққа бөлу немесе ақпаратты тіркеудің екі сатылы жүйесін жасады. Бұл бухгалтерлік ғылымның дамуы үшін аса зор ықпал еттті. Осы тұрғыда Ж.Саваридің екі постулатын шығаруға болады: - барлық аналитикалық шоттар қалдығы, олар ашылған синтетикалық шоттың қалдығына тең болуы тиіс; - барлық аналитикалық шоттардың дебеттері мен несиелері бойынша айналым сомалары, олар ашылған синтетикалық шоттың дебеті мен несиесі бойынша айналым сомаларына тең келуі тиіс. Ж.Саваридің постулаттарын есте сақтау бухгалтерлік есепті дұрыс ұйымдастырудың «ұмытылмас» шарты болып табылады, ал оның постулаттарын тәжірибе жүзінде қамтамасыз ету «шоттарды коллациялау байланыстыру» деп аталады. Егер қалдық жөніндегі постулат коллация мойындалса және ол әдетте орындалады, онда айналымдар постулат жөніндегі коллация, кейде ішкі айналымдары тек аналитикалық шоттар бойынша жүргізілетіндіктен Мысалы: Синтетикалық шот «Запастар» бұзылады. Кейінірек Д.Чербони XIX ғ. екінші жартысы шоттардың қатынасына толығырақ түсіндірме берді, Ж.Саваридің постулаттары Д.Чербонидің постулаттарының жеке жағдайы болып қалды. Шоттарды топтауды француз есепшілері Матье де ла Порт 685 пен 55

256 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Батырбеков Қ.П, Джуманов А.М. Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың... Бертран Франсуа Баррем 7 әрі қарай дамытты. Матье де ла Порт шоттардың 3 тобын ерекшеледі: меншік иесінің шоты «Капитал», «Пайдалар мен залалдар» шоттарын; мүлік шоттары «Касса», «Тауарлар» және т.б. шоттарын; корреспонденттер шоттарын дебиторлық және кредиторлық борышты көрсететін, Есеп айырысулар шотын. Шоттарды былай бөлу Матье де ла Порттың постулатын келесідей тұжырымдауға мүмкіндік береді: - мүлік және меншік иесі шоттарының қалдықтарының айырмасы, барлық уақытта корреспонденттер Есеп айырысулар шоттарының қалдықтарының айырмасына тең. Б.Ф.Баррем шоттардың екі тобын ұсынған: А жалпы шоттар меншік иесінің Капитал шоты және оның агенттерінің кассирдің, қоймашының және т.с.с; Б жеке шоттар корреспонденттердің дебиторлармен кредиторлардың. Б.Ф.Баррем бойынша дебиторлық және кредиторлық борыш айырбастау аяқталмағанда немесе ол орын алмаған жағдайда пайда болады. Барлық жағдайларда айырбастау аяқталса, жалпы шоттар қолданылады, ал аяқталмаса жеке шоттар қолданылады. А. Коррон 754 барлық жеке шоттарды корреспонденттерді менікі дебиторлар және оныкі/ олардікіне кредиторлар бөлген. Жоғарыда айтылғанның бәрін қорытындылай келе шоттардың өзгерісі эволюциясы келесідей алғашында материалдық құндылықтардың шоттары пайда болады; сосын ақшалай қаражат шоттары; содан кейін есеп айырысу шоттары; қаржылық салым шоттары; меншікті қаражат шоттары және соңынан нәтижелік шоттар пайда болады деген қорытынды жасауға болады. Өнеркәсіптің дамуы мен акционерлік қоғамдардың жайылып таралуы теориялық, оның ішінде есеп айырысулардың бухгалтерлік есебі саласындағы ойлардың жедел қарқынмен дамуына әкеледі. XIX ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында Германияда жаңа бағыт пайда болды «баланстану». Баланстанудың пайда болуы балансты бухгалтерияның бастапқы айқындамалық негіздемесі ретінде насихаттаумен шарттасқан И.Ф.Шер. Сонымен қатар құқықтың арнайы саласын «баланстық құқықты» қалыптастырған ірі тұлға заңгерлердің жұмыстарын Штауб, Рем, Симон ерекше атап кету маңызды. Заңгерлердің еңбегі болашаққа деген талапты тұжырымдауы, нәтижесінде оған деген сенімділік деңгейі жоғарылады, бұл тек кредиторлармен ғана емес, сондай-ақ дебиторлармен де түрлі операциялар жүргізу кезінде де маңызды: Дәлдік. Неміс авторлары дәлдік денгейі заңгерлер мен басқарма мүшелерінің пікірлеріне байланысты деп есептеген, басқаша айтқанда заңға және акционерлік қоғамдардың жоғарғы әкімшілігі алға тартқан мақсатына байланысты; 56

257 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Батырбеков Қ.П., Джуманов А.М. Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың... Толықтылық. Капитал баланста нақты салынған сомамен емес, толық номиналды сомамен көрсетілуі тиіс айырмасы дебиторлық борыштың бөлек бабы ретінде активте көрсетілуі тиіс. Бұл талапты көптеген авторлар қорғаған. Ол толығырақ Пауль Герстнермен және «жарғыда белгіленген толық сомада капиталды көрсету тәсілі ең дұрысы, өйткені бұған қатысты заң нұсқаулары болғандықтан» деген бірқатар ескертпелермен Рихард Пассовпен бейнеленген. Орыс ғалымы М.В.Федосеев те есепте міндеттемені толық және уақтылы тіркеп отыру қажеттілігін көрсеткен: «Кәсіпкердің тауарларды, азық-түліктерді жеткізуге, ғимаратты, заводтарды жалға алу және т.с.с өзіне алған міндеттемелері тез арада оның бухгалтерлік кітаптарында белгіленуі тиіс». Дебиторлық борышты бағалау кезінде неміс ғалымы Симон мүмкін болатын залалдарды жабу үшін қаражат қорын ұсынған делькредере шотын. П.Герстнердің ойынша қарыздардың өздері есепте қамтамасыз етілген және қамтамасыз етілмеген болып бөлінуі тиіс онымен байланысты салынған мүлік пен кепіл беруші, сонымен қатар өзіне алған міндеттемелерден мүмкін болатын залалдар сияқты кепілдіктерді есепте көрсету қиыншылықтары пайда болды. Және ол дебиторлық және кредиторлық борыштың қалдығын шығару мүмкін емес деп есептеген. Күрделі қиыншылықтар бағамы барлық уақытта өзгеріп отыратын құнды қағаздарды бағалау кезінде пайда болды, сондықтан ауытқуын ажиобағамдық құнның номиналдан асуы және дизажио номиналдың бағамдық құннан асуы анықтау қажет болды. Заң әдебиеттерінде ажио мен дизажио капитал бөлімдерінің өзгерісі ретінде қарастыру керек пе, немесе оларды тек капиталға қатысты пайыздың бір бөлігі ретінде түсіну керек пе деген сұрақтар қызу талқыланды. Сондықтан да шығар П.Герстнер ажионы «Пайда мен залалдар» шотына емес, арнайы қаржыландыру үлестірмелі шотқа аудару қажет, одан ары қарай бұл сома шегерілуі тиіс деп есептеген. Дизажио дәл осылай есепке алынады, тек пайда емес, залал ретінде түсіндірілетін. Осы ғалымдардың есеп айырысу шоттарын жүргізудің ерекшеліктеріне көзқарастары қызығушылық танытады. Егер А.Кальмес «беймәлім компаньонның салымдар шоты «Капитал» шоты емес, «Кредиторлар» шоты болып келетініне көңіл аударса», ал Б.Пенндорф «меншік шоттары қалдықтарын шығару қажет емес, өйткені тек осы жағдайда ғана олар өз мәнін сақтайды» дегенінен қайтпаған. Біздің елді екі жақты жазудың, сол себепті дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысулар есебі пайда болуына батыс европалық ғалым мектебі әсер етті. Шет тілдерінен аударылған жұмыстарда есеп танудың әр түрлі формасы кездеседі: ескі итальяндық, француздық, неміс. Екі жақты жазу жазбаларында «персонфикация» үстемдік етеді: «Дебитор 57

258 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Батырбеков Қ.П., Джуманов А.М. Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың... ол сен сатып алған, жалға алған не қабылдаған тауарлар не ақшалай заттар, немесе ол сенен сатып алатын, қарызға алатын не қабылдап алатын тұлға. Кредитор одан тауарларды немесе ақшаны қабылдайсың, сатып аласың, қарызға аласың немесе ол сен сататын, қарызға беретін не қайтаратын тауарлар не ақшалар. Кейінірек шоттардың персонификациясынан персонализацияға қадам жасай отырып, И.Сериков: «менің қарамағыма не билігіме келгеннің барлығы не әрбір алушылар, менің дебиторыма не қарыздарға айналады, және керісінше, менің қарамағымнан не билігімнен шығып кеткен бәрі не барлық берулер, менің кредиторыма не қарыз берушіге айналады. ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басында Санкт-Петербургте «Счетоводство» журналы шығарылатын. Бұл журналда ең бір талантты ғалым Лев Иванович Гомберг Париждегі бухгалтерлердің Академиялық қоғамының корреспондент мүшесі болып жұмыс істеді. Л.И.Гомбергтің дебиторлық борыштарды бағалау бойынша оларда қызығушылық танытады. Барлық қарыздарды ол 4-топқа бөлген: а сөзсіз сенімді, бұлардың сомаларынан күмәнді қарыздарды жабу резервіне 5% аудару қажет; б өтелуіне сенім жоқ қарыздар баланс активінде жалпы сомманың 80% көлемінде көрсетілуі тиіс болған; в күмәнді қарыздар балансқа жалпы соманың 50% көлемінде енгізуге жатады; г үмітсіз қарыздар тез арада «Залалдар мен пайдалар» шотына жатқызылуы қажет. Жылжымайтын мүлік негізгі құралдар үшін Л.И.Гомберг 5-0 жылда бір рет қайта бағалап отыруды шамалаған. Айырмасы бағаның төмендеуі амортизациялық қор тура қор, регулятив емес шоты есебінен шегерілуге тиісті болған, ал ол жеткіліксіз болғанда пайда есебінен шегеріледі. Л.И.Гомберг бағалауды есептің мақсатымен байланыстыра отырып, бағалаудың ең алғашқы топтау түрлерінің бірін берді: бастапқы, нарықтық, қайта қалыптастыру, номиналдық, эксперттік сақтандыруға, кепілдікке байланысты, pome-moie есте ұстау мақсатында не экономикалық, не заңды мәні жоқ таза номиналды баға, мысалы: музейдегі экспонаттар. Есеп айырысу шоттарын құндылықтарды топтауға байланысты жіктеуді Е.Е.Сиверс ұсында «Оң немесе бөтеннің төлеуге деген уәдесі, заттық құндылықтарға ұқсаған шаруашылыққа салынған капиталдардың құрамдас бөлігі болып келеді, бірақ олардан өзгешелігі, тек уақытша бөтеннің меншігінде жатқан құндылықтарға деген» құқықты ғана көрсетеді; ал теріс немесе төлем жасауға деген меншікті уәделер тартылған капиталды құрайды және қазір меншіктегі бар құндылықтардың ішінде басқа шаруашылықтарға тиесілі уақытша құндылықтар бар және оларға деген құқық, өз кезегінде соңғыларға тиесілі. Қазіргі кезге дейін маңызы жоғары, активтердің жеке түрлерін есеп беруде көрсетудің көптеген ерекшеліктері ХІХ ғ. соңында ХХ ғ. басындағы нормативті құжаттарда бейнеленген. Осыған орай Саудалық Жарғыда «дебиторлық борыш баланста жалпы, тұрақты құнымен, күдікті 58

259 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Батырбеков Қ.П., Джуманов А.М. Дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысудың... қарыздар оны алуға үміт әлі үзілмеген сомамен, ал үмітсіз қарыздар баланста естелік үшін қалдырылатын азғана сомадан басқа, толығымен баланстан шегерілуі тиіс» деген ереже енгіздірілген. Соның өзінде дебиторлық борышты топтау үшін қандай да бір «формалды критерийлердің» болмауы ұйымдар мен қаржы органдары арасындағы түсініспеушілікке жиі әкеліп жатты. А.П.Рудановский бухгалтерлік есеп теориясының дамуы, шаруашылық процесінің толықтай көрінісін қамтамасыз ететін есеп моделін жасауға бағытталуы тиіс. Дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысулардың бухгалтерлік есебіне қатысты А.П.Рудановский «активінде ұйымның ішкі, ал пассивінде сыртқы қатынастарын» көрсететін баланс моделін ұсынды. Нәтижесінде активте тек ақшалай және материалдық шоттар болғандықтан, барлық дебиторлық борыш дебеттік қалдықтағы пассив ретінде қарастырылған. Бұл теория қазіргі кезде де мәнді. Дебиторлық және кредиторлық борыштарды есептеу кезіндегі қиыншылықтардың себебі жөнінде А.Браун «Өзара есеп айырысулар дебиторлар, кредиторлар шоттары әдетте бухгалтерияның ең «ауру» тұстары болып келеді, өйткені есепшілер оларды тек жыл соңында ғана құрайды; түгендеу нәтижесі және тексеру жүргізілмейді, айырмалар анықталмайды». Басқа ғалым И.Р.Николаев дебиторлық борышты есептеуге байланысты сенімсіз қарыздарды шегеру үшін резерв ашу керектігін ұсынған. Бұл ұсыныстар әрі қарай Қазақстан Республикасының «Ұлттық қаржылық есеп беру стандарттарында» жалғасын тапты. Онда: «ұйым күдікті қарыздар бойынша резервтер ашуға құқылы, соның ішінде ашылғалы жатқан күдікті қарыздар бойынша резерв сомасы қарыздың өткен мерзіміне тәуелді» - делінген. Қазіргі кезде жалпы бухгалтерлік есептің дамуына, соның ішінде жекелей есеп айырысулар есебінің дамуына отандық ғалымдар С.С.Сатубалдин, С.Ж.Жақыпбеков, А.М.Джумановтар, шетелдік ғалымдар А.Д.Шеремет, В.Ф.Палий, К.Друри, П.С.Безруких, Я.В.Соколовтар және т.б. зор үлестерін қосты. Қорытындылай келгенде, қазіргі тұрақсыз экономика жағдайында, көптеген ұйымдардың төлем қабілеттілігінің төмендеуі кәсіпорындардың дебиторлық және кредиторлық борыштарының ұлғаюына әкелді. Өтеу мерзімі кейінге қалдырылған есеп айырысулар өз маңыздылығын сақтап отыр. Сондықтан да бухгалтерлік есеп жүйесінде кәсіпорындағы дебиторлық және кредиторлық борыштарды тиімді есептеу, бақылау мен талдау үшін ғылыми зерттеулер жүргізуді және оның нәтижелерін есепшілер мен қаржылық қызметтері тәжірибеде пайдалануды талап ететін маңызды шаруа. ӘДЕБИЕТТЕР. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» заңы.. Ұлттық қаржылық есеп беру стандарты. 3. Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета //Финансы и статистика. М; Соколов Я.В. История ведения бухгалтерского учета //Финансы и статистика. М; Жақыпбеков С. Ішкі аудит. Алматы: Экономика

260 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, Т.Б. КАЛАБАЕВА старший преподаватель МАБ К.У.СТАМКУЛОВА кандидат экономических наук, доцент МКТУ им. А.Ясави СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ Мақалада экологиялық менеджмент жүйесін жасау және енгізу барысында ескерілетін негізгі экологиялық факторлар қарастырылған. Өндірісті басқару мен экологиялық үрдістерді басқару жүйелерінің міндеттерін бірлестіру жолдары ұсынылады. Бұл әрекет кәсіпорынның экологиялық тиімді қызмет атқаруына мүмкіндік береді. The influence of ecological managemen sysem upon he main aspecs aciviy in he famewok of an individual enepise has been analyzed in he given aicle. The pinciples of ecological policies, mehodology and pesenaion of inoducion of his sysem in Kazakhsan condiions have been examined by he auhos as well. Широкое внедрение в Казахстане комплексных систем экологического менеджмента потребует немало времени. Их эффективное применение является существенным фактором успеха долгосрочной стратегии, направленной на достижение масштабных перемен по переходу к устойчивому развитию экономическому развитию, не разрушающему природные ресурсы. Нами исследованы экологические факторы, учитывающиеся при разработке и внедрении систем экологического менеджмента, который в настоящее время принят в национальных и международных стандартах в области экологического менеджмента []. Стратегическим планом развития до 00 года, а также Стратегией индустриально-инновационного развития предполагается значительное увеличение объема бюджетных инвестиций в приоритетные отрасли - промышленность, сельское хозяйство, жилищное строительство, кредитование малого и среднего бизнеса. Финансирование и кредитование экологических инвестиционных проектов на действующих предприятиях должно осуществляться через банки второго уровня и финансовые институты развития. Инвестиционные портфели финансовых институтов должны содержать не только коммерчески окупаемые проекты, но и социально и политически значимые проекты. Природоохранные инвестиции, входящие в комплекс нового строительства, должны быть компонентом хозяйственных проектов и быть предметом кредитования специализированных инвестиционных институтов хозяйственного назначения. Однако значительная потребность в природоохранном оснащении действующих предприятий, а также очистка коммунальных стоков, представляют собой специфический объект инвестирования низкая норма рентабельности, специальные технологии и расчеты экологоэкономической эффективности. Эта специфичность дает основания для рассмотрения возможности бюджетного со-инвестирования этой категории очистных технологий [].

261 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Калабаева Т.Б., Стамкулова К.У. Современные методы экологического управления строительной... В целом реализация запланированных мер будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы управления охраной окружающей среды, оптимизации уровня природоохранных требований, привлечению в эту сферу корпоративных инвестиций, и, в конечном счете, достижению задач, поставленных Президентом Республики Казахстан в Концепции экологической безопасности, а именно: повышение эффективности системы управления охраной окружающей среды; внедрение и развитие экономических инструментов управления, соответствующих требованиям рыночной экономики; систематизация национального законодательства в области охраны окружающей среды в Экологическом кодексе и приведение его в соответствие с международными обязательствами Республики Казахстан. В целом, современная обстановка в Казахстане характеризуется тем, что кризис, возникший на стыке смен социально-экономических укладов, и экологическая ситуация, накладываясь друг на друга, значительно повлияли на ухудшение условий окружающей среды, особенно в зонах экологического неблагополучия. Риски потери здоровья возрастают при проживании в аридных и пустынных регионах, в экологически неблагоприятных зонах, в регионах, расположенных вблизи объектов добычи и переработки минерального сырья, теплоэнергетических станций, полигонов промышленных и бытовых отходов, в крупных промышленных центрах. Так, к примеру, при изготовлении конструкции зданий, дорог, сооружений до 0 % объема использованных материалов идет в отвал; это, прежде всего, железобетонные изделия и элементы, не принятые к монтажу. Кроме того, в процессе реконструктивного сноса жилых домов и других зданий, непригодных для дальнейшей эксплуатации и использования, накапливается большое количество обломков конструкций из железобетона. Свалки таких конструкций окружают населенные пункты, но почти не утилизируются как источники, как запасы вторичного сырья. Сейчас можно говорить лишь о случайном, выборочном применении их для повторного потребления. Между тем, в мировой практике имеются новые технологии по утилизации этих отходов. Здесь и дробление - взрывное или гидродинамическое, здесь и биофизхимическая деструкция материала с последующим фракционированием, селекцией, складированием и реализацией как товарной продукции [3]. Ежегодно возрастают примерно на 0-3 млн. м 3 объёмы твердых бытовых отходов. В г. Алматы ежегодно накапливается около млн. м 3 мусора, из них перерабатывается только 300 тыс. м3. В среднем в структуре бытовых отходов около 50 % составляют пищевые отходы, около 6 % - бумага, около 9 % - пластмасса, около 5 % - стекло, текстиль, кожа, металл, керамика, песок и прочие. Основная масса твердых бытовых отходов, без разделения на компоненты, вывозится и складируется на открытых свалках, 97% которых не соответствует требованиям природоохранного законодательства, их 6

262 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Калабаева Т.Б., Стамкулова К.У. Современные методы экологического управления строительной... размещение и обустройство осуществлено без проектов и оценки воздействия на окружающую среду. Не более 5 % твердых бытовых отходов в республике подвергается утилизации или сжиганию. В настоящее время в областях осуществляется лишь статистический учет промышленных и твердых бытовых отходов. Не ведутся их кадастры. Не имеется точных данных об объемах и о площадях, загрязненных отходами, что требует проведения инвентаризации накопленных отходов. К настоящему времени город Алматы превратился в самый крупный мегаполис в стране, что однозначно привело к ухудшению экологических условий. Вот почему сейчас приоритетна задача улучшения среды. Речь идет, вопервых, о загрязнении территории и ее выбытии вследствие неудовлетворительно обдуманных строительных технологий, создания временных дорог и инженерных сетей, а также, особенно, засорения земель отходами строительного производства. В настоящее время страна располагает 5-35 млн. га пахотных земель и одновременно не менее 7 млн. га выведенных из хозяйственного оборота за счет засорения, в том числе не менее - млн. га в результате засорения строительным мусором, обломками строительных конструкций, брошенными сооружениями временного построечного характера [4]. Во-вторых, о неоправданном перерасходе по вине строительных решений энергоносителей, энергии. Это касается, прежде всего, теплообеспечения жилых и гражданских зданий, а также избыточных расходов энергии на технологических линиях и процессах, на железнодорожном и трубопроводном транспорте. А энергоносители, как известно, сгорая, загрязняют окружающую среду. Имеющийся высокий расход энергоносителей - это не только высокая себестоимость продукции, делающая эту продукцию мало конкурентной на мировом рынке, но и засорение окружающей среды продуктами сгорания, прямой экологически неотвратимый вред здоровью населения. В этом расходе энергоносителей примерно 40% топлива уходит на теплообеспечение жилья и других зданий. Вместе с тем, имеются и в настоящее время вскрыты резервы в части экономии энергии строительными методами в промтехнологических переделах; в частности, за счет управления энергопотерями в материалах строительных конструкций за счет внутреннего трения. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость всемерно поддерживать внедрение на предприятиях современных методов экологического менеджмента, способствующих повышению экономической заинтересованности предприятий в охране окружающей среды. В частности, стандарты серии ИСО, способствующие выходу предприятий на международный рынок в рамках требований ВТО. Следует развивать экологический аудит. По мере укрепления национальной системы страхования, необходимо вводить обязательное страхование экологического ущерба, наносимого природной среде и ресурсам [5]. Для успешного функционирования СЭМ система экологического менеджмента в строительной индустрии необходимы постоянное непосредственное участие и поддержка со стороны представителей высшего 6

263 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Калабаева Т.Б., Стамкулова К.У. Современные методы экологического управления строительной... руководства предприятия. На крупных предприятиях ответственность за весь круг вопросов экологического менеджмента возлагается на соответствующее природоохранное подразделение. Это подразделение должно подчиняться одному из руководителей высшего уровня, например президенту, вицепрезиденту компании или же директору завода. Часто такое подразделение отвечает как за вопросы охраны окружающей среды, так и за вопросы охраны труда и техники безопасности, поскольку эти области тесно связаны между собой. В некоторых случаях такое подразделение может быть весьма многочисленным и иметь значительный вес при выработке и принятии политических решений, сопоставимый по значению с другими более привычными функциональными подразделениями финансовая служба, служба планирования и развития и т.п.. В других случаях оно может быть подчинено руководству других функциональных служб, таких как производственная или служба главного инженера, оказывая их руководству непосредственную поддержку при решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды в рамках реализации данных функций предприятия. На многих крупных предприятиях основные линейные или даже функциональные подразделения могут иметь свою собственную структуру и систему для решения вопросов охраны окружающей среды, характерных для соответствующих подразделений. На мелких и средних строительных предприятиях ответственность за информационное взаимодействие по вопросам охраны окружающей среды с другими структурами предприятия и внешними заинтересованными сторонами может быть возложена на небольшую группу или даже одного сотрудника. Обычно эта группа или сотрудник также координируют деятельность подразделений предприятия и следят за тем, чтобы решение любого возникшего вопроса экологического характера было поручено соответствующему работнику или подразделению. Поскольку экологические аспекты присутствуют в деятельности практически всех служб и подразделений предприятия, СЭМ должна охватывать все стороны и виды деятельности в рамках данной организации, включая иногда деятельность, реализуемую вне территории предприятия, например утилизацию отходов и использованных строительных материалов. С функциональной точки зрения внедрение СЭМ на предприятиях строительной индустрии затрагивает практически все сферы деятельности рисунок. Подробнее остановимся и проанализируем представленные на рисунке основные сферы влияния СЭМ. Для того чтобы учесть требования клиентов, нормативных актов, международных стандартов или минимизировать воздействие объектов на состояние окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла от разработки проекта, получения стройматериалов и строительства, до реализации строительных объектов, необходимо учитывать экологические критерии. 63

264 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Калабаева Т.Б., Стамкулова К.У. Современные методы экологического управления строительной... производстве, предотвращение долговременного, постепенно накапливаемого ущерба окружающей среде в результате воздействия деятельности или продукции предприятия. Руководители производственных подразделений должны иметь возможность положиться на СЭМ при контроле экологических аспектов, связанных с процессами строительства, включая, например, выбор удовлетворяющих экологическим критериям методов и технологий. Руководители финансовых служб предприятий многих стран все чаще сталкиваются с тем, что получение финансирования под конкретные проекты на выгодных условиях зависит от их способности продемонстрировать, что их предприятия могут контролировать риски, включая экологические. Сферы влияния СЭМ предприятиях строительной индустрии НИОКР Строительство Финансы Планирование и развитие Маркетинг Учет экологических критериев на всех этапах НИОКР: разработка проекта ите Контроль загрязнения и развитие экологически чистого строительства Охрана труда, предупреждение несчастных случаев Предотвращение наносимого окружающей среде ущерба Выбор технологий в соответствии с экологическим и критериями Примуществен ное финансировани е проектов, контролирующ их экологические и др. риски Определение финансовых потребностей по проектам, отвечающим, экологическим требованиям Получение, разрешений на строительство новых объектов, после оценки влияния на ОС Разрешение на реконструкцию действующих объектов по результатам оценки воздействия на ОС Определение уровня экологичности объекта Введение жестких ограничений на строительство проектов, оказывающих вредное воздействие Рисунок - Области влияния СЭМ на предприятиях строительной индустрии Более того, им приходится все теснее работать с плановыми службами организации, чтобы определить общие финансовые потребности по проектам и понять, каким образом наличие тех или иных экологических проблем может повлиять на одобрение проекта, а также продолжительность времени, 64

265 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Калабаева Т.Б., Стамкулова К.У. Современные методы экологического управления строительной... необходимого для получения такого одобрения [6,7]. Получение разрешений на строительство новых объектов или расширение реконструкцию действующих часто требует проведения оценки воздействия на состояние окружающей среды, и даже предоставления гарантий экологической безопасности. Во многих странах мира операции с недвижимостью могут привести к передаче ответственности за прошлое загрязнение данного объекта, что необходимо учитывать при проведении переговоров. Во многих странах потребители уже традиционно ожидают определенного уровня экологичности от жилья, которое они приобретают. Строительные объекты, которые чреваты мощным отрицательным воздействием на состояние окружающей среды, могут попасть под действие международного законодательства или бойкот потребителей. Рынки могут меняться очень быстро, буквально одновременно. Например, правительство может принять запрет или ввести жесткие ограничения на производство продажу какого-либо строительного материала, его комплектующего или образующихся из-за их загрязняющего воздействия отходов[8]. Таким образом, экология все более влияет на человеческое измерение прогресса, общественную мораль и ценностные подходы к управлению. Эти тенденции определяют необходимость учета экологических факторов в процессе внедрения СЭМ, с внедрением которой должны произойти преобразования в технологии строительства. Именно это характеризует современное отношение к проблемам управления экологическими процессами и порождает новое понимание того, что управление развитием строительной индустрии и управление экологическими процессами сегодня не только совместимо, но и необходимо. Сегодня экология подсказывает новые ориентиры и направления развития технологии строительства, она должна стать импульсом новых технологических решений и новых тенденций во взаимодействии предприятий строительной индустрии и природы. Но это возможно лишь в том случае, если будет построена система и механизмы управления экологическими процессами, если управление будет ориентировано не на строительство как таковое, а на экологическое строительство. 65 ЛИТЕРАТУРА. «План мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан» /Постановление Правительства РК от г.. Долгосрочная стратегия «Экология и природные ресурсы 030.» 3. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология. М.: РЭФИА, с. 4. Программа «Охрана окружающей среды Республики Казахстан на годы» /постановление правительства РК от г. 5. ГОСТ Р ИСО Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению. 6. Киянский В. Новые системы управления охраной окружающей среды //Промышленность Казахстана, г., с Руководство по разработке и внедрению систем экологического менеджмента / Под редакцией Макеенко П.А. М. Изд. Научного и учебно-методического центра, с. 8. Тетиор А.Н. Устойчивое развитие. Устойчивое проектирование и строительство. М.: РЭФИА,

266 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 А. К. ЖУМАЛИЕВА Директор административно-финансового департамента АО «Казахстанское контрактное агентство» ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА Мақалада Қазақстандағы экологиялық қауіпсіздік мәселелері жер қойнауын пайдалану қатынасымен қарастырылып отыр. Жаһандандыру жағдайында Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану кешенінде қоршаған орта экологиясын жақсарту бағыттары ұсынылады. Diecions of incease of poducion efficiency in he mineal-aw complex of Republic of Kazakhsan by means of definiion of value of aw deposis have been offeed in he aicle. Возникновение проблемы экологической безопасности обусловлено возросшим воздействием человечества на природную среду. Казахстан располагает значительными запасами нефти и природного газа. Подтвержденные запасы нефти оцениваются в размере от, до,4 млрд. тонн. Подтвержденные запасы природного газа - в,84 трлн. м 3. В Казахстане насчитывается 0 месторождения нефти и газа. Прогнозируемые запасы нефти и природного газа оцениваются соответственно в,6 млрд. тонн и,5 млрд. м 3. Из них приблизительно 70% расположены в Западном Казахстане, большая часть которых залегает на глубине 5 тыс. или более метров. Казахстан занимает второе место среди стран бывшего Советского Союза по добыче нефти после России. Доход республики в значительной степени зависит от экспортных нефтяных операций. Прогнозируемые запасы углеводородов в прибрежной зоне и на шельфе Каспийского моря оцениваются от до 7 млрд. тонн. Казахстанские эксперты оценивают общие резервы нефти и газа Казахстана в 3 млрд. тонн, из них около 3 млрд. тонн залегают в шельфе Каспийского моря []. Устойчивое развитие нефтегазового комплекса предполагает такое развитие, которое обеспечивает экономический рост, снижает экологическую нагрузку на окружающую среду и в максимально возможной степени удовлетворяет потребности общества не в ущерб следующим поколениям. В связи с общемировыми тенденциями развития экономики факторами, влияющими на развитие экономики Казахстана, являются следующие: внешнеэкономическая конъюнктура на мировых товарно-сырьевых рынках на рынках энергоносителей, цветных и черных металлов, зерна; темпы роста или снижения производства в странах ближнего зарубежья основных торговых партнеров Казахстана, что расширяет возможности экспорта, способствует налаживанию межгосударственной кооперации и активизации интеграционных процессов; глобальная тенденция переноса производств индустриального уклада из развитых в развивающиеся государства, усиливающийся процесс 66

267 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана аутсорсинга приводят к размещению в Казахстане части воспроизводственного процесса производства готовой продукции ведущих мировых производителей, ориентированных на потребительский рынок СНГ и Центрально-Азиатского региона. Это приводит к постепенному расширению использования местного сырья и комплектующих, а также последующий экспорт в сопредельные страны; объем внутреннего потребительского рынка, от которого зависит рынок товаров и услуг нефтяных проектов, аграрного производства, развитие сопряженных отраслей промышленности, в частности сельскохозяйственного машиностроения, химии, переработки сельскохозяйственного сырья. Анализ мирового опыта развития экономических систем, показывает, что наиболее эффективными являются системы с наибольшей добавленной стоимостью. Это означает, что в структуре такой системы снижена доля секторов, присваивающего природные ресурсы: сельское и рыбное хозяйство, добывающая промышленность, услуги по производству и распределению газа, воды и электричества и другие. Следовательно, устойчивое развитие требует постепенного структурного сдвига в сторону увеличения отраслей с более высокой добавленной стоимостью. Негативными сторонами для республики являются: консервация сырьевой направленности промышленности и экономики, деградация обрабатывающих отраслей; большая часть экспорта нефти и газового конденсата осуществляется в страны, не входящие в пространство СНГ, их доля неуклонно растет. При этом в списке импортеров доминируют оффшорные зоны; транснациональные корпорации широко применяют политики трансфертного внутрифирменного ценообразования при поставках сырья за пределы республики. Механизм трансфертного ценообразования способствует существенному занижению цены, трудно доказуемому явлению аффилированности сторон, в итоге увод капитала из республики. Закон о государственном контроле при трансфертных ценах не в должной мере регулирует данную область в интересах страны; сильная уязвимость экспортоориентированных отраслей экономики от колебаний конъюнктуры мировых цен на узкую группу товаров, являющихся основными статьями экспорта страны; растущая конкуренция со стороны производителей аналогичной продукции в сопредельных странах; экспорт энергоресурсов как источника доходов госбюджета крайне неустойчив из-за непредсказуемых колебаний мировых цен на них, снижающихся, как например, сейчас, в период мирового кризиса. Устойчиво жить за счет экспорта энергоносителей можно только при очень мощном демпфере, т.е. больших валютных резервах на душу населения как, например, в Кувейте; 67

268 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана усиление зависимости от внешних поставок при имеющихся и потенциально реализуемых возможностях собственных производств оборудования и комплектующих технологическая зависимость, энергоносителей газа, электроэнергии, нефтепродуктов; вытеснение с внутреннего потребительского рынка товаров отечественного производства импортной продукцией. Наиболее важными аспектами устойчивого развития являются экономический, экологический и социальный. Для Казахстана особое значение имеет устойчивое развитие нефтегазового комплекса, поскольку республика обладает значительными запасами нефти и газа. В развитие нефтегазового комплекса вкладываются значительные инвестиции, что должно позволить улучшить качество жизни населения всего народа Казахстана. Основные задачи развития казахстанского сектора Каспийского моря и сопутствующих отраслей индустрии страны включают обеспечение прироста разведанных запасов углеводородов и увеличение уровня их добычи, развитие нефтехимических производств, обеспечение устойчивости развития нефтегазового комплекса, развитие производства строительных материалов и конструкций для возведения морских сооружений, систем транспортировки, модернизация предприятий машиностроения, развитие морского флота и портов, формирование собственной научнотехнологической базы, охрану здоровья людей и окружающей среды, повышение качества жизни населения. Казахстан унаследовал сложное экологическое положение, экономику с материало- и энергоемким производством, устаревшими технологиями, несовершенную структуру экономики. Экстенсивное развитие экономики, многолетняя практика природопользования без учета допустимых предельных нагрузок на окружающую природную среду, остаточный принцип финансирования природоохранных мероприятий, низкая эффективность механизмов экономического регулирования природопользования, а также несовершенство правовой и нормативной базы, оказывали отрицательное влияние не только на экологическую ситуацию, но и в целом на состояние экономики в республике []. Экологические проблемы освоения нефтяных и газовых месторождений Казахстана имеют свои региональные особенности географические, геологические, геодинамические, технологические, а также социально-экономические. Особый отпечаток на экологическую ситуацию накладывает то, что до последнего времени природоохранный вопрос практически уступал выполнению плановых заданий по добыче нефти и газа и не находил должного решения в технико-экономических обоснованиях проектов. Актуальными направлениями в области охраны природы при добыче и переработке нефти и газа являются: создание экологически чистых 68

269 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана процессов; утилизация отходов; очистка газовых выбросов нефтехимический производств; очистка сточных вод; мониторинг загрязнения нефтью и нефтепродуктами окружающей среды и др. Предотвращения столь мощного негативного воздействия на окружающую среду в условиях интенсификации процессов добычи и переработки углеводородного сырья можно достичь лишь с увеличением уровня комплексного использования углеводородного сырья, т. е. полного извлечения полезной части ресурсов и доведения количества отходов до разумного минимума. Установление экономико-экологических и технологических приоритетов в нефтегазовом комплексе подразумевает сочетание следующих дополнительных мер: совершенствование экономико-экологической и технологической политики; тщательная привязка расходов к экономически высокоэффективным нефтяным проектам; развитие организационной инфраструктуры и создание соответствующего потенциала, включая подготовку кадров, образование и программы обмена. На предприятиях недродобывающего комплекса эти проблемы стоят не менее остро, как и в других секторах казахстанской экономики. Пройдя экологически относительно бескризисные стадии своего развития, значительная часть человеческого сообщества более двух столетий назад вступила на третью, стадию своего развития, - признаком этой стадии является общность экономической жизни национальный рынок, вектор развития которого направлен к глобализации транснациональному рынку. Для этой стадии характерна попытка общества приспособить природу к своим экономическим интересам. При этом общество исходит из мнения, что «биосфера достигла устойчивости за счёт развития разнообразия форм и воспроизводится». В таком определении «биосферы» содержится две принципиальных ошибки «достигла устойчивости» и «воспроизводится» в контуре «достигнутой устойчивости». Очевидна, несостоятельность утверждения о достигнутой устойчивости «биосферы». Человек единственный биовид, который для собственного воспроизводства и жизнеобеспечения добывает и перерабатывает в отраслях природопользования все больше вещества, энергии и информации природы. В конечных фазах рынка производства и потребления до 95% вещества идет в отходы, загрязняя воду, воздух, почвы, социальную, производственную и природную среду территорий. Проблема экологической безопасности характерна для всех стран, но решается она по-разному. Например, США сразу после Конференции по проблемам окружающей среды Стокгольм, 97 г. законсервировали внутренние стратегические ресурсы и повысили глобальное давление на сырьевые провинции мирового рынка. За последние 5 лет валовой национальный продукт США увеличился в пять раз. Имея 5% населения мира, страна потребляет 5% глобального энергопотенциала и 4,5 млрд. тонн материалов в год [3]. Это осуществляется в значительной 69

270 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана степени за счёт снижения экологической безопасности и экологического обнищания других стран доноров природных ресурсов и реципиентов вредных отходов. В подписанной на уровне ООН высшими руководителям 79 государств Рио-де-Жанейро, 99 год Декларации по окружающей среде и развитию признаны императивы экологической безопасности общества, обязательные для учета в стратегии, политике и экономике природопользования стран. Это значит, что право на природопользование ограничивается соблюдением экологических норм охраны окружающей среды. Большинство стран мирового сообщества не только развитых за последние годы сумели не только создать, но и развить новую экологическую функцию государства и на этой основе поднять расходы на экологическую безопасность национальных территорий до минимально необходимого уровня -5% ВВП. У нас же до сих пор господствует стереотип, что экологическая безопасность и необходимость расходов на охрану окружающей среды - это привилегия только развитых стран. Продолжается не только проедание экологического капитала будущих поколений, но и тотальное загрязнение среды жизни разрушаются естественные основы устойчивого развития территории страны. Диктатура экономических законов в недро-, земле-, водо-, воздухо- и ином ресурсном природопользовании ставит под угрозу «природоресурсного обнищания» последующие поколения общества. В биосфере планеты критические зоны выживания уже охватывают до трети площади суши и постоянно расширяются. На XIX Специальной сессии ООН июнь, 997 г. отмечалось, что общие тенденции в области устойчивого развития ухудшаются и потому эта проблема должна учитываться в Стратегии управления экономическим развитием территорий. Принцип упреждения из Декларации Рио-де-Жанейро, 99 год гласит: "В случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности в возникновении такого ущерба не используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды. Стратегия диктует приоритет экологизации основных территориальных структур государства и его экономики, то есть в Стратегии природопользования должны учитываться экологические особенности страны. Стране нужна адекватная оценка потенциала стратегических ресурсов, определяющая новые подходы к стратегическому планированию и управлению территории, учитывающая факторы риска и угрозы безопасности устойчивости во всех регионах». В индексе экологической безопасности поколений и устойчивости территории должны быть отражены следующие показатели: эффективность охраны окружающей среды снижение выбросов на душу населения; защита экологических прав населения устойчивость жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности, доступность чистой воды, охрана воздушной и иных 70

271 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана сред, производство качественных продуктов питания; доступность к экологической информации; уровень развития экологического информирования, образования, просвещения и воспитания населения; участие населения в принятии решений; уровень расходов на охрану окружающей среды на душу населения, на единицу территории, на долю процентов в госбюджете, в ВВП и налогах; социальная защита пострадавших по экологическим причинам; экологическая реабилитация и реконструкция зон экологического кризиса, риска и катастроф, и другие связанные с экологической безопасностью. Современное состояние процессов глобализации включает в себя элементы нового международного разделения труда, в том числе внутриотраслевой обмен типоразмерами продукции усиливающий экономическую связь партнёров, а также обмен товаров на услуги; международное производство, сопровождающееся выносом в развивающиеся страны трудоёмких, материалоёмких и экологически грязных производств; политическое, а также и силовое давление, для навязывания глобализации сомневающимся в её полезности странам; доминирование интересов крупных транснациональных корпораций вплоть до полного игнорирования интересов национальных производителей, в том числе и недропользователей. Следует отметить, что реализация такого сценария глобализации ведёт к нарастанию в геометрической прогрессии экологической напряжённости, при которой проблема экологической безопасности не имеет положительного решения. Казахстану, в этом сценарии, отводится роль поставщика сырьевых ресурсов со всеми вытекающими из этого экологическими и социально-экономическими последствиями. Примечательна оценка такого сценария глобализации, данная Генеральным секретарём ООН К. Ананом еще в 998 году: «миллионы и миллионы граждан убеждаются на собственном опыте, что глобализация не подарок судьбы, а сила разрушения, подрывающая их материальное благополучие и/или их привычный образ жизни» [4]. Теоретической основой такой глобализации является неолиберальная теория в основе монетаризм которая в последней четверти XX века захватила ведущие позиции в научных экономических кругах вследствие придания этой теории лидерами ведущих держав характера непререкаемой догмы путём подготовки на её основе специалистов во всех странах мира, а также деятельности многочисленных западных советников. С экологической точки зрения, существующая модель развития мира соответствует признаку моносистемы: единственная приоритетная функция общества рост прибыли. Известно, что моносистемы нежизнеспособны. Жизнеспособной устойчивостью обладают только поликомпонентные системы. Отсюда следует, что необходим иной сценарий глобализации международного разделения труда, международного производства и политических отношений, основанный на признании приоритета 7

272 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана экологических природно-естественных ограничений в природопользовании, многополярности мира, нравственности. На Конференции по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро, 99 год отмечалось: «путь, по которому развитые страны пришли к благополучию для своих народов, ведёт земную цивилизацию к краху. Существующая на Западе модель рыночно-потребительской цивилизации тупиковая. Её не только нельзя перенести на весь мира, но и самим развитым странам необходимо сменить тип развития. Сформировавшаяся система ценностей и жизненных ориентаций не способна более поддерживать и регулировать стабильное существование мирового сообщества». В 999 году директор по экологии Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР Дж.Уолтер-Хантер сделал следующее заключение о ситуации с отходами рыночной экономики: "Несмотря на почти тридцатилетние усилия в области экологии и обращения с отходами в странах ОЭСР, рост объема отходов в этих странах и экономический рост происходит в соотношении :; 40%-й прирост ВВП, зафиксированный в странах ОЭСР с 980 г., сопровождался 40%-м увеличением количества отходов за тот же период. Аналогичные тенденции существуют в сфере потребления. Согласно данным наших коллег из экономического директората, в странах ОЭСР рост ВВП должен составить к 00 г %. Существует опасность, что при такой тенденции количество муниципальных отходов в мире окажется на % выше сегодняшних, и без того высоких, уровней". Вследствие наличия необходимых природных, производственных и интеллектуальных ресурсов, а также как положительного, так и негативного, исторического опыта, кооперативный сектор в республике способен и должен развиваться на эндогенной основе и ориентироваться в первую очередь на эколого-социально-экономические интересы населения и внутреннюю социально-экономическую эффективность развития кооперативных предприятий, без полной интеграции в глобальную экономику, а только адаптируясь и взаимодействуя с ней в пределах своих экологических, социальных и экономических интересов, влияя при этом на процессы глобализации на основе нравственного отношения к природным ресурсам и разделению труда. Такая направленность способствовала бы и интересам экологической безопасности в целом интересам политики РК. За последние 5 0 лет, одновременно с эволюцией концепции устойчивого развития, на Западе идёт процесс становления новой отрасли традиционной экономики, получившей название экологической экономики. Согласно определению Cosanza R, 99 год: «Экологическая экономика новая область исследований, имеющая дело с отношениями между природными экосистемами и социально-экономическими системами в самом широком смысле, отношениями, решающими для многих нынешних проблем человечества, также как и для построения устойчивого 7

273 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана будущего» [4]. В приведённом определении прослеживается недооценка того факта, что «отношения» возникают не между «природными» и «социальноэкономическими» системами такое разделение «систем» соответствует природоохранному подходу в природопользовании, который на практике не дал функционально эффективных результатов по охране окружающей среды, а отношения возникают в эколого-социально-экономических системах. Оптимизация этих отношений должна базироваться на экосистемном эколого-социально-экономическом подходе в природопользовании. В качестве базисного тезиса для развития «экологичной» экономики представляет интерес следующая позиция: «Когда человечество будет меньше озабочено материальными вопросами и больше духовными, возникнут лучшие возможности для удовлетворения и материальных потребностей. Лучше в том смысле, что на новом качественном уровне и значительно более эффективными и экологически безопасными способами» [5]. На наш взгляд, можно оспорить эту позицию автора, ведь дожидаться какого-то максимального материального благополучия можно еще долго, за это время продолжая умерщвлять живую природу, атмосферу, водные и другие природн6ые блага. В основу современного реформирования всей системы недропользования должно быть заложено научное осмысление цивилизационного развития как составной части процесса эволюции биосферы с учётом примата экологической безопасности. К сожалению, в современном мире решающую роль играют техника и экономика, но не экологическое состояние. Поэтому необходимо экологическое переустройство экономики на нравственной основе. Необходима смена парадигмы с технико-экономической на эколого-техникоэкономическое совершенствование предприятий недродобывающего комплекса. Сегодня в реализации целей эффективного управления нефтегазовыми ресурсами следует исходить из того, что основная трудность это преодоление противоречия между объектом управления окружающей природной средой, с одной стороны, и территориальной ограниченностью сферы действия принимаемых управленческих решений границы района, области, республики с другой. В связи с современным мировым кризисом, возникают новые проблемы, такие как проблемы занятости, дефицит государственного бюджета, инфляция и необходимость поиска новых внешнеторговых рынков. При этом необходимо учитывать, что основной целью переходного периода является не только повышение эффективности экономики в краткосрочной и долгосрочной перспективе, но и продвижение к устойчивому экономическому развитию. 73

274 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жумалиева А.К. Влияние глобализации на экологическую безопасность Казахстана Для реализации целей и задач устойчивого развития необходимо сформировать комплекс адекватных законодательных и иных нормативных актов на разных уровнях действия - международном, региональном, национальном. Целью совершенствования национального законодательства является создание, прежде всего, правового обеспечения всего комплекса рыночных преобразований, проводимых в стране. Развитие национального законодательства должно осуществляться с учетом комплексного подхода к экономическому росту, человеческому развитию и охране окружающей среды, регулированию природопользования. Совершенствование и развитие законодательных нормативных актов международного и регионального уровня должно обеспечить:. максимально возможное использование выгод и нивелирование отрицательных сторон геополитического положения страны;. обеспечение национальной, экономической, экологической безопасности и создание системы защиты национальных интересов; 3. выполнение обязательств, принятых Республикой Казахстан по международным соглашениям в области политического, экономического, экологического сотрудничества; 4. создание механизма для урегулирования межгосударственных и внутрирегиональных разногласий по вопросам принятия решений в области использования природных ресурсов и трансграничного воздействия, системы финансовых гарантий для возмещения ущерба окружающей среде и здоровью населения вследствие ухудшения экологической ситуации региона. Необходимо создать условия притока инвестиционного капитала в экологическое регулирование поддержать развитие «экологической индустрии» отрасли, технологии и техника которой позволяет не только обеспечить утилизацию побочных продуктов всех видов производств во вторичные ресурсы, но и развивать безотходные, «экологические» технологии недропользования и связанных с ним отраслей нашей экономики. ЛИТЕРАТУРА. Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. Алма-Ата: Наука, 995, 40с.. Кенжегалиев А.К., Хасанова А.А., Моисеева Г.П. Экологическое состояние Атырауской области в связи с промышленным освоением шельфа Каспийского моря //Вестник Атырауского института нефти и газа C Глобальная экологическая перспектива: общий обзор. UNDP. Программа ООН по окружающей среде, 997 г. 4. Коренева И.Б. Глобализация и экологическая безопасность М: РОССИЯ Касьянов П.В. Материалы Российского отделения Международного общества экологической экономики,

275 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Б.У. ЖАППАСОВ директор АО «НацЭкс» ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЫРЬЕВОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ Экологиялық құрамының маңыздылығын көрсету мақсатымен, Қазақстан Республикасының шикізат секторына зерттеу жүргізілді. Мақалада республиканың шикізат секторының экожүйесін жетілдіретін жағдайлары мен бағыттары ұсынылады. This aicle deals wih a aw complex of KR wih a view of a subsaniaion of objecive necessiy developmen of is ecology seco. Diecions and pioiies of ecosysem of he epublic aw complex have been offeed by he auho. Устойчивое развитие, удовлетворяющее потребностям жизнедеятельности живущих людей и обеспечивающее жизнь и развитие будущих поколений, является, безусловно, насущной необходимостью всех стран и народов, всего человечества. Современное промышленное производство сырьевого сектора, своим преобразующим воздействием ориентировано от человека на природу. Устойчивое, рациональное природопользование заключается в ограничении вредного воздействия процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду, обеспечение рационального использования природных ресурсов. Для страны с развитым минеральносырьевым комплексом рациональность структуры производства заключается в том, чтобы невозобновимые ресурсы разрабатывались с учетом обеспеченности защиты от истощения этих ресурсов в будущем. В целях обеспечения рационального управления ресурсами государство должно учитывать экологический фактор в стратегическом индикативном планировании на средне- и долгосрочную перспективу. Другой стороной принципа рациональности природопользования является устойчивость моделей потребления. Повышение эффективности и обеспечение устойчивости использования ресурсов в процессах производства и потребления необходимо в целях содействия социальноэкономическому развитию, не выходящему за рамки ассимиляционного потенциала экосистем. Для этого необходимо сократить масштабы деградации ресурсов, загрязнения и потерь, ослабить а при возможности и устранить зависимость между экономическим ростом и экологической деградацией. Рациональное использование природной ресурсной базы на устойчивой и комплексной основе имеет исключительно важное значение для устойчивого развития. В этой связи модель должна включать в себя целевые показатели в области охраны экосистем и обеспечения комплексного использования земли, воды и минеральных ресурсов. Такими показателями могут служить индикаторы природоемкости производства: водоемкость, энергоемкость, материалоемкость, землеемкость. Для поддержки рыночных инструментов и ограничения нерационального доступа к ресурсам следует применять различные 75

276 А.Я с а у и у н и в е р с и т е т і н і њ х а б а р ш ы с ы,, 009 Жаппасов Б.У. Экология и устойчивое развитие сырьевого сектора казахстанской экономики крупномасштабные меры и инструменты для контроля и регулирования спроса, включая развитие инфраструктуры, предоставление информации населению и повышение уровня экологического сознания. Программностратегические меры следует разрабатывать при тесном сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, такими как коммерческие структуры, неправительственные организации НПО, сообщества коренного и местного населения. Такие меры должны учитывать глобальные и региональные, а также общенациональные и местные проблемы и содействовать успешному выполнению многосторонних соглашений в области охраны окружающей среды. Открытость и доступность информации чрезвычайно важны для устойчивого развития экономической системы. В модели систем со значительной сырьевой составляющей подобный принцип открытости прозрачности не может быть учтен без наличия соглашений между органами государственной статистики предприятиями минерально-сырьевого комплекса о предоставлении экологической и финансовой отчетности в открытый доступ. Для того, чтобы эффективно и рационально использовать природные ресурсы и обеспечить гарантированное предоставление жизненно важных экологических услуг, необходимо прекратить или реформировать субсидии и другие стратегические меры, поощряющие экологически неустойчивое использование природных ресурсов, в том числе и в минерально-сырьевом сек