مناظره خسرو با فرهاد گفت انده خرند و جان فروشند. Диалог Хосрова с Фархадом

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "مناظره خسرو با فرهاد گفت انده خرند و جان فروشند. Диалог Хосрова с Фархадом"

Транскрипт

1 مناظره خسرو با فرهاد Диалог Хосрова с Фархадом نخستين بار گفتش کز کجاي ى بگفت از دار ملک ا شناي ى Впервый раз сказал ему: «Откуда ты?» Ответил: «Из страны знакомства (любви).» بگفت ا نجا به صنعت در چه کوشند گفت انده خرند و جان فروشند بگفتا جان فروشى در ادب نيست بگفت از عشقبازان اين عجب نيست Сказал: «Там каким промыслом занимаются?» Ответил: «Печаль покупают а душу продают.» Сказал: «Продажи души в хороших манерах нет» Ответил: «От влюбленных это не удивительно.» بگفت از دل شدى عاشق بدينسان بگفت از دل تو مي گوي ى من از جان Сказал: «Сердцем стал влюбленным вот так?» Ответил: «О сердце ты говоришь, я о душе.» بگفتا عشق شيرين بر تو چونست بگفت از جان شيرينم فزونست Сказал: «Любовь Ширин на тебе какова есть?» Ответил: «Чем душа Ширин мне больше (дороже)» بگفتا هر شبش بينى چو مهتاب بگفت ا رى چو خواب ا يد کجا خواب Сказал: «Каждую ночь ее видишь как лунный свет?» Ответил: «Да, когда сон придет, (но) где сон?» بگفتا دل ز مهرش کى کنى پاک بگفت ا نگه که باشم خفته در خاک Сказал: «Сердце от привязанности к ней когда сделаешь чистым?» Ответил: «Тогда когда буду спящим в земле.» بگفتا گر خرامى در سرايش بگفت اندازم اين سر زير پايش بگفتا گر کند چشم تو را ريش بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش Сказал: «Если радость (найдешь) в ее дворце?» Ответил: «Брошу эту голову под ее ноги» Сказал: «Если сделает глаз твой раненым?» Ответил: «Этот глаз другой ей дам»

2 بگفتا گر کسيش ا رد فرا چنگ بگفت ا هن خورد ور خود بود سنگ Сказал: «Если кто-то ее пришел бы схватить?» Ответил: «Железо получил бы (даже) если сам был бы камнем» بگفتا گر نيابى سوى او راه بگفت از دور شايد ديد در ماه Сказал: «Если не получишь к ней путь?» Ответил: «Издалека можно смотреть на луну» بگفتا دورى از مه نيست در خور بگفت ا شفته از مه دور بهتر Сказал: «Удаленность от луны не есть в удаче» Ответил: «Потрясенному (любовью) от луны далеко (быть) лучше» بگفتا گر بخواهد هر چه دارى بگفت اين از خدا خواهم به زارى Сказал: «Если она захочет все что имеешь?» Ответил: «Это от Бога прошу, стеная» بگفتا گر به سر يابيش خوشنود بگفت از گردن اين وام افکنم زود Сказал: «Если получением головы (твоей) она довольна?» Ответил: «С шеи этот долг (займ) сброшу быстро» بگفتا دوستيش از طبع بگذار بگفت از دوستان نايد چنين کار Сказал: «Ее любовь из природы (отпечатка твоего) оставь» = Позабудь про нее! Ответил: «От влюбленных не идет подобное дело» بگفت ا سوده شو که اين کار خامست بگفت ا سودگى بر من حرام است Сказал: «Успокойся, потому что твое дело сырое (зеленое)» = никуда не ведет Ответил: «Спокойствие мне запрещено» بگفتا رو صبورى کن درين درد بگفت از جان صبورى چون توان کرد Сказал: «Терпи в этой боли» Ответил: «Душа терпеть как может?» بگفت از صبر کردن کس خجل نيست بگفت اين دل تواند کرد دل نيست Сказал: «Терпеть никому стыда нет» Ответил: «Это сердце может, (но) сердца нет (взяла)»

3 بگفت از عشق کارت سخت زار است بگفت از عاشقى خوشتر چکار است Сказал: «От любви твое дело сильно плачевно» Ответил: «Чем влюбленность лучше какое дело (состояние)?» بگفتا جان مده بس دل که با اوست بگفتا دشمنند اين هر دو بى دوست Сказал: «Душу не отдавай, хватит (твоего) сердца которое у нее» Ответил: «Враги (мне) эти двое, без подруги» بگفتا در غمش مي ترسى از کس بگفت از محنت هجران او بس Сказал: «В печали боишься кого?» Ответил: «От беды разлуки с ней только» بگفتا هيچ هم خوابيت بايد بگفت ار من نباشم نيز شايد بگفتا چونى از عشق جمالش بگفت ا ن کس نداند جز خيالش Сказал: «Какая-то наложница (вместе+спать) тебе нужна?» Ответил: «Если меня нет даже, подходит (возможно)» = Спать, я сам себе не нужен Сказал: «Как ты от любви ее красоты?» Ответил: «Это никто не знает кроме ее воображения (в моем сердце)» بگفت از دل جدا کن عشق شيرين بگفتا چون زيم بي جان شيرين بگفت او ا ن من شد زو مکن ياد بگفت اين کى کند بيچاره فرهاد Сказал: «От сердца отдели любовь Ширин» Ответил: «Как жить без души Ширин?» Сказал: «Она моею стала о ней не вспоминай» Ответил: «Это как сделает бедный Фархад?» بگفت ار من کنم در وى نگاهى بگفت ا فاق را سوزم به ا هى Сказал: «Если я на нее посмотрю?» Ответил: «Горизонт буду обжигать вздохами» چو عاجز گشت خسرو در جوابش نيامد بيش پرسيدن صوابش به ياران گفت کز خاکى و ا بى نديدم کس بدين حاضر جوابى Так как неспособным стал Хосров ответить Не пришло (показалось) снова спрашивать правильным делом ему Друзьям сказал: «Из земли и воды Не видел никого настолько готовым (к) ответу.

if ($this->show_pages_images && $page_num < DocShare_Docs::PAGES_IMAGES_LIMIT) { if (! $this->doc['images_node_id']) { continue; } // $snip = Library::get_smart_snippet($text, DocShare_Docs::CHARS_LIMIT_PAGE_IMAGE_TITLE); $snips = Library::get_text_chunks($text, 4); ?>

4 به زر ديدم که با او بر نيايم چو زرش نيز بر سنگ ا زمايم Золотом, видел, с ним не слажу Как золото, также камнем его испытаю.» گشاد ا نگه زبان چون تيغ پولاد فکند الماس را بر سنگ بنياد که ما را هست کوهى بر گذرگاه که مشکل مي توان کردن بدو راه ميان کوه راهى کند بايد چنانک ا مد شد ما را بشايد Открыв язык подобный мечу стальному Бросил алмаз на камня основание. «У нас есть гора на дороге (проходе) Что трудно можно сделать в ней дорогу Посреди горы дорогу сделать нужно Так чтобы приходить уходить нам было можно. بدين تدبير کس را دسترس نيست که کار تست و کار هيچ کس نيست С этой задачей никому не по силам есть, Твоя работа есть и работа никого (другого). به حق حرمت شيرين دلبند کز اين بهتر ندانم خورد سوگند که با من سر بدين حاجت در ا رى چو حاجتمندم اين حاجت برا رى جوابش داد مرد ا هنين چنگ که بردارم ز راه خسرو اين سنگ С должным уважением Ширин дорогой (Лучше этого не знаю дать клятву) Со мной в этом желании согласишься То в чем я нуждаюсь эту нужду выполнишь.» Ответ ему дал человек железной руки (хватки): «Уберу с дороги Хосрова этот камень به شرط ا نکه خدمت کرده باشم چنين شرطى به جاى ا ورده باشم دل خسرو رضاى من بجويد به ترک شکر شيرين بگويد С условием что когда службу сделаю Такое условие взамен получу: Сердце Хосрова мое удовольствие будет искать Оставить сладость Ширин сказать.» چنان در خشم شد خسرو ز فرهاد که حلقش خواست ا زردن به پولاد Настолько в гневе стал Хосров от Фархада Что его горло хотел наказать сталью.

5 دگر ره گفت ازين شرطم چه باکست که سنگ است ا نچه فرمودم نه خاکست Другим путем (затем) сказал: «От этого условия какой страх? Так как камень есть что приказал не глина. اگر خاکست چون شايد بريدن و گر برد کجا شايد کشيدن (Даже) если глина есть как можно пробить? И если пробьет, куда можно вытащить (поднять)?» به گرمى گفت کارى شرط کردم و گر زين شرط برگردم نه مردم С теплотой сказал: «Я сделал мои условия И если от этого условия вернусь (нарушу), не мужчина я. ميان دربند و زور دست بگشاى برون شو دست برد خويش بنماى Подпоясайся и мощь руки открой Иди, свое превосходство покажи.» چو بشنيد اين سخن فرهاد بي دل نشان کوه جست از شاه عادل Когда услышал эту речь Фархад без сердца (влюбленный) Знак горы спросил от шаха справедливого. به کوهى کرد خسرو رهنمونش که خواند هر کس اکنون بى ستونش به حکم ا نکه سنگى بود خارا به سختى روى ا ن سنگ ا شکارا ز دعوى گاه خسرو با دلى خوش روان شد کوهکن چون کوه ا تش К горе Хосров указал ему дорогу Которую зовет каждый сейчас Бисотун Потому что из камня была гранитного, Твердость лица того камня общеизвестна. Из места требований Хосрова с сердцем радостным Вышел каменотес как гора огня. بر ا ن کوه کمرکش رفت چون باد کمر دربست و زخم تيشه بگشاد К той горы середине пошел как ветер, Подпоясался и рану киркой открыл. نخست ا زرم ا ن کرسى نگهداشت بر او تمثال هاى نغز بنگاشت Вначале скромность тому трону (горе) показал На ней портреты прекрасные нарисовал.

6 به تيشه صورت شيرين بر ا ن سنگ چنان بر زد که مانى نقش ارژنگ Резцом облик Ширин на том камне Так выбил как Мани картины Эрженга. پس ا نگه از سنان تيشه تيز گزارش کرد شکل شاه و شبديز بر ا ن صورت شنيدى کز جوانى جوانمردى چه کرد از مهربانى Затем острием резца острого Изобразил форму шаха и Шебдиза (конь). (К читателю) Об этом ты слышал как от молодости Щедрый что сделал из доброты (любви)

Когда ты порою скучаешь, И что-то тревожит тебя, Ты вспомни, что в мире есть сердце, Которое любит тебя! ***

Когда ты порою скучаешь, И что-то тревожит тебя, Ты вспомни, что в мире есть сердце, Которое любит тебя! *** Когда ты порою скучаешь, И что-то тревожит тебя, Ты вспомни, что в мире есть сердце, Которое любит тебя! Ах, до чего ничтожны все сравненья, Одно я знаю: ты всегда мне нужен - При солнце, при луне, в толпе

Подробнее

С днём матери!!! Наши мамы

С днём матери!!! Наши мамы С днём матери!!! Наши мамы лучшие на свете!!! - Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать? Бог ответил: - Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. -

Подробнее

ОПЛАКИВАЯ ПОТЕРЮ КОГО-ТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОГО

ОПЛАКИВАЯ ПОТЕРЮ КОГО-ТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОГО ОПЛАКИВАЯ ПОТЕРЮ КОГО-ТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИМОГО Разработала Marge Heegaard Перевела Татьяна Панюшева Для заполнения детьми Имя Возраст Ты пережил очень трудное время. И то, что у тебя путаются мысли и чувства

Подробнее

Долго бродил Стан по свету и добрался почти до самого края земли. Однажды вечером повстречал он пастуха, который пас большую отару овец, и

Долго бродил Стан по свету и добрался почти до самого края земли. Однажды вечером повстречал он пастуха, который пас большую отару овец, и Однажды шёл этот человек по дороге и думал о том, как несправедлива к нему судьба и как счастливы люди, у которых есть дети. Удручённый своим горем, столкнулся он со стариком, шедшим навстречу. Спрашивает

Подробнее

агм~м7ат7с ГРУШ КО Фннист4 Нсн^'Оок^лд.

агм~м7ат7с ГРУШ КО Фннист4 Нсн^'Оок^лд. 1(14 СТРАНА. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ агм~м7ат7с ГРУШ КО Фннист4 Нсн^'Оок^лд. Русская народная сказка ил да был старик. Было у него три дочери. Собрался однажды старик в город и спрашивает у дочерей, что им купить.

Подробнее

Лучшие переводы стихотворений Роберта Бёрнса учащихся 8-х классов. Самый оригинальный перевод стихотворения Роберта Бёрнса «В горах моё сердце»

Лучшие переводы стихотворений Роберта Бёрнса учащихся 8-х классов. Самый оригинальный перевод стихотворения Роберта Бёрнса «В горах моё сердце» Лучшие переводы стихотворений Роберта Бёрнса учащихся 8-х классов Жуков Павел, 8а класс В горах моё сердце, не здесь и не тут В Горной стране, оленя преследуя, В погоне за диким оленем, косулей Моё сердце

Подробнее

За пределами просветления только запредельность

За пределами просветления только запредельность Глава 1 За пределами просветления только запредельность Первый вопрос: Ошо, Что находится за пределами просветления? За пределами просветления есть только запредельность. Просветление это последнее прибежище.

Подробнее

Маленькая Душа и Солнце

Маленькая Душа и Солнце Маленькая Душа и Солнце Притча от Нила Дональда Уолша Однажды жила-была Маленькая Душа, и сказала она Богу: Я знаю, кто я есть! И Бог сказал: Это прекрасно! Кто же ты? И Маленькая Душа прокричала: Я Есть

Подробнее

2010 Александр Андреев. Все права защищены Автор портала 1 в рунете (по версии Яндекс) по достижению успеха в жизни

2010 Александр Андреев. Все права защищены Автор портала 1 в рунете (по версии Яндекс) по достижению успеха в жизни 1 АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ ФУНДАМЕНТ ВАШЕГО УСПЕХА ИЛИ Как использовать свои эмоции, чтоб достигать невероятных успехов в жизни. «Тот, кто управляет своими эмоциями, управляет своей жизнью» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Подробнее

И.А. Алексеева И.Г. Новосельский КАК УСЛЫШАТЬ РЕБЕНКА

И.А. Алексеева И.Г. Новосельский КАК УСЛЫШАТЬ РЕБЕНКА И.А. Алексеева И.Г. Новосельский КАК УСЛЫШАТЬ РЕБЕНКА 2 И.А. Алексеева И.Г. Новосельский КАК УСЛЫШАТЬ РЕБЕНКА 2 Москва 2012 Пособие предназначено для проведения интервью с детьмимигрантами школьного возраста

Подробнее

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ. Слова: Добронравов Н. Музыка: Пахмутова А.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ. Слова: Добронравов Н. Музыка: Пахмутова А. И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ Слова: Добронравов Н. Музыка: Пахмутова А. Неба утреннего стяг, В жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною Ветры яростных атак. Весть летит во все концы, Вы поверьте нам,

Подробнее

-Несмотря на то, что многие люди последовали за Иисусом, они не верили в него. 5. -Какие это люди, у которых сердца, как семена, посеянные у дороги?

-Несмотря на то, что многие люди последовали за Иисусом, они не верили в него. 5. -Какие это люди, у которых сердца, как семена, посеянные у дороги? Урок 56 1. -Что такое притча? -Притча - это рассказ, которым учат Божью правду. 2. -Почему Иисус начал учить людей притчами? -Несмотря на то, что многие люди последовали за Иисусом, они не верили в него.

Подробнее

Дети по музыку вместе с воспитателем входят в зал.

Дети по музыку вместе с воспитателем входят в зал. День Матери Дети по музыку вместе с воспитателем входят в зал. 1-я ведущая. Дорогие мамы, милые бабушки! Дорогие женщины! Этот осенний вечер посвящается вам! С Днём Матери вас, дорогие! Пусть этот праздник

Подробнее

Иван-царевич и Серый Волк

Иван-царевич и Серый Волк 2015 Иван-царевич и Серый Волк Æил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать,

Подробнее

Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? (Иакова 2:22)

Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? (Иакова 2:22) Урок 13, 24 декабря 2016 Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? (Иакова 2:22) Из небольшой биографии Иова в 1-й главе и его речи, представленной с 29-й по 31-ю

Подробнее

Клаус Дж. Джоул. Выходные с пьяным лепреконом

Клаус Дж. Джоул. Выходные с пьяным лепреконом Глава третья очешь узнать, почему твоя жизнь стала скучной? спросил лепрекон. Возможно, хочу. Не то чтобы я был несчастлив, но чувствую, что чего-то не хватает, чего-то увлекательного, вызова. Да, это

Подробнее

Церковь постигает беда

Церковь постигает беда Библия для детей Представляет Церковь постигает беда Автор: Edward Hughes Иллюстрировано: Janie Forest Адаптировано: Ruth Klassen Издано: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children, Inc.

Подробнее

Двигательный игротренинг. «Фитбол-сказки»

Двигательный игротренинг. «Фитбол-сказки» Двигательный игротренинг «Фитбол-сказки» В основе подвижных игр с использованием коррекционных мячей (фитбол), лежат все общеразвивающие упражнения. Фитбол-сказки могут быть самостоятельными занятиями

Подробнее

Как волк своё получил

Как волк своё получил Как волк своё получил дна'жды но'чью лиса' пошла' в ау'л 1 за ку'рицей. Она' пошла' туда' потому', что о'чень хоте'ла есть. В ау'ле лиса' укра'ла* са'мую большу'ю ку'рицу и бы'стро-бы'стро побежа'ла в

Подробнее

Мореплавание в древнем Израиле

Мореплавание в древнем Израиле при поддержке Мореплавание в древнем Израиле Воображение и реальность Материалы к лекции Реувена Кипервассера (Израиль) и Леонида Дрейера Москва сентябрь 2014 г. проект «Эшколот» www.eshkolot.ru Мореплавание

Подробнее

Урок 14 Тема: «Дружба»

Урок 14 Тема: «Дружба» Урок 14 Тема: «Дружба» Цель: формирование доброжелательных и дружеских отношений между детьми. Задачи: - расширять знания детей о дружбе; - показать значение дружбы на конкретных примерах; - формировать

Подробнее

Конспект занятия. Духовно-нравственное воспитание средствами художественного творчества. Тема «Божий мир.

Конспект занятия. Духовно-нравственное воспитание средствами художественного творчества. Тема «Божий мир. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кайдаковский детский сад «Рябинка» (общеразвивающего вида) Вяземского района Смоленской области Конспект занятия. Духовно-нравственное воспитание

Подробнее

Все права защищены и охраняются законом. Использование материала запрещено. По всем вопросам -

Все права защищены и охраняются законом. Использование материала запрещено. По всем вопросам - Здравствуй Милая и Самая Лучшая в Мире Женщина! Я БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЗА ТО, что ты скачала этот Дневник Успеха и Благодарности! Я надеюсь, что он поможет тебе обрести свою внутреннюю гармонию и умиротворенность!

Подробнее

Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина Редактор-составитель Д. В. Нестерова

Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина Редактор-составитель Д. В. Нестерова УДК 379.8 ББК я92 С50 Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина Редактор-составитель Д. В. Нестерова С50 SMS-извинялки, примирялки и прощалки / [ред.-сост. Д. В. Нестерова]. М. : РИПОЛ классик, 2009. 64 с. (Для

Подробнее

Монетки в море Мы монетки кидали в море, Но сюда мы, увы, не вернулись. Мы с тобою любили двое, Но не вместе в любви захлебнулись. Нашу лодку разбили

Монетки в море Мы монетки кидали в море, Но сюда мы, увы, не вернулись. Мы с тобою любили двое, Но не вместе в любви захлебнулись. Нашу лодку разбили Монетки в море Мы монетки кидали в море, Но сюда мы, увы, не вернулись. Мы с тобою любили двое, Но не вместе в любви захлебнулись. Нашу лодку разбили волны, И любовь потонула в пучине, Мы с тобою любили

Подробнее

ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧОНОК ПЕСНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШЕК

ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧОНОК ПЕСНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШЕК ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧОНОК ПЕСНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШЕК Солнечный зайчонок: песни для маленьких солнышек. Павел Рождественский. Челябинск, 2010. 14 с. Для маленьких солнышек, ищущих Радость

Подробнее

Я вспоминаю Вас, «Дамиля» И так тепло душе моей, И сердце бьется от любви сильней. О, крик души! И как признаться Вам, Что жить не хочется без Вас,

Я вспоминаю Вас, «Дамиля» И так тепло душе моей, И сердце бьется от любви сильней. О, крик души! И как признаться Вам, Что жить не хочется без Вас, Аскеров Аскар родился 25 мая 1989 года в городе Алмате. В семьей медиков. С детства воспитывался у бабушки и дедушки. В первый класс пошел 1996 году в 113 школу. Имеет множества грамот и похвал за период

Подробнее

КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П

КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П ТЕМА: «ОБРАЗ МАТЕРИ В ИСКУССТВЕ» ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: продолжать знакомить детей с жанром изобразительного

Подробнее

Надежда Щербакова. Ральф и Фалабелла

Надежда Щербакова. Ральф и Фалабелла Надежда Щербакова Ральф и Фалабелла Жил на свете кролик. Его звали Ральф. Но это был необычный кролик. Самый большой в мире. Такой большой и неуклюжий, что не мог даже бегать и скакать, как остальные кролики,

Подробнее

Жизнь по новым стандартам

Жизнь по новым стандартам Урок 6 Жизнь по новым стандартам Для того, чтобы сосуществовать друг с другом, люди должны следовать определенным правилам, или стандартам. Представьте, к примеру, семью, в которой несколько детей. Что

Подробнее

Мужчины, которые не поклонились

Мужчины, которые не поклонились Библия для детей Представляет Мужчины, которые не поклонились Автор: Edward Hughes Иллюстрировано: Jonathan Hay Адаптировано: Mary-Anne S. Издано: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for Children,

Подробнее

Меня вокруг все отвлекает, И все мне чем-нибудь мешают, Я ничего не понимаю... Без тебя я так скучаю! ***

Меня вокруг все отвлекает, И все мне чем-нибудь мешают, Я ничего не понимаю... Без тебя я так скучаю! *** Меня вокруг все отвлекает, И все мне чем-нибудь мешают, Я ничего не понимаю... Без тебя я так скучаю! Не торопись... не надо... помолчи... Слова уносит ветер, их забудешь... О счастье, о любви ты не кричи,

Подробнее

Конспект занятия. (2 младшая группа)

Конспект занятия. (2 младшая группа) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 9 «Малыш» комбинированного вида Конспект занятия «Путешествие в страну хороших манер» (2 младшая группа) Воспитатель МДОУ 9 «Малыш» Ольга

Подробнее

1. -Почему ученики не подпускали людей, приносить своих детей к Иисусу?

1. -Почему ученики не подпускали людей, приносить своих детей к Иисусу? Урок 63 1. -Почему ученики не подпускали людей, приносить своих детей к Иисусу? -Ученики думали, чтобы дети не беспокоили Иисуса. 2. -Иисус любит всех детей? -Да. 3. -Дети, также, нуждаются в спасении

Подробнее

Мужчины, которые не поклонились

Мужчины, которые не поклонились Библия для детей Представляет Мужчины, которые не поклонились Автор: Edward Hughes Иллюстрировано: Jonathan Hay Адаптировано: Mary-Anne S. Издано: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Подробнее

Белоснежка и двенадцать горняков

Белоснежка и двенадцать горняков Самуэль Чамбел Белоснежка и двенадцать горняков Сказка, которую 27 сентября 1900 года рассказала Самуэлю Чамбелу Анна Бенчокова из Хонтинских Госар Жила на свете королева, она была беременна и сидела у

Подробнее

сны Верушки Павловны от Аннушки Броше

сны Верушки Павловны от Аннушки Броше ведёт Ольга Орлова Начало сны Верушки Павловны от Аннушки Броше Сны Веры Павловны Аннушки Броше окт. 07, 2009 // 13:35 Комментарии (0) Никола Овчинников с памятником Это всё ещё с Мёртвых душ, у меня тут

Подробнее

Развитие речи в старшей группе. Конспект занятия на тему «День Матери»

Развитие речи в старшей группе. Конспект занятия на тему «День Матери» Программное содержание: Развитие речи в старшей группе Конспект занятия на тему «День Матери» Продолжать знакомить с общественным праздником «День Матери». Отвечать на вопросы, правильно строить предложения

Подробнее

Серия «Сказки дедушки Иринея»

Серия «Сказки дедушки Иринея» Владимир Федорович Одоевский Серебряный рубль Серия «Сказки дедушки Иринея» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=646205 Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011 Аннотация «Долго любовалась

Подробнее

Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru СОН ПРО КУРОЧКУ РЯБУ

Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru СОН ПРО КУРОЧКУ РЯБУ СОН ПРО КУРОЧКУ РЯБУ Жили-были дед и баба Каждый вечер перед сном дед рассказывала Гоше сказку. Обычно новую. Но иногда внук хотел услышать сказку, которую он уже знал. Сегодня был именно такой случай.

Подробнее

1000 прикольных SMS-ок для молодых, веселых и влюбленных. М. : РИПОЛ классик, с. : ил. (Веселимся от души).

1000 прикольных SMS-ок для молодых, веселых и влюбленных. М. : РИПОЛ классик, с. : ил. (Веселимся от души). УДК 379.8 ББК я92 Т93 Рисунок на обложке: Ю. Якунин Т93 1000 прикольных SMS-ок для молодых, веселых и влюбленных. М. : РИПОЛ классик, 2007. 192 с. : ил. (Веселимся от души). ISBN 978-5-7905-5241-0 SMS-ки

Подробнее

Уильям МакКлири ИСТОРИЯ ПРО ВОЛКА МАЙКУ

Уильям МакКлири ИСТОРИЯ ПРО ВОЛКА МАЙКУ Уильям МакКлири ИСТОРИЯ ПРО ВОЛКА МАЙКУ Глава Первая Как-то раз один папа укладывал своего сына спать. Майкл, которому уже исполнилось пять лет, попросил рассказать историю на ночь. Хорошо, согласился

Подробнее

Давид Гордон. Грани Души. Москва

Давид Гордон. Грани Души. Москва Давид Гордон Грани Души Москва 2013 УДК 82-1 ББК 84 (2Рос=Рус) Г 68 Гордон, Д. Г68 Грани души / Давид Гордон. М.: Книга по Требованию, 2013. 160с. ISBN: 978-5-518-45723-2 Дорогие мои читатели! Мне приятно

Подробнее

Двадцать шестое сентября, понедельник

Двадцать шестое сентября, понедельник Как вы провели выходные дни? = что вы делали и где вы были в выходные дни проводить провести (время) «Икеа» - это магазин. Я ходила в магазин «Икеа», я купила подушки и одеяло. (Где вы были? = Куда вы

Подробнее

«В развитии добрых чувств творение души» Классный час

«В развитии добрых чувств творение души» Классный час «В развитии добрых чувств творение души» Классный час «Красота мира начинается с красоты души» Учитель начальных классов Павлова В.А. Возрастная группа: 4 класс Цели: 1. Формировать у детей представление

Подробнее

Хочешь кредитную карту не выходя из дома? Оформи за 1 минуту. Жми сюда.

Хочешь кредитную карту не выходя из дома? Оформи за 1 минуту. Жми сюда. Хочешь кредитную карту не выходя из дома? Оформи за 1 минуту. Жми сюда. Поздравляю с днем рождения, О делах желаю позабыть. 1 / 9 Здесь звучащие все тосты, поздравленья Долго-долго в сердце сохранить.

Подробнее

главе третья Плохие aнгелы

главе третья Плохие aнгелы главе третья Плохие aнгелы В Библии мы читаем, что Бог Всемогущий. Он знает всё. Словом Его был сотворён мир и всё, что его наполняет. Бог сделал всё совершенным. Он также установил законы, чтобы все в

Подробнее

Гайд по анализу потребителей В2C рынка

Гайд по анализу потребителей В2C рынка Гайд по анализу потребителей В2C рынка Данный пример гайда подойдет для проведения как глубинных интервью, так и фокусгрупп. Группы вопросов, представленные в анкете, помогут также составить анкету для

Подробнее

Составитель О. Г. Волков Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина

Составитель О. Г. Волков Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина УДК 379.8 ББК я92 С11 Составитель О. Г. Волков Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина С11 SMS-посылалки. Ласковые и не очень... / [сост. О. Г. Волков]. М. : РИПОЛ классик, 2010. 64 с. (Для дома, для семьи).

Подробнее

НОД На тему: «Дружба живет среди нас»

НОД На тему: «Дружба живет среди нас» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка детский сад «Россиянка» НОД На тему: «Дружба живет среди нас» Составитель: Воспитатель 1 категории гр. 7: Александрова

Подробнее

-До наступления ночи, пастухи строили загон из колючек и камней, и делали открытым один вход, как дверь.

-До наступления ночи, пастухи строили загон из колючек и камней, и делали открытым один вход, как дверь. Урок 61 1. -Как пастухи охраняли своих овец ночью? -До наступления ночи, пастухи строили загон из колючек и камней, и делали открытым один вход, как дверь. 2. -Когда загон был готов, пастухи загоняли овец

Подробнее

Сценарий развлечения. «Наша планета Земля» Потапова Т.Ф. 12 апреля 2015г

Сценарий развлечения. «Наша планета Земля» Потапова Т.Ф. 12 апреля 2015г Сценарий развлечения «Наша планета Земля» для детей старшей и подготовительной группы подготовила музыкальный руководитель Потапова Т.Ф. 12 апреля 2015г Ведущий: Наша планета Земля очень щедра и богата.

Подробнее

Илья Члаки. Цикл «Закон природы» АДАМ И ЕВА (Певуны)

Илья Члаки. Цикл «Закон природы» АДАМ И ЕВА (Певуны) Илья Члаки Цикл «Закон природы» АДАМ И ЕВА (Певуны) 2 Действующие лица: Она Он 3 Есть хочу. Не слышишь? Терпи. Терплю. Но все равно хочется. Давай, я тебя поцелую? Давай. Он целует. Хорошо. Еще? Еще. Он

Подробнее

Андрей Платонов Взыскание погибших

Андрей Платонов Взыскание погибших Андрей Платонов Взыскание погибших «ФТМ» 1943 Платонов А. П. Взыскание погибших / А. П. Платонов «ФТМ», 1943 ISBN 978-5-457-34717-5 «Мать вернулась в свой дом. Она была в беженстве от немцев, но она нигде

Подробнее

ББК Д 19 ISBN Вся мудрость даосизма сосредоточена в притчах. Они помогают человеку приблизиться к пониманию

ББК Д 19 ISBN Вся мудрость даосизма сосредоточена в притчах. Они помогают человеку приблизиться к пониманию ББК 82.3+86.34 Д 19 Художник-оформитель А. В. Кисель Вся мудрость даосизма сосредоточена в притчах. Они помогают человеку приблизиться к пониманию Природы и самого себя. Уся мудрість даосизму зосереджена

Подробнее

མཛ བ མ དཔ ལ བ ས མག མ ག ས пальцы лоб волосы голова глаза нос. ས ཁ ང ལ ས ས ར བ ག བ ноздри язык зубы шея уши легкие

མཛ བ མ དཔ ལ བ ས མག མ ག ས пальцы лоб волосы голова глаза нос. ས ཁ ང ལ ས ས ར བ ག བ ноздри язык зубы шея уши легкие 22.10.2012 1) (Диктанты) a. Диктант 1. (Части тела) མཛ བ མ དཔ ལ བ ས མག མ ག ས пальцы лоб волосы голова глаза нос ས ཁ ལ ས ས ར བ ག བ ноздри язык зубы шея уши легкие ས མཆ ན པ གཅ ན པ ཕ བ ལ བ མཁལ མ сердце печень

Подробнее

Прими, мамуля, поздравленья. В твой день чудесного рожденья! Пожелать хотим цветенья, молодости, доброты, Счастья, радости, терпенья

Прими, мамуля, поздравленья. В твой день чудесного рожденья! Пожелать хотим цветенья, молодости, доброты, Счастья, радости, терпенья // Прими, мамуля, поздравленья В твой день чудесного рожденья! Пожелать хотим цветенья, молодости, доброты, Счастья, радости, терпенья И душевной красоты! 1 / 25 Твоей любовью, мама, дорожим! Ты нас растила,

Подробнее

Сценарий ко Дню матери. «Мама, мамочка моя!»

Сценарий ко Дню матери. «Мама, мамочка моя!» Сценарий ко Дню матери «Мама, мамочка моя!» Входят два ангела это мальчик и девочка. 1 ангел: Мама, мама, мамочка. 2 ангел: Мамочка? Ты веришь в маму? 1 ангел: Она везде, вокруг нас. Голос: Ангелы в лице

Подробнее

Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающем миром «Космическое путешествие».

Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающем миром «Космическое путешествие». Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающем миром «Космическое путешествие». Цель: - познакомить детей с космосом - расширить знания о жизни в космосе, о звездах, луне, о солнце.

Подробнее

«Великое слово - мама.»

«Великое слово - мама.» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 2 "Искорка" «Великое слово - мама.» ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ: ВОСПИТАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ГОЛИК АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, Зайцева Виктория

Подробнее

Шарль Перро Подарки феи Серия «Хрестоматии для начальной школы» Серия «Большая хрестоматия для начальной школы» Серия «Зарубежная литература»

Шарль Перро Подарки феи Серия «Хрестоматии для начальной школы» Серия «Большая хрестоматия для начальной школы» Серия «Зарубежная литература» Шарль Перро Подарки феи Серия «Хрестоматии для начальной школы» Серия «Большая хрестоматия для начальной школы» Серия «Зарубежная литература» Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144946

Подробнее

МОУ Большебыковская средняя общеобразовательная школа. Автор: Косинова Наташа 5 класс. МАЙ 2010г

МОУ Большебыковская средняя общеобразовательная школа. Автор: Косинова Наташа 5 класс. МАЙ 2010г МОУ Большебыковская средняя общеобразовательная школа Автор: Косинова Наташа 5 класс МАЙ 2010г В некотором царстве, в некотором государстве жилбыл царь. Звали его Глагол. Был он очень строгий и не любил

Подробнее

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ. «Солнечная система»

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ. «Солнечная система» Министерство образования и науки республики Бурятия Муниципальный детский сад 96»Калинка» КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «Солнечная система» Воспитатель: Мищенко Нина Викторовна г. Улан-Удэ 2015 учебный год Оборудование:

Подробнее

7. Как звали ангела,которого Бог создал наиболее мудрым и наиболее красивым?

7. Как звали ангела,которого Бог создал наиболее мудрым и наиболее красивым? Урок 5. 1. Откуда произошли все ангелы? Бог создал их всех вначале. 2. Когда Бог создал ангелов, Бог дал им тело и кровь? Бог создал ангелов как духов. 3. Почему Бог создал ангелов? Бог создал ангелов,

Подробнее

Упражнение: Психология богатства

Упражнение: Психология богатства Упражнение: Психология богатства Психология богатства, в чем проявляется? Как привить ее себе, избавится от бедного мышления? Ведь быть богатым и счастливым хотят абсолютно все! Надо понимать, что это

Подробнее

Задание 4 Рассмотри рисунок на странице 21. Прочитай, как называются части тела человека. Все слова тебе знакомы?

Задание 4 Рассмотри рисунок на странице 21. Прочитай, как называются части тела человека. Все слова тебе знакомы? Содержание Предисловие... 4 Ситуация 1. Мы знаем много языков... 6 Ситуация 2. Изучаем тело человека... 17 Ситуация 3. Не хотим болеть!... 31 Ситуация 4. Рассказываем о месте и местности... 45 Ситуация

Подробнее

Беседа «Светофор» Цель: Познакомить со светофором и его значимостью в дорожном движении, закрепит правила перехода улицы.

Беседа «Светофор» Цель: Познакомить со светофором и его значимостью в дорожном движении, закрепит правила перехода улицы. Беседа «Светофор» Цель: Познакомить со светофором и его значимостью в дорожном движении, закрепит правила перехода улицы. Вопросы к беседе(используется наглядный материал): Днём и ночью я горю, Всем сигналы

Подробнее

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ стартовая конференция детской организации принятие первоклассников в ряды организации «КОСТЕР» Ведущий: Здравствуйте дорогие первоклассники! Добрый день уважаемые педагоги

Подробнее

Пасхальные события. Урок 46

Пасхальные события. Урок 46 Возраст 7 8 лет Год обучения второй Цикл 8 Дата Тема: Пасхальные события Урок 46 Цель: Показать детям, что необходимо посещать собрания и твердо верить в Слово Божие Библейский источник: Евангелие от Иоанна

Подробнее

История любви невыразима

История любви невыразима Кабир говорит, что многие люди тратят свою жизнь, читая и читая книги. Они читают бесчисленное количество книг и писаний и, в конце концов, умирают, так и не достигнув мудрости. Мудрость не имеет никакого

Подробнее

Образовательный сценарий учебной ситуации в младшей группе Тема учебной ситуации: русская народная сказка «Заюшкина избушка» Какая технология

Образовательный сценарий учебной ситуации в младшей группе Тема учебной ситуации: русская народная сказка «Заюшкина избушка» Какая технология Образовательный сценарий учебной ситуации в младшей группе Тема учебной ситуации: русская народная сказка «Заюшкина избушка» Какая технология используется: технология развития способности понимания Предмет

Подробнее

1. -Иисус пришёл в мир для того, чтобы мы работали для него и заработали путь на небеса?

1. -Иисус пришёл в мир для того, чтобы мы работали для него и заработали путь на небеса? Урок 65 1. -Иисус пришёл в мир для того, чтобы мы работали для него и заработали путь на небеса? 2. -Что сказал Иисус, зачем Он пришёл в мир? -Чтобы служить людям и отдать Свою жизнь как выкуп за многих.

Подробнее

Подготовила и провела: воспитатель первой категории Зимина Т.А.

Подготовила и провела: воспитатель первой категории Зимина Т.А. Подготовила и провела: воспитатель первой категории Зимина Т.А. Цель: Развитие технологии проблемно-диалогического обучения. Интеграция образовательных областей: Коммуникация, Социализация, Познание, Музыка,

Подробнее

Подготовила : Воспитатель МКДОУ Детский сад 21 Ягодка ст-цы Советской Ляпунова Т. Д.

Подготовила : Воспитатель МКДОУ Детский сад 21 Ягодка ст-цы Советской Ляпунова Т. Д. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКДОУ «Детский сад 21 «Ягодка» станицы Советской Подготовила : Воспитатель МКДОУ Детский сад 21 Ягодка ст-цы Советской Ляпунова Т. Д. Программное содержание:

Подробнее

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ И СЕБЕ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ И СЕБЕ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ И СЕБЕ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ Как научить ребенка владеть собой? Многие взрослые, не говоря уже о детях, не могут описать, что творится в их душе, чем они недовольны. А ведь если

Подробнее

Автор:Епихина Наталья В Храме

Автор:Епихина Наталья В Храме Автор:Епихина Наталья В Храме не б с ветвей благодати Твоей М Умыться росой и забыться. И слов Твоих мудрых ручей, Пусть радуя слух, струится. Я душу раскрою словам, И притчи Твои буду слушать, Твою я

Подробнее

Гайд по анализу потребителей В2В рынка

Гайд по анализу потребителей В2В рынка Гайд по анализу потребителей В2В рынка Данный пример гайда подойдет для проведения как глубинных интервью, так и фокусгрупп. Группы вопросов, представленные в анкете, помогут также составить анкету для

Подробнее

МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО МОУ Уржумская средняя общеобразовательная школа МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО Ульянова Светлана Петровна Добрый день! Зовут меня Ульянова Светлана Петровна. Я работаю в Уржумской средней общеобразовательной

Подробнее

-Потому что Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну. 3.-Почему Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну?

-Потому что Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну. 3.-Почему Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну? Урок 27 1.-Что сделал новый Фараон с израильтянами? -Фараон сделал всех израильтян рабами. 2.-Почему Фараон сделал израильтян рабами? -Потому что Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну.

Подробнее

Восемнадцатое октября, вторник

Восемнадцатое октября, вторник Мы опоздали, потому что долго ждали автобус. Сейчас мы будем исправлять ошибки в домашнем задании Наташа давно не видела свою школьную подругу. Я никогда не видела снег. Я никогда не видела снега. видеть

Подробнее

Пусть Вам солнышко светит, Пусть не старят морщины, Пусть Вас радуют дети, Пусть Вас любят мужчины! Не расточая лишних слов, Я вам дарю букет цветов.

Пусть Вам солнышко светит, Пусть не старят морщины, Пусть Вас радуют дети, Пусть Вас любят мужчины! Не расточая лишних слов, Я вам дарю букет цветов. Пусть Вам солнышко светит, Пусть не старят морщины, Пусть Вас радуют дети, Пусть Вас любят мужчины! Не расточая лишних слов, Я вам дарю букет цветов. Желаю быть прекрасной даме Ещё прекраснее с цветами!

Подробнее

Ход занятия. СМС, телефонный разговор.

Ход занятия. СМС, телефонный разговор. Сценарий классного часа в 3 классе Тема: «Подари другому радость» Автор: Евдокимова С.М. Цель занятия: Обучающий аспект: находить ответы на поставленные вопросы, формировать умение принимать и дарить подарки.

Подробнее

Валентина Хасанова ПОЦЕЛУЙ СО ВКУСОМ КОФЕ

Валентина Хасанова ПОЦЕЛУЙ СО ВКУСОМ КОФЕ Валентина Хасанова ПОЦЕЛУЙ СО ВКУСОМ КОФЕ Поцелуй со вкусом кофе Твой, утром, поцелуй со вкусом кофе Разбудит нежностью меня. Любви глоточек с воздухом на вдохе Подарок ранний от тебя. Дороже мне он бриллиантов

Подробнее

Это был теплый летний июльский вечер. На лавочке сидели двое- бабушка и внук. Маленький мальчик, которого звали Саша, играл с мячом, казалось, что

Это был теплый летний июльский вечер. На лавочке сидели двое- бабушка и внук. Маленький мальчик, которого звали Саша, играл с мячом, казалось, что Это был теплый летний июльский вечер. На лавочке сидели двое- бабушка и внук. Маленький мальчик, которого звали Саша, играл с мячом, казалось, что ему было совсем скучно. Вдруг внук задал бабушке вопрос,

Подробнее

Светлана Рыбакова ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА

Светлана Рыбакова ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА Светлана Рыбакова ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА Издательство Московской Патриархии Москва 2009 3 УДК 244 ББК 86 372 Р932 Художники К. Прыткова, К. Романенко Рыбакова С. Р932 Чудесная лампада. М.: Издательство Московской

Подробнее

ДЕВИЗЫ ПРОГРАММЫ «12 ШАГОВ»

ДЕВИЗЫ ПРОГРАММЫ «12 ШАГОВ» ДЕВИЗЫ ПРОГРАММЫ «12 ШАГОВ» Девизы - это своеобразные руководства к действию, они подсказывают как поступить в той или иной ситуации, облегчая тем самым нам выбор и существование в реальной жизни! Их можно

Подробнее

Оформление Натальи Ярусовой

Оформление Натальи Ярусовой УДК 821.161.1-1 ББК 84(2Рос=Рус)6-5 Н63 Оформление Натальи Ярусовой Н63 Николаев, Игорь. Озеро Надежды. 100 песен о любви / Игорь Николаев. Москва : Издательство «Э», 2015. 208 с. (Поэзия подарочная).

Подробнее

7 основных энергетических центров человека (7 основных чакр)

7 основных энергетических центров человека (7 основных чакр) 7 основных энергетических центров человека (7 основных чакр) Основные энергетические центры человека Коронная чакра связь с высшими сферами, духом, мудрость, осознанность Третий глаз идеи, креативность,

Подробнее

Притчи Агенция «Айпио» 2014

Притчи Агенция «Айпио» 2014 Притчи Агенция «Айпио» 2014 Дорогой друг! Мы приготовили подарок для вас, он находится в конце книги. Ицхак Пинтосевич Содержание Предисловие... 9 Глава 1. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ... 12 Уважение к матери...

Подробнее

Всем нам хорошо известен тот отрывок из Евангелия, где запечатлен. разговор Иисуса Христа с самарянкой.

Всем нам хорошо известен тот отрывок из Евангелия, где запечатлен. разговор Иисуса Христа с самарянкой. Всем нам хорошо известен тот отрывок из Евангелия, где запечатлен апостолом и Евангелистом Иоанном Богословом разговор Иисуса Христа с самарянкой. Но давайте освежим память, и прочтем этот евангельский

Подробнее

Надежда Щербакова. Мама, не плачь!

Надежда Щербакова. Мама, не плачь! Надежда Щербакова Мама, не плачь! Моя мама гладильщица. Она работает в химчистке, гладит уже постиранные вещи. У них есть всякие специальные машины, которыми они гладят. Мама уходит утром и приходит вечером.

Подробнее

Середина есть точка, ближайшая к мудрости; не дойти до нее то же самое, что ее перейти.

Середина есть точка, ближайшая к мудрости; не дойти до нее то же самое, что ее перейти. 2016 Середина есть точка, ближайшая к мудрости; не дойти до нее то же самое, что ее перейти. Конфуций Давным-давно жил Мастер, окруженный учениками. Самый способный из них задумался: «А есть ли вопрос,

Подробнее

Урок внеклассного чтения в 7 классе «Человек-это прежде всего доброта, простота, великодушие» (По повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо»)

Урок внеклассного чтения в 7 классе «Человек-это прежде всего доброта, простота, великодушие» (По повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо») Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самаринская основная общеобразовательная школа» Урок внеклассного чтения в 7 классе «Человек-это прежде всего доброта, простота, великодушие» (По

Подробнее

Давным-давно жили в одной стране рабби с женой.

Давным-давно жили в одной стране рабби с женой. ЧУДЕСНОЕ ДИТЯ Давным-давно жили в одной стране рабби с женой. Каждый день молились они, чтобы Бог послал им ребёночка, но ответа на свои молитвы не получали. У евреев считается, что на Шавуот, в полночь,

Подробнее

Книжка счастья. Николай Гарин-Михайловский

Книжка счастья. Николай Гарин-Михайловский Книжка счастья Николай Гарин-Михайловский 2 3 Николай Гарин-Михайловский Книжка счастья 4 Посвящается моей племяннице Ниночке 5 * * * Была когда-то на свете (а может, и теперь есть) маленькая, потертая,

Подробнее

Сценарий 8 Марта. Ведущие: Мама- Дарья Алексеевна. Дочка- Настя. (Выходит 1 класс) В классе у нас суматоха и шум: - Скоро начнётся! - Где мой костюм?

Сценарий 8 Марта. Ведущие: Мама- Дарья Алексеевна. Дочка- Настя. (Выходит 1 класс) В классе у нас суматоха и шум: - Скоро начнётся! - Где мой костюм? Сценарий 8 Марта Ведущие: Мама- Дарья Алексеевна Дочка- Настя (Выходит 1 класс) В классе у нас суматоха и шум: - Скоро начнётся! - Где мой костюм? - Витя и Женя, Дайте флажки!... Шёпот, движенье, Споры,

Подробнее

Ути-ути-уточки - Беленькие грудочки, Пёрышки кручёные, Лапочки точёные. Утки плавают в пруду, Я с гостинцем к ним иду - Хлебцем мягким белым.

Ути-ути-уточки - Беленькие грудочки, Пёрышки кручёные, Лапочки точёные. Утки плавают в пруду, Я с гостинцем к ним иду - Хлебцем мягким белым. Ути-ути-уточки - Беленькие грудочки, Пёрышки кручёные, Лапочки точёные. Утки плавают в пруду, Я с гостинцем к ним иду - Хлебцем мягким белым. Подплывайте смело! Мы гулять ходили вместе В Ботаническом

Подробнее

В гостях у Петрушки. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Косихинский детский сад 5, «Теремок»"

В гостях у Петрушки. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Косихинский детский сад 5, «Теремок» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Косихинский детский сад 5, «Теремок»" В гостях у Петрушки (осеннее развлечение для детей второй младшей группы ) Воспитатели: Ротова Елена

Подробнее