مناظره خسرو با فرهاد گفت انده خرند و جان فروشند. Диалог Хосрова с Фархадом

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "مناظره خسرو با فرهاد گفت انده خرند و جان فروشند. Диалог Хосрова с Фархадом"

Транскрипт

1 مناظره خسرو با فرهاد Диалог Хосрова с Фархадом نخستين بار گفتش کز کجاي ى بگفت از دار ملک ا شناي ى Впервый раз сказал ему: «Откуда ты?» Ответил: «Из страны знакомства (любви).» بگفت ا نجا به صنعت در چه کوشند گفت انده خرند و جان فروشند بگفتا جان فروشى در ادب نيست بگفت از عشقبازان اين عجب نيست Сказал: «Там каким промыслом занимаются?» Ответил: «Печаль покупают а душу продают.» Сказал: «Продажи души в хороших манерах нет» Ответил: «От влюбленных это не удивительно.» بگفت از دل شدى عاشق بدينسان بگفت از دل تو مي گوي ى من از جان Сказал: «Сердцем стал влюбленным вот так?» Ответил: «О сердце ты говоришь, я о душе.» بگفتا عشق شيرين بر تو چونست بگفت از جان شيرينم فزونست Сказал: «Любовь Ширин на тебе какова есть?» Ответил: «Чем душа Ширин мне больше (дороже)» بگفتا هر شبش بينى چو مهتاب بگفت ا رى چو خواب ا يد کجا خواب Сказал: «Каждую ночь ее видишь как лунный свет?» Ответил: «Да, когда сон придет, (но) где сон?» بگفتا دل ز مهرش کى کنى پاک بگفت ا نگه که باشم خفته در خاک Сказал: «Сердце от привязанности к ней когда сделаешь чистым?» Ответил: «Тогда когда буду спящим в земле.» بگفتا گر خرامى در سرايش بگفت اندازم اين سر زير پايش بگفتا گر کند چشم تو را ريش بگفت اين چشم ديگر دارمش پيش Сказал: «Если радость (найдешь) в ее дворце?» Ответил: «Брошу эту голову под ее ноги» Сказал: «Если сделает глаз твой раненым?» Ответил: «Этот глаз другой ей дам»

2 بگفتا گر کسيش ا رد فرا چنگ بگفت ا هن خورد ور خود بود سنگ Сказал: «Если кто-то ее пришел бы схватить?» Ответил: «Железо получил бы (даже) если сам был бы камнем» بگفتا گر نيابى سوى او راه بگفت از دور شايد ديد در ماه Сказал: «Если не получишь к ней путь?» Ответил: «Издалека можно смотреть на луну» بگفتا دورى از مه نيست در خور بگفت ا شفته از مه دور بهتر Сказал: «Удаленность от луны не есть в удаче» Ответил: «Потрясенному (любовью) от луны далеко (быть) лучше» بگفتا گر بخواهد هر چه دارى بگفت اين از خدا خواهم به زارى Сказал: «Если она захочет все что имеешь?» Ответил: «Это от Бога прошу, стеная» بگفتا گر به سر يابيش خوشنود بگفت از گردن اين وام افکنم زود Сказал: «Если получением головы (твоей) она довольна?» Ответил: «С шеи этот долг (займ) сброшу быстро» بگفتا دوستيش از طبع بگذار بگفت از دوستان نايد چنين کار Сказал: «Ее любовь из природы (отпечатка твоего) оставь» = Позабудь про нее! Ответил: «От влюбленных не идет подобное дело» بگفت ا سوده شو که اين کار خامست بگفت ا سودگى بر من حرام است Сказал: «Успокойся, потому что твое дело сырое (зеленое)» = никуда не ведет Ответил: «Спокойствие мне запрещено» بگفتا رو صبورى کن درين درد بگفت از جان صبورى چون توان کرد Сказал: «Терпи в этой боли» Ответил: «Душа терпеть как может?» بگفت از صبر کردن کس خجل نيست بگفت اين دل تواند کرد دل نيست Сказал: «Терпеть никому стыда нет» Ответил: «Это сердце может, (но) сердца нет (взяла)»

3 بگفت از عشق کارت سخت زار است بگفت از عاشقى خوشتر چکار است Сказал: «От любви твое дело сильно плачевно» Ответил: «Чем влюбленность лучше какое дело (состояние)?» بگفتا جان مده بس دل که با اوست بگفتا دشمنند اين هر دو بى دوست Сказал: «Душу не отдавай, хватит (твоего) сердца которое у нее» Ответил: «Враги (мне) эти двое, без подруги» بگفتا در غمش مي ترسى از کس بگفت از محنت هجران او بس Сказал: «В печали боишься кого?» Ответил: «От беды разлуки с ней только» بگفتا هيچ هم خوابيت بايد بگفت ار من نباشم نيز شايد بگفتا چونى از عشق جمالش بگفت ا ن کس نداند جز خيالش Сказал: «Какая-то наложница (вместе+спать) тебе нужна?» Ответил: «Если меня нет даже, подходит (возможно)» = Спать, я сам себе не нужен Сказал: «Как ты от любви ее красоты?» Ответил: «Это никто не знает кроме ее воображения (в моем сердце)» بگفت از دل جدا کن عشق شيرين بگفتا چون زيم بي جان شيرين بگفت او ا ن من شد زو مکن ياد بگفت اين کى کند بيچاره فرهاد Сказал: «От сердца отдели любовь Ширин» Ответил: «Как жить без души Ширин?» Сказал: «Она моею стала о ней не вспоминай» Ответил: «Это как сделает бедный Фархад?» بگفت ار من کنم در وى نگاهى بگفت ا فاق را سوزم به ا هى Сказал: «Если я на нее посмотрю?» Ответил: «Горизонт буду обжигать вздохами» چو عاجز گشت خسرو در جوابش نيامد بيش پرسيدن صوابش به ياران گفت کز خاکى و ا بى نديدم کس بدين حاضر جوابى Так как неспособным стал Хосров ответить Не пришло (показалось) снова спрашивать правильным делом ему Друзьям сказал: «Из земли и воды Не видел никого настолько готовым (к) ответу.

4 به زر ديدم که با او بر نيايم چو زرش نيز بر سنگ ا زمايم Золотом, видел, с ним не слажу Как золото, также камнем его испытаю.» گشاد ا نگه زبان چون تيغ پولاد فکند الماس را بر سنگ بنياد که ما را هست کوهى بر گذرگاه که مشکل مي توان کردن بدو راه ميان کوه راهى کند بايد چنانک ا مد شد ما را بشايد Открыв язык подобный мечу стальному Бросил алмаз на камня основание. «У нас есть гора на дороге (проходе) Что трудно можно сделать в ней дорогу Посреди горы дорогу сделать нужно Так чтобы приходить уходить нам было можно. بدين تدبير کس را دسترس نيست که کار تست و کار هيچ کس نيست С этой задачей никому не по силам есть, Твоя работа есть и работа никого (другого). به حق حرمت شيرين دلبند کز اين بهتر ندانم خورد سوگند که با من سر بدين حاجت در ا رى چو حاجتمندم اين حاجت برا رى جوابش داد مرد ا هنين چنگ که بردارم ز راه خسرو اين سنگ С должным уважением Ширин дорогой (Лучше этого не знаю дать клятву) Со мной в этом желании согласишься То в чем я нуждаюсь эту нужду выполнишь.» Ответ ему дал человек железной руки (хватки): «Уберу с дороги Хосрова этот камень به شرط ا نکه خدمت کرده باشم چنين شرطى به جاى ا ورده باشم دل خسرو رضاى من بجويد به ترک شکر شيرين بگويد С условием что когда службу сделаю Такое условие взамен получу: Сердце Хосрова мое удовольствие будет искать Оставить сладость Ширин сказать.» چنان در خشم شد خسرو ز فرهاد که حلقش خواست ا زردن به پولاد Настолько в гневе стал Хосров от Фархада Что его горло хотел наказать сталью.

5 دگر ره گفت ازين شرطم چه باکست که سنگ است ا نچه فرمودم نه خاکست Другим путем (затем) сказал: «От этого условия какой страх? Так как камень есть что приказал не глина. اگر خاکست چون شايد بريدن و گر برد کجا شايد کشيدن (Даже) если глина есть как можно пробить? И если пробьет, куда можно вытащить (поднять)?» به گرمى گفت کارى شرط کردم و گر زين شرط برگردم نه مردم С теплотой сказал: «Я сделал мои условия И если от этого условия вернусь (нарушу), не мужчина я. ميان دربند و زور دست بگشاى برون شو دست برد خويش بنماى Подпоясайся и мощь руки открой Иди, свое превосходство покажи.» چو بشنيد اين سخن فرهاد بي دل نشان کوه جست از شاه عادل Когда услышал эту речь Фархад без сердца (влюбленный) Знак горы спросил от шаха справедливого. به کوهى کرد خسرو رهنمونش که خواند هر کس اکنون بى ستونش به حکم ا نکه سنگى بود خارا به سختى روى ا ن سنگ ا شکارا ز دعوى گاه خسرو با دلى خوش روان شد کوهکن چون کوه ا تش К горе Хосров указал ему дорогу Которую зовет каждый сейчас Бисотун Потому что из камня была гранитного, Твердость лица того камня общеизвестна. Из места требований Хосрова с сердцем радостным Вышел каменотес как гора огня. بر ا ن کوه کمرکش رفت چون باد کمر دربست و زخم تيشه بگشاد К той горы середине пошел как ветер, Подпоясался и рану киркой открыл. نخست ا زرم ا ن کرسى نگهداشت بر او تمثال هاى نغز بنگاشت Вначале скромность тому трону (горе) показал На ней портреты прекрасные нарисовал.

6 به تيشه صورت شيرين بر ا ن سنگ چنان بر زد که مانى نقش ارژنگ Резцом облик Ширин на том камне Так выбил как Мани картины Эрженга. پس ا نگه از سنان تيشه تيز گزارش کرد شکل شاه و شبديز بر ا ن صورت شنيدى کز جوانى جوانمردى چه کرد از مهربانى Затем острием резца острого Изобразил форму шаха и Шебдиза (конь). (К читателю) Об этом ты слышал как от молодости Щедрый что сделал из доброты (любви)

Когда ты порою скучаешь, И что-то тревожит тебя, Ты вспомни, что в мире есть сердце, Которое любит тебя! ***

Когда ты порою скучаешь, И что-то тревожит тебя, Ты вспомни, что в мире есть сердце, Которое любит тебя! *** Когда ты порою скучаешь, И что-то тревожит тебя, Ты вспомни, что в мире есть сердце, Которое любит тебя! Ах, до чего ничтожны все сравненья, Одно я знаю: ты всегда мне нужен - При солнце, при луне, в толпе

Подробнее

Лучшие переводы стихотворений Роберта Бёрнса учащихся 8-х классов. Самый оригинальный перевод стихотворения Роберта Бёрнса «В горах моё сердце»

Лучшие переводы стихотворений Роберта Бёрнса учащихся 8-х классов. Самый оригинальный перевод стихотворения Роберта Бёрнса «В горах моё сердце» Лучшие переводы стихотворений Роберта Бёрнса учащихся 8-х классов Жуков Павел, 8а класс В горах моё сердце, не здесь и не тут В Горной стране, оленя преследуя, В погоне за диким оленем, косулей Моё сердце

Подробнее

-Несмотря на то, что многие люди последовали за Иисусом, они не верили в него. 5. -Какие это люди, у которых сердца, как семена, посеянные у дороги?

-Несмотря на то, что многие люди последовали за Иисусом, они не верили в него. 5. -Какие это люди, у которых сердца, как семена, посеянные у дороги? Урок 56 1. -Что такое притча? -Притча - это рассказ, которым учат Божью правду. 2. -Почему Иисус начал учить людей притчами? -Несмотря на то, что многие люди последовали за Иисусом, они не верили в него.

Подробнее

Урок 14 Тема: «Дружба»

Урок 14 Тема: «Дружба» Урок 14 Тема: «Дружба» Цель: формирование доброжелательных и дружеских отношений между детьми. Задачи: - расширять знания детей о дружбе; - показать значение дружбы на конкретных примерах; - формировать

Подробнее

Мореплавание в древнем Израиле

Мореплавание в древнем Израиле при поддержке Мореплавание в древнем Израиле Воображение и реальность Материалы к лекции Реувена Кипервассера (Израиль) и Леонида Дрейера Москва сентябрь 2014 г. проект «Эшколот» www.eshkolot.ru Мореплавание

Подробнее

«В развитии добрых чувств творение души» Классный час

«В развитии добрых чувств творение души» Классный час «В развитии добрых чувств творение души» Классный час «Красота мира начинается с красоты души» Учитель начальных классов Павлова В.А. Возрастная группа: 4 класс Цели: 1. Формировать у детей представление

Подробнее

Монетки в море Мы монетки кидали в море, Но сюда мы, увы, не вернулись. Мы с тобою любили двое, Но не вместе в любви захлебнулись. Нашу лодку разбили

Монетки в море Мы монетки кидали в море, Но сюда мы, увы, не вернулись. Мы с тобою любили двое, Но не вместе в любви захлебнулись. Нашу лодку разбили Монетки в море Мы монетки кидали в море, Но сюда мы, увы, не вернулись. Мы с тобою любили двое, Но не вместе в любви захлебнулись. Нашу лодку разбили волны, И любовь потонула в пучине, Мы с тобою любили

Подробнее

Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина Редактор-составитель Д. В. Нестерова

Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина Редактор-составитель Д. В. Нестерова УДК 379.8 ББК я92 С50 Рисунок на обложке Ю. Н. Якунина Редактор-составитель Д. В. Нестерова С50 SMS-извинялки, примирялки и прощалки / [ред.-сост. Д. В. Нестерова]. М. : РИПОЛ классик, 2009. 64 с. (Для

Подробнее

Двадцать шестое сентября, понедельник

Двадцать шестое сентября, понедельник Как вы провели выходные дни? = что вы делали и где вы были в выходные дни проводить провести (время) «Икеа» - это магазин. Я ходила в магазин «Икеа», я купила подушки и одеяло. (Где вы были? = Куда вы

Подробнее

КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П

КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П КОНСПЕКТ ООД ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: ПЕДАГОГ: ЗОЛОТАРЁВА Н.П ТЕМА: «ОБРАЗ МАТЕРИ В ИСКУССТВЕ» ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: продолжать знакомить детей с жанром изобразительного

Подробнее

Жизнь по новым стандартам

Жизнь по новым стандартам Урок 6 Жизнь по новым стандартам Для того, чтобы сосуществовать друг с другом, люди должны следовать определенным правилам, или стандартам. Представьте, к примеру, семью, в которой несколько детей. Что

Подробнее

Меня вокруг все отвлекает, И все мне чем-нибудь мешают, Я ничего не понимаю... Без тебя я так скучаю! ***

Меня вокруг все отвлекает, И все мне чем-нибудь мешают, Я ничего не понимаю... Без тебя я так скучаю! *** Меня вокруг все отвлекает, И все мне чем-нибудь мешают, Я ничего не понимаю... Без тебя я так скучаю! Не торопись... не надо... помолчи... Слова уносит ветер, их забудешь... О счастье, о любви ты не кричи,

Подробнее

1. -Почему ученики не подпускали людей, приносить своих детей к Иисусу?

1. -Почему ученики не подпускали людей, приносить своих детей к Иисусу? Урок 63 1. -Почему ученики не подпускали людей, приносить своих детей к Иисусу? -Ученики думали, чтобы дети не беспокоили Иисуса. 2. -Иисус любит всех детей? -Да. 3. -Дети, также, нуждаются в спасении

Подробнее

Как волк своё получил

Как волк своё получил Как волк своё получил дна'жды но'чью лиса' пошла' в ау'л 1 за ку'рицей. Она' пошла' туда' потому', что о'чень хоте'ла есть. В ау'ле лиса' укра'ла* са'мую большу'ю ку'рицу и бы'стро-бы'стро побежа'ла в

Подробнее

Прими, мамуля, поздравленья. В твой день чудесного рожденья! Пожелать хотим цветенья, молодости, доброты, Счастья, радости, терпенья

Прими, мамуля, поздравленья. В твой день чудесного рожденья! Пожелать хотим цветенья, молодости, доброты, Счастья, радости, терпенья // Прими, мамуля, поздравленья В твой день чудесного рожденья! Пожелать хотим цветенья, молодости, доброты, Счастья, радости, терпенья И душевной красоты! 1 / 25 Твоей любовью, мама, дорожим! Ты нас растила,

Подробнее

2010 Александр Андреев. Все права защищены Автор портала 1 в рунете (по версии Яндекс) по достижению успеха в жизни

2010 Александр Андреев. Все права защищены Автор портала 1 в рунете (по версии Яндекс) по достижению успеха в жизни 1 АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ ФУНДАМЕНТ ВАШЕГО УСПЕХА ИЛИ Как использовать свои эмоции, чтоб достигать невероятных успехов в жизни. «Тот, кто управляет своими эмоциями, управляет своей жизнью» СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Подробнее

Сценарий 8 Марта. Ведущие: Мама- Дарья Алексеевна. Дочка- Настя. (Выходит 1 класс) В классе у нас суматоха и шум: - Скоро начнётся! - Где мой костюм?

Сценарий 8 Марта. Ведущие: Мама- Дарья Алексеевна. Дочка- Настя. (Выходит 1 класс) В классе у нас суматоха и шум: - Скоро начнётся! - Где мой костюм? Сценарий 8 Марта Ведущие: Мама- Дарья Алексеевна Дочка- Настя (Выходит 1 класс) В классе у нас суматоха и шум: - Скоро начнётся! - Где мой костюм? - Витя и Женя, Дайте флажки!... Шёпот, движенье, Споры,

Подробнее

«Великое слово - мама.»

«Великое слово - мама.» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 2 "Искорка" «Великое слово - мама.» ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ: ВОСПИТАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ГОЛИК АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, Зайцева Виктория

Подробнее

Давид Гордон. Грани Души. Москва

Давид Гордон. Грани Души. Москва Давид Гордон Грани Души Москва 2013 УДК 82-1 ББК 84 (2Рос=Рус) Г 68 Гордон, Д. Г68 Грани души / Давид Гордон. М.: Книга по Требованию, 2013. 160с. ISBN: 978-5-518-45723-2 Дорогие мои читатели! Мне приятно

Подробнее

Конспект НОД в старшей группе

Конспект НОД в старшей группе муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 263» (МАДОУ «Д/с 263») Конспект НОД в старшей группе Разработчик: воспитатель Мишенина С.А. 2015 г. Образовательная область:

Подробнее

Конспект занятия. Духовно-нравственное воспитание средствами художественного творчества. Тема «Божий мир.

Конспект занятия. Духовно-нравственное воспитание средствами художественного творчества. Тема «Божий мир. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кайдаковский детский сад «Рябинка» (общеразвивающего вида) Вяземского района Смоленской области Конспект занятия. Духовно-нравственное воспитание

Подробнее

Я вспоминаю Вас, «Дамиля» И так тепло душе моей, И сердце бьется от любви сильней. О, крик души! И как признаться Вам, Что жить не хочется без Вас,

Я вспоминаю Вас, «Дамиля» И так тепло душе моей, И сердце бьется от любви сильней. О, крик души! И как признаться Вам, Что жить не хочется без Вас, Аскеров Аскар родился 25 мая 1989 года в городе Алмате. В семьей медиков. С детства воспитывался у бабушки и дедушки. В первый класс пошел 1996 году в 113 школу. Имеет множества грамот и похвал за период

Подробнее

7. Как звали ангела,которого Бог создал наиболее мудрым и наиболее красивым?

7. Как звали ангела,которого Бог создал наиболее мудрым и наиболее красивым? Урок 5. 1. Откуда произошли все ангелы? Бог создал их всех вначале. 2. Когда Бог создал ангелов, Бог дал им тело и кровь? Бог создал ангелов как духов. 3. Почему Бог создал ангелов? Бог создал ангелов,

Подробнее

ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧОНОК ПЕСНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШЕК

ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧОНОК ПЕСНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШЕК ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧОНОК ПЕСНИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СОЛНЫШЕК Солнечный зайчонок: песни для маленьких солнышек. Павел Рождественский. Челябинск, 2010. 14 с. Для маленьких солнышек, ищущих Радость

Подробнее

Надежда Щербакова. Ральф и Фалабелла

Надежда Щербакова. Ральф и Фалабелла Надежда Щербакова Ральф и Фалабелла Жил на свете кролик. Его звали Ральф. Но это был необычный кролик. Самый большой в мире. Такой большой и неуклюжий, что не мог даже бегать и скакать, как остальные кролики,

Подробнее

главе третья Плохие aнгелы

главе третья Плохие aнгелы главе третья Плохие aнгелы В Библии мы читаем, что Бог Всемогущий. Он знает всё. Словом Его был сотворён мир и всё, что его наполняет. Бог сделал всё совершенным. Он также установил законы, чтобы все в

Подробнее

Книжка счастья. Николай Гарин-Михайловский

Книжка счастья. Николай Гарин-Михайловский Книжка счастья Николай Гарин-Михайловский 2 3 Николай Гарин-Михайловский Книжка счастья 4 Посвящается моей племяннице Ниночке 5 * * * Была когда-то на свете (а может, и теперь есть) маленькая, потертая,

Подробнее

Андрей Платонов Взыскание погибших

Андрей Платонов Взыскание погибших Андрей Платонов Взыскание погибших «ФТМ» 1943 Платонов А. П. Взыскание погибших / А. П. Платонов «ФТМ», 1943 ISBN 978-5-457-34717-5 «Мать вернулась в свой дом. Она была в беженстве от немцев, но она нигде

Подробнее

ББК Д 19 ISBN Вся мудрость даосизма сосредоточена в притчах. Они помогают человеку приблизиться к пониманию

ББК Д 19 ISBN Вся мудрость даосизма сосредоточена в притчах. Они помогают человеку приблизиться к пониманию ББК 82.3+86.34 Д 19 Художник-оформитель А. В. Кисель Вся мудрость даосизма сосредоточена в притчах. Они помогают человеку приблизиться к пониманию Природы и самого себя. Уся мудрість даосизму зосереджена

Подробнее

Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающем миром «Космическое путешествие».

Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающем миром «Космическое путешествие». Конспект занятия во второй младшей группе по ознакомлению с окружающем миром «Космическое путешествие». Цель: - познакомить детей с космосом - расширить знания о жизни в космосе, о звездах, луне, о солнце.

Подробнее

Уильям МакКлири ИСТОРИЯ ПРО ВОЛКА МАЙКУ

Уильям МакКлири ИСТОРИЯ ПРО ВОЛКА МАЙКУ Уильям МакКлири ИСТОРИЯ ПРО ВОЛКА МАЙКУ Глава Первая Как-то раз один папа укладывал своего сына спать. Майкл, которому уже исполнилось пять лет, попросил рассказать историю на ночь. Хорошо, согласился

Подробнее

Людям необходимо просить разрешения, прежде чем можно нарушить личные и психологические границы друг друга.

Людям необходимо просить разрешения, прежде чем можно нарушить личные и психологические границы друг друга. Знакомо ли тебе чувство раздражения и злости, когда муж требует не общаться с подругой, подруга бомбардирует сообщениями одновременно скайп, аську и все существующие социальные сети, желая поведать тебе

Подробнее

Иван-царевич и Серый Волк

Иван-царевич и Серый Волк 2015 Иван-царевич и Серый Волк Æил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать,

Подробнее

-Потому что Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну. 3.-Почему Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну?

-Потому что Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну. 3.-Почему Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну? Урок 27 1.-Что сделал новый Фараон с израильтянами? -Фараон сделал всех израильтян рабами. 2.-Почему Фараон сделал израильтян рабами? -Потому что Фараон боялся, что израильтяне могут захватить его страну.

Подробнее

Двигательный игротренинг. «Фитбол-сказки»

Двигательный игротренинг. «Фитбол-сказки» Двигательный игротренинг «Фитбол-сказки» В основе подвижных игр с использованием коррекционных мячей (фитбол), лежат все общеразвивающие упражнения. Фитбол-сказки могут быть самостоятельными занятиями

Подробнее

м ж б български; т турски; р ромски; д друг

м ж б български; т турски; р ромски; д друг МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО в клас трите имена м ж б български; т турски; р ромски; д друг пол (език, на който най-често

Подробнее

Светлана Рыбакова ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА

Светлана Рыбакова ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА Светлана Рыбакова ЧУДЕСНАЯ ЛАМПАДА Издательство Московской Патриархии Москва 2009 3 УДК 244 ББК 86 372 Р932 Художники К. Прыткова, К. Романенко Рыбакова С. Р932 Чудесная лампада. М.: Издательство Московской

Подробнее

7 основных энергетических центров человека (7 основных чакр)

7 основных энергетических центров человека (7 основных чакр) 7 основных энергетических центров человека (7 основных чакр) Основные энергетические центры человека Коронная чакра связь с высшими сферами, духом, мудрость, осознанность Третий глаз идеи, креативность,

Подробнее

Сценарий развлечения. «Наша планета Земля» Потапова Т.Ф. 12 апреля 2015г

Сценарий развлечения. «Наша планета Земля» Потапова Т.Ф. 12 апреля 2015г Сценарий развлечения «Наша планета Земля» для детей старшей и подготовительной группы подготовила музыкальный руководитель Потапова Т.Ф. 12 апреля 2015г Ведущий: Наша планета Земля очень щедра и богата.

Подробнее

ВОСЕМЬ УРОКОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГИМНАЗИИ 1558 ДЕНИСОВОЙ О.Ю.

ВОСЕМЬ УРОКОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГИМНАЗИИ 1558 ДЕНИСОВОЙ О.Ю. ВОСЕМЬ УРОКОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ГИМНАЗИИ 1558 ДЕНИСОВОЙ О.Ю.) Подзаголовок «Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы»

Подробнее

«И вот имена...» Беседа, посвященная главе Шмот

«И вот имена...» Беседа, посвященная главе Шмот «И вот имена...» Беседа, посвященная главе Шмот Про имена Потомки Израиля подобны звездам. Творец любуется ими, пересчитывает их. Каждая звезда целый мир. Как нет двух похожих миров, так нет и двух идентичных

Подробнее

མཛ བ མ དཔ ལ བ ས མག མ ག ས пальцы лоб волосы голова глаза нос. ས ཁ ང ལ ས ས ར བ ག བ ноздри язык зубы шея уши легкие

མཛ བ མ དཔ ལ བ ས མག མ ག ས пальцы лоб волосы голова глаза нос. ས ཁ ང ལ ས ས ར བ ག བ ноздри язык зубы шея уши легкие 22.10.2012 1) (Диктанты) a. Диктант 1. (Части тела) མཛ བ མ དཔ ལ བ ས མག མ ག ས пальцы лоб волосы голова глаза нос ས ཁ ལ ས ས ར བ ག བ ноздри язык зубы шея уши легкие ས མཆ ན པ གཅ ན པ ཕ བ ལ བ མཁལ མ сердце печень

Подробнее

Давным-давно жили в одной стране рабби с женой.

Давным-давно жили в одной стране рабби с женой. ЧУДЕСНОЕ ДИТЯ Давным-давно жили в одной стране рабби с женой. Каждый день молились они, чтобы Бог послал им ребёночка, но ответа на свои молитвы не получали. У евреев считается, что на Шавуот, в полночь,

Подробнее

Лев Николаевич Толстой Где любовь, там и Бог. Текст предоставлен правообладателем.

Лев Николаевич Толстой Где любовь, там и Бог. Текст предоставлен правообладателем. Лев Николаевич Толстой Где любовь, там и Бог Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174870 Содержание Лев Николаевич Толстой 4 Конец ознакомительного фрагмента.

Подробнее

Выпуск 2 4 октября 2016 года.

Выпуск 2 4 октября 2016 года. Выпуск 2 4 октября 2016 года. «Школьная страна» В этом номере: Притча об учителе. «Если бы я была учителем» Наши пожелания! Проба пера! Наша школьная газета о вас и для вас! ушою красивы и очень добры,

Подробнее

- Изменить наши мысли о Боге, что Бог есть святой, и мы можем достичь Бога только Божьим путём.

- Изменить наши мысли о Боге, что Бог есть святой, и мы можем достичь Бога только Божьим путём. Урок 49 1. -Для кого Иоанн Креститель подготавливал сердца евреев? -Для Иисуса Спасителя. 2. -Как Иоанн Креститель подготавливал сердца евреев? -Обучая их Слову Божьему. 3. -Чему Иоанн Креститель учил

Подробнее

МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» Сентябрь 2016

МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова» Сентябрь 2016 1 Учительство это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с

Подробнее

От авторов... 5 Введение... 8 Глава 1 Мамины страхи Глава 2 Первые страхи и беспокойства младенца... 24

От авторов... 5 Введение... 8 Глава 1 Мамины страхи Глава 2 Первые страхи и беспокойства младенца... 24 Содержание От авторов... 5 Введение... 8 Глава 1 Мамины страхи... 13 Глава 2 Первые страхи и беспокойства младенца... 24 Глава 3 И снова о маминых страхах... 53 Глава 4 Страхи детей от года до трех лет...

Подробнее

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ стартовая конференция детской организации принятие первоклассников в ряды организации «КОСТЕР» Ведущий: Здравствуйте дорогие первоклассники! Добрый день уважаемые педагоги

Подробнее

Тема: Цели: Оборудование: Тип урока: Форма проведения: Ход урока. 1. Организационный момент 2. Проверка домашнего задания Сообщение темы урока

Тема: Цели: Оборудование: Тип урока: Форма проведения: Ход урока. 1. Организационный момент 2. Проверка домашнего задания Сообщение темы урока Тема: М.Ю. Лермонтов «Утес» Цели: знакомство с личностью писателя через анализ его стихотворения; отработка навыков выразительного чтения; развивать воображение, умение учащихся понимать настроение и общий

Подробнее

- Вечная (светлая) память о тебе навсегда останется в наших сердцах.

- Вечная (светлая) память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Оглавление Примеры эпитафий... 1 Общие... 1 Ребенку... 4 Ему (мужу, отцу, сыну)... 4 Отцу... 6 Сыну... 6 Ей (жене, матери, дочери)... 7 Матери... 9 Дочери... 9 Родителям... 9 Примеры эпитафий Общие - Помним,

Подробнее

Сила слов- наш язык. Урок 11

Сила слов- наш язык. Урок 11 Сила слов- наш язык Урок 11 Тема: Обьяснить детям, что сказанные нами слова могут послужить во благо или во зло. Золотой стих: Смерть и жизнь во власти языка. Притчи 18:21 История: Анания и Сапфира. Материал:

Подробнее

Плотник и демон Онироку

Плотник и демон Онироку Японские сказки Плотник и демон Онироку Page 1/5 В давние-предавние времена стояла на берегу большой реки одна деревушка. Весело и богато жили там люди. Только вот была у них одна беда: построят через

Подробнее

Если были неудачи, было трудно иногда - в новом будет все иначе, так случается всегда!

Если были неудачи, было трудно иногда - в новом будет все иначе, так случается всегда! В Новый год желаю жить вам веселей! И Цветных бумажек с множеством нулей! Песен громких танцев жарких и под елочкой подарков! Пусть будет год удачным и счастливым. Пусть станут явью все твои мечты, и пусть

Подробнее

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 8 г. Володарск Нижегородская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 8 г. Володарск Нижегородская область Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 8 г. Володарск Нижегородская область «ПУТЕШЕСТВИЕ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ» (нод - игра по математике в старшей группе)

Подробнее

Организованная образовательная деятельность по развитию речи в подготовительной группе.

Организованная образовательная деятельность по развитию речи в подготовительной группе. Организованная образовательная деятельность по развитию речи в подготовительной группе. Тема: «Пересказ сказки С. Прокофьева «Про ботиночки» по опорным картинкам» (2-е занятие) Образовательные области:

Подробнее

Анкеты "Глазами ученика"

Анкеты Глазами ученика Анкеты "Глазами ученика" Буйлова Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук Профессор, заведующая кафедрой педагогики дополнительного образования детей Московского института открытого образования

Подробнее

Экспресс диагностика эмоционального отношения ребенка к школе на этапе его адаптации к обучению в первом классе.

Экспресс диагностика эмоционального отношения ребенка к школе на этапе его адаптации к обучению в первом классе. Экспресс диагностика эмоционального отношения ребенка к школе на этапе его адаптации к обучению в первом классе. Симонов В.М., педагог-психолог МБОУ СОШ 12 г. Воронежа Пояснительная записка В вопросе адаптации

Подробнее

Господь - Пастырь. Урок 8

Господь - Пастырь. Урок 8 Возраст 7-8 лет Год занятий первый Цикл 2 Господь - Пастырь Урок 8 Тема: Цель: Показать детям путь к настоящей дружбе Библейский источник: 1 Царств 18:1-15; 19:1-4,18. Библейская история: Дружба Давида

Подробнее

Лытонина Надежда Николаевна, учитель начальной школы МАОУ Гимназии 4

Лытонина Надежда Николаевна, учитель начальной школы МАОУ Гимназии 4 Лытонина Надежда Николаевна, учитель начальной школы МАОУ Гимназии 4 nad280375@mail.ru «Педагогические приемы формирования коммуникативных и регулятивных УУД в начальной школе» Основным результатом реализации

Подробнее

Глава 1. Когда туфли не жмут

Глава 1. Когда туфли не жмут Вам нужно всему учиться, потому что вы совершенно забыли свою природу. Психологи сейчас предлагают создавать программы для обучения любви, поскольку люди постепенно забывают, как любить. Появилось много

Подробнее

Русский Рэп 2 Баста «Выпускной»

Русский Рэп 2 Баста «Выпускной» 1 Russian Language Podcast N 216 Русский Рэп 2 Баста «Выпускной» Tatiana Klimova www.russianpodcast.eu Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова, и вы слушаете Русский Подкаст N 216. Добро

Подробнее

1. -Когда Иисус узнал, что Лазарь заболел, почему Он, немедленно, не пошёл к нему?

1. -Когда Иисус узнал, что Лазарь заболел, почему Он, немедленно, не пошёл к нему? Урок 62 1. -Когда Иисус узнал, что Лазарь заболел, почему Он, немедленно, не пошёл к нему? -Потому что Иисус хотел показать свою могущественную силу, Бога Спасителя. 2. -Марфа думала, что Иисус собирается

Подробнее

6. Кто есть три личности, которые существуют в одном Боге?

6. Кто есть три личности, которые существуют в одном Боге? Урок 4. 1. У Бога есть тело, кровь или кости? Нет. 2. Если у Бога нет тела, крови и костей, что есть Бог? Бог это Дух. 3. Где находится Бог? Бог есть везде во все времена. 4. Куда мы можем уйти, чтобы

Подробнее

Екатерина Михайлова (Карелиан) Вечерние

Екатерина Михайлова (Карелиан) Вечерние Автор представлен членом Художественного совета Зиновием Антоновым Сирена слушай меня - через столько ночей без сна, через твои ли, мои ли радости и печали, через всё, 'что друг от друга досталось нам,

Подробнее

Пусть Вам солнышко светит, Пусть не старят морщины, Пусть Вас радуют дети, Пусть Вас любят мужчины! Не расточая лишних слов, Я вам дарю букет цветов.

Пусть Вам солнышко светит, Пусть не старят морщины, Пусть Вас радуют дети, Пусть Вас любят мужчины! Не расточая лишних слов, Я вам дарю букет цветов. Пусть Вам солнышко светит, Пусть не старят морщины, Пусть Вас радуют дети, Пусть Вас любят мужчины! Не расточая лишних слов, Я вам дарю букет цветов. Желаю быть прекрасной даме Ещё прекраснее с цветами!

Подробнее

Хочу свою ошибку я исправить И отношения наши наладить, Надеюсь, ты меня простишь И обижаться прекратишь, Знай, люблю тебя, малыш!

Хочу свою ошибку я исправить И отношения наши наладить, Надеюсь, ты меня простишь И обижаться прекратишь, Знай, люблю тебя, малыш! Хочу свою ошибку я исправить И отношения наши наладить, Надеюсь, ты меня простишь И обижаться прекратишь, Знай, люблю тебя, малыш! За окном кружится снег, На улице зима, Где же ты, мой любимый человек?

Подробнее

Презентация ко дню матери «Мама дорогая»

Презентация ко дню матери «Мама дорогая» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида 35 «Дельфин» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан Презентация ко дню матери «Мама дорогая»

Подробнее

Ворчалка. Пожалуемся? Послан Irina :23

Ворчалка. Пожалуемся? Послан Irina :23 Ворчалка. Пожалуемся? Послан Irina - 29.05.2012 02:23 "Выр-вып-выр ворчит овечка, Что скрипит ее крылечко, Что не спит всю ночь луна, А овечка спать должна" (детское стихотворение, автора не помню) У каждого

Подробнее

Творческие работы некоторых участников Всероссийской дистанционной викторины «Остров сокровищ»

Творческие работы некоторых участников Всероссийской дистанционной викторины «Остров сокровищ» Творческие работы некоторых участников Всероссийской дистанционной викторины «Остров сокровищ» А. Кирилл, 1 кл. 1. Название корабля: Правдивый 2. Девиз: Мы с правдой по жизни идём и добро людям несём!

Подробнее

Тихо ехать нас обяжет, Поворот вблизи покажет И напомнит, что и как Вам в пути (Дорожный знак)

Тихо ехать нас обяжет, Поворот вблизи покажет И напомнит, что и как Вам в пути (Дорожный знак) Дорогие ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об очень важном о правилах дорожного движения. И это неслучайно, так как вы проучились уже первую четверть и вас ожидают первые каникулы, во

Подробнее

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР Монологи: 1. О себе 2. Моя семья 3. Моя подруга (мой друг) 4. Мой обычный день и выходные 5. Мои интересы и мое свободное время 6. Моя группа 7. Моя учеба и мои планы

Подробнее

Классный час Защита проекта «Моя семья моя радость» (для 6-7 классов)

Классный час Защита проекта «Моя семья моя радость» (для 6-7 классов) МБОУ «СОШ» п.теплая Гора Горнозаводского района Классный час Защита проекта «Моя семья моя радость» (для 6-7 классов) Составила: учитель ИЗО и черчения Романченко А.С. Цель: Воспитание бережного отношения

Подробнее

Но всегда помни! Если вдруг тебе сильно захочется отклониться от технологии влюбления мужчины, не важно, под каким предлогом, никогда не делай этого!

Но всегда помни! Если вдруг тебе сильно захочется отклониться от технологии влюбления мужчины, не важно, под каким предлогом, никогда не делай этого! Твоя Привет! Это Рустам Резепов. Я подготовил эту шпаргалку специально для тебя. Сделай ее своей маленькой помощницей, которая всегда будет у тебя под рукой. Распечатай её на бумаге или закачай в свой

Подробнее

ХУМАШ БЕРЕШИТ СБОРНИК КОММЕНТАРИЕВ НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ «МИКЕЦ»

ХУМАШ БЕРЕШИТ СБОРНИК КОММЕНТАРИЕВ НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ «МИКЕЦ» ХУМАШ БЕРЕШИТ СБОРНИК КОММЕНТАРИЕВ НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ «МИКЕЦ» Часть 3 2 И ПРИТВОРИЛСЯ ПРЕД НИМИ ЧУЖИМ ГЛАВА 42:1-18 וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו: ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר

Подробнее

МОУ «Новенская средняя общеобразовательная школа» Внеклассное мероприятие «Восславим женщину мать» Подготовила праздник: Волкова С.В.

МОУ «Новенская средняя общеобразовательная школа» Внеклассное мероприятие «Восславим женщину мать» Подготовила праздник: Волкова С.В. МОУ «Новенская средняя общеобразовательная школа» Внеклассное мероприятие «Восславим женщину мать» Подготовила праздник: Волкова С.В. Ноябрь 2010 год Цель: заставить задуматься о добром отношении к жизни,

Подробнее

图书在版编目 (CIP) 数据 中国好人 : 汉俄版 / 梁彦民,( 美 ) 李秋雁主编. -- 沈阳 : 万卷出版公司, ISBN 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 号 总策划 : 张江许琳 划 : 李刚马箭飞

图书在版编目 (CIP) 数据 中国好人 : 汉俄版 / 梁彦民,( 美 ) 李秋雁主编. -- 沈阳 : 万卷出版公司, ISBN 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 号 总策划 : 张江许琳 划 : 李刚马箭飞 图书在版编目 (CIP) 数据 中国好人 : 汉俄版 / 梁彦民,( 美 ) 李秋雁主编. -- 沈阳 : 万卷出版公司, 2012.8 ISBN 978-7-5470-1832-3 Ⅰ.1 中 Ⅱ.1 梁 2 李 Ⅲ.1 汉语 - 对外汉语教学 - 教材 Ⅳ.1H195.4 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 050239 号 总策划 : 张江许琳 策 划 : 李刚马箭飞 静炜李家巍彭增安王锦红专家组

Подробнее

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. «Детский сад 64 комбинированного типа» Кемеровская область, город Новокузнецк.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение. «Детский сад 64 комбинированного типа» Кемеровская область, город Новокузнецк. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 64 комбинированного типа» Кемеровская область, город Новокузнецк «Уроки тишина» (консультация для родителей) подготовила: Кочарян Анастасия

Подробнее

Спортивный праздник ко дню матери.

Спортивный праздник ко дню матери. Спортивный праздник ко дню матери. (Спортивный праздник, посвященный Дню Матери для детей старшей группы и их мам). Задачи: 1. Привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада.

Подробнее

Ученик Учитель Ученик: Учитель: Ученик:

Ученик Учитель Ученик: Учитель: Ученик: Абу Али Ибн Сина По историческим источникам стало известно, что по поручению Нуҳ ибн Мансур Сомоний, правителем Ирана того времени, данная жемчужина востока была переведена в 997 году из древнего языка

Подробнее

Илья Члаки. Цикл «Закон природы» СИРОТКИ

Илья Члаки. Цикл «Закон природы» СИРОТКИ Илья Члаки Цикл «Закон природы» СИРОТКИ 2 Действующие лица: Муж Жена 3 На сцену выходят нарядные молодые супруги. Муж в костюме, Жена в подвенечном платье. Свершилось! Вот оно, счастье! Сказать честно,

Подробнее

Елена. Варвара спасает королевство

Елена. Варвара спасает королевство Елена Варвара спасает королевство Глава I Варвара спасает королевство ила-была маленькая Варвара. Это была Ж очень умная маленькая девочка. Малышка росла в красивом и большом замке среди дремучего леса

Подробнее

Как избавиться от депрессии или как не входить в это состояние. Практический метод.

Как избавиться от депрессии или как не входить в это состояние. Практический метод. Как избавиться от депрессии или как не входить в это состояние. Практический метод. Сегодня я расскажу Вам о конкретных действиях, выполняя которые Вы или быстро выйдите с состояния депрессии или обретете

Подробнее

Окружающий мир, 1 класс, октябрь 2016

Окружающий мир, 1 класс, октябрь 2016 Окружающий мир, 1 класс, октябрь 2016 ОКРУЖЮЩИЙ МИР 1 КЛСС ОКТЯРЬ 2016 отпуске Маша и Митя познакомились с детьми-иностранцами. Маша рассказала, что она очень любит творог. Оказалось, что дети из других

Подробнее

Как успешно сдать экзамен?

Как успешно сдать экзамен? Как успешно сдать экзамен? Экзамен - это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса. Во время подготовки и сдачи экзаменов резко увеличивается нагрузка на нервную и сердечно-сосудистую

Подробнее

555 новых поздравлений в стихах. Составитель С. О. Чебаева

555 новых поздравлений в стихах. Составитель С. О. Чебаева 555 новых поздравлений в стихах Составитель С. О. Чебаева Москва, 2010 УДК 08(089.7) ББК я92 П99 П99 Составитель С. О. Чебаева 555 новых поздравлений в стихах / [сост. С. О. Чебаева]. М. : РИПОЛ классик,

Подробнее

Классный час на тему «Искусство жить в семье» для учащихся классов

Классный час на тему «Искусство жить в семье» для учащихся классов Классный час на тему «Искусство жить в семье» для учащихся 10-11 классов Ход классного часа: Знакомство с тематикой и целями мероприятия Погружение в ситуации конфликта Возможные решения детьми и взрослыми

Подробнее

Занятие по программе «Основы религиозных культур и светской этики» «Свобода и моральный выбор человека»

Занятие по программе «Основы религиозных культур и светской этики» «Свобода и моральный выбор человека» Занятие по программе «Основы религиозных культур и светской этики» «Свобода и моральный выбор человека» Автор: Кеваева Анна Юрьевна учитель начальных классов Введение. Разработка урока по теме свобода

Подробнее

Мероприятие по ПДД на тему: «На улице города» Цель: Закрепление у детей навыков соблюдения правил дорожного движения.

Мероприятие по ПДД на тему: «На улице города» Цель: Закрепление у детей навыков соблюдения правил дорожного движения. Мероприятие по ПДД на тему: «На улице города» Цель: Закрепление у детей навыков соблюдения правил дорожного движения. Задачи: 1. Учить детей различать дорожные знаки. Закреплять знания детей о дорожных

Подробнее

Международная научно-практическая конференция «Педагогический перекресток: школа-семья-общество»

Международная научно-практическая конференция «Педагогический перекресток: школа-семья-общество» Амирджанян Рузанна Ваагновна, музыкальный руководитель, ГБОУ Школа 1454 «Центр образования Тимирязевский», Дошкольное отделение «Дмитровское 29»; Леонова Надежда Борисовна, воспитатель, ГБОУ Школа 1454

Подробнее

Эпосы, легенды и сказания Дочь-семилетка

Эпосы, легенды и сказания Дочь-семилетка Эпосы, легенды и сказания Дочь-семилетка Серия «Хрестоматии для начальной школы» Серия «Большая хрестоматия для начальной школы» Серия «Древнерусская литература и устное народное творчество» Серия «Русские

Подробнее

Эта книга принадлежит. контакты владельца

Эта книга принадлежит. контакты владельца Эта книга принадлежит контакты владельца Мотивация для мечтателей и творцов Стремление к поставленной цели О чем бы вы ни думали, мыслите шире. Тони Шей, предприниматель Усвоенные уроки Сделайте глубокий

Подробнее

Али-Баба и сорок разбойников

Али-Баба и сорок разбойников Али-Баба и сорок разбойников В давние времена жили два брата Касим и Али-Баба. Касим был богатым торговцем, его жену звали Фатима. А Али-Баба был беден, и женат он был на девушке Зейнаб. Однажды жена сказала

Подробнее

Праздник «Родина моя- Россия»

Праздник «Родина моя- Россия» Сценарий внеклассного мероприятия (для учащихся начальной школы) по теме «Гражданский урок» Праздник «Родина моя- Россия» Цель: формирование гражданской (российской) идентичности; Задачи: - закрепить основные

Подробнее

Международный день дружбы

Международный день дружбы Международный день дружбы Дата в 2016 году: 30 июля, суббота Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН 27.04.2011 Традиции: проведение мероприятий по всему миру с целью пропаганды дружбы между странами, культурами,

Подробнее

«Золотая рыбка» Константина Бальмонта

«Золотая рыбка» Константина Бальмонта МБОУ Гимназия г. Навашино Урок по литературе «Золотая рыбка» Константина Бальмонта Урок подготовила учитель русского языка и литературы Морозова В.А. 2012-2013 учебный год Цель урока: -изучение стихотворения

Подробнее

Урок мужества классный час. Классный руководитель 5 «А» класса Гончарова Е. В. Есть ли герои в наше время?

Урок мужества классный час. Классный руководитель 5 «А» класса Гончарова Е. В. Есть ли герои в наше время? Урок мужества классный час. Классный руководитель 5 «А» класса Гончарова Е. В. Есть ли герои в наше время? Цель: Воспитание гражданско-патриотического чувства. Задачи: 1)Формировать представление учащихся

Подробнее

Наши отношения с другими людьми

Наши отношения с другими людьми Урок 13 Наши отношения с другими людьми По понедельникам в одном Библейском колледже обычно проходил час свидетельства. На этот раз свидетельствовала девушка по имени Ольга. Она и еще одна студентка отправились

Подробнее

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ (3-е июня, 2015) Задания на следующую неделю:

ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ (3-е июня, 2015) Задания на следующую неделю: Задания на следующую неделю: ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ (3-е июня, 2015) 1. Чтение: Большая Книга, страницы с 43 до 62 (до середины страницы) 2. Фокус: сегодня мы смотрим на 2-й и 3-й шаги программы выздоровления

Подробнее

Василиса Владимировна Володина Рыбы. Любовный астропрогноз на 2015 год Серия «Любовный астропрогноз на 2015 год»

Василиса Владимировна Володина Рыбы. Любовный астропрогноз на 2015 год Серия «Любовный астропрогноз на 2015 год» Василиса Владимировна Володина Рыбы. Любовный астропрогноз на 2015 год Серия «Любовный астропрогноз на 2015 год» Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7740636 Василиса

Подробнее