LПл on Faucher. Bordeaux. Bastiat

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "LПл on Faucher. Bordeaux. Bastiat"

Транскрипт

1 fбє vfбє Zfi fd бєб \ZgfбЄ 1850 бє 1848 бн '\ xбє` }бєfбє\zfi y Zбн бє б б flб,dfiб б gбєб x Пвьб \бнб б 1850 xбєб \g fd б fбєб б Zfiб fd б бєб б \ZgfбЄб A б бєб Пв б б вў б бєб z Пйбб Пв ' fd б \Пв бєб fiб бєб б \ Пв б fбєб fd б бнб Пвьб б б Пв \б б б б вєz /Пв Z бє }dбєв \Z Пймzfi ПймбЄ fi бєпв }бєdzzf ПвьПв Пв fd бн ПвьПв \б z, б fбє gz Zf Zfi бєz dпвё \fбєбє Пв бн }бєdбн gz б б бєб Пвыб 1851 fiб бєб d fd б fбєб zd fiб Пвьб Z /dfiб Пвьб бєб б Пв бнб fiб zfiб 18A [бєб \ fd 1851 fiб бєб d бєб б 1848 б fбнб 1870 gz Zfi б бєб z gz Пй б Пв ' б Zfiб Пй б Zd }бєб `вє A б fбєб fiб вєd fiб Z fбєб fd fiб Z б Пв бєб fiб бєб rпвыб Пв б fбєб gz б Z yб gбнб б Пв бєб б б бнб Пв,Пв б Z б fбєб xбнб Пв xбєб fiб z 1871 бєб / б fбє z бєпв }бєdzzf z ПйбПв бє Пв fd tfd }Zfi б fбє fifбє fiвў fifi' Пв Пв Пв fi` 1 б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б fбє vfбє б 1 2 б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б (1848 ПвьПв zh бє fбн gz) 1848 ПвьПв zh Пв б 2 30 б б б б б б б б б б б б б б (1849 ПвьПв zh 13 бє 1848 ПвьПв zh gz) 1848 ПвьПв zh dflпв 3 б б б б (1850 ifбє d бє 1849 ПвьПв zh dflпв gz) 1848 ПвьПв zh dflпв бє\ 4 б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 1850 бнпв }~f YбЄZ 5 fбє Пймб Пв б б [Пвыб б Z Пймб б fбєб I б ` Пйбб в fiб, б б zd б б }бєб \бєб /dfiпв вєпв wбє [Пвыб Z Пв б б,бєб Пв б б Пвьб б Z,б б fd }бєб б gz бєб б Пв б б б Пвьб б Z fd б б dбнб б [Пвыб б б Z Пвьб б Z

2 ,dбнб б бєб Пв \Z dбнб бнб \бєб бєб б бєб \ Пв б б,dбнб [Пвыб б Z gz б Пв б \ б Пв Zzg,kбЄб б Z Пв б б,dбнб yб вў б б вў б бєб б dбєб }бєб dбєб xбнб gбнб б б бєб бєб б Пв gz б fбнб [Пвыб б Z gz Пйбб, б Пвыб б Z [flб б б dбнб б б б Пв бєб б afiб б z \Zfбнб б в,\бєб б Пв бнб б б Пйбб бєб б б, б fбнб }gzfiб Пв xбнб fiб б б б Пв Пвьб Z gz jz б Пв бєб f z dбнб dzg xбєб /бє Пв Zбн\Пв бє Пв б gz,jz ZzПвы Пв Пв }dhzfi }бєdfzбє\d Пйм Пв бнб б б Пвыб б Z Пв б fiб вўпв : б б Z б Пвыб б б Пв d xdfz dбнб бнб бєб fб \б z б '\ [Пвыб б Z б б dбєб ПвЁZ бєб б б б бєб б б Пй Zz [flб б \fбнб в Пв б Zбнб yб xбнб вєfiб [flб ygбєб zz бєб ygfбєб б fiб gz N /Пв Z /dбнвў Zf jz Пвыб Z yzf,бє pбн Пвыб Z ПвЁ ПвьZ \бє' ПймПв z ПвьZ \бєz jz б вєбєб б Пв (Laffitte) 1848 ПвьПв zh Пв б 1848 ПвьПв zh бє fбн gz Пв б Пв Пйн vzfiб Пв fzб б бєб б б Пв бєб вє б Пв Пв zh [Пвыб б Z gz б xбнб Z gza :Пв б Пвьб Пв dfiб б Пв б Zfiб Пв }fzdfiб ` }бнб б Zб gzfiб Пв Zf *xбєб fzz tzd Пвьб Z /dбнб ydfiб jбєб Zf [Пвыб б Z gzf Пв б Пв б Z xzfzб б бєб Пв б d fd Пв б бнб б fiб вєd Пв б бнб б Louis-Philippe **Пв б Пв Пв б Пв бнб yfzd fd б dбнб б Zfiб }gzzhfбнб xбєб бєб,пвьб yzf Пвьб Пв Пвыб,ifбнб Пвьб Пв Пвыб,xZfZб б бєб /x gz б бнб Пв Zfiб б б dfiб б Пв б '\ xzfzб Пв g gz б вўб б бєб Пйбб б вє xбєб б бєб б z б б vбєб б e z Пвьб б xdбєб б /dбнб вўпв yб Zбнб Pinanzarislokratie Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z б б Пвыб xбєб бєб yб dfiб б Пв б \б d Пвьб Пв ПвЁ fd Zf Пвьб Пв Zбнб,dбнб ydg б Пв б Пв б Пймб б fz fiб Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z б бнб бнб бєб \Пвыб бєб }бєб yfiб ПвЁ бєб б \fiб бєб б бєб б fzgz gz Zf б \zd б бєб z Пйбб Пв б вў Zf б Пв f xбнб Пв gбнб Z gz б вўб, б Пв Z б Пв б \ }gzzhfбнб /dfiб б Пв fiб, б \ }gzzhfбнб Пв б бєб б /Пв б Zd fбнб Пв б Пв Z б flб Пв Пвьб Пв ПвЁ fd б,dzб Пв Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z fiб \вўпв б fiб,пв б fiб вєпв }бєб Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z gбєб б б Пймб fiб \вўпв б б *** 39,34,32 }бєб `бєб Пв Пвьб Пв бнб [бнб fiб vбєб б fiб fбєб Пймб б fiб Zf jz б Пйбб Z fzd б бєб fбєб (Grandein) xб Zfiб /dfiб б Пв gzfiб fiб б бєб б,пв б б бєб б вєбєб б Пв fiб б б \ Пвьб fiб б вў G Z gбнб б б Пй б б ПвЁ fd z xбєб бнб Пй б б ПвЁ fd б Пвьб Пв zf I

3 zflб Пв б бєб б Пвьб fiб Пв б б fiб xбєб бнб б ПвЁ fd vбєб,dбнб б Пв Zzhfбнб oбєб ПвЁfZ }бнб вє б б бєб fiб бєб б бєб б б LПл on Faucher б бнб xбнб /dбнб yб ****Giuzot fzd fiб ZzZ fd,dбнб ydg б ` б fiб `, б Пвыб б Z б } zflб Пв б Пвьб \бнб Пв }Zfiб jfiб Пв б Пв zd x бє z }gбє \ Пв z бє yzf gz б вє Пв б Пв Пв б Пв бнб flб Zfiб fiб вєd z Bordeaux бєпв \f gz xбєвў\d xбєб б d Пймб б zdfбнб fiб ` wбєб Bastiat бєб Пв \бєб /Пв б Zб Z yzfiб б бєб /dfiб Пв Пв бє \Пв Пв, Zfi fd [Zfi Пв бн Пвьб Пв Пв z б бнб }gzzhfбнб }бєб б б б Пв Пйбб бєб ' gz _fбєб Пвыб бєб бєб z б Пв f Пвьб Пв бєб б xбєб Пв fd yfiб ПйнбЄб z /dбнб yбєб бнб Пй б б :б \Zd }бєб ydfiб бєб \бєб б xбєб бнб вє б z z /xбєвўzfiв бє б hбнб бнб Пв б Z xбєб б бєб Пв, б бєб Пй fбєб aпвы бє wпвы fd,yfiпв z YбЄZ, Пв }Пвыz,xZ Пв вўzd бнfigб б б б б б б б б б б б б б б б б /1848 бє 1830 gz Zfi yбєdбє xбє fzz tzd,пв Пв Пв Пв бн * xбєпв ** yzбнб }fбнб `Пв [flб Пв б б б }fiб f б 1832 Пвьб б Пв zh б вў z б ПвЁ fd б fбєб wбєб Пв *** /б dfiб ygfбєб Пв б Пв Пв \б бєб б б Пв бнб б б б Пв }fiб б Пв в Пв Пв б б бєб б ПвЁ бєб б xzfiб б fбєб б б б б б Пвыб б б Z б б б }бєб б Пвьб б Пв ПвЁZ б dбнб бєб fбєб \zfiб }Z ydбнб \Zfiб бєб в Пвьб Пв zz gz б б 1834 Пвьб Пв zh fd xбнб Пв xzfiб fбєб wбєб Пв Zf f Пй б Z б б x fd б Пвыб б Z xzfiб fбєб б gбєб б 1839 б 17 fd б fбєб wбєб Пв /б [бнб fiб wбєб ПвЁZ б \Пв бєб Пв бнб yzбнб }fбнб `Пв }бєб Пвьб Пв ПвЁZ gz б б }fiб f Пв б ' wбєб Пв Пвьб Z /б dfiб б Пв }gбєб /dбн yd Zfi tfz, fбє xбєf z б Пвы z Пв fi бє 1840 gz (xбє fzz xzбє Пв fzfiб ) Пв б Пв бєб fzz z fzб Пв \бєб Пв, б бнб б fбєб **** /Пй бє Пв Пв ZfiZ бє бєпв z Zfi fбє Zd figz 1844 бнfig xбєбєб б б б б б б б б б б б б б б б б /dбн \Zz uffl }gzzhfбн jz Пй бє \Пвыб вў Пв vzz xбєпв gz Пв Пв zh Пв fd б Zfiб }dбєб \Пвыб б вў gz }fiб б бєб xбєб бєб б Пв вўfiб б ufflб б }gzzhfбнб б б б jz б б вє\zz z vdбєб dбєб ПвЁZ xzб,xdfiб Пй б }б Пв бнб б бєб б бєб Zf Пв б zd }fzdz fбнб б Z /dбнб б yб б z Пв б f ' xz Пй z /dбнб Пвьб б Пв fiб Пв Пв б zd Пйбб d z _fiб xбєб Пв vdбєб б dбнб б Пв б Пв б dбнб б dбнб ydfz dfzz б б б бєб б б б б б xzб б б б, б б \zd }бєб б jбєб б б б Z xzб б,бєб `бєб Пв бєб б z fd fiб в б б ПвЁ xzб z,б dбнб б бєб б \Пв yбєб fd vdбєб dбєб ПвЁZ,dбнб ydбєб ` ufflб }gzzhfбнб jzd fiб \бєб Пв бєб fбєб gz yб Пв б вўб?dбн Пвьб Пв бнвє dбн

4 б Пв бнб б dбнб }gzzhfбнб gz б бнб Пв Zfiб б Пв б \ б Пв б fd Пв б zd }бєб }fбєб б б Пй б Z Z [бєб Z Пв б fd б dбнб fiб z б Zfiб Пв Пв б бнб б z dfiб б Пв б z xбнб бєб Пвьб Пв ПвЁ fi z dбн fi fбєб vбє fi /dбнб б zfiб б Zflб Z Пй б Z Пймб Пв вўfiб z бєб }gбєб б \ Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z }Zfiб б б Пймб fiб fiб z,б б Пймб fiб б fбєб б vбєб б бєб fбєб ` б \Zd yбєб вє б вє\б fz yбєб вєfiб Пймб fiб Пй в б Zf Пв б zd бєб dбнб }б б Пв б fiб бєб б Пв Zfiб Пвьб fiб б бєб бєб Пв б ' dбнб fбнб ПвЁ Пв б zd /б б Пв fiб бнб gz,б вўпв б бєб fiб б Zf б Z б бєб dбнб }б б Пв б fiб б б б fiб fiб /ddfiб qfiб xzfzб вєбєб б fбнб }бєб б z dg б Пв бнб,dбнб б \Zб Z fбєб б б \zd Пймб fiб rzfzz fd Zf б бєб /б dбнб dfzz jgбнб f б б ПвЁ Пв б fiб Z z Пв б бнб б б б б б Пв бєб б z dg,б бєб z xzfzб вєбєб б б б б \zd fzfiб б Z fiб б oпвыб б Z xбєб б б Z z б б \zd lzfiб б \бєб б б б б б z Пйнбнб Z fd fi\ fiпв z бє`бє бєбєбн бєб,dzб Пв Пв б fiб fбєб fd z б ПвЁ fd xбєб вўzfбєб Пв \d б Пв б вє\б fz Пй fzfiб jz б ПвЁПв \ б }fiб Z,б fz dбнб бнб б \zd б fiб rzfzz bfiб /dбн xпвы xzgбє fбєпв }Z бєz \zfi fi ZflZ z fi\б бн xzfzd бєfiб gz }fiб Пв Пв б Пв Пв б Пв бнб Пв б бнб б fiб Пв Z }бєб `бєб fd б \zd б fiб \fiб Пв _fбєб б б бнб вє б б Z б Пв бнб Пй fiб б б,б Пв f xбнб бєб xбєб g fd б \zd б fiб \ fiб Пв _fбєб б fiб Zfiб zd gz б б Пв б, бн\ fбн Zfi \ZfdбЄ oбнб Пв ПвЁ б б Пв бєб fd б ` z б Zfiб xбнб Пв Пв 400 fzб б Пв Пв б zd fd б б \вє б dбнб fiб : б Пв б Z,б Пв fiб Пв vбєб fd б Zfiб xбнб Пв Пв 750 fzб б Пв \fб б бєб Пвьб Z fiб yzпвыб /dбнб }gzzhfбнб б бєб xбнб Пв Zfiб б Пй Пв Пв б fiб вєd б z iпвыб \Z z YбЄб вўfz б, б ZdбЄб Пв \Пвыб бєб б,пв б вўвєпв }fбєб Пв б zd yбєб вє\d Пйбб б вў б fiб б Z fd Пв б zd ydбєб Z rбнб \ZgбЄб Пв \Z,dZб Пв xzб Пв бєб `fzdfiб Пвыб ozбнб Z Пв б бнб б z б ПвЁ xбєб Пв б Zf /б вўпв fzfiб б б б б Пв flб б Пйбб б б вў б б \zd fбнб б Z fd,jz Пй б б б ZdZ fzz _бнб xбєб б б б бєб б Пв gz б б fiб б бєб б \ZfZdZ gz б б fiб б xбєб б Пв б б Zf \fбнб б в flб б Пв gz flб Пв xбєб Пв, б \zd lzfiб z qfбєб в gz б xбєб Пв б Пв бєб Пймб б /Пв б бєб Пв Пв dfiб Пв ПйбПв Пв ' Пв zd jzd Zf Пй б Z fбєб Пвьб Пв ПвЁ /Пв б fiб вєпв yfiб ` Пвьб yzf \бєб Пв Пвпб fiб бєб б Zf б бєб бєб \Z /dzб Пв kбєб в \Z ifбнб Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z б Zf Пвьб fiб Пв \Zfiб Пв z Пймб бєб бєб Пв б fiб Z YбЄб Z Пймб Пв :б Пвыб fiб xбєб б бєб Пв б ПвЁ fd fбєб б б б fzбєб Пв xбєdбн б бєпв Пвп,dбн Пвь yzf \бєпв Пвп xzfzбє` zflб YZfgz gz б вўб eбн Пв б бє Пй бє wfбнf Пвьfi\б бн /б \бєб Пв Пв б zd _fiб б,fzб xбнб бєб б flб Пв

5 lfiб \ *Rothschild б Пв zf /Пв б wfбнб f Пвыб /dбнб wбнб б ' Пв б б б xzfzб б бєб zf Пв Zd lzfi f d ПйбПв б Zf } fd Пйб' бє z б Zбнб \Пв Пв Пв б zd б dбнб /ddfi \Zdfi бє бєпвё gz jz ZflZ,dбнб б Zfiб Пй б \zfiб fбєб Пв \Z б бєб ` Пв б fiб flб }fiб вєd flб Пв б Пв Пв zh Пв б z yб d }Zf z Пвьб Пв ПвЁ xбєб б бєб Пв,YZfgz xбєб Пв jdбнб б б \fiб **R. fiб бєб б z dбнб Пв б fiб Пвьб Z Пйбб fiб б Пв б Пв Пв б Пв бнб /Пв б вўвєпв б Пв б xбєб вўбєб вє\ z б Zfiб Пв \вў,}gfzбєб вў, б бєб, б бєб fgбєб,dбнб б \вў Пв б Пв б б fiб Macaire jzб z \Z yfiбєб \Пв ПвьZ Пв ' Пй Пв Пв Zd \бєпв \ }gzzhfбнб б бєб /ddfi бнfigб б б б б б б б б б б б б б б б б }Z ydбєб Z rбнб б бєб Пв eбнб б бєб Пв б Пв Пв б Пв бнб Пв б yfzd fd, б fбєб fzб б б бєб б б б Пв zf * yfбєz бєпвё Z fd z Пв Z wfi xzfi бє ПйбПв }бнzfi бє вўбєпв xбєfiб ` ** /dбн /Пв Z Пй бє Пв Пв ZfiZ бнfig xбєбєб б б б б б б б б б б б б б б б б /dбнб б Пв Пв zh }бєб gzf fd Пв б Пвьб Z fбєб б бєб ПвЁ z Пв б Пв б бнб б,xбєб вєzf Пв б бнб б gz,пв б Zd б fd Zf Пв б zd }fzdz fбнб Z,dбнб Пвьб Пв Zбнб б Zz Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z б бєб ПвЁ gz fiб б Zfiб бєб z б бєб z б fiб gz z б ydбєб \Z Пв б Zбнб \Пв б Пв f Пйбб б вў\ }Zбнб б Пв }gzz \zfi kfi xбєпв,}gбє d xбєпв,yбєвў' xбєб Пв,dбнб б б бнб Пв fбєб б Z \fi fбєfd gz Пв ' fi fd fiпв \zfi vzбєб б fiб gz б б б Пв бнб yzf gz б wбєб ПвЁ \Пвыб бєб Пв б Пв Zzhfбнб Пймб бєб б fd,б вўпв fzfiб б Пй Пв Пв Zd * BorgnПвьб fбнб б бєб бєб в ' fi Пв Zzhfбн ПвьПв Zбн бє \ dfi gzfi }fiв z z бєб бєб, б \б Пв Пй fбєб Пв gz б бєб \zfiб x fd б б Пвыб бєб Пв,б fiб Пв fzfiб dбєб fd б \Zбнб \Пв б Пвыб бєб Пв,б Пв Пв Zfiб вєпв б Zf \бнб ` б \б x fd б б Пвыб бєб Пв,Пв б ПвЁПв Zf dбнб YбЄб fz z jбє yбн' fd Пй бє Пв б Пв Zfiб Z /Пв б б Пв б Пв б ` xбнб,пвьб ПвЁ,vбнб x fd б Пймб бєб Пйбб fiб Пвьб б бнб }бєб fбєб \zfiб dб ПвЁ б бнб flб б }fiб вєd flб Пв б бєб 'fiб oбнб fd б /Пв Пв Пв Zzhfбн wdfiб dбєб fiб z EYбЄб вўfz :Пв б Zб Пв fiб dбєб fiб б Zfiб б Пв Zzhfбнб б fiб Пв xбнб б Пв Zfiб z б бєб Пв Z fiб б б Пв бєб вє 1847 vбєб fd /бєб `вўб d fiб ufiб,ufflб }бєб dgd fiб ufiб б

6 б б ydfzб б бєб Пв б Пй б Пв бєб ydfiб xбєб Пв б Пв Zzhfбнб Пймб бєб }бєб б ' Пвьб fiб fd,пвьб Пв бєб ПвЁПй fzd z Пвьб Пв бєб Пй fzd fd,бєб б бєб б вўбєб fd gzf fiб Пвьб б бнб }бєб fбєб \zfiб б бєб fбєб б б \ }gzzhfбнб,dfiб б Пв }gбєб Пвьб Пв бнб Пв fiб g бєб xzб g fd, б Пв б б бєб ' б бєб \бєб бєб Z,б fzd б 'fiб }gzzhfбнб ydfiб б Пвыб Z б Zбнб,б d fiб fd Zf Пв zf Пв б A :Пв б fiб fiб fd Zf б fбєб бєб б бєб wбнб ПвЁ gz Пй б Пв z б xбєб Пв б Пв ze бє Пв бє б бєб wбнб ПвЁ Efiб вєd z fiб вєd Zfzd Пвьб Z Пвьб Пв Пвыб xzdбнб `A /dfiб Пв wбнб ' z Zбнf Zf Пй бє Пв Пв ZfiZ бє б бнб б /}б Z б, б /б б Пв Пв б dбнб б fбєб б \Z? б б fбєб б \Z /gбє ifбн xzdбн` ПймZfi rfiпв fбє dбн ПвьПв /Пв Z }fd 4,}fd 3 f vflб dбн y fdfiб }бнб Zfiб Пй б fzfiб fiб \бєб Пв gz б \fiб б fd б Zfiб б fбєб Пв б бєб Пв \fбєб jz б б б fiб Z б бєб Zfiб rбєб 'Z бєб fzfiб Пвьб Z Пйбб Пв d Пвьб Пв Пв ` Пв б fd z kбнб в б б dбєб 'ZA }бєб `вє fd zflб Пв б ПйнбЄб Пв б fiб бєб dбнб xбєб \` Пйбб бєб }бєб vzfiб Пв }gzfiб Пв /б б \б Пв вєzfiб б Пв gz б Пв,iб б dбєб 'Z fбєб fd б бнб z dfi Пв бнб Zf Zfi Пв Zzhfбн xбнпв gбнz YбЄб Z }fiб fg б Пвьб Z fd б Пв Пв бнб fiб бнб wdfiб dбнб Пв }бєб ydбнб fiб б б fiб \б Z tбнб б б б xбнб б бнб б fiб б бєб б wdfiб б Пвьб б Пв бнб б wбєб б Пв ***/dfi yg бн gz xбє fd Zf Пвыб Z fбнfi \бєбєz z \ZfiбЄ z Пв вў }dбєб в \Z dzб zf zd Пв б б \ZfбЄб z б б fiб wбєб ПвЁZfiб б бнб Пв б \бєб fбєб fбєб ПвЁZ /Пв f xбєпв fi бє` fd Zf б бнб Пв б бєб '\Z 1846 z 1845 vбєб fd vбнб в ' }б z б Пв g б Пв Пв б бн бєzfz Пв б бє Zfi fd 1847 vбє fd бє Пв Пв Пв б fiб /б dfiб б fiб wdfiб wdfiб ygfбєб Пйбб бєб б fd Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z Пймб бєб fiб вўпв }бєб `Пв Zfiб бнб /б Пвьб Пв бнб }бєб `fiб Пв fd /Пв fi fzfi Пв zz _бє\'бє fiбєб бнfigб б б б б б б б б б б б б б б б б / fбє wбє }бєfбє z бє бє }Zfi Zбн * б Пв Пв бнб yб бєб б б }dбєб в \Z fiб в gz z б б Пв бнб бєб Пв б бєб Z 7 gz б kбнб в б б dбєб 'Z ** б б fiб б \ \Zfiб б Пв Пв fiб б Zfiб fd Пв б zбєб б fiб бєб б 1843 fd б dбєб 'Z Пвьб Z Пйбб Пв б вў,dбнб yб Пйбб Пв б вў 1847 fiб Zбнб 23 fd /dбнб Пв б Пв Zfiб Z z бєб Пв \ZgбЄб Пв \Z б fiб бєб б z б Пв Пв бнб fd б Пв Zzhfбнб fd izfiб z б fiб Z б бєб б gz zflб б Пв /dfбнб б Пв б б б б б Пв Пв бнб б vzfб б Пв б б zd Пйбб б бєб б б fd б б dбєб б 'Z /dfiб Пв бєпв \вў dбє'z Пв

7 б 1846 fiб Zбнб 11 fd izfiб z б Пв zf Пв б б Zбнб бєб б fiб Z б Пв бнб бєб Zfiб qfiб в *** б бнб Zh 12 fd бнб fiб бєб б fd wбєб б Пв 1847 fiб б Zбнб б 28 бєб б 4 б б Пв Пв бнб б kбнб б в б б б dбєб б 'ZA ^бє fd вєz Пв ZddбЄ) бє Пй бє Пв бн бнfiбє ygzf 9 Пвь\ [бнб \ б бнб Zh fiб fd z 1848 б fбєб fd б б Пв бєб fd,б б wzб Z *Buzanosis /(1895 бнfig xбєбєб б б б б б б б б б б б б б б б б б Zgбнб fd б fбнб xбєб вє fiб /dfiб б Пв kпвыб бєб `бєб dzd б gz,zf fiб Пв yfiб fiб бєб xzfzdfiб Пвыб I, б \ ydzбнб бєб }fбєб ПвЁ xzfiб ' б,б [Пвыб б Z fбєб ПвЁZ б fiб б бнб б }dбєб в \Z ufflб dzб zf Пвьб Пв zd бєб 1845 flб Пв Пв бєб fd Zf jfбнб ` б xzfiб ' Пвьб Z /dбнб xбєб \ вєz fd б бнб Пв б \ 1846 vбєб б fd z dбнб ydбнб Пв wпвыб Z Пвьб yzf mбнб wбєб ` xzgбєб б \ б вє\б fz fd Пв бє,dбн yб б бнб \ Пй \бнб, б tfiб Пв бнб б б Пв Пв в б Пв gz yб б Пйбб Пв Пйнб z Пв б бєб б б вў xб fбєб zfzбнб xбєб zfiб yб Пв б вє\б fz Пв б 1847 vбєб flб Пв Пв бєб б \ б б fd Zf бєб б бєб fбєб Пйбб Пв z бєб `бєб \fiб ` fd Zf бєб `б бєб б вє\б fz /Пв вў vбє Пв вєz gбєб б fбнб [Пвыб б Z б dбнб б \fiб вє xбєб бєб yfбєб fd xzfiб ' Пвьб Z б бєб \ \Zfiб Пв Пвпб gбнб Пв Пв ZfiZ gбє б,}dбєв \Z xzfi' Пв Z Пв бє z \fбєпвё fбєб }fzg /б \бєпв Пв Zzhfбн xбнпв gбнz Zfi wбєпв fd /dfi fiбє ПйбПв ' б Пв gz б Пв Zf Пй бєб wfбнб f Пвьб Z gz xбнб Пв gбнб Z б в,пв б Zб Z yzfiб \бєб бєб б \Z wfбнб f fiб бєб б б fiб z rfg fiб fd \ xzfi' /dбн ПвьПв ПвЁ fd Пв fiz xdfz Пв d z ifбнб Пв б бнб б б бнб вєfiб Zf ufflб flб fбєб ПвЁ z xzfzd б бєб fбєб gz б Пв б б dбнб flб Пв kбєб б ПвЁПв \ Пвьб Z }ZfZd б fбєб Пй Zd fzgбє,dбн fбє fzgбє fd бє fdбє fiвєd dбнбн б Пв Zfiб Пв б ' б б вє\б fz б бнб xбєб Пв б бєб f б б dfz dбнб б бнб Zf б Пв Пв в \Пвыб Пв б вў бєб ` /б бєб вўб z б fбєб }gzzhfбнб gz б б Пвьб Z fd б вє\б fz /б dfiб xбєб zfiб ydfiб z xzfzd xбєб d ПвьПв ПвЁ z zflпв бнб вє б б Пв Zб Пв б Пв /dбнб Пв б ` Пвьб бєб б fбнб fd jz б Пвыб б Z Пв б fiб fiб вєd б б Z gz б Пв б Пв Пв б Пв бнб б бнб вє,б dfiб df Zf \бєб Пвыб Z б mбнб fiб \ZdбЄб ` вўпв fz бнвє,пв fi Пв бє Пв бєfi **Barrot zfбє [бєв \Z Пв Пв в dбнб yб fiб d fбнпвё Пв Пв zh Пв бнвє yfiпйнбє z dfi aпвыб б Пй б dfбєб xб бєб бнб Пв бєб Пв б / Пв бн Пв бнб Пв Zf бє Пй fzfiб jz Пйбб б вў fd,dбнб б \fiб б бєб б fбнб }бєб fiб вє fiб б Пв б бнб Пв б бнб б

8 Пвьб Z /б вўпв б б Пв б бєб б ` xбєб б Пв }gzfiб б Пв б б б б Zflб б Z,dfiб б б Пв б б б Zf б б \б [Zflб б Z Пй fi\вў бєб,dбн \б \бєб jgбє fl }fiвєd flпв Пв б бнб вє Пв б z _бє Пв бнб Пв fiz /dбн dбє fd fiвєб бє xбєвўбє бєz dбн ydfiб xбнб б fiб Zf б Пв Пв zh Flocon Пвьб бнб z ***Ledru Rollin Пвьб zf zfб /dбнб }gzzhfбнб xбєб б бєб Пв Пв б d fd yб бєб Пв бнб Пв бєб A yб fiб }бєб `d /б dfiб б Пв б б бєб Пв Zf }gzzhfбнб ydfiб Dupont d lбнeure fбнб zd xбнб zd z Cremieux бнб Пв fiб z б }fбнб `Пв }gzzhfбнб /dбн Пв xбнпв gбнz y бєпв бнfigб б б б б б б б б б б б б б б б б б бнб Zh fd Zf Пвьб fiб б \' б }бєб fбєб Z qzfiб Z \бєб d Пвьб Пв бєб z б fiб xzfiб fбєб б Zgбнб fd * gz Пвьб б /б б б \zd }бєб б zfiб б Пв бєб б wdfiб б dfбнб б z dg б б бнб б б б Пвьб б Z /б б dfiб б \fбєб б 1847 /dfi wбнб ' }fбєвєпв }dбєg dz z wzz xбєпв fбн vzfiб Пв xбнб Пв gбнб Z fiб f б Пв Пв zh Пв б xбєб g fd }бнб Zfiб б б Пв Zzhfбнб б fzб б Пв \бєб б Пв zfбєб б xбнб б dz ** yбєzdfz zz xбєб Пв \вў /dбнб б Zfiб fiб gz Пв б б 1849 fiб \Z бєб 1848 fiб бєб d gz z б Пв б /dбн Пв Пвыб Z z Zzhfбнб ydfiб }бєб `Zfiб бнб d xzfiб f gz б б zz fzб Пв \бєб Пв z б бнб б бєб gzf Пвьб zf zfб *** z Пв б бнб Пв б бнб б б Zd fiб gz 1848 vбєб fd fa Пймб бєб gzf б fiб fiб ' Пв б Пв бнб vбєб fd z dбнб yб бєб Пв xбєб бнб z б б б ПвЁ fd zz /б б Пв Zfiб Z xбнб Пв Пв Пв бнб Пвьб Пв Пв /dбнпв \fiбє` xбє\ вєбє 1849,б вўпв fiб вў\ \ б fбєб fd 1851 бєб б 1830 vбєб б gz б б }бнб б Zfiб б б б бєб б gzf,vбєб б бнб б Пв бєб б **** б 40 }бєб `бєб fd xбєб Z /б dбнб yб б Пв б бєб gzf Пвьб Z dfiб I zf б бєб Пв б Пв Zzhfбнб xбєб }fбнб `Пв /dfiб Пв Пв б \ }gzzhfбн **Albert fiб z *Louis Blanc бнfig xбєбєб б б б б б б б б б б б б б б б б xпвыб б Пв бнб :Пв б Zd yб бєб Пв zd б б fiб fбєб б б Пвьб Пв fбєб Пйн Пв б бнб /б Пв б бнб Пв б бнб б бнб Пв б бєб б ***Lamartin Пвьб Пв fбєб Пйн :dбн fбн [Пвыб Z dбн I ПвьZ,dбнб kбєб б б б Пймб, б Zz б бєб Пймб fiб вєd z Пй бєб Пв }бнб \' Пймб Пв бєб, б dбнб б Zfiб бєб б Пв бєб, б fzб б бнб б Пв бєб tfiб \вў wбєб Пв fiб в gz б б fбнб [Пвыб б Z }бнб вє б б б бєб Пв б \бєб fd flб Пв xzfiб fбєб,dбнб Пй Пв /jz Пй бєб бнб \ZfбЄб /Пв fiвєпв }gzzhfбн jбєб fiв gz z Пв Пв бн б б Zfiб fiб jz б бєб Пв Пв б flб fiб Пйбб Пв б б fбєб fiб Z Пв б бнб Пв б б бнб б dбнб z gzfiб Z Пвьб Пв zz /б dбнб б б fбєб fiб [Пвыб б Z [бнб fiб \бєб в '

9 б Zfiб б Пв б fiб б fбєб qfiб gz б Zбнб Zfiб б Пв бнб бєб б бєб Пв б бнб б dбнб Пвьб Z бєfiвє xбє gf ПвьПв fбєпйн /dgбє бєf ПвьПв вєпв ` eбн ПвьZ Пв gz Zf dбнб,fбєб Пв бнб z Пв Z Zfi wdfi Пв fiz бєб ` б Пвьб Z, б б Z xzбнб,}fбнб `Пв wпвыб Z б Zf ydбнб б в б Zf jz }gzfiб Пв б бєб б fбєб }бєб fбєб \fiб z б Zf б ПвЁПв \ fiб в \ б бєб б в :б б Пв б в oбнб б ygбєб Z бєб ` бєб fбєб \zfiб б }gzzhfбнб /б fiб б,б бєб Пв /ygfбє бє бєб fzgz ПймПв lбн fd,dбн yб вў wпвыб Z gбнб }fбнб `Пв б fбнб 25 gzf fiб ` бєб Пймб Пв б }Пвыб z z xzfzб б бєб,бєб `Zfiб h xбєб Пв,Пв б бнб Пв б бнб б б Пв Zzhfбнб fiб бєб xбєб Пв 1830 бє fzвє бє dбн Пв в fбє Z xzfifбє бєz /dбн y б Пв бнб Пв бєб A б Zf }fбнб `Пв z ydfiб gбєб бнб gz Zf ygfбєб б dбнб fiб бєб бєб ` /dzfiб yпвыб xбєб fiб :б }fzdfiб ` б Zzf wбєб Пв Пвьб Z бєб ****Raspail }бєб б Zf /б бєб Пв Пйбб б Пв Пв ' yflб б Пв fiб б }zfiб б Пв wпвыб Z Zf }fбнб `Пв б dбнб вўпв ydzd xбєб fiб Пв б бнб Пв б бнб б б б fбєб }бєб fбєб \zfiб wбєб gбєб Пвьб fzflб Пв б Пв бєб }бєб б Zf ddfiб вє Пй б Пв fiб вєd Пв б бєб zd бєб xбєб fiб Пвьб Z fiб Z /б бєб Пв yвў [zf z Пв б f gбнб бєб fiб вє б dбнб yб вў dfiб gбнб Пвьб Пв бнб \б dбєб Z /Пв б вў б Zбнб ПйббЄб fd dбн Пв zfiпв бє` Пй б dfбєб z б dбнб yб вў aпвыб б gбнб xzfiб fбєб,dбнб \ZfбЄ z бєzбнб \zd \бєв Пвы, б Пв Zfiб Пвьб Пв Пв б ' /dбнб ydzd fzfiб Пв б Zбнб \Пв xбєб yб Пв fiб fiб gбнб б \бєб zd Пв б ` /б б б бєб yfбєб б Пв б бнб Пв б бнб б б бнб б xzб z б б б б fбєб (Пв б ПвЁ бєб yflб ПвЁ) yбнб б fiб }бєб yhzz б fбєб fzбнб d z fd fiб б dбнб :Пв E}fZdZfi,}fiZfi,}dZg E Zfi }fбн`пв б qzб Z z б бєб б fiб бєб б \, б бнб Пв \бєб бєб б \Z }бєб fiб б }fбнб `Пв wпвыб Z бєб /dfi бн' dfiб Пв Пв б fбн [Пвыб Z fd }gzzhfбн }Z Zfiв бнfigб б б б б б б б б б б б б б б б б Пв бнб бн 1848 vбє fd,bfбн z бн бєgzf z Zzhfбн ydfi Пв б Пв бєб Пв бнб xпвыб б Пв бнб * /dбн }gzzhfбн бє }fбєб Пв z \бєб б б \ xпвыб б бнб /б ufiб flб бнб xбнб Пв Пв Пв б Пв Пв f z Пв б бнб Пв б yfzd fd /dfi \fiбє` xбє\ вєбє 1848 \zz fd }z б б б Пвыб б б б б xбєб б gбєб б бнб б z Пв б б Пв бєб б Пв бнб б }бнб б Zfiб б fiб б fбєб б Пвьб б Пв fбєб б ** /Пв бн Пв бнб бн z Пв Пв zh }fбнб `Пв xzfiб f gz б б 40 }бєб `бєб fd }бнб Zfiб fzб Пв \бєб Пв z bfбнб,fiб бєб,пвьб Пв fбєб Пйн ***

10 xбнб Пв Пв Пв бнб z Пв б бнб Пв б бнб б б Zz б Пв Пв f z б fбєб fiб gz 1848 vбєб fd /fz б бєб Пв xбєб / Пв ZfiZ }бєб fбєб \zfiб б Пв б Пв бєб Пв бнб yzбнб б }fбнб `Пв z б бнб б бєб gzf,xzd б Пв,}бЄб б Zf **** Пй ПвЁ y бєпв 1848 fd /Пв б Zd Пв б fiб 1848 z 1830 [Пвыб б Z fd z dбнб б dflб б Пвыб б Z / wбнб ' xzg vбє 1849 fd z dfi xбєбн бнfig xбєбєб б б б б б б б б б б б б б б б б xбє`бє б Zfiб б бєб \бєб б б Пв б Z,}gZzhfбнб gz }dzб }бєб `бнб Пв Zfiб }бєб ПвЁ N Пймб z бєб Пвьб б бєб,бєб б б б \вў fбнб ПвЁ,б dбнб yб [бєб fiб б бєб Пв \fб Пймб Пв б б zfiб вў Пв б бєб yzfiб Пв /б }gбєб [Пвыб б Z б ' fd Пй в б z ydfiб tfiб Zf fiб бєб,dfiб Пв вєпв fzfiб б Пв Zzhfбнб Пймб бєб fiб Zfiб fd б Zfiб dбнб б б fб,пв б zd \fб [eбєб I dбнб Пв I \fб I Пвьб Z gz б \ б б fiб \ZgfбЄб gz б б flб Пв x бєб yzfiб Пв z Пв б вў б б бєб /dfi бн' dбн [eбє Пймб Пв б Пв б бнб Пв б бнб б б Пв бнб z Пв б бнб Пв б бнб б б }fбнб `Пв Пйбб Пв Пв ' бєб б бєб fбєб \zfiб Пймб Пв gz vбєб Пвьб Пв fd Пй z,dбєб ` б Пв wб Пйбб б \ [flб б б flб Пв fбнб, б Zfiб бєб fбєб \zfiб б /б Пв вў б б jdбнб б бєб б Пв б Пв б Zd б бнб б Пв Zzhfбнб Пймб бєб E Пв бєf ПвьZ dбн бнпв z dбн Пвыб Z Пв бєf }Zfi ygfбє xzпв dfz Пвьб бєб /б бєб Пв Пйбб бєб Zf }gzzhfбнб Пймб flб Пв б Пв gz Пйбб б \бєб Пв б fбнб }fбнб `Пв \fб Пймб Пв б vбнб d ygбєб Z б Пв \ \бєб б б Пв б Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z fбєб fd б б fiб б \Пв Пв Z б Пймб fz gz *бєб Пв б Пв Пв Пв \Пв вє б ufflб xzfzб Пв g Пв б fiб Z /б d б бєб Пв б dбнб ydбнб `Пв /б \бєб б Пв бєб f,dбнб ydfiб xбєб вўбнб б ' xzб б Пв Пв zh Пв б б б бєб б Пв }бєб б бєб gzf бєб Zб в Пв de ***Larochejaque б Zfiб zd \gбєб A б бєб gzf Пвь бє zfпйн б dбнб ydбнб `Пв,dбнб ydg б Пв б Пв б d xбнб Пв gбнб Z \бєб бєб б \Z xбнб бєб бєб /dбнб б \fiб Zf [Пвыб б Z qfiб xбєб б бєб Пв б ПвЁ Пймб fбнб 24 Пв б вў fd,б dzб Пв Пйбб Пв б вў Zf б Zfiб wdfiб Пв б fiб Z б xбєб бєб б d б, б Пв Z Пвьб Пв б бєб, б б бнб б Пв \б z _бє бнвєfi бє б fбнб }fбнб `Пв /б б [бнб в б Zfiб Пв б бнб fiб }fzzd б yfiб ПйнбЄб б dzd ygбєб Z }gzzhfбнб Пймб б,dбнб ydfiб xбєб ` Zf dбнб x Пв б вў fd б бєб fiб,dбнб б Пв Пв zh }бєб gzf fd xzfiб fбєб gfбєб dfzбєб \d /` Пв w jz ПйбПв Z Пйбб вў б Пв Zzhfбнб Пв б б fбнб бєб Пв /dбнб б fбнб }бєб gzf fd xzfiб fбєб ygfбєб dfzбєб \d flб Пв б fбнб бєб Пв б Пв Zzhfбнб }fбнб `Пв

11 wпвыб Z }fбнб `Пв }бєб dбєб ` gz mбєб ' б \ }бєб dбєб ` gz mбєб ' }fбнб `Пв xzбнб Zf dбнб dбнб fбнб ПвЁ б Пв Пв zh Пв б Пймб flб Пв Zf dбнб dбнб fбнб ПвЁ flб Пв б fбнб }fбнб `Пв,б бєб Пв /dfiб fбнб ПвЁ б Zz Пвьб Z xdzd б Zf }fбнб `Пв б fбєб }бєб fбєб \zfiб /б бєб Пв wпвыб Z Пв б бнб Пв б бнб б x б fiб б dfiб б \б d Zf б Пв б Marche б бєб Пв \Z б fбєб wбєб }fiб fбєб Пймб Пв }Zfiб,б бєб Пв Пвьб Пв Пвпб fбєб б fiб gz Zf xzfiб fбєб \бєб б Пв dfiб б Пв б бнб Zf dбнб бєб бнб z vбнб Пв б бнб Пв б бнб б б б gzf б ///yfiб Пв z yfiб Пв z dfz dбнб бнб fбєб wdfiб,пв б Z ydfiб dбєб gz Zf бєб fбєб \zfiб б б Пв fiб Пв fiб в Пвьб Пв z dfiб jбнб Zfiб Zf б бєб fzfiб }fzdfiб ` }бнб fбєб kбнб в б \fzgz dбєб ПвЁZ,fбЄб xбєб gбєб }бєб fбєб бєб fiб fбєб xбнпв Пв Пв Пйнбн }бє Пв вў gz z Пй Пв бєб Пв б бнб Пв б бнб б /б dfz }zf \бєб б б z dбнб ` Пйбб yzf Пвьб \бєб jz б Пв z б dбнб Пв Пвьб Пв Пв б Пв Пв Zd kбнб в б ПйбПв б вў fi z xпвы Пв бн Пв бєfi z qбє Z xбєб бєб Пв gz xбнб Пв Пв Пв Пвьб Z /dбнб б б \Пв g б б xбєб б бєб Пв б Пв fiб Пвьб б /б dfiб Пвьб Пв Пв jz \бєб б Пйбб б ' xzбнб б ufiб б flб б бнб б /б б \fб,пв б бнб Пв б бнб б б Пв Zzhfбнб б б z б б б б Пв Пв б бнб Пв б бнб б fiб б gz fiб fбєб б бєб б fzgz fбєб fd z,пв б fiб Пв б d fd Пй б Zf }fzdz fбнб Z wбєб g z б \zd б Zz б Пв б б бєб z ifбнб fбєб fd б бнб Пв \бєб б z \fбєб ПвЁ, б Пв бєб }бєб б dбнб б `\,fiб z xпвыб б Пв бнб jz б в Z }бєб wбєб бєб б б dfiб бєб б \Пв бєб Пв бнб Zf б fбєб }бєб fбєб \zfiб z б d \fбєб вў Zf б б б `,б б вў Zf dбнб бнб lfz /fi z xпвы Пв бн Пв zd }бнпв d \f qпвыfi / Zdfi vбнвў бнfigб б б б б б б б б б б б б б б б б б бнб бєб Пв б `ПвЁ xбєб б Пв Пв z xбнб fбнб xzб бєб Пв б fzб б fiб xбєб Пв б,бєб Пв б Пв Пв Пв \Пв вє * /Пв Z xzбє ПвьZ Пв Пвь\Zd ( Пв \Пв вє) /dбн бє Пв Пв Пв Пв \Пв вє xбєfz 40 }бє`бє fd }бнzfi vбє ` бєgzf, Zfi zd \gбє ** /dбн бє Пв Пв Пв Пв \Пв вє xzfif gz б,пвь бє zfпйн *** бнfig xбєбєб б б б б б б б б б б б б б б б б }бєб `бнб \ xбєб вўбєб fiб бєб б \бєб б Пв z б б \Zd Пв б б d fd }Z б б fiб б ПвЁ бнб б б б z б б dбнб б б б }бнб ПвЁ\,dбнб wfiб fiб ufбнб flб бнб б б Пв бєб вє fd /б б вў zfiб Zf б Пв Zzhfбнб Пймб бєб Пй б Z б ПвЁZf \бєб бнб б [fiб vбнб вў }fzdfiб `,dбнб б бєб Пв Пв }бєб вў Пйбб б вў Пвьб Пв вє I Пв б fiб вєпв fzfiб б Пв Zzhfбнб }fбнб `Пв Пймб Пв }бнб Zfiб б б б \z б fбєб }бєб fбєб \zfiб \бєб бєб /бє \Zd ufбнflбн wбнбн Пв dбнбн fl }fiвєd Пв dбнбн Пв Zбн\Пв Пв

12 fбєб fd бєб б б Пв бнб z б dg б fбнб [Пвыб б бєб Пв б d Пй б \ }gzzhfбнб бєб xzfiб fбєб Пв б fiб Z fбєб fd Пв б бнб Пв б бнб б fd б \ б вўб б б ' xбєб б бєб б }gzzhfбнб б Пв Zzhfбнб fiб бєб z N Iб fбєб xбєб gбєб бєб Z EfбЄб xбєб gбєб /б dfiб б Zf }fiб fбєб б Пв Zzhfбнб dбнz Zбн\Пв Пв Zzhfбн б бєб б z }gzzhfбнб б x xzб б }fбєб,пв б Z dflб gzf fбєб \бєб б,\fбєб ПвЁ, б Пв бєб }бєб б бєб б fzgz fiб вє EfбЄб kбнб в б б бєб \fzgz /б бєб б \Zd }fiб \zfiб Пймб бєб б fzgz б бєб ` fбєб fd?б \Пв fбєб б Пв Zzhfбнб }бєб б бєб \fzgz б бнб Пв xбнпв Пв Пв бє z iб }бєzgf ПймбЄб fzgz,flпвё б бєб \fzgz flб }flб Пв fiб вєd Пвьб Z?EfбЄб Zбн\ }gzzhfбн fбє fd dfiб Пв fбнв fбнб бєб Пв xzfiб fбєб /dбнб б Zбнб б ufiб flб бнб [Пвыб б Z б б Пв Zzhfбнб Пйбб fiб вєd fбєб fd б Zбнб \ б dfiб б Пв vбєб Пв flб Пв,б бєб б Пв бєб f б Zfiб }б Пв бнб \бєб бєб /б бєб fiб wбєб ПвЁZfiб б б Zfiб Пй б dzб ' fd Zf б Пв бєб fбєб \zfiб fzgбєб fd \fбєб ПвЁ Пвьб Z Пв б Пв бнб б mzfiб вў, б Zfiб б fбєб \fбєб ПвЁ б mzfiб вў бєб Z б xzб Zf \бєб бєб Пвьб Z Пв б Zбнб \Пв б бнб вє б Zfiб /б бєб Пв jz Пвьб Пв Zбнб z б бєб ` gбєб xбєб \ вєz б б бєб ` fzgбєб \fб fб б Пв б б вє, б Пв бєб zfz б Пвыб б Z б / вє H gz,пв вўвєпв б бєб Пвыб,Пв б Z yб flб fiб Пв \ x fd б бєб б Пвыб б Z б бєб б }Z б б, б б б Zf jz б Пвыб б Z Пв б Пв бєб Пйбб Пв бєб z z }бнб \' Пй Пв Пв б \ dбнб yбєб zdfz fd б бєб Пв gz б ПйбПв бє\ ПвьZ /ygfбє \бєfzfi }бє fi gпйн \бєzz z xбє Пв d бнfi :б бєб Пв Пв dfбнб fd б fбнб б ffiб б Пв б d б б /б Zfiб Пв бнб ПвЁ Zf zz б Пв б Z б б dбнб gбнб z Пв б Zб fzfiб }Z б fiб Пвьб Пв fd бєб Z б Zfiб fiб fбєб Пймб б /б flб Пв Пв dбнб б Пв бєб z /бєf wбєпвёzfi Zf dбн [Пвыб Z dбн fdбє ygбєб /Пв б Z б \ }gzzhfбнб Пйбб бєб б б mzfiб б вў Пйнбнб Z б \ }бєб fбєб \zfiб Пйбб бєб б dбн ydfi\ Пй Пв dбнбн \ }бєfбєб \zfiб б Пв б Z б \ }gzzhfбнб Пймб Пв б ' б б Пв YбЄб б fz Пй б [Пвыб б Z б б б Zf б Пвыб б Z б б \dбнб бнб /dfz б Пв Пв б б Zf }бєб fzflб Z gz }fбєб Пв Пвьб Пв Пв б Пй б Пв бєб z,dfz б Пв dбнб бнб ygбєб Zf xfб б Пв бнб Пйбб Пв бєб z z }бєб б вўf Zб \Z б Пв б Z б \ }gzzhfбнб Пймб Пвьб Z /б б Пв Пйбб Пв б вў Zf б Пвыб б Z x fi б б б Пв б Zf }Z б fiб z б вўб Пв xzfiб Пв Zf Пй Zdбнб Пймб бєб }dбєб /Пв Z fi xбєб Z Пв бєfбє\zfi [Пвыб Z, fi fбє ПймПв б gz fi \бє ПйббЄб Пвыб Z fiб в gz б Zfiб }gzzhfбнб z fiб \ бєб б Zfiб б бєб

13 Пв б Пв Zz Пвьб Z?dбнб Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z б Пв Пй Пв Пв б \ б fбнб [Пвыб б Z бєб Пй z /Пв б Z бєб zfz Пв бє \ }gzzhfбн /dfiб Пв Пв Пв бнб Zfiб fd б \ }gzzhfбнб б б б Пв Пв б бєб z /б бєб б Zf ydzd б Пв dбнб бєб Zf Пв б Пв б бєб б Zzf Пймб бнб Пв ПвЁ б б Пв б бнб б б Zбнб \Пв б бєб ` fzgбєб б б бєб б \Zd Zf б fб Пвьб Пв б Zбнб \Пв б Пв бєб б б б бєб б бєб yб Пв б б /б \Пв б бєб jz Пйбб бєб б }Zfiб Пй б }бєб gfiб Zfiб g /б бєб ydfz Пймб \бєб fiб Пв Пв б Пв z б б \Пв б б Пв бнб б б Пй б Zd }бєб fzgбєб fiб б \ б Zfiб fd б Пвыб б Z \бєб в ' fd б Zfiб }бєб fбєб \zfiб fiб Z zfiб Z gz /Пв б Z б }fбєб ПвЁ Пв б dzб ' б бєб бєб б Z Z }бнб Zfiб б вў` б Zf zz б Пв б Z }eбнб z б Zz \fб б бєб б fбєб gz fzd б \ flб Zfiб б б fd бєб fбєб \zfiб б б Zfiб б Пв б fd бєб Z,б б Пв б Пв fiб fd /dбнб вўпв б Zzhfбнб ydfiб z xбєб бєб б d gz б \fiб Z xбєб Пв fd,пв б Z yб ydfiб вў б б б fd z jz xfб б \бєб Пйбб бєб б Пйбб б вў б бєб fiб б бєб fiб б Пв ygfбєб б Zfiб,Пв Z fi yб б б б \ }gzzhfбнб б Пв б \ dflб gzf fiб fбєб ygfбєб б zz б Пв ZfZ Zf [Пвыб б Z Пй б }бнб \' Пв б Zбнб \Пв б вўпв Пв gz fiб \Пв б fбнб }бєб gzf fd yб б Пвьб Z xбєб бєб б d ygfбєб, б бєб fiб б fiб gz fбєб Пв \Z б fiб }бєб yбнб Пв б Пв ygfбєб Zfiб g,б d бєб xzfzd б бєб fбєб z xzfzб б бєб,ufflб fбєб ПвЁ б Пв Zzhfбнб ydfiб ygfбєб,пвьб f z бєб f б Пв fiб \\,Пй бєб Пв б Пв Zfiб Z б Пв б бнб б Пв wбєб Пв fd gбнб, б вє\б fz б Пв wпвыб б fd Пв Zб Z Пвьб Пв g fiб * б f б б fiб Пйбб бєб б fd Zf bfiб б fiб б fбєб }бєб fбєб \zfiб б б Z Zf dбнб б бєб бєб б Пв бнб б fбєб }бєб fбєб \zfiб б бнб вє б б б Пв xбєб вў б `z Пвьб fiб \` б б бєб xzбнб Zf /dбн б бєб Пвьб Z б б Z }бєб ПвЁ б Zdfiб б б '\ }gzzhfбнб б бєб fбєб fd z б fzdfiб б б б \Zбнб \Пв Пв б Zfiб xzfiб fбєб /б бєб вў б fiб б б бєб dбнб б Пвыб б Z :Пв б }бєб ydбнб,[пвыб б Z б zf б б gz Пйбб,б б б Пв Zzhfбнб wбєб в fiб gz б Пв бнб ПвьZ Пв dбн \fi fzfi }gzzhfбн z бєб fбєб \zfiб xбєб Пв б Zf бєб Zzhfбнб ydfiб z xбєб бєб б d бєб fбєб \zfiб б бєб б бєб ydfiб fбнб ПвЁ Zf бєб ` z б \б Пв вєzfiб б бєб fiб Пймб б Пв,wбЄб в xzfiб fбєб б Пв Пв zh tбєб Пв ` Пв б б Пв б Пв Пв б б б /б б бнб Пв б ygfбєб gбєб \вўпв Пймб flб Пв /fz Zf }gzfiпв ПвьZ \Zбн ddfiвєпв fбє xzfifбє yfi ПвьZ ufбнflб бнб xбнб Пв Пв Пв б Пв в fбєб б \Z Пвьб Z /бєб fбєб \zfiб б Пв бєб f :dfiб jбєб Zf б dgбнб xfiб [Пвыб б Z gzf б Пв бєб zfz xбнб fiб б gzfiб gz

14 wбєб ПвЁ }бєб `gzdfiб б бєб Пв A Пвьб Z dбнб fбнб ПвЁ б б Пв бєб вє **Moniteur fd xбнб бєб б б Пв бєб `gzdfiб б бєб Пв /б вўпв bfiб Пв б бєб ПвЁ gz б бєб Пв б \Пв бнб A Пймб бєб gzf Пй Пв f б \б Пв Пв бє бєz \fбнв yбєвє` б б z dfбнб б Пв tбєб бєб Пв б Пв бєб Пв бнб vбнб ПвЁ }бєб б \бнб \fiб gz бєб zfz /Пв б Zб бєб Пв Пвьб Пв }gzzhfбнб jбнб fd б ' б z tбєб \вўz б }бєпвё Zf Пй бє Пв Пв ZfiZ gбн бєfi\zfi Пвьe fd / fzпв Пв Пв Zfi jz Пв Zzhfбн б \ б }Z б \ jбнб z б вў xбєб Zбнб }fбнб `Пв fбнб в fd,б \fiб вєпв }gzzhfбнб dбнб б zfiб вў Пв б Пймб ПвЁПв \ xzбнб x б fiб Zб бєб z б dбнб fiб б Zf \бєб б dбнб z gz xбнб бєб б }gzzhfбнб gz б Пв бєб `бнб Пв Zfiб Пймб Zfzflб }бєб б бєб fd z б dбнб qfiб \ yб yб Пв fiб }fбнб `Пв xб Пв f Zfiб бєб }gzzhfбнб Пймб,б dбнб wzfiб ' Пв б бнб б б fd Пв б б fiб б Пймб Пв z б б xбєб }fбнб `Пв б vб xбєб Пв б Пймб Пв бєб gzf Пвьб Z fd,dбнб \бєб бєб Пй бєб Пв YбЄб Z Z Пвьб Z }Zfiб б бєб б Efiб fбєб б vб б fбєб }бєб fiб бнб Пв Пв Пвьб Z,dбнб б бнб Пв }fdzfiб z xб fdzfiб б \Пв fiб Zfiб A yhzz, б бєб б ПвьZ, бє \ бєб бє бєz xzgzбн ПвьZ, бєб }бєdбєб gz б бєб ozflб \Z H [Пвыб б Z Пй б Z б б,}fdzfiб yhzz Пвьб Z, б бєб б ygfбєб б бєб бєб Z Пвьб \fiб yб dбєб /б dбнб б \б Пв б gz б бєб бпб б Пв б б б \бєб б б б Пв бнб /dбнб б fбнб б бєб бпб б б \бнб б :dбнб Пв б Пв Пв Пвьб Пв Zf Пв б бнб Пв б бнб б б fбнб 24 fd Пвьб Пв fбєб Пйн б fбєб }бєб fбєб \zfiб /б б Пв б f,пв б Z dбнб бнб б \б \бєб б xбєб б Пв б Zf б бєб \вўz /dбн fi gбє vd z Пв d }fdzfi I ПвьZ Пйм вў fd dбнб б бнб,б бєб Пв wпвыб Z Zf }fбнб `Пв dбнб yб fбнб ПвЁ б vбєб Пв б бнб Пв б бнб б /б бєб Пв vбнб Пйбб бєб бєб `бєб \fiб ` z }gzzhfбнб }Zfiб Zf }fбнб `Пв fzб б Пй Z б \ бєб б Пв бнб б Пв dzdfi Zfi }fбн`пв ПвьПв \б ПвьПв бн fzfi, бєпв Пв Zfi }Zfi wzz \ZgбЄПвЁ бн бє z б Пв бєб \бєб бєб б, б fz,б \бєб }dzg б \б \бєб fiб в б б fd б Пв Zfiб,б ydfiб Пв xбєб б fiб Пв бєб Пв б d fd б Пв б fб вє б б Пв бєб \Z dfбнб б б gz }fzdz fбнб б Z /б вў yб Пв вў б Пв бєб ' б б Пв Пв zh Пв б б Пв Пвьб fiб в б gz б Пв Пв /б бєб б бєб б Пв б }fбнб `Пв }Zfiб б Пв б }fбнб `Пв Пймб Z z [бєб б Z бєб б \ б Z z [бєб б Z б бнб flб Пв }fбнб `Пв xбєб fiб в fd /dбнб б fiб fiб oбнб б б бнб Пв бєб A б Пв Zzhfбнб xбєб Пй б Z fiб /dбнб, б Пв б б Пв Zzhfбнб Пймб бєб Пвьб fiб б б бєб Пй бєб б б iбєб flб }fiб вєd fd б \` Пв б zбєб б wб z б fiб бєб z б бєб fiб \ Пй Пв Пв Zd б б б fiб \ б dбнб Пвьб Z }fбнб `Пв

7678 ( p = 0 02) 7288

7678 ( p = 0 02) 7288 Пк ` бёпв бє \ПвЁб Пв Пвэбпб бппвэ! "бппвэ$#%& 'бппвэ()пв *Пв!+,бп-ПвЁ)ПвЁб./бп0132-456ПвЁ1&)Пв *Пв 798":

Подробнее

= e ж в m kб 1.... в ж P ж =ж k. 0... 0 e A = 0 e ж 2... 0... 0 0... e ж n

= e ж в m kб 1.... в ж P ж =ж k. 0... 0 e A = 0 e ж 2... 0... 0 0... e ж n ПкоПкгПкбПйбПкбexpПкоПкйПкбПк Пк ПймПк б Пй Пй Пк ПвыПк Пк Пк ПймПймПй ПкхПк ПкхПк Пк б Пв Пк Пк Пк Пй Пв Пк ПкхПк брпкхпк Пк Пк Пк Пй Пк Пй ПкЄб ПймПкхПкЄПк Пк Пв Пй Пк Пй Пк Пк ПкЄПймПк ПкхПкЄПй ПкйПкбПкдПкоПк

Подробнее

в ПкоПкгПк ПкдПк Пй 2004 Пкй. бнпк Пк 174, Плй 2 б Пв Пвь в ПвьПвэПвьПв в Пвь Пв Пв в ПвьПвэ ПвьбнбыПвьПвь в ПвьПвэПвьв Пвь Пк Пк ПйбПкдПк Пко Пк ПкоПк Пк Пк Пк бёпк Пк Пкд Пк ПкоПко Пк ПкдПк ПкгПк Пк

Подробнее

Производная и ее приложения

Производная и ее приложения МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Л.И. Лесняк, В.А. Старенченко Производная и ее приложения

Подробнее

в ПктвєПк ПкхПк Пк Пв ПкуПктПкбПк в вєпк ПкуПк в Пк Пк Пв вє (бёпк Пк Пк ПкуПк Пк Пв )

в ПктвєПк ПкхПк Пк Пв ПкуПктПкбПк в вєпк ПкуПк в Пк Пк Пв вє (бёпк Пк Пк ПкуПк Пк Пв ) в ПктвєПк ПкхПк Пк Пв ПкуПктПкбПк в вєпк ПкуПк в Пк Пк Пв вє (бёпк Пк Пк ПкуПк Пк Пв ) Пкд ПкуПк Пк fiпктпк appleпктвєпк ПкхПк Пк Пв ПкуПктПкбПк в вєпк, appleпктпк ПкхвєПк Пк ПктПв Пк Пк ПкуПк Пку ПкуПктПкбПк

Подробнее

Лекции по анализу в НОЦ. Ряд и интеграл.

Лекции по анализу в НОЦ. Ряд и интеграл. Лекции по анализу в НОЦ. Ряд и интеграл. Е. В. Щепин октябрь декабрь 2 года Оглавление Интегральная формула Коши................... 2 2 Особые точки и вычеты....................... 2. Топология плоскости.....................

Подробнее

ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО Ю. В. СИДОРОВ, М. В. ФЕДОРЮК, М. И. ШАБУНИН ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ Допущено Государственным комитетом СССР по народному образованию в качестве учебника

Подробнее

. 630 «,, 20122015,,,,, 11247/2812 2012 ( 3465//28122012) «2011». 1. 2011 De Facto... 2 20122015»», 323 4072/2012 ( 86/.): «

. 630 «,, 20122015,,,,, 11247/2812 2012 ( 3465//28122012) «2011». 1. 2011 De Facto... 2 20122015»», 323 4072/2012 ( 86/.): « 10919. 630 20 2013 112472812 2012 ( 346528122012) «2011». 1 2011.... 2. 2890 ( 1124728122012 ( 346528122012) «2011». : 1. 38322010 ( 38.):, : 90 8 9 38422010 ( 58.): «,», 10 38992010 ( 212.):, 45 39432011

Подробнее

РЕКОМЕНДОВАН ОАО "КАМАЗ"

РЕКОМЕНДОВАН ОАО КАМАЗ 1 ЕЕ 100100 ЕЕ 1001 ЕЕ 100110 ЕЕ 1001.14 ЕЕ 100120 ЕЕ 1001 Супер 238Н-1109080 В3 И-110-02 ЭФВ 072-1109080 072-1109080 8421-1109080 В 4342 М И-110-01 МАЗ 509А, 5334, 5335, 53366, 53371, 53376, 5429, 54328,

Подробнее

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. Том 31

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. Том 31 ISSN 151 171 Академия Наук Грузии Институт Кибернетики СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Том 31 ГЕОМЕТРИЯ Тбилиси 005 Редакционная коллегия Главный редактор: Р. В. Гамкрелидзе (Математический институт

Подробнее

Домашняя работа по геометрии за 11 класс

Домашняя работа по геометрии за 11 класс АА Кадеев Домашняя работа по геометрии за класс к учебнику «Геометрия 0- класс: Учеб для общеобразоват учреждений / ЛС Атанасян и др -е изд М: Просвещение, 00 г» Глава V Метод координат в пространстве

Подробнее

Лекции по комплексному анализу

Лекции по комплексному анализу Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук А. В. Домрин, А. Г. Сергеев Лекции по комплексному анализу Первое полугодие Москва 2004 УДК 517.5 ББК (В)22.16 Д66 Д66 Домрин А. В.,

Подробнее

1. Производная и её свойства

1. Производная и её свойства ЭЛЕМЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 1. Производная и её свойства Определение 1. Пусть функция y = f(x) определена в интервале (a,b) и x 0 точка этого интервала. Пусть x такая величина, что x 0 ± x (a,b),

Подробнее

Класс P. Глава 1. 1.1 Определение класса P. Функция f полиномиального роста, если для некоторых c и n 0 выполнено

Класс P. Глава 1. 1.1 Определение класса P. Функция f полиномиального роста, если для некоторых c и n 0 выполнено Глава 1 Класс P. 1.1 Определение класса P. Функция f полиномиального роста, если для некоторых c и n 0 выполнено f(n) < n c при n > n 0. Время работы машины Тьюринга M на словах алфавита Σ (подмножество

Подробнее

СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ПРЕВОСХОДНОЙ РАБОТОЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Всё начинается с

СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ПРЕВОСХОДНОЙ РАБОТОЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. Всё начинается с СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ПРЕВОСХОДНОЙ РАБОТОЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Всё начинается с КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ПО БАТАРЕЯМ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, 2013/2014 ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ПРОЩЕ

Подробнее

юя ыщ ъ є щ ќ я є я щ ъ щ љ єщ ъ єч щ ч ч єч HPV ыя љ юч o lecular Dia gno stics and HPV In fe ction ыч ч Summa ry шяєч. щъяыя. зєчтщыя.

юя ыщ ъ є щ ќ я є я щ ъ щ љ єщ ъ єч щ ч ч єч HPV ыя љ юч o lecular Dia gno stics and HPV In fe ction ыч ч Summa ry шяєч. щъяыя. зєчтщыя. я щ ъ щ љ єщ ъ єч щ ч ч єч HPV ыя љ юч юя ыщ ъ є щ ќ я є шяєч. щъяыя. зєчтщыя. я юяыщъ єщќљ ячєљ ъщ HIV яљюч, Д ыщщъ єщъ ъщ ящљ ќљ, яяъяя. ќ ыч ч ыя љ юч ќ єя HPV ш љ єщ єя їќ є я юя ыщ ъ є щ - ќ я ќ ч

Подробнее

Субриманово расстояние до единицы в группах Ли SO(3) и SU(2)

Субриманово расстояние до единицы в группах Ли SO(3) и SU(2) Субриманово расстояние до единицы в группе Ли SU() Субриманово расстояние до единицы в группах Ли SO(3) и SU() И.А. Зубарева Омский филиал Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН 5-30 июля 014 Субриманово

Подробнее

14. Гармонические формы

14. Гармонические формы 14. Гармонические формы В этой лекции мы под дифференциальными формами будем (до поры до времени) понимать дифференциальные формы класса C. Мы разрешаем дифференциальным формам быть комплекснозначными.

Подробнее

830,87 511,14 701,57 367,38 3 648,71 1 745,11 606,90 402,72. Регулярная розничная цена за шт., грн с НДС. Специальная цена за шт.

830,87 511,14 701,57 367,38 3 648,71 1 745,11 606,90 402,72. Регулярная розничная цена за шт., грн с НДС. Специальная цена за шт. Применимость к МОДЕЛЕ Каталожный номер Наименование Изображение Раздел Регулярная розничная цена за шт., грн с НДС Специальная цена за шт., грн с НДС (B78) PICASSO 00002403GL РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Подробнее

Каталог функций Белого детских рисунков снеболеечемчетырьмярёбрами

Каталог функций Белого детских рисунков снеболеечемчетырьмярёбрами Каталог функций Белого детских рисунков снеболеечемчетырьмярёбрами УДК 511.6+512.7+519.17 Н. М. АДРИАНОВ Московский государственный университет им.м.в.ломоносова Н. Я. АМБУРГ Институт теоретической и экспериментальной

Подробнее

ФИЗИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ЕЕ РАЗДЕЛЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ЕЕ РАЗДЕЛЫ ФИЗИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ЕЕ РАЗДЕЛЫ Физическая механика или просто механика раздел физики, в котором описывается наиболее простая форма движения материи: механическое движение, состоящее из изменения взаимного

Подробнее

КОГДА ЛЮБАЯ ГРУППА ИЗ N ЭЛЕМЕНТОВ ЦИКЛИЧЕСКАЯ? представляют Д. Баранов, А. Клячко, К. Кохась, А. Скопенков и М. Скопенков

КОГДА ЛЮБАЯ ГРУППА ИЗ N ЭЛЕМЕНТОВ ЦИКЛИЧЕСКАЯ? представляют Д. Баранов, А. Клячко, К. Кохась, А. Скопенков и М. Скопенков КОГДА ЛЮБАЯ ГРУППА ИЗ N ЭЛЕМЕНТОВ ЦИКЛИЧЕСКАЯ? представляют Д. Баранов, А. Клячко, К. Кохась, А. Скопенков и М. Скопенков Назовем группой непустое семейство G преобразований (т.е. перестановок) некоторого

Подробнее

Obsah Vačkové spínače

Obsah Vačkové spínače Obsah Vačkové spínače Vačkové spínače S 10 160 J D 1 Otočné spínače S 32, 250, 400 J D 48 Kompaktné výkonové spínače K 16 J a K 32 J D 52 Ovládacie prvky D 56 Sporákové spínače D 57 Žeriavové spínače D59

Подробнее

ЛЕКЦИЯ 2. Краткое содержание. Топологическая категория, методы построения топологических пространств, связ- ность, линейная связность, компактность.

ЛЕКЦИЯ 2. Краткое содержание. Топологическая категория, методы построения топологических пространств, связ- ность, линейная связность, компактность. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ НМУ ЛЕКЦИЯ 2 ТОПОЛОГИЯ ОСЕНЬ 2010 Г Краткое содержание. Топологическая категория, методы построения топологических пространств, связ- ность, линейная связность, компактность. Топологическим

Подробнее

А ВСЕ-ТАКИ, КАК ЕГО СОБРАТЬ?

А ВСЕ-ТАКИ, КАК ЕГО СОБРАТЬ? ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ Тренировка терпения, геометрического воображения и умения мыслить логически А ВСЕ-ТАКИ, КАК ЕГО СОБРАТЬ? «Невозможно иметь изолированный кварк (или антикварк). Кварки не могут

Подробнее

ЧЕГО НЕ УЧЛИ АМПЕР, ФАРАДЕЙ, МАКСВЕЛЛ И ГЕРЦ. 18. Динамические потенциалы и поля движущихся зарядов.

ЧЕГО НЕ УЧЛИ АМПЕР, ФАРАДЕЙ, МАКСВЕЛЛ И ГЕРЦ. 18. Динамические потенциалы и поля движущихся зарядов. ЧЕГО НЕ УЧЛИ АМПЕР, ФАРАДЕЙ, МАКСВЕЛЛ И ГЕРЦ. 18. Динамические потенциалы и поля движущихся зарядов. Тот путь, который продемонстрирован во второй главе, касающийся введения полных производных полей, пройден

Подробнее

УСЛОВИЕ КЕЛЛИ И СТРУКТУРА ЛАГРАНЖЕВА МНОГООБРАЗИЯ В ОКРЕСТНОСТИ ОСОБОЙ ЭКСТРЕМАЛИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

УСЛОВИЕ КЕЛЛИ И СТРУКТУРА ЛАГРАНЖЕВА МНОГООБРАЗИЯ В ОКРЕСТНОСТИ ОСОБОЙ ЭКСТРЕМАЛИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА Современная математика. Фундаментальные направления. Том 9 (2006). С. 5 44 УДК 57.977 УСЛОВИЕ КЕЛЛИ И СТРУКТУРА ЛАГРАНЖЕВА МНОГООБРАЗИЯ В ОКРЕСТНОСТИ ОСОБОЙ ЭКСТРЕМАЛИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА c 2006 г. В. Ф. БОРИСОВ

Подробнее

1. Введение. Научный журнал КубГАУ, 100(06), 2014 года. http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/11.pdf УДК 519.2:303.732.4 UDC 519.2:303.732.

1. Введение. Научный журнал КубГАУ, 100(06), 2014 года. http://ej.kubagro.ru/2014/06/pdf/11.pdf УДК 519.2:303.732.4 UDC 519.2:303.732. Научный журнал КубГАУ, (6), 4 года УДК 59.:33.73.4 UDC 59.:33.73.4 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СТАТИСТИК Орлов Александр Иванович д.э.н., д.т.н., к.ф.-м.н., профессор Московский государственный

Подробнее

Aеф е«едеб ефе е«ед е е еф е«ег е еф еб е еф еф е ед е е«, ед ефед е - еб е«едеб е е

Aеф е«едеб ефе е«ед е е еф е«ег е еф еб е еф еф е ед е е«, ед ефед е - еб е«едеб е е Aеф е«едеб ефе е«ед е е еф е«ег е еф еб е еф еф е ед е е«, ед ефед е еб е«едеб е е едеф. ебе е.. едефеф. ебе«егебе. еге. едефеде егебеде еф е ебед еде«е еф е е«е еф ебеде е А е, е«е ег А. е е А еф ебефеб

Подробнее