Οрганизация Οбъединенньιх Ηаций по вопросам образования, науки и культуры. Основные документы. Издание 2014 г.

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Οрганизация Οбъединенньιх Ηаций по вопросам образования, науки и культуры. Основные документы. Издание 2014 г."

Транскрипт

1 Οрганизация Οбъединенньιх Ηаций по вопросам образования, науки и культуры Основные документы Издание 2014 г.

2 Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры Основные документы Из да ние 2014 го да, вклю ча ю щее тек с ты до ку мен тов и из ме не ния, при ня тые Ге не раль ной кон фе рен ци ей на 37-й сес сии (Па риж, 5 10 ноября 2013 г.) ЮНЕСКО, Париж 2014 г.

3 Из да но в 2014 г. Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры 7, place de Fontenoy, Paris 07 SP На бра но и от пе ча та но в ти по гра фии ЮНЕ С КО ЮНЕ С КО 2014 г. Напечатано во Франции

4 Содержание A Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 5 B Права и обязанности членов-сотрудников 21 C Правила процедуры Генеральной конференции 23 Добавление 1: Правила проведения выборов путем тайного голосования 66 Добавление 2: Процедура выборов членов Исполнительного совета 69 D Правила процедуры Исполнительного совета 77 Приложение: Правила оплаты представителям, назначенным членами Исполнительного совета, путевых расходов, суточных и канцелярских расходов 98 E Положение о финансах 103 Приложение: Дополнительное положение, регулирующее ревизию отчетности 114 F Правила процедуры, касающиеся рекомендаций государствам-членам и международных конвенций, подпадающих под условия пункта 4 статьи IV Устава 119 G Поэтапная процедура разработки, рассмотрения, принятия и претворения в жизнь деклараций, хартий и других принимаемых Генеральной конференцией аналогичных нормативных документов, которые не предусмотрены Правилами процедуры, касающимися рекомендаций государствам-членам и международных конвенций, подпадающих под условия пункта 4 статьи IV Устава 125

5 H Правила общей классификации различных категорий совещаний, созываемых ЮНЕСКО 127 I Определение регионов в целях проведения Организацией мероприятий регионального характера 153 J Устав национальных комиссий по делам ЮНЕСКО 157 K Директивы, касающиеся партнерских отношений ЮНЕСКО с неправительственными организациями 165 L Директивы, касающиеся отношений ЮНЕСКО с фондами и другими аналогичными учреждениями 181 M Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 185 N Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 197 O Список государств-членов на 1 января 2014 г., применяющих в отношении ЮНЕСКО положения Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 215 P Соглашение между правительством Французской Республики и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры относительно центральных учреждений ЮНЕСКО и ее привилегий и иммунитетов на территории Франции 219 Q Список государств-членов и членов сотрудников ЮНЕСКО на 1 января 2012 г. 233 Следует иметь в виду, что независимо от того, какие термины используются в тексте настоящего сборника для обозначения обязанностей, задач и функций тех или иных лиц, эти должности могут занимать как мужчины, так и женщины.

6 A 5 Устав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры A Принят в Лондоне 16 ноября 1945 года. Поправки внесены Генеральной конференцией на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 12-й, 15-й, 17-й, 19-й, 20-й, 21-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й и 31-й сессиях. Пра ви тель ст ва го су дарств уча ст ни ков на сто я ще го Ус та ва провозгла ша ют от име ни своих на ро дов сле ду ю щее: мыс ли о вой не воз ни ка ют в умах лю дей, по это му в со зна нии лю дей сле ду ет уко ре нять идею за щи ты ми ра; вза им ное не по ни ма ние бы ло на про тя же нии всей ис то рии че ло ве че ст ва при чи ной по дозри тель но с ти и не до ве рия меж ду на ро да ми, вслед ст вие че го их раз но гла сия слиш ком ча с то при во ди ли к вой не; толь ко что за кон чив ша я ся ужас ная ми ро вая вой на ста ла воз мож ной вслед ст вие от ка за от де мо кра ти че с ких прин ци пов ува же ния достоинства че ло вече с кой лич но с ти, рав но пра вия и вза им но го ува же ния лю дей, а так же вслед ст вие на саж да е мой на ос но ве не ве же ст ва и пред рассуд ков до к т ри ны не ра вен ст ва лю дей и рас; для под дер жа ния че ло ве че с ко го до сто ин ст ва не об хо ди мо ши ро кое рас про ст ра не ние куль ту ры и об ра зо ва ния сре ди всех лю дей на ос но ве спра вед ливо с ти, сво бо ды и ми ра; по это му на все на ро ды воз ла га ет ся в этом от но ше нии свя щен ная обя зан ность, ко то рую сле ду ет вы пол нять в ду хе вза им но го со труд ни че ст ва; мир, ос но ван ный лишь на эко но ми че с ких и по ли ти че с ких со гла ше ни ях пра ви тельств, не смо жет за во е вать еди но душ ной, проч ной и ис крен ней под держ ки на ро дов; он дол жен ба зи ро вать ся на ин тел лек ту аль ной и нравст вен ной со ли дар но с ти че ло ве че ст ва; ру ко вод ст ву ясь вы ше ука зан ны ми со об ра же ни я ми и ве ря в не об хо ди мость пре до став ления всем лю дям пол ных и рав ных воз мож но с тей для по лу че ния об ра зо ва ния, бес пре пят ст вен ных ис ка ний объ ек тив ной ис ти ны и сво бод но го об ме на мыс ля ми и зна ни я ми, под пи сав шие на сто ящий Устав го су дар ст ва вы ра зи ли твер дую ре ши мость раз ви вать и рас ши рять свя зи меж ду сво и ми на ро да ми в це лях вза им но го по ни ма ния и при об ре те ния бо лее точ но го и яс но го пред став ления о жизни друг дру га.

7 6 УСТАВ ЮНЕСКО Вслед ст вие это го они со зда ют на сто я щим ак том Ор га ни за цию Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры с це лью по сте пенно го дости же ния пу тем со труд ни че ст ва на ро дов все го ми ра в об ла с ти об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры меж ду на род но го ми ра и все об ще го бла го со сто я ния че ло ве че ст ва, для че го и бы ла учреж де на Орга ни за ция Объ е ди нен ных На ций, как про воз глаша ет ее Ус тав. Ста тья I Це ли и обя зан но с ти 1. Ор га ни за ция ста вит се бе за да чей со дей ст во вать ук реп лению ми ра и бе зо пас но с ти пу тем рас ши ре ния со труд ни чест ва на ро дов в об ла с ти об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры в ин те ре сах обес пе че ния все об ще го ува же ния спра вед ли вос ти, за кон но с ти и прав че ло ве ка, а так же ос нов ных сво бод, про воз гла шен ных в Ус та ве Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, для всех на ро дов без раз ли чия ра сы, по ла, язы ка или ре ли гии. 2. В этих це лях Ор га ни за ция а) спо соб ст ву ет сбли же нию и вза им но му по ни ма нию на ро дов пу тем ис поль зо ва ния всех средств мас со вой ин фор ма ции и ре ко мен ду ет с этой це лью за клю чать меж ду на род ные со гла ше ния, ко то рые она со чтет по лез ны ми для сво бод но го рас про ст ра не ния идей словес ным и изо б ра зи тель ным пу тем; b) по ощ ря ет раз ви тие на род но го об ра зо ва ния и рас прост ра не ние куль ту ры, со труд ни чая с го су дар ст ва ми чле на ми Ор га ни за ции по их прось бе в де ле рас ши ре ния про све ти тель ной де ятель но с ти, до би ва ясь со труд ни че ст ва меж ду на ро да ми в це лях по сте пен но го осу ще ств ле ния иде а ла доступ нос ти об ра зо ва ния для всех, не за ви си мо от расы, по ла или ка ких-ли бо со ци аль но-эко но ми че с ких раз ли чий, пред ла гая ме то ды об ра зо ва ния, на и бо лее под хо дя щие для вос пи та ния в де тях все го ми ра чув ст ва от вет ст венно с ти сво бод но го че ло ве ка; с) по мо га ет со хра не нию, уве ли че нию и рас про ст ра не нию зна ний, за бо тясь о со хра не нии и ох ра не ми ро во го на следия че ло ве че ст ва книг, про из ве де ний искусства и памятни ков ис то ри че с ко го и на уч но го зна че ния, а так же ре ко мен дуя за ин те ре со ван ным стра нам за клю че ние со от вет ст ву ю щих меж ду на род ных кон вен ций, по ощ ряя со труд ни че ст во на ро дов во всех об ла с тях умст вен ной де я тель но с ти, меж ду на род ный об мен

8 УСТАВ ЮНЕСКО 7 лица ми, рабо та ю щи ми в об ла с ти об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры, а так же об мен из да ни я ми, про из ве де ния ми ис кус ст ва, лабо ра тор ным обо ру до ва ни ем и вся кой по лез ной до ку мен та ци ей, обес пе чи вая раз лич ны ми ви да ми меж ду на род но го со труд ни че ст ва всем на ро дам воз мож ность ознаком ле ния со всем, что пуб ли ку ет ся в от дель ных стра нах. 3. С тем что бы обес пе чить го су дар ст вам чле нам на сто я щей Ор га ни за ции не за ви си мость, не при кос но вен ность и со хране ние сво е об ра зия их куль ту ры и си с тем об ра зо ва ния, Ор га ни за ция от ка зы ва ет ся от вся ко го вме ша тель ст ва в де ла, по суще ст ву вхо дя щие во вну т рен нюю ком пе тен цию этих стран. A Ста тья II Член ский со став 1. При ем в Ор га ни за цию Объ е ди нен ных На ций по во просам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры от крыт для го су дарств чле нов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций. 2. В со от вет ст вии с со гла ше ни ем, за клю чен ным меж ду Органи за ци ей Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры и Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций и одо б рен ным со глас но статье Х на сто я ще го Ус та ва, го су дар ст ва, не со сто я щие чле на ми ООН, мо гут быть, по пред ло же нию Ис пол ни тель но го со ве та, при ня ты в Ор гани за цию ее Ге не раль ной кон фе рен ци ей боль шин ст вом в две тре ти го ло сов. 3. Тер ри то рии или груп пы тер ри то рий, не не су щие от вет ствен но с ти за ве де ние сво их внеш них сно ше ний, мо гут быть при ня ты в чле ны-со труд ни ки Ге не раль ной кон фе рен ци ей боль шин ст вом в две тре ти при сут ст ву ю щих и при ни ма ющих уча с тие в го ло со ва нии чле нов, ес ли об этом при еме про сит для каж дой из дан ных тер ри то рий или груп пы тер ри то рий то го су дар ст во-член или тот ор ган, ко то рые от вет ст вен ны за ве де ние их внеш них сно ше ний. Ха рак тер и объ ем прав и обя зан но с тей чле нов-со труд ни ков ус та навли ва ют ся Ге не раль ной кон фе рен ци ей Осу ще ств ле ние прав и при ви ле гий го су дар ст ва чле на насто я щей Ор га ни за ции, пра ва и при ви ле гии ко то ро го в ка че ст ве чле на Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 1. Пункт, принятый на 6-й сессии Генеральной конференции, 1951 г. (6 С/5 Reso lutions, стр. 83 англ. текста). См. резолюцию 41.2 о правах и обязанностях членов-сотрудников, принятую Генеральной конференцией на той же сессии, на стр. 23 ниже.

9 8 УСТАВ ЮНЕСКО при ос та нов ле ны, по тре бо ва нию по след ней при ос та навли ва ет ся. 5. Го су дар ст ва чле ны Ор га ни за ции ав то ма ти че с ки вы быва ют из нее, ес ли они ис клю че ны из Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций. 6. Го су дар ст во-член или член со труд ник Ор га ни за ции мо жет вый ти из ее со ста ва по сле со от вет ст ву ю ще го о том уве дом ле ния Ге не раль но го ди рек то ра. Это уве дом ление всту па ет в си лу 31 де ка б ря го да, сле ду ю ще го за тем, в ко то ром оно было сде ла но. Вы ход из со ста ва Ор га низа ции не сни ма ет фи нан со вых обя за тельств, ле жа щих на вы бы ва ю щем го су дар ст ве по от но ше нию к Ор га ни за ции к мо мен ту вступ ле ния в си лу ре ше ния о его вы хо де. Уве домле ние о вы хо де чле на-со труд ни ка из со ста ва Ор га ни за ции де ла ет ся от его име ни пра ви тель ст вом го су дар ст ва-чле на или иным от вет ст вен ным за веде ние его внеш них сно шений ор га ном Пункт, принятый на 8-й (1954 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (8 С/Reso lutions, стр. 12 англ. тек ста). Ге не раль ная кон фе рен ция на сво ей 28-й (1995г.) сес сии при ня ла ре зо лю цию 20.1 (28 С/Ре зо лю ции, стр. 145), ка са ю щу ю ся поправ ки к это му по ло же нию, а так же к статье IХ (но вый пункт 3), сфор му ли рован ную сле ду ю щим об ра зом: Ге не раль ная кон фе рен ция, рас смо т рев до ку мент 28 С/30 и при няв к све де нию до клад Юри ди че с ко го ко ми те та (28 С/136), 1. по ста нов ля ет из ме нить сле ду ю щим об ра зом пункт 6 статьи II Ус та ва: Го су дар ст во-член или член - со труд ник Ор га ни за ции мо жет вый ти из ее со ста ва по сле уве дом ления об этом Ге не раль но го ди рек то ра. Вы ход всту па ет в си лу по ис те че нии двад ца ти че ты рех ме ся цев с мо мен та уве дом ле ния Ге не раль но го ди рек то ра. Вы ход из со ста ва Ор га ни за ции не сни ма ет с со от вет ст ву ю ще го го су дар ст ва фи нан со вых обя за тельств по от но ше нию к Ор гани за ции к мо мен ту вступ ле ния в си лу ре ше ния о его вы хо де. Уве дом ле ние о вы хо де чле насотруд ни ка де ла ет ся от его име ни го су дар ст вом-чле ном или лю бым дру гим от вет ст вен ным за ве де ние его внеш них сно ше ний ор га ном ; 2. по ста нов ля ет да лее до ба вить но вый пункт 3 в ста тью IХ Ус та ва в сле ду ю щей фор му ли ров ке (ны неш ний пункт 3 ста но вит ся пунк том 4): Фи нан со вый пе ри од ох ва ты ва ет два по сле дова тель ных ка лен дар ных го да, ес ли Ге не раль ная кон фе рен ция не при мет ино го ре ше ния. Финан со вые взно сы каж до го го су дар ст ва-чле на или чле на-со труд ни ка ис чис ля ют ся за весь фи нан со вый пе ри од и вы пла чи ва ют ся за кален дар ный год. Од на ко взнос го су дар ст ва-чле на или чле на-со труд ни ка, осу ще ст вив ше го свое пра во на вы ход со глас но пункту 6 статьи II, ис числя ет ся за год, в ко то ром вы ход всту па ет в си лу, на пропор ци о наль ной ос но ве в за ви си мо с ти от пе ри о да его член ст ва в Орга ни за ции ; 3. счи та ет, что при ве ден ные вы ше по прав ки вле кут за со бой но вые обя за тель ст ва для го су дарствчле нов и что, сле до ва тель но, эти по прав ки всту пят в со от вет ст вии с по ло же ни я ми пунк та 1 статьи XIII Ус та ва в си лу толь ко по сле их при ня тия боль шин ст вом в две тре ти го ло сов государств-чле нов. Эти поправки еще не вступили в силу.

10 УСТАВ ЮНЕСКО 9 7. Каж дое го су дар ст во-член име ет пра во на зна чать по сто янного пред ста ви те ля при ЮНЕ С КО По сто ян ный пред ста ви тель го су дар ст ва-чле на вру ча ет свои ве ри тель ные гра мо ты Ге не раль но му ди рек то ру Ор гани за ции и офи ци аль но при сту па ет к вы пол не нию сво их обя зан но с тей с да ты вру че ния вве ри тель ных гра мот 1. A Ста тья III Ор га ны Ор га на ми Ор га ни за ции яв ля ют ся: Ге не раль ная кон фе рен ция, Испол ни тель ный со вет и Се к ре та ри ат. Ста тья IV 2 Ге не раль ная кон фе рен ция А. Со став 1. Ге не раль ная кон фе рен ция со сто ит из пред ста ви те лей го су дарств чле нов Ор га ни за ции. Пра ви тель ст во каждо го госу дар ст ва-чле на на зна ча ет не бо лее пя ти предста ви те лей, выби ра е мых в кон суль та ции с на ци о наль ной ко мис си ей, если она су ще ст ву ет, или с об ра зо ва тель ны ми, на уч ны ми и куль тур ны ми уч реж де ни я ми. В. Функ ции 2. Ге не раль ная кон фе рен ция оп ре де ля ет на прав ле ние и общую ли нию де я тель но с ти Ор га ни за ции. Она вы но сит реше ния отно си тель но про грамм, на прав лен ных ей Ис полни тель ным сове том Ге не раль ная кон фе рен ция со зы ва ет, в слу чае не об хо ди мос ти и со глас но ут верж ден ным ею пра ви лам, меж ду на родные кон фе рен ции го су дарств по во про сам, ка са ю щим ся обра зо ва ния, ес те ст вен ных и гу ма ни тар ных на ук и распро ст ра не ния зна ний; не пра ви тель ст вен ные кон фе рен ции по тем же во просам мо гут со зы вать ся Ге не раль ной кон ференци ей или Испол ни тель ным со ве том со глас но ут вержден ным Ге не раль ной кон фе рен ци ей пра ви лам Пункт, принятый на 31-й (2001 г.) сессии Генеральной конференции (31С/Ре зо люции, стр. 117). 2. Статья IV ранее содержала пункт F.15, который был включен в качестве временного положения на 20-й (1978 г.) сессии Генеральной конференции (20С/Резолюции, стр. 158) и исключен на 24-й (1987 г.) сессии Генеральной конференции (24 С/Резолюции, стр. 124). 3. Пункт, исправленный на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7С/Resolutions, стр. 103 англ. текста). 4. Пункт, ис прав лен ный на 7-й (1952 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (7С/Resolutions, стр англ. тек с та).

11 10 УСТАВ ЮНЕСКО 4. Вы ска зы ва ясь за при ня тие про ек тов, пред ла га е мых го су дар ст вам-чле нам, Ге не раль ная кон фе рен ция долж на де лать раз ли чие меж ду ре ко мен да ци я ми го су дар ст вам-членам и меж ду на род ными кон вен ци ями, ко то рые долж ны быть ра ти фи ци рова ны го су дар ст ва ми-чле на ми. В пер вом слу чае до ста точ но про сто го боль шин ст ва го ло сов; во вто ром не об хо ди мо боль шин ст во в две тре ти. Каж дое из го су дарств-чле нов вно сит эти ре ко мен да ции или кон вен ции на рас смо т ре ние сво их ком пе тент ных ор га нов в те че ние го да со дня за кры тия той сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции, на ко то рой они бы ли приня ты. 5. В со от вет ст вии с пунк том 6 с) статьи V Ге не раль ная кон ферен ция да ет свои за клю че ния Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по ин те ре су ю щим дан ную Ор га ни за цию во про сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры со глас но про це ду ре и сро кам, ко то рые бу дут ус та нов ле ны ком пе тент ны ми ор гана ми обе их ор га ни за ций Ге не раль ная кон фе рен ция по лу ча ет и рас сма т ри ва ет представ ля е мые Ор га ни за ции го су дар ст ва ми-чле на ми до кла ды о вы пол не нии ре ко мен да ций и кон вен ций, о ко то рых идет речь вы ше в пунк те 4, или, в слу чае при ня тия Кон фе ренци ей такого ре ше ния, ре зю ме этих до кла дов Ге не раль ная кон фе рен ция из би ра ет чле нов Ис пол ни тельного со ве та; по ре ко мен да ции Ис пол ни тель но го со ве та она назна ча ет Ге не раль но го ди рек то ра. С. Го ло со ва ние 8. а) Каж дое го су дар ст во-член име ет один го лос на Ге нераль ной кон фе рен ции. Ре ше ния при ни ма ют ся простым боль шин ст вом го ло сов, за ис клю че ни ем тех слу ча ев, ког да по ло же ния на сто я ще го Ус та ва 3 или Пра вил про це ду ры Ге не раль ной кон фе рен ции 4 требу ют боль шин ст ва в две тре ти. Под боль шин ст вом 1. Пункт, ис прав лен ный на 7-й (1952 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (7С/Resolutions, стр. 104 англ. текс та). 2. Пункт, ис прав лен ный на 17-й (1972 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (17С/Ре зо лю ции, стр. 124). 3. По ло же ния сле ду ю щих ста тей: II.2 (при ем но вых го су дарств-чле нов, не явля ю щих ся чле на ми ООН, по ре ко мен да ции Ис пол ни тель но го со ве та); II.3 (при ем чле нов-со труд ни ков); IV.4 (при ня тие меж дуна род ных кон вен ций, под ле жа щих ра ти фи ка ции го су дар ст ва ми-чле на ми); IV.13 (до пуск на блю да те лей не пра ви тель ст вен ных или по лу пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций); XIII.1(поправ ки к Ус та ву); XIII.2 (при ня тие пра вил, оп ре де ля ю щих про це дуры внесе ния по пра вок в Ус тав). 4. См. статью 85, пункт 2, Правил процедуры Генеральной конференции.

12 УСТАВ ЮНЕСКО 11 над ле жит по ни мать боль шин ст во при сут ст ву ю щих и при ни ма ю щих уча с тие в го ло со ва нии 1. b) Го су дар ст во член Ор га ни за ции не име ет пра ва участ во вать в го ло со ва нии на Ге не раль ной кон фе рен ции, если сум ма его за дол жен но с ти по взно сам пре вы ша ет сум му взно сов, при чи та ю щих ся с не го за те ку щий и за пред ше ст ву ю щий ка лен дар ные го ды 2. с) Ге не раль ная кон фе рен ция мо жет, од на ко, раз ре шить тако му го су дар ст ву чле ну Ор га ни за ции уча ст во вать в го ло со ва нии, ес ли она при зна ет, что не у пла та произошла по не за ви ся щим от не го об сто я тель ст вам 3. A D. Про це ду ра 9. а) Ге не раль ная кон фе рен ция со би ра ет ся на оче ред ные сес сии раз в два го да. Она мо жет со брать ся на вне очеред ную сес сию по сво е му ре ше нию, по ре ше нию Исполни тель но го со ве та или по тре бо ва нию не ме нее од ной тре ти го су дарств-чле нов. b) Кон фе рен ция ус та нав ли ва ет на каж дой сес сии ме с то созы ва сле ду ю щей оче ред ной сес сии. Ме с то со зы ва внеоче ред ной сес сии ус та нав ли ва ет ся Ге не раль ной конфе рен ци ей, ес ли ини ци а ти ва со зы ва ис хо дит от нее, или, во всех ос таль ных слу ча ях, Ис пол ни тель ным советом Ге не раль ная кон фе рен ция ут верж да ет свои Пра ви ла проце ду ры. Она из би ра ет на каж дой сес сии Пред се да те ля и других чле нов Пре зи ди у ма Ге не раль ная кон фе рен ция уч реж да ет спе ци аль ные и техни че с кие ко мис сии и дру гие вспо мо га тель ные ор га ны, не об хо ди мые для вы пол не ния ее за дач. 12. В со от вет ст вии с Пра ви ла ми про це ду ры Ге не ральная кон фе рен ция долж на при нять над ле жа щие ме ры к то му, что бы за се да ния про хо ди ли в ус ло ви ях ши ро кой глас но с ти. 1. Подпункт, исправленный на 10-й (1958 г.) сессии Генеральной конференции (10 С/Резолюции, стр. 66). 2. Подпункт, принятый на 4-й (1949 г.) сессии и исправленный на 6-й (1951 г.) и 7-й (1952 г.) сессиях Генеральной конференции (4 С/Resolutions, стр. 9 англ. текста, 6 С/Resolutions, стр. 85 англ. текста и 7 С/Resolutions, стр. 104 англ. текста). 3. Подпункт, принятый на 4-й (1949 г.) сессии Генеральной конференции (4С/Resolutions, стр. 9 англ. текста). 4. Подпункты (а) и (b), исправленные на 3-й (1948 г.) и 7-й (1952 г.) сессиях Генеральной конференции (3 С/110, стр. 113 англ. текста и 7 С/Resolutions, стр. 104 англ. текста). 5. Пункт, ис прав лен ный на 2-й (1947 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (2С/132, стр. 63 англ. тек с та) и на 25-й (1989 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (25 С/Ре зо лю ции, стр. 143).

13 12 УСТАВ ЮНЕСКО Е. На блю датели 13. По ре ко мен да ции Ис пол ни тель но го со ве та в со от вет ствии со сво и ми Пра ви ла ми про це ду ры Ге не раль ная кон ферен ция мо жет по ре ше нию, при ня то му боль шин ст вом в две тре ти го ло сов, при гла шать в ка че ст ве на блю да те лей на оп ре де лен ные сес сии Кон фе рен ции или ее ко мис сий пред ста ви те лей меж ду на род ных ор га ни за ций, в ча ст но с ти ука зан ных в пунк те 4 статьи XI. 14. Ес ли Ис пол ни тель ный со вет пре до ста вил та ким меж ду народ ным не пра ви тель ст вен ным и по лу пра ви тель ст вен ным ор га ни за ци ям кон суль та тив ный ста тус в со от вет ст вии с по ло же ни я ми пунк та 4 статьи XI, эти ор га ни за ции пригла ша ют ся на прав лять сво их на блю да те лей на сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции и ее ко мис сий 1. Статья V Ис пол ни тель ный со вет А. Со став 2 1. а) Ис пол ни тель ный со вет со сто ит из пя ти де ся ти вось ми госу дарств-чле нов, ко то рые из би ра ют ся Ге не раль ной кон фе рен ци ей. Пред се да тель Ге не раль ной кон фе ренции по долж но с ти уча ст ву ет с пра вом со ве ща тель но го го ло са в за се да ни ях Ис пол ни тель но го со ве та 3. b) Го су дар ст ва-чле ны, из бран ные в Ис пол ни тель ный совет, ни же име ну ют ся чле ны Ис пол ни тель но го совета. 2. а) Каж дый член Ис пол ни тель но го со ве та на зна ча ет од но го пред ста ви те ля. Он мо жет так же на зна чать за ме с ти те лей пред ста ви те ля. b) При вы бо ре сво е го пред ста ви те ля в Ис пол ни тель ный со вет член Ис пол ни тель но го со ве та стре мит ся на зна- 1. Пункт, при ня тый на 3-й (1948 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (3 С/110, стр. 113 англ. тек с та). 2. Текст, пе ре смо т рен ный на 26-й (1991 г.) сес сии (26 С/Ре зо лю ции, стр. 118) и на 27-й (1993 г.) сессии (27 С/Ре зо лю ции, стр. 120) Ге не раль ной кон фе рен ции. Ра нее пункт 1(а) был ис прав лен на 7-й (1952 г.), 8-й (1954 г.), 9-й (1956г.), 12-й (1962 г.), 15-й (1968 г.), 17-й (1972 г.), 19-й (1976 г.), 21-й (1980 г.) и 25-й (1989 г.) сес си ях Ге не раль ной кон фе рен ции (7 С/Resolutions, стр. 104 англ. тек с та; 8 С/Resolutions, стр. 12 англ. тек с та; 9 С/Resolutions, стр. 111 англ. тек с та; 12 С/Ре зо лю ции, стр. 97; 15 С/Ре зо лю ции, стр.118; 17 С/Ре зо лю ции, стр. 123; 19 С/Ре зо лю ции, стр. 92; 21 С/Ре зо лю ции, стр. 120 и 25 С/Ре зо лю ции, стр. 143). 3. Пункт 1(а) с по прав кой, при ня той на 28-й (1995 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (28 С/Ре зо лю ции, стр. 146).

14 УСТАВ ЮНЕСКО 13 чить на эту долж ность ли цо, ком пе тент ное в од ной или не сколь ких об ла с тях ком пе тен ции ЮНЕ С КО и об ла да ю щее опы том и ка че ст ва ми, не об хо ди мы ми для вы пол не ния ад ми ни с т ра тив ных и ис пол ни тель ных функ ций Со ве та. Учи ты вая важ ность пре ем ст вен нос ти, каж дый пред ста ви тель на зна ча ет ся на срок полно мо чий из бран но го чле на Ис пол ни тель но го со ве та, кро ме слу ча ев, ког да ис клю чи тель ные об сто я тель ст ва тре бу ют его за ме ны. За ме с ти те ли, на зна ча е мые каждым чле ном Ис пол ни тель но го со ве та, вы сту па ют в от сут ст вие пред ста ви те ля во всех его ка че ст вах. 3. При из бра нии чле нов в Ис пол ни тель ный со вет Ге не ральная кон фе рен ция учи ты ва ет раз но об ра зие куль тур и справед ли вое ге о гра фи че с кое рас пре де ле ние. 4. а) Чле ны Ис пол ни тель но го со ве та осу ще ств ля ют свои обя зан но с ти с мо мен та окон ча ния сес сии Ге не ральной кон фе рен ции, на ко то рой они бы ли из бра ны, до кон ца вто рой сле ду ю щей за ней оче ред ной сес сии Ге нераль ной кон фе рен ции. Ге не раль ная кон фе рен ция на каж дой из сво их оче ред ных сес сий про во дит вы бо ры та ко го чис ла чле нов Ис пол ни тель но го со ве та, ко то рое не об хо ди мо для за ме ще ния мест, ос во бож да ю щих ся к кон цу сес сии. b) Чле ны Ис пол ни тель но го со ве та мо гут быть пе ре избраны. Пе ре из бран ные на но вый срок чле ны Ис полни тель но го со ве та ста ра ют ся за ме нить сво их пред стави те лей в Со ве те. 5. В слу чае вы хо да из Ор га ни за ции чле на Ис пол ни тель но го со ве та его срок пол но мо чий за кан чи ва ет ся на да ту вступле ния в си лу его вы хо да. A В. Функ ции 6. а) Ис пол ни тель ный со вет под го тав ли ва ет по ве ст ку дня Гене раль ной кон фе рен ции. Он рас сма т ри ва ет програм му ра бо ты Ор га ни за ции и от но ся щи е ся к ней бю д жет ные сме ты, пред став ля е мые ему Ге не раль ным ди рек то ром со глас но пункту 3 статьи VI, и пред ставля ет их Ге не раль ной кон фе рен ции со все ми ре ко менда ци я ми, кото рые он со чтет уме ст ны ми Под пунк ты (а) и (b), ис прав лен ные на 7-й (1952 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (7 С/Resolutions, стр. 104 англ. тек с та), и под пункт (а), ис прав лен ный на 25-й (1989 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (25 С/Ре зо лю ции, стр.143).

15 14 УСТАВ ЮНЕСКО b) Ис пол ни тель ный со вет, дей ст вуя в со от вет ст вии с пол но мо чи я ми Ге не раль ной кон фе рен ции, не сет пе ред ней от вет ст вен ность за вы пол не ние при ня той ею програм мы. Со глас но ре ше ни ям Ге не раль ной кон фе ренции и учи ты вая об сто я тель ст ва, ко то рые мо гут возник нуть в пе ри од меж ду дву мя оче ред ны ми сес си я ми, Ис пол ни тель ный со вет при ни ма ет все не об хо ди мые ме ры для эффек тив но го и ра ци о наль но го вы пол не ния про грам мы Ге не раль ным ди рек то ром 1. с) В пе ри од меж ду дву мя оче ред ны ми сес си я ми Ге нераль ной кон фе рен ции Со вет мо жет вы пол нять консуль та тив ные функ ции при Ор га ни за ции Объ е ди ненных На ций, пре ду с мо т рен ные в пунк те 5 статьи IV.В при ус ло вии, что во прос, по ко то ро му за пра ши ва ет ся за клю че ние, уже рас смо т рен в прин ци пе Кон фе ренци ей или ког да ре ше ние во про са вы те ка ет из по станов ле ний Кон фе рен ции Ис пол ни тель ный со вет пред став ля ет Ге не раль ной кон ферен ции ре ко мен да ции от но си тель но при ема в Ор га ни зацию новых чле нов. 8. В со от вет ст вии с ре ше ни я ми Ге не раль ной кон фе рен ции Испол ни тель ный со вет ут верж да ет свои пра ви ла про цеду ры. Он из би ра ет долж но ст ных лиц из со ста ва сво их членов. 9. Ис пол ни тель ный со вет со би ра ет ся на оче ред ные сес сии по край ней ме ре че ты ре ра за в хо де двух лет не го пе ри о да. Пред се да тель мо жет со звать его на вне оче ред ную сес сию по своей ини ци а ти ве или по тре бо ва нию ше с ти чле нов Ис пол ни тельно го со ве та Пред се да тель Ис пол ни тель но го со ве та пред став ля ет от имени Со ве та каж дой оче ред ной сес сии Ге не раль ной конфе рен ции до кла ды о де я тель но с ти Ор га ни за ции со сво и ми заме ча ни я ми или без них, под го тов лен ные Ге не раль ным ди рек то ром в со от вет ст вии с по ло же ни я ми статьи VI 3b 4 1. Под пунк ты (а) и (b), ис прав лен ные на 7-й (1952 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (7 С/Resolutions, стр. 104 англ. тек с та), и под пункт (а), ис прав лен ный на 25-й (1989 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (25 С/ Ре зо лю ции, стр.143). 2. Подпункт (с), исправленный на 7-й (1952 г.) сессии Генеральной конференции (7 С/Resolutions, стр. 104 англ. текста). 3. Пункт, ис прав лен ный на 26-й (1991 г.) и 27-й (1993 г.) сес си ях Ге не раль ной кон фе рен ции (26 С/Ре зо люции, стр. 119; 27 С/Ре зо лю ции, стр. 120). 4. Пункт, ис прав лен ный на 7-й (1952 г.) и 8-й (1954 г.) сес си ях Ге не раль ной кон фе рен ции (7 С/Resolutions, стр англ. тек с та и 8 С/Resolutions, стр. 13 англ. тек с та).

16 УСТАВ ЮНЕСКО Ис пол ни тель ный со вет при ни ма ет все не об хо ди мые меры для кон суль та ции с пред ста ви те ля ми меж ду на род ных ор гани за ций или ком пе тент ны ми ли ца ми, ко то рые за ни ма ют ся во про са ми, вхо дя щи ми в круг де я тель но с ти Со ве та. 12. В пе ри од меж ду сес си я ми Ге не раль ной кон фе рен ции Испол ни тель ный со вет мо жет за пра ши вать кон суль та тивные заклю че ния Меж ду на род но го су да по юри ди че с ким во про сам, воз ни ка ю щим в рам ках де я тель но с ти Орга низа ции Ис пол ни тель ный со вет осу ще ств ля ет так же пол но мочия, пре до став ля е мые ему Ге не раль ной кон фе рен ци ей, от име ни всей Кон фе рен ции 2. A Ста тья VI 3 Се к ре та ри ат 1. Се к ре та ри ат со сто ит из Ге не раль но го ди рек то ра и признан но го не об хо ди мым пер со на ла. 2. Ге не раль ный ди рек тор на зна ча ет ся Ге не раль ной кон ферен ци ей по пред став ле нии Ис пол ни тель ным со ве том канди да та на че ты рех лет ний срок на ус ло ви ях, одо б рен ных Кон фе рен ци ей. Ге не раль ный ди рек тор мо жет быть на значен на вто рой че ты рех лет ний срок, по ис те че нии кото ро го он не под ле жит но во му на зна че нию 4. Ге не раль ный ди ректор яв ля ет ся глав ным долж но ст ным ли цом Орга ни за ции. 3. а) Ге не раль ный ди рек тор или на зна чен ное им за ме щаю щее его ли цо при ни ма ет без пра ва го ло са уча с тие во всех засе да ни ях Ге не раль ной кон фе рен ции, Ис полни тель но го со ве та и ко мис сий Ор га ни за ции. Он форму ли ру ет пред ло же ния от но си тель но мер, ко то рые долж ны быть при ня ты Кон фе рен ци ей и Со ве том, и под го тав ли ва ет для пред став ле ния Со ве ту про ект програм мы ра бо ты Ор га ни за ции с от но ся щи ми ся к не му бю д жет ны ми сме та ми Пункт, при ня тый на 7-й (1952 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (7 С/Reso lutions, стр. 105 англ. тек с та). 2. Пункт, ис прав лен ный на 8-й (1954 г.) и 26-й (1991 г.) сес си ях Ге не раль ной кон фе рен ции (8 С/Resolutions, стр. 12 англ. тек с та; 26 С/Ре зо лю ции, стр. 119). 3. Ста тья VI ра нее со дер жа ла пункт 7, ко то рый был вклю чен в ка че ст ве вре мен но го по ло же ния на 20-й (1978 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (20 С/Ре зо лю ции, стр. 159) и ис клю чен на 24-й (1987 г.) сессии Ге не раль ной кон фе рен ции (24 С/Ре зо лю ции, стр. 124). 4. Пункт, ис прав лен ный на 25-й (1989 г.) сессии Ге не раль ной кон фе рен ции (25 С/Ре зо лю ции, стр. 142) и на 31-й (2001 г.) сес си и Ге не раль ной кон фе рен ции (31 С/Ре зо лю ции, стр. 117). 5. Под пункт, при ня тый на 7-й (1952 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (7 С/Resolutions, стр. 113 англ. тек с та).

17 16 УСТАВ ЮНЕСКО b) Ге не раль ный ди рек тор под го тав ли ва ет и рас сы ла ет госу дар ст вам-чле нам и Ис пол ни тель но му со ве ту перио ди че с кие до кла ды о де я тель но с ти Ор га ни за ции. Ге нераль ная кон фе рен ция оп ре де ля ет, ка кие имен но пе рио ды де я тель но с ти долж ны ох ва ты вать эти доклады Пер со нал Се к ре та ри а та на зна ча ет ся Ге не раль ным ди ректо ром со глас но По ло же нию о пер со на ле, ут верж ден но му Ге не раль ной кон фе рен ци ей. Пер со нал на би ра ет ся на воз мож но бо лее ши ро кой ге о гра фи че с кой ос но ве, но в пер вую оче редь к не му предъ яв ля ют ся са мые вы со кие требо ва ния в от но ше нии до б ро со ве ст но с ти, ра бо то спо собно с ти и про фес си о наль ной ком пе тент но с ти. 5. Обя зан но с ти Ге не раль но го ди рек то ра и пер со на ла но сят исклю чи тель но меж ду на род ный ха рак тер. При ис пол нении сво их обя зан но с тей они не долж ны за пра ши вать или по лу чать ука за ния от ка ко го бы то ни бы ло пра ви тель ст ва или от уч реж де ния, не име ю ще го от но ше ния к Орга низа ции. Они долж ны воз дер жи вать ся от лю бых дей ст вий, ко то рые мог ли бы от ра зить ся на их по ло же нии как между на род ных долж но ст ных лиц. Каж дое го су дар ст во - член Ор га ни за ции обя зу ет ся ува жать меж ду на род ный харак тер функ ций Ге не раль но го ди рек то ра и пер со на ла Се к ре та риа та и не пы тать ся ока зы вать на них вли я ние при ис пол нении ими сво их обя зан но с тей. 6. Ни од но из по ло же ний на сто я щей статьи не пре пят ст ву ет заклю че нию Ор га ни за ци ей в рам ках Ор га ни за ции Объе ди нен ных На ций спе ци аль ных со гла ше ний о со зда нии сов ме ст ных служб и о на бо ре об ще го пер со на ла, а так же об об ме не пер со на лом. Ста тья VII На ци о наль ные со труд ни ча ю щие ор га ны 1. Каж дое го су дар ст во член Ор га ни за ции при ни ма ет со ответ ст ву ю щие его кон крет ным ус ло ви ям ме ры по во влече нию в де я тель ность Ор га ни за ции сво их цен т раль ных уч реж де ний, за ни ма ю щих ся во про са ми об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры, пред по чти тель но пу тем со зда ния на ци о нальной ко мис сии, в ко то рой бу дут пред став ле ны пра ви тельст во и упо мя ну тые уч реж де ния. 2. В тех стра нах, где су ще ст ву ют на ци о наль ные ко мис сии или на ци о наль ные со труд ни ча ю щие ор га ны, они вы пол ня ют 1. Под пункт, ис прав лен ный на 8-й (1954 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (8 С/Resolutions, стр. 13 англ. тек с та).

18 УСТАВ ЮНЕСКО 17 кон суль та тив ные функ ции при де ле га ции сво ей стра ны на Ге не раль ной кон фе рен ции, при пред ста ви те ле сво ей стра ны в Ис пол ни тель ном со ве те и при его за ме с ти те лях, а так же при сво ем пра ви тель ст ве по всем про бле мам, ка саю щим ся Ор га ни за ции, и иг ра ют роль ор га на свя зи по всем ин те ре су ю щим ее во про сам По прось бе го су дар ст ва-чле на, Ор га ни за ция мо жет ко манди ро вать в на ци о наль ную ко мис сию дан ной стран ны времен но или на по сто ян ной ос но ве со труд ни ка Се к ре та ри а та для сов ме ст ной ра бо ты с этой ко мис си ей. A Ста тья VIII Пред став ле ние до кла дов го су дар ст ва ми-чле на ми Каж дое го су дар ст во-член пред став ля ет Ор га ни за ции в те сроки и в той фор ме, ко то рые оп ре де ля ет Ге не раль ная кон фе рен ция, до кла ды, со дер жа щие све де ния о за ко нах, по ло же ни ях и ста ти сти че с ких дан ных, ка са ю щих ся его уч реж де ний и его деятельно с ти в об ла с ти об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры, а так же о вы пол не нии ре ко мен да ций и кон вен ций, упо мя ну тых в пунк те 4 статьи IV 2. Ста тья IX Бю д жет 1. Ор га ни за ция ве да ет сво им бю д же том. 2. Ге не раль ная кон фе рен ция ут верж да ет в окон ча тель ном ви де бю д жет и оп ре де ля ет до лю фи нан со во го уча с тия каждо го го су дар ст ва-чле на при ус ло вии со блю де ния по ло жений, ко то рые мо гут быть ус та нов ле ны в со от вет ст ву ю щем со гла ше нии, за клю чен ном с Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций со глас но статье Х на сто я ще го Ус та ва. 3. Ге не раль ный ди рек тор мо жет при ни мать до б ро воль ные взно сы, по жерт во ва ния, за ве щан ное иму ще ст во и суб си дии от пра ви тельств, об ще ст вен ных и ча ст ных уч реж де ний, ор га ни за ций и ча ст ных лиц на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в Поло же нии о фи нан сах 3. Ста тья Х Вза и мо от но ше ния с Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций Ор га ни за ция долж на в воз мож но ко рот кий срок свя зать ся с Орга ни за ци ей Объ е ди нен ных На ций в ка че ст ве од но го из специ- 1. Пункт, ис прав лен ный на 26-й (1991 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (26С/Ре зо лю ции, стр. 119). 2. Ста тья, ис прав лен ная на 17-й (1972 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (17С/Ре зо лю ции, стр. 124). 3. Пункт, ис прав лен ный на 25-й (1989 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (25С/Ре зо лю ции, стр. 142). См. так же сно с ку 1 на стр. 10 на сто я ще го Сборника.

19 18 УСТАВ ЮНЕСКО а ли зи ро ван ных уч реж де ний, пре ду с мо т рен ных в статье 57 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций. Их вза и мо от но ше ния бу дут ус та нов ле ны че рез со гла ше ние с Ор га ни за ци ей Объ е ди нен ных Наций в со от вет ст вии с по ло же ни ем статьи 63 ее Ус та ва. Это согла ше ние бу дет пред став ле но на ут верж де ние Гене раль ной кон фе рен ции на сто я щей Ор га ни за ции. Оно обес пе чит дей ствен ное со труд ни че ст во обе их ор га ни за ций в до сти же нии об щих це лей. В то же вре мя оно при зна ет ав то ном ный ха рак тер на сто я щей Ор га ни за ции в об ла с ти ее спе ци аль ной ком пе тенции, оп ре де ля е мой в на сто я щем Ус та ве. Это со гла ше ние мо жет, в ча ст но с ти, пре ду с ма т ри вать утверж де ние и финан си ро ва ние Ге не раль ной Ас сам б ле ей Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций бю д же та на сто я щей Ор га ни за ции. Ста тья XI Вза и мо от но ше ния с дру ги ми спе ци а ли зи ро ван ны ми меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и уч реж де ни я ми 1. Ор га ни за ция мо жет со труд ни чать с дру ги ми спе ци а лизи ро ван ны ми меж пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ци я ми и учреж де ни я ми, за да чи и де я тель ность ко то рых со ответ ст ву ют ее це лям. Для это го Ге не раль ный ди рек тор с раз ре ше ния Ис пол ни тель но го со ве та мо жет всту пить в эф фек тив ные ра бо чие от но ше ния с ука зан ны ми ор га ни заци я ми и уч реж де ни я ми и со зда вать сме шан ные ко мис сии, не об хо ди мые для обес пе че ния ус пеш но го со труд ни че ст ва. Каж дое со гла ше ние, за клю чен ное с эти ми спе ци а ли зи рован ны ми ор га ни за ци я ми или уч реж де ни я ми, пред став ляет ся на ут верж де ние Ис пол ни тель но му со ве ту. 2. В тех слу ча ях, ког да Ге не раль ная кон фе рен ция и компе тент ные ор га ны лю бых дру гих пре сле ду ю щих ана логич ные це ли специ а ли зи ро ван ных меж пра ви тель ст венных ор га ни за ций или уч реж де ний со чтут же ла тель ным пе ре дать на сто я щей Ор га ни за ции сред ст ва или функ ции ука зан ных ор га ни за ций или уч реж де ний, Ге не раль ный ди рек тор мо жет за клю чать при ус ло вии одо б ре ния их Кон фе рен ци ей вза и мо при ем ле мые со гла ше ния. 3. Ор га ни за ция мо жет по со гла ше нию с дру ги ми меж прави тель ст вен ны ми ор га ни за ци я ми при ни мать над ле жа щие ме ры для обес пе че ния на на ча лах вза им но с ти пред ста витель ст ва на за се да ни ях. 4. Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций по во про сам об ра зо вания, на уки и куль ту ры мо жет при ни мать над ле жа щие ме ры для ор га ни за ции кон суль та ций и обес пе че ния со труд ни чест ва с меж ду на род ны ми не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за-

20 УСТАВ ЮНЕСКО 19 ци я ми, за ни ма ю щи ми ся во про са ми, вхо дя щи ми в круг ее ве де ния, а так же воз ла гать на них кон крет ные пору че ния. Это со труд ни че ст во мо жет так же осу ще ств лять ся пу тем уча с тия пред ста ви те лей ука зан ных ор га ни за ций в ра бо те кон суль та тив ных ко ми те тов, со здан ных Ге не раль ной конфе рен ци ей. A Ста тья XII Пра во вой ста тус Ор га ни за ции По ло же ния статей 104 и 105 Ус та ва Ор га ни за ции Объ е ди ненных На ций 1 от но си тель но ее пра во во го ста ту са, при ви ле гий и им му ни те тов рав ным об ра зом при ме ня ют ся к на сто я щей Ор гани за ции. Ста тья XIII По прав ки 1. Про ек ты по пра вок к на сто я ще му Ус та ву всту па ют в си лу в слу чае при ня тия их Ге не раль ной кон фе рен ци ей боль шинст вом в две тре ти го ло сов; при этом по прав ки, вле ку щие за собой ко рен ные из ме не ния за дач Ор га ни за ции или на ла га ю щие но вые обя за тель ст ва на ее чле нов, преж де чем всту пить в си лу, долж ны быть при ня ты дву мя тре тя ми го су дарств-членов. Текст про ек тов по пра вок со об ща ет ся Ге не раль ным дирек то ром го су дар ст вам-чле нам по крайней ме ре за шесть меся цев до то го, как они вы но сят ся на рас смо т ре ние Ге не раль ной кон фе рен ции. 2. Ге не раль ная кон фе рен ция ус та нав ли ва ет боль шин ст вом в две тре ти го ло сов по ря док про ве де ния в жизнь по ло же ний на сто я щей ста тьи Ста тья 104. Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций поль зу ет ся на тер ри то рии каж до го из сво их чле нов та кой пра во спо соб но с тью, ко то рая мо жет ока зать ся не об хо ди мой для вы пол не ния ее функ ций и до стиже ния ее це лей. Ста тья ) Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций поль зу ет ся на тер ри то рии каж до го из сво их чле нов та ки ми при ви ле ги я ми и им му ни те та ми, ко то рые не об хо ди мы для до сти же ния ее це лей. 2) Пред ста ви те ли чле нов Ор га ни за ции и ее долж но ст ные ли ца так же поль зу ют ся при ви ле ги я ми и им му ни те та ми, ко то рые не об хо ди мы для са мо сто я тель но го вы пол не ния ими сво их функ ций, связан ных с де я тель ностью Ор га ни за ции. 3) Ге не раль ная Ас сам б лея мо жет де лать ре ко мен да ции для оп ре де ле ния дета лей при ме не ния пунк тов 1 и 2 на сто я щей ста тьи, а так же мо жет пред ла гать чле нам Ор га ни за ции кон вен ции для этой це ли. 2. См. статьи Пра вил про це ду ры Ге не раль ной кон фе рен ции.

21 20 УСТАВ ЮНЕСКО Статья XIV Ста тья XV Тол ко ва ние 1. Ан г лий ский и фран цуз ский тек с ты на сто я ще го Ус та ва име ют оди на ко вую си лу. 2. Все во про сы и спо ры, ка са ю щи е ся тол ко ва ния на сто яще го Ус та ва, пе ре да ют ся на раз ре ше ние ли бо Меж ду народ но му Су ду, ли бо тре тей ско му су ду в за ви си мо с ти от ре ше ния, при ня то го Ге не раль ной кон фе рен ци ей со глас но ее Пра ви лам про це ду ры 1. Вступ ле ние в си лу 1. На сто я щий Ус тав под ле жит при ня тию го су дар ст ва мичленами. Ак ты о при ня тии пе ре да ют ся на хра не ние прави тель ст ву Со еди нен но го Ко ро лев ст ва. 2. На сто я щий Ус тав сда ет ся на хра не ние в ар хив пра витель ст ва Со еди нен но го Ко ро лев ст ва, где он ос та ет ся от кры тым для под пи са ния. Под пи са ние мо жет иметь ме с то до или по сле пере да чи на хра не ние ак тов о приня тии. При ня тие дей ст ви тель но лишь в том слу чае, ес ли ему пред ше ст во ва ло или за ним по сле до ва ло под пи са ние. Од на ко вы шед ше му из Ор га ни за ции го су дар ст ву для то го, что бы вновь стать ее чле ном, до ста точ но сдать на хра не ние но вый акт о при ня тии На сто я щий Ус тав всту па ет в си лу по сле его при ня тия двад ца тью под пи сав ши ми его го су дар ст ва ми. По сле ду ющие акты о при ня тии всту па ют в си лу не мед лен но. 4. Пра ви тель ст во Со еди нен но го Ко ро лев ст ва уве дом ля ет всех чле нов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, а так же Ге не раль но го ди рек то ра о по лу че нии всех ак тов о приня тии и о да те вступ ле ния в си лу на сто я ще го Ус та ва со глас но пре ды ду ще му пунк ту 2. В удо с то ве ре ние че го ни же под пи сав ши е ся, над ле жа щим об разом на то упол но мо чен ные, под пи са ли на сто я щий Ус тав на ан г лий ском и фран цуз ском язы ках, при чем оба тек с та яв ля ют ся рав но ау тен тич ны ми. Со вер ше но в Лон до не 16 но я б ря 1945 г. в од ном эк земп ля ре на англий ском и фран цуз ском язы ках. Над ле жа щим об ра зом за верен ные ко пии бу дут пре про вож де ны пра ви тель ст вом Со единен но го Ко ро лев ст ва пра ви тель ст вам всех го су дарств чле нов Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций. 1. См. ста тью 38 Пра вил про це ду ры Ге не раль ной кон фе рен ции. 2. Пункт, ис прав лен ный на 24-й (1987 г.) сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции (24 С/Ре зо лю ции, стр. 124).

22 B 21 Пра ва и обя зан но с ти чле нов-со труд ни ков Ре зо лю ция 41.2, при ня тая Ге не раль ной кон фе рен ци ей на 6-й сес сии 1. B iv) Ге не раль ная кон фе рен ция, при ни мая во вни ма ние, что ста тья II Ус та ва ЮНЕ С КО ис правле на та ким об ра зом, что бы поз во лить при ем в ка че ст ве чле нов со труд ни ков Ор га ни за ции тер ри то рий или групп тер ри то рий, не не су щих от вет ст вен но с ти за ве де ние своих внеш них сно ше ний, при ни мая во вни ма ние, что та же са мая по прав ка ука зы ва ет, что ха рак тер и объ ем прав и обя зан но с тей чле нов-со труд ников ус та нав ли ва ют ся Ге не раль ной кон фе рен ци ей, при ни мая во вни ма ние, что в ря де статей Ус та ва ЮНЕ С КО, поми мо статьи II, упо ми на ет ся о пра вах и обя зан но с тях го су дарств чле нов Ор га ни за ции, по ста нов ля ет оп ре де лить сле ду ю щие пра ва и обя зан но с ти членов со труд ни ков Ор га ни за ции: чле ны-со труд ни ки име ют пра во: i) уча ст во вать без пра ва го ло са в ра бо те Ге не раль ной конфе рен ции, а так же ее ко мис сий и ко ми те тов; ii) уча ст во вать на рав не с чле на ми Ор га ни за ции, за ис клю чением ог ра ни че ния от но си тель но пра ва го ло са, упо мя нуто го вы ше в пунк те i), в ре ше нии всех во про сов, ка са ющих ся веде ния ра бо ты Кон фе рен ции и всех ее ко ми те тов, ко мис сий и дру гих вспо мо га тель ных ор га нов, уч реж денных Кон фе рен ци ей со глас но Пра ви лам про це ду ры Ге нераль ной кон фе ренции; iii) пред ла гать вклю че ние лю бых во про сов в пред ва ри тельную по ве ст ку дня Кон фе рен ции; по лу чать на рав не с дру ги ми чле на ми Ор га ни за ции все заклю че ния, до ку мен ты, до кла ды и от че ты; v) уча ст во вать на рав не с дру ги ми чле на ми Ор га ни за ции в созы ве вне оче ред ных сес сий. Чле ны-со труд ни ки име ют пра во на рав не с чле на ми Ор га ни зации вно сить пред ло же ния в Ис пол ни тель ный со вет и при ни мать 1. Текст ре зо лю ции офи ци аль но при нят толь ко на ан г лий ском, фран цуз ском и ис пан ском язы ках.

23 22 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ-СОТРУДНИКОВ учас тие, со глас но ус та нов лен ным Со ве том пра ви лам, в ра бо те его коми те тов, но они не мо гут быть из бра ны в Со вет. Чле ны-со труд ни ки не сут те же обя за тель ст ва, что и чле ны Орга ни за ции, за ис клю че ни ем то го, что их осо бое по ло же ние при ни ма ет ся во вни ма ние при ус та нов ле нии раз ме ров их взно сов в бю д жет Ор га ни за ции. Взнос каж до го чле на-со труд ни ка пред став ля ет со бой оп ре делен ный про цент от сум мы, ко то рую он бы пла тил, ес ли бы был пол но прав ным чле ном, с уче том ог ра ни че ний, кото рые мо жет ус та но вить Ге не раль ная кон фе рен ция. Ис пол ни тель но му со ве ту пред ла га ет ся пред ста вить сле ду ю щей сес сии Ге не раль ной кон фе рен ции до клад вме с те с ре ко мен даци я ми отно си тель но прин ци пов ус та нов ле ния раз ме ра взно сов чле нов-сотруд ни ков.

24 C 23 Пра ви ла про це ду ры Ге не раль ной кон фе рен ции При ня ты Ге не раль ной кон фе рен ци ей на 3-й сес сии. По прав ки внесены на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й и 37-й сес си ях 1. C Содержание I. Сес сии Оче ред ные сес сии Ст. 1 Пе ри о дич ность и да та от кры тия 2 Ме с то про ве де ния 3 При гла ше ние со сто ро ны го су дарств-чле нов 4 Из ме не ние ме с та про ве де ния Вне оче ред ные сес сии Ст. 5 Созыв и место проведения Очередные и вне оче ред ные сес сии Ст. 6 Извещение 7 Допуск других наблюдателей 8 Пе ре рыв сес сии II. По ве ст ка дня и ра бо чие до ку мен ты Оче ред ные сес сии Ст. 9 Под го тов ка пред ва ри тель ной по ве ст ки дня 10 Со дер жа ние пред ва ри тель нойпо ве ст ки дня 11 Ра бо чие до ку мен ты 12 До пол ни тель ные во про сы 13 Под го тов ка пе ре смо т рен ной по ве ст ки дня 14 Ут верж де ние по ве ст ки дня 15 По прав ки, ис клю че ние и вклю че ние во про сов 16 Ко ор ди на ция ра бо ты ЮНЕ С КО, Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и спе циа ли зи ро ван ных уч реж де ний 1. См. 3 С/110, том II, стр и фр. тек с та; 4 С/Resolutions, стр фр. тек с та; 5 С/Resolutions, стр фр. тек с та; 6 С/Resolutions, стр фр. тек с та; 7 С/Resolutions, стр фр. тек с та; 8 С/Resolutions, стр фр. тек с та; 9 С/Ре зо лю ции, стр ; 10 С/Ре зо лю ции, стр ; 11С/Ре зо лю ции, стр. 14, 92-93; 12 С/Ре зо лю ции, стр. 5, 97; 13 С/Ре зо лю ции, стр ; 14 С/Ре зо лю ции, стр ; 15 С/Ре зо лю ции, стр ; 16С/Ре зо лю ции, стр ; 17 С/Ре зо лю ции, стр ; 18 С/Резо лю ции, стр ; 19 С/Ре зо лю ции, стр. 92; 20 С/Ре зо лю ции, стр. 139 и 159; 21С/Резо лю ции, стр ; 23 С/Ре зо лю ции, стр ; 24 С/Ре зо лю ции, стр. 124; 25С/Ре зо лю ции, стр ; 26 С/Ре зо лю ции, стр ; 27С/Резо лю ции, стр. 120; 28 С/Ре зо лю ции, стр. 146, и ; 29 С/ Ре зо лю ции, стр ; 30 С/Ре зо лю ции, стр ; 31 С/Ре зо лю ции, стр ; 32С/Ре зо лю ции, стр ; 37 C/Резолюции, стр.

25 24 ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ Вне оче ред ные сес сии Ст. 17 Под го тов ка пред ва ри тель ной по ве ст ки дня 18 Со дер жа ние пред ва ри тель ной по ве ст ки дня 19 До пол ни тель ные во про сы 20 Ут верж де ние по ве ст ки дня III. Де ле га ции Ст. 21 Со став 22 Пред ста ви тель ст во го су дарствчле нов в ко ми те тах, ко мис си ях и дру гих вспо мо га тель ных ор га нах IV. Пол но мо чия Ст. 23 Пред став ле ние пол но мо чий 24 Пред ста ви те ли и на блю да те ли 25 Вре мен ный до пуск к уча с тию в сес сии V. Ор га ни за ция Кон фе рен ции Ст. 26 Оче ред ная сес сия 27 Вне оче ред ная сес сия VI. Пред се да тель и за ме с ти те ли Пред се да те ля Ст. 28 Вре мен ный Пред се да тель 29 Вы бо ры 30 Пол но мо чия Пред се да те ля 31 Ис пол ня ю щий обя зан но с ти Пред се да те ля VII. Ко ми те ты Кон фе рен ции Ст. 32 Ко ми тет по про вер ке пол но мо чий 33 Функ ции Ко ми те та по про вер ке пол но мо чий 34 Ко ми тет по кан ди да ту рам 35 Функ ции Ко ми те та по кан ди дату рам 36 Юри ди че с кий ко ми тет 37 Функ ции Юри ди че с ко го ко мите та 38 Тол ко ва ние Ус та ва, пра вил и по ло же ний 39 Ко ми тет по Штаб-квар ти ре 40 Функ ции Ко ми те та по Штабквар ти ре 41 Пре зи ди ум Кон фе рен ции 42 Функ ции Пре зи ди у ма VIII. Ко мис сии и дру гие вспо мо га тельные ор га ны Кон фе рен ции Ст. 43 Уч реж де ние ко мис сий и дру гих вспо мо га тель ных ор га нов 44 Уч реж де ние спе ци аль ных ко ми те тов ко мис си я ми и дру ги ми вспо мо га тель ны ми ор га на ми 45 Со став ко мис сий 46 Со став дру гих вспо мо га тель ных ор га нов 47 Пра во на вы ступ ле ние дру гих чле нов де ле га ций 48 Вы бо ры пре зи ди у мов IX. Обя зан но с ти Ге не раль но го ди рек то ра и Се к ре та ри а та Ст. 49 Обя зан но с ти Ге не раль но го ди рек то ра и Се к ре та ри а та Х. Язы ки Кон фе рен ции Ст. 50 Ра бо чие язы ки 51 Язык стра ны, в ко то рой про во дит ся Ге не раль ная кон фе рен ция 52 Уст ный пе ре вод с дру гихязы ков 53 Ис поль зо ва ние ра бо чих язы ков 54 Офи ци аль ные язы ки 55 Ис поль зо ва ние офи ци аль ных язы ков XI. От че ты Кон фе рен ции Ст. 56 Сте но гра фи че с кие от че ты и зву ко за пись 57 Рас сыл ка и хра не ние от че тов и зву ко за пи сей 58 От че ты за кры тых за се да ний XII. От кры тые за се да ния и опуб ли ко ва ние ре зо лю ций Ст. 59 От кры тые за се да ния 60 За кры тые за се да ния 61 Рас сыл ка ре зо лю ций

1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число а. 1) 2) 3) 4) За да ние

1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число а. 1) 2) 3) 4) За да ние Вариант 6239426 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние 1 314237 2. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число а. Какое из утвер жде ний от но си тель но этого числа яв ля ет ся вер ным? 4) За

Подробнее

/1235, 7/1245 7/1235 ( ) 7/1245 ( )

/1235, 7/1245 7/1235 ( ) 7/1245 ( ) 01.06.2010-54- 7/1235, 7/1245 РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ Ы ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Подробнее

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треуголь ни ки

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треуголь ни ки Вариант 5579644 1. За да ние 13 341119. Какое из сле ду ю щих утвер жде ний верно? 1) Все рав но бед рен ные тре уголь ни ки по доб ны. 2) Су ще ству ет пря мо уголь ник, диа го на ли ко то ро го вза им

Подробнее

УЗС 300(300И), 400(400И) Сигнализаторы уровня ультразвуковые

УЗС 300(300И), 400(400И) Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС 300(300И), 400(400И) ТУ 311 00227465.054 2002 Данные сертификатов, лицензий Сертификат об одобрении типового изделия Речным Регистром 357 2.10.11-06; Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования

Подробнее

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1 МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КТПМ-АТ- 25...250/6(10) /0,4-У1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Мачтовая под стан ция транс фор ма тор - ная ком плект ная КТПМ-АТ-25...250/6(10)/

Подробнее

Пусть Баба Валя внесла в Спёрбанк у. е. под годовых. Тогда за год хранения вклада внесенная сумма выросла

Пусть Баба Валя внесла в Спёрбанк у. е. под годовых. Тогда за год хранения вклада внесенная сумма выросла Вариант 10748484 1. За да ние 17 506959. Баба Валя, накопив часть своей пенсии, решила улучшить свое материальное положение. Она узнала, что в Спёрбанке от пенсионеров принимают вклады под определенный

Подробнее

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1 МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КТПМ-АТ- 25...250/6(10) /0,4-У1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Мачтовая под стан ция транс фор ма тор - ная ком плект ная КТПМ-АТ-25...250/6(10)/

Подробнее

Ответ: 56. Ответ: 200. Ответ: 2. Ответ: -0,5. Ответ: /5

Ответ: 56. Ответ: 200. Ответ: 2. Ответ: -0,5. Ответ: /5 Вариант 2143206 1. За да ние 1 506796. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ответ: 56 2. За да ние 2 506568. Най ди те част ное от де ле ния на. 00 3. За да ние 3 82085. В сентябре 1 кг огурцов стоил 50

Подробнее

/ /12. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru) 1) 2) 3) 4)

/ /12. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru) 1) 2) 3) 4) Закон Кулона 1. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов уве ли чи ли в 3 раза. Силы вза и мо дей ствия между ними 1) не из ме ни лись 2) умень ши

Подробнее

Течетрассопоисковый комплект Искор-410

Течетрассопоисковый комплект Искор-410 Течетрассопоисковый комплект Искор-410 Введение На сто я щее руководство по эксплуатации распостраняется на комплект специальный те четрассопоисковый Искор-410, предназначенный для определения мест утечек

Подробнее

Член гео мет ри че ской про грес сии с но ме ром может быть най ден по фор му ле

Член гео мет ри че ской про грес сии с но ме ром может быть най ден по фор му ле Задания B4. Ариф ме ти че ские и гео мет ри че ские прогрессии 1. B 4 35. Дана ариф ме ти че ская про грес сия: Най ди те сумму пер вых де ся ти её чле нов. Сумма пер вых k-ых чле нов может быть най де

Подробнее

8/25110 ( ) 8/25118 ( )

8/25110 ( ) 8/25118 ( ) Национальный реестр правовых актов, 2012 г., 37, 8/25110, 8/25118 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 мар та 2012 г. 15 8/25110 (26.03.2012) О 8/25110

Подробнее

1/13351 ( ) -9-

1/13351 ( ) -9- На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., 26, 1/13351 РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 1/13351 ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА

Подробнее

4. За да ние Площадь треугольника со сторонами можно найти по формуле Герона

4. За да ние Площадь треугольника со сторонами можно найти по формуле Герона Вариант 2166209 1. За да ние 1 506987. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 3 2. За да ние 2 506568. Най ди те част ное от де ле ния на. Ответ: 200 3. За да ние 3 77346. Мобильный телефон стоил 3500

Подробнее

Ответ: 4,3. Ответ: 49. Ответ: Ответ: -0,5. Ответ: /5

Ответ: 4,3. Ответ: 49. Ответ: Ответ: -0,5. Ответ: /5 Вариант 2143204 1. За да ние 1 506567. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ответ: 4,3 2. За да ние 2 26754. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ответ: 49 3. За да ние 3 26628. Железнодорожный билет для взрослого

Подробнее

8/19574 ( ) 33, 8/233).

8/19574 ( ) 33, 8/233). ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 сен тяб ря 2008 г. 38 8/19574 (08.10.2008) Об 8/19574 утверждении Инструкции о порядке изготовления и распро - странения государственных

Подробнее

Назначение, принцип действия. 98 Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС-107(107И) (210И)

Назначение, принцип действия. 98 Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС-107(107И) (210И) УЗС 107(107И), 108(108И), 207(207И), 208(208И), 209(209И), 210(210И) Сигнализаторы уровня ультразвуковые ТУ 311 00227465.040 99 Данные сертификатов, лицензий Разрешение ФСЭТАН РРС 00-40492; Сертификат

Подробнее

Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз

Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз Т. И. Григорьева Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз Учебник для магистров 2-е издание, переработанное и дополненное Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве

Подробнее

Ответ: 0,75. Ответ: 1. Ответ: /5. В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та.

Ответ: 0,75. Ответ: 1. Ответ: /5. В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та. Вариант 5635795 1. За да ние 1 333085. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 0,75 2. За да ние 2 317061. Числа x и y отмечены точками на координатной прямой. Расположите в порядке возрастания числа

Подробнее

1/ /7866 ( )

1/ /7866 ( ) 1/7866-3- 06.09.2006 РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 1/7866 (30.08.2006) УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 25 ав гу ста 2006 г. 530

Подробнее

КАК ПОСТРОИТЬ ПРОФСОЮЗ?

КАК ПОСТРОИТЬ ПРОФСОЮЗ? КАК ПОСТРОИТЬ ПРОФСОЮЗ? Международная федерация металлистов Межрегиональный профсоюз работников автопрома Москва, 2009 МПРА КАК ПОСТРОИТЬ ПРОФСОЮЗ? Практическое пособие. М.: МФМ 2009. 52с. Проф со юз это

Подробнее

4. За да ние Длина медианы, проведённой к стороне треугольника со сторонами, и, вычисляется

4. За да ние Длина медианы, проведённой к стороне треугольника со сторонами, и, вычисляется Вариант 2238865 1. За да ние 1 506709. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Вы пол ним дей стве в скоб ках: Найдём зна че ние вы ра же ния: Ответ: -0,25 2. За да ние 2 77410. Най ди те зна че ние вы ра же

Подробнее

9/31828 ( ) 9/31983 ( ) 9/31987 ( ) 9/32084 ( ) 9/32168 ( ) 9/32226 ( ) 9/32228 (19.05.

9/31828 ( ) 9/31983 ( ) 9/31987 ( ) 9/32084 ( ) 9/32168 ( ) 9/32226 ( ) 9/32228 (19.05. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАЗОВОГО УРОВНЯ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Подробнее

1) 0,1327; 0,014; 0,13 2) 0,014; 0,13; 0,1327 3) 0,1327; 0,13; 0,014 4) 0,13; 0,014; 0,1327

1) 0,1327; 0,014; 0,13 2) 0,014; 0,13; 0,1327 3) 0,1327; 0,13; 0,014 4) 0,13; 0,014; 0,1327 Вариант 5635801 1. За да ние 1 287933. Рас по ло жи те в по ряд ке убы ва ния числа 0,1327; 0,014; 0,13. 1) 0,1327; 0,014; 0,13 2) 0,014; 0,13; 0,1327 3) 0,1327; 0,13; 0,014 4) 0,13; 0,014; 0,1327 Ответ:

Подробнее

6. За да ние Верны ли сле ду ю щие суж де ния о мо ра ли? че ло ве ка? 1. За да ние Учёные-обществоведы определяют общество как...

6. За да ние Верны ли сле ду ю щие суж де ния о мо ра ли? че ло ве ка? 1. За да ние Учёные-обществоведы определяют общество как... Вариант 126762 1. За да ние 1 187. Учёные-обществоведы определяют общество как... 1) весь мир в мно го об ра зии его форм и про яв ле ний 2) не отъ ем ле мую часть при ро ды 3) един ство живой и не жи

Подробнее

4. За да ние Длина бис сек три сы про ве ден ной к сто ро не тре уголь ни ка со сто ро на ми и вы чис ля ет ся

4. За да ние Длина бис сек три сы про ве ден ной к сто ро не тре уголь ни ка со сто ро на ми и вы чис ля ет ся Вариант 2143227 1. За да ние 1 506990. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 1,5 2. За да ние 2 506345. Най ди те част ное от де ле ния 0,8 10 1 на 4 10 2. Ответ: 0,0002 3. За да ние 3 77354. Магазин

Подробнее

4. Площадь треугольника со сторонами и можно найти по формуле Герона, где. Най ди те пло щадь тре уголь ни ка со сто ро на ми,,.

4. Площадь треугольника со сторонами и можно найти по формуле Герона, где. Най ди те пло щадь тре уголь ни ка со сто ро на ми,,. Вариант 2341915 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния. За да ние 1 506774 2. Най ди те зна че ние вы ра же ния. За да ние 2 506445 3. Товар на рас про да же уце ни ли на 45%, при этом он стал сто ить 770

Подробнее

Сколько руб лей за пла тят за 5 би ле тов на этот сеанс пя те ро друзей, если они хотят си деть на одном ряду и вы би ра ют самый де ше вый вариант?

Сколько руб лей за пла тят за 5 би ле тов на этот сеанс пя те ро друзей, если они хотят си деть на одном ряду и вы би ра ют самый де ше вый вариант? Разные таблицы 1. Дорожный знак, изображённый на рисунке, на зы ва ет ся «Ограничение высоты». Его уста нав ли ва ют перед мостами, тон не ля ми и про чи ми сооружениями, чтобы за пре тить проезд транс

Подробнее

ЗВУ КИ И БУК ВЫ ГЛАСНЫЕ глас ные звуки:

ЗВУ КИ И БУК ВЫ ГЛАСНЫЕ глас ные звуки: 2 ЗВУ КИ И БУК ВЫ ГЛАСНЫЕ глас ные звуки: А О У Ы И Э гласные буквы: А О У Ы Э Я Ё Ю И Е Контрольные вопросы: Что та кое гласный ЗВУК? Сколь ко в рус ском язы ке глас ных зву ков? При произнесении гласных

Подробнее

Кол лек ция Harmony Преимущества коллекции Harmony

Кол лек ция Harmony Преимущества коллекции Harmony Кол лек ция Harmony до ста точ но но вая кол лек ция на рын ке Ук ра и ны. Но за очень ко рот кий пе ри од вре ме ни она су ме ла за во е вать сво их кли ен тов. Ес ли Вам при елась без ли кая не при тя

Подробнее

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ АКДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ АКДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ АКДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН М.Ф. Маликов ИСТОКИ ПОЗНАНИЯ ТОМ 1 СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Подробнее

1. За да ние 1 1. Об ще ство в ши ро ком смыс ле слова озна ча ет...

1. За да ние 1 1. Об ще ство в ши ро ком смыс ле слова озна ча ет... Вариант 150420 1. За да ние 1 1. Об ще ство в ши ро ком смыс ле слова озна ча ет... 1) есте ствен ную среду оби та ния че ло ве ка 2) груп пу людей, объ единённых об щи ми ин те ре са ми 3) ста дию ис

Подробнее

Вариант ) дей ству ет на сво бод ные но си те ли элек три че ско го за ря да и в ме тал ли че ских про вод ни ках, и

Вариант ) дей ству ет на сво бод ные но си те ли элек три че ско го за ря да и в ме тал ли че ских про вод ни ках, и Вариант 1003382 1. A 13 1510. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если

Подробнее

9/45472 ( )

9/45472 ( ) 9/45472 (24.11.2011) РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 2 но яб ря 2011 г. 163 Об 9/45472 уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та го ро да Мин ска на 2011 год и вне се нии из ме не

Подробнее

Ответ: /13

Ответ: /13 Вариант 11608779 1. За да ние 7 317539. На рисунке изображён график функции и восемь точек на оси абсцисс:,,,,. В сколь ких из этих точек про из вод ная функ ции по ло жи тель на? 2. За да ние 7 6007.

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ре ше ние. По сле до ва тель но по лу ча ем: Ответ: 3. Ответ: -3

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ре ше ние. По сле до ва тель но по лу ча ем: Ответ: 3. Ответ: -3 Вариант 475604 1. B 1 311685. Най ди те зна че ние вы ра же ния По сле до ва тель но по лу ча ем: Ответ: 3. Ответ: -3 1) 2) 3) 4) 2. A 1 311303. Из вест но, что. Какое из ука зан ных утвер жде ний не вер

Подробнее

За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по ряд ке, со от вет ству ю щем бук вам:

За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по ряд ке, со от вет ству ю щем бук вам: Вариант 786504 1. B 1 337415. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 314156. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу Какая это точка? 1) точка M 2) точка N 3) точка P 4)

Подробнее

4. B Ре ши те урав не ние. Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния.

4. B Ре ши те урав не ние. Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния. Вариант 1016219 1. B 1 317497. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. B 2 314795. На координатной прямой отмечены числа a и c. Какое из следующих утвер жде ний не вер но? 1) 2) 3) 4) 3. B 3 338098. Пред

Подробнее

Издательство АСТ МОСКВА

Издательство АСТ МОСКВА Мой Издательство АСТ МОСКВА УДК 615.8 ББК 51.2 К68 Фото: Олег Титяев Дизайн: Марина Акинина Рисунки: Евгений Осипов Макет подготовлен редакцией Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть

Подробнее

Издательство АСТ МОСКВА

Издательство АСТ МОСКВА Мой Издательство АСТ МОСКВА УДК 615.8 ББК 51.2 К68 Фото: Олег Титяев Дизайн: Марина Акинина Рисунки: Евгений Осипов Макет подготовлен редакцией Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть

Подробнее

8/24579 ( )

8/24579 ( ) РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 8/24579 (22.12.2011) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Подробнее

Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку)

Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку) Радиаторы DECOR РАДИАТОРЫ KERMI Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку) Компания «Ин тер ма» предлагает Вашему вниманию програу «Дизайнрадиаторы» фирмы Кermi. Представляемые трубчатые

Подробнее

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по дорогам, про тяжённость ко то рых ука за на в таб ли це.

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по дорогам, про тяжённость ко то рых ука за на в таб ли це. ариант 203243 1. B 3 404. Между населёнными пунктами,, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таб ли це: Определите длину кратчайшего пути между пунктами и F. Передвигаться можно

Подробнее

Символы, знаки, пиктограммы

Символы, знаки, пиктограммы Математика вокруг нас Символы, знаки, пиктограммы Дорожные знаки Велосипедное движение Велосипедное движение запрещено Место стоянки Символ олимпийских игр Железнодорожный переезд Пиктограммы видов спорта

Подробнее

4. Периметр ромба равен 24, а синус од но го из углов равен. Най ди те площадь ромба.

4. Периметр ромба равен 24, а синус од но го из углов равен. Най ди те площадь ромба. Параллелограмм 1. Найдите пло щадь параллелограмма, изображённого на рисунке. Площадь па рал ле ло грам ма равна про из ве де нию длины ос но ва ния на высоту: О тв е т: 40. 2. Сторона ромба равна 5, а

Подробнее

/5. 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние

/5. 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние Вариант 5983272 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние 1 337415 2. Одна из точек, от ме чен ных на ко ор ди нат ной пря мой, со от вет ству ет числу Какая это точка? 1) точка A 2) точка B 3) точка

Подробнее

4. За да ние Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании, вычисляется

4. За да ние Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании, вычисляется Вариант 2238867 1 За да ние 1 506484 Най ди те зна че ние вы ра же ния Пред ста вим все дроби в виде обык но вен ных и сло жим еди ни цу и дробь в зна ме на те ле: Ответ: 1,25 Ответ: 1,25 2 За да ние 2

Подробнее

3. За да ние Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость ко то рых (в ки ло мет рах) при ве де на в таб ли це.

3. За да ние Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость ко то рых (в ки ло мет рах) при ве де на в таб ли це. Вариант 718051 1. За да ние 3 624. Учитель Иван Петрович живёт на станции Антоновка, а работает на станции Дружба. Чтобы успеть с утра на уроки, он должен ехать по самой короткой дороге. Проанализируй

Подробнее

1) и 2) и 3) и 4) и 6. За да ние Для рас тво ре ния гид рок си да же ле за(ii) можно ис поль зо вать рас твор

1) и 2) и 3) и 4) и 6. За да ние Для рас тво ре ния гид рок си да же ле за(ii) можно ис поль зо вать рас твор Задания 11. Хи ми че ские свойства оснований. Хи ми че ские свойства кислот 1. За да ние 11 33. В ре ак цию с рас тво ром гид рок си да калия всту па ет 2. За да ние 11 55. Рас твор сер ной кис ло ты ре

Подробнее

Ответ: 2,5. Ответ: /8. Най ди те ор ди на ту точки P пе ре се че ния его диа го на лей. Ответ: 4

Ответ: 2,5. Ответ: /8. Най ди те ор ди на ту точки P пе ре се че ния его диа го на лей. Ответ: 4 Вариант 11608769 1. За да ние 3 27675. Точки O(0; 0), A(6; 8), B(6; 2), C(0; 6) являются вершинами четы рех уголь ни ка. Най ди те ор ди на ту точки P пе ре се че ния его диа го на лей. Ответ: 4 2. За

Подробнее

РИЮУ ТУ Диафрагмы и сосуды

РИЮУ ТУ Диафрагмы и сосуды ДИАФРАГМЫ, Уравнительные конденсационные, уравнительные, разделительные СОСУДЫ РИЮУ.408 838.046 ТУ Назначение, принцип действия Ди а ф раг мы пред на зна че ны для из ме ре ния рас хо да жид ко с тей,

Подробнее

8/23993 ( ) 8/15651); 2010 г., 94, 8/22136)

8/23993 ( ) 8/15651); 2010 г., 94, 8/22136) Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 92, 8/23993 РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1010 Телевизионная лупа со встроенной ИК/белой подсветкой ООО «ДОРС» 111141, Москва, 1-я Владимирская улица, дом 26А www.dors.ru ТОВ «ДОРС Україна» 04071, м. Київ, вул. Петрівська, 19 www.dors.ua ЖШС «ДОРС

Подробнее

1) уве ли чи лась в 2 раза 2) умень ши лась в 2 раза 3) уве ли чи лась в 4 раза 4) не из ме ни лась

1) уве ли чи лась в 2 раза 2) умень ши лась в 2 раза 3) уве ли чи лась в 4 раза 4) не из ме ни лась Уравнение Клапейрона-Менделеева 1. B 8 818. Если при сжатии объем идеального газа уменьшился в 2 раза, а давление газа уве ли чи лось в 2 раза, то при этом аб со лют ная тем пе ра ту ра газа уве ли чи

Подробнее

Контроль герметичности фирмы Weishaupt VPS 504 серии 03 и 04

Контроль герметичности фирмы Weishaupt VPS 504 серии 03 и 04 Контроль герметичности фирмы Weishaupt VPS 504 серии 03 и 04 Серия 04 Серия 03 для газовых горелок WG Принцип действия Кон троль гер ме тич но сти VPS 504 ра бо та ет по прин ци пу по вы ше ния дав ле

Подробнее

КТПГС-АТ /6(10) /0,4-У1 2КТПГС-АТ /6(10) /0,4-У1 КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

КТПГС-АТ /6(10) /0,4-У1 2КТПГС-АТ /6(10) /0,4-У1 КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ КТПГС-АТ- 250...630/6(10) /0,4-У1 2КТПГС-АТ- 250...630/6(10) /0,4-У1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Под стан ция

Подробнее

Треугольники. О тв е т: 36.

Треугольники. О тв е т: 36. Треугольники 1. Через се ре ди ну K ме ди а ны BM тре уголь ни ка ABC и вер ши ну A про ве де на прямая, пе ре се ка ю щая сто ро ну BC в точке P. Най ди те от но ше ние пло ща ди тре уголь ни ка ABK к

Подробнее

5/33912 ( ) 5/33913 ( ) -6-

5/33912 ( ) 5/33913 ( ) -6- Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 66, 5/33912 5/33913 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ

Подробнее

Вариант Задание Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответ ству ет числу. Какая это точка?

Вариант Задание Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответ ству ет числу. Какая это точка? Вариант 3134955 1. Задание 1 203748. Для каждой десятичной дроби укажите ее разложение в сумму раз ряд ных сла га е мых. Но ме ра за пи ши те без про бе лов, за пя тых и дру гих до пол ни тель ных сим

Подробнее

1. За да ние На графиках показано, как во время телевизионных. между кан ди да та ми А и Б телезрители голосовали

1. За да ние На графиках показано, как во время телевизионных. между кан ди да та ми А и Б телезрители голосовали Вариант 3600537 1. За да ние 15 322165. На графиках показано, как во время телевизионных дебатов между кан ди да та ми А и Б телезрители голосовали за каждого из них. Сколько всего телезрителей проголосовало

Подробнее

НЕ (Ко ли че ство букв чётное) ИЛИ (Пер вая буква со глас ная)?

НЕ (Ко ли че ство букв чётное) ИЛИ (Пер вая буква со глас ная)? Вариант 734040 1. За да ние 1 1052. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 35 строк, в каждой строке 64 символа. Определите информационный объём статьи в кодировке Windows-1251,

Подробнее

Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF

Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF Техническое описание Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF Описание и область применения Распределительный коллектор с ротаметрами Рас пре де ли тель ный кол лек тор FHF ис поль

Подробнее

Наш класс Наш город. Москва В магазине игрушек Городской транспорт Переходим улицу Учиться и трудиться...

Наш класс Наш город. Москва В магазине игрушек Городской транспорт Переходим улицу Учиться и трудиться... Наш класс............................... 4 Наш город. Москва...................... 10 В магазине игрушек...................... 14 Городской транспорт...................... 20 Переходим улицу.........................

Подробнее

4. B Ре ши те урав не ние Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния.

4. B Ре ши те урав не ние Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния. Вариант 786500 1. B 1 337375. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 316336. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b. Какое из сле ду ю щих не ра венств верно? 1) 2) 3) 4) 3. A 2 337728.

Подробнее

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УБ-ЭМ1 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ БУЙКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ Модель Предельно допускаемое избыточное давление, МПа (кгс/см 2 ) 2620, 2622 4,0 (40) 2630 6,3 (63) 2640, 2642 10 (100); 16 (160)

Подробнее

Сколько руб лей за пла тят за 5 би ле тов на этот сеанс пя те ро друзей, если они хотят си деть на одном ряду и вы би ра ют самый де ше вый вариант?

Сколько руб лей за пла тят за 5 би ле тов на этот сеанс пя те ро друзей, если они хотят си деть на одном ряду и вы би ра ют самый де ше вый вариант? Разные таблицы 1. Дорожный знак, изображённый на рисунке, на зы ва ет ся «Ограничение высоты». Его уста нав ли ва ют перед мостами, тон не ля ми и про чи ми сооружениями, чтобы за пре тить проезд транс

Подробнее

5. За да ние Най ди те зна че ние по гра фи ку функ ции, изоб ра жен но му на ри сун ке.

5. За да ние Най ди те зна че ние по гра фи ку функ ции, изоб ра жен но му на ри сун ке. Вариант 5635790 1. За да ние 1 341006. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 0,9 2. За да ние 2 337358. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a. Най ди те наи мень шее из чисел a 2, a 3, a 4.

Подробнее

Датчик уровня микропроцессорный РОС 200, РОС 200В. РИЮУ ТУ Данные сертификатов, лицензий. Назначение, принцип действия

Датчик уровня микропроцессорный РОС 200, РОС 200В. РИЮУ ТУ Данные сертификатов, лицензий. Назначение, принцип действия Датчик уровня микропроцессорный РОС 200, РОС 200В РИЮУ.407722.001ТУ Данные сертификатов, лицензий Сертификат соответствия (с маркировкой взрывозащиты) РОСС RU.ГБ05.В03158. Назначение, принцип действия

Подробнее

Постсоветский человек и гражданское общество

Постсоветский человек и гражданское общество Б. Дубин Постсоветский человек и гражданское общество Электронный ресурс URL: http://www.civisbook.ru/files/file/dubintetr_51.pdf Перепечатка с сайта Московской школы политических исследований http://msps.su

Подробнее

1/13416 ( )

1/13416 ( ) РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 1/13416 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 мар та 2012 г. 152 Об 1/13416 уч ре ж де нии офи ци аль ных ге раль

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b.

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b. Вариант 786501 1. B 1 337376. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 316336. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b. Какое из сле ду ю щих не ра венств верно? 1) 2) 3) 4) 1) 2) 22 3) 4)

Подробнее

5/33912 ( ) 5/33913 ( ) 5/33914 ( ) 5/33915 ( ) 5/33916 ( ) 5/33917 (09.06.

5/33912 ( ) 5/33913 ( ) 5/33914 ( ) 5/33915 ( ) 5/33916 ( ) 5/33917 (09.06. Издается с января 1999 г. Выходит 12 раз в месяц. Электронная версия размещается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. http://www.pravo.by СОДЕРЖАНИЕ Но мер и дата регистрации

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния 0,

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния 0, Вариант 786497 1. B 1 337334. Най ди те зна че ние вы ра же ния 0,007 7 700. 2. A 1 337484. Значение какого из данных выражений положительно, если известно, что x > 0, y < 0? 1) xy 2) (x y)y 3) (y x)y

Подробнее

ЖУРНАЛ КАРАВАН ИСТОРИЙ» «КОЛЛЕКЦИЯ. ПО ДАННЫМ «TNS Россия» ЗА ДЕКАБРЬ 2011 АПРЕЛЬ 2012

ЖУРНАЛ КАРАВАН ИСТОРИЙ» «КОЛЛЕКЦИЯ. ПО ДАННЫМ «TNS Россия» ЗА ДЕКАБРЬ 2011 АПРЕЛЬ 2012 ЖУРНАЛ» ПО ДАННЫМ «TNS Россия» ЗА ДЕКАБРЬ 2011 АПРЕЛЬ 2012 1 ЖУР НАЛ Журнал «Коллекция Караван историй» это эксклюзивные материалы о жизни звезд, смелые признания в жанре романа и лучшие проекты фотохудожника

Подробнее

Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) в со от вет ст вии с EN 161 (класс А), резьбовое исполне ние

Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) в со от вет ст вии с EN 161 (класс А), резьбовое исполне ние Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) в со от вет ст вии с E 161 (класс А), резьбовое исполне ние Прин цип дей ст вия DMV-D/11 Два бы ст ро срабатывающих од но сту пен ча тых

Подробнее

Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF

Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF Распределительный коллектор для системы напольного отопления FHF Область применения Распределитель с ротаметрами Распределитель без ротаметров Рас пре де ли тель ный кол лек тор FHF ис поль зу ют для ре

Подробнее

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО. 4-е издание, переработанное и дополненное. Под редакцией Ì. Ð. Åôèìîâîé

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО. 4-е издание, переработанное и дополненное. Под редакцией Ì. Ð. Åôèìîâîé ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО 4-е издание, переработанное и дополненное Под редакцией Ì. Ð. Åôèìîâîé Ðåêîìåíäîâàíî Ó åáíî-ìåòîäè åñêèì îòäåëîì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà

Подробнее

Задания B12. Про стей шие текстовые задачи

Задания B12. Про стей шие текстовые задачи Задания B12. Про стей шие текстовые задачи 1. B 12 43. Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд группы из

Подробнее

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ПАТРОНАЖНУЮ СЛУЖБУ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ПАТРОНАЖНУЮ СЛУЖБУ КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВОСЛАВНУЮ ПАТРОНАЖНУЮ СЛУЖБУ Методические рекомендации по организации и развитию православной патронажной службы на опыте Свято-Димитриевского сестричества Руководитель патронажной

Подробнее

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ УЧЕБНИК ДЛЯ СПО. Под редакцией доктора юридических наук, про фес сора Å. Ì. Àø ìà ðè íîé. 2-е издание, переработанное и дополненное

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ УЧЕБНИК ДЛЯ СПО. Под редакцией доктора юридических наук, про фес сора Å. Ì. Àø ìà ðè íîé. 2-е издание, переработанное и дополненное РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÏÐÀÂÎ УЧЕБНИК ДЛЯ СПО Под редакцией доктора юридических наук, про фес сора Å. Ì. Àø ìà ðè íîé 2-е издание, переработанное и дополненное Ðåêîìåíäîâàíî

Подробнее

8/ /19374 ( )

8/ /19374 ( ) 8/19374-102- 17.09.2008 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 29 июля 2008 г. 92 8/19374 (01.09.2008) Об 8/19374 утверждении Указаний по заполнению в формах государствен -

Подробнее

1. З а д а ние е Одинаковое число электронных слоев, содержащих электроны, имеют атомы эле мен тов

1. З а д а ние е Одинаковое число электронных слоев, содержащих электроны, имеют атомы эле мен тов Задания 1. Стро е ние атома. Стро е ние электронных обо ло чек атомов пер вых 20 эле мен тов Периодической си сте мы Д. И. Менделеева 1. З а д а ние е 1 23. Одинаковое число электронных слоев, содержащих

Подробнее

2. A Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря мой в пра виль ном по ряд ке?

2. A Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря мой в пра виль ном по ряд ке? Вариант 786491 1. B 1 337283. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 337346. Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с ко ор ди на та ми рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря

Подробнее

Дренажные системы. Техническое описание ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. влажных почв

Дренажные системы. Техническое описание ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. влажных почв WR 01U 04 CM Февраль 2008 Дренажные системы ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Эффективные решения для водоотведения и осушения влажных почв Каталог продукции Содержание 4 Дре наж ные си с

Подробнее

3. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа и : Какое из сле ду ю щих чисел наи боль шее? 1) 2) 3) 4)

3. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа и : Какое из сле ду ю щих чисел наи боль шее? 1) 2) 3) 4) Задания A1. Чис ло вые неравенства, ко ор ди нат ная прямая 1. A 1 27. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа и : Какое из сле ду ю щих чисел наи боль шее? 2. A 1 53. На ко ор ди нат ной пря мой

Подробнее

Зву ки и бук вы. Слог. Пе ре нос по сло гам Наш класс... 4 Уда ре ние. Ал фа вит Наш го род. Моск ва Со глас ные зву ки. Мяг кий знак в сло вах

Зву ки и бук вы. Слог. Пе ре нос по сло гам Наш класс... 4 Уда ре ние. Ал фа вит Наш го род. Моск ва Со глас ные зву ки. Мяг кий знак в сло вах 174 Зву ки и бук вы. Слог. Пе ре нос по сло гам Наш класс................................ 4 Уда ре ние. Ал фа вит Наш го род. Моск ва........................ 10 Со глас ные зву ки. Мяг кий знак в сло вах

Подробнее

1. A 4. В таблице даны результаты олимпиад по истории и обществознанию в 10 «А» клас се.

1. A 4. В таблице даны результаты олимпиад по истории и обществознанию в 10 «А» клас се. Вариант 688873 1. A 4. В таблице даны результаты олимпиад по истории и обществознанию в 10 «А» клас се. Номер уче ни ка Балл по ис то рии Балл по об ще ст во зна нию 5005 45 76 5006 34 23 5011 67 56 5015

Подробнее

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÎÁÙÅÉ ÒÅÎÐÈÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÎÁÙÅÉ ÒÅÎÐÈÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÎÁÙÅÉ ÒÅÎÐÈÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ Ó ÅÁÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ 4-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå Ïîä ðåäàêöèåé Ì. Ð. Åôèìîâîé Ðåêîìåíäîâàíî

Подробнее

ЖУРНАЛ КАРАВАН ИСТОРИЙ» «КОЛЛЕКЦИЯ. ПО ДАННЫМ «TNS Россия» ЗА МАР 2011 ИЮЛЬ 2012

ЖУРНАЛ КАРАВАН ИСТОРИЙ» «КОЛЛЕКЦИЯ. ПО ДАННЫМ «TNS Россия» ЗА МАР 2011 ИЮЛЬ 2012 ЖУРНАЛ» ПО ДАННЫМ «TNS Россия» ЗА МАР 2011 ИЮЛЬ 2012 1 » Журнал «Коллекция Караван историй» это эксклюзивные материалы о жизни звезд, смелые признания в жанре романа и лучшие проекты фотохудожника Екатерины

Подробнее

В от ве те ука жи те но ме ра вы бран ных утвер жде ний без про бе лов, за пя тых и дру гих до пол ни тель ных сим во лов.

В от ве те ука жи те но ме ра вы бран ных утвер жде ний без про бе лов, за пя тых и дру гих до пол ни тель ных сим во лов. Вариант 2142440 1. За да ние 18 509783. Некоторые сотрудники фирмы летом 2014 года отдыхали в Крыму, а некоторые в Сочи. Все сотрудники, которые отдыхали в Сочи, не отдыхали в Крыму. Выберите утверждения,

Подробнее

(3; 1). Най ди те ор ди на ту точки /8. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (http://математика.решуегэ.рф)

(3; 1). Най ди те ор ди на ту точки /8. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (http://математика.решуегэ.рф) Вариант 8488709 1 З а д а ние 1 24355 Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 100 рублей за штуку и продает с наценкой 30% Какое наи боль шее число таких горш ков можно ку пить в этом ма га зи

Подробнее

Задания A4. Ана лиз диаграмм, таблиц, графиков. От мет ка «5» «4» «3» «5» «4» «3» Время, се кун ды 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9

Задания A4. Ана лиз диаграмм, таблиц, графиков. От мет ка «5» «4» «3» «5» «4» «3» Время, се кун ды 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 Задания A4. Ана лиз диаграмм, таблиц, графиков 1. A 4 30. В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9-х клас сов. Маль чи ки Де воч ки От мет ка «5» «4» «3» «5» «4» «3» Время, се

Подробнее

ÎÁÙÀß ÒÅÎÐÈß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

ÎÁÙÀß ÒÅÎÐÈß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ÎÁÙÀß ÒÅÎÐÈß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА 4-е издание, переработанное и дополненное Под редакцией Ì. Ð. Åôèìîâîé Ðåêîìåíäîâàíî

Подробнее

А теперь вопросительные знаки

А теперь вопросительные знаки А теперь вопросительные знаки По че му же мно же ст во лю дей во всём ми ре на про тя же нии сто ле тий вос хи ща ют - ся му зы кой этих ком по зи то ров? Прек ло ня - ют ся пе ред их ве ли чи ем? На зы

Подробнее

8/ /11928 ( )

8/ /11928 ( ) 8/98-39- 4.0.005 ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА СТА ТИ СТИ КИ И АНА ЛИ ЗА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 4 де каб ря 004 г. 3 8/98 (3..004) Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пе ре оцен ки ос -

Подробнее

8/ /22490 ( )

8/ /22490 ( ) 8/22490-73- 05.07.2010 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 мая 2010 г. 16 8/22490 О 8/22490 внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке бух - (24.06.2010)

Подробнее

/ /19602 ( )

/ /19602 ( ) 11.11.2008-84- 8/19602 РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Подробнее

ОБОРУДОВАНИЕ. Б.Н. Поляков, проф., д.т.н. Поляков2#:Поляков.qxd :08 Страница 14

ОБОРУДОВАНИЕ. Б.Н. Поляков, проф., д.т.н. Поляков2#:Поляков.qxd :08 Страница 14 Поляков2#:Поляков.qxd 16.04.2009 16:08 Страница 14 14 ОБОРУДОВАНИЕ Б.Н. Поляков, проф., д.т.н. НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЯГ, ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЯД В данной статье представлены

Подробнее

Математика. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть первая. Под редакцией В.А. Булычёва

Математика. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть первая. Под редакцией В.А. Булычёва Математика 1 класс Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений В двух частях Часть первая Под редакцией В.А. Булычёва Издание второе, переработанное Рекомендовано Министерством образования и науки

Подробнее

Решение геометрических задач ЕГЭ базового уровня. Бутырская Елена Александровна, учитель математики МБОУ СОШ 29 г. Сургут

Решение геометрических задач ЕГЭ базового уровня. Бутырская Елена Александровна, учитель математики МБОУ СОШ 29 г. Сургут Решение геометрических задач ЕГЭ базового уровня Бутырская Елена Александровна, учитель математики МБОУ СОШ 29 г. Сургут В ЕГЭ базового уровня включены 4 геометрических задания: 8, 13, 15, 16 Задание 8

Подробнее