BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ. Klassik rus ədəbiyyatı Soyadı, adı və atasının adı Muradova Fikriyə Ramiz qızı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ. Klassik rus ədəbiyyatı Soyadı, adı və atasının adı Muradova Fikriyə Ramiz qızı"

Транскрипт

1 BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Kafedra Klassik rus ədəbiyyatı Soyadı, adı və atasının adı Muradova Fikriyə Ramiz qızı Vəzifəsi Tədris etdiyi fənn İşin növləri Dosent, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru XIX əsr rus ədəbiyyatı F Ə R D İ P L A N cü tədris ili üçün 1. Tədris yükü Cəmi 51 saat I yarı m il II yarım il Mühazirə Məşğələ Məqbul Imtahan 8++ Məsləhət (imtahan məsləhət) 3+ Kurs işi Buraxılış işi rəy Magistr dissertasiyası Mag.proqram rəhbərlik Elmi-tədqiqat praktika Praktika 60 Yoxlama işi Aspirant və dissertantlara rəhbərlik Aspirant. Qəbul imtahan. Namiz. Minimum. Iş. Qəb. Aspirantla məşğələ 6 Cə mi O cümlədən Əyani şöbəsində Qiyabi şöbəsində II I yarım yarım il il I yarım il II yarım il

2 Cəmi: II. Tədris-metodik işləri Sıra İşin növü Qeyd 1 Составление календарных планов, силлабусов. Составление тематики выпускных и курсовых работ. 3 Составление экзаменационных вопросов и билетов. III. Elmi-tədqiqat işi Sıra İşin növü Qeyd Сюжетно-композиционные особенности сказок А.С.Пушкина. IV. Təşkilat-metodik iş Sıra İşin növü Qeyd 1 Участие в заседаниях кафедры. Посещение занятий преподавателей кафедры. 3 Участие в мероприятиях, проводимых университетом, кафедрой. V. Tələbələrin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi üzrə görülən iş Sıra İşin növü Qeyd 1 Участие в общеуниверситетских мероприятиях. Müəllimin imzası: «11» sentyabr 014-cü il Müəllim tədris yükü, tədris-metodik, elmi-tədqiqat, təşkilatıi-metodik və tələbələrin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi üzrə işinin yerinə yetirilməsi barədə kafedra müdirinin müfəssəl qeydləri. Kafedra müdiri: QEYD: Fərdi planın yerinə yetirilməsi ildə iki dəfə hər semestrin sonunda kafedranın iclasında müzakirə edilir. 6 sentyabr 014-cü il

3 Təsdiq edirəm Kafedra müdiri prof. M.Q.Qocayev 6 sentyabr 014-cü il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Fənn sillabusunun təxmini strukturu Kafedra Klassik rus ədəbiyyatı Fənnin adı XIX əsr rus ədəbiyyatının Iyarısı I. Fənn haqqında məlumat: Kodu Tədris ili 014 / 015 semestr 4 Fakültə: filologiya Tədris yükü (saat) cəmi: 50 mühazirə 30 seminar 30 praktik Kredit sayı (hər 15 saata 1 kredit) 4 II. Müəllim haqqında məlumat: Muradova Fikriyə Ramiz qızı dosent, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elmi maraq dairəsi, ixtiralar və əsas elm əsərləri rus ədəbiyyatı tarixi 1. Восточная тематика в литературных альманахах 0-30-х годов XIX века. Баку, 1990, 5 с.. XIX əsr rus ədəbiyyatı tarixi (I yarısı). Ali məktəblərdə humanitar fakultələrin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Bakı, (щяммцяллиф) 3. XIX əsr rus ədəbiyyatı (I yarısı) kursu üzrə praktik dərslərdə metodik məsləhətlər. Metodik vəsait, Bakı, Mütərcim, с. 4. Magistrantlar üçün ədəbiyyatdan xüsusi seminar proqramı, Bakı, 001.4s. 5.Рус ядябиййаты тарихи üzrə proqram. Бакы, 00, 151s. (щяммцяллиф) Məsləhət saatları: ünvanı: İş telefonu: (19) III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: (dərslik haqqında tam məlumat verilməklə) Əsas:

4 1. Ревякин А.И. История русской литературы (I пол.) М., Русская литература XIX (I пол.). Под ред. Петрова С.М. М., 1974 Əlavə: 1. Практические занятия по русской литературе XIX в.- Б., 00. История русской поэзии в -х тт. Л., Т. 3. История русского романа. В -х тт. М.-Л., 1964 IV. Fənnin təsviri və məqsədi: (Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər, fənnin tədrisinin məqsədləri yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir). Курс «Русская литература XIX в.(i пол.)» является важнейшим в подготовке студентовфилологов. XIX век «золотой век» русской поэзии, всей русской литературы в целом, отличающейся своей идейностью и глубоким содержанием, в сочетании с разнообразием художественно-литературных форм. Курс «Русская литература XIX в.(i пол.)» тесно связан с курсами ДРЛ и историей русской литературы XVIII века а также УНТ. Задачей данного курса является демонстрация идейно-тематического богатства русской литературы, ее традиций и новаторства, непосредственной связи с важнейшими историческими процессами, происходящими в жизни страны и культуры русского народа. На занятиях студенты приобретают навыки теоретического и конкретно-исторического изучения закономерностей развития литературы через анализ художественных произведений. V. Fənnin təqvim planı Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Saat Tarix Qeyd Темы лекционных занятий (30 часов). 1 Mövzu 1. Литературное движение 1-й четверти XIX в. Qısa icmalı: Периодизация русской литературы. Русские литературные общества. Русские литературные альманахи. Тайные общества («Союз спасения», «Союз благоденствия») в борьбе за свободу и равенство. Mövzu. Романтизм. Творчество В.А.Жуковского и К.Н.Батюшкова. Qısa icmalı: Романтизм Жуковский как основоположник русского романтизма. Этапы творческого пути Жуковского и Батюшкова. Эпикурейская поэзия Батюшкова. 3 Mövzu 3. Просветительский реализм. Творчество И.А.Крылова. Qısa icmalı: Особенности просветительского реализма. Крылов-баснописец. Классификация басен И.А.Крылова. 4 Mövzu 4. Просветительский реализм. Творчество А.С.Грибоедова. Грибоедов- драматург. Художественные особенности комедии «Горе от ума». От просветительского

5 реализма к критическому реализму. Mövzu 5 Творческий путь А.С.Пушкина. Лирика. Поэмы. 5 Qısa icmalı: Тематическое богатство лирики Пушкина. Идейно-художественные особенности произведений Пушкина. Поэма-сказка «Руслан и Людмила». «Южные поэмы». Романтический мир в «Южных поэмах». Их связь с русской действительностью. Тема «лишнего человека» в «Цыганах». 6 Mövzu 6 А.С.Пушкин драматург. Qısa icmalı: Трагедия «Борис Годунов». Особенность Русской драматургии. Особенность пушкинской драматургии. Проблема власти и совести новаторства Пушкина драматурга. «Шекспировский элемент» в трагедиях. «Маленькие трагедии» Пушкина. Проблема общечеловеческого порядка в «маленьких трагедиях» Пушкина. 7 Mövzu 7 А.С.Пушкин. Поэмы о «Петре I». Qısa icmalı: Поэма о «Петре I» («Полтава», «Медный всадник»). Историческая подоплека в поэме «Полтава». Философско-психологическое начало в поэме «Медный всадник». Авторское отношение к образу Петра I. Белинский о А.С.Пушкине. 8 Mövzu 8 А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». Qısa icmalı: «Евгений Онегин» как социально-бытовой роман. Сюжетно-композиционная двуплановость романа. Зеркальное отражение сюжетного хода. Ленский и Онегин. Тема «лишнего человека». «Татьяна милый идеал» поэта. Белинский о романе «Евгений Онегин». 9 Mövzu 9 Проза А.С.Пушкина. Qısa icmalı: Незаконченный роман «Дубровский» как общественно-социальный роман. Тема русского судопроизводства. Личность бунтаря - одиночки в романе. Цикл «Повести Белкина» его художественные особенности. «Пиковая дама» как повесть анекдот философско-психологическое начало. Мир фантастический и реальный. Исторический роман «Капитанская дочка». Тема народного бунта в романе. Белинский о А.С.Пушкине. 10 Mövzu 10 Развитие литературы последекабристского периода. Творческий путь Н.В.Гоголя. Qısa icmalı: Ранний период творчества Гоголя. Романтический мир в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Сюжетно-композиционные особенности «Миргорода».

6 «Тарас Бульба» как поэма-эпопея. Белинский о Гоголе. 11 Mövzu 11 Н.В.Гоголь. Арабески. Цикл «Петербургские повести». Qısa icmalı: Цикл «Петербургские повести»: тема искусства («Невский проспект», «Портрет»); тема капитала, тема «маленького человека» («Шинель», «Записки сумасшедшего», «Нос»), Сюжетнокомпозиционные особенности «петербургских повестей». Петербург как город контрастов. 1 Mövzu 1 Н.В.Гоголь-драматург. Qısa icmalı: Комедия «Ревизор»: идея, тема, образы. Конфликт мнимый и истинный. Особенности сатиры Гоголя. 13 Mövzu 13 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Qısa icmalı: Поэма-роман «Мертвые души». Творческая история поэмы; эпический и лирический план. Идея, тема, образы, жанровое своеобразие. Белинский о Н.В.Гоголе. 14 Mövzu 14 Творческий путь М.Ю.Лермонтова. Лирика, поэмы. Qısa icmalı: Тематические многообразие лирики Лермонтова. Романтические поэмы Лермонтова «Мцыри», «Демон». Тема Кавказа в поэмах. Историческая поэма «Песня о купце Калашникове» как поэма о власти - совести, любви и верности. Белинский о Лермонтове. 15 Mövzu 15 Творческий путь М.Ю.Лермонтова - драматурга и прозаика. Qısa icmalı: Драма «Маскарад». Трагедия Евгения Арбенина - «лишнего человека». «Герой нашего времени» как социально - психологический и философский роман. История «души человеческой» в романе. Тема Кавказа и кавказцев в романе. Тема «лишнего человека». Его связь с проблематикой поэзии Лермонтова. В.Г.Белинский о романе «Герой нашего времени». Cəmi: 30s. Темы семинарских занятий. 1 Mövzu 1. Романтизм. Творчество В.А.Жуковского Qısa icmalı: Романтизм. Жуковский как основоположник русского романтизма. Этапы творческого пути Жуковского. Жуковский балладник. Баллады «Людмила» и «Светлана». Мир мистический и реальный в балладах («Кубок», «Перчатка», «Ивиковы журавли», «Лесной царь»). Белинский о Жуковском. Mövzu Творчество К.Н.Батюшкова. Этапы творческого пути К.М.Батюшкова. Qısa icmalı: Особенности эпикурейской поэзии Батюшкова

7 («Разлука», «Вакханка»). 3 Mövzu 3. Просветительский реализм. Творчество И.А.Крылова. Qısa icmalı: Особенности просветительского реализма. Крылов-баснописец. Классификация басен И.А.Крылова. 4 Mövzu 4. Просветительский реализм. Творчество А.С.Грибоедова. Грибоедов - драматург. Художественные особенности комедии «Горе от ума». От просветительского реализма к критическому реализму. Система образов. Mövzu 5 Творческий путь А.С.Пушкина. Лирика. Поэмы. 5 Qısa icmalı: Тематическое богатство лирики Пушкина. Идейно-художественные особенности произведений Пушкина. Поэма-сказка «Руслан и Людмила». «Южные поэмы». Романтический мир в «Южных поэмах». Их связь с русской действительностью. Тема «лишнего человека» в «Цыганах». 6 Mövzu 6 А.С.Пушкин драматург. Qısa icmalı: Трагедия «Борис Годунов». Особенность Русской драматургии. Особенность пушкинской драматургии. Проблема власти и совести новаторства Пушкина драматурга. «Шекспировский элемент» в трагедиях. «Маленькие трагедии» Пушкина. Проблема общечеловеческого порядка в «маленьких трагедиях» Пушкина. 7 Mövzu 7 А.С.Пушкин. Поэмы о «Петре I». Qısa icmalı: Поэма о «Петре I» («Полтава», «Медный всадник»). Историческая подоплека в поэме «Полтава». Философско-психологическое начало в поэме «Медный всадник». Авторское отношение к образу Петра I. Белинский о А.С.Пушкине. 8 Mövzu 8 А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». Qısa icmalı: «Евгений Онегин» как социально-бытовой роман. Сюжетно-композиционная двуплановость романа. Зеркальное отражение сюжетного хода. Ленский и Онегин. Тема «лишнего человека». «Татьяна милый идеал» поэта. Белинский о романе «Евгений Онегин». 9 Mövzu 9 Проза А.С.Пушкина. Qısa icmalı: Незаконченный роман «Дубровский» как общественно-социальный роман. Тема русского судопроизводства. Личность бунтаря - одиночки в романе. Цикл «Повести Белкина», его художественные особенности. «Пиковая дама» как повесть анекдот философско-психологическое начало. Мир фантастический

8 и реальный. 10 Mövzu 10 Развитие литературы последекабристского периода. Творческий путь Н.В.Гоголя. Qısa icmalı: Ранний период творчества Гоголя. Романтический мир в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Сюжетно-композиционные особенности «Миргорода». «Тарас Бульба» как поэма-эпопея. Белинский о Гоголе. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Исторический роман. Исторический роман «Капитанская дочка». Тема народного бунта в романе. Образ русского дворянства в романе. Мотив верности. Проблема власти и совести (Пугачев и Екатерина II). «Тарас Бульба» как повесть-эпопея. Проблема «отцов и детей» в «Капитанской дочке» и «Тарасе Бульбе». Женские образы в «Капитанской дочке» и «Тарасе Бульбе». Особенности художественного мастерства в творчестве А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя. 11 Mövzu 11 Н.В.Гоголь. Арабески. Цикл «Петербургские повести». Qısa icmalı: Цикл «Петербургские повести»: тема искусства («Невский проспект», «Портрет»); тема капитала, тема «маленького человека» («Шинель», «Записки сумасшедшего», «Нос»), Сюжетнокомпозиционные особенности «петербургских повестей». Петербург как город контрастов. 1 Mövzu 1 Н.В.Гоголь-драматург. Qısa icmalı: Комедия «Ревизор»: идея, тема, образы. Конфликт мнимый и истинный. Особенности сатиры Гоголя. 13 Mövzu 13 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Qısa icmalı: Поэма-роман «Мертвые души». Творческая история поэмы; эпический и лирический план. Идея, тема, образы, жанровое своеобразие. Белинский о Н.В.Гоголе. 14 Mövzu 14 Творческий путь М.Ю.Лермонтова. Лирика, поэмы. Qısa icmalı: Тематические многообразие лирики Лермонтова. Романтические поэмы Лермонтова «Мцыри», «Демон». Тема Кавказа в поэмах. Историческая поэма «Песня о купце Калашникове» как поэма о власти - совести, любви и верности. Белинский о Лермонтове. 15 Mövzu 15 Творческий путь М.Ю.Лермонтова - драматурга и прозаика. Qısa icmalı: Драма «Маскарад». Трагедия Евгения Арбенина - «лишнего человека». «Герой нашего времени» как социально - психологический и философский роман.

9 История «души человеческой» в романе. Тема Кавказа и кавказцев в романе. Тема «лишнего человека». Его связь с проблематикой поэзии Лермонтова. В.Г.Белинский о романе «Герой нашего времени». Cəmi: 30s. VI. Ball bölgüsü və qiymətləndirmə. A) Balların maksimum miqdarı 100 bal. 1. Semestr ərzində toplanan maksimum bal 50 - Dərsə davamiyyətə görə 10 bal - tələbələrin sərbəst işinə görə 10 bal - seminar (məşğələ) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə 30 bal (Əgər fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulubsa onda seminar laborator dərslərə görə 0, kurs işinin hazırlanması və müdafiəsinə görə 10 bal verilir).. İmtahan nəticələrinə görə - 50 bal Hər biletda 5 sual Hər suala 10 bal Qəyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. B) Qiymətləndirmə: - 51 baldan aşağı qeyri-kafi F bal qənaənbəxş E bal kafi D bal yaxşı C bal çox yaxşı B bal əla A Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin imtahana buraxılmır ci tədris ilinə kimi qəbul olunmuş və kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələr üçün: bal kafi bal yaxşı bal əla Müəllim: Tarix: 11 sentyabr Muradova Fikriyə Ramiz qızı dosent, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru (adı, soyadı, atasının adı) 014-cü il

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ. Tədris etdiyi fənn _Ədəbiyyatdan praktikum F Ə R D İ P L A N ci tədris ili üçün. 1. Tədris yükü 501 Cəmi saat

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ. Tədris etdiyi fənn _Ədəbiyyatdan praktikum F Ə R D İ P L A N ci tədris ili üçün. 1. Tədris yükü 501 Cəmi saat BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Kafedra Ədəbiyyat nəzəriyyəsi Soyadı, adı və atasının adı T.İ.Məmmədova Vəzifəsi b.m. Tədris etdiyi fənn _Ədəbiyyatdan praktikum F Ə R D İ P L A N 014 015-ci tədris ili üçün 1.

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Təsdiq edirəm Kafedra müdiri 4 sentyabr 01 4 - cü il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Fənn sillabusunun təxmini strukturu Kafedra : Rus dili və onun tədrisi metodikası

Подробнее

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Kafedra BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ klassik rus ədəbiyyatı Soyadı, adı və atasının adı Aslanova Könül Aslan Vəzifəsi_ dosent Tədris etdiyi fənn ədəbiyyatdan xüsusi kurs İşin növləri F Ə R D İ P L A N 014

Подробнее

Вопросы по истории русской литературы первой половины XIX века (белорусское отделение, заочное)

Вопросы по истории русской литературы первой половины XIX века (белорусское отделение, заочное) Вопросы по истории русской литературы (белорусское отделение, заочное) 1. Литературное движение 1800 1815 гг. (Эволюция классицизма, сентиментализма, возникновение романтизма. Литературные общества.) 2.

Подробнее

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Kafedra rus dili və onun tədrisi metodikası Soyadı, adı və atasının adı Sadıqova Laləzar Məmməd qızı Vəzifəsi baş müəllim Tədris etdiyi fənn Oxu və nitq, nitq mədəniyyəti Mühazirə

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Təsdiq edirəm Kafedra müdiri prof. T.H.Məmmədova 11 sentyabr 014-cü il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Fənn sillabusunun təxmini strukturu Kafedra: Müasir rus dili Fənnin

Подробнее

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ

BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Kafedra Klassiik rus ədəbiyyatı BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ Soyadı, adı və atasının adı İsmaylova Sevda Nürəddin qızı Vəzifəsi Dosent, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə Tədris etdiyi fənn Uşaq ədəbiyyatı İşin

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УТВЕРЖДАЮ Т.Г. Овсянникова 15 сентября 011 г. Рабочая программа

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm akademik Q.Ş.Məmmədov (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2015 -ci il Kafedra: Torpaqşünaslıq Fakültə: Ekologiya

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm prof. HACIYEVA S.R.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm prof. HACIYEVA S.R. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm prof. HACIYEVA S.R. (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 10 09 2015 -ci il Kafedra: Ekoloji kimya Fakültə: Ekologiya

Подробнее

Программа курса «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ»

Программа курса «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ» Программа курса «ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ» Цели: подготовить иностранных студентов начального этапа обучения к занятиям по гуманитарному профилю в условиях русской

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 20 -ci il Kafedra: Еколожи кимйа Fakültə: Еколоэийа вя торпагшцнаслыг I. Fənn

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm Hacıyeva S.R. (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 25 yanvar 2016 -ci il Kafedra: Ekoloji kimya Fakültə: Ekologiya

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm prof.şovqi Göyçaylı (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 15 сентября 2015 - ci il Kafedra: Географическая экология

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-ci il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: _Ekologiya və _torpagşunaslig I. Fənn

Подробнее

Школьная программа по литературе

Школьная программа по литературе Нарвский Языковой Лицей Школьная программа по литературе 1 курс Нарва 2015 I курс «Литература первой половины XIX века: романтизм, зарождение реализма» Цели обучения Обучение русской литературе периода

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm: Prof. S.R. Hacıyeva (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2015 -cü il Kafedra: Ekoloji kimya Fakültə: Ekologiya və

Подробнее

Тематическое планирование по литературе 10 класс

Тематическое планирование по литературе 10 класс Тематическое планирование по литературе 10 класс п/п Наименование разделов, тем Количество часов Формы контроля ЭОР 1 Введение. Русская литература и русская история 19 века. 1 2 Русская литература 19 века.

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА. Код и направление подготовки: ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Направленность (профиль): ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА. Код и направление подготовки: ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Направленность (профиль): ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKAS TƏHSİL NAZİRLİYİ BAK DÖLƏT UNİERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm prof. Hacıyeva S.R._ (kafedra müdiri) İmza: Tarix: _15 sentyabr 015_ -ci il Kafedra: Ekoloji kimya Fakültə: Ekologiya

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm _prof.n.a.sadıqova (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 20 -ci il Kafedra: Биоэкология Fakültə: Экология и почвоведение

Подробнее

Направленность (профиль) Форма обучения. Очная РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Направленность (профиль) Форма обучения. Очная РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П.

Подробнее

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, для поступающих по направлению подготовки магистров ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, для поступающих по направлению подготовки магистров ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАССМОТРЕНА Приёмной комиссией ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 14 января 2013 года, протокол 01 УТВЕРЖДЕНА Ученым советом Астраханского государственного университета 28 января 2013

Подробнее

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММА вступительного испытания по литературе для иностранных граждан, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета Требования к уровню подготовки абитуриентов Абитуриент

Подробнее

Согласовано Зам. директора по УМР Миголь И.А. Рабочая программа

Согласовано Зам. директора по УМР Миголь И.А. Рабочая программа Рассмотрено на заседании МО гуманитарного цикла протокол Руководитель Согласовано Зам. директора по УМР Миголь И.А. Утверждаю Директор Банникова Т.Н. Рабочая программа Название курса ЛИТЕРАТУРА Класс 9

Подробнее

8 баллов. Успешная сдача экзамена по литературе возможна при наличии

8 баллов. Успешная сдача экзамена по литературе возможна при наличии ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 1. Помочь абитуриенту сориентироваться в наиболее сложных вопросах, предлагаемых в тестах по литературе. 2. Нацелить на выявление навыков по умению анализировать художественный текст эпического

Подробнее

Сочинение на тему художественные особенности романа пушкина евгений онегин

Сочинение на тему художественные особенности романа пушкина евгений онегин Сочинение на тему художественные особенности романа пушкина евгений онегин Лирические отступления Пушкина р романе Евгений Онегин о творчестве, о любви в жизни поэта. Любовь к Реалистичность и верность

Подробнее

Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе уч. года Отборочный этап. Задания классы Тур 1. Вариант первый

Олимпиада школьников «Ломоносов» по литературе уч. года Отборочный этап. Задания классы Тур 1. Вариант первый Отборочный этап. Задания 10-11 классы Тур 1 Вариант первый Владимир Ленский персонаж: поэмы «Мцыри» рассказа «Студент» стихотворения «Железная дорога» романа в стихах «Евгений Онегин» В каких стихотворениях,

Подробнее

Тематическое планирование по литературе, 8 класс Учитель Пургаева С.Н.

Тематическое планирование по литературе, 8 класс Учитель Пургаева С.Н. Тематическое планирование по литературе, 8 класс Учитель Пургаева С.Н. урока Кол-во часов Содержание урока I четверть Введение. Русская литература и история. Устное народное творчество. 3 2 В мире русской

Подробнее

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 четверть 10 недель

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 четверть 10 недель КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Класс: 8 Предмет: литература Учебная программа: государственная УМК: Под редакцией В.Я. Коровиной - М: Просвещение, 2010 Количество часов в неделю: 2 Общее количество

Подробнее

Тематическое планирование по литературе в 9 классе на учебный год

Тематическое планирование по литературе в 9 классе на учебный год Согласовано Утверждаю Руководитель МО Директор МКОУ «Нововаршавская гимназия» 204г. Зам. директора по УВР 204 г. 204г. Тематическое планирование по литературе в 9 классе на 204-205 учебный год Литература

Подробнее

Повести белкина герои проблематика стиль сочинение

Повести белкина герои проблематика стиль сочинение Повести белкина герои проблематика стиль сочинение 29, Переход к реализму: Повести Белкина. 52, Рр Классное сочинения по роману М. Ю. Лермонтова Герой нашего Проблематика повести. б) умение использовать

Подробнее

Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Утемисова

Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Утемисова - 1 - Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Утемисова Филологический факультет Кафедра русской филологии УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА)

Подробнее

ЛИТЕРАТУРА. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. (Чертов) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ. 9-А,Б КЛАСС 102 часа (Р/Р 7 ч, Практика 6 ч)

ЛИТЕРАТУРА. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. (Чертов) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ. 9-А,Б КЛАСС 102 часа (Р/Р 7 ч, Практика 6 ч) ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГБОУ ГИМНАЗИЯ 1512 Согласовано.. Зав.кафедрой./Зандман Р.И./ ЛИТЕРАТУРА. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.

Подробнее

2. Содержание учебного предмета, курса

2. Содержание учебного предмета, курса 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета По литературе к концу 8 класса обучающиеся должны знать: образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; основные

Подробнее

Промежуточная аттестация по литературе в 10 классе

Промежуточная аттестация по литературе в 10 классе Промежуточная аттестация по литературе в 10 классе Проведение устного экзамена с использованием билетов в 10 классе является наиболее эффективной формой аттестации перед государственной итоговой аттестацией

Подробнее

Пояснительная записка. Тематическое распределение часов

Пояснительная записка. Тематическое распределение часов Календарно - тематическое планирование по литературе в 8 классе на 2014-2015 учебный год. Пояснительная записка Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе составлено в соответствии с

Подробнее

Тематическое планирование по литературе в 9 классе.

Тематическое планирование по литературе в 9 классе. ПРИЛОЖЕНИЕ к образовательной программе Учитель: Гайсина Н.М. Тематическое планирование по литературе в 9 классе. 1. Программы общеобразовательных учреждений. Литература (базовый уровень). 5-11 классы./

Подробнее

Рабочая программа Ивановой Н.Б. Дудко С.А. по учебному курсу «Литература» 9а, б, в класса базовый уровень учебный год

Рабочая программа Ивановой Н.Б. Дудко С.А. по учебному курсу «Литература» 9а, б, в класса базовый уровень учебный год Рабочая программа Ивановой Н.Б. Дудко С.А. по учебному курсу «Литература» 9а, б, в класса базовый уровень 2013-2014 учебный год Пояснительная записка Данная рабочая программа для 9 класса составлена на

Подробнее

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе УМК под ред. Курдюмовой

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе УМК под ред. Курдюмовой Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 9 классе УМК под ред. Курдюмовой урока Тема, количество часов Сроки Развитие и углубление Различные виды письменных работ 1 Введение (1ч.) Анкетирование"10

Подробнее

Сочинение на тему в чем особенности конфликта в комедии ревизор

Сочинение на тему в чем особенности конфликта в комедии ревизор Сочинение на тему в чем особенности конфликта в комедии ревизор Социальное и личностное в конфликте комедии А. С. Грибоедова Горе от ума Сочинение на тему Горе от ума: актуальность и по сей день. План

Подробнее

Сочинение по теме реальное и фантастическое в повести гоголя нос

Сочинение по теме реальное и фантастическое в повести гоголя нос Сочинение по теме реальное и фантастическое в повести гоголя нос Если бы в нашей литературе не было повестей Гоголя, то мы ничего лучшего не знали бы. Особенно остро эта тема звучит, например, в начале

Подробнее

Учебная неделя Кол-во. Четверть. часов ТЕМА. Проверочные работы. 1 практикум. 1 практикум

Учебная неделя Кол-во. Четверть. часов ТЕМА. Проверочные работы. 1 практикум. 1 практикум Четверть Учебная неделя Кол-во часов ТЕМА Проверочные работы Темы лабораторных работ, практикумов, экспериментальных работ и творческих заданий I Введение Литература и история. 2 Устное народное творчество.

Подробнее

Реферат на тему образы символы в повести капитанская дочка

Реферат на тему образы символы в повести капитанская дочка Реферат на тему образы символы в повести капитанская дочка реферат, Выбирай! (По повести А. С. Пушкина Капитанская дочка) А. С. Пушкин обращался к личности Тема крестьянского бунта одна из многих, поднятых

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Западно-Казахстанский государственный университет им.м.утемисова РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА История русской литературы 19 века 1 половина (код и наименование

Подробнее

литературе среднее общее образование, 10 класс 102 часа базовый Елисеева Елена Васильевна Программа разработана в соответствии и на основе:

литературе среднее общее образование, 10 класс 102 часа базовый Елисеева Елена Васильевна Программа разработана в соответствии и на основе: По литературе Уровень образования (класс): среднее общее образование, 10 класс Количество часов по программе: 102 часа Уровень: базовый Учитель: Елисеева Елена Васильевна Программа разработана в соответствии

Подробнее

«Литература (для абитуриентов)»

«Литература (для абитуриентов)» Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова Факультет журналистики СОГЛАСОВАНО Руководитель организации заказчика И.О. Фамилия (подпись) 20 г. (по необходимости) УТВЕРЖДАЮ Руководитель

Подробнее

Мини сочинение на тему образ хлестакова в комедии ревизор

Мини сочинение на тему образ хлестакова в комедии ревизор Мини сочинение на тему образ хлестакова в комедии ревизор Иван Александрович Хлестаков - чиновник из Петербурга, молодой человек, героев, хочется читать и перечитывать эту комедию, и от души смеяться над

Подробнее

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 1450 «ОЛИМП» Чонгарский бульвар, 12

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 1450 «ОЛИМП» Чонгарский бульвар, 12 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 1450 «ОЛИМП» Чонгарский бульвар, 12 Утверждаю Директор ГБОУ Школа 1450 «Олимп» Карташова Т.С.

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm prof.hacıyeva S.R.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm prof.hacıyeva S.R. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm prof.hacıyeva S.R. (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 22 yanvar 2016 -ci il Kafedra: Ekoloji kimya Fakültə: Ekologiya

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2018 году Билет 1 1. Понятие «онегинская строфа» (количество стихов,

Подробнее

Календарно - тематическое планирование Предмет литература Класс 8. Введение - 1ч.

Календарно - тематическое планирование Предмет литература Класс 8. Введение - 1ч. Дата урока (номер учебной недели) Календарно - тематическое планирование Предмет литература Класс 8 Наименование разделов и тем уроков, форм и тем контроля Введение - ч. Кол-во часов неделя Литература

Подробнее

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» Рекомендовано: Методическим объединением учителей русского языка и литературы Протокол от «30» 08. 2016г. 1 Утверждено: приказом МБОУ «Гимназия»

Подробнее

Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе 68 часов

Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе 68 часов Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 классе 68 часов Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: ci il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: ci il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: -ci il Kafedra: Coğrafi ekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Подробнее

Содержание рабочей программы

Содержание рабочей программы Планируемые предметные результаты По окончании 7 класса учащиеся должны: -иметь знания, предусмотренные образовательным минимумом; -пользоваться монологической и диалогической речью; -уметь осознанно,

Подробнее

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ Тюмень

Подробнее

Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Утемисова

Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Утемисова - 1 - Западно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Утемисова Филологический факультет Кафедра русской филологии УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА)

Подробнее

Дата проведения (неделя, месяц) Тема. Знания, умения по теме. урока. I полугодие. Введение.

Дата проведения (неделя, месяц) Тема. Знания, умения по теме. урока. I полугодие. Введение. урока Тема Дата проведения (неделя, месяц) Знания, умения по теме 1. 2. Введение. I полугодие Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. Русская история

Подробнее

1 Введение 1 DVD- Мировая художественная литература. 2 Устное народное творчество 2 Фонохрестоматия к учебнику литературы 8 класс

1 Введение 1 DVD- Мировая художественная литература. 2 Устное народное творчество 2 Фонохрестоматия к учебнику литературы 8 класс Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 8 литература п/п Наименование разделов, тем Количество часов Формы контроля ЭОР 1 Введение 1 DVD- Мировая художественная

Подробнее

Календарно-тематическое планирование по литературе 9 класс Планирование составлено на основании: Литература программа для 5-11 классов

Календарно-тематическое планирование по литературе 9 класс Планирование составлено на основании: Литература программа для 5-11 классов Календарно-тематическое планирование по литературе 9 класс Планирование составлено на основании: Литература программа для 5-11 классов общеовательной школы. Авторысоставители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин,

Подробнее

Образ маленького человека в петербургских повестях гоголя сочинение

Образ маленького человека в петербургских повестях гоголя сочинение Образ маленького человека в петербургских повестях гоголя сочинение Новаторство Достоевского в образе маленького человека. традиции в изображении чиновничества в рассказах Чехова Гоголь Н. В. - сочинения

Подробнее

Кафедра английского языка ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Кафедра английского языка ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ Дагестанский государственный университет народного хозяйства Кафедра английского языка Чопанова Айзанат Абдулкеримовна ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА» Специальность 09.02.05

Подробнее

литературных произведений, понимание образной природы словесного искусства, тематики и проблематики изученных произведений, умение анализировать и

литературных произведений, понимание образной природы словесного искусства, тематики и проблематики изученных произведений, умение анализировать и Экзаменационные материалы для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году по литературе в устной форме Пояснительная

Подробнее

В данной программе основных разделов для изучения 7. Тем с наибольшим количеством часов на изучение -4

В данной программе основных разделов для изучения 7. Тем с наибольшим количеством часов на изучение -4 Пояснительная записка Данная рабочая программа составлена на основе требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования для общеобразовательных учреждений

Подробнее

Реферат на тему традиции романтизма в тютчевской лирике

Реферат на тему традиции романтизма в тютчевской лирике Реферат на тему традиции романтизма в тютчевской лирике Рефераты по литературе и русскому языку Тема любви в творчестве Фета и Тютчева Скачать Можно говорить о традиции Некрасова в тютчевской лирике поэт

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Пояснительная записка Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.2.

Подробнее

СОГЛАСОВАН. методическим советом. протокол от КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ЛИТЕРАТУРЕ. 9 класс

СОГЛАСОВАН. методическим советом. протокол от КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ЛИТЕРАТУРЕ. 9 класс Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 11 г.о. Самара РАССМОТРЕН методическим объединением учителей русского языка и литературы методического совета МБОУ гимназии 11 г.о. Самара,

Подробнее

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: Пояснительная записка Календарно-тематическое планирование составлено на основе «Программы для общеобразовательных учреждений по литературе». Москва, «Просвещение», 2009г. Автор-составитель: В.Я.Коровина.

Подробнее

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Всего: 04 часов; в неделю 3 часа Из них: на изучение нового и повторение пройденного 92 часа на контрольные и творческие работы -3 часов. Из них: - классных сочинений - 3 (5 часов);

Подробнее

1.Агроэкология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.; Под редакцией В.А. Черникова, А.И. Чекереса. - М.: Колос, 2000.

1.Агроэкология / В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.; Под редакцией В.А. Черникова, А.И. Чекереса. - М.: Колос, 2000. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm akad.q.ş.məmmədov (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 15 IX 2015-ci il Kafedra: Torpagıünaslıq Fakültə: Ekologiya

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-ci il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: _Ekologiya və _torpagşunasliq I. Fənn

Подробнее

Календарно-тематическое планирование. 8 класс

Календарно-тематическое планирование. 8 класс Календарно-тематическое планирование. 8 класс п/п Наименование раздела программы Тема урока Количество часов Тип урока Элементы содержание образования Дата проведения План Факт План Факт 1 Вводный. Вводный.

Подробнее

Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература»

Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература» 1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература» Цель и задачи дисциплины Цель дисциплины изучение современного состояния развития литературы и методов литературы как науки; ознакомление с наиболее

Подробнее

Название раздела Краткое содержание Количество часов Русская литература - 64 часа

Название раздела Краткое содержание Количество часов Русская литература - 64 часа Содержание учебного предмета. Программа по литературе для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, включает

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (литература 9 класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (литература 9 класс) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (литература 9 класс) Календарно-тематическое планирование по литературе для 9 класса к учебнику В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, В.И.Коровина, И.С.Збарского составлено на основе рабочей

Подробнее

Согласовано Зам. директора по УМР Миголь И.А. Рабочая программа

Согласовано Зам. директора по УМР Миголь И.А. Рабочая программа Рассмотрено на заседании МО гуманитарного цикла протокол Руководитель Согласовано Зам. директора по УМР Миголь И.А. Утверждаю Директор Банникова Т.Н. Рабочая программа Название курса ЛИТЕРАТУРА Класс 7

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Билет 5

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Билет 5 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Билет 1 1. Ответьте на вопрос: «В чём состоит актуальность «Слова о полку Игоре» в наши

Подробнее

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» по литературе 2016/2017 г. Заключительный этап. Сочинение

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» по литературе 2016/2017 г. Заключительный этап. Сочинение Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» по литературе 2016/2017 г. Заключительный этап Сочинение Общие критерии оценки работ Тематический. Тема должна быть понята верно и раскрыта глубоко и полно

Подробнее

Примерное тематическое планирование уроков литературы в 9-м классе по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой «История твоей литературы»

Примерное тематическое планирование уроков литературы в 9-м классе по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой «История твоей литературы» Примерное тематическое планирование уроков литературы в 9-м классе по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой «История твоей литературы» п/п Темы уроков Часы Виды учебной деятельности учащихся

Подробнее

Поурочно-тематический план:

Поурочно-тематический план: «Утверждено» Решением Методического объединения 31.08.2011 Этап обучения Предмет Название 9 параллель литература литература Поурочно-тематический план: Период урока Тема урока Контроль Домашнее задание

Подробнее

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm: dos. Y. M. Sevdimalıyev (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 0 fevral 017-ci il Kafedra: Теоритичская механика и

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературе для 10 класса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературе для 10 класса РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературе для 10 класса Составил: Капунова Л.А., учитель русского языка и литературы Учебно-тематическое планирование-10 Разделы программы, Количество из них количество часов темы

Подробнее

Структура и содержание УМКД

Структура и содержание УМКД Структура и содержание УМКД 1. Аннотация В результате изучения дисциплины студент должен: Владеть знаниями в области теории, истории и современного состояния русской литературы как важнейшей части общекультурного,

Подробнее

Сочинение на тему мое впечатление о повести капитанская дочка

Сочинение на тему мое впечатление о повести капитанская дочка Сочинение на тему мое впечатление о повести капитанская дочка Сочинение по произведению Капитанская дочка Пушкин: Образ Маши Мироновой Пушкина) Мое впечатление от повести А.С.Пушкина Капитанская дочка

Подробнее

Сочинение на тему в чем идейный смысл финала евгений онегин

Сочинение на тему в чем идейный смысл финала евгений онегин Сочинение на тему в чем идейный смысл финала евгений онегин Евгений Онегин Пушкин в кратком изложении: краткое и полное содержание, сочинения, аудиокниги. Образ Татьяны в романе А. С. Пушкина Евгений Онегин.

Подробнее

Пояснительная записка Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования Российской

Пояснительная записка Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования Российской Пояснительная записка Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования Российской Федерации (2004 год) по литературе, в соответствии с

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) История русской литературы. XIX век (первая половина) наименование дисциплины (модуля)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) История русской литературы. XIX век (первая половина) наименование дисциплины (модуля) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ( Н И У «Б е л Г У ) 18.05.2016 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Подробнее

ЛИТЕРАТУРА Календарно-тематический план 7 класс

ЛИТЕРАТУРА Календарно-тематический план 7 класс ЛИТЕРАТУРА Календарно-тематический план 7 класс Наименование разделов и тем Всего часов Дата Примечание ВВЕДЕНИЕ (ч) Роды и жанры художественной литературы ФОЛЬКЛОР (5 ч) 2 Жанры фольклора. 3 Знакомство

Подробнее

СОГЛАСОВАН. методическим советом. протокол от КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ЛИТЕРАТУРЕ (базовый уровень) 10 класс

СОГЛАСОВАН. методическим советом. протокол от КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ЛИТЕРАТУРЕ (базовый уровень) 10 класс Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г.о. Самара РАССМОТРЕН методическим объединением учителей русского языка и литературы методического совета МБОУ гимназии г.о. Самара протокол

Подробнее

Экзаменационные билеты по литературе для 9 класса. Пояснительная записка

Экзаменационные билеты по литературе для 9 класса. Пояснительная записка Экзаменационные билеты по литературе для 9 класса Пояснительная записка Экзаменационный материал отражает новые подходы, зафиксированные в Государственном образовательном стандарте среднего общего образования

Подробнее

РАССМОТРЕНА на заседании Педагогического совета МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» от

РАССМОТРЕНА на заседании Педагогического совета МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» от Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа») РАССМОТРЕНА на заседании Педагогического совета

Подробнее

1 Введение. Русская литература XIX. Основные 1 Знать значение русской литературы XIX века в развитии русского и мирового литературного процесса

1 Введение. Русская литература XIX. Основные 1 Знать значение русской литературы XIX века в развитии русского и мирового литературного процесса Литература. 10 класс (102 часа, 3 часа в неделю) п/п Тема Кол-во часов ЗУН учащихся 1 Введение. Русская литература XIX. Основные 1 Знать значение русской литературы XIX века в развитии темы и проблемы

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по литературе Департамент общего образования Томской области ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА для обучающихся с девиантным (общественно

Подробнее

Рабочая программа по _литературе. _9 класс

Рабочая программа по _литературе. _9 класс Рабочая программа по _литературе (наименование предмета) _9 класс Рабочую программу составили Коваленко Г.И. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Настоящая рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Пояснительная записка Рабочая программа по литературе в 8 классе составлена на основе программы основного общего образования по литературе 6-9 классов авторов В.Я.Коровиной, В.П.Журавлѐва, В.И.Коровина

Подробнее

Содержание. 1. Разработчики Формы проведения вступительного испытания Требования к уровню подготовки абитуриентов 3

Содержание. 1. Разработчики Формы проведения вступительного испытания Требования к уровню подготовки абитуриентов 3 Содержание 1. Разработчики 3 2. Формы проведения вступительного испытания 3 3. Требования к уровню подготовки абитуриентов 3 4. Программа вступительного экзамена по русской литературе 4 5. Критерии оценивания

Подробнее

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы.

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. Календарно-тематическое планирование по литературе на 203-204 учебный год 9класс Программа: Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5- классы. Авторы составители: Г.И.Беленький, Э.А.Красновский,

Подробнее

YI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

YI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ п/п Раздел YI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70 часов) 2 часа в неделю 1 четверть 18 часов 2 четверть 16 часов 3 четверть 20 часов 4 четверть 18 часов Условные обозначения, использованные в календарно-тематическом

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Пояснительная записка Данный элективный курс разработан на основе программы элективного курса для 10-11 классов по литературе «Русская литература: классика и современность». М, 2007. Курс модифицирован.

Подробнее