ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Транскрипт

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια: 2.30 ώρες Ημερομηνία: ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΛΕΣΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ЧАСТЬ 1 ПИСЬМО (30 баллов) Вы хотите пригласить друга/подругу из России на Кипр. Напишите ему/ей письмо и раскажите немного о своём городе. ( слов) ЧАСТЬ 2: ЧТЕНИЕ А.Прочитайте текст и выполните задания. (30 баллов) Меня зовут Алина. Я российская спортсменка, занимаюсь гимнастикой. Я люблю путешествовать. Как и многие спортсмены, я часто бываю в разных странах и каждую страну полюбила по-своему. Мне очень нравится Япония. Она была первой страной, в которую я ездила выступать. Я думаю, что Токио - самый весёлый и жизнерадостный город в мире. Кроме того, японцы очень любят гимнастику. Однажды, когда я приехала в Токио и зашла в один магазин, чтобы купить торт, я увидела там шоколад Алина Кабаева. Конечно, мне это было очень приятно. Я люблю Испанию. Я думаю, что эта страна похожа на мой родной Узбекистан. Испанцы очень жизнерадостные, а я люблю весёлых людей. Прекрасные страны - Италия, Греция, Франция... Я могу продолжать очень долго. Можно сказать, что мне нравятся все страны, где любят гимнастику и... меня. Журналисты часто меня спрашивают об интересных случаях, которые произошли со мной в разных странах. Вот один из них. Однажды в Африке, в Кении я познакомилась с маленьким симпатичным мальчиком. Скоро я поняла, что он влюбился в меня, потому что он всегда был там, где была я: на стадионе, в бассейне, в магазине. Конечно, мальчик не говорил по-русски, он умел говорить только моё имя и всё время повторял: Алина, Алина. Я всегда с удовольствием вспоминаю этого маленького кенийца. Что ещё сказать? Я уже познакомилась с профессией киноартистки работала в кинофильме. Однажды побывала тележурналисткой: участвовала в одной телепрограмме. Но я ещё не решила, чем буду заниматься, когда закончу выступать. Я только точно знаю, что, как и сейчас, буду много путешествовать, чтобы увидеть весь мир своими глазами.

2 Упражнение 1 (5 X 1= 5 баллов) Выберите правильный вариант. 1. В этом тексте говорится о... Алины Кабаевой. (А) любви (Б) профессии (В) путешествиях 2. Сейчас Алина живёт в.... (А) Кении (Б) Узбекистане (В) России 3. Первое путешествие Алины было в.... (А) Японию (Б) Кению (В) Испанию 4. Алина родилась в.... (А) Японии (Б) Узбекистане (В) России 5. Алина поняла,что маленький мальчик влюбился в неё, потому что он.... (А) подарил ей шоколад Алина Кабаева (Б) ходил туда, где была она (В) сказал ей о своей любви Упражнение 2 (5 X 1= 5 баллов) Правильно или неправильно. 1. Алина занимается спортом. 2. В Москве можно купить шоколад Алина Кабаева. 3. Алине нравятся весёлые люди. 4. В будущем Алина хочет работать в кино. 5. Алина любить путешествовать, потому что она встречает интересных людей. Б. Прочитайте указатели и определите, что они значат (5X2=10 баллов) 1.Ресторан 2. Аптека 3. Администрация 4. Медпункт 5.Сувениры 6.Центр прессы 7.Химчистка 2

3 А) Туда Вы пойдёте, если заболеете Б) Туда Вы пойдёте, если Вам надо обедать или ужинать В) Туда Вы пойдёте, если Вам надо почистить одежду Г) Туда Вы пойдёте, если Вам надо купить лекарство Д) Туда Вы пойдёте, если Вам надо купить подарки А Б В Г Д В. Прочитайте тексты и задания к ним и выберите правильный вариант (5Х2=10 баллов) 1. Буду поздно. В пять у нас собрание, а потом мы будем отмечать день рождения Вани Петрова. Тамара Тамара сообщила, что она. А) придёт домой поздно вечером. Б) не будет на день рождения В) скоро приедет 2. Сергей! Нам вечером должны позвонить из Москвы родители. Будь, пожалуйста, дома после шести. Я тоже буду в это время. Катя А) Катя написала записку брату вечером Б) Родители позвонили рано утром В) Катя ждёт, что вечером позвонят родители. 3. Дорогая моя Леночка! С наступающим праздником! К сожалению, я не смогу встретить Новый год с вами. Папа заболел. Я вам позвоню 1-ого января. Всего самого, самого хорошего! Целую, мама Мама сообщает Лене, что она А) приедет на Новый год. Б) не приедет на праздник В) приедет в январе 4. Маша! Ты помнишь, что сегодня мы должны встретить нашего папу из Киева? Жду тебя в аэропорту около расписания в 7 вечера. Дима 3

4 1. Записку пишет. А) папа Б) дочь В) сын 2 Он(она) пишет, что в 7 часов вечера. А) приедет из Киева Б) будет в аэропорту В) поедет домой ЧАСТЬ 3 ГРАММАТИКА - ЛЕКСИКА (40 баллов) Упражнение 1 (10 X 1= 10 баллов) Выберите правильный вариант. Космонавт 6 Валентина Владимировна Терешкова - _1_ российский космонавт, космонавт 10 в мире и... первая женщина в космосе. Валентина Владимировна _2_ 6 марта 1937 года в Ярославской области. Когда _3_ было 17 лет, она начала работать _4_ фабрике в Ярославе. _5_ она училась, а когда у неё _6_ свободное время, ходила в аэроклуб. Это было её мечта много путешествовать и _7_ мир. И _8_ июне 1963 года Валентина увидела мир.из космоса. «Великая женщина ХХ века» -- так назвали Валентину Терешкову в 2000 году в Великобритании. Сейчас Валентина Терешкова _9_ в Москве. У _10_ есть дочь и внук. Её дочь зовут Елена. Но она не космонавт, а врач. 1) а) шестой б) шестая в) шестое 2) а) родились б) родилась в) родился 3) а) ей б) её в) ему 4) а) в б) на в) из 5) а) вечер б) вечером в) вечера 6) а) были б) была в) было 7) а) посмотреть б) посмотрела в) посмотрел 8) а) на б) с в) в 9) а) жила б) живут в) живёт 10) а) её б) неё в) меня 4

5 Упражнение 2 (10 X 1=10 баллов) Выберите правильную форму. 1. Вчера весь день мы на компьютере. а) поиграли б) играли в) поиграем 2. Вчера они ходили. а) в новый бассейн б) в новом бассейне в) на новом бассейне 3. Раньше они часто в Болгарии. а) отдыхают б) будут отдыхать в) отдыхали 4. Пожалуйста, покажите ваш альбом. а) нас б) мы в) нам 5. Дай мне, пожалуйста. а) эту книгу б) эта книга в) этой книги 6. Книга лежит. а) стол б) столу в) на столе 7. В есть телефон? а) твоя комната б) твою комнату в) твоей комнате 8. Сегодня утром я 2 газеты. а) купил б) покупал в) покупаю 9. Скажите, вы приехали в Россию? а) сколько б) когда в) куда 10. Я думаю, Марина хорошая студентка. а) если б) чтобы в) что Упражнение 3 (5 X 2=10 баллов) Выберите правильный вариант. 1. Когда у Андрея день рождения? а) В эту субботу. б) Хорошо,в субботу. в) Давай в субботу. 2. Давай пойдём в ресторан! а) Пожалуйста! б) С удовольствием! в) Большое спасибо! 3. Какой сегодня день? а) Наверное, в среду. б) Кажется, среда. в) Конечно, в среду. 5

6 4. Можно Олега? а) Конечно, он может. б) Можно в шесть. в) Минуту, пожалуйста! 5.Ты любишь рыбу? Упражнение 4 (5X2=10 баллов) Ответьте на вопросы 1. Как Вы думаете, русский язык трудный? а) Да, у меня есть. б) Очень. А ты? в) Очень рад. 2. Почему Вы изучаете русский язык? 3. С кем Вы говорите по-русски? 4. Где Вы изучаете русский язык? 5. Вы были в Москве? Желаем удачи! 6


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια: 2.30 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Элементарный уровень

СОДЕРЖАНИЕ. Элементарный уровень СОДЕРЖАНИЕ Предисловие...4 Элементарный уровень Часть 1. Как вы знаете слова...7 Часть 2. Как вы знаете грамматику... 11 Часть 3. Как вы умеете читать...52 Часть 4. Как вы умеете слушать...61 Часть 5.

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Подробнее

Тест по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень. Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Время выполнения теста 60 минут.

Тест по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень. Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Время выполнения теста 60 минут. Тест по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время выполнения теста 60 минут. При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. Напишите Ваше имя и

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста Время выполнения субтеста 30 минут. Субтест включает 60 позиций. При

Подробнее

Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его.

Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его. Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его. 1. Он знает русскую литературу. (А) много (Б) очень (В) хорошо (Г) часто 2. Наташа, я

Подробнее

1. ты был? (А) Где (Б) Откуда (В) Куда

1. ты был? (А) Где (Б) Откуда (В) Куда ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ Субтест 1. Лексика. Грамматика Инструкция по выполнению теста Время выполнения субтеста 60 минут. Тест включает 100 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЧТЕНИЕ Инструкция к выполнению теста Время выполнения теста 45 минут. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Вы получили

Подробнее

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: Β Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Подробнее

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр)

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр) Мой любимый друг 1. Вчера я рассказал преподавателю. 2. Это друзья. 3. 18 лет. 4. Я всегда на день рождения дарю книгу. 5. Мы занимаемся в одной группе. 6. Я объяснил, почему я купил этот компьютер. 7.

Подробнее

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ:.

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ:. ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΡΩΣΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2018 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες και 30 λεπτά. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Подробнее

Имя:... Фамилия:... Возраст:... Школа/класс..

Имя:... Фамилия:... Возраст:... Школа/класс.. Имя:... Фамилия:... Возраст:... Школа/класс.. / / 2011 Задание 1. Выберите правильный вариант. 10 1. - Меня зовут Таня. - А..? 2. - Как дела? - Хорошо. А..? 3. - Почему ты так много пишешь? - Я хочу хорошо

Подробнее

Двадцать шестое апреля, среда

Двадцать шестое апреля, среда Повторение мать учения Дома нужно повторять то, что мы делаем на уроке. Если мы не повторяем, то в одно ухо влетает, а из другого уха вылетает. Какое сегодня число? Сегодня двадцать шестое апреля. девушка

Подробнее

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР Монологи: 1. О себе 2. Моя семья 3. Моя подруга (мой друг) 4. Мой обычный день и выходные 5. Мои интересы и мое свободное время 6. Моя группа 7. Моя учеба и мои планы

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время выполнения теста 60 минут. При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. Напишите Ваше имя и фамилию

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТРНЫЙ УРОЕНЬ Субтест ЛЕКСИК. ГРММТИК Инструкция к выполнению теста ремя выполнения теста 45 минут. Тест включает 100 позиций. При выполнении теста пользоваться

Подробнее

Двенадцатое апреля, суббота

Двенадцатое апреля, суббота Они поздно встали? Нет. Мы поздно вышли. выход вход Они идут. Настя заболела. забыть Он пошёл в посольство. идти он шёл она шла они шли он пошёл Он спит. Он проспал. У Веры есть её номер телефона. Какое

Подробнее

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1 Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1 Testiranje na vseh zahtevnostnih stopnjah izvajamo v centru Ruski ekspres v Ljubljani. Za več informacij

Подробнее

(А) учились (Б) изучали (В) занимались. 15. Вы английский язык в школе?

(А) учились (Б) изучали (В) занимались. 15. Вы английский язык в школе? Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» Русский язык как иностранный Время

Подробнее

Третье октября, понедельник

Третье октября, понедельник В следующий понедельник у нас будет большой тест. Какого числа будет тест? Десятого октября. тест: - грамматика - чтение - письмо - аудирование - говорение Кого нет? Лю Цзясиня, Ван Жуйчжэ и Цзэн Цзиня

Подробнее

Четырнадцатое ноября, понедельник

Четырнадцатое ноября, понедельник на прошлой неделе оптика Я ходил в оптику. Я не вижу без очков. мне не видно контактные линзы срочно Мне нужно срочно Можно срочно? срочный ремонт срочная химчистка Я скоро поеду в Китай и закажу очки

Подробнее

Двадцать шестое сентября, понедельник

Двадцать шестое сентября, понедельник Как вы провели выходные дни? = что вы делали и где вы были в выходные дни проводить провести (время) «Икеа» - это магазин. Я ходила в магазин «Икеа», я купила подушки и одеяло. (Где вы были? = Куда вы

Подробнее

ВХОДНОЙ ТЕСТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА

ВХОДНОЙ ТЕСТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА ВХОДНОЙ ТЕСТ I. Заполните анкету. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА Фамилия, имя (на родном языке / на русском языке) Дата рождения пол муж. / жен. Страна (гражданство) Домашний

Подробнее

Содержание. Раздел I Россия: первое знакомство Элементарный уровень A Раздел II Время отдыхать в России Базовый (предпороговый) уровень А2...

Содержание. Раздел I Россия: первое знакомство Элементарный уровень A Раздел II Время отдыхать в России Базовый (предпороговый) уровень А2... Содержание Предисловие... 5 Раздел I Россия: первое знакомство Элементарный уровень A1... 7 Формат тестового блока... 8 Вариант 1 Тест 1. Лексика. Грамматика...10 Тест 2. Чтение...15 Тест 3. Письмо...19

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ : : : ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 --Марина,

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА В тесте слева даны предложения (1, 2 и т.д.), а справа - варианты выбора. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.

Подробнее

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов.

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Экзамен по русскому языку для трудящихся мигрантов состоит из 5 субтестов: Субтест 1. Лекиска. Грамматика. Содержит одно задание (25 позиций).

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького» Инновационная образовательная

Подробнее

Prova di RUSSO TEST AMMISSIONE A. A. 17/18. Cognome. Nome. Data di nascita. Data esame. Firma ГРАММАТИКА:

Prova di RUSSO TEST AMMISSIONE A. A. 17/18. Cognome. Nome. Data di nascita. Data esame. Firma ГРАММАТИКА: TEST AMMISSIONE A. A. 17/18 Prova di RUSSO Cognome Nome Data di nascita Data esame Firma ГРАММАТИКА: 1. Посмотри, какой... красивый букет цветов! a) на неё b) у неё c) на ней d) с ней 2. Я встретился...

Подробнее

Творительный падеж личных местоимений.

Творительный падеж личных местоимений. С т р а н и ц а 1 Творительный падеж личных местоимений. С т р а н и ц а 2 Это Лика. Серж познакомился с ней на стадионе. С т р а н и ц а 3 Бен: Роберт, где ты был вчера вечером? Я звонил несколько раз,

Подробнее

Девятнадцатое сентября, понедельник

Девятнадцатое сентября, понедельник Где вы были в выходные дни? Я никуда не ходила. Я читала рассказ. Как назывался этот рассказ? «Что я люблю» куча времени = много времени Я читала книгу. Я читала учебник. Как вы отдыхали в выходные дни?

Подробнее

Двадцать четвёртое мая, суббота

Двадцать четвёртое мая, суббота Нельзя научить говорить на иностранном языке, можно только научиться. учить научить учиться научиться Я буду приносить рассказы о том, как люди учат иностранные языки. обязательно Какое сегодня число?

Подробнее

Седьмое июня, суббота

Седьмое июня, суббота соревнование соревнования Часто бывают соревнования? Они возвращаются / вернутся в Китай 15-ого июня. Они едут / поедут в Китай 15-ого июня. Можно использовать настоящее время, если мы точно знаем, что

Подробнее

Десятое октября, понедельник

Десятое октября, понедельник Как вы провели выходные дни? Я ходила в «Стокманн», потому что там распродажа и большие скидки. скидка Сколько процентов? Они не писали, какие скидки. Я студентка, у меня мало денег. Я не могу покупать

Подробнее

Инструкция. или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе.

Инструкция. или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе. 1 Тест 3. Лексика. Грамматика Время - 30 минут Инструкция Прочитайте предложения. Выберите нужное слово или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе. 1. Моя мама экономист, она работает.

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ. Предисловие... 7

ОГЛАВЛЕНИЕ. Предисловие... 7 ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие... 7 ЧАСТЬ А. Давайте поговорим!... 14 Знаете ли вы?... 14 А как у вас?... 17 Словарь... 17 Это интересно, но почему вы так думаете?... 19 ЧАСТЬ Б. Давайте послушаем!... 20 Как вы

Подробнее

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ АУДИРОВАНИЕ Инструкция к выполнению теста В тесте 10 заданий. Прослушайте короткие тексты. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву в таблице ответов. При

Подробнее

Тест 3. Лексика. Грамматика

Тест 3. Лексика. Грамматика 1 Тест 3. Лексика. Грамматика Время 45 минут. Инструкция В данной части теста вы должны выполнить 3 задания (85 позиций). Сначала прочитайте предложения / тексты, потом предлагаемые варианты ответов. Выберите

Подробнее

1. Не открывайте (окно)! На улице холодно. 2. У моей жены завтра день рождения, мы пригласили (гости). 3. Я жду (твоя сестра) уже 15 минут!

1. Не открывайте (окно)! На улице холодно. 2. У моей жены завтра день рождения, мы пригласили (гости). 3. Я жду (твоя сестра) уже 15 минут! УРОК 2 Повторите окончания винительного падежа существительных и прилагательных, а также личных местоимений (учебник «Жили-были. 12 уроков русского языка», стр. 27 28). 1 Раскройте скобки, поставьте слова

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2006 11:00 13:00

Подробнее

2016 학년도 1 학기노어문법 I 중간고사

2016 학년도 1 학기노어문법 I 중간고사 2016 학년도 1 학기노어문법 I 중간고사 출제교수 : 문성원 2016년 4월 21일 3,4 교시 러시아어과학년학번 : 이름 : А. 주어진단어를변화시켜문장을완성하세요. (* 필요한경우전치사를넣으세요.) 1. синяя тетрадь Я купила. В сумке лежит. Я пишу упражнения. 2. один мой хороший друг

Подробнее

(Вы выбрали вариант А). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: Например:

(Вы выбрали вариант А). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: Например: 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ЗОЫЙ УРОЕНЬ Субтест ЛЕКСИК. РММТИК Инструкция к выполнению теста ремя выполнения теста 50 минут. Тест состоит из 4-х частей, включающих 110 заданий. При выполнении

Подробнее

Вступительное испытание по русскому языку состоит из четырёх частей, содержащих 55 заданий. Ниже приведены примеры типовых заданий.

Вступительное испытание по русскому языку состоит из четырёх частей, содержащих 55 заданий. Ниже приведены примеры типовых заданий. РУССКИЙ ЯЗЫК ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Вступительное испытание по русскому языку состоит из четырёх частей, содержащих 55 заданий. Ниже приведены примеры типовых заданий. I Инструкция по выполнению заданий

Подробнее

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Время выполнения теста - 15 минут. Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. (Б правильный ответ). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: (А ошибка, Б правильный вариант).

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. (Б правильный ответ). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: (А ошибка, Б правильный вариант). Тест по русскому языку как иностранному для подготовки к комплексному экзамену ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция по выполнению субтеста Время выполнения субтеста 15 минут. Субтест включает 25 заданий. При

Подробнее

Учебно-методический центр «Русский язык как иностранный» Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык как иностранный» (200 часов)

Учебно-методический центр «Русский язык как иностранный» Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык как иностранный» (200 часов) Лист 1 из 33 1 УТВЕРЖДАЮ Проректор _Ю.В. Копылов 2015 г. Учебно-методический центр «Русский язык как иностранный» Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык как иностранный» (200 часов)

Подробнее

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Время выполнения теста - 15 минут. Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы.

Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы. ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (фрагмент) Время выполнения теста 45 мин. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Тест имеет 3 части: Грамматика/Лексика, Чтение и Письмо. Вы получили

Подробнее

Седьмое ноября, вторник

Седьмое ноября, вторник Почему я вас так давно не видела? Я была (где?) Я получала испанскую визу. получать давать Испания испанский испанская (виза) нужен Мне нужна испанская виза. 3 мне Какое сегодня число? Сегодня седьмое

Подробнее

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Вы получили тест и матрицу.

Подробнее

УРОК. четвертый. I. Фонетическая зарядка. 1 Слушайте, повторяйте, читайте. 114 УРОК 4

УРОК. четвертый. I. Фонетическая зарядка. 1 Слушайте, повторяйте, читайте. 114 УРОК 4 УРОК I. Фонетическая зарядка 4 четвертый 1 Слушайте, повторяйте, читайте. а) нет моби'льного телефо'на нет персона'льного компью'тера не' было большо'го аквапа'рка не' было косми'ческой раке'ты не' было

Подробнее

Сложноподчинённые предложения с союзным словом который в винительном падеже. Прямая и косвенная речь (вопрос без вопросительного слова и ответ на

Сложноподчинённые предложения с союзным словом который в винительном падеже. Прямая и косвенная речь (вопрос без вопросительного слова и ответ на С т р а н и ц а 1 Сложноподчинённые предложения с союзным словом который в винительном падеже. Прямая и косвенная речь (вопрос без вопросительного слова и ответ на него). С т р а н и ц а 2 В машине едут

Подробнее

ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут)

ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 -- Антон, скажите, пожалуйста, все факультеты МГУ находятся

Подробнее

Задание Москва больше (Киев).

Задание Москва больше (Киев). ТЕСТ 1. «РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» Вариант 1 1. У меня нет (брат, сестра). 2. В моей комнате нет (телефон, телевизор). 3. Я думаю, завтра не будет (дождь, снег). 4. У него не было (виза). 5. На этой улице нет

Подробнее

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ. я ты он, оно она. меня тебя его ей. мне тебе ему ей. меня тебя его её.

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ. я ты он, оно она. меня тебя его ей. мне тебе ему ей. меня тебя его её. С т р а н и ц а 1 СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ Именительный Родительный Дательный Винительный Творительный Предложный кто? что? кого? чего? кому? чему? кого? что? кем? чем? о ком?

Подробнее

1. СЕМЬЯ. 1. Прочитайте текст.

1. СЕМЬЯ. 1. Прочитайте текст. 1. СЕМЬЯ 1. Прочитайте текст. НЕМНОГО О СЕБЕ Я студе'нт. Я прие'хал из А'нглии и сейча'с изуча'ю ру'сский язы'к. Я учу'сь на пе'рвом ку'рсе. На ро'дине у меня' есть семья'. Мой оте'ц рабо'тает на заво'де.

Подробнее

Отрицательным и неопределённым местоимениям, как правило,

Отрицательным и неопределённым местоимениям, как правило, УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ КТО-НИБУДЬ, НЕКТО ИЛИ НИКТО В.С. Ермаченкова, старший преподаватель Центра русского языка и культуры СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия Отрицательным и неопределённым местоимениям, как правило,

Подробнее

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению теста

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению теста ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению теста Время выполнения теста - 45 минут. Тест включает 100 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Вы получили тест

Подробнее

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов)

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Время выполнения: 80 мин. (Всего 100 баллов) ЧАСТЬ 1. (80 баллов) I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Задание. Выберите правильный грамматический вариант. (по 2 балла) 1. Брат вчера был.... А. театру В. театр C.

Подробнее

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский Элементарный уровень ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Лексико-грамматический тест 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский 2.... ты был? А) откуда Б) куда В) где 3. Я часто смотрю передачи...

Подробнее

Урок 4 Повторение грамматики с прошлого урока

Урок 4 Повторение грамматики с прошлого урока Урок 4 Повторение грамматики с прошлого урока 1) Дополните: Мы с моей подруг Елен интерес географ и очень люб Герман и Америк. Наш преподаватель математик очень строг. Это не нрав Волод и Павл. Математик

Подробнее

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ Урок 1 СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЕ 1. а) Напишите вопросы к выделенным словам. Образец: Анна рассказывала об этом старом московском парке. О каком парке рассказывала

Подробнее

南京航空航天大学 2018 年硕士研究生入学考试初试试题 ( A 卷 )

南京航空航天大学 2018 年硕士研究生入学考试初试试题 ( A 卷 ) 科目代码 : 243 科目名称 : 俄语 ( 学硕 ) 南京航空航天大学 2018 年硕士研究生入学考试初试试题 ( A 卷 ) 满分 : 100 注意 : 1 认真阅读答题纸上的注意事项 ;2 所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无 效 ;3 本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回! 分 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ

Подробнее

а) в банкомате б) в баре в) в банке а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси.

а) в банкомате б) в баре в) в банке а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси. 1. Моя мама экономист, она работает. а) в банкомате б) в баре в) в банке 2. Я очень познакомиться с вашей женой. а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси.

Подробнее

Orosz nyelvi segédlet Szintfelmérő belépő teszt (A1-A2)

Orosz nyelvi segédlet Szintfelmérő belépő teszt (A1-A2) Összeállította: Dr. Oszipova Irina Orosz nyelvi segédlet Szintfelmérő belépő teszt (A1-A2) Kiadvány címe TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése Készült a Nemzeti Szakképzési

Подробнее

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Тест 1. Чтение Время: 30 минут Баллы: 20/ Инструкция: В этой части экзамена вы должны прочитать текст и выбрать возможный вариант ответа из трёх (

Подробнее

Русский язык II CLT Упражнения на повторение

Русский язык II CLT Упражнения на повторение ПОВТОРЕНИЕ МАТЬ УЧЕНИЯ Упражнения на повторение 1 курс Упражнение 1: какая форма правильная? 1. Что ты (делать)? Я (читать) (газета). 2. Это Иван. Ты (он) (знать)? 3. (Чей) это ручка? Это (мой) ручка!

Подробнее

ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. Субтест 1. ГРАММАТИКА. ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА

ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. Субтест 1. ГРАММАТИКА. ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 1. 2. Субтест 1. ГРАММАТИКА. ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА Время выполнения теста - 60 минут. Тест включает 150 позиций. Вы получили тест и матрицу. Напишите ваше имя и фамилию на

Подробнее

Третье октября, понедельник

Третье октября, понедельник Она сняла квартиру около метро «Приморская». В квартире две комнаты. зубной врач Я была у зубного врача, сейчас я не могу говорить. Я ходила к зубному врачу. Зубной врач чуть-чуть говорил по-английски.

Подробнее

Двадцать первое сентября, среда

Двадцать первое сентября, среда ждать Мы ждём Завтра будет двадцать второе сентября, четверг. Послезавтра будет двадцать третье сентября, пятница. сколько? один два три какой? первый второй третий, третье, третья Я ходил в университет

Подробнее

Первое февраля, понедельник

Первое февраля, понедельник Что я сейчас буду спрашивать? Что интересного было в вашей жизни в эти дни? Я ходил на концерт. На какой концерт? На концерт классической музыки. Концерт был в Белом зале Политехнического университета.

Подробнее

Возвратное местоимение себя. Предложный падеж в значении времени.

Возвратное местоимение себя. Предложный падеж в значении времени. С т р а н и ц а 1 Возвратное местоимение себя. Предложный падеж в значении времени. С т р а н и ц а 2 Майя купит себе несколько тетрадей. Та ня: Майя, куда ты пойдёшь после школы? Ма йя: В магазин. Хочу

Подробнее

Урок 13 СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА ПОВТОРИТЕ!

Урок 13 СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА ПОВТОРИТЕ! Урок 13 ПОВТОРИТЕ! 1. Вставьте подходящие по смыслу глаголы НСВ СВ. Объясните правила использования глаголов НСВ СВ. 1) Наташа учится в школе. Каждый день она в школу. 2) Уроки в школе в 8 часов утра.

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ГОВОРЕНИЕ. (Демонстрационный вариант)

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ГОВОРЕНИЕ. (Демонстрационный вариант) РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ГОВОРЕНИЕ (Демонстрационный вариант) Инструкция к выполнению теста Время выполнения субтеста 15 минут. Субтест включает

Подробнее

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер -

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер - серьёзный Почему вы не улыбаетесь? улыбаться улыбнуться Я чувствую себя плохо. У меня плохое настроение. Почему? Что случилось? Сегодня я не курил. У меня не было сигареты. У него не было времени купить

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Урок Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома?

СОДЕРЖАНИЕ. Урок Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? СОДЕРЖАНИЕ Урок 1................... 3 Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? Гласные (а, о, у, э, и, ы). Согласные (л, м, н, п, б, ф, в, т, д). Понятие о глухости звонкости. Ритмика слова, слогоделение,

Подробнее

Уровень элементарного общения (A1)

Уровень элементарного общения (A1) ГОУ ВПО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», Центр Сертификационного тестирования, A1, образец теста 1 Уровень элементарного общения (A1) Тест 1.Чтение Время 20 минут. Инструкция В этой части экзамена вы должны

Подробнее

В РЕСТОРАНЕ. Задание1.

В РЕСТОРАНЕ. Задание1. 8 В РЕСТОРАНЕ Задание1. Скажи'те, ча'сто ли вы хо'дите в рестора'ны? Нра'вится ли вам ру'сская ку'хня? Каки'е блю'да ру'сской ку'хни вы про'бовали? Зна'ете ли вы, что обы'чно едя'т в Росси'и на за'втрак,

Подробнее

Двадцать седьмое сентября, вторник

Двадцать седьмое сентября, вторник бояться + кого? чего? 2 Вы боитесь меня? Мы исправляем ошибки в домашнем задании. Маленький мальчик мешает заниматься своей старшей сестре. Учительница похвалила одну свою ученицу. хвалить похвалить +

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ A ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ ( 30 баллов, 50 минут ) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 Были у мамы две дочки Зина и

Подробнее

Пятое октября, среда. Исправляем ошибки в домашнем задании: блины со сметаной пирожок с яблоками. Наташа гуляла с дочерью.

Пятое октября, среда. Исправляем ошибки в домашнем задании: блины со сметаной пирожок с яблоками. Наташа гуляла с дочерью. Исправляем ошибки в домашнем задании: блины со сметаной пирожок с яблоками Наташа гуляла с дочерью. мясо с горчицей он разговаривает со мной он сказал мне разговаривать + с кем? сказать + кому? рассказывать

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест «ПИСЬМО» (Демонстрационный вариант) Инструкция к выполнению теста

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест «ПИСЬМО» (Демонстрационный вариант) Инструкция к выполнению теста ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТРНЫЙ УРОЕНЬ Субтест «ПИСЬМО» (Демонстрационный вариант) Инструкция к выполнению теста ремя выполнения теста 30 минут. ам даётся 1 задание. При выполнении

Подробнее

Двадцать второе августа, понедельник

Двадцать второе августа, понедельник Откуда вы? Я из Тайваня. Я учу русский язык. Где вы учитесь? Я училась в институте. Я окончила университет. окончить университет На каком факультете ты училась? На филологическом факультете. филологический

Подробнее

Двадцать девятое августа, понедельник

Двадцать девятое августа, понедельник ехать поехать, приехать Я еду. Я буду ехать долго. Я поеду / приеду Я поеду в Китай, потому что моя виза заканчивается. Вы уже всё можете сказать по-русски, если вы знаете, что в учебниках 1 и 2. Её мама

Подробнее

Тридцать первое мая, суббота

Тридцать первое мая, суббота Они хотят переехать на новую квартиру. Они хотят найти новую квартиру. Они ищут новую квартиру. переезжать переехать искать найти Они не придут? Нет, не придут. Да, не придут. 9 часов 5 минут = 5 минут

Подробнее

Шестое февраля, вторник

Шестое февраля, вторник «Охта-парк», «Туттари-парк» У меня появилась новая соседка. Она не умеет говорить по-русски. Она не может общаться сама. Мы ходили в ресторан и в парк. Мы не ходили далеко. Я хочу попробовать. пробовать

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Очный тур

СОДЕРЖАНИЕ. Очный тур СОДЕРЖАНИЕ Предисловие... 5 Методические рекомендации участникам олимпиады... 7 Дистанционный тур Чтение...11 Вариант 1...11 Базовый уровень (А2) для школьников 12 14 лет...11 Базовый уровень (А2) для

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЧТЕНИЕ Инструкция к выполнению теста Время выполнения теста 50 минут. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Вы получили

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ : : : ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ ( 30 баллов, 50 минут ) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 Мой отец

Подробнее

Конспект занятия А1 «Предложный падеж в значении места»

Конспект занятия А1 «Предложный падеж в значении места» Конспект занятия А1 «Предложный падеж в значении места» П: Здравствуйте. Как дела? У: Здравствуйте. Хорошо, спасибо. П: Какой сегодня день? У: Сегодня вторник. П: А какой день был вчера? У: Вчера был понедельник.

Подробнее

Восемнадцатое апреля, понедельник

Восемнадцатое апреля, понедельник Волшебник человек, который может всё Подоконник Я была в баре. Вдруг я увидела, что в сумке нет кошелька. Немецкий паспорт пропал. на следующий день я пошла в полицию Она всё рассказала Бармен сказал,

Подробнее

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΔΠΑ ) Πξάμε: «Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ θαη Παιηλλνζηνύληωλ Μαζεηώλ»

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΔΠΑ ) Πξάμε: «Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ θαη Παιηλλνζηνύληωλ Μαζεηώλ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε (ΔΠΑ 2007-2013) Πξάμε: «Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ θαη Παιηλλνζηνύληωλ Μαζεηώλ» Δπιστημονική Τπεύθσνη Έργοσ Καζ. Άλλα

Подробнее

Содержание для учащегося Урок 1. Давайте познакомимся! Урок 2. Моя профессия Урок 3. Моя семья Урок 4. Мои друзья Урок 5.

Содержание для учащегося Урок 1. Давайте познакомимся! Урок 2. Моя профессия Урок 3. Моя семья Урок 4. Мои друзья Урок 5. Содержание Содержание для учащегося 4 Урок 1. Давайте познакомимся! 10 Урок 2. Моя профессия 30 Урок 3. Моя семья 54 Урок 4. Мои друзья 74 Урок 5. Наша география 94 Урок 6. Мой город 116 Урок 7. Наши любимые

Подробнее

Тест 3. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время 45 минут. Инструкция

Тест 3. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время 45 минут. Инструкция Тест 3. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время 45 минут. Инструкция В этой части теста вы должны выполнить 1 задание (85 позиций). Сначала прочитайте предложения и данные справа варианты. Выберите правильный, по вашему

Подробнее

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов)

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Время выполнения: 80 мин. (Всего 100 баллов) ЧАСТЬ 1. (80 баллов) I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Задание. Выберите правильный грамматический вариант. (по 2 балла) 1. Мама вчера была в.... А. в музее В. музея

Подробнее

Ministerul Administraţiei şi Internelor Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza LIMBA RUSĂ

Ministerul Administraţiei şi Internelor Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza LIMBA RUSĂ 1) Выберите правильный вариант ответа. Мой дом..., чем твой. a) высокий b) высоким c) выше d) высокого 2) Выберите правильный вариант ответа. Иностранцы говорят, что в Москве очень... мороженое. a) вкусное

Подробнее

Дательный падеж с предлогом к для выражения направления движения.

Дательный падеж с предлогом к для выражения направления движения. С т р а н и ц а 1 Дательный падеж с предлогом к для выражения направления движения. С т р а н и ц а 2 Мальчики подошли к полицейскому и спросили, как пройти к Триумфальной арке. Скажите, пожалуйста, как

Подробнее

Русский язык 1 май 2014 повторение

Русский язык 1 май 2014 повторение 2 семестр 2013-2014: повторение Задание 1: глаголы 1. Иван всегда дома, в кафетерии на работе, а в ресторане Алма на улице Тинсестраат. 2. Наша бабушка прекрасно по-английски и по-французски, потому что

Подробнее

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA

UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA ŠIFRA DRŽAVNO TAKMIČENJE IX razred UKUPAN BROJ OSVOJENIH BODOVA Test pregledala/pregledao...... Podgorica,... 2009. godine 2 Дорогие участники Олимпиады, любая Олимпиада это соревнование, которое состоит

Подробнее