ÔÓ Â ÊË Î Ô Â Û ÍÛ ÔÓ ÛÍÛ... Õ Ô Á ÌÓ ÌË 70-ÎÂÚˡ œó  Î ˡ Ô Ë Î Ò ÔÓ Ú ÂÚÓÏ Ò ÓÂ Ó Ô Â -Ù ÓÌÚÓ ËÍ. ÂÒÒÏ ÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ÔÓ Â ÊË Î Ô Â Û ÍÛ ÔÓ ÛÍÛ... Õ Ô Á ÌÓ ÌË 70-ÎÂÚˡ œó  Î ˡ Ô Ë Î Ò ÔÓ Ú ÂÚÓÏ Ò ÓÂ Ó Ô Â -Ù ÓÌÚÓ ËÍ. ÂÒÒÏ ÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ"

Транскрипт

1 , 7 à fl π70-72 ( ). Û ÍËÌ ÂÎ Ó Ó ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË»Á ÂÚÒˇ Ò ˇÌ ˇ 1974 Ó ÂÌ ÍËÓÒÍ ı ÓÒÔ Ú˪ ñ 15 Û ÎÂÈ. ŒÙËˆË Î Ì È Ò ÈÚ: novovremya.ru 12+ Œ Œƒ fl»Õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl «9 ìàÿ 1945 Ê ÂÏ Â ÂÎ Ó Ó ˆ! œ ËÏËÚÂ Ò Ï Â ËÒÍ ÂÌÌËÂ Ë ÒÂ Â Ì Â ÔÓÁ ÎÂÌˡ Ò ƒìâï œó  ñ Ò Ï Ï ÂÎËÍËÏ Ë Ó Ó ËÏ Ô Á ÌËÍÓÏ Îˇ Í Ê Ó Ó ÊËÚÂΡ Ì ÂÈ ÒÚ Ì. 70 ÎÂÚ ÓÚ ÂΡ Ú Ì Ò ÓÚ ÔÓ Â ÌÓ Ó 9 Ï ˇ 1945 Ó, ÍÓ Á ÍÓÌ ËÎ Ò Ò Ï ˇ ÒÚ Ì ˇ Ë Í Ó ÓÔ ÓÎËÚÌ ˇ ÓÈÌ ËÒÚÓ ËË ÂÎÓ Â ÂÒÚ. ÚÓÚ ÂÌ ÒÚ Î Ì ÎÓÏ ÌÓ ÓÈ ÔÓıË Îˇ Ì ÂÈ ÒÚ Ì, ÒËÏ ÓÎÓÏ Â ÓËÁÏ, ÏÛÊÂÒÚ Ë ÒÚÓÈÍÓÒÚË Ì Â Ó Ì Ó. ƒóî Ëı 1418 ÌÂÈ Ë ÌÓ ÂÈ ÎËÎÒˇ ÔÛÚ Í œó  Â, Á Ì ÎË ÓÈ Ë ÔÓ Ë ÎË ÏËÎÎËÓÌ Ì Ëı ÒÓ Ê Ì,  ÒÚ ÎËÒ Ô Ë ÎËÁËÚ ÒÂ, ÍÚÓ ÂÊ Ì ÌÓ ÓÚ Î Ú ÎÛ. ÃÌÓ ÓÌ ˆËÓÌ Î Ì È ÒÓ ÂÚÒÍËÈ Ì Ó Â ËÌ Ï Ù ÓÌÚÓÏ ÔÓ ÌˇÎÒˇ Ì Ó Û Ò Ù ËÁÏÓÏ, ÔÓÍ Á ÒÂÏÛ ÏË Û ÒËÎÛ Ë ÏÓ Ì ÂÈ ÒÚ Ì. Â Ë ÚÂı, ÍÚÓ ÍÓ Î œó  Û, ÎË Ë ÂÎ Ó Ó ˆ. ƒâòˇúíë Ú Òˇ Ì Ëı ÁÂÏΡÍÓ ÔÓ Ë ÎË Ó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ, Ì ÁÂÏÎÂ Ò ˇÚÓ Ó ÂÎÓ Ó ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ Ì ÎÓ ÔÓ Ò ÓËÏ Ï Ò Ú Ï Ú ÌÍÓ ÓÂ Ò ÊÂÌËÂ, Ô Â Â Ë Â ËÒıÓ ÓÈÌ. Ã Ô ÂÍÎÓÌˇÂÏÒˇ Ô  ÓÚ ÓÈ Ù ÓÌÚÓ ËÍÓ, ÓÒıË ÂÏÒˇ ÒÚÓÈÍÓÒÚ Ú ÛÊÂÌËÍÓ Ú Î Ë ÒÂı, ÍÓÏÛ Ô Ë ÎÓÒ ËÁ ÛËÌ ÓÒÒÚ Ì ÎË Ú Á Û ÂÌÌ Â Ó Ó Ë ÒÂÎ, ÔÓ Ê ÂÏÒˇ ÒÏÂÎÓÒÚ Ô ÚËÁ Ì Ë ÔÓ ÔÓÎ ËÍÓ, ÒËÎÓÈ Ûı ÛÁÌËÍÓ ÍÓ̈Π ÂÈ Ë ÏË Ì ı ÊËÚÂÎÂÈ ÓÍÍÛÔË Ó ÌÌ ı Ú ËÚÓ ËÈ. ƒó Ó Ë ÂÚÂ Ì ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ! Ã Î Ó Ì Ï Á Ò Ó Ó Û, Á ÊËÁÌ, Á ÏË ÌÓ ÌÂ Ó Ì ÓÎÓ ÓÈ, Á ˇ ÍËÂ Í ÒÍË ÔÓ Â ÌÓ Ó Ò Î Ú. ƒîˇ ÒÂı Ì Ò Ú ËÏË Ì ÒΠÌËÍ ÏË ñ ÓÎ ˇ ÂÒÚ Ë ÍÓÎÓÒÒ Î Ì ˇ ÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓÒÚ. ÕËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ Ï Ë ÓÎ Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË! ƒó Ó Ë ÁÂÏΡÍË! Õ Ò ˇ ÂÌÌ È ÓÎ ñ Ò ÔÓÏÌËÚ Ó ÔÓ Ë Â Ì Ëı Ô Â ÍÓ,  ÂÊÌÓ ı ÌËÚ Í Ê Û Í ÛÔËˆÛ Ô Ë ÔÂ Â Ú Â ÓÚ ÔÓÍÓÎÂÌˡ Í ÔÓÍÓÎÂÌË, Á ÓÚËÚ Òˇ Ó Î ÓÔÓÎÛ ËË ÂÚ ÌÓ Ë Ò ˇÚÓ ÚËÚ Ô ÏˇÚ ÒÂı ÔÓ Ë Ëı. Ô Á ÌËÍÓÏ! ƒìâï œó Â! ÃË, Ó Ë Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ!. Õ Œ, Û Â Ì ÚÓ ÂÎ Ó Ó ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË. œœ fl, Ô Â Ò ÚÂÎ ÂÎ Ó Ó ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚÌÓÈ ƒûï. «Œ Δ», Î Ì È ÙÂ Â Î Ì È ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ ÂÎ Ó Ó ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË Ê ÂÏ Â Û ÍË̈! 2005   ÌÓ ÔÓÁ ΡÂÏ Ò Ò 70-È Ó Ó ËÌÓÈ œó  ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ! ÚÓ ñ ÁÌ ÏÂÌ ÚÂÎ Ì ˇ Ú Ó ÒÂÏË ÌÓÈ ËÒÚÓ ËË, ÒËÏ ÓÎ ÚÓ ÊÂÒÚ ƒó Ë Ô Â ÎË ÓÒÚË, ÒËÎ Ûı Ë ÒÔÎÓ ÂÌÌÓÒÚË Ì Ó, ÔÓ Â Ë Â Ó Ò ÏÓÈ ÊÂÒÚÓÍÓÈ, Í Ó ÓÔ ÓÎËÚÌÓÈ ÓÈÌÂ. ÃËÎÎËÓÌ ÎÛ Ëı Ò ÌÓ ÂÈ Ë Ó Â ÂÈ ŒÚ ËÁÌ ÓÚ ÎË Ò ÓË ÊËÁÌË Á  ÌÂÁ ËÒËÏÓÒÚ, Á Ô Ó ÊËÚ Ì Ò ÓÂÈ ÁÂÏÎÂ, Á Ô Ó Ó Ó ËÚ Ì Ó ÌÓÏ ˇÁ ÍÂ, ËÏÂÚ Ò Ó ÓÒÛ ÒÚ ÂÌÌÓÒÚ, ÍÛÎ ÚÛ Û Ë Ú ËˆËË. Ú Ìˈ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ ñ ÚÓ ÁÓÎÓÚ ˇ ÎÂÚÓÔËÒ ÏÛÊÂÒÚ Ë ÒÚÓÈÍÓÒÚË ÓËÌÓ Ì ÔÓΡı Ò ÊÂÌËÈ, Ò ÏÓÓÚ Â ÊÂÌÌÓÈ Ó Ô ÚËÁ Ì Ë ÔÓ ÔÓÎ ËÍÓ Á ÎËÌËÂÈ Ù ÓÌÚ, Ú Û Ó Ó Ó ÔÓ Ë ÓÚÌËÍÓ Ú Î. ƒó Ó Ë ÂÚÂ Ì ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, Ú ÛÊÂÌËÍË Ú Î, Ó ÔÓ Ë Ëı ÒÓÎ Ú! ñ ÒÓÁ ÚÂÎË ÂÎËÍÓÈ œó Â. ÕËÁÍËÈ Ï ÔÓÍÎÓÌ Ë Â Ì ˇ Î Ó ÌÓÒÚ Á Â Û Ô Ó ÂÎÓ. Ì Ëı Ò ˆ ı Û ÛÚ Â ÌÓ ÊËÚ Ò ÂÚÎ ˇ Ô ÏˇÚ Ë ËÒÍ ÂÌÌˇˇ Ó ÓÒÚ Á  ÓË ÂÒÍÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÒÚ ÂÂ Ô ËÏ ÓÏ ÂÒÍÓ ÒÚÌÓ Ó ÒÎÛÊÂÌˡ Ò ÓÂÏÛ ŒÚ ÂÒÚ Û. Ô ÒË Ó Ï, Û Ê ÂÏ Â ÂÚ Ì, Á ÚÓ, ÚÓ ÌÂÒÂÚÂ Ô Û Ó ÚÂı  ÓË ÂÒÍËı Ìˇı Ë Ì ÔÓÏËÌ ÂÚÂ Ì Ï Ó ÚÓÏ, Í Í ı ÛÔÓÍ ÏË Ë Í Í Â ÂÊÌÓ ÌÛÊÌÓ Í ÌÂÏÛ ÓÚÌÓÒËÚ Òˇ. ÚÓÚ ÔÓËÒÚËÌ ÒÂÌ Ó Ì È Ô Á ÌËÍ, ÍÓÚÓ ÓÏ ÒÎËÎËÒ Ó ËÌÓ ÒÚ ÌÌ ˇ ÓÒÚ Ë Ó Í ˇ ÓÎ ÛÚ Ú, ÊÂÎ ÂÏ ËÏ Ù ÓÌÚÓ ËÍ Ï, Ú ÛÊÂÌËÍ Ï Ú Î, ÒÓÎ ÚÒÍËÏ Ó Ï, ÒÂÏ Û ÍË̈ Ï Í ÂÔÍÓ Ó Á Ó Ó ˇ, Ò ÒÚ ˇ, Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ, ÌÓ ı Ó ı ÂÎ Ì Î Ó Ì Â Ó Í ˇ! ËÎÂÈÌ Ï ƒìâï ÂÎËÍÓÈ œó Â! Î ÏËÌËÒÚ ˆËË Û ÍËÌÒÍÓ Ó Ó Ó ÒÍÓ Ó ÓÍ Û. Œ œ  Ò ÚÂÎ Ó ÂÚ ÂÔÛÚ ÚÓ Û ÍËÌÒÍÓ Ó Ó Ó ÒÍÓ Ó ÓÍ Û. Œ œ Ó ÏÏ ÍÛÎ ÚÛ ÌÓ-Ï ÒÒÓ ı Ï ÓÔ ËˇÚËÈ 9 Ï ˇ 2015 Ó 2015 ÀË Ì ÎÓ ÓÈÌ ÎÂÚÌËÈ ÓÙˈ ÎÂÍÒ Ì Ã ÒÎÓ Ô ËÌˇÎ ÔÂ È ÓÈ 8 ÛÒÚ 1941 Ó Ó Û, 60-ÎÂÚË ËÚ ÔÓ ÃÓÒÍ ÓÈ, ÊË ÎË ÚÓÎ ÍÓ 15 ÓËÌÓ ÁÌ ÏÂÌËÚÓÈ 316-È ÒÚ ÂÎÍÓ ÓÈ Ë ËÁËË ( ÔÓÒΠÒÚ ËË 8-ˇ ÂÈÒÍ ˇ), ÍÓÚÓ ÓÈ ÍÓÏ Ì Ó Î ÂÌ Î-Ï ÈÓ» Ì ÒËÎ Â Ë œ ÌÙËÎÓ. «ËÚÌËÍ Ï ÒÚÓÎˈ Û ËÎË ÚÓ Ô ÏˇÚÌÛ Ï Π60 ÎÂÚ ËÚ Á ÃÓÒÍ Ûª. Â Ë ÌËı Î Ë Ì ÁÂÏÎˇÍ ÎÂÍÒ Ì flÍÓ ÎÂ Ë Ã ÒÎÓ. ŒÌ Ô ÓÊËÎ Â Â ÂÒˇÚ ÎÂÚ, ÛˇÒ ÏË ÌÓÈ ÊËÁÌË, Í Û Û ÒÂÏ Ë, ÂÚÂÈ, ÌÛÍÓ Ë Ô ÌÛÍÓ.» Ó ÔÓÒΠÌÂ Ó Ò ÓÂ Ó Ìˇ ÒÚ ÎÒˇ ÌÂÒÚË ÏÓÎÓ ÂÊË Ô Û Ó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ, ÚÓ ÔÓÏÌËÎË, ÚÓ Ó ËÎËÒ ÔÓÚÓÏÍË Ò ÓÂÈ ÒÚ ÌÓÈ, Ò ÓËÏË Â ÏË-Ô Â ÏË.» Í Ê È Ó Ì 9 à ˇ ÓÌ Ô ËıÓ ËÎ Í Â ÌÓÏÛ Ó Ì Ò ÂÚ ÏË, ÌÛÍ ÏË, ÔÓÚÓÏ ñ Ò Ô ÌÛÍ ÏË. Ó 60-ÎÂÚˡ œó  ÓÌ Ô Ë ÂÎ Ì ÔÎÓ Ò ÛıÎÂÚÌÂÈ Ô ÌÛ ÍÓÈ Î ËÂÈ. ÒÔÛÒÚˇ ÔˇÚ ÎÂÚ, 9 à ˇ 2010 Ó, ÒÂÏËÎÂÚÌˇˇ Πˡ ÛÊÂ Ò Ï ÔÓ Â ÊË Î Ô Â Û ÍÛ ÔÓ ÛÍÛ... Õ Ô Á ÌÓ ÌË 70-ÎÂÚˡ œó  Î ˡ Ô Ë Î Ò ÔÓ Ú ÂÚÓÏ Ò ÓÂ Ó Ô Â -Ù ÓÌÚÓ ËÍ. ÂÒÒÏ ÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ Ô Ë ÎÓ... ÕÓ ÚÓÏ Ë ÂÒÒÏ ÚËÂ Ô ÏˇÚË, ÚÓ Î ˡ ÌËÍÓ Ì Á Û ÂÚ ÚÂÔÎÓ Ô Â Û ÍËÌ ı ÛÍ, Â Ó Á ÓÚÛ, Â Ó Ô ÂÊË Ìˡ Ó Û Û ÂÏ Ô ÌÛ ÍÓ.» Û ÂÚ ÔÓÏÌËÚ Â Ó ÒÒÍ Á Ó Ù ÓÌÚÓ ÓÈ ÏÓÎÓ ÓÒÚË, ÍÓÚÓ Â ÓÌ Ò Á Í Ì Ë Î ÒÎÓ ÏË: Ò ÏÓÊÌÓ Ô ÂÊËÚ, ÎË Ì ÎÓ ÓÈÌ...ª ÓÚÓ. ÃŒ À ÃËÚËÌ Ë Ë ÓÁÎÓÊÂÌË ˆ ÂÚÓ : ñ Û Â ÌÓ Ó Ó Ìˇ (ÛÎ. ÀÂÌËÌ ); ñ Û ÚÒÍÓÈ ÏÓ ËÎ ÒÓ ÂÚÒÍËı ÓËÌÓ, ÔÓ Ë Ëı Ó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ (Ô ÂÛÎÓÍ Â Ó ); ñ Û Ô ÏˇÚÌÓ Ó ÁÌ Í, ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓ Ó ÂÒÚ ÓÚÌËÍÓ Ã ÒÚ Óˇª, ÔÓ Ë Ëı Ó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, (ÒÍ Â ÿ ıúâ ÒÍÓÈ ÒÎ ËÏ..Ã. ËÒÎÓ ); ñ Û Ô ÏˇÚÌËÍ ÓËÌ Ï, ÔÓ Ë ËÏ Ó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ (ÛÎ. ÒÚÂÎÎÓ); ñ Û Ô ÏˇÚÌËÍ ÛÊÂÌËÍ Ï Ú Î ª (ÛÎ. À Á  ). ñ Û Ô ÏˇÚÌÓ Ó ÁÌ Í Û ÍË̈ Ï ñ Û ÒÚÌËÍ Ï ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ (ÛÎ. ƒáâ ÊËÌÒÍÓ Ó). œîó ÀÂÌËÌ ÒÚ Í ÓÂÌÌÓÈ Ú Ë ÛÚËÍË ÂÏÂÌ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ Ô ËÓ œ Ú ËÓÚË ÂÒÍ ˇ ÍˆËˇ ÂÒÒÏ ÚÌ È ÔÓÎͪ œ Á ÌË Ì È ÍÓÌˆÂ Ú ÎÛ Ëı Ú Ó ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË Ó ÚÓ Ì œó  ª ÃÓÎÓ ÂÊÌ ˇ ÍˆËˇ ÂÍÓ ÔÓ Â ª ÌÒΡˆËˇ ËÌÙÓ Ï ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÏ ÚË ÂÒÍÓ Ó ÎÓÍ Ì Ò ÂÚÓ Ó ËÓ ÌÓÏ Í Ì ÂÎËÍÓÈ œó  ÓÈ Ó ËÚÒˇ ÒÚ Ì ª. Í Â ËÏ. œû ÍËÌ ÓÌˆÂ Ú œóíîóì Ú Â, ÂÎËÍ ˇ! Î Ú Ú Â, œó  ª Â Â Ú ÌˆÂ ÔÓ ÛıÓ ÓÈ Ó ÍÂÒÚ œó Â Ì È Î Òª ̈ ΠÌÓ- Á ÎÂÍ ÚÂÎ Ì ˇ Ô Ó ÏÏ Îˇ ÏÓÎÓ ÂÊË œ «ƒõ» Õ. ƒóòû Ó È ˆÂÌÚ ÏËÍ Ó ÈÓÌ ÀÛÍ ˇÌÓ Í œ Á ÌË Ì È ÍÓÌˆÂ Ú Î ËÏ Ú ˇ, œó Â!ª œîó Í ƒ Ó ˆ ÍÛÎ ÚÛ À  Ë̈ª ËÓÍÓÌˆÂ Ú œâòìë ÂÎËÍÓÈ œó  ª

2 2 ÕÓ Ó appleâïˇª, 7 Ï ˇ Δ Ã» À»! ÎÂ Û ËÈ ÌÓÏÂapple Õ ª È ÂÚ ÂÚ Âapple, 14 Ï ˇ. Õ appleâò ËÌÚÂappleÌÂÚÂ: novovremya.ru Ê ÂÏ Â ÂÎ ÓappleÓ ˆ! ƒóappleó Ë ÂÚÂapple Ì, ÚappleÛÊÂÌËÍË Ú Î! œappleëïëúâ ËÒÍappleÂÌÌË ÔÓÁ apple ÎÂÌˡ Ò 70-ÎÂÚËÂÏ ÂÎËÍÓÈ œó Â! ƒâì œó  ñ ÚÓ Ôapple Á ÌËÍ, Ó Â ËÌˇ - ËÈ ÒÂı appleóòòëˇì, ÚÓ ÒËÏ ÓÎ ÌÂÒ Ë ÂÏÓ Ó Ûı Ì Â Ó Ì appleó, ÏÛÊÂÒÚ Ë ÂappleÓËÁÏ! ŒÌ Á ÌËÏ ÂÚ ÓÒÓ Ó ÏÂÒÚÓ ËÒÚÓappleËË ŒÚ ÂÒÚ, ÒÂapple ˆ ı Î ÂÈ ÒÂı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ.» Ô ÏˇÚ Ó ÂappleÓË ÂÒÍËı ÓÂÌÌ ı Ó ı, ÂÒ- ÒÏÂappleÚÌÓÏ ÔÓ Ë Â ÓËÌÓ Ë ÚappleÛÊÂÌËÍÓ Ú Î ÒÂ Û ÂÚ Ó Â ËÌˇÚ Ì Ò, ÒÎÛÊËÚ ˇappleÍËÏ ÔappleËÏÂappleÓÏ ÂÎË È ÂÈ Ìapple ÒÚ ÂÌÌÓÒÚË, ÛıÓ - ÌÓÈ ÒÔÎÓ ÂÌÌÓÒÚË, Ô ÚappleËÓÚËÁÏ Ë ÂappleÌÓÒÚË ÓÎ Û! ÕËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ Ï, ÓappleÓ Ë ÂÚÂapple Ì! ΔÂ- Î Ï Á ÓappleÓ ˇ, Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ Ë ÛÒÔÂıÓ Ó Î Ó Ì ÂÈ ÂÎËÍÓÈ ÓÒÒËË Ë ÂÎ ÓappleÓ ËÌ! ÎÂÌ ÒÓ ÂÚ Â Âapple ˆËË». À Œ ƒóappleó Ë ÁÂÏΡÍË! ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÔÓÁ apple Ρ Ò ÂÎËÍËÏ Ôapple Á ÌËÍÓÏ ñ ƒìâï œó Â! ÚÓÚ ÂÌ Î Ë ÓÒÚ ÂÚÒˇ ÓÒÓ Ï, Ò ˇ ÂÌ- Ì Ï Ôapple Á ÌËÍÓÏ. Ï Â Ó ÂÒÚ Ó ÓÎ- ÓÊ ÌÌÓÈ, ÒÚapple ÌÌÓÈ ÔÓ Â Â Ó ÎÂÚÂÎ Ì Û ÒÚapple ÌÛ ÏÓÎÌËÂÌÓÒÌÓ. Í Ê È ÓÏ ÓÌ Ó Î ÂÎËÍÓÈ apple ÓÒÚ. ÕËÁÍËÈ Ï ÔÓÍÎÓÌ, ÓappleÓ ËÂ Ì Ë ÂÚÂapple - Ì, Á ÚÓ, ÚÓ ÓÚÒÚÓˇÎË Ì Û Ò Ó Ó Û, Á Ë- ÚËÎË Ì Û Ó ËÌÛ! fl ÒÂ Ó Ìˇ Ôapple ÍÚË ÂÒÍË Í Ê ÓÏ Â Û ÍÂ, ÂÚÂapple Ì ÂÎËÍÓÈ ŒÚ Â- ÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, ÚÓ-ÚÓ ËÊÛ ÓÚ Ò ÓÂ Ó Â. Ê ÓÏÛ ıó Û ÒÍ Á Ú : Ô ÒË Ó Á ÔÓ Ë ª! Õ Ï ÒÂÏ Ì Ó ÛÒÔÂÚ ÒÍ Á Ú ËÏ, ÔÓÍÓÎÂ- ÌË ÂappleÓÂ, Î ÌÓÂ: ÔÓÏÌËÏ Ë ˆÂÌËÏ. ÃÛÊÂÒÚ Ó Ë Ò ÏÓÓÚ ÂappleÊÂÌÌÓÒÚ ÙappleÓÌÚÓ Ë- ÍÓ ñ ÒÓ È ËÈ ÔappleËÏÂapple ÂappleÓËÁÏ Ë ÔÓ ÎËÌ- ÌÓÈ ÛıÓ ÌÓÈ ÒËÎ. Õ ÓÎ ñ ÔÓÏÌËÚ, Í - ÍÓÈ ˆÂÌÓÈ Î Ó Ú Ú ÔÓ Â. à Óapple- ËÏÒˇ ÏË. ÕËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ ÒÂÏ, ÍÚÓ ÓÚÒÚÓˇÎ Ì Û ÁÂÏ- Î Ë ÔÓ ÌˇÎ Â ËÁ appleûëì ÌË ÔÓÒΠÓÂÌÌ Â. ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÔÓÁ apple Ρ ÒÂı Ì Ò Ò ƒìâï ÂÎËÍÓÈ œó Â! ΔÂÎ Á ÓappleÓ ˇ Ë Ò ÒÚ ˇ. œûòú ÚË ÂÒÂÌÌË ÌË Û ÛÚ Ì ÔÓÎÌÂÌ apple - ÓÒÚ ÔÓ Â ÌÓ Ó Ìˇ Ë ÓÚÁÓ ÛÚÒˇ Ó appleóè Ô ÏˇÚ ÒÂapple ˆ ı! ƒóappleó Ë ÂÚÂapple Ì! Ôapple Á ÌËÍÓÏ Ò, Á ÓappleÓ ˇ Ï Ë ÓÎ ÓÎÂÚˡ, Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ Ë apple ÓÒÚË. ƒìâï œó Â! Ì appleâè Œ, ÂÔÛÚ Ú ÓÒÛ appleòú ÂÌÌÓÈ ƒûï, appleûíó Ó ËÚÂÎ ÓÌ œóíóîâìëâª Ê ÂÏ Â, ÓappleÓ ËÂ Ì Ë ÂÚÂapple Ì! ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÔÓÁ apple Ρ Ò Ò 70-ÎÂÚËÂÏ ÂÎËÍÓÈ œó Â! ŒÚ ˇ Ì Ô ÏˇÚË ÔÓ Ë ËÏ ÙappleÓÌÚÓ Ë- Í Ï, Û Â ËÏ ËÁ ÊËÁÌË ÂÚÂapple Ì Ï, ÂÒÚ Ûˇ Ì Ì Á apple ÒÚ Û Ëı, Ï ÔÓÌËÏ ÂÏ: ÚÓ Î - Ó appleˇ ÂÏÛ ÏÛÊÂÒÚ Û Ì ÔÂappleÂ Ó ÓÈ Ë ÂappleÓË ÂÒÍÓÏÛ ÚappleÛ Û Ú ÎÛ Î ÓÒÚË ÌÛÚ œó Â. ÚÓ ÓÚ Ó ÎË ÏËapple Ì ÁÂÏÎÂ, ˆÂ- ÌÓÈ ÂÈ ÍappleÓ Ë ÓÔÎ ÂÌ ÌÂÁ ËÒËÏÓÒÚ Ì ÂÈ Ó ËÌ Ë Ò Ó Ó Ì ˇ ÊËÁÌ ÒÂı Û Û- Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ. ÕËÁÍËÈ Ï ÔÓÍÎÓÌ Á ÏËapple- ÌÓ ÌÂ Ó Ì ÓÎÓ ÓÈ, Á ÚÓ, ÚÓ ˆÂÌÓÈ Ì ÂappleÓˇÚÌ ı ÛÒËÎËÈ ÒÏÓ ÎË ÒÚÓˇÚ ÚÓÈ ÒÚapple ÌÓÈ ÓÈÌÂ Ë ÓÁappleÓ ËÚ ËÁapple ÌÂÌÌÛ ÒÚapple - ÌÛ. œappleóè ÛÚ Ó, ÂÒˇÚËÎÂÚˡ, ÌÓ Ô ÏˇÚ Ó ÂÎËÍÓÈ œó Â Â Û ÂÚ ıapple ÌËÚ Òˇ  ÌÓ. 9 à ˇ ñ Ôapple Á ÌËÍ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÂÚÂapple ÌÓ, ÌÓ Ë ÒÂı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ appleóòòëˇì. ÂappleÂÌ, ÚÓ ÂÚË Ë ÌÛÍË ÔÓ Â ËÚÂÎÂÈ Û ÛÚ Ú Í Ê ÍappleÂÔÍÓ Î - ËÚ Ò Ó Ó ËÌÛ, ıapple ÌËÚ Úapple ˈËË Ë Ò ÔÓÏÌËÚ Ó ÂÎËÍÓÏ ÔÓ Ë Â Ò ÓÂ Ó Ì appleó. ƒóappleó Ë ÂÚÂapple Ì! ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÔÓÁ apple Ρ Ò Ò ƒìâï ÂÎËÍÓÈ œó Â! Ôapple Á ÌËÍÓÏ Ò, Á ÓappleÓ ˇ Ï Ë ÓÎ ÓÎÂÚˡ, Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ Ë apple ÓÒÚË. ŒÎ À ƒ, ÂÔÛÚ Ú ÓÒÛ appleòú ÂÌÌÓÈ ƒûï, ÔÂapple È Á ÏÂÒÚËÚÂÎ Ôapple Ò ÚÂΡ ÍÓÏËÚÂÚ ƒ ÔÓ ÂÎ Ï Õ,  apple ÁËÈÒÍÓÈ ËÌÚ apple ˆËË Ë Ò ˇÁˇÏ Ò ÒÓÓÚ ÂÒÚ ÂÌÌËÍ ÏË» Œ Œ! ƒóappleó Ë ÂÚÂapple Ì ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ Ë ÚappleÛÊÂÌËÍË Ú Î! ÒÂÈ ËÎÂÈÌ È Ó, Ó 70-ÎÂÚˡ ÂÎË- ÍÓÈ œó  appleûòòíó Ó Ì appleó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ, ÔappleËÏËÚ ÒÂ Û Â Ì Â ÔÓ- Á apple ÎÂÌˡ Ò ÚËÏ Ôapple Á ÌËÍÓÏ. œ Òı Î ÌÓ ÔappleË ÂÚÒÚ Ë ÚÓÏ Ó Û Á Û ËÚ ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÚÓappleÊÂÒÚ ÂÌÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ ÓÒ- ÌÓ Â ÒÓ ÚËÈ ÓÒÍappleÂÒÂÌˡ appleëòúó Ë Ôapple Á - ÌËÍ 9 à ˇ ÎÂÊËÚ ÔÓ Â ÊËÁÌË Ì ÒÏÂapple- Ú. œûòú ÓÒÍappleÂÒ ËÈ ÓÒÔÓ appleûâú Ï Á apple ËÂ Ë ÓÎ Ó ÂÌÒÚ ËÂ, Ï, Î Ë XXI ÂÍ, ÌËÁÍÓ ÍÎ ÌˇÂÏÒˇ Ï Á ÂÒÒÏÂapple- ÚÌ È ÔÓ Ë. Î Ó ËÌÌ È I- Ó Û ÍËÌÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ, Ì ÒÚÓˇÚÂÎ Ô ÒÓ-œappleÂÓ apple ÊÂÌÒÍÓ Ó Í Ù apple Î ÌÓ Ó ÒÓ Óapple ÔappleÓÚÓËÂappleÂÈ ÂÌËÈ œ œ appleë ÓappleËÈ ƒ ÌËÎÓ Ë 1916 Ó appleóê ÂÌˡ, Î ÔappleËÁ Ì ÓÔÓÎ ÂÌË appleâïâì Û Â œóîú - ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË,  apple ÓÚ Î appleâ ÍÚÓappleÓÏ ÁÂÚ. apple Ê ÎÒˇ Á ƒìâôapple (ÂÒÚ ÍÌË Î Ë, ƒìâôappleª, Â Ó ÌÂÏ ÔË ÛÚ, Í Í ÓÌ ÔÓÒΠӡ - ÔÛÒÍ Î ÁÂÚÛ ŒÔÓÎ Â̈ª, apple ÒÔappleÓ- ÒÚapple Ìˇˇ  ÓÍÓÔ ı), Ó ÂÎ Ó Âapple- ÎËÌ, Î apple ÌÂÌ. Õ ËÌ Î ÓÈÌÛ appleˇ- Ó Ï, Á ÍÓÌ ËÎ Á ÌËË ÔÓ ÔÓÎ- ÍÓ ÌËÍ.. ƒ Œ ÿ, Ó œ Õ» Œ ÂappleÂÌÚËÈ ËÏÓÙÂÂ Ë Ó ËÎÒˇ 18 ÓÍÚˇ appleˇ Ò. ŒÎ Ï ÛappleÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË. appleïë ÔappleËÁ Ì 1939., ÒÎÛÊËÎ Ã Ì - ÊÛappleËË. Ó Ì Î Ò ÓÈÌ, ÓÌ apple ÓÚ Î ÓappleÓÌÂÊÒÍÓÏ Ã ƒ. ÓÍÚˇ appleˇ ñ Ì ÙappleÓÌÚÂ. ÎÛ- ÊËÎ 34-È apple ÂÈÒÍÓÈ apple ÒÌÓÁÌ - ÏÂÌÌÓÈ Óapple ÂÌ ÛÚÛÁÓ II ÒÚÂÔÂÌË ÒÚappleÂÎÍÓ ÓÈ Ë ËÁËË. Õ Íapple ËÌÂ, ÔÓ ÕËÍÓÎ Â ÓÏ, Î apple ÌÂÌ. Õ - apple Ê ÂÌ Ï Π«ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂÈ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌ- ÌÓÈ ÓÈÌ ª. ÏÂapple À. ŒÀŒ, Ó Œ ÃÓÂÏÛ ÓÚˆÛ ÿ ÚÍÓ Û ÕËÍÓÎ ÕËÍÓÎ Â Ë Û Õ ÙÓÚÓ apple ÙËË ñ ÏÓÈ ÏÓÎÓ ÓÈ ÓÚˆ ÔÓ Â ÌÓÏ Ë ÎÂÍÓÏ ÒÓappleÓÍ ÔˇÚÓÏ. ŒÌ apple ÌÂÌ Î ÔÓ ÓappleÓ ÓÏ Ì Á Ì ÂÏ Ûı appleâòú, «ÚÓ Ë ÔÓÎÛ ËÎ ÔÓÚÓÏ Ì apple Û. Õ ÚÓÎ ÍÓ ÏÓÎÓ ñ ÒÚappleÓÂÌ Ë Íapple ÒË.», ÌÂÒÏÓÚappleˇ Ì Ô ÎÓ ÍÛ appleûíâ, Ôapple ÂappleËË Ôapple Á ÌËÍ ÕÓ Ó appleâïˇª Ôapple ÎÓÊËÎÓ Ò ÓËÏ ËÚ ÚÂÎˇÏ ÒÓÁ Ú Ó ËÈ Î ÓÏ œó Â, ÚÓ ÌÂÏ, Í Í Î ÓÏ ÒÂÏÂÈÌÓÏ Î ÓÏÂ, ÎË ÒÓ apple Ì ÙÓÚÓ apple ÙËË appleó Ì ı Ë ÎËÁÍËı ñ Û ÒÚÌËÍÓ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ. Ρ ËÚÂÒ ÚË Îˈ : Î Ó appleˇ ÚËÏ Î ˇÏ ÊË ÂÚ Ì ÒÚapple Ì, ÊË ÂÏ Ï. apple Ú ˇ «Õ» Œ : ÂÏÂÌ flíó ΠË, appleë ÓappleËÈ flíó ΠË,» Ì flíó ΠË, ÛappleÓÊÂ̈ Ò. Œ ÛıÓ Í Ú appleóóòíóî ÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ. Ú apple ËÈ ÎÂÈÚÂÌ ÌÚ appleë ÓappleËÈ flíó ÎÂ Ë ÂÁÌËÍÓ appleó ËÎÒˇ 1919 Ó Û Ò. Œ ÛıÓ Í Ú appleóóòíóî ÒÍÓ- Ó apple ÈÓÌ. Ó ÓÈÌ ÒÎÛÊËÎ ÒÚ apple- ËÌÓÈ Ò ÌÒÎÛÊ Ì «Ô ÌÓÏ ÙappleÓÌ- ÚÂ. œóòîâ ÔÂapple Ó Ó apple ÌÂÌˡ ÓÍÓÌ ËÎ ÔÛÎÂÏÂÚÌÓ-ÏËÌÓÏÂÚÌÓÂ Û ËÎË Â ÃÓapple ÌÒÍÂ Ï Ó ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË. - ÒÚ Ó Î ÔappleÓapple Â Ë ÒÌˇÚËË ÎÓÍ ÀÂÌËÌ apple, Î Â Â apple Á apple ÌÂÌ. Õ - apple Ê ÂÌ Óapple ÂÌÓÏ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «Ó ÓappleÓÌÛ ÀÂÌËÌ apple ª, «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂÈ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ Ó Ó ª, ËÎÂÈÌ ÏË. ÏÂapple 2003 Ó Û. ÂÏÂÌ flíó ÎÂ Ë ÂÁÌËÍÓ ÔÓ Ë Ì ÂappleÌË Ó ËÌÂ,» Ì flíó ÎÂ Ë ÂÁÌËÍÓ ÛÏÂapple Œ ÂÒÒÂ.. «Œ, Ó appleë Óappleˡ ÂÁÌËÍÓ ƒ ÿ»õ ÒËÎËÈ ÎÂÍÒÂÂ Ë Ó ËÎÒˇ 28 Ë Ìˇ 1914 Ó Ò. ŒÒ- ÍÓΈ appleó Ó ÓappleÒÍÓ Ó apple-ì ÛappleÒ- ÍÓÈ Ó Î ÒÚË Ó Û Î ÔappleË- Á Ì appleˇ apple ÒÌÓÈ appleïëë. ÎÛÊËÎ Â ÒÚÓÔÓÎÂ Ó Û ÂappleÌÛÎ- Òˇ ÓÏÓÈ. ÓÚ Î ÍÓÎıÓÁÂ Ó Û ÊÂÌËÎÒˇ, 1941 Ó Û ÒÂÏ Â appleó ËÎÒˇ Ò Ì. Î ÏÓ ËÎËÁÓ Ì ÔÂapple  ÌË ÓÈÌ. ÒÚ Ó Î Óˇı ÔÓ ÃÓÒÍ ÓÈ. Ó Π31-È appleïëë ÎËÌËÌÒÍÓ Ó ÙappleÓÌÚ, Î ÒÂappleÊ Ì- ÚÓÏ, ÍÓÏ Ì ËappleÓÏ ÒÚappleÂÎÍÓ Ó Ó ÓÚ Â- ÎÂÌˡ. œó Ë 5 ÔappleÂΡ 1942 Ó Ó ÔappleË ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌËË Ì ÒÂÎÂÌÌÓ Ó ÔÛÌÍÚ œó ÓappleÂÎÍË Ê ÒÍÓ Ó apple ÈÓ- Ì ÎËÌËÌÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË.. ƒ ÿ»õ, Ì ÂÒÚÍ ÌÂÏ Â Â ÎÓ ÏÌÓ Ó ÒËÎ, ÚÓ ÔÓÏÓ apple ÁappleÛ ÂÌÌÓÈ ÒÚapple ÌÂ. ŒÒÍÓÎÍË ËÁ ÍÓÎÂÌ Ó ÏË ıó ËÎË. ŒÚˆ ÚÂappleÔÂÎ, Í Í ÏÓ ÚÂappleÔÂÚ ÒÓÎ Ú. ÕÓ Ó ÓÈÌ ÏÓÎ Î,» Í Í Ï ÌË ÔappleÓÒËÎË, Õ ÒÔÓÏËÌ Î Ó ÌÂÈ ƒâòˇúíë ÎÂÚ ÔÓ appleˇ. ÓÚˇ Î ÓÎ ˇ ÔÂappleÂÔËÒÍ : ƒappleûáâè ÓÂÌÌ ı ÎÂÚ ŒÚˆ Ì Á Î.» Í Ê È Ó ÂÒÂÌÌËÈ ÂÌ œó Â Ì apple ÏË ÍÓÒÚ Ï Ò ÓÈ Ì Â Î. ÀË ÏÌÓ Ó ÎÂÚ ÒÔÛÒÚˇ Â Ó Íapple ÒÌÓ appleïâèòíóè ÍÌËÊÍ fl ÔappleÓ ËÚ Î : Î ÓÚˆ ÒÚappleÂÎÍÓÏ. œóô Î Ì ÙappleÓÌÚ ÔÓ ÚË Ï Î Ë ÍÓÈ, œîâì ÔÂappleÂÊËÎ,» ÒÌÓ ÓÈ Û ÂÎ ÔÓÚÓÏ. œappleóêëî ÓÌ 80 ÎÂÚ. œappleóêëî ÓÒÚÓÈÌÓ» ÚappleÛ ËÎÒˇ ÂÒÚÌÓ. Á ÂÒ Ì ÙÓÚÓ apple ÙËË ñ Δ» Œ. ÒÚappleÓ ÓÈˆÓ ŒÌ ÒÌÓ Á ÌˇÎ ÏÂÒÚÓ, Í Û ÚÓ Á Úapple appleˇìâú ÓÈÖ À. ÿ Œ ŒÌË Òapple Ê ÎËÒ Á Ó ËÌÛ ÃËı ËÎ ÎÂÍÒÂÂ Ë ŒÀ Œ ÃÓÈ ÓÚˆ ÃËı ËÎ ÎÂÍÒÂ- Â Ë ÓÎ ÒÓ appleó ËÎÒˇ 1912 Ó Û Óapple ÍÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË. ÒÚÌËÍ ÙËÌÒÍÓÈ ÓÈÌ. ÔÂapple È ÂÌ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ Â- ÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, ÍÓ ÏÌ ÎÓ Ó, ÓÚˆ Û ÂÎ Ì ÙappleÓÌÚ. Ï ÚÂappleË Ì appleûí ı, ÍappleÓÏ ÏÂÌˇ, ÓÒÚ ÎÓÒ Â Â Ó ÂÚÂÈ. ŒÚˆ ÓÂ Î Ì ÀÂÌËÌ apple - ÒÍÓÏ Ë ÓÎıÓ ÒÍÓÏ ÙappleÓÌÚ ı. Õ apple Ê ÂÌ Óapple ÂÌÓÏ ŒÚ Â- ÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË Ë Ï Π«Ó  Á ÒÎÛ- ˪. ËÚ ÒÂÌÚˇ appleâ ÓÚ ÚÓ Ì ÔËÒ ÎË Ó Óڈ ÍÓÏ Ì Ëapple ÔÓÎÍ ÔÓ ÔÓÎÍÓ - ÌËÍ ÓÁ Í Ë ÓÂÌÍÓÏ ÔÓÎÍ ÒÚ apple ËÈ ÔÓÎËÚappleÛÍ ÓÎÍÓ : Ú apple ËÈ ÒÂappleÊ ÌÚ ÓÎ ÒÓ appleûíó Ó ËÎ Ó ÌÂÏ ÓappleÛ Ëˇ ÔappleË ÓÚapple ÊÂÌËË Ú Í ÔÂıÓÚ Ë Ú Ì- ÍÓ ÔappleÓÚË ÌËÍ 25 Ë 26 ÒÂÌ- Úˇ appleˇ apple ÈÓÌ ÓappleÚÓ- ÎÓ Ó. Ó ÏÂÒÚÌÓ Ò appleû ËÏË apple Ò ÂÚ ÏË Ú. ÓÎ ÒÓ ÓÚ ËÎ 4 Ú ÍË ÔappleÓÚË ÌËÍ, Ì ÒÚÛ- Ô Â Ó Í Ê ÓÈ Ú Í ÒËÎÓ Ó Ú Î ÓÌ ÔappleË ÔÓ ÂappleÊÍ ÓÚ 3 Ó 6 Ú ÌÍÓ, Ë Û ÂappleÊ Î Á ÌËÏ ÂÏ Â appleû ÂÊË. Ó ÔappleÓˇ ËÎ ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓ ÏÛÊÂÒÚ Ó Ë ÒÚÓÈÍÓÒÚ, Ó ÂÒÔÂ Ë ÒÎ ÊÂÌÌÛ Ë ÂÚÍÛ apple ÓÚÛ apple Ò ÂÚ ÓappleÛ Ëˇ, Ì ÓÚÒÚÛÔË Â Ó ÔÂapple ËÒÎÂÌÌÓ Ôapple ÓÒıÓ Ë ÂÏ ÔappleÓÚË ÌËÍÓÏ. ŒappleÛ Ë Ú. ÓÎ ÒÓ, ÓÚapple Ê ˇ Ú ÍË ÔappleÓÚË ÌËÍ ÔÓ ÌÂÔappleÂapple Ì Ï apple- ÚËÎÎÂappleËÈÒÍËÏ Ë ÏËÌÓÏÂÚÌ Ï Ó ÌÂÏ Ì ÒÚÛÔ Ëı Ú ÌÍÓ Ë ÓÏ apple ËappleÓ ÍÓÈ Ò ÓÁ Ûı, ÛÌË ÚÓÊËÎÓ ÚˇÊÂÎ ı Ë ÂÎÓ ËÁ ÒÚappleÓˇ Ó ËÌ ÚˇÊÂ- Î È Ú ÌÍ ÔappleÓÚË ÌËÍ. Ó. ÓÎ ÒÓ ÏÌÓ Ó ÒËÎ Ë ÌÂapple ËË ÔÓÎÓÊËÎ Ì ÓÒÔËÚ ÌËÂ Ë Ó Û ÂÌË ÓÈˆÓ Ò ÓÂ Ó apple Ò ÂÚ, ÍÓÚÓapple Â Ó ÔÓÍ Á ÎË ÛÏÂÌË ËÚ ÔappleÓÚË ÌËÍ Ë ÔappleÓˇ ËÎË Ó ÎÂÒÚ Ë ÂÒÒÚapple Ë ÔÂapple ÎˈÓÏ ËÒÎÂÌÌÓ Ôapple ÓÒıÓ ˇ- Â Ó apple. Ó. ÓÎ ÒÓ Û ËÚ ÓÒÍÓÎÍÓÏ apple ÊÂÒÍÓÈ ÏËÌ ª. ÂappleÂÁ 30 ÎÂÚ ˇ ÔÓÒÚÓˇÎ Û Ó ÂÎËÒÍ ÒÂΠœûúëîó Ó Ã ËÌÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ (Ì Ì ËappleÓ ÒÍÓ Ó) ÀÂÌËÌ apple ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË, apple ÚÒÍÓÈ ÏÓ ËΠÁ ÂÒ ÔÓ- ÍÓËÚÒˇ Ôapple ı ÓΠ6000 ÒÓÎ Ú Ë ÓÙˈÂappleÓ, ÚÓÏ ËÒÎÂ Ë ÏÓÂ Ó ÓÚˆ. Õ. ŒÀ Œ ÃÓÈ Ôapple  ΠËÎ ÊËÁÌ Ë Ó ΠÁ Ì ÒÂ Û ÒÚÌËÍË ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ ñ Ì ÒÚÓˇ Ë ÂappleÓË, ÔappleÓ Â Ë ڡÊÂÎ Â ËÒÔ Ú Ìˡ. Ì ÂÈ ÒÂÏ Â ÚÓÊ ÂÒÚ Ò ÓÈ ÂappleÓÈ, ÍÓÚÓapple Ï Ï Óapple ËÏÒˇ. ÚÓ ÏÓÈ Ôapple Â Û Í ÕËÍÓÎ È ÓÌÒÚ ÌÚËÌÓ Ë ÓÍÓÚÓ. ŒÌ appleó ËÎÒˇ 9 Ï ˇ 1922 Ó ÒÂΠÓıÎÓ Í ÎËÏÓ ÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ appleˇìòíóè Ó Î ÒÚË ÏÌÓ Ó ÂÚÌÓÈ ÒÂÏ Â. œâappleâ ÓÈÌÓÈ ÛÂı Î ÔÓ Âapple Ó Í appleóì Ú Ú, ÌÓ ÓÎ Ó apple ÓÚ Ú Ú Ï ÂÏÛ Ì ÔappleË ÎÓÒ. ÒÂÌÚˇ appleâ 1940 Ó Ôapple Â Û ÍÛ ÔappleËÁ ÎË appleïë Ë Ì Ôapple ËÎË ËÚ ÒÍÓ ΠÚÌÓÂ Û ËÎË Â, ÓÍÓÌ ËÚ ÍÓÚÓappleÓ ÂÏÛ ÔÓÏ ΠÓÈÌ. ÕËÍÓÎ È ÓÍÓÚÓ Ó ΠÒÓÒÚ Â ÓÚ ÂÎ ÌÓ Ó Ú Î ÓÌ ÓÁ- Û ÌÓ Ó Ì Î ÂÌˡ Ë ÓÔÓ Â ÂÌˡ Ò ˇÁË ÓÎÊÌÓÒÚË Ì Î - ÌËÍ ÔÓÒÚ. Ï ÊÂ, ÔÓ ËÚ ÒÍÓÏ, Î apple ÌÂÌ, ÌÓ ÒÍÓapple Âapple- ÌÛÎÒˇ ÒÚappleÓÈ. Ó Ì ÁÌ ËÎË ÍÓÏ Ì ËappleÓÏ ÓÚ ÂÎÂÌˡ apple Á  ÍË ÒÚappleÂÎÍÓ Ó Ó ÔÓÎÍ. ÚÓappleÓÂ Ò Ó apple ÌÂÌË ÏÓÈ Ôapple  ÔÓÎÛ ËÎ ÔÓ ÓappleÓÌÂÊÂÏ. œóòîâ ÓÒÔËÚ Îˇ ñ ÌÓ ÙappleÓÌÚ. Óˇı Á Ú ÎËÌ apple ÓÌ ÒÌÓ Î ÚˇÊÂÎÓ apple ÌÂÌ. œóòîâ ËÁ- ΠÂÌˡ Â Ó Ì Ôapple ËÎË Ï Ó ÒÍÓ appleúëîîâappleëèòíóâ ÚÂıÌË ÂÒÍÓÂ Û ËÎË Â, ÍÓÚÓappleÓ ÓÌ ÓÍÓÌ ËÎ Ë ÔÓÎÛ ËÎ Á ÌË ÏÎ Â Ó ÎÂÈÚÂÌ ÌÚ. ÚˇÊÂÎ ÏË ÓˇÏË ÏÓÈ Ôapple Â Û Í ÔappleÓ ÂÎ Ú Òˇ Ë ÍËÎÓÏÂÚappleÓ ÙappleÓÌÚÓ ı ÓappleÓ. Ó ΠÒÓÒÚ Â ÀÂÌËÌ apple ÒÍÓ Ó, ÓappleÓÌÂÊÒÍÓ Ó, 1- Ó Íapple ËÌÒÍÓ Ó Ë 2- Ó ÂÎÓappleÛÒÒÍÓ- Ó ÙappleÓÌÚÓ, ÓÒ Ó ÓÊ Î ËÚ ÒÍ, ÓappleÓÌÂÊ, ÓappleÓ ËÎÓ apple, Ó Û apple, apple Û. ŒÌ Ì apple Ê ÂÌ ÛÏˇ Óapple ÂÌ ÏË apple ÒÌÓÈ «ÂÁ, Óapple ÂÌÓÏ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ I ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «Ó ÓappleÓÌÛ Ú ÎËÌ apple ª, «ÁˇÚË ÂappleÎËÌ ª, «ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌË apple - ª, «œó Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ Ó Û Ôapple Â Û Í Î ÂÏÓ ËÎËÁÓ Ì Ë ÂappleÌÛÎÒˇ Ì appleó ËÌÛ, ÊÂÌËÎÒˇ. ÏÓÂÈ Ôapple Û ÍÓÈ, à appleëâè  ÓappleÓ ÌÓÈ, ÓÌ apple ÒÚËÎ Ò Ì Ë Ûı Ó ÂÍ. ÔÓÚÓÏ Ëı ÒÂÏ ˇ apple ÁappleÓÒÎ Ò, Ë ÒÂ Ó Ìˇ Û Ôapple Â Û ÍË Ë Ôapple Û ÍË ÛÊ ÂÒÚÂappleÓ ÌÛÍÓ Ë ÒÚÓÎ ÍÓ Ê Ôapple ÌÛÍÓ. ÕËÍÓÎ È ÓÌÒÚ ÌÚËÌÓ Ë ÓÍÓÚÓ ÔappleÓÊËÎ ÌÂΠÍÛ, ÌÓ ÂÒÚÌÛ Ë ÓÒÚÓÈÌÛ ÊËÁÌ. Î ÓÎ ËÏ ÓÔÚËÏËÒÚÓÏ, Ó ÂÌ ÚappleÛ ÓÎ Ë Ï ÂÎÓ ÂÍÓÏ. «ÌËÏ ÎÒˇ Ô ÒÂÍÓÈ, Î - ËÎ ÔÓapple ËÚ, ÒıÓ ËÚ Ì ÓıÓÚÛ. œapple Â Û Í ÓÊËÎ Ó 60-ÎÂÚˡ ÂÎËÍÓÈ œó Â, ÓÚÔapple Á ÌÓ ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ Ë Ò ÓÈ 83-È ÂÌ appleóê ÂÌˡ. ÂappleÂÁ Ó Â Ó Ì ÒÚ ÎÓ... Í ÚÂappleËÌ œ Õ»Õ, ÒÚÛ ÂÌÚÍ Ù ÍÛÎ ÚÂÚ ÊÛappleÌ ÎËÒÚËÍË ÂÎ

3 Õ appleâò ËÌÚÂappleÌÂÚÂ: novovremya.ru ÕÓ Ó appleâïˇª, 7 Ï ˇ ƒóappleó Ë ÂÚÂapple Ì! Ê ÂÏ Â Û ÍË̈! œappleëïëúâ ËÒÍappleÂÌÌË ÔÓÁ apple ÎÂÌˡ Ò Ôapple Á ÌËÍÓÏ œó Â! ÚÓÚ ÂÌ ˇ ΡÂÚÒˇ ÓÒÓ ÓÈ ÒÚapple ÌˈÂÈ ËÒÚÓappleËË ŒÚ ÂÒÚ ñ ÒÚapple ÌˈÂÈ ÂappleÓË ÂÒÍÓÈ, Ì appleó ÌÓÈ Ë ÂÒÒÏÂappleÚÌÓÈ. «70 ÎÂÚ ÏËappleÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÚ ÎË appleû ËÏË ÔÓÎËÚË ÂÒÍ ˇ ÙÓappleÏ - ˆËˇ Ë ÓÒÛ appleòú ÂÌÌ È ÛÍÎ, appleóòîó ÌÂ Ó ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌË appleóòòëˇì, ÌÓ Ôapple Á ÌËÍ ÂÎË- ÍÓÈ œó  ÓÒÚ ÚÒˇ ÌÂËÁÏÂÌÌ Ï ÒËÏ ÓÎÓÏ ÏÛÊÂÒÚ, ÒÚÓÈÍÓÒÚË, ÚÓappleÊÂÒÚ Ó apple. Õ Ë ÒÂapple ˆ Ì ÔÓÎÌÂÌ Î Ó appleìóòú Á ÚÓ, ÚÓ ÚÓÈ ÒÚapple ÌÓÈ ÓÈÌ ÓÚÒÚÓˇÎË Ôapple Ó ÊËÚ, Î ËÚ, ÚappleÛ ËÚ Òˇ, apple Ó Ú Òˇ ÏËappleÌÓÏÛ Ì Û. ƒâì œó  ñ ÚÓ Ì Ó ËÈ Ò ÂÚÎ È Ë appleûòúì È Ôapple Á ÌËÍ. à ÏÂÒÚ ÒÍÎÓÌˇÂÏ Ó- ÎÓ Û Ô ÏˇÚ Ó ÂappleÓˇı ñ ÓȈ ı ÙappleÓÌÚ Ë ÚappleÛÊÂÌËÍ ı Ú Î. à ÏÂÒÚ ÒÚapple ÂÏ ËÎÂÈÌÛ ÂÒÌÛ, ÔÓÏÌˇ, ÚÓ Ò ˇ ÂÌÌ È ÓÎ Ì Â Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ ñ ÚÓ Û ÊÂÌËÂ Ë ÔÓ - ÂappleÊÍ ÂÚÂapple ÌÓ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ. ΔÂÎ ÂÏ Ï Á ÓappleÓ ˇ, ÚÂÔÎ Ë Ò ÂÚ ÓÏÂ, ÏËapple Ë Ó apple! ŒÎ û ÀŒ, ÛÔapple Ρ ËÈ ËappleÂÍÚÓapple Œ Œ À  ËÌÒÍËÈ Œ fiappleëè ƒœ Œÿ, Ôapple Ò ÚÂÎ ÔappleÓÙÒÓ ÁÌÓ Ó ÍÓÏËÚÂÚ Œ Œ À  ËÌÒÍËÈ Œ ª ƒóappleó ËÂ Û ÍË̈! 70-È apple Á Ï ÓÚÏ ÂÏ ƒâì œó  ÒÓ- ÂÚÒÍÓ Ó Ì appleó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ. Û ÒÚ ÓÏ Ó appleóïìóè apple ÓÒÚË Ë ÒÓ ÒÎÂ- Á ÏË Ì Î Á ı ÒÚapple ÂÏ Ï ÚÓÚ Ôapple Á ÌËÍ ñ ÂÌ ÚappleËÛÏÙ ÒÓ ÂÚÒÍÓÈ ÒÚapple Ì Ë appleûòòíó- Ó ı apple ÍÚÂapple. à ÒÔ ËÏ ÒÍ Á Ú ÒÎÓ Î - Ó appleìóòúë ÒÂÏ ÂÚÂapple Ì Ï, ÚappleÛÊÂÌËÍ Ï Ú Î, ÂÚˇÏ ÓÈÌ ñ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÒÚӡΠÒÚapple ÌÓÏ ËÒÔ Ú ÌËË, Ó ÂappleÊ Î œó Â Û Ë ÓÁappleÓ ËÎ Ì Û ËÁapple ÌÂÌÌÛ Ó ËÌÛ. Â Ó Ìˇ Ì ÒÚapple Ì ÌÓ ÓÍ Á Î Ò Ì ÓÒÚappleË Óapple Ò Ë ÂÈÌ Ï Ì ÒΠËÂÏ Ù ËÁ- Ï. ÃÛÊÂÒÚ Ó Ì Ëı ÓÚˆÓ Ë Â Ó ÁÓ Ú Ì Ò Ú ÓÒÚÓÈÌ ÏË Ëı ÔÓ Ë. Û ÍËÌÒÍËÈ œ ÊÂÎ ÂÚ ÒÂÏ Û ÍËÌ- ˆ Ï Ò ÂÚÎÓ Ó ÂÒÂÌÌÂ Ó Ì ÒÚappleÓÂÌˡ, ËÒÚÓ- Ó ÌÂ Ë Û Ë Ó Ò Ï. œûòú ÔÓ Ò - ÌÂ Ì È ÚappleÛ Û ÂÚ ÚÓÎ ÍÓ ÏËappleÌ Ï, ÓÂÌ- ÌÓ ÎËıÓÎÂÚ Â ÓÒÚ ÌÂÚÒˇ ËÒÚÓappleËË Ì ÂÈ ŒÚ ËÁÌ. «ÓappleÓ ˇ, Ò ÒÚ ˇ, Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ Ë ÓÎ Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË Ï Ë ËÏ ÎËÁÍËÏ! Ôapple Á ÌËÍÓÏ Ò, ÓappleÓ ËÂ Û ÍË̈! ƒì Ï œó Â!. ÀŒΔ»Õ, ÔÂapple È ÒÂÍappleÂÚ apple Û ÍËÌÒÍÓ Ó œ ƒóappleó Ë ÂÚÂapple Ì ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ! Ê ÂÏ Â ÂÎ ÓappleÓ ˆ! œappleëïëúâ Ò Ï Â ËÒÍappleÂÌÌË ÔÓÁ apple ÎÂÌˡ Ò ÂÎËÍËÏ Ôapple Á ÌËÍÓÏ ñ 70-ÎÂÚËÂÏ œó  ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ. ÔÓ Â ÌÓ Ó Ï ˇ 45- Ó ÔappleÓ ÎÓ ÌÂÏ ÎÓ ÎÂÚ, ÌÓ Ó Ì ÒÔÓÒÓ Ì Á ÚÏËÚ ÔÂappleÂÊËÚÓÂ. ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ Ì Ì appleó ÔÓ-  ËÎ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÒËÎÓÈ ÓappleÛÊˡ, ÌÓ Ë ÍappleÂÔÓÒ- Ú Ûı, Òapple Ê ÎÒˇ Á Ôapple Ó ÊËÚ Ì Ò ÓÂÈ ÁÂÏÎÂ, Ó ÓappleËÚ Ì appleó ÌÓÏ ˇÁ ÍÂ, ËÏÂÚ Ò ÓË Úapple ˈËË Ë ÍÛÎ ÚÛappleÛ. ÚÓ ÎË Ó ÒÛappleÓ ı ËÒÔ Ú ÌËÈ Ë ÚˇÊÂÎ ı ÛÚapple Ú, ÌÓ Ú ÍÊÂ Ë Ó Ì ÂappleÓˇÚÌÓ Ó ÔÓ ÂÏ Ì appleó ÌÓ Ó Ûı Ë ÂÁ- ÏÂappleÌÓÈ Ó ÎÂÒÚË Ì ÙappleÓÌÚÂ Ë Ú ÎÛ. ÕËÁÍËÈ ÔÓÍÎÓÌ ÂÚÂapple Ì Ï ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ! ÃËapple, ÍÓÚÓappleÓÏ Ï ÒÂ Ó Ìˇ ÊË ÂÏ, ÚappleÛ ËÏ- Òˇ, apple ÒÚËÏ ÂÚÂÈ, Î Ì ÓÁÏÓÊÂÌ ÂÁ ÂÎËÍÓ Ó ÔÓ Ë Ì Ëı ÓÚˆÓ Ë Ï ÚÂappleÂÈ, Â- Ó Ë Ôapple  Ó, Ëı ÌÂÒ Ë ÂÏÓÈ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Ë ÌÂÒÓÍappleÛ ËÏÓÒÚË Ûı. œappleóıó ˇÚ ÂÒˇÚËÎÂÚˡ, ÏÂÌˇ ÚÒˇ ÔÓÍÓÎÂ- Ìˡ, ÌÓ ÚÓÚ Ò ÂÚÎ È ÂÌ ñ 9 à ˇ ñ ÓÒÚ ÂÚÒˇ Ò Ï Ï ÓappleÓ ËÏ ÒÂapple ˆÛ Í Ê Ó Ó Ôapple Á ÌËÍÓÏ. ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÊÂÎ ÂÏ Ï Ë ËÏ ÒÂÏ - ˇÏ ÏËapple Ë Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ, ÍappleÂÔÍÓ Ó Á ÓappleÓ ˇ Ë ÒÂ Ó Ò ÏÓ Ó Ó appleó Ó. Û ÊÂÌËÂÏ, ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓ appleâ ËÓÌ Î ÌÓ ÓÚ ÂÎÂÌË œ appleúëë ƒ»õ fl Œ»flª Ê ÂÏ Â Û ÒÚÌËÍË ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, apple ÓÚÌËÍË Ú Î, ÂÚË ÓÈÌ! Û ÍËÌÒÍ ˇ Ó ÂÒÚ ÂÌÌ ˇ Óapple ÌËÁ ˆËˇ ƒâúë ÓÈÌ ª ÔÓÁ apple ΡÂÚ Ò Ò ƒìâï œó Â-! œappleëïëúâ ËÒÍappleÂÌÌËÂ, Ë Û Ë ÓÚ ÒÂapple ˆ ÒÎÓ Î Ó appleìóòúë Ë ÎÛ ÓÍÛ ÔappleËÁÌ ÚÂÎ - ÌÓÒÚ Á œó  Û, Á ÂÎËÍËÈ ÔÓ Ë Ó ÓÈÌ. ΔÂÎ ÂÏ Ï ÍappleÂÔÍÓ Ó Á ÓappleÓ ˇ, Ò ÒÚ ˇ, ÒÂÏÂÈÌÓ Ó Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ, ÏËappleÌÓ Ó ÌÂ Ë Û ÂappleÂÌÌÓÒÚË Á Úapple ÌÂÏ ÌÂ.. ÿ, Ôapple Ò ÚÂÎ ÒÓ ÂÚ ÃŒŒ ƒâúë ÓÈÌ ª À «Õ Î ËÏËapple Âapple ÂÂ Ë Ó ËÎÒˇ 30 ÔappleÂΡ 1926 Ó Ò. ÎÚ ÍÓ Ó Ú appleóóòíóî ÒÍÓ Ó apple È- ÓÌ ÛappleÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË Ó ÔÓ Ï È Ó ÓÂ- Î, Î ÙappleÓÌÚÓ Ï ÓÙÂappleÓÏ ñ œ π26, 108-È ÒÚappleÂÎÍÓ È ÔÓÎÍ, / ÛÒÚ ñ ÒÂÌÚˇ appleâ 1945 Ó Û ÒÚ Ó Î ÓÈÌÂ Ò flôóìë- ÂÈ. ƒâïó ËÎËÁÓ Ì Î 24 ÓÍÚˇ appleˇ 1950 Ó. Õ apple Ê ÂÌ Ï ΡÏË «ÔÓ Â- Û Ì ÂappleÏ ÌËÂÈ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ Ó Ó ª, «ÔÓ Â Û Ì flôóìëâèª, Óapple ÂÌ - ÏË ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ Ë ΔÛÍÓ. œóòîâ ÓÈÌ apple ÓÚ Î Ó ËÚÂÎÂÏ ÚÓ Á π1. ÏÂapple 26 ÔappleÂΡ 2000 Ó.. ƒ, Ó ÎÂÍÒ Ì apple ÂÏÂÌÓ Ë Õ ÃÓÈ Ôapple Â Û Í Ûˆ Ì ÎÂÍÒ Ì apple Â- ÏÂÌÓ Ë appleó ËÎÒˇ 8 Ï appleú 1925 Ó ÒÂΠÓÚÏ ÊÒÍ ÓappleË- ÒÓ ÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ. Õ ÙappleÓÌÚ Î ÔappleËÁ Ì ÔappleÂΠ1943 Ó. ÏÛ ÚÓ ÎÓ 18 ÎÂÚ. œapple Â Û Í Î ÒÚappleÂÎÍÓÏ, ÍÓÏ Ì ËappleÓÏ ÓÚ ÂÎÂÌˡ. «appleâïˇ ÓÈÌ ÂÏÛ ÔappleË ÎÓÒ ÔÓ Ú ÓÒÔËÚ Î ÚappleË apple Á ËÁ- Á ÚˇÊÂÎ ı apple ÌÂÌËÈ. ƒâì œó  Ôapple Â- Û Í ÒÚappleÂÚËÎ œappleë- ÎÚËÍÂ. ŒÌ Î Ì apple Ê ÂÌ Óapple ÂÌÓÏ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌ- ÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «ÓÚ Ûª Ë «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ. Â Â Ó Ì Ï Πñ «ÓÚ Ûª, ÍÓÚÓappleÓÈ Ôapple Â Ì apple ËÎË ˇÌ appleâ 1945 Ó, Ì Î Â Ó ÛÊ ÏËappleÌÓ appleâïˇ.  appleû ËÎË ÂÏÛ Ù apple Π1986 Ó ÓappleÓ ÒÍÓÏ ÓÂÌÍÓÏ ÚÂ. ÏËappleÌÓ appleâïˇ ÏÓÈ Ôapple Â Û Í 40 ÎÂÚ apple ÓÚ Î Ì ÊÂÎÂÁÌÓÈ ÓappleÓ Â Ï ËÌËÒÚÓÏ ÚÂÔÎÓ ÓÁ. Î ÂÚÂapple ÌÓÏ ÚappleÛ. ÏÂapple ÓÌ 1992 Ó Û ÓÁapple ÒÚ 67 ÎÂÚ. ÒÓÊ ÎÂÌË, ˇ ÌÂ Ë ÂÎ Â Ó ÊË Ï, ÌÓ Ú Í ÏÌÓ Ó ÒÎ Î Ó ÌÂÏ ÓÚ Ï Ï Ë Û ÍË. Œ ÂÌ ıó ÂÚÒˇ ÂappleËÚ, ÚÓ ÓÎ Â ÓÈÌ Ì Û- ÂÚ, ÌÂ Û ÛÚ Ì Ë Ï Ï ÂÒÔÓÍÓËÚ Òˇ Á Ò ÓËı Ò ÌÓ ÂÈ. 9 Ï ˇ Ï ÒÂÈ ÒÂÏ ÂÈ ÔappleËÏÂÏ Û ÒÚË ÂÒÚ ËË ÂÒÒÏÂappleÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ,  ˇ ÔÓÌÂÒÛ ÔÓappleÚappleÂÚ Ò ÓÂ Ó Ôapple Â Û ÍË ñ apple ËË ÒÂappleÊ ÌÚ Ûˆ Ì ÎÂÍÒ Ì- apple ÂÏÂÌÓ Ë.» Ì Õ, Û ÂÌËÍ 3 ÍÎ ÒÒ ËÏÌ ÁËË π6 ŒÕfl ÃËı ËÎ Âapple ÂÂ Ë Ó ËÎÒˇ 1922 Ó Û Ò. ÔÍËÌÓ Û ÍËÌÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ. appleˇ apple Ò- ÌÓÈ appleïëë Î ÔappleËÁ Ì ÓÍÚˇ appleâ 1940 Ó. Ù apple Ρ 1942 ÔÓ Ï appleú 1947 Ó ÒÚ apple ËÈ ÒÂappleÊ ÌÚ ÓÌˇÂ ÒÎÛÊËÎ ÓÁ Û Ì Ï ÒÚappleÂÎÍÓÏ-apple Ë- ÒÚÓÏ 170-Ï apple ÂÈÒÍÓÏ Ë ˆË- ÓÌÌÓÏ ÓÏ apple ËappleÓ Ó ÌÓÏ ÏÓÎÂÌ- ÒÍÓÏ apple ÒÌÓÁÌ ÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÍÛ Î ÌÂ Ó ÂÈÒÚ Ëˇ. ÍËÔ Ê ÔappleËÌË- Ï Î ÍÚË ÌÓÂ Û ÒÚË ÓÒ Ó ÓÊ Â- ÌËË ÂÎÓappleÛÒÒËË, Ó ÂÚÒÍÓ Ó «ÔÓ- Ρapple ˇ, œóî Ë, ÒÓ Âapple Î Ó  ÎÂÚ Ì ÚÂappleappleËÚÓappleË ÂappleÏ ÌËË. ÒÚ Ó Î ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌËË Û - Ô Ú, œapple Ë, ÌË Ò Âapple. Ã.. ÓÌˇÂ Ì apple Ê Ì Óapple ÂÌ - ÏË apple ÒÌÓÈ «ÂÁ Ë ŒÚ ÂÒÚ ÂÌ- ÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «ÓÚ Ûª, «Ó ÓappleÓÌÛ ÀÂÌËÌ apple ª Ë «Ó ÓappleÓÌÛ Ó ÂÚÒÍÓ Ó «ÔÓΡapple ˇª, «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂÈ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ Ó Ó ª Ë appleû ËÏË ËÎÂÈÌ - ÏË Ï ΡÏË. ÃÌÓ Ó Î Ó apple- ÒÚ ÂÌÌ ı ÔËÒÂÏ Á ÔÓ ÔËÒ Î - ÌÓÍÓÏ Ì Û Â Ó».. Ú ÎËÌ. ÏÂapple 2005 Ó Û. ƒ. ŒÕfl, Ó À Õ Œ appleë ÓappleËÈ ÕËÍÓÎ Â Ë Ó ËÎÒˇ Ó Û Î ÔappleËÁ Ì apple ÒÌÛ appleïë. œóòîâ ÓÍÓÌ Ìˡ ÕÓ ÓÒË ËappleÒÍÓÈ ÍÓÎ Ò ˇ- ÁË ÒÂÌÚˇ appleâ ÔÓÔ Î Ì ÙappleÓÌÚ Í ÂÒÚ Â ÍÓÏ Ì- Ëapple Á Ó Ò ˇÁË. œappleó ÂÎ Ò ÓˇÏË ÓÚ ÛappleÒÍ Ó ÂıÓÒ- ÎÓ ÍËË, Î apple ÌÂÌ. «ÍÓÌ ËÎ ÓÈÌÛ ÔÓ œapple ÓÈ ÒÓ- ÒÚ Â 329- Ó apple ÂÈÒÍÓ Ó ÏËÌÓÏÂÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ Í - Ú ª, ÍÓÚÓappleÓÏ Î Ì - Î ÌËÍÓÏ Ú. Õ apple Ê- ÂÌ Óapple ÂÌ ÏË ŒÚ ÂÒÚ ÂÌ- ÌÓÈ ÓÈÌ ÔÂapple ÓÈ Ë ÚÓappleÓÈ ÒÚÂÔÂÌÂÈ, apple ÒÌÓÈ «ÂÁ Ë appleû ËÏË. ÒÂ Ó Û ÌÂ Ó ÂÒÚ Ó ı Óapple ÂÌÓ Ë 20 Ï - ÎÂÈ. ÏÂapple ˇÌ appleâ À Õ Œ, Ò Ì ŒÌË Òapple Ê ÎËÒ Á Ó ËÌÛ ÍËÔ Ê ÓÂ Ó Ó Ò ÏÓÎÂÚ (ÒÎÂ Ì Ôapple Ó): ÓÌÒÚ ÌÚËÌ ÿ Î Â ËÁ. appleì ÛÎ,  Óapple Ó ÓÁËÌ ËÁ. Û, ÃËı ËÎ Ú appleó ËÁ Î ˇÌÓ - ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË, ÃËı ËÎ ÓÌˇÂ ËÁ ÛappleÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË (ÒÂÈ Ò ÂÎ ÓappleÓ Ò- ÍÓÈ, Û ÍËÌÒÍËÈ apple ÈÓÌ, Ò. ÔÍËÌÓ). fl Œ ÕËÍÓÎ È ÎÂÍÒ Ì appleó Ë (Õ ÒÌËÏÍ ÒÔapple ).1924 Ó appleóê ÂÌˡ. - ÒÚ Ó Î ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ Ò ÒÂÌ- Úˇ appleˇ 1942 Ó ÔÓ Ï È 1945 Ó, Î ÍÓÏ Ì- ËappleÓÏ apple ÍÂÚÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ã-13 ( Ú ª) Á ÌËË ÒÂappleÊ ÌÚ. «Ó  Á ÒÎÛ Ë Ì apple Ê ÂÌ Óapple ÂÌÓÏ Î III ÒÚÂÔÂÌË, ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈ- Ì II ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «ÓÚ Ûª, «ÔÓ Â- Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ, ËÎÂÈÌ ÏË Ï ΡÏË. œappleë- ÌËÏ Î Û ÒÚË ÛappleÒÍÓÈ ËÚ Â. ÒÓÒÚ Â 391- Ó apple ÂÈÒÍÓ Ó ÏËÌÓÏÂÚÌÓ Ó Ë ËÁËÓÌ 98- Ó apple ÂÈÒÍÓ Ó ÏËÌÓÏÂÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ Ó ÂÎ Ó Âapple- Ï ÌËË, ÓÈÌÛ Á ÍÓÌ ËÎ ÂıÓÒÎÓ ÍËË. ÏÂapple Ï Â 2006 Ó Û ÍËÌÂ.. fl Œ, Ò Ì ŒÕfl» Ì Âapple  ˻ Ì Âapple ÂÂ Ë ÓÌˇÂ appleó ËÎÒˇ Ò. ÔÍËÌÓ Û ÍËÌÒÍÓ Ó apple-ì ÓÍÓÌ ËÎ apple ÍÓ ÒÍÓ ÓÂÌÌÓÂ Û ËÎË Â Ò ˇÁË, ÔÂapple  ÏÂÒˇˆ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈ- Ì ÎÂÈÚÂÌ ÌÚ ÓÌˇÂ ÓÍÓÌ ËÎ Íapple ÚÍÓÒappleÓ Ì Â ÍÛappleÒ ÍÓÏ Ì ËappleÓ appleóìâú ÌÍÓ ı ÓÈÒÍ. 116-ˇ ÓÚ ÂÎ Ì ˇ Ú ÌÍÓ ˇ appleë, ÍÓÚÓappleÓÈ» Ì Âapple ÂÂ Ë ÒÎÛÊËÎ ÒÚ apple ËÏ ÎÂÈÚÂÌ ÌÚÓÏ, Ì - Î ÌËÍÓÏ Ú, ÍÓÏ Ì ËappleÓÏ ÔÓÎÍ, ÒÓ- ÒÚ Â 40-È ÓÚ ÂÎ ÌÓÈ Ú ÌÍÓ ÓÈ appleë 62-È appleïëë, Ó ı Ó ΠÔÓ Ú ÎËÌ- apple ÓÏ, Ì ÚÂappleappleËÚÓappleËË ÓappleÓÌÂÊÒÍÓÈ, ÛappleÒÍÓÈ ( ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ) Ó Î ÒÚÂÈ. ÒÚÌËÍ ÛappleÒÍÓÈ ËÚ. ÒÚ Ó Î ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌËË Û ÍËÌÒ- ÍÓ Ó apple ÈÓÌ, ÂÎ ÓappleÓ, Íapple ËÌ, œappleë ÎÚË- ÍË, ÛÏ ÌËË, œóî Ë, ÂappleÏ ÌËË. œóîíó ÌËÍ ÓÌˇÂ Ì apple Ê ÂÌ ÛÏˇ Óapple ÂÌ ÏË apple ÒÌÓ Ó «Ì ÏÂÌË, Óapple ÂÌ ÏË ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ I ÒÚÂÔÂÌË, ÎÂÍÒ Ì apple Õ ÒÍÓ Ó, ÛÏˇ Óapple ÂÌ ÏË apple Ò- ÌÓÈ «ÂÁ, ÛÏˇ Óapple ÂÌ ÏË ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «Ó  Á ÒÎÛ Ëª, «Ó ÓappleÓÌÛ Â ÒÚÓÔÓΡª, «Ó ÓappleÓÌÛ Ú ÎËÌ apple ª, «ÁˇÚË ÂÌË Ò Âapple ª, «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ, ÏÌÓ ËÏË Î Ó appleìóòúˇïë ÂappleıÓ ÌÓ Ó Î ÌÓÍÓÏ Ì Û Â Ó. ÏÂapple ÓÌ 2008 Ó Û. fi. ŒÕfl, Ò Ì ÒËÎËÈ Âapple ÂÂ Ë Ë Õ ÂÊ appleòâìú Â Ì Δ» fl appleó ËÎ Ò Ëapple ËÁËË ÂappleÂÁ ÒÂÏ ÎÂÚ ÔÓÒΠÓÍÓÌ Ìˡ ÓÈÌ. ÕÓ Ò Ò ÏÓ Ó apple ÌÌÂ Ó ÓÁapple ÒÚ ÁÌ Î, ÚÓ ÏÓÈ Ô Ô Ó Î. ÏÂÒÚÂ Ò apple ÚÓÏ Ï Î ËÎË apple ÒÒÏ ÚappleË Ú ÒÂÏÂÈÌ Â ÙÓÚÓ apple ÙËË, Ì ÍÓÚÓapple ı appleó ËÚÂÎË Â Â Ó ÂÌ ÏÓÎÓ Â, Â Ô Ô Ò ÓÂ- ÏË Ì apple ÏË, Û Î ÂÌÌÓ ËÚ ÎË ÍÌË Ë Ó ÓÈÌÂ, ÓÎ Â ÒÂ Ó Î - ËÎË ÒÎÛ Ú Â Ó apple ÒÒÍ Á Ó ÙappleÓÌ- ÚÓ ÓÈ ÊËÁÌË. Õ Ô Ô, ÒËÎËÈ Âapple ÂÂ Ë Ê ÒÍËÈ, 1918 Ó appleóê ÂÌˡ, ÛıÓ- ËÎ Ì ÓÈÌÛ ËÁ. appleûìáâ ÎÂÚÓÏ 1941 Ó. œappleâê  ÂÏ ÔÓÔ ÒÚ Ì ÙappleÓÌÚ, ÂÏÛ ÔappleË ÎÓÒ ÔappleÓÂı Ú ÂappleÂÁ Ò ÒÚapple ÌÛ: Á Ô ÌÓÏ Ì Ôapple ÎÂÌËË ÔÓ ÊÂÎÂÁÌÓÈ ÓappleÓ Â ÎÓ Ó appleóïìóâ ÍÓ- ÎË ÂÒÚ Ó ÔÓÂÁ Ó Ò ÔappleËÁ ÌËÍ ÏË.» ÓÌ ÔÓÚÓÏ apple ÒÒÍ Á Î, ÚÓ ÔÓ ÚË Ì Í Ê ÓÈ ÒÚ ÌˆËË ÒÚÓˇÎÓ ÏÌÓ Ó Î ÂÈ, ÍÓÚÓapple  ÔappleÓ ÓÊ ÎË appleó Ì ı Ë ÎËÁÍËı Ì ÙappleÓÌÚ. Ò ÓÈÌÛ ÓÚˆ Î Ò ˇÁËÒÚÓÏ. ŒÒ Ó ÓÊ Î Ë Û, Û ÒÚ Ó Î Óˇı Á ÂÌË Ò Âapple. œâappleâ Ò ÏÓÈ ÔÓ Â ÓÈ ÔÓÎÛ ËÎ ÓÒÍÓÎÓ ÌÓ apple ÌÂÌË ÓappleÎÓ Ë ÔÓÔ Î ÓÒÔËÚ Î. ÚÓ apple ÌÂÌË ÓÒÚ ËÎÓ Ó Ò  ÒÎÂ Ì Ò Â Ó ÊËÁÌ ñ Ô Ô Ó ÔÓÒΠÌËı ÌÂÈ ÊËÁÌË Ó ÓappleËÎ ıappleëôî Ï ÓÎÓÒÓÏ. appleâ Ë Â Ó Ì apple ñ Ï ÎË «ÁˇÚË ÂÌË Ò Âapple ª Ë «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ. ÂappleÌÛ ËÒ ÔÓÒΠÓÈÌ Ëapple ËÁË, ÓÚˆ apple ÓÚ Î ÒÎÂÒ appleâï-ëìòúappleûïâìú Î ËÍÓÏ Ì Á Ó Â ÙËÁË ÂÒÍËı ÔappleË ÓappleÓ. Ó ÙÓÚÓ apple Ùˡ Ë Ù ÏËÎˡ ÌÂÓ ÌÓÍapple ÚÌÓ Á ÌÓÒËÎËÒ Ì ƒóòíû ÔÓ ÂÚ. œóúóï Ô Ô ÔÓÁÌ ÍÓÏËÎÒˇ Ò Ï ÏÓÈ, ÓÌË ÔÓÊÂÌËÎËÒ. à Ï, Õ ÂÊ appleòâìú  Ì, Î Ì ÂÒˇÚ ÎÂÚ ÏÓÎÓÊ ÓÚˆ. Ó Ì Î Ò ÓÈÌ, ÂÈ ÎÓ ÒÂ Ó 13 ÎÂÚ, ÌÓ ÛÊ ÂappleÂÁ Ó ÓÌ ÛÒÚappleÓËÎ Ò apple ÓÚ Ú Ì ÓÂÌÌ È Á Ó. ÏÂÒÚÂ Ò appleû ËÏË ÔÓ appleóòúí ÏË, ÊÂÌ ËÌ ÏË Ë ÒÚ appleë- Í ÏË ËÁ ÓÚ ÎË Î Ô ÚappleÓÌ Îˇ ÙappleÓÌÚ. Ï Ï Î Â ËÌÒÚ ÂÌÌ È apple Ú, ÍÓÚÓapple È Û ÂÎ Ì ÓÈÌÛ Ë ÔÓ Ë. œóòîâ ÓÈÌ Ï Ï ÔÓÎÛ ËÎ Ó apple ÁÓ ÌËÂ Ë apple ÓÚ Î ÓÒÔËÚ ÚÂÎÂÏ Ò ËÍÂ. Õ ÒÂÏ ˇ Î Ó ÂÌ appleûêì ˇ. œ Ô Ò Ï ÏÓÈ ÓÚÌÓÒËÎËÒ appleû Í appleû Û Ó ÂÌ ÚappleÓ ÚÂÎ - ÌÓ. ŒÌ Ì Á Î ÂÂ Õ appleó ÍÓÈ, ÓÌ Â Ó ÒˇÚÓ ÍÓÈ. ŒÌË Ë Ìˇ ÔappleÓÊËÚ ÔÓappleÓÁÌ Ì ÏÓ ÎË. œ Ô ÓÊËÎ Ó 80 ÎÂÚ, Ï Ï ÛÏÂappleÎ 77. ÌËı, ÍappleÓÏ ÏÂÌˇ Ë apple Ú, ÔˇÚ ÌÛÍÓ Ë Â ˇÚ Ôapple ÌÛÍÓ.».»À

4 4 ÕÓ Ó appleâïˇª, 7 Ï ˇ Õ appleâò ËÌÚÂappleÌÂÚÂ: novovremya.ru ŒÌË Òapple Ê ÎËÒ Á Ó ËÌÛ Ã ÓÎÊÌ ÛÒÔÂÚ ÒÍ Á Ú ÒÔ ÒË Ó! Õ ÂÊ ÿ ÃŒ : ñ ƒâì œó  Ρ ÏÂÌˇ Ë ÏÓÂÈ ÒÂÏ Ë, Ì ÂappleÌÓÂ, ñ Î Ì È Ôapple Á ÌËÍ.  ÏÓË Ó - Ë appleó Ì Â ÔappleË - ÒÚÌ Í Ó ÂÈ œó-  Â. ÂÚÂapple Ì ÛıÓ ˇÚ ËÁ ÊËÁÌË. ÂÈ Ò ˇ Ê ÎÂ Ó ÚÓÏ, ÚÓ Ì apple Ò- ÒÔapple Ë Î Â- Û ÍÛ Ó ÓÈÌÂ, Ó ÚÓÏ, ÍÂÏ ÓÌ Î, ÚÓ Û ÒÚ Ó Î. fl Î appleâ ÂÌÍÓÏ, ÚÓ ÏÌ ÚÓ ÌÂ Í Á ÎÓÒ Ú ÍËÏ ÊÌ Ï. Ó ÂÚÒˇ ÔÓÊÂÎ Ú ÒÂ Ó Ìˇ ÌËÏ ÂÚˇÏ, ÚÓ- ÓÌË ÓΠÒÂapple ÂÁÌÓ ÓÚÌÂÒÎËÒ Í ÚÓÏÛ, ÚÓ ÏÓ ÛÚ apple ÒÒÍ Á Ú ÂÚÂapple Ì. ÂÈ Ò Ôapple ÍÚË ÂÒÍË Û ÒÂı ÂÒÚ ÓÒÚÛÔ»ÌÚÂappleÌÂÚ, ÁÌ - ËÚ, Ë Í Ò ÈÚ Ï, ÂappleÂÁ ÍÓÚÓapple  ÏÓÊÌÓ ÛÁÌ Ú Ó Ò ÓËı appleó Ì ı, ÍÓÚÓapple  Ì ÔappleË ÎË Ò ÓÈÌ, Ë Ó ÚÂı, ÍÚÓ ÂappleÌÛÎÒˇ, ÌÓ apple ÒÒÔappleÓÒËÚ Ëı Ó Ó ÒÂÏ Ì ÛÒÔÂÎË. ÓÚÍapple ÚÓÏ ÓÒÚÛÔ ËÌÙÓapple- Ï ˆËˇ Ó ÔappleËÒ ÓÂÌÌ ı Á Ìˡı, Ì apple ı, ÔÓ - Ë ı. à ÓÎÊÌ ÚÓ ÁÌ Ú Ë ÔÓÏÌËÚ. ÕËÍËÚ ŒÀŒ, Û ËÈÒˇ ÓappleÌÓ-ÔÓÎËÚÂıÌË ÂÒÍÓ Ó ÍÓÎÎÂ Ê : ñ Ó ˇ Ó Óapple Ó ÓÈÌÂ, ÚÓ ËÒÔ Ú Óapple ÓÒÚ Á ÔÓ Ë Ë Ì Ëı Ôapple  Ó. À Ë Ë ÎË Ì ÚÓÈ ÓÈÌ apple Ë ÚÓ Ó, ÚÓ ÒÂ- Ó Ìˇ ÊËÎË Ï.» Ï Ó ˇÁ Ì Ú Î Ó- appleì ÏË, Ï ÓÎÊÌ ÛÒÔÂÚ ÒÍ Á Ú ÒÔ ÒË Ó ÂÚÂapple Ì Ï. ÃÓÈ Ôapple - Â Î Û ÒÚÌËÍÓÏ œâapple ÓÈ ÏËappleÓ ÓÈ Ë Â- ÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ. ŒÌ Ï ÎÓ ÔappleÓÊËÎ, ÌÓ Ô ÏˇÚ Ó ÌÂÏ Ì - ÂÈ ÒÂÏ Â Û ÂÚ ÊËÚ ÒÂ, ˇ Ó ˇÁ ÚÂÎ ÌÓ apple ÒÒÍ ÊÛ Ó ÌÂÏ Ë Ò ÓËÏ ÂÚˇÏ. ŒÎ ûՌ, ÔˇÚËÍÛappleÒÌˈ Û ÍËÌÒÍÓ Ó ËÌÒÚËÚÛÚ (ÙËÎË Î ) à û: ñ ƒâì œó  ñ Â- ÎËÍËÈ Ôapple Á ÌËÍ. ÕÓ ˇ Ò ËÚ, ÚÓ ÌÛÊÌÓ Â ÒÔÓÏËÌ Ú Ó ÚÓÈ ÓÈÌÂ, Ó Â ÂÚÂapple Ì ı Ì ÚÓÎ ÍÓ Ï Â, ÍÓ ÔÓ Ò Û ÂÓapple Ë ÒÍË ÎÂÌÚÓ ÍË, Á ÛÍË Ï apple-, ˆ ÂÚ. œóïìëú ÔÓ Ë ÒÓ ÂÚÒÍÓ Ó ÒÓÎ- Ú, ÂappleÓË ÂÒÍËÈ ÚappleÛ ÊÂÌ ËÌ Ë ÂÚÂÈ Ú ÎÛ ÌÛÊÌÓ ÒÂ. ƒîˇ ÚÓ Ó, ÚÓ Â Â apple Á ÔÓÌˇÚ, Ì ÒÍÓÎ ÍÓ Ò ÒÚÎË Ó Ï ÊË ÂÏ ÒÂ- Ó Ìˇ. Ì Ò ÂÒÚ ÓÏ, apple ÓÚ, Û Â, appleó Ì Â Î Ë appleˇ ÓÏ. à ÓÎÊÌ Ò ÂÎ Ú ÒÂ, ÚÓ ÒÓıapple ÌËÚ Ò ÚÓ, ÚÓ ÓÈÌ Ì ÔÓ ÚÓappleË- Î Ò ÌËÍÓ. œ ÂÎ Œ»œŒ, ÔˇÚËÍÎ ÒÒÌËÍ ÎËˆÂˇ π5: ñ Õ ÌÓ Ì Ï Á ÎË ÒÓ ËÌÂÌËÂ Ó ÓÈÌÂ. ÌÂÏ ˇ apple ÒÒÍ Á Î Ó Ò ÓÂÏ Ôapple Â Û ÍÂ. ŒÌ Î appleˇ Ó Ï, ÔappleÂΠ1944 Ì ÌÂ Ó ÔappleË Î ÔÓıÓappleÓÌÍ. ŒÒÚ ÎËÒ ÊÂÌ Ë Ó ÂÚÂÈ. Õ Ï Ì ÛappleÓÍ ı ËÒÚÓappleËË apple ÒÒÍ Á Ú ÔappleÓ ÓÈÌÛ, Ì ÌÓ ÍÓ- ΠÔÓÍ Á ÎË ÔappleÂÁÂÌ- Ú ˆËË. ÃÓËÏ Ó ÌÓ- ÍÎ ÒÒÌËÍ Ï, ÔÓ ÚË ÒÂÏ, ÚÓ ËÌÚÂappleÂÒÌÓ, ıóúˇ ÂÒÚ Ú ÍËÂ, ÍÓÚÓapple  ÌÂ Ó ÂÌ ÒÂapple ÂÁÌÓ Í ÚÓÏÛ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ. ÕÓ ÓÌË apple ÒÚÛÚ Ë Ò ÔÓÈ- ÏÛÚ. fl Ú Í ÛÏ.  ÚÓ Ì Ì ÏË ÎÓ ÏËappleÌÓ Ì Ó, ÍÚÓ- ÚÓ Ó appleâïˇ ÓÈÌ - Á Î Ó ÓÌ Ì Ò ˇ...» Í Ê È ÂappleËÎ: ÔÓ Â Û ÂÚ! ƒîëììóè Î ÓappleÓ Í ÔÓ Â Â... fl ÒÚÓ ÒÔÓÏËÌ apple ÒÒÍ - Á ÏÓÂÈ Ï Ï ŒÎ Ë Âapple ÂÂ Ì Ó ÚÓÏ ÒÛappleÓ ÓÏ appleâïâìë. Ó Û apple ÒÒÍ Á Ú ÎË Ó ËÌ ÔËÁÓ ËÁ  ÓÂÌÌÓ Ó ÂÚÒÚ. ƒó ÓÈÌ ÒÂÏ ˇ ÓÎÒÚ ı ñ ÏÛÊ, ÊÂÌ Ë Ó ÂappleË Õ Ú Î ˇ, ƒ apple ˇ, ŒÎ (Ì ÒÌËÏÍÂ) ñ ÊËÎË apple ÍÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË ÒÂΠ«ÂÔËÎÓ Í. Õ Î Ò ÓÈÌ. œappleë ÎË Ù ËÒÚ. ÚÓ Í Í ÔÂappleÂÊË Î ÚÓ, Û ÔÓÊËÎÓ Ó, Ó ÂÌ Û Ê ÂÏÓ Ó ÒÂΠÏÛÊ ËÌ ñ» Ì œâúappleó Ë, ÏÌÓ Ó ËÚ Â Ó Ë ıóappleó Ó ÁÌ Â Ó ÌÂ- ψÍËÈ ˇÁ Í, ÔÓÏÛÚËÎÒˇ apple ÁÛÏ. Ò ÌË ÓÌ Ë apple Î Ò Ï Î ÏË ÂÚ ÏË, ÓÌˇÎÒˇ Á ÍÛapple ÏË... Ò Ï, Í Í ÔÓÚÓÏ ÓÍ Á ÎÓÒ, ÔappleË- ÒÎÛ Ë ÎÒˇ Í ÌÂψÍÓÈ appleâ Ë. ΔËÚÂÎË Ë Ì ÔÓ ÓÁapple ÎË, ÚÓ ÓÌ Î ÓÒÚ ÎÂÌ ÒÂÎÂ Ô appleúëá Ì ÏË Îˇ ÔÓÎÛ ÂÌˡ ÌÛÊÌÓÈ Îˇ ÌËı ËÌÙÓappleÏ ˆËË. Ê appleíëè Ë Î ÒÍËÈ ÂÌ ÌÂψ Ó ˇ ËÎË ÊËÚÂÎˇÏ ÒÂÎ Ó Ò ÓappleÂ Ô ÂÌˈ Ì ÍÓÎıÓÁÌ ı ÔÓΡı. ıó ËÚ ÔÓÎÂ. à ÌË- Ã Ú ÂÈ» ÌÓ Ë À»ÕŒ ÃÓÈ ÓÚˆ, ÛÎËÌÓ Ã Ú ÂÈ» ÌÓ Ë, Î ÔappleËÁ Ì appleïë 1939 Ó Û, ÌÂÁ ÓÎ Ó Ó ÏÓÂ Ó appleóê ÂÌˡ. ÚÓÏÛ appleâïâìë ÓÌ ÓÍÓÌ ËÎ ÛappleÒÍËÈ Ô - Ó Ë ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ. œó ÚÓÏÛ ÒÎÛÊ Û ÔappleÓıÓ ËÎ ÓÙˈÂappleÓÏ ÃÓÎ ËË, Â Â Ó Ë Á ÒÚ Î ÓÈÌ. ÛÊÂ Ë Î 1941 Ó ÏÓˇ Ï Ï ÔÓÎÛ ËÎ ËÁ  ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ÚÓ ÓÌ ÔappleÓÔ Î ÂÁ ÂÒÚË. Í ÚÓ Ó Ò ÓÂÏ Óڈ ˇ ÁÌ ÚÓÎ ÍÓ ÔÓ apple ÒÒÍ Á Ï appleó Ì ı Ë ÎËÁÍËı, ÙÓÚÓ apple ÙËˇÏ ÒÂÏÂÈÌÓÏ Î - ÓÏÂ. ÍÓÎ ÍÓ ÔÓÚÓÏ Ï ÌË Ô Ú ÎËÒ ÛÁÌ Ú Ó Ó ÒÚÓˇÚÂÎ ÒÚ ı Ë ÏÂÒÚÂ Ë ÂÎË ÓÚˆ, Ò ÂÁÛÒÔ ÌÓ. «Ì ÚÓÎ ÍÓ ñ ÓÌ Î Ò ˇÁËÒÚÓÏ. ÓÚ ÓÈÌÛ ˇ ÔÓÏÌ. Õ ÔappleËÏÂapple, Í Í ÔappleË ÎË appleó ÌÛ ÓÚÓ ÍÛ Ì Ë ÒÓÎ Ú, ÓÒ Ó Ó Ë ÚÂappleappleËÚÓappleË ÓÚ ÌÂψÂ. Ì ÂÈ ı Ú ΠÚ, Ë Ï, ÂÚ appleâıîâúìëâ Ô ˆ ÌˇÚ, ÍappleÛÚËÎËÒ ÓÍappleÛ ÓÙˈÂappleÓ. Œ Ì Ê ÏÌ ÎË ÓÍÓÎ ÍÛ, ÍÓÚÓappleÛ ˇ Ó ÚÓ Ó ÌËÍÓ Ë Î Á ÌÂ Ë ÂÎ. Ã Ï Ò Ôapple ÛÔappleÂÊ Î, ÚÓ ˇ ÌË Â Ó ËÁ appleûí ÌÂÁÌ ÍÓÏÓ Ó Ì apple Î.  ÒÍÓÎ ÍÓ ÓÈÌÛ ÂÚ Óapple ËÁ-Á Î ÓÔ ÚÒÚ ÔÓ apple ÎÓÒ Ì ÓÂÔappleËÔ - Ò ı, ÍÓÚÓapple  ΡÎËÒ ÔÓ ÔÓΡÏ-Ó apple Ï. ÓÚ Ë ˇ ÒÔappleÓÒËÎ Û ÒÓÎ Ú: Õ ÁÓapple ÂÚÒˇ?ª. œóïì, Í Í ÓÌË apple ÒÒÏ¡ÎËÒ ÚÓ, Ì ÂÒÂÎÓ Í Í-ÚÓ... œóòîâ ÓÈÌ Ï Ò Ï ÏÓÈ Ú Í Ë ÓÒÚ ÎËÒ ÊËÚ ÒÂÏ Â ÓÚˆ. ƒâ Û ÏÓÂÏÛ,» ÌÛ appleıëôó Ë Û, ÎÓ Á ÂÒÚ ÂÒˇÚ. ŒÌ   œâapple Û ÏËappleÓ- Û ÓÈÌÛ Ó Î, ÔappleÓ ÂÎ ÌÂψÍËÈ ÔÎÂÌ. ÏÂÒÚÂ Ï ÔÂappleÂÊËÎË ÒÚapple - Ì È ÓÎÓ 1947 Ó, ÍÓ Î Ë appleëîë Π Û, ÚÓÎÍÎË ÊÂÎÛ Ë, ÒÓ Ëapple - ÎË ÔÓ ÎÂÒÛ ˇ ÎÓÍË- Ë ÍË. ÕÓ ÔappleË ÚÓÏ Ì appleó  ÎÓ Û Ë ËÚÂÎ ÌÓ ÒÚappleÂÏ- ÎÂÌËÂ Í Û Â Â. ÃÓÈ Â, Ì ÔappleËÏÂapple, ÛÊ ÔÓÒΠ70 ÎÂÚ Ì Û ËÎÒˇ ÔËÒ Ú Ô ÚÌ ÏË ÛÍ ÏË, ÔappleË ÚÓÏ ÛÍ Û ÌÂ Ó apple ÒÔÓÎ ÎËÒ Í Í-ÚÓ ÔÓ Ë - ÓÌ ÎË. ÕÓ ÌËÍÓÏÛ ÓÎÓ Û Ì ÔappleËıÓ ËÎÓ ÔÓÒÏÂˇÚ Òˇ Ì ÚËÏ.» Ì appleıëôó Ë ÔappleÓÊËÎ Ó 92 ÎÂÚ Ë Ó ÂÌ Óapple ËÎÒˇ ÚÂÏ, ÚÓ Ì Û ËÎÒˇ apple ÏÓÚÂ. ŒÍÓÌ Ë ÒappleÂ Ì ÍÓÎÛ, ˇ ÔÓÒÚÛÔËÎ Û ÍËÌÒÍËÈ ÓappleÌ È ÚÂıÌËÍÛÏ ÔÓ ÒÔÂˆË Î ÌÓÒÚË ÓappleÌ È ÚÂıÌËÍ- ÎÂÍÚappleÓÏÂı ÌËͪ. Õ ÔÛÒÍ Î ÔÂapple- Ï ÚÂıÌËÍÛÏÂ. œóúóï Ò ÊËÁÌ ˇ apple ÓÚ Î ÔÓ ÒÔÂˆË Î ÌÓÒÚË. ÃÓˇ Ï Ï, à appleù ÓÏ ÌÓ Ì, Ú Í Ë ÔappleÓÊËÎ Ó ÓÈ, Á ÏÛÊ ÓÎ Â Ì Î. ÓÚ Î Û ËÚÂÎÂÏ Ì Î Ì ı ÍÎ ÒÒÓ Û ÍËÌÂ, ÛÏÂappleÎ apple ÌÓ» Ì appleë Óapple Â Ë œ»õ Õ ÓÚˆ, Â Û Í, Ôapple Â Û Í» Ì appleë Óapple Â Ë ÛÔappleËÌ appleó ËÎÒˇ 9 ˇÌ appleˇ 1927 Ó ÔÓ- ÒÂÎÍ ÓÎÓÍÓÌÓ Í, Â Ë ÔappleÓÊËÎ Ò ÊËÁÌ. ÔÂapple ı ÌÂÈ ÓÈÌ 14-ÎÂÚÌËÏ ÔÓ appleóòúíóï ÓÌ Ó appleó ÓÎ ÌÓ Á ÔËÒ ÎÒˇ ÏÂÒÚÌ È ËÒÚapple ËÚÂÎ - Ì È Ú Î ÓÌ, ÍÓÚÓapple È ÂÈÒÚ Ó Î Ó ÓÍÍÛÔ ˆËË. œóòîâ ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌˡ ÔÓÒÂÎÍ ÓÚ Ù ËÒÚÓ Ù - apple Π1943 Ó ÔÓ appleóòúíó ÒÓ apple ÎË ÓÂÌÍÓÏ ÚÂ Ë apple ÒÔapple ÂÎËÎË ÍÓ Ó ÍÛ. ŒÚˆ, ÚÓ 16-ÎÂÚÌÂ- Ó Ô appleìë ÍÛ, Ì ÁÌ ËÎË ÍÓÏ Ì ËappleÓÏ ÓÚ ÂÎÂÌˡ ËÒÚapple ËÚÂÎ ÌÓ Ó Ú Î ÓÌ. ÓȈ Ú Î ÓÌ ÂÎË Ì Î ÂÌËÂ Ò ÍÓÎÓÍÓÎ ÌË, ÙËÍÒËappleÛˇ ÏÂÒÚ Áapple Ó, ÔÓÊ appleó ÔappleË Ë Ì ÎÂÚ ı, Óıapple ÌˇÎË ÒÍÎ - Ò ÓappleÛÊËÂÏ Ë ÓÂÔappleËÔ Ò ÏË, ÂÊÛappleËÎË Ì Ê- ÌÓÏ ÒÚapple ÚÂ Ë ÂÒÍÓÏ Ó ÂÍÚ ñ ÒÓÍÓ Ó ÌÓÏ ÏÓ- ÒÚÛ. ÓÌ ÓËappleÓ ÎË Á ÂappleÊ ÌÌ ı ÔÓÎˈ Â Ë ÒÚ - appleóòú Ú apple ÏÛ. ÎÛÈÍË, ËÏ¡ ÔappleËÍ Á ÒÚappleÂ- ÎˇÚ ÔÓ ÌËÏ ÔappleË ÔÓÔ ÚÍÂ Í Â ÒÚ Û. 17 ÎÂÚ» Ì ÛÔappleËÌ ÔappleËÁ ÎË appleïë. ÒÂÌÚˇ appleˇ 1944 Ó ÓÌ Ì ıó ËÎÒˇ Û Â Íª Ì ÒÚ. Ó ÓÚÓ Ó Ï Ó ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË,  ÏÂÒÚÂ Ò appleû ËÏË ÌÓ Ó apple ̈ ÏË ËÁÛ Î ÒÚappleÂÎÍÓ Ó ÓappleÛ- ÊËÂ. œóúóï ËÏ Ëı ÒÂÏ ÍÎ ÒÒÓ Ó apple ÁÓ - Ìˡ appleâ ˇÚ, ÚÓÏ ËÒÎÂ Ë ÏÓÂ Ó ÓÚˆ, Í Í Ì Ë Ó- Πapple ÏÓÚÌ ı ÔÓ ÚÂÏ appleâïâì Ï, ÓÚÓ apple ÎË Ë Ì - œâúapple ÍÒÂÌÓ Ë Ë Ã appleëˇ ÓÌ apple Ú Â Ì «Õ Õ Œ ÃÓÈ ÓÚˆ, «ÂÌ ÂÌÍÓ œâúapple ÍÒÂÌÓ Ë, ÔappleÓ ÂÎ Ò ÓÈÌÛ, ÓÈ ˇ ÒÓ- ÒÚ Â 1- Ó Íapple ËÌÒÍÓ Ó ÙappleÓÌÚ Ó ÂappleÎËÌ. ÂappleÌÛÎÒˇ ÓÌ ÚÓÎ ÍÓ 1946 Ó Û. Õ apple Ê ÂÌ Óapple ÂÌ ÏË apple ÒÌÓ Ó «Ì ÏÂÌË Ë ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, Ï ΡÏË «Ó  Á ÒÎÛ Ëª, «ÁˇÚË ÂappleÎËÌ ª, «ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌË œapple ˪, «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ. Õ ÙappleÓÌÚ ÓÌ Î apple ÌÂÌ Ë ÍÓÌÚÛÊÂÌ, ÚÓ ÎÓ Ó Ò  ÁÌ Ú Ò ÓÒÚ Û Òˇ ÊËÁÌ. Ó ÏÂÌˇ ÒÔapple Ë Ú, ÚÓ ˇ ÔÓÏÌ Ó ÓÈÌÂ, Û ÏÂÌˇ ıóîó ÓÍ ÔÓ ÒÔË- Ì ÔappleÓ Â ÂÚ... Úapple ı, ÓappleÂ, ÌÛÊ, ÍÓÚÓapple  Ì ÏÓ ÎË Ì ÔÓÌËÏ Ú Ë ÌÂ Û ÒÚ Ó Ú ÊÂ Ï ÎÂÌ ÍË ÂÚË.  ÚÓ ÚÓÎ ÍÓ Ì ÔappleË ÎÓÒ ÔÂappleÂ- ÊËÚ Ì ÂÈ ÒÂÏ Â, ÔappleÂÊ Â Ò Ó, ÏÓÂÈ Ï ÏÂ, ÓÒÚ ÂÈÒˇ Ó ÌÓÈ Ò appleâ- ÂÌÍÓÏ. ÕÂψ Ì appleˇì ËÌ ΠÚÓ Á ÂappleÒÚ Ó ÎË, ÔÓ ÚÓÏÛ Î Ë ËÁ ÂappleÂ- ÂÌ ÛıÓ ËÎË ÎÂÒ. Ì Û ÂappleÂ Ì «ÛÎ Â ÚÓÊ ÔappleË ÎË Í apple ÚÂÎË, ÍÓ- ÚÓapple Â Ê ÎË ÓÏ Ë apple ÒÒÚappleÂÎË ÎË Î ÂÈ. ÎÂÒ ı Ò Ï ÎÂÌ ÍËÏË ÂÚ - ÏË ÎÓ Ó ÂÌ ÚˇÊÂÎÓ ñ ıóîó, ÓÎÓ, ÓÎÂÁÌË. ƒ Ë ÔÓÒΠÎÓ Ó ÂÌ ÚˇÊÂÎÓ Ì Ëı Íapple ˇı. œó ÚÓÏÛ ÔappleË ÔÂapple ÓÈ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ï Ï Û ÂÁÎ ÏÂÌˇ Ì Û Ì, ÒÚ ÌËˆÛ apple ıó ÂˆÍ ˇ, Â Ï Ë ÔÂappleÂÊËÎË ÓÎÓ. œóòîâ ÓÈÌ ÓÚˆ ÔappleËÂı Î Á Ì ÏË ÒÚ ÌˈÛ, Ë 1947 Ó Û Ï ÂappleÌÛ- ÎËÒ Ì appleˇì ËÌÛ. ÚÓ ˇ ÛÊ ÔappleÂÍapple ÒÌÓ ÔÓÏÌ : Í Í Ì Ò ÒÚappleÂÚËÎ ÒÓ- ÊÊÂÌÌ ˇ, Á appleóò ˇ ÍÛÒÚ appleìëíóï ÂappleÂ Ìˇ, Í Í appleó ËÚÂÎË ÍÓÔ ÎË Ë Ó ÛÒÚapple Ë ÎË ÁÂÏΡÌÍÛ, Í Í Ò appleó Ë ıóîó ÌÓ ÎÓ ÌÂÈ. ÕÓ ÌË Â Ó, ÊËÎË, Î - ÌÓ ñ Á ÍÓÌ ËÎ Ò ÓÈÌ. œóïì Ë ÚÓ, Í Í Û ÏÂÌˇ appleó ËÎÒˇ apple ÚË Í ÓΡ, Í Í ÔÓÒÚappleÓËÎË ÌÓ È ÓÏ. ΔËÚ Ë apple Ó Ú Òˇ, ÌÓÖ Ó ÛÏÂappleÎ ÏÓˇ Ï Ï, à appleëˇ ÓÌ apple Ú Â Ì, ÏÌ ÎÓ 12 ÎÂÚ. Á - ÎÓÒ, ÊËÁÌ ÓÒÚ ÌÓ ËÚÒˇ Ì ÒÂ. ŒÚˆ ÓÒÚ ÎÒˇ Ó ËÌ Ò ÂÚ apple Ïˇ ÂÚ - ÏË. ÓappleÓ Ó, ÚÓ Ò Ì ÏË Î Â Â ÏÓˇ Û Í ÔÂÒÚËÌˡ flíó ΠÌ. œó ÚÂÏ appleâïâì Ï ÓÌ Ò ËÚ Î Ò ÒÚ appleóè, ÌÓ ÎÓ ÂÈ ÒÂ Ó ÌÂÏÌÓ ËÏ Á 50.»ÏÂÌÌÓ ÓÌ ÔappleËÌˇÎ Ì Ò ˇ Á ÓÚÛ Ó ÓÏÂ, Ó ÓappleÓ Â, ıóáˇèòú Â, ˇ, ÒÚ apple- ËÈ appleâ ÂÌÓÍ ÒÂÏ Â, ÔÓÏÓ Î ÂÈ Ó ÒÂÏ. œóìˇúìó, ÚÓ Ó ÍÌËÊÍ ı, Ë apple ı Ë ÏÂ Ú Ú Ì ÔappleËıÓ ËÎÓÒ. Ó ÒÂ Ï apple ÌÓ ÒÚ ÌÓ ËÎËÒ ÁappleÓÒÎ ÏË. œóúóï ÓÚˆ ÊÂÌËÎÒˇ, Ë Û ÏÂÌˇ appleó ËÎËÒ Â Â Â ÒÂÒÚappleÂÌÍË. Û ÍËÌ ˇ ÔappleËÂı Î 17 ÎÂÚ. «ÂÒ, Ì appleû ÌËÍÂ, apple ÓÚ Î ÏÓÈ ˇ ˇ. ƒappleû Á appleû ÓÏ ÔÂapple apple ÎËÒ Ì ÓappleÓ Ë apple Ú Ò ÒÂÒÚappleÓÈ. ÒÂ Ï ÔÓÎÛ ËÎË ÔappleÓÙÂÒÒË. fl ÒÌ Î 25 ÎÂÚ ÔappleÂÔÓ Î ÔappleÓÙÂÒÒËÓÌ Î ÌÓÏ Û ËÎË Â π15, ÔÓÚÓÏ apple ÓÚ Î Û ËÚÂÎÂÏ ÍÓΠπ11, Á ÚÂÏ Û Î Ì ÔÂÌÒË, ÌÓ ÓÎ Ó ÓÏ Ì ÔappleÓ Î, ÌÓ ÂappleÌÛÎ Ò Ì ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÎÂÚ Û ËÚÂÎÂÏ. Û- ÍÓ Ó Ì ÚappleÓÌÂÏ.»Ì  ÔÓ Ë ÌÂÚ ıîâ ª.» Î Ë ÔÓ ÂappleËÎË ËÏ, ÓÚÔapple ËÎËÒ Ì Û ÓappleÍÛ ÛappleÓÊ ˇ.» Ì œâúappleó Ë ÛÒÎ Î Ê ÒÓ- ÒÂÏ appleû Û ËÌÙÓappleÏ ˆË : Í ÚÓÎ ÍÓ È ÛÚ ÔÓÎÂ, ÚÛÚ Ë ÓÁ ÏÂÏ ÒÂı ÏÓÎÓ ı, ÌÛÊÌÓ ÓÚÔapple ÎˇÚ Ëı ÂappleÏ ÌË ª.» Ì œâúappleó Ë ÒÛÏÂÎ Ôapple ÛÔapple ËÚ ÒÂÏ ÓÎÒÚ ı, Ëı ÒÚ apple ˇ Ó Õ Ú Î ˇ ñ  Ëı ÔÓÎÂ. À Ë ÛÒÔÂÎË ÒÔappleˇ- Ú Ú Òˇ, ÓÚ Õ Ú Î ÌÂψ Òı ÚËÎË. Õ ÒÎÂ Û ËÈ ÂÌ ÒÂΠÒÚÛ ÎË ÚÓÔÓapple, ÒÚappleÓËÎË ËÒÂÎˈ Ρ Õ Ú Î Ë,  ÒÂÒ- ÚÂapple ƒ apple Ë, ŒÎ Ë Ë appleó ËÚÂÎÂÈ. ÒÂÎ ÒÓ ÂÚÛ ÒÓ Ì ÎË ÒÂı ÊË- ÚÂÎÂÈ ÒÂÎ... ÕÓ» Ì œâúappleó Ë ÛÒÔÂÎ ÒÓÓ ËÚ Ô appleúëá Ì Ï Ó Ôapple ÒÚÓˇ ÂÈ Í ÁÌË, Ë ÓÌË Ò ÓÂÏ ÓÚ ËÎË ÒÂÏ ÓÎÒÚ ı. Ó- ËÚÂÎË Ë Ó ÂappleË Û ÎË Ò Ô appleúëá Ì ÏË, ÔÓÚÓÏ Âapple ÂÈ appleë Óapple Â- Ë ÓÎÒÚ ı Ó Πappleâ ÛΡappleÌÓÈ appleïëë, Ó ÂÎ ÓappleÓ ÏË ÓÈ- Ì Ó ÂÌË Ò Âapple. À. ûÀ»Õ ñ 53 Ó. Õ Í ÌÛÌ Ôapple Á ÌÓ Ìˡ 70-ÎÂÚˡ œó  ˇ appleâ ËÎ apple ÒÒÍ Á Ú Ó Ó ÒÂÏ ÚÓÏ. ÃÌ ıó ÂÚÒˇ, ÚÓ ÏÓÎÓ Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ì ÂÈ ÒÂÏ Ë, Â Û ÏÂÌˇ ÁappleÓÒÎ Â Ò Ì Ë Ó, ÔÓ apple ÒÚ Ú Ó ÌÛÍÓ, Óapple ËÎËÒ Ò ÓËÏ Â ÓÏ Ë Ôapple  ÓÏ. ƒ Ë Û ÍÓÈ Ò Ôapple Û ÍÓÈ ÚÓÊÂ, Â Ë ËÏ Ó- ÓÎ ı ÚËÎÓ ÎËı.. À»ÕŒ Õ ÒÌËÏÍ ı: Ã.». ÛÎËÌÓ.1939.; ÓÚˆ Ò Ï ÏÓÈ Ë Û ÍÓÈ ÚÂÈ ÔÂapple ÔappleËÁ ÓÏ appleïë ( ÔappleÂÎ 1939.). Ôapple ËÎË œâìáû appleúôóîí. Ï ÓÌË ËÁÛ ÎË ÔÛ ÍË 76 ÏÏ Ë Û Ëˆ 22 ÏÏ, ÒÚappleÂΡ ËÂ Ì ÂÒˇÚÍË ÍËÎÓÏÂÚappleÓ. ÂappleÏ ÌË, Ì appleúôóîë ÓÌ. Œapple- Ûapple, ÓÚˆ ÔÓÔ Î ÛÊÂ Í ÍÓÌˆÛ ÓÈÌ, Ì Á ÏÂÌÛ Â- ÏÓ ËÎËÁÛ ËÏÒˇ. ÒÍÓappleÂ Â Ó Ë appleû Ëı appleúëîîâappleëòúó ÏÂÒÚÂ Ò Û Ëˆ ÏË Ì ÔÎ ÌÂapple ı ÔÂapple appleó- ÒËÎË ÂıÓÒÎÓ ÍË. ÂÏ ÎÂÚ, Ò ÔÓ Ó,» Ì appleë Óapple Â Ë ÛÔappleËÌ ÒÎÛÊËÎ appleˇ Ó Ï Ë Ì ÓÎÊÌÓÒ- Úˇı ÒÂappleÊ ÌÚÒÍÓ Ó ÒÓÒÚ. ŒÌ Î ËÒÎËÚÂÎÂÏ. «ÛÒÔ ÌÛ ÒÚappleÂÎ Û ÔÓÒΠÒÚ ËË Ì apple Ê ÂÌ ÁÌ ÍÓÏ ŒÚÎË Ì È appleúëîîâappleëòúª Ë Î Ó ÌËÏ ËÁ ÌÂÏÌÓ Ëı, ÍÚÓ Á ÒÎÛÊËÎ ÓÚÔÛÒÍ Ì Ó ËÌÛ. ƒóïóè ÓÚˆ ÂappleÌÛÎÒˇ, ËÏ¡ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ Ï ÎÂÈ, Óapple ÂÌ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË ÂÏÛ appleû ËÎË ÔÓÁ- ÊÂ. ÒÒÍ Á Ú Ó ÓÈÌ ÓÌ Ì ΠËÎ, ÌÓ, ÂÒÎË ÌÛ- ÍË Ó ÂÌ ÔappleÓÒËÎË, Î ÔÓ ÛÔ Ú ÓÒÍÓÎÓÍ, Á ÒÚappleˇ ËÈ appleûíâ  Á ÔˇÒÚ ˇ.» ÚÓ ÎÓ Ì  ËÌ- ÒÚ ÂÌÌÓÂ Ì ÔÓÏËÌ ÌËÂ Ó ÓÈÌÂ. ËÎ Ì Â ÓÎÓ Ì Â ÓÎË ÔÓÒΠÔÂappleÂÌÂÒÂÌÌÓÈ ÂappleÂÔÌÓ-ÏÓÁ Ó ÓÈ Úapple Ï Ò ÂÎ ÎË Â Ó ËÌ ÎË ÓÏ Ë ÏÛ ËÎË Ó Ò ÏÓÈ ÒÏÂappleÚË. ÏÂapple ÓÚˆ 19 Ï appleú 2011 Ó, ÛÒÔ ÔÓÌˇÌ ËÚ Ë ÛÒÎ Ú ÔÂapple  ÒÎÓ Ôapple ÌÛÍ Ã ÍÒËÏ. Ã. ŒÀŒƒ»ÀŒ Õ ÒÌËÏÍÂ:».. ÛÔappleËÌ (ÒÔapple ) Ò Ó ÏË ÚÓ appleë ÏË. Ò ÚÓÏÛ, ÚÓ ÏÓË Û ÂÌËÍË ÒÂ Ó Ìˇ Ó ËÎËÒ ÏÌÓ Ó Ó Ò ÓÂÈ ÔappleÓÙÂÒÒËË, ÚÓ ÓÌË Û ÊËÚÂÎ ÌÓ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ÒÚ apple ÂÏÛ ÔÓÍÓÎÂÌË. Œ ÓÈÌ ˇ ÛÏ Ë Ò ÓÎ, Ë Ò Óapple ÓÒÚ. ÓÎ, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ Úˇ ÓÚ ÓÈÌ ÔÓ Óapple ÎË Ï ÏËÌÓ Á ÓappleÓ Â Ë ÓÌ apple ÌÓ Û Î ËÁ ÊËÁÌË. ƒ Ë ÏÓÂÈ ÒÛ Â ÔÂappleÂÊËÚÓ ÂÚÒÍËÂ Ó Ó ÒËı ÔÓapple ÓÚÁ ÂÚÒˇ ÏÌÓÊÂ- ÒÚ ÓÏ ÓÎÂÁÌÂÈ. ÓappleÊÛÒ ˇ ÓÚˆÓÏ, Ï ÏÓÈ Ë Û ÍÓÈ, Ú ÍÊ appleó Ì ÏË apple Ú ˇÏË ÓÚˆ ñ ÕËÍÓÎ ÂÏ ÍÒÂÌÓ Ë ÂÏ Ë» ÌÓÏ ÍÒÂÌÓ Ë ÂÏ, ÍÓÚÓapple  ÔappleÓ ÎË Ò ÓÈÌÛ Ë ÂappleÌÛÎËÒ ÓÏÓÈ ËÁapple ÌÂÌÌ ÏË. ŒÒÓ ÂÌÌÓ ÓappleÓ Ë ÏÌ ÚË ÙÓÚÓ apple ÙËË: ÙappleÓÌÚÓ ˇ ñ ÓÚˆ, Ò ÔÂapple ÓÈ Ï Î, Ë ÏÓÂÈ Ï Ï. ÒÎË ÓÌË ÎË ÊË, ÚÓ apple Ó ÎËÒ ÚÓÏÛ, Í Í ˇ ÓÎ ˇ ÒÂ Ó Ìˇ Û Ì Ò apple ÁappleÓÒÎ Ò ÒÂÏ ˇ ñ ˆ Ú ÌÛÍÓ Ë Ôapple ÌÛÍÓ.» Û ÒÂı Ó Ì Ó ˇ ÏÂ Ú ñ ÚÓ ÌËÍÓ ÓÎ Â Ì ÎÓ ÓÈÌ.. Õƒ

5 Õ appleâò ËÌÚÂappleÌÂÚÂ: novovremya.ru ÕÓ Ó appleâïˇª, 7 Ï ˇ ŒÌË Òapple Ê ÎËÒ Á Ó ËÌÛ Ã ÓÎÊÌ ÛÒÔÂÚ ÒÍ Á Ú ÒÔ ÒË Ó! Ì ÒÚ Òˡ Õ» Œ, ÒÚÛ ÂÌÚÍ 5 ÍÛappleÒ À : ñ 9 à ˇ ñ ÚÓ ÚÓappleÊÂ- ÒÚ ÂÌÌ Â ÔÂÒÌË, Á ÓÌ Ï ÎÂÈ, ÎÂÒÍ Óapple Â- ÌÓ, ˆ ÂÚ appleûí ı Ì - Ëı ÂÚÂapple ÌÓ ñ Ì ÒÚÓ- ˇ Ëı ÂappleÓÂ, Á Ë- ÚË Ëı Ì Û ÒÚapple ÌÛ Ë ÔÓ appleë Ëı Ì Ï Ò Ò- ÚÎË Û, ÏËappleÌÛ ÊËÁÌ. ÚÓÚ ÂÌ Á Ôapple Á ÌË Ì Ï ÒÚÓÎÓÏ ÒÓ Ëapple ÂÚÒˇ Òˇ Ì ÓÎ ˇ ÒÂÏ ˇ. à ÔÂapple Û Ó Âapple ÔÓ- Á apple ΡÂÏ Ì Â Ó Â Û ÍÛ, ÏÓÂ Ó Ôapple - Â Û ÍÛ ÃËı ËÎ»Î Ë ƒûappleìâ. ŒÌ ÔappleÓ ÂÎ Ò ÓÈÌÛ Ë ÒÚappleÂÚËÎ ÔÓ Â ÌÛ ÂÒÌÛ Âapple- ÎËÌÂ. ÕÓ ÒÔÓÏËÌ Ú ÓÂÌÌ Â Ó Ì ΠËÚ, ÔÓ ÚÓÏÛ ˇ ÁÌ ÒÓ ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ Ó. Ó, ÚÓ ÓÌ 1942 Ó Û ÔappleËÔËÒ Î ÒÂ Â Ó Ë Ó appleó ÓÎ ˆÂÏ Û ÂÎ Ì ÓÈÌÛ. œóô Î Ì 1-È ÂÎÓappleÛÒÒÍËÈ ÙappleÓÌÚ. ÃÓÈ Ôapple Â Û Í Ì apple Ê ÂÌ Óapple ÂÌÓÏ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ II ÒÚÂÔÂÌË, Ï ΡÏË «ÓÒ Ó ÓÊ ÂÌË apple ª, «ÁˇÚË Âapple- ÎËÌ ª, «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂȪ. Ó ÒÂÏ ÌÂ- ÌÓ ÓÌ Î Ì apple Ê ÂÌ ËÎÂÈÌÓÈ Ï Π70 ÎÂÚ œó  ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈ- Ì ª. fl Ò ËÚ, ÚÓ ÓÎ Ì Â Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ ñ Ò ÂappleÂ Ô ÏˇÚ Ó ÔÓ Ë Â Â Ó -Ôapple  Ó, Ó ƒìâ œó Â Ë ÔÂappleÂ Ú ÂÂ Ò ÓËÏ ÂÚˇÏ Ë ÌÛÍ Ï. Î Ùˡ «Œ : ñ Ì ÂÈ ÒÂ- Ï Â ÒÚ apple ÚÒˇ ıapple ÌËÚ Ë ÔÂapple - Ú Ô ÏˇÚ Ó ÒÓ- Úˡı ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ. Â Ó Ìˇ ÚÓ ÒÎÓÊÌÓ, ÔÓ- ÒÍÓÎ ÍÛ ÊË ı ÂÚÂapple ÌÓ Í Ê- ÓÈ ÒÂÏ Â Ò ÏÂÌ Â. ÕÓ ÌÂÓ - ıó ËÏÓ ÒÓıapple - ÌËÚ Ëı ÓÒÔÓÏË- Ì Ìˡ, Ëı ËÏÂÌ ÓÎÊÌ ÁÌ Ú Ì Ë ÂÚË. ÂÈ Ò ÏÌÓ Ë û ÔappleÓÒˇÚ ÔappleËÒ Î Ú ÙÓÚÓ, ËÓ apple ÙË Ò ÓÂ Ó ÂÚÂapple Ì, ÚÓ ÓÒÒÓÁ Ú ËÒÚÓappleË Ì appleó - ÌÓ Ó ÔÓ Ë Í Í ÏÓÊÌÓ ÔÓ appleó ÌÂÂ. ÚÓ Ó ÂÌ ıóappleó ˇ ËÌËˆË ÚË. à ÛÏ ÂÏ Â ÔÓ Âapple- Ê Ú.» ¡ ÂÒÒÏÂappleÚÌÓ Ó ÔÓÎÍ ÚÓÊ Á Ï - ÚÂÎ Ì ˇ.  ÓÎ Â apple ÛÂÚ ÚÓ, ÚÓ ÓÌ Ú Í ÍÚË ÌÓ ÔÓ ı ÂÌ Û ÍË̈ ÏË. Î ËÏËapple Œ Δ», ÂÒˇÚËÍÎ ÒÒÌËÍ ÎËˆÂˇ π5: ñ Ï appleúâ Ï Ò Ó ÌÓÍÎ ÒÒÌËÍ ÏË apple Á ÎË ÔappleË Î - ÂÌˡ ÂÚÂapple Ì Ï Ì appleû ÂÌË ËÎÂÈÌÓÈ Ï ÎË. à ÔappleËıÓ- ËÎË Í ÌËÏ ÓÏÓÈ, ÎË ÌÓ appleû ÎË ÔappleË- Î ÂÌˡ, Ó ÓappleËÎË, ÚÓ Ê ÂÏ Ëı Ì ˆÂappleÂÏÓÌËË.»Ï ÛÊÂ Ú Í ÏÌÓ Ó ÎÂÚ, ÌÓ ËÏ ÂÒÚ ÚÓ apple ÒÒÍ Á Ú, ÚÓ ÔÓÊÂÎ Ú Ì Ï, Û ÌËı ÂÒÚ Ú Í ˇ ÌÛÚappleÂÌÌˇˇ ÒËÎ!», ÁÌ ÂÚÂ, ˇ ÚÓ ÔÓÌˇÎ, ÚÓ Ï Ì Ò ÏÓÏ ÂΠÔÓÒΠÌ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓappleÓ- ÏÛ Ô Î ÌÒ ÔappleÓÒÚÓ ÔÓÓ Ú Òˇ Ò ÚËÏË Î ÏË, Ë ÂÚ Á ÒÎÛÊÂÌÌ Â ËÏË Ó Ë Ì ÚappleÛ Ó ÓÏ ÙappleÓÌÚÂ Ì apple Ì Ëı appleû Ë. ÚÓ ÓappleÓ Ó Ó ÒÚÓËÚ. à Ò ÓÎÊÌ ÛÒÔÂÚ ÚÓ ÔÓ- ÌˇÚ ÒÂÈ Ò, ÚÓ ÔÓÚÓÏ ÌÂ Ê ÎÂÚ Ó ÛÔÛ ÂÌ- ÌÓÈ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ÚÓ Ì ËÒÚÓappleˡ, ÚÓ Î Ë, ÍÓÚÓapple  Â Âapple ËÎË. ÌÌ Œ ÿ» Œ : ñ Ì - ÂÈ ÒÚapple - Ì ÌÂÚ ÒÂ- Ï Ë, ÍÓÚÓappleÛ Ì Á ÚappleÓÌÛÎ ÓÈÌ. Ó- Ì ÌÓ, ˇ Ë ÏÓË appleó- ÂÒÌËÍË ÁÌ Ú Ó ÌÂÈ ÛÊ Ì Ò ËÁ ÛÒÚ Ò ÏËı ÂÂ Û ÒÚÌËÍÓ, ÌÓ Ò Ê ÁÌ Ú. œóúóïû ÚÓ ÒÏÓÚappleˇÚ ÙËÎ Ï ÓÈ Ë ÛÚ Ó ÌË ÒÚ appleëíëª, ÁÓappleË Á ÂÒ ÚËı˪, ÔÓ Ú Ú Ûª. ÏÂÌˇ ÔÓ apple ÒÚ Ú ÂÚË, Ì -  Ò, ÚÓ ÔÓÎÛ ËÚÒˇ Ë ËÏ ÔappleË ËÚ ËÌÚÂappleÂÒ Í ÓÂÌÌ Ï ÙËÎ Ï Ï, ÍÌË Ï Ë ÔÂÒÌˇÏ. Î Ó- appleˇ ÚÓÏÛ, ˇ Û ÂappleÂÌ, Ô ÏˇÚ Ó ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌÂ Û ÂÚ ÊËÚ Â ÌÓ. Ï Â 1944 Ó ÔÓ Ú ÎÂÌÚËÌ ÒËÎ Â Ú Í Ì ÔËÒ Î Ó ÓÂÌÌ ı ÍÓappleappleÂÒÔÓÌ ÂÌÚ ı: ÕÂ Í ËÌÂÚÌÓÈ ÚË ËÌ œappleë ÎÓÒ ÂÏÛ ÚappleÛ ËÚ Òˇ. ŒÌ Î ÒÓÎ ÚÓÏ Ì ÓÈÌÂ, ÛappleÓ Ï Ó Â Ë ˆÂÏÖ ÚÓ Ë Ó ÏÓÂÏ Óڈ ñ ÒËÎËË Ò ˇÌÓ Ë Â ΔËÎÏÓÒÚÌ ı, ÍÓÚÓapple È ÔappleÓ ÂÎ ÓÈÌÛ ÓÂÌÍÓappleÓÏ, ÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌ Ï ÒÂÍappleÂÚ appleâï Ë ËÁËÓÌÌÓÈ ÁÂÚ Ú ÎË̈ª. Ì ÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓÏ appleıë  ÒÓıapple ÌËÎËÒ ÌÂ- ÍÓÚÓapple  ÌÓÏÂapple Ú ÎË̈ ª. Óıapple ÌËÎËÒ Ë Ì ÌËÍÓ Â Á ÔËÒË ÓÚˆ ñ ÔÓËÒÚËÌ ÎÂÚÓÔËÒ ÓÈÌ, ÔËÒ ˇÒˇ Ì ÔÓΠӡ. ÓÚˇ ÂÒÚË Í - ÍËÂ-ÎË Ó Á ÔËÒË Ì ÙappleÓÌÚ Á Ôapple ÎÓÒ, ÊÛapple- Ì ÎËÒÚ Ì ÏÓ Ì ÙËÍÒËappleÓ Ú Í Ê Ó ÌÂ Ì Â ÒÓ Úˡ ÓÈÌ Ë ÒËÎÛ ÔappleÓÙÂÒÒËÓÌ Î ÌÓÈ ÔappleË- ÍË, Ë ÔÓÌËÏ ˇ, Ì ÒÍÓÎ ÍÓ ˆÂÌÌ Â Ò Ë ÂÚÂÎ - ÒÚ ÚÓ Û ÛÚ ÔÓÚÓÏ, ÏËappleÌÓ appleâïˇ. Í Ê ÓÏ ÌÓÏÂapple ÁÂÚ ñ Á ÏÂÚÍË Ë ÙÓÚÓ- ÒÌËÏÍË, Ì ÔËÒ ÌÌ Â Ë ÓÚÒÌˇÚ Â ÏÓËÏ ÓÚˆÓÏ: Óˇı Á Ó ËÌÛª ñ Ó ÓȈ ı, ÓÚÎË Ë ËıÒˇ ËÚ-  Á ÃÓÒÍ Û, fiì Â Ô ÚappleËÓÚ ª ñ Ó ÏÓÎÓ ı ÍÓÎıÓÁÌËÍ ı, ÍÓÚÓapple  ÓÚ ËÎË Û Ù ËÒÚÓ Û Ì Ì- Ì È ËÁ Âapple ÌË ÒÍÓÚ, Õ ÎËÌËË Ó Ìˇª ñ Ó ÔÓ Ó- ÚÓ Í ÒÌ ÈÔÂappleÓ Ö Õ ÙÓÚÓÒÌËÏÍ ı ñ Íapple ÒÌÓ apple- ÏÂȈ Ó, Ì Û Â Â, ÏËÌÛÚ ÓÚ ı. 371-ˇ ÒÚappleÂÎÍÓ ˇ ËÚ ÒÍ ˇ apple ÒÌÓÁÌ ÏÂÌ- Ì ˇ, Óapple ÂÌÓ Û ÓappleÓ Ë ÛÚÛÁÓ Ë ËÁˡ, ÓÂ- ÓÈ ÔÛÚ Ò ÍÓÚÓappleÓÈ ÔappleÓ ÂÎ ÏÓÈ ÓÚˆ, Û ÒÚ Ó- Î Óˇı Á ÎËÌ ÔÓ ÃÓÒÍ ÓÈ, ÓÒ Ó ÓÊ Â- ÌËË ÂÎÓappleÛÒÒËË, œappleë ÎÚËÍË, 1944 Ó Û ÔappleÓapple Î Ó ÓappleÓÌÛ Ì apple Ìˈ ÓÒÚÓ ÌÓÈ œappleûòòëë, Ë Ì 1945 Ó Î ÔÂapple appleó ÂÌ Ì ƒ Î - ÌËÈ ÓÒÚÓÍ,  ÛÒÚÂ-ÒÂÌÚˇ appleâ Û ÒÚ Ó - Î ÓÈÌÂ Ò flôóìëâè.»á Ì ÌËÍ.. ΔËÎÏÓÒÚÌ ı: 18 Ë Îˇ, 1944 Ó ÂÈ Ò Ï ÒÚÓËÏ Û ÕÂÏ Ì. ÒÂ Ó ÎË ÏÂÌ -  ÏÂÒˇˆ ÚÓÏÛ Ì Á Ï Ì ıó ËÎËÒ Û ËÚ Ò- Í. œappleóè ÂÌ ÒÓÚÌË ÍËÎÓÏÂÚappleÓ. Ê Ì ÚÓÚ ÌÂ- ψ, ÚÓ Î ÍÓ -ÚÓ. Ú ÂÌË ÚÓ Ó ÏÂÒˇˆ ÒÚÓÎ ÍÓ ÔappleË ÎÓÒ Ë ÂÚ Ëı, Û ÓÌˇÂÏ ı ÔÓ Ô Î - ÌÓÈ ÓappleÓ Â ÔÎÂÌ.» ÛÚ ÔÓÌÛapple Â, Ê ÎÍËÂÖ 7 ÛÒÚ, 1944 Ó Ê ÔÓÁ Ë ÛÌ Ò, ÕÂÏ Ì. Õ ÎÂÍÓ Ë Ó apple Ìˈ ÓÒÚÓ ÌÓÈ œappleûòòëë. ÌÂÚÂappleÔÂÌËÂÏ Ê ÂÏ ÚÓ Ó ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ Ï, Ì ÍÓ̈, ÒÚÛ- ÔËÏ Ì ÁÂÏÎ apple. 2 ÒÂÌÚˇ appleˇ, 1944 Ó Ó ËÎ Ì œ. Ï ÚÓappleÊÂÒÚ ÂÌÌÓÈ Ó ÒÚ ÌÓ - Í ÂÌÂapple Î appleû Î ÓÙˈÂapple Ï Óapple ÂÌ Ë Ï ÎË. fl ÔÓÎÛ ËÎ Óapple ÂÌ apple ÒÌÓÈ «ÂÁ, ÍÓÚÓapple Ï Ì - apple Ê ÂÌ Á Ì ÒÚÛÔÎÂÌË ÔÓ ËÚ ÒÍÓÏ, Ë ÏÂ- Î «Ó ÓappleÓÌÛ ÃÓÒÍ ª. Ö ÒÂ Â Ë Â ÔappleËıÓ ËÚÒˇ ÒÎ Ú apple Á- Ó Óapple Ó ÚÓÏ, ÚÓ ÓÈÌ ÒÍÓappleÓ Á ÍÓÌ ËÚÒˇ. Ó- ÓappleˇÚ Ó ÚÓÏ ÓÙˈÂapple, Ó ÓappleˇÚ ÒÓÎ Ú, Ó- ÓappleËÚ Ë apple Ê ÌÒÍÓÂ Ì ÒÂÎÂÌËÂÖ 16 ÓÍÚˇ appleˇ, 1944 Ó Â Ó Ìˇ Ì ÎÓÒ Ì ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. ÚappleÓÏ, 7 ÒÓ, ÍÓ Â ÚÓÎ ÍÓ Ì ÎÓ apple ÒÒ ÂÚ Ú, ˇ Î apple Á ÛÊÂÌ appleúëîîâappleëèòíóè Í ÌÓÌ ÓÈ. ÚÓ Ì Ë Ì ÎË appleúôó ÓÚÓ ÍÛ. ÕÓ Î ÌÓÂ Ì ÎÓÒ 9 ÒÓ 25 ÏËÌÛÚ. ÚÓ ÎÓ ÚÓ-ÚÓ ÌÂÔÂapple ÂÏÓÂ. œó ÙappleÓÌÚÛ Ì ÏÌÓ- Ë ÍËÎÓÏÂÚapple ÚÛ Ë appleû Û ÒÚÓappleÓÌ Ò appleâ- ÏÂÎÓ, appleóıóú ÎÓ. œóòîâ appleúôó ÓÚÓ ÍË Òapple ÁÛ ÔÓ Î Ì Ë ˆËˇ. ÒÍ appleëî ˇ Á ÒÍ appleë- Î ÂÈ. ÎË ÚÛÚ ÓÏ apple ËappleÓ ËÍË, ÚÛappleÏÓ ËÍË, ËÒÚapple ËÚÂÎË. 21 ÓÍÚˇ appleˇ, 1944 Ó Ã Ì ÔappleÛÒÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ. Âapple ËÎÓÒ ÚÓ, Â Ó Ï Ú Í ÓÎ Ó Ê ÎË, Í ÂÏÛ ÒÚappleÂÏËÎËÒ. à ñ Ì ÁÂÏΠapple! ÁÏÂÒÚËÎ Ò appleâ ÍˆËˇ ËÍ appleìó ñ Ûı ÍÓÏ- ÓÂ Ó ÓÚˆ, ÎÂÍÒ¡ ƒâïâìú Â Ë apple ÛÚ, ˇ Ë ÂÎ ÚÓÎ ÍÓ apple Á ÊËÁÌË. ŒÌ Û ÂÎ Ì ÙappleÓÌÚ ÔÂapple  ÌË ÓÈÌ. ÒÍÓapple appleó ËÎ Ò ˇ. Ì - ÂÈ ÒÂÏ Â ÎÓ ÛÊ Ó ÂÚÂÈ ñ ÓÒ ÏËÎÂÚ- ÌËÈ ƒëï Ë Óappleˇ ÂÒÚË ÎÂÚ. Õ Ï Ï, ÎËÁ - ÂÚ ËÎËÔÔÓ Ì, apple ÓÚ Î ÓÂÌÌÓÏ ÓÒÔËÚ - ÎÂ Ë ÓÏ Î Ó ÂÌ appleâ ÍÓ. œ Ô ÒÎÛÊËÎ ÒÂÍappleÂÚÌ ı ÒÚˇı, ÔÓ ÚÓÏÛ Á Ò ÓÈÌÛ ÓÚ ÌÂ Ó Ì ÎÓ ÌË Ó ÌÓ Ó ÔËÒ Ï. ÕÓ Ï Ï, Ë ËÏÓ, ÔÓÎÛ Î Ó ÌÂÏ Í ÍÛ -ÚÓ ËÌ- ÙÓappleÏ ˆË. apple Ú ˇ ÔÓÚÓÏ apple ÒÒÍ Á ÎË ÏÌÂ, ÚÓ ÓÌ Ó ÓappleËÎ : ÏÓÎ, Ò ıóappleó Ó, Ô Ô ÊË, Á ÓappleÓ Ë Ó ÂÚ Ò Ù ËÒÚ ÏË. Ó ËÌ ËÁ ÂÒÂÌÌËı ÌÂÈ Ï Ï ÔappleË Î Ó- ÏÓÈ apple Ó Â appleâïˇ, Ì ÂÎ ÏÂÒÚÓ ÓÂÌÌÓÈ ÙÓappleÏ Íapple ÒË Ó ÔÎ Ú Â, ÚÛÙÎË Ë ÒÚ Î ıîóôó- Ú Ú Ì ÍÛıÌÂ. Õ Ï ÒÍ Á Î, ÚÓ Û Ì ıó ÌÓÈ, Ò Ï ÔappleË ÚÓÏ Ò ÛÎ Î Ò. œóúóï ÔappleËÁÌ - Î Ò : ÓÚ- ÓÚ ÓÎÊÂÌ ÔappleËÂı Ú Ô Ô! œóïì, Í Í ƒëïí Ò ÓappleÂÈ ÏÂÚ ÎËÒ ÓÚ ÓÍÌ ŒÌ Î ÒÓÎ ÚÓÏ Ì ÓÈÌÂ, ÒÛappleÓ Ï Ó Â Ë ˆÂÏ...ª Ì Ú ı Í ÍÓ Ó-ÚÓ ÍÓÚÚ Ê, Ó ÒÚ ËÎËÒ Ï Â- Î, ÍÓÚÓappleÛ ÔappleËÚ ËÎË ËÁ ÔÓ Î. ÓÁΠÓÏ ñ ÂÍÓapple ÚË Ì È Ò ËÍ, Ì Í, apple Ê. ÏÓÚappleË Ì Ò ÚÓ Ë ÛÏ Â ñ, ÌÂÔÎÓıÓ ÊËÎË ÌÂψ. 22 ÓÍÚˇ appleˇ, 1944 Ó ÚÓappleÓÈ ÂÌ ÓÒÚÓ ÌÓÈ œappleûòòëë. Â Ó Ìˇ ÒÚÓÎ ÍÓ Ì Ëı ÓÏ apple ËappleÓ ËÍÓ ÔappleÓÎÂÚÂÎÓ Ì Ì ÏË ÎÛ œappleûòòëë, ÚÓ ÌÂ Ò ÂÒÚ. ÌÓ Ì Á Ô Â, Ú Ï,  apple, Ë Ì ÚÒˇ ÓÎ - Ë Á appleâ ÔÓÊ appleó. 12 Ï appleú, 1945 Ó Â Ó Ìˇ ÁÂÚ ÂÏ œappleëí Á ÂappleıÓ ÌÓ Ó Î ÌÓÍÓÏ Ì Û Â Ó Ó ÁˇÚËË ÓappleÓ -ÍappleÂÔÓÒ- ÚË ÂÌË Ò Âapple. Ï ÔÓÒΠÌËÈ ÓÔÎÓÚ ËÚÎÂappleÓ - ˆÂ ÓÒÚÓ ÌÓÈ œappleûòòëë. apple Ú Òˇ Á ÌÂ Ó ÔappleË ÎÓÒ ÍappleÂÔÍÓ. ÒÚ Ó Î Óˇı Ë Ì Ë ËÁˡ. ( ÒÚ ÚË, ËÒÎÂ Ì apple Ê ÂÌÌ ı Ï - Î «ÁˇÚË ÂÌË Ò Âapple ª Î Ë ÏÓÈ ÓÚˆ ). ÌÓÏÂapple ı Ë ËÁËÓÌÌÓÈ ÁÂÚ Ú ÎË̈ª, ÚËappleÓ ÌÌ ı Ù apple ÎÂÏ ñ ÔappleÂÎÂÏ 1945 Ó, ñ ÔappleËÍ Á ÂappleıÓ ÌÓ Ó Î ÌÓÍÓÏ Ì Û Â Ó». Ú ÎËÌ, ÍÓÚÓapple ı ÓÚÏ ÚÒˇ ÓÚÎË Ë ËÂ- Òˇ Óˇı ÍÓÏ Ì Ëapple ÓÈÒÍ, ÓÔÂapple ÚË Ì Â Ò Ó - ÍË Ó ËÌÙÓappleÏ appleó. 22 Ë Ìˇ 1945 Ó Ó Âapple ÌÓÈ ÌÓÏÂapple Ú ÎËÌ- ˆ ª Î ÔÓÒ ˇ ÂÌ ÂÚ ÂappleÚÓÈ Ó Ó ËÌÂ Ì - Î ÓÈÌ. Â Û ÒÚÌËÍË ÒÔÓÏËÌ Ú, Í Í ÒÂ Ì ËÌ ÎÓÒ. 20 ÓÍÚˇ appleˇ 1945 Ó ÔÂappleÂ Ó Ëˆ ÁÂÚÂ Ì Á Î Ò Ú Í: apple ÒÌ ˇ appleïëˇ ÔÓ Â ÓÌÓÒÌÓ Á Âapple ËÎ ÓÈÌÛ Ò flôóìëâèª. ÚÓapple ˇ ÔÓÎÓÒ ÁÂÚ ÔÓ Ó ÂÈ ÔÍÓȪ ñ Î, Á ÓÂ- ÌÌ ˇ ÊÂÒÚÓÍËı Óˇıª. «ÂÒ apple ÒÒÍ Á Ó ÚÂı, ÍÚÓ ÓÚÎË ËÎÒˇ Ì ÙappleÓÌÚÂ, ÙÓÚÓ apple ÙËË ÂappleÓÂ, Ò ÂÎ ÌÌ Â ÏÓËÏ ÓÚˆÓÏ. Ö Â Â Ì ÂÏ ÒÂÏÂÈÌÓÏ appleıë  ÒÓıapple ÌË- Î Ò ÁÂÚ Â ÂappleÌˇˇ ÃÓÒÍ ª ÓÚ 10 Ï ˇ 1945 Ó.Õ ÔÂapple ÓÈ ÔÓÎÓÒ ñ ÔÓappleÚappleÂÚ ÂappleıÓ ÌÓ Ó Î ÌÓÍÓÏ Ì Û Â Ó Ã apple Î Ó ÂÚÒÍÓ Ó Ó- Á».. Ú ÎËÌ, œappleâï Âapple-ÏËÌËÒÚapple ÂÎËÍÓ - appleëú ÌËË. Âapple ËÎΡ, œappleâáë ÂÌÚ ÿ. appleû- Ï Ì, Ó apple ÂÌË».. Ú ÎËÌ Í Ì appleó Û Ò ÔÓ- Í ÓÍÌÛ, ÛÒÎ Á ÛÍ Î ÓÈ ÔappleÓÂÁÊ ÂÈ Ï - ËÌ. ˇ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒË ÂÎ Û ÓÍÌ Ë Ó Â Î ÍÛÍÎÛ, ÔÓ ÚÓÏÛ ÔÂapple ÓÈ Û Ë ÂÎ, Í Í Í ÓÏÛ ÔÓ Âı Î Ï ËÌ Ò ÒÓÎ Ú ÏË ÍÛÁÓ Â, ËÁ Í ËÌ Ôapple ÌÛÎ ÓÙˈÂapple Ë Ì Ôapple ËÎÒˇ Í Ì - ÂÈ Í ÎËÚÍÂ. Õ ÛÒÔÂÎ ˇ Î ÁÓÏ ÏÓapple ÌÛÚ, Í Í Í ÌÂÏÛ ÔÓ ÂÊ ÎË ÏÓË apple Ú ˇ Ë ÚÛÚ Ê ÓÍ Á - ÎËÒ Â Ó Ó ˇÚˡı. œ Ô Ú Í Ë Ó ÂÎ ÓÏ, Ó ÌËÏ ˇ Ò ÌÓ ÂÈ. œóúóï ÍappleÂÔÍÓ Ó ÌˇÎ Ë ÔÓˆÂÎÓ Î Ï ÏÛ. ˇ Ò ÒË ÂÎ ÒÚÓappleÓÌÍÂ Ò ÍÛÍÎÓÈ appleûí ı, Í Á ÎÓÒ, ÚÓ Ò Á ÎË Ó Ó ÏÌÂ.» ˇ appleóïíó apple Áapple ÂÎ Ò. ñ ƒó ÂÌ Í, Ó ÛappleÍ! ñ ÛÒÎ Î ˇ ÓÎÓÒ Ô Ô Ë ÚÛÚ ÊÂ Ó ÛÚËÎ Ò Û ÌÂ Ó Ì appleûí ı. ÂÒÚ Ó ÔappleËÂÁ  ÓÚˆ ÒÚappleÓ Ó ÎÂÚÂÎ ÓappleÓ- ÓÍ. œóòíóî ÍÛ ÓÍÌ Ì ÛÎËˆÛ ÎË ÓÚÍapple Ú, ÒÓÒ ÒÍËÂ Ï Î Ë ÍË, ÒÎÓ ÌÓ Ô ÂÎ, Ó ÎÂÔËÎË Ëı. ÁappleÓÒÎ Â ÚÓÊ ÒÚ ÈÍ ÏË ÒÚÓˇÎË Û ÓappleÓÚ. Õ Ò ÊËÁÌ ˇ Á ÔÓÏÌËÎ, Í Í Ô Ô ÂappleÊ Î ÏÂÌˇ Ì appleûí ı, ˇ ÛÔÎÂÚ Î Ó Ò Ô ÌÌ Â Ò ı - Á apple ÎÂÌˡÏË Ò ÔÓ Â ÓÈ. Õ ÚÓappleÓÈ ÔÓÎÓÒ ñ ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. Âapple ËÎΡ ÔÓ ÒÎÛ Í ÔËÚÛΡˆËË ÂappleÏ ÌËË, Á ˇ ÎÂÌË œappleâáë- ÂÌÚ ÿ. appleûï Ì, ÍÓÚÓapple È, ÒÚÌÓÒÚË, ÒÍ - Á Î: Öà ÓÎÊÌ ÚappleÛ ËÚ Òˇ Ρ ÚÓ Ó, ÚÓ Á - ΠËÚ apple ÌÂÌÓ ÒÚapple  ÂÎÓ Â ÂÒÚ Ó ñ ÒÓ- Á Ú ÔappleÓ Ì È ÏËapple, ÓÒÌÓ ÌÌ È Ì ÒÔapple  ÎË Ó- ÒÚË Ë Á ÍÓÌÂ. à ÏÓÊÂÏ ÒÓÁ Ú Ú ÍÓÈ ÏËapple ÎË ÔÛÚÂÏ ÚˇÊÂÎÓ Ó ÚappleÛ, Ò ÔÓÏÓ Ú ÍÓ Ó Ê Á - ËÏÓÔÓÌËÏ Ìˡ Ë ÒÓ ÏÂÒÚÌÓ Ó ÚappleÛ Ò Ì ËÏË ÒÓ ÁÌËÍ ÏË ÏËappleÂ, Í Í Ë Ó appleâïˇ ÓÈÌ Öª ÚÓÏ Ê ÌÓÏÂapple ÁÂÚ ñ Í Á œappleâáë ËÛÏ ÂappleıÓ ÌÓ Ó Ó ÂÚ ÓÚ 9 Ï ˇ 1945 Ó Œ Û appleâê ÂÌËË Ï ÎË «ÔÓ Â Û Ì ÂappleÏ ÌËÂÈ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ 1941ñ1945.)ª Ë œóîóêâìëâ Ó Ï ÎË. ÂÎÛ ÔÓÎÓÒÛ Á ÌËÏ Ú ÔÓappleÚappleÂÚ Ï apple ÎÓ Ó ÂÚÒÍÓ Ó Ó Á, ÏËapple ÎÓ ÙÎÓÚ Ë Ï apple - ÎÓ Ë ˆËË, ÍÓÏ Ì Û Ëı ÒËÎ ÏË ÒÓ ÁÌËÍÓ Ë Á ÏÂÚÍË Ó Ôapple Á ÌÓ ÌËË ƒìˇ œó  ñ ÃÓÒÍ Ôapple Á ÌÛÂÚ ÔÓ Â Ûª, ÒÂÌ appleó ÌÓ ÚÓappleÊÂÒÚ Óª, Õ ÛÎˈ ı Ë ÔÎÓ ˇıª, ËÌÓÂ Û ÒÚ Óª. Œ ÂÏ Â Â ÔËÒ ÎË Â ÂappleÌÂÈ ÃÓÒÍ Âª 10 Ï ˇ 1945 Ó? ÓÚ Ò, Í Í ÔÓ apple ËÓ Ó ˇ ËÎË Ó ÂÁÓ Ó ÓappleÓ ÌÓÈ Í ÔËÚÛΡˆËË ÂappleÏ ÌËË, ÔÓ ÚÓ Ó-ÚÂÎÂ- apple ÙÌ ı ÓÚ ÂÎÂÌˡı ÔÓˇ ËÎËÒ ÔÂapple  ÔÓÒÂÚË- ÚÂÎË, ÊÂÎ Ë ÔÓÁ apple ËÚ Ò ÔÓ Â ÓÈ Ò ÓËı ÎËÁÍËı, appleûáâè, ÁÌ ÍÓÏ ı.»á ÃÓÒÍ 9 Ï ˇ ÎË ÓÚÔapple ÎÂÌ Ó Ò ÍÓ̈ Ó ÂÚÒÍÓÈ ÒÚapple - Ì ÒÓÚÌË Ú Òˇ ÔÓÁ apple ËÚÂÎ Ì ı ÚÂΠapple ÏϪ. ÂÍÓapple ÌÓ ËÒÎÓ Ô ÒÒ ÊËappleÓ ñ ÏËÎÎË- ÓÌ ñ ÔÂapple ÂÁ ÃÓÒÍÓ ÒÍËÈ ÏÂÚappleÓÔÓÎËÚÂÌ ƒâì œó  ª. ŒÔÛ ÎËÍÓ ÌÓ ÒÚËıÓÚ ÓappleÂÌËÂ. ÛappleÍÓ : ÖœappleÓÈ ˇ ÒÍ ÓÁ ÓappleÂÒÚË Ë Â, ÕÂÔÓ Â ËÏ Ë ÊË, «œâapple ÓÏ ÂÏ ƒâì œó Â, ÀËÍÛˇ, ÒÚappleÂÚËÎ ÃÓÒÍ! Î Í ÏË Ò ÂÚËÎËÒ Îˈ,» Ì ÔÓappleÓ Â ÌÓ ı ÌÂÈ, ÀËÍÛˇ, ÒÎ ËÎ ÒÚÓÎˈ ÓËı ÓÚ ÊÌ ı Ò ÌÓ ÂÈ. œó ÓÚÓ ËÎ. ŒÀŒ ÕÂ Ò ÂappleÊ Î ÓÚˆ Ó Â ÌË ÂappleÌÛÚ Òˇ ÓÏÓÈ ÊË Ï... ƒóappleó ËÂ Û ÍË̈! œappleëïëúâ Ò Ï Â ËÒÍappleÂÌÌË ÔÓÁ apple ÎÂÌˡ Ò 70-ÎÂÚËÂÏ ÂÎËÍÓÈ œó Â! ƒîˇ ÚÂı, ÍÚÓ ÔappleÓ ÂÎ ÓappleÓ ÏË ÓÈÌ, ÒÚÓˇÎ Ë ÔÓ Â ËÎ, Ë Îˇ ÒÂı ÚÂı, ÍÚÓ appleó ËÎÒˇ ÏËappleÌÓ appleâïˇ, ÌÂÚ ÓÎÂÂ Ò ˇÚÓ Ó Ôapple Á ÌËÍ. ÌÂÏ Ì ËÒÚÓappleˡ, ÂÒÔappleËÏÂappleÌ È ÔÓ Ë ÏËÎÎËÓÌÓ Î ÂÈ, ÚÓÏ ËÒÎÂ Ë ÊÂÌ ËÌ, ÂappleÓË ÂÒÍË Òapple Ê ËıÒˇ Ì ÙappleÓÌÚ ı Ë Ô appleúëá ÌÒÍËı ÓÚappleˇ ı, Ò ÏÓÓÚ ÂappleÊÂÌÌÓ ÚappleÛ Ë ËıÒˇ Ú ÎÛ. ÚÓÚ apple ÓÒÚÌ È Ë ÚÓappleÊÂÒÚ ÂÌÌ È ÂÌ Ï ÒÍÎÓÌˇÂÏ ÓÎÓ ÔÂappleÂ Ô ÏˇÚ Ô Ëı, apple Ê ÂÏ ÔappleËÁÌ ÚÂÎ ÌÓÒÚ Ì Ì ÊË Û ËÏ ÂÚÂapple Ì Ï, ÚappleÛÊÂÌËÍ Ï Ú Î, ÒÓÎ ÚÒÍËÏ Ó Ï, ÒÂÏ ÚÂÏ, ÍÓÏÛ ÔappleË ÎÓÒ ÔÂappleÂ- ÊËÚ Ò ڡ ÓÚ ÓÂÌÌÓ Ó ÎËıÓÎÂÚ ˇ Ë ÓÁappleÓ ËÚ ÒÚapple ÌÛ ËÁ appleûëì. à Û- appleóï ÊÂÎÚ Â Í apple ÏÂÎ ÍËÖ ÂÈ Ò Ï ÁËÌ ı ËÁÓ ËÎËÂ ÒˇÍËı ÍÓÌ- ÙÂÚ, Ú Í ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ëapple Ú Î Â... ÕÓ Ó ÒËı ÔÓapple Ρ ÏÂÌˇ ÌÂÚ ÌË Â Ó ÍÛÒÌ ÚÂı Ô ÔË- Ì ı ÍÓÌÙÂÚ. ƒëï Ò ÓappleÂÈ Ò ÓÒÚÓapple ÓÏ apple ÒÒÏ ÚappleË ÎË Ô - ÔËÌ Óapple ÂÌ Ë Ï ÎË, ÔËÒÚÓÎÂÚ. Ï Ï ÒÚӡΠÁ ÒÔËÌÓÈ Ô Ô, Ó Ìˇ  Ó, Ë ÒÎÂÁ ÚÂÍÎË Û Ì ÔÓ ÂÍ Ï. ŒÌ ÁÌ Î, ÚÓ Ô Ô Á Âı Î ÓÏÓÈ ÒÂ Ó Ì ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÏËÌÛÚ. appleâïˇ ÓÚ appleâïâìë ÓÌ Ó Óapple Ë ÎÒˇ Ë ÚËapple Î ÔÎ ÚÓ ÍÓÏ Â ÒÎÂÁ. Õ Û ÒÚappleÂ Û ÔappleÂapple Î ÒË Ì Î Ï ËÌ. œ Ô ÔÓÔappleÓ ÎÒˇ, ÍappleÂÔÍÓ Ó Ìˇ Ë apple ÒˆÂÎÓ Í Ê- Ó Ó. œóúóï ÒÂÎ ÌÂ Í ËÌÛ, ÍÛÁÓ, ÚÓ Í Í ÏÓÊÌÓ ÓÎ Â Ë ÂÚ Ì Ò. apple Ú ˇ Ò appleûá - ˇÏË ÓÎ Ó ÂÊ ÎË Á Ï ËÌÓÈ... œ Ô Ó Â Î ÒÍÓappleÓ ÂappleÌÛÚ Òˇ ÓÏÓÈ, ÔÓÚÓÏÛ ÚÓ ÔÓ Â Î Ì Á Óapple ÏË. ÕÓ Ó ÌÓÏ ËÁ ÓÂ Ò ÏÓÏ ÍÓ̈ ÓÈÌ ÓÌ ÔÓ Ë... À. Œ fl ÂÏ Â ÌÓ ÔÓÏÌËÚ, Í ÍÓÈ ˆÂÌÓÈ Î Á ÓÂ Ì œó Â. ÚÓÚ ÔÓËÒÚËÌ ÒÂÌ appleó Ì È Ôapple Á ÌËÍ, ÍÓÚÓapple È Ó Â ËÌˇÂÚ Ò ÔÓÍÓ- ÎÂÌˡ, ÂÚ Ì Ï ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÒÓ apple Ú Òˇ ÒÂÈ ÒÂÏ ÂÈ, ÒÔÓÏÌËÚ Û Â - Ëı, ÒÍ Á Ú Ó apple  ÒÎÓ ÔappleËÒÛÚÒÚ Û ËÏ,   ÎÛ Ê ÔÓ Û ÒÚ Ó Ú Ò Ó ÒÓÔappleË ÒÚÌÓÒÚ Í ÂappleÓË ÂÒÍÓÏÛ ÔappleÓ ÎÓÏÛ ŒÚ ÂÒÚ.» ÔÓÍ Ï ÂappleÂÊÌÓ ıapple ÌËÏ Ô ÏˇÚ Ó ÚÂı, ÍÓÏÛ Ó ˇÁ Ì ÊËÁÌ ÔÓ ÏËappleÌ Ï ÌÂ- ÓÏ, ÊË Ì ÂÎËÍ ˇ ÒÚapple Ì. ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÊÂÎ ÂÏ ÒÂÏ Û ÍË̈ Ï ÍappleÂÔÍÓ Ó Á ÓappleÓ ˇ, Ò ÒÚ ˇ, ÒÂÏÂÈÌÓ Ó Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ, ÏËapple Ë Ó apple! œappleâ Ò ÚÂÎ Û ÍËÌÒÍÓ Ó ÚÂappleappleËÚÓappleË Î ÌÓ Ó ÒÓ ÂÚ ÊÂÌ ËÌ. ŒÀÃ

6 6 ÕÓ Ó appleâïˇª, 7 Ï ˇ Õ appleâò ËÌÚÂappleÌÂÚÂ: novovremya.ru œ «ƒõ» Õ fl œœ Ô ÒË Ó Á Á ÓÚÛ Ë ÌËÏ ÌË fl Û ÒÚÌËÍ ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ, Û Û ÂÏ Ó Û ÏÌ ËÒÔÓÎÌËÚÒˇ 90 ÎÂÚ. ÒÓÊ ÎÂÌË, Ú ÂÌË ÂÒÚË ÎÂÚ Ì ÏÓ Û Ò - ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ ÌÓ ÔÂappleÂ Ë Ú Òˇ Ê ÔÓ Í apple- ÚËappleÂ.»Ì ÎË Ì ˇ ÍÓΡÒÍ Î ÏÓÂÈ ÌÂÒ - ÚÓ ÌÓÈ Ï ÚÓÈ. ÍÓ̈ ÔappleÂΡ appleâ ËÎ Ó apple - ÚËÚ Òˇ Á ÔÓÏÓ Í ÂÔÛÚ ÚÛ ÓÒÛ appleòú ÂÌ- ÌÓÈ ƒûï.. ÍÓ Û.» Í ÍÓ Ê ΠÏÓˇ apple ÓÒÚ, ÍÓ ÒÂ Ó ÂappleÂÁ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÌÂÈ Â Ó ÔÓÏÓ ÌËÍ fi.. ÓÏ ÌÓ ÔappleË ÂÁ ÏÌ ÌÓ- ÂÌ ÍÛ Ï Ì appleâììû ÍÓΡÒÍÛ. appleóïâ ÚÓ Ó, ÔÓ appleóí ÍÓ ƒì œó  ÏÌ ÔÂapple ÎË ÓÚ Ì apple⡠ΠËÏËappleÓ Ë 10 Ú Òˇ appleû ÎÂÈ Ï - ÚÂappleË Î ÌÓÈ ÔÓÏÓ Ë. Ô ÒË Ó Ó appleóïìóâ! fl ÔÓÁ apple Ρ Ò ËÎÂÂÏ ÂÎËÍÓÈ œó Â.. ÍÓ, fi.. ÓÏ ÌÓ, Ú ÍÊ ÏÓÂ Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ó ÔÓÏÓ ÌËÍ ñ ÙÂÎ Âapple ÒÍÓappleÓÈ ÔÓÏÓ Ëª.. ÓÎÔ ÂÌÍÓ. ΔÂÎ ËÏ ÒÂÏ ÍappleÂÔÍÓ Ó Á ÓappleÓ ˇ, Ò Ò- Ú ˇ, apple ÓÒÚË Ì ÓÎ Ë Ó.. œ» Œ, ËÌ ÎË 1 appleûôô. ÒÂ Ì ËÌ ÂÚÒˇ Ò Ó appleó Ó ÂÎ Ã Ò ÔˇÚËÍÎ ÒÒÌËÍ ÏË, appleâ ÎËÁÛˇ Ó appleó- ÓÎ ÂÒÍË ÔappleÓÂÍÚ Ì ÂÈ ÍÓÎ, ÔÓÒÂÚËÎË 2 Ï ˇ ÂÚÂapple Ì, ÊËÚÂÎ ÌËˆÛ ÎÓÍ ÌÓ Ó ÀÂ- ÌËÌ apple À Ó À Á appleâ ÌÛ œóîûıëìû, ÚÓ- ÔÓÁ apple ËÚ ÂÂ Ò ËÎÂÂÏ (8 Ï ˇ Û Ì ÂÌ appleóê ÂÌˡ), ÒÍ Á Ú ÒÎÓ ÔappleËÁÌ ÚÂÎ ÌÓÒ- ÚË Á  ÚappleÛ Ó ÓÈ ÍÎ apple Á ËÚËÂ Ì ÂÈ ÒÚapple Ì. œóá ÓÌËÎË Á apple ÌÂÂ, Ì Ï ÓÚ ÂÚËÎË, ÚÓ ÒÂ- Ó Ìˇ  ÂappleÓÏ Û ÛÚ ÓÏ. fl ÒÓ apple Î ÂÚÂÈ. œappleë ÎË, Ôapple, Ì ÒÂ. «ÓÌËÏ Âapple, ÓÚ- Íapple ÂÚ ÏËÎ ˇ, ÔappleˡÚÌ ˇ ÊÂÌ ËÌ, ÔappleÓÒËÚ ÓÈ- ÚË.  ˇÚ ÔÓÁ apple Ρ Ú, appleû Ú ˆ ÂÚ Ë ÍÓappleÓ ÍÛ ÍÓÌÙÂÚ. À Ó À Á appleâ Ì Ôapple ΠÂÚ ÔËÚ, ÎÓ ÍÓ Ì Íapple ÂÚ ÒÚÓÎ, ÒÛÂÚËÚÒˇ Ì ÍÛıÌÂ. fl ÔÓÌˇÎ, ÚÓ ÓÌ ÓÚÓ ËÎ Ò Í Ì Â- ÏÛ ÔappleËıÓ Û, ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒıÓ ËÎ Ï ÁËÌ, ÚÓ- ÍÛÔËÚ ÚÓappleÚ, ÍÓÚÓapple Ï Ì Ò Û Ó Î. fl Î apple ÒÚappleÓ Ì : Ì Ò ÂÚË ÔÓÒ ËÚ ÎË ÌÛÊÌ Ï ÔÓÈÚË ÔÓÁ apple ËÚ ÂÚÂapple Ì, ÚÂ, ÚÓ ÔappleË ÎË, ÛÏ ÎË ÒÚappleÓ appleû ËÚ ˆ ÂÚ Ë ÛÈÚË, ÚÓ Ì ÏÂ Ú ÔÓÊËÎÓÏÛ ÂÎÓ ÂÍÛ, Ì Á - ÌËÏ Ú Û ÌÂ Ó appleâïˇ. ÂÈ ÌÛÊÌÓ ÎÓ ÚÓ appleâïˇ! Õ ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ Ó ËÌÓÍ ñ Û Ì ÓÎ - ˇ Ë appleûêì ˇ ÒÂÏ ˇ, ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ ÚË Î Ë, ËÒÔ Ú Ë ÏÌÓ Ó ÊËÁÌË, ÔappleË ÍÎË Ú ÓÒÚÂÔappleËËÏÌ ÏË, ÒÚappleÂ Ú ÓÒÚÂÈ Ò ÓÚÍapple - ÚÓÈ Û ÓÈ. Í Î ÓÌ Ò ÒÚÎË, ÍÓ apple ÒÒÍ Á - Î Ó ÂÚˇı, ÌÛÍ ı, Ôapple ÌÛÍ ı! Í Òapple ÁÛ ÔÓ appleûòúìâî, ÍÓ ÔÓÔappleÓÒËÎË apple ÒÒÍ Á Ú Ó ÎÓÍ Â. œâappleâìâò Ë ÒÚapple Ì Â ËÒÔ Ú Ìˡ Ì ΠˇÚ ÓÊË ÎˇÚ ÔappleÓ ÎÓÂ. Ò apple ÌÓ ÚÓ ÌÂ- Á ÊË Û apple ÌÛ Âapple ËÚ... à ÔËÎË È Ò ÚÓappleÚÓÏ Ë ÒÎÛ ÎË Ó ÎÓÍ - ÌÓÏ ÓÎÓ Â, Ó ÒÏÂappleÚˇı Í Ê ÓÏ ÓÏÂ. Â- Ï, ÍÓÚÓappleÓÈ ÊËÎ Ï ÎÂÌ Í ˇ À, ÒÔ Ò Ô ÍÂÚ Î ÍÓÁ Ë ÒÛ ÂÌÓÈ ÏÓappleÒÍÓÈ Í ÔÛÒÚ ËÁ apple Á ÓÏ ÎÂÌÌÓ Ó ËÚ ÏËÌÌÓ Ó ÍÓÏ ËÌ Ú. œó- ÚÓÏ ÍÛ ˆËˇ ËÌ ÏÛ, Á ÚÂÏ ÔÂappleÂÂı ÎË apple ÒÌÛ flappleû Û Ë ÓÒÚ ÎËÒ Ì ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ. ÓÁ apple ÚËÚ Òˇ Ì appleó ËÌÛ, ÀÂÌËÌ apple, Ú Í Ë Ì ÔappleË ÎÓÒ. 8 Ï ˇ, Ôapple ÂappleËË Ôapple Á ÌËÍ œó Â, Û À Ó Ë À Á appleâ Ì ñ ËÎÂÈ! ƒóappleó ÓÈ Ì ÂÎÓ ÂÍ! œóá apple ΡÂÏ Ò, ÂÏ Îˈ ÒÂı, Ρ ÍÓ Ó ÒÎÓ ÓÈÌ ª Ë ÔÓ Â ª Ì ÔappleÓÒÚÓ ÒÎÓ, ÊËÁÌ Ë ÒÛ. ΔÂÎ ÂÏ Ï ÓÎ Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË. œûòú Í Ê È ÂÌ Û ÂÚ ÒÓÎÌÂ Ì Ï, ÌÂÒÛ ËÏ Û ÂappleÂÌÌÓÒÚ Ì ÒÚÓˇ- ÂÏ, Ì ÂÊ Û Ì Û Û ÂÂ. Ã Ò Ì Á - ÂÏ, ÔÂapple ÏË ÔappleÂÍÎÓÌˇÂÏÒˇ, Û ËÏÒˇ Ì ÂÏ ÔappleËÏÂappleÂ. apple ÌË Ò Ó!. à À, Û ËÚÂÎ, Û ÂÌËÍË 5 ÍÎ ÒÒ ÍÓÎ π13 Õ ŒƒÕ fl œ»«óîââ 140 Á ˇ ÓÍ Ôapple ÒÚ ËÎË Û appleâê ÂÌˡ appleâ ËÓÌ Ì ÍÓÌÍÛappleÒ ÀÛ ˇ ÔappleÓÂÍÚÌ ˇ Ë Âˇª 1 Ï ˇ Ì Ò ÈÚÂ Ì appleó - ÍÒÔÂappleÚ.appleÙ ÊËÚÂÎË ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË ÏÓ ÛÚ ÔappleÓ ÓÎÓÒÓ Ú Á ÔÓÌapple Ë ËÂÒˇ Ë ÂË. œappleóâíúì Â Ë ÂË apple ÒÔapple ÂÎÂÌ ÔÓ ÂÒÚË Í Ú ÓappleˡÏ: Œ apple ÁÓ Ì˪, «apple ÓÓıapple ÌÂÌ˪, ÛÎ ÚÛapple ª, ÃÓÎÓ ÊÌ ˇ ÔÓÎËÚËÍ ª, ËÁË ÂÒ- Í ˇ ÍÛÎ ÚÛapple Ë ÒÔÓappleÚª Ë ÓˆË Î ÌÓÂ Ó ÂÒÔ ÂÌËÂ Ì ÒÂÎÂÌˡª. Õ Ë ÓΠ ÍÓÎË ÂÒÚ Ó Á ˇ ÓÍ Ì Ôapple ËÎË Ôapple ÒÚ ËÚÂÎË ÔappleÓÙÂÒ- ÒËÓÌ Î Ì ı ÒÓÓ ÂÒÚ ÍËÚˇÌÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ Ë Ú appleóóòíóî ÒÍÓ Ó ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ ñ 35 Ë 25 Á ˇ ÓÍ, ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓ. Í, Ú Óapple ÂÒÍÓ ÂÌÚÒÚ Ó ÚappleÂÍÓÁ ª ËÁ. Ú apple È ŒÒÍÓÎ Ôapple Π- ÂÚ ÓÚÍapple Ú appleâúappleóíëìóúâ Úapple ÔÓ ÓÚÍapple Ú Ï Ì ÓÏ. œappleóîâú appleòí ˇ Òapple - Ìˇˇ Ó ÂÓ apple ÁÓ ÚÂÎ Ì ˇ ÍÓÎ π2 ÍËÚˇÌÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ ÔappleËÁ ÂÚ Í Á ÓappleÓ ñ Ì ÂÎÓÒËÔ ª. Œ ÒÓÁ ÌËË ÂÌÚapple ÌÂÁ ËÒËÏÓÈ ÍÒ- ÔÂappleÚËÁ Í ÂÒÚ Ï ˈËÌÒÍËı ÛÒÎÛ ª Á ÛÏ ÎËÒ ˆÂÌÚapple Î ÌÓÈ Ë - ÎËÓÚÂÍ ÎÂÍÒ ÒÍÓ Ó apple ÈÓÌ. ÍÓÎÎÂÍÚË ÒÚ Ó ÌÓ Ó Á Î Ó Ë- Ì ª (. ÂÎ ÓappleÓ ) Ôapple ΠÂÚ Ì Ò ÓÂÈ Á ÒÓÁ Ú Œ ÂÒÚ ÂÌÌÛ Î Óapple ÚÓappleË Ûapple ÌËÒÚËÍ˪. ŒÁÌ ÍÓÏËÚ Òˇ ÒÓ ÒÂÏË Ë ÂˇÏË, Ú ÍÊ ÔappleÓ ÓÎÓÒÓ Ú Á ÔÓÌapple - Ë ËÂÒˇ ÏÓÊÌÓ apple Á ÂΠÓÌÍÛappleÒ ª Ì Ò ÈÚÂ Ì appleó - ÍÒÔÂappleÚ.appleÙ. œóòîâ ÓÎÓÒÓ Ìˡ, ÍÓÚÓappleÓ Á Âapple ËÚÒˇ 30 Ï ˇ, ËÁ Í Ê ÓÈ Í Ú ÓappleËË Û ÂÚ ÓÚÓ apple Ì ÔÓÎÓ ËÌ Ë ÂÈ Ò Ì Ë Ò ËÏ appleâèúëì ÓÏ Ë Ì Ôapple - ÎÂÌ ÍÓÌÍÛappleÒÌÛ ÍÓÏËÒÒË Îˇ ÓÔapple ÂÎÂÌˡ ÔÓ Â ËÚÂÎÂÈ. ÚÓappleÒÍË ÍÓÎÎÂÍÚË ñ ÔÓ Â ËÚÂÎË Ò ÓËı ÌÓÏËÌ ˆËˇı ñ Û ÛÚ Ì - apple Ê ÂÌ ËÔÎÓÏ ÏË ÂÔ appleú ÏÂÌÚ ÌÛÚappleÂÌÌÂÈ Ë Í appleó ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ó Î ÒÚË, ÂÌÂÊÌ ÏË ÔappleÂÏˡÏË: Á ÎÛ Ë ÔappleÓÂÍÚÌ Â Ë ÂË Îˇ appleâ ÎË- Á ˆËË Ì appleâ ËÓÌ Î ÌÓÏ ÛappleÓ Ì ñ appleû ÎÂÈ, Ì ÏÛÌˈËÔ Î ÌÓÏ ÛappleÓ - Ì ñ appleû ÎÂÈ.»ÌÒÚËÚÛÚ appleâ ËÓÌ Î ÌÓÈ Í appleó ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÃËapple! appleû! à È! 1 Ï ˇ, Ôapple Á ÌËÍ ÂÒÌ Ë appleû, Ì ˆÂÌÚapple Î ÌÓÈ ÔÎÓ Ë Û ÍËÌ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÏËÚËÌ, Óapple ÌËÁÓ ÌÌ È ÔÓ ËÌËˆË ÚË Â ÍÓÓapple ËÌ ˆËÓÌÌÓ Ó ÒÓ- ÂÚ Óapple ÌËÁ ˆËÈ ÔappleÓÙÒÓ ÁÓ Û ÍËÌÒÍÓ Ó ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ. ÏËÚËÌ-  ÔappleËÌˇÎË Û ÒÚË ÂΠˆËË ÚappleÛ Ó ı ÍÓÎÎÂÍÚË Ó Ôapple ÔappleˡÚËÈ Ë Óapple - ÌËÁ ˆËÈ, Û Â Ì ı Á  ÂÌËÈ, ÊËÚÂÎË ÓappleÓ. ŒÍÓÎÓ ÂÚ appleâı Ú Òˇ Û ÍË̈ ÒÓ apple ÎËÒ ÚÓÚ ÔÓ ÓÊËÈ, ÒÓÎÌÂ Ì È ÂÌ Ì Ôapple Á ÌË ÌÓ ÛÍapple ÂÌÌÓÈ ÔÎÓ Ë. œappleëˇúìó ÎÓ Ë ÂÚ, ÚÓ Ì - appleˇ Ì Â, ÔappleÂÍapple ÒÌÓÏ Ì ÒÚappleÓÂÌËË ÊËÚÂÎË ÔappleË ÎË Ì ÏÂappleÓÔappleˡÚË ˆÂÎ - ÏË ÒÂÏ ˇÏË. Ó apple ËıÒˇ ÔappleË ÂÚÒÚ Ó Î Î ÏËÌËÒÚapple ˆËË ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ.. appleâúó. œà Õ» Î ÏËÌËÒÚapple ˆËË Û ÍËÌÒÍÓ Ó ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ.. appleâúó Ì ÏËÚËÌ Â, ÔÓÒ ˇ ÂÌÌÓÏ Ôapple Á ÌËÍÛ ÂÒÌ Ë appleû ƒóappleó ËÂ Û ÍË̈, Û Ê ÂÏ Â ÓÒÚË! Â Ó Ìˇ ÓÒÒËË ÓÒÛ appleòú ÂÌÌ È Ôapple Á ÌËÍ ñ Ôapple Á ÌËÍ ÂÒÌ Ë appleû. œâapple ÓÏ È Îˇ Î ÂÈ ÒÚ apple Â Ó ÔÓÍÓÎÂÌˡ Úapple ˈËÓÌÌÓ ÓÎˈÂÚ ÓappleˇÂÚ ÒÚappleÂÏÎÂÌË ÂÎÓ ÂÍ Í ÚappleÛ Ó Ï Ò Âapple ÂÌˡÏ, ÏËappleÛ Ë ÒÓ Î ÒË. ƒîˇ ÏÓÎÓ ı ÒÓ appleâïâììóè ÓÒÒËË ñ ÚÓ apple ÓÒÚÌ È ÂÒÂÌÌËÈ Ôapple Á ÌËÍ Ó - ÌÓ ÎÂÌˡ ÔappleËappleÓ Ë Ò ÂÚÎ ı Ì ÂÊ. ÕÓ Ó Â ËÌˇ ËÏ ÚÓappleÊÂÒÚ Â ˇ ΡÂÚÒˇ ÒÚappleÂÏÎÂÌËÂ Í ÒÓÁË ÌË,  ÚappleÛ ñ ÚÓ Á ÎÓ Ò ÒÚ ˇ, ÔappleÓˆ ÂÚ Ìˡ Í Í ÍÓÌÍappleÂÚÌ ı Î ÂÈ, Ú Í Ë Ó ÂÒÚ ˆÂÎÓÏ. ÚÓÚ ÂÌ ÓÒÚ ÂÚÒˇ Ρ Ì Ò ÚÓÈ, ÒËÏ ÓÎËÁËappleÛ - ÂÈ ÓÔapple ÂÎÂÌÌ Â Ú Ô ÔappleÓÈ ÂÌÌÓ Ó ÓÒÛ appleòú ÓÏ ÔÛÚË, Ôapple Á ÌËÍÓÏ ÂÒÂÌÌÂ Ó Ó ÌÓ ÎÂÌˡ Ë ÚÂÔÎ, ÊÂÎ Ìˡ Ë Ì ÂÊ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂapple appleâ ÎË- ÁÓ Ú Ò ÓË Ôapple Ë ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. ÍË ÔÓÌˇÚˡ, Í Í ÃËapple Ë appleû, ˇ Ρ- ÚÒˇ ÒËÏ ÓÎ ÏË ÒÓÁË Ìˡ, Á ÎÓ ÓÏ apple Á ËÚˡ Î Ó Ó Ó ÂÒÚ, ÛÍappleÂÔ- ÎÂÌˡ ÍÓÌÓÏËÍË, ÔÓ ÂÌˡ Î ÓÒÓÒÚÓˇÌˡ Î ÂÈ. œâapple ÓÏ È ñ Ôapple Á ÌËÍ ÏÂÊÌ ˆËÓÌ Î ÌÓ Ó Á ËÏÓÔÓÌËÏ Ìˡ, ÏËapple Ë ÒÓ Î Òˡ ÊË Û Ëı Ì ÁÂÏΠΠÂÈ apple ÁÌ ı ÍÓÌÙÂÒÒËÈ Ë Û ÂÊ ÂÌËÈ. Â- Ó Ìˇ, ÌÂÔappleÓÒÚÓ Ì ÚÓÎ ÍÓ Îˇ ÓÒÒËË, ÌÓ Ë ÒÂ Ó ÏËappleÓ Ó Ó ÒÓÓ Â- ÒÚ appleâïˇ, ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÓÌËÏ Ú, Í Í ÊÌÓ Ì apple ÁappleÛ Ú Ë apple ÁÓ Ú Òˇ, ÏÂÒÚ ÚappleÛ ËÚ Òˇ, Ó Â ËÌˇˇ ÛÒËÎˡ Ì ÔÓÒÚappleÓÂÌË ÊËÁ- ÌÂÛÚ ÂappleÊ Â Ó ÏËappleÓÔÓappleˇ Í. Ú Ë Âˇ Ú ÍÊ ÎÂÊËÚ ÓÒÌÓ Â ÔÓÒÚappleÓÂÌˡ Ì ÂÎ ÓappleÓ ËÌ ÒÓÎË apple- ÌÓ Ó Ó ÂÒÚ, ÍÓÚÓapple ˇ Á ÍÎ ÂÚÒˇ ÙÓappleÏËappleÓ ÌËË ÒÔÎÓ ÂÌÌÓÈ ÒappleÂ-, Ó Â ËÌ ÌÌÓÈ Ó ËÏË ÔÓÁËÚË Ì ÏË ˆÂΡÏË Ë ÍÚË ÌÓÈ ÒÓÁË ÚÂÎ - ÌÓÈ ÂˇÚÂÎ ÌÓÒÚ Ì Î Ó appleâ ËÓÌ Ë ŒÚ ÂÒÚ. ÓappleÓ ÒÍÓÏ ÓÍappleÛ Â ÂÈÒÚ ÛÂÚ 209 ÔÂapple Ë Ì ı ÔappleÓÙÒÓ ÁÌ ı Óapple ÌËÁ - ˆËÈ, ÍÓÚÓapple Â Ó Â ËÌˇ Ú ÓΠ38 Ú Òˇ ÂÎÓ ÂÍ. œó ËÌËˆË ÚË Â ÓÓapple Ë- Ì ˆËÓÌÌÓ Ó ÒÓ ÂÚ ÔappleÓÙÒÓ ÁÓ ÒÂ Ó Ìˇ ÔappleÓ Ó ËÚÒˇ ÏËÚËÌ ÒÓÎË appleìóòúë Î ÂÈ, Á ÌˇÚ ı Ò ÏÓÓÚ ÂappleÊÂÌÌ Ï ÚappleÛ ÓÏ Ë ÔÓÏÌˇ Ëı Úapple ˈËË ÔÂapple Ó- ÔappleÓıÓ ˆÂ Ã. Â Ó Ìˇ Ï ÒÎ ËÏ ÚÂı, ÍÚÓ ÌÓÒËÚ ÌÂÓˆÂÌËÏ È ÍÎ apple Á ËÚËÂ Ë ÛÍappleÂÔÎÂÌË ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ Ë ÂÎ ÓappleÓ ËÌ ˆÂÎÓÏ. Õ Ï ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÓ ÂappleÊË Ú ÚÛ Ó appleû Úapple ˈË, ÂÎ Ú Ò Îˇ Î ÌÂÈ Â Ó ÔappleÓˆ ÂÚ Ìˡ Ì ÂÈ Ï ÎÓÈ Ó ËÌ, ÛÎÛ ÂÌˡ Î ÓÒÓÒÚÓ- ˇÌˡ Û ÍË̈Â. ÂappleÂÌ, ÚÓ ÍÓÌÒÓÎË ˆËˇ Ó Ëı ÛÒËÎËÈ, ÁÌ ÌËÈ Ë ÓÔ Ú ÔÓÏÓÊÂÚ Ì Ï ÒÔapple ËÚ Òˇ ÒÓ ÒÂÏË ÔappleÓ ÎÂÏ ÏË Í Í ÍÓÌÓÏË ÂÒÍÓ Ó ı - apple ÍÚÂapple, Ú Í Ë ÊËÁÌÂÛÒÚappleÓÈÒÚ. Ê ÂÏ Â ÚÓ appleë Ë! ŒÚ ÒÂÈ Û Ë ÔÓÁ apple Ρ Ò Ò Ôapple Á ÌËÍÓÏ ÂÒÌ Ë appleû. Î Ó - apple ÒÂı Û ÍË̈ Á Ó appleóòó ÂÒÚÌ È ÚappleÛ. Ã Ò ÏË ÌÓÒËÏ ÂÒÓÏ È ÍÎ ÒÓˆË Î ÌÓ- ÍÓÌÓÏË ÂÒÍÓ apple Á ËÚË appleó ÌÓÈ ÂÎ ÓappleÓ ËÌ.  apple Á ÔappleËÏËÚ ËÒÍappleÂÌÌË ÔÓÁ apple ÎÂÌˡ Ò Ôapple Á ÌËÍÓÏ! ΔÂÎ ÒÂÏ ÍappleÂÔÍÓ Ó Á ÓappleÓ ˇ, ÓÎ ÓÎÂÚˡ, ÌËÏ Ìˡ Ë Î Ë ÎËÁÍËı Î ÂÈ, Ò Ò- Ú ˇ Ë Î ÓÔÓÎÛ Ëˇ! œûòú Ëı ÓÏ ı ˆ appleˇú ÏËapple, Á ËÏÓÔÓÌËÏ ÌËÂ Ë ÓÒÚ ÚÓÍ, ÚappleÛ ÒÂ Û ÂÚ ÛÒÔÂ Ì Ï Ë ÔÎÓ ÓÚ ÓappleÌ Ï! œappleâ Ò ÚÂÎ ÍÓÓapple ËÌ ˆËÓÌÌÓ Ó ÒÓ ÂÚ Óapple ÌËÁ ˆËË ÔappleÓÙÒÓ ÁÓ ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ.Õ. ÔË Í Ò ÓÂÏ ÒÚÛÔÎÂÌËË ÓÚÏÂÚËÎ, ÚÓ ÎÓÁÛÌ ÃËapple! appleû! à È!ª ÔÓ-ÔappleÂÊÌÂÏÛ ÍÚÛ ÎÂÌ. appleû Î Ë ÓÒÚ ÂÚÒˇ Á - ÎÓ ÓÏ ÛÒÔ ÌÓ Ó apple Á ËÚˡ Ó ÂÒÚ, ÓÒÛ ÂÒÚ ÎÂÌˡ Ì Ï ÂÌÌ ı ÔÎ ÌÓ. Õ ÏËÚËÌ Â Ú ÍÊ ÒÚÛÔËÎË Ôapple Ò ÚÂÎ ÔappleÓÙÒÓ ÁÌÓ Ó ÍÓÏËÚÂÚ Œ Œ À Œ ª fi.». ƒóappleó Â, Á ÏÂÒÚËÚÂÎ Ôapple Ò ÚÂΡ ÔappleÓÙÍÓÏ Œ Œ ÓÏ- ËÌ Ú Ã appleû ª fi.. œappleóíû ËÌ, Ôapple Ò ÚÂÎ ÔÂapple Ë ÌÓÈ ÔappleÓÙÒÓ ÁÌÓÈ Óapple ÌËÁ ˆËË «Œ appleóôappleóï ÎÂÌÌ ˇ appleûôô ª fi.õ. appleë ˈÍËÈ, ÂÔÛÚ Ú Ó ÂÚ ÂÔÛÚ ÚÓ ÓappleÓ ÒÍÓ Ó ÓÍappleÛ.». ÀÓÊÍËÌ Ë appleû ËÂ. œó ÓÍÓÌ ÌËË ÏËÚËÌ Ì ÔÎÓ Ë Ì ÎÒˇ ÍÓ̈ÂappleÚ, ÔÓÒ ˇ ÂÌÌ È ƒì ÂÒÌ Ë appleû. œâappleâ ÁappleËÚÂΡÏË ÒÚÛÔËÎË ÎÛ ËÂ Û ÍËÌÒÍËÂ Ú Óapple ÂÒÍË ÍÓÎÎÂÍÚË. ÓÚÓ fi. fl Œ À Œ Ó ÌÓÏ ÒÚappleÓ œappleë ÂÌÚapple ÒÓˆË Î ÌÓ Ó Ó ÒÎÛÊË Ìˡ apple Ê Ì ÔÓÊËÎÓ Ó ÓÁapple ÒÚ Ë ËÌ ÎË Ó ÂÈÒÚ ÛÂÚ ÍÓÎ ÂappleÓÌÚÓ ÓÎÓÌÚÂappleÓ. ƒó - apple  ÂÎ ÔÓÊËÎ Â ÓÎÓÌÚÂapple ÂÎ Ú ÒÓÓ -. ÍÛappleËappleÛÂÚ Ë Ì Ôapple ΡÂÚ Ëı ¡ÚÂÎ - ÌÓÒÚ Ì Î ÌËÍ ÛÔapple ÎÂÌˡ ÒÓˆË Î ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË».Õ. à ÍÎ ÍÓ. Í ÌÛÌ ƒìˇ œó-  ÓÌ ÏÂÒÚ ÒÓ Ò ÓËÏ Á ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ.. Û ÍÓ ÓÈ Ôapple ÎÓÊËÎ Ì Á ÓÎÓÌ- ÚÂappleÒÍÓÈ Óapple ÌËÁ ˆËË ÒÓÁ Ú ˆÂÌÚapple ÍÒÍÛapple- ÒËÓÌÌÓ Ó Ó ÒÎÛÊË Ìˡ Ρ ÔÓÊËÎ ı Î ÂÈ. ÍÒÍÛappleÒËË ÔÓÒ ˇ ÚÒˇ ÔÂappleËÓ Û ÂÎËÍÓÈ ŒÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÓÈÌ. Œ ÌÛ ËÁ Ú ÍËı ÍÒÍÛapple- ÒËÈ ÂappleÓÌÚÓ ÓÎÓÌÚÂapple ÔappleÓ ÂÎË Îˇ Ò ÓËı Ì ı appleûáâè ñ Û ÂÌËÍÓ ÎËˆÂˇ π5. ÃÂÚÓ ËÒÚ ˆÂÌÚapple ÒÓˆÓ ÒÎÛÊË Ìˡ.». ÎËˆÍ ˇ Ò Ë- Ú ÂÚ, ÚÓ Ó ÂÌËÂ Ë ÒÓ ÏÂÒÚÌ ˇ ¡ÚÂÎ ÌÓÒÚ ÏÓÎÓ ÂÊË Ë Î ÂÈ ÒÚ apple Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÔappleË- ÌÓÒËÚ Ó Ó ÌÛ ÔÓÎ ÁÛ. ÓÚÓ. ÃŒ À Û ÂÚÂÈ ÓÂÌÌÓÈ ÔÓapple ª ÛappleÒÍ ÒÓÒÚÓˇÎ Ò ÏÂÊ ÛÌ appleó - Ì ˇ Ì Û ÌÓ-Ôapple ÍÚË ÂÒÍ ˇ ÍÓÌÙÂappleÂÌ- ˆËˇ Û ÂÚÂÈ ÓÂÌÌÓÈ ÔÓapple ª. ÌÂÈ ÔappleËÌˇÎË Û ÒÚËÂ Ë Û ÍË̈ ñ Û ËÚÂÎ ÎËˆÂˇ π5 Õ.Ã. appleâïëì, Û - ËÈÒˇ Òapple ÌÂÈ ÍÓÎ π17 Î ËÒ- Î ÿâ ÂÌÍÓ, Ôapple ÒÚ Ë ËÈ ÓÍÎ Ó Ò ÓÂÏ Ôapple   œ ÏˇÚË Â Ì ˇ ÌËÚ ª, Ë Û ËÚÂÎ ËÒÚÓappleËË ÚÓÈ Ê ÍÓ- Î Œ.Õ. ÿâ ÂÌÍÓ.»ı apple ÓÚ ÓÔÛ ÎË- ÍÓ Ì Ò ÓappleÌËÍÂ, ËÁ ÌÌÓÏ ÛappleÒ- ÍÂ Í 70-ÎÂÚË ÂÎËÍÓÈ œó Â. Õ ÍÓÌÙÂappleÂ̈ËË ÎË ÂΠˆËË ËÁ ÏÌÓ Ëı appleâ ËÓÌÓ ÒÚapple Ì.»ÌÚÂappleÂÒÌ - ÏË ÎË ÒÚÛÔÎÂÌˡ Ëı Ò ÌÓ- ÂÈ ÔÓÎÍ, ÊË Û Ëı ÒÂÈ Ò apple ÁÌ ı Û ÓÎÍ ı Â Ó Ó ÂÚÒÍÓ Ó Ó Á. Õ ª Δ Ã» À»! Ò ˇÁË Ò ıó Ì ÏË Ôapple Á ÌË Ì ÏË ÌˇÏË ÒÎÂ Û ËÈ ÌÓÏÂapple Õ ª È ÂÚ ÂÚ Âapple, 14 Ï ˇ.

7 ДВЕНАДЦАТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ «Новое время», 7 мая 2015 г. 7 ПОНЕДЕЛЬНИК , «В наше время» 06.00, 10.00, 12.00, Новости Х/ф «Укрощение строптивой» «Играй, гармонь любимая!» «Умницы и умники» «Слово пастыря» «Смак» «Жанна Прохоренко. Оставляю вам свою любовь...» «Горько!» «Теория заговора» «Личные обстоятельства» «Точь в точь» Д/ф «Донбасс в огне» Х/ф «Люди Икс: первый класс» Х/ф «Мальчишки из календаря». (18+) «Модный приговор» Х/ф «Заблудший» «Вся Россия» «Сам себе режиссер» «Смехопанорама» «Утренняя почта» «Сто к одному» 10.20, Вести-Москва 11.00, 14.00, Вести 11.30, Х/ф «Любимые женщины Казановы» Х/ф «Бариста» Т/с «Цветок папоротника» Х/ф «Муж на час» Х/ф «По законам военного времени» «Комната смеха» 05.40, Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» , 08.15, Х/ф «Товарищ Сталин» , 10.00, 13.00, Сегодня «Дачный ответ» Х/ф «Белая ночь» Т/с «Улицы разбитых фонарей» Т/с «Лесник» Х/ф «Дубля не будет» Дикий мир Т/с «Катя. Продолжение» Т/с «Москва. Три вокзала» , «Легенды Ретро FM» «Смотреть всем!» Х/ф «Сестры» Х/ф «Жмурки» Х/ф «Брат» Х/ф «Брат-2» , 17.15, 19.10, Концерт М. Задорнова 07.00, 14.00, ТВ-Губкин М/с «Губка Боб Квадратные штаны» М/с «Турбо-Агент Дадли» М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» Ситком «Деффчонки» «Дом-2. Lite» Т/с «САШАТАНЯ» «Дом-2. Город любви. Специальный выпуск» «Элина и Саша» «Дом-2. Город любви. Специальный выпуск» «Либерж и Женя» «Дом-2. Город любви. Специальный выпуск» «Остров» «Дом-2. Город любви. Специальный выпуск» «Егор Холявин» «Дом-2. Город любви. Специальный выпуск» «Никита Кузнецов» «Дом-2. Город любви. Специальный выпуск» «Саша, Алиана и Ольга Васильевна» «Дом-2. Город любви» «Дом-2. После заката» Х/ф «Безумный Макс-2: Воин дороги». (18+) Х/ф «История Золушки-3» Х/ф «Хор» «Без следа-5» Т/с «Женская лига. Банановый рай» «Пингвиненок Пороро». (0+) М/с «Барашек Шон». (0+) М/с «Приключения Тома и Джерри». (6 +) «Драконы и всадники Олуха». (6 +) Х/ф «Гудзонский ястреб» Х/ф «План побега» Х/ф «Неудержимый» «Ералаш» Шоу «Уральских пельменей». Майна! часть 1» Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли» Т/с «До смерти красива» Х/ф «Принц Сибири» Х/ф «Сонная лощина» Т/с «Гримм». (18+) Х/ф «Человек-волк» «6 кадров» «Животный смех» (0+) Музыка 06.00, Мультфильмы (0+) «Школа доктора Комаровского. Принципы безопасного питания» Х/ф «Секретный фарватер». (0+) Х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» Х/ф «В ловушке времени» Х/ф «Хранители» Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало» Х/ф «Смерть на похоронах» Т/с «Никита» Т/с «Без свидетелей» «Марш-бросок» Х/ф «Исправленному верить» «Православная энциклопедия». (6+) Х/ф «Пираты XX века» Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» Х/ф «Приезжая» , 14.30, События «Приезжая». Продолжение фильма «Один + один». Юмористический концерт Х/ф «Красавчик» Х/ф «Закон обратного волшебства» Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» Х/ф «Расследования Мердока» Х/ф «...А зори здесь тихие» Тайны нашего кино «Секреты и советы» Х/ф «Знахарь» Х/ф «Тропинка вдоль реки» Х/ф «Будет светлым день» «Она написала убийство» , «Одна за всех» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» «Рублево-Бирюлево» Х/ф «Два капитана» «Звездные истории» «Евроньюс» «Обыкновенный концерт» 10.35, Х/ф «А если это любовь?» Пряничный домик. «Напев гитары звонкой» Большая семья. Сергей Пускепалис Д/ф «Обезьяний остров в Карибском море» Гении и злодеи. Владимир Дуров Искатели. «Бегство бриллиантщика Позье» Острова. Булат Окуджава «Переделкино-2015». Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы Д/ф «Александр Белявский» Х/ф «Июльский дождь» Х/ф «Серенада Солнечной долины» Джозеф Каллейя и Никола Бенедетти в Гала-концерте фестиваля «ВВС Proms» в Альберт-холле М/ф «История одного преступления». «Скамейка» И. Стравинский «Жар-птица». Хореограф Ройстон Малдум Д/ф «Древний портовый город Хойан» Х/ф «Гость с Кубани» Х/ф «Тактика бега на длинную дистанцию» Х/ф «Воздушный извозчик» Х/ф «Белорусский вокзал» Х/ф «Нормандия Неман» Х/ф «Вокзал для двоих» , Х/ф «Я вернусь» Х/ф «Батальоны просят огня» Х/ф «Верные друзья» Х/ф «Законный брак» Х/ф «Пилоты» Х/ф «Во бору брусника» Х/ф «Актриса» Х/ф «Жди меня» Хоккей. ЧМ. Россия Словакия Большой футбол «Диалоги о рыбалке» «Диверсанты». Ликвидатор «Диверсанты». Полярный лис «Диверсанты». Убить гауляйтера «Диверсанты». Противостояние «Севастополь. Русская Троя» 17.00, Большой спорт 17.10, Хоккей. ЧМ. Финляндия Белоруссия Профессиональный бокс Хоккей. ЧМ. Швеция Франция Хоккей. ЧМ. Словения Дания «Восточная Россия». Камчатка «Восточная Россия». Сахалин «Восточная Россия». М-58 «Амур» «Чудеса России». Казанский Кремль ВТОРНИК «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, Новости 09.15, «Контрольная закупка» «Жить здорово!» 10.55, «Модный приговор» «Сегодня вечером» 14.25, 15.15, 02.20, «Время покажет» «Мужское/Женское» 17.00, «Наедине со всеми» «Давай поженимся» «Пусть говорят» Т/с «Молодая гвардия» «Вечерний Ургант» Структура момента 05.00, «Утро России» 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, Вести «О самом главном» 11.35, 14.30, 17.10, БТВ Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» , Вести. Дежурная часть Т/с «Последний янычар» Т/с «Уголовное дело» «Прямой эфир» «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Цветок папоротника» «В мае 45-го. Освобождение Праги» «Дежурный по стране» Т/с «Я ему верю» Т/с «Закон и порядок-20» «Гений из «шарашки». Авиаконструктор Бартини» «Комната смеха» «Кофе с молоком» «Солнечно. Без осадков» 10.00, 13.00, 16.00, Сегодня Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии» Суд присяжных Суд присяжных (окончание) «Все будет хорошо!» Чрезвычайное происшествие «Улицы разбитых фонарей» «Говорим и показываем» 19.40, Т/с «Лесник» Футбол. ЛЧ УЕФА. «Бавария» «Барселона» Главная дорога «День Победы» (из цикла «Спето в СССР») Т/с «Катя. Продолжение» Т/с «Москва. Три вокзала» «Легенды Ретро FM» 05.30, «Смотреть всем!» «Любовь 911» «Следаки» 07.30, «Званый ужин» 08.30, 12.30, 19.30, «Новости» «Территория заблуждений» «Документальный проект» 12.00, «112» «Верное средство» «Семейные драмы» 16.00, «Не ври мне!» «Легенды СССР»: «Советская эстрада» Концерт М. Задорнова Х/ф «Супермен» «Москва. День и ночь» 07.00, 14.00, ТВ-Губкин М/с «Губка Боб Квадратные штаны» М/с «Турбо-Агент Дадли» М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» «Дом-2. Lite» «Битва экстрасенсов» Х/ф «В погоне за свободой» «Комеди Клаб. Лучшее» «Универ» , «Интерны» Т/с «Реальные пацаны» Х/ф «Детка» , 0.00 «Дом-2» Х/ф «Безумный Макс-3. Под куполом грома». (18+) Х/ф «Хор» «Без следа-5» «Женская лига. Лучшее» «Пингвиненок Пороро». (0+) М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» «Галилео» М/с «Аладдин». (0+) «Маргоша» Т/с «Последний из Магикян» «Папа на вырост» , «Нереальная история» 13.30, «Ералаш» 14.10, Х/ф «Принц Сибири» , «До смерти красива» Х/ф «Сонная лощина» Х/ф «Темный мир» Т/с «Гримм». (18+) «Миллионы в сети» «Кино в деталях» «6 кадров» Х/ф «Пастырь» «Животный смех» (0+) Мультфильмы (0+) Д/ф «Загадки истории. Фактор Эйнштейна» Д/ф «Вся правда о... Бермудский треугольник» «Вся правда о... Ноев ковчег» Д/ф «Городские легенды» «Х-версии. Громкие дела» «Охотники за привидениями» «Мистические истории» Д/ф «Гадалка» Т/с «Слепая» , «Х-версии. Другие новости» Т/с «Пятая стража» Т/с «Обмани меня» Т/с «Черный список» Х/ф «В ловушке времени» Х/ф «Группа «Ранэвэйс» Т/с «Никита» Т/с «Без свидетелей» «Настроение» Х/ф «Улица полна неожиданностей» 09.35, Х/ф «Снег и пепел» , 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События 13.40, «Мой герой» , Город новостей Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки» , «Инспектор Льюис» «Право голоса» Т/с «Беспокойный участок» «Петровка, 38» «Осторожно, мошенники!» Без обмана. «Вот такие пироги» Д/ф «Трудно быть Джуной» Х/ф «Красавчик» «Секреты и советы» «По делам несовершеннолетних» «Давай разведемся!» «Понять. Простить» «Кризисный менеджер» «Свидание для мамы» Х/ф «Женский доктор» , «Одна за всех» «Она написала убийство» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» «Рублево-Бирюлево» Х/ф «С любимыми не расставайтесь» «Звездные истории» , 15.00, 19.00, Новости культуры «Наблюдатель» Х/ф «Марионетки» Д/ф «Шарль Кулон» 13.00, «Правила жизни» Пятое измерение 13.55, Х/ф «Четыре танкиста и собака» «Дворец и парк Шенбрунн в Вене» «Михаил Булгаков. Черный снег» Х/ф «Пять вечеров» 17.20, Александр Скрябин. Избранное. Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх» К юбилею Натальи Ивановой. «Борис Пастернак: раскованный голос». «Разбуженный Богом» Главная роль Искусственный отбор «Спокойной ночи, малыши!» «Игра в бисер» Д/с «Запечатленное время» Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти» Х/ф «Слоган» Д/ф «Тамерлан» Д/ф «Дом искусств» Х/ф «Анна Каренина» Х/ф «Время летних отпусков» Х/ф «Кто сильнее его» Х/ф «Ход конем» Х/ф «Ко мне, Мухтар!» Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам» 13.30, Х/ф «Я вернусь» , «Татьянин день» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «Поездки на старом автомобиле» Х/ф «Победитель» Х/ф «Приезжая» Х/ф «Беспокойное хозяйство» Х/ф «Дни Турбиных» «Диверсанты». Ликвидатор «Диверсанты». Полярный лис 10.15, «Эволюция» Большой футбол «Севастополь. Русская Троя» Хоккей. ЧМ. Норвегия Белоруссия «Ехперименты». Беспилотники «Сухой. Выбор цели» 17.00, Большой спорт Хоккей. ЧМ. США Словакия 19.35, Хоккей. ЧМ. Канада Австрия Хоккей. ЧМ. Россия Финляндия Хоккей. ЧМ. Чехия Швейцария «Диалоги о рыбалке» «Язь против еды» СРЕДА «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, Новости 09.15, «Контрольная закупка» «Жить здорово!» 10.55, «Модный приговор» 12.20, Т/с «Молодая гвардия» , 15.15, 02.20, «Время покажет» «Мужское/Женское» 17.00, «Наедине со всеми» «Давай поженимся» «Пусть говорят» «Вечерний Ургант» Политика 05.00, «Утро России» 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, Вести «О самом главном» 11.35, 14.30, 17.10, БТВ Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» Вести. Дежурная часть Т/с «Последний янычар» Т/с «Уголовное дело» «Прямой эфир» «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Цветок папоротника» «Специальный корреспондент» «Энергия Великой Победы» Т/с «Я ему верю» Т/с «Закон и порядок-20» «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» «Комната смеха» «Кофе с молоком» «Солнечно. Без осадков» 10.00, 13.00, 16.00, Сегодня Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии» Суд присяжных Суд присяжных (окончание) «Все будет хорошо!» Чрезвычайное происшествие Т/с «Улицы разбитых фонарей» «Говорим и показываем» 19.40, Т/с «Лесник» Футбол. ЛЧ УЕФА. «Реал Мадрид» «Ювентус» ЛЧ УЕФА (обзор) Квартирный вопрос Дикий мир Т/с «Катя. Продолжение» Т/с «Москва. Три вокзала» , 16.00, «Не ври мне!» 06.00, «Верное средство» «Следаки» 07.30, «Званый ужин» 08.30, 12.30, 19.30, «Новости» «Территория заблуждений» «Документальный проект»: «Тайна спасения» 12.00, «112» «Семейные драмы» «Легенды СССР»: «Советские праздники» «Закрыватель Америки» Концерт М. Задорнова «Смотреть всем!» Х/ф «Супермен-2» «Москва. День и ночь» 07.00, 14.00, ТВ-Губкин М/с «Губка Боб Квадратные штаны» М/с «Турбо-Агент Дадли» М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» «Дом-2. Lite» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Детка» «Комеди Клаб. Лучшее» Ситком «Универ» Т/с «Универ. Новая общага» Т/с «Реальные пацаны» Ситком «Интерны» Х/ф «Немножко беременна» , 0.20 «Дом-2» Х/ф «Даю год» Х/ф «Хор» «Без следа-5» «Пингвиненок Пороро». (0+) М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» «Галилео» М/с «Аладдин». (0+) «Маргоша» Т/с «Последний из Магикян» «Папа на вырост» 12.30, «Нереальная история» 13.30, «Ералаш» 14.10, Х/ф «Принц Сибири» , «До смерти красива» Х/ф «Темный мир» Х/ф «Темный мир: равновесие» «6 кадров» Т/с «Гримм». (18+) «Миллионы в сети» Х/ф «Пастырь» Х/ф «Пираньи» «Животный смех» (0+) Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения Мультфильмы (0+) 09.30, Т/с «Обмани меня» Д/ф «Затерянные города древних. Проклятая долина пирамид» Д/ф «Городские легенды. Москва. Чертовщина Пречистенки» , 18.00, «Х-версии. Другие новости» «Охотники за привидениями» «Мистические истории» Д/ф «Гадалка» Т/с «Слепая» Т/с «Пятая стража» Т/с «Черный список» Х/ф «Хранители» Х/ф «Заряженное оружие 1» Т/с «Никита» Т/с «Без свидетелей» «Настроение» Х/ф «Командир корабля» Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце» «Доктор И...» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События Х/ф «Не могу сказать «прощай» «Мой герой» , Город новостей «Вот такие пироги» , «Инспектор Льюис» «Право голоса» Т/с «Беспокойный участок» «Петровка, 38» «Линия защиты» «Хроники московского быта» «Русский вопрос» Х/ф «Закон обратного волшебства» «Она не стала королевой» «Секреты и советы» «По делам несовершеннолетних» «Давай разведемся!» «Понять. Простить» «Кризисный менеджер» «Свидание для мамы» Х/ф «Женский доктор» , «Одна за всех» «Она написала убийство» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» «Рублево-Бирюлево» «Звездные истории» , 15.00, 19.00, Новости культуры «Наблюдатель» Х/ф «Новый Гулливер» Д/ф «Александр Птушко» «Сус. Крепость династии Аглабидов» Красуйся, град Петров! 13.55, Х/ф «Четыре танкиста и собака» «Михаил Булгаков. Черный снег» Х/ф «Случайная встреча» Джозеф Каллейя и Никола Бенедетти в Гала-концерте фестиваля «ВВС Proms» в Альберт-холле Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов» К юбилею Натальи Ивановой Главная роль Абсолютный слух «Спокойной ночи, малыши!» «Правила жизни» Власть факта. «Переселенцы» «Божественное правосудие Кромвеля» «Те, с которыми я...». «Одноклассники. Лев Додин». 1 ч Х/ф «Обнаженный Леннон» Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». «Приношение Святославу Рихтеру» «Николай Бурденко. Падение вверх» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «Полевая гвардия Мозжухина» Х/ф «Морской охотник» Х/ф «В четверг и больше никогда» Х/ф «Гонки без финиша» Х/ф «Барышня-крестьянка» , Х/ф «Я вернусь» , «Татьянин день» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «Трын-трава» Х/ф «Бешеные деньги» Х/ф «Тайна виллы «Грета» Х/ф «В день праздника» Х/ф «Дни Турбиных» Хоккей. ЧМ. Россия Финляндия 10.45, «Эволюция» Большой футбол Х/ф «Я телохранитель. Ошибка в программе» «Иду на таран» «Один в поле воин. Подвиг 41-го» Х/ф «Утомленные солнцем-2: Предстояние» Х/ф «Утомленные солнцем-2: Цитадель» Большой спорт Бокс. Григорий Дрозд Кшиштоф Влодарчик. Александр Поветкин Карлос Такама Х/ф «Проект «Золотой глаз».

8 8 «Новое время», 7 мая 2015 г. ДВЕНАДЦАТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КАНАЛОВ ЧЕТВЕРГ «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, Новости «Контрольная закупка» «Жить здорово!» 10.55, «Модный приговор» 12.20, Т/с «Молодая гвардия» , 15.15, «Время покажет» «Мужское/Женское» 17.00, 02.15, «Наедине со всеми» «Давай поженимся!» «Пусть говорят» «Вечерний Ургант» «На ночь глядя» «Контрольная закупка» 05.00, «Утро России» 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, Вести «О самом главном» 11.35, 14.30, 17.10, БТВ Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» Вести. Дежурная часть Т/с «Последний янычар» Т/с «Уголовное дело» «Прямой эфир» «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Цветок папоротника» «Вечер» «Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны» Т/с «Я ему верю» Т/с «Закон и порядок-20» «Другая реальность» «Комната смеха» «Кофе с молоком» «Солнечно. Без осадков» 10.00, 13.00, 16.00, Сегодня Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии» Суд присяжных Суд присяжных (окончание) «Все будет хорошо!» Чрезвычайное происшествие «Улицы разбитых фонарей» «Говорим и показываем» 19.40, Т/с «Лесник» Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. «Фиорента»-»Севилья» Лига Европы УЕФА (обзор) «Дачный ответ» Дикий мир Т/с «Катя. Продолжение» «Москва. Три вокзала» , 16.00, «Не ври мне!» 06.00, «Верное средство» «Следаки» 07.30, «Званый ужин» 08.30, 12.30, 19.30, «Новости» «Великие тайны души» 12.00, «112» «Семейные драмы» «Легенды СССР»: «Советское кино» «История не для всех» Концерт М. Задорнова 22.15, «Смотреть всем!» Х/ф «Приключения Плуто Нэша» «Москва. День и ночь» 07.00, 14.00, ТВ-Губкин М/с «Губка Боб Квадратные штаны» М/с «Турбо-Агент Дадли» М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» «Дом-2. Lite» «Битва экстрасенсов» Х/ф «Немножко беременна» Ситком «Универ» Ситком «Физрук» Т/с «Реальные пацаны» «Интерны» Х/ф «Притворись моей женой» , 0.15 «Дом-2» Х/ф «Там, где живут чудовища» Х/ф «Хор» «Без следа-5» «Женская лига. Лучшее» М/с «Пингвиненок Пороро». (0+) М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» «Галилео» М/с «Аладдин». (0+) «Маргоша» Т/с «Последний из Магикян» «Папа на вырост» 12.30, «Нереальная история» 3.30, 18.30, 0.00 «Лебединский экспресс» 14.10, Х/ф «Принц Сибири» , «До смерти красива» Х/ф «Темный мир: равновесие» «Ералаш» Х/ф «Хроники Спайдервика» , «6 кадров» Т/с «Гримм». (18+) «Миллионы в сети» Х/ф «Пираньи» Х/ф «Боги арены» «Животный смех» (0+) Музыка Мультфильмы (0+) 09.30, Т/с «Обмани меня» Д/ф «Затерянные города древних. Исчезнувшая столица фараона» Д/ф «Городские легенды» , 18.00, «Х-версии. Другие новости» «Охотники за привидениями» «Мистические истории» Д/ф «Гадалка» Т/с «Слепая» Т/с «Пятая стража» Т/с «Черный список» Х/ф «Змеиная битва» Х/ф «Человек, который изменил все» Т/с «Никита» Т/с «Без свидетелей» «Настроение» Х/ф «Благословите женщину» Тайны нашего кино. «Благословите женщину» «Доктор И...» 11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События Х/ф «Механик» , «Мой герой» , Город новостей «Хроники московского быта» , «Инспектор Льюис» «Право голоса» Т/с «Беспокойный участок» «Петровка, 38» «Обложка. Главная жена страны» «Советские мафии. Еврейский трикотаж» Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу» Х/ф «Ярослав» Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» «Секреты и советы» «По делам несовершеннолетних» «Давай разведемся!» «Понять. Простить» «Кризисный менеджер» «Свидание для мамы» Х/ф «Женский доктор» , «Одна за всех» «Она написала убийство» Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» «Рублево-Бирюлево» Х/ф «Время желаний» «Звездные истории» , 15.00, 19.00, Новости культуры «Наблюдатель» Х/ф «Маяковский смеется» «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 13.00, «Правила жизни» Россия, любовь моя! 13.55, Х/ф «Четыре танкиста и собака» «Михаил Булгаков. Черный снег» Х/ф «Июльский дождь» Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». «Приношение Святославу Рихтеру» 18.10, Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка» К юбилею Натальи Ивановой Главная роль Черные дыры. Белые пятна «Спокойной ночи, малыши!» Культурная революция Д/ф «Божественное правосудие Кромвеля» «Те, с которыми я...». «Одноклассники. Лев Додин». 2 ч Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета и Венский филармонический оркестр в концерте «Летним вечером во дворце Шенбрунн» из Вены Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «Северная повесть» Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор» Х/ф «Зеленый огонек» Х/ф «Золото». «Граффити» , Т/с «Любительница частного сыска Даша Васильева-2: Дама с коготками» , «Татьянин день» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «По собственному желанию» Мюзикл «Дульсинея Тобосская» Х/ф «На гранатовых островах» Х/ф «Черт с портфелем» Х/ф «Дни Турбиных» , «Диверсанты» «Эволюция» Большой футбол Х/ф «Лектор» , 02.50, «Полигон» «Небесный щит» 16.45, 19.35, Большой спорт 17.10, 20.10, Хоккей. ЧМ Х/ф «Кандагар» «Эволюция» «Рейтинг Баженова». 16+) ПЯТНИЦА «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00, Новости 09.15, «Контрольная закупка» «Жить здорово!» 10.55, «Модный приговор» Т/с «Молодая гвардия» , «Время покажет» «Мужское/Женское» «Жди меня» «Человек и закон» «Поле чудес» «Клуб Веселых и Находчивых» «Вечерний Ургант» «Большая игра: Пэкер против Мердока».. 1 ч Х/ф «Макс Пэйн». (18+) «Утро России» 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, Белгород ТВ «Мусульмане» «Группа «А». Охота на шпионов» «О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, Вести Т/с «Тайны следствия» «Особый случай» Вести. Дежурная часть Т/с «Последний янычар» Т/с «Уголовное дело» «Прямой эфир» «Юморина» Х/ф «Мама напрокат» Х/ф «Зойкина любовь» «Горячая десятка» «Комната смеха» «Кофе с молоком» «Солнечно. Без осадков» 10.00, 13.00, 16.00, Сегодня Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии» Суд присяжных Суд присяжных (окончание) «Все будет хорошо!» Чрезвычайное происшествие «Улицы разбитых фонарей» «Говорим и показываем» Х/ф «Барсы» Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы Т/с «Катя. Продолжение» Т/с «Москва. Три вокзала» «Не ври мне!» «Верное средство» «Следаки» 07.30, «Званый ужин» 08.30, 12.30, «Новости» «Великие тайны древности» 12.00, «112» «Повелительницы тьмы» «Легенды СССР»: «Советский спорт» «Территория заблуждений» «Смотреть всем!» Х/ф «Александр» «Москва. День и ночь» Х/ф «Сын Маски» , 14.00, ТВ-Губкин М/с «Губка Боб Квадратные штаны» М/с «Турбо-Агент Дадли» М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» «Дом-2. Lite» «Школа ремонта» «Холостяк». 3 сезон.. 10 с Ситком «Универ» Т/с «Реальные пацаны» «Комеди Клаб» «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» Шоу 23.00, 0.00 «Дом-2» «Не спать!» Х/ф «Дитя тьмы» Х/ф «Хор» «Без следа-5».. 14 с Т/с «Женская лига. Банановый рай» М/с «Пингвиненок Пороро». (0+) М/с «Клуб Винкс школа волшебниц» «Галилео» М/с «Аладдин». (0+) Драмеди «Маргоша» Т/с «Последний из Магикян» «Папа на вырост» 12.30, «Нереальная история» 13.30, «Ералаш» Х/ф «Принц Сибири» Т/с «До смерти красива» Х/ф «Хроники Спайдервика» Шоу «Уральских пельменей». Корпорация морсов. Часть 1» Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли» Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на!» Х/ф «Дрянные девчонки» Х/ф «Боги арены» Х/ф «Сезон охоты-3». (0+) «Животный смех» (0+) Музыка Мультфильмы (0+) Т/с «Обмани меня» Д/ф «Затерянные города древних. Неведомые цари Хаттусы» Д/ф «Городские легенды. Ожившие картины Третьяковской галереи» «Х-версии. Другие новости» Д/ф «Охотники за привидениями» «Мистические истории» Д/ф «Гадалка» Т/с «Слепая» «Х-версии. Громкие дела» «Человек-невидимка» Х/ф «Эпидемия» Х/ф «Химера» «Европейский покерный тур» (18+) Х/ф «Уиллард» Т/с «Никита» Т/с «Без свидетелей» «Настроение» Х/ф «Сладкая женщина» Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» «Доктор И...» 11.30, 14.30, 17.30, События Х/ф «Любовь на острие ножа» , Город новостей «Советские мафии. Еврейский трикотаж» Х/ф «Инспектор Льюис» «Инспектор Льюис». Продолжение детектива «Право голоса» Т/с «Беспокойный участок» «Петровка, 38» Вера Глаголева в программе «Жена. История любви» Д/ф «Сверхлюди» Х/ф «Голубая бездна» «Простые сложности» «Мой герой» «Секреты и советы» «По делам несовершеннолетних» «Давай разведемся!» «Понять. Простить» «Кризисный менеджер» «Свидание для мамы» Х/ф «Женский доктор» , «Одна за всех» «Она написала убийство» Х/ф «Женская интуиция» Х/ф «Маленькая Вера» «Звездные истории» , 15.00, 19.00, Новости культуры Д/ф «Дом» 11.15, Х/ф «Интервенция» Д/ф «Амальфитанское побережье» Письма из провинции. Тюмень 13.55, Х/ф «Четыре танкиста и собака» Д/ф «Данте Алигьери» «Михаил Булгаков. Черный снег» «Тринадцать плюс.. Илья Мечников.» «Царская ложа» Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон» Алиса Вайлерштайн, Юрий Темирканов и Оркестр де Пари. Концерт в зале «Плейель» К юбилею Натальи Ивановой. «Борис Пастернак: раскованный голос». «Доктор Живаго» «Смехоностальгия» Д/ф «Гиппократ» Х/ф «Укрощение строптивой» Больше, чем любовь Линия жизни. Евгений Ямбург «Джаз от народных артистов» М/ф «Вне игры». «Туннелирование» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «Семья Ивановых» Х/ф «Черная вуаль» Х/ф «Стряпуха» Х/ф «Тайна виллы «Грета» Х/ф «Мачеха» , Т/с «Любительница частного сыска Даша Васильева-2: Дама с коготками» , «Татьянин день» Х/ф «Родственный обмен» Х/ф «Домой!» Х/ф «Принцесса цирка» Х/ф «Белые Росы» Х/ф «Серые волки» Хоккей. ЧМ «Эволюция» Большой футбол Х/ф «Лектор» «Полигон». Стратеги «Побег из Кандагара» Х/ф «Кандагар» , Большой спорт Баскетбол. Евролига. ЦСКА «Олимпиакос» Х/ф «Смертельная схватка» «Эволюция» «Максимальное приближение» Смешанные единоборства. «МИР БЕЛОГОРЬЯ» Эфирное аналоговое вещание + все операторы кабельного вещания + спутниковые пакеты «Триколор ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-трансляция на mirbelogorya.ru Понедельник «Генерал-полковник Шаманов. Монолог на фоне тактических учений» (6+) 07.10, «Жизнь прожить» (6+) «Военно-историческая реконструкция «Бой под Прохоровкой» (6+) «На земле опаленной» (6+) Концерт. Андреа Бочелли Х/ф «Во бору брусника» «Антология антитеррора. Дорога в один конец» «Тайны забытых побед» Детское время (6+) «Деловая схватка» (6+) «На Курской дуге» (6+) Концерт. The Rolling Stones Х/ф «Мнимый больной» Вторник «Деловая схватка» (6+) «На Курской дуге» (6+) 08.00, «Жизнь прожить» (6+) Концерт. The Rolling Stones Х/ф «Мнимый больной» «Антология антитеррора. Возвращение» «Тайны забытых побед» Детское время (6+) 18.00, 20.30, 0.00 Новости (6+) Недетские истины (6+) «Деловая схватка» (6+) «Стихи для прадеда» (6+) Х/ф «Тайна золотого брегета» Среда , 09.30, 18.00, 20.30, 0.00 Новости (6+) Недетские истины (6+) «Деловая схватка» (6+) «Жизнь прожить» (6+) «Белгородчина посмотри, какая она красивая» (6+) Х/ф «Тайна золотого брегета» «Антология антитеррора. Спасти и сохранить» «Тайны забытых побед» 17.05, Детское время (6+) «Ручная работа» (6+) ТРК «Мир Белогорья» (6+) «Сельский порядок» (6+) Х/ф «Долгая дорога в дюнах» Четверг , 09.30, 18.00, 20.30, 0.00 Новости (6+) ТРК «Мир Белогорья» (6+) Детское время (0+) «Сельский порядок» (6+) «Правильные мысли» (6+) Внимание! Св-во от г., выд. РП г. Курска 12.05, Х/ф «Долгая дорога в дюнах» «Антология антитеррора. Муки святынь» «Тайны забытых побед» 17.05, Детское время (6+) «Сельский порядок» (6+) «Стихи для прадеда» (6+) «Жизнь прожить» (6+) «Мелочи жизни» (6+) Пятница , 09.30, 18.00, Новости (6+) «Сельский порядок» (6+) Детское время (6+) «Жизнь прожить» (6+) 09.00, «Мелочи жизни» (6+) 12.05, Х/ф «Долгая дорога в дюнах» «Антология антитеррора. Расплата» «Тайны забытых побед» Детское время (6+) «Белгородчина посмотри, какая она красивая» (6+) «Стихи для прадеда» (6+) «Жизнь прожить» (6+) «Знающие люди» прямой эфир (6+) Суббота Новости (6+) «Мелочи жизни» (6+) «Чудеса природы» «Антология антитеррора. Расплата» «Тайны забытых побед» 12.05, Х/ф «Долгая дорога в дюнах» «Операция «Антитеррор» «Тайны забытых побед» Детское время (6+) ТРК «Мир Белогорья» (6+) «Деловая схватка» (6+) Концерт. Элтон Джон (6+) Воскресенье «Тайны забытых побед» «Операция «Антитеррор» «Концерт. Элтон Джон (6+) Х/ф «Долгая дорога в дюнах» «Ангел на мачте» «Невский путь» Детское время (6+) «Сельский порядок» (6+) «Знающие люди» (6+) «Деловая схватка» (6+) Концерт. Робби Уильямс Х/ф «Володькина жизнь» Нет алкоголизму! Я помогаю при алкоголизме уже более 12 лет, и пока, слава Богу, эффективность составляет 94%! Имя Павсекакия довольно известно, он герой эфиров на, РЕН ТВ, Пятом канале и других. Снятие алкогольной зависимости происходит без кодирования и разрушения психики на 1, 1,5, 2, 3 года (ни желания, ни возможности пить у пациента не будет). Моя методика к медицине не имеет ни малейшего отношения. Она основана на силе заговора. Берусь во всех случаях, достигаю высоких результатов. При срыве повторный сеанс бесплатно; в случае второго «срыва» пациента возврат денег, утраченных на исцеление, что, поверьте, бывает очень редко за все эти годы запило только 5 6% обратившихся ко мне. Вы только вдумайтесь в эти цифры! Цена от 2500 до 6000 рублей. Пусть дорого, но результативно! Случается, люди тратят в год на избавление близких от алкоголя от до рублей, а результатов нет. Для меня же главное это честность и результативность в работе. Довольно спотыкаться на шарлатанах, я верну вам веру в исцеление! По возможности, прошу вас, передайте эту информацию людям, которые в ней нуждаются, да воздастся вам свыше. Осуществляю защиту от алкогольной зависимости с высокими результатами (в случае срыва пациента деньги вы получаете обратно). Моя методика происходит без кодирования и разрушения психики методом чудодейственного заговора. Главные условия для прохождения курса: желание, 12 часов воздержания от алкоголя. Личный прием знаменитым астрологом Павсекакием Богдановым 11 мая в гостинице «Руда» (ул. Скворцова, 1) с 9.00 до Справки по т. 8(903) ; Реклама

Љ ЉЭЁЩ ЂТ ЊЂЁрЁШ ЂФ ЇЁЇ ЇІЇЌЇГЇЁЇЏЇЅЇВ ЇГЇЎЇАЇ ЇЌЇА

Љ ЉЭЁЩ ЂТ ЊЂЁрЁШ ЂФ ЇЁЇ ЇІЇЌЇГЇЁЇЏЇЅЇВ ЇГЇЎЇАЇ ЇЌЇА Љ ЉЭЁЩ ЂТ ЊЂЁрЁШ ЂФ ЇЁЇ ЇІЇЌЇГЇЁЇЏЇЅЇВ ЇГЇЎЇАЇ ЇЌЇА ЉЭ Љ ЂТ ЂФ Љ Њи ЂФ Њи ЂФ ЂЬЁЧ Њи ЊЄ ЊхЂѓ ЊЄ Њт Њдapple ЊЄ Њх ЊЄ ЊТ ЊГ ЊЄ ЊР ЊГ ЊЄ ЊС Њв ЊПЂј ЊЁЂј Њт ЂБ, Њт Њб ЂЬ Њт ЊбappleЂј ЂА ЊС ЊГapple ЊбЂј ЂА

Подробнее

C C р2 ж

C C р2 ж 1 3 0 4 C 0 3 0 0 0 7 Ё ё C 0 3 0 3 0 3 0 1 0 3. 0 8 0 3 0 9 0 3 0 3 6р2 ж 0 0 0 8 - а л 0 2 6 0 6 5 6 0 6 5 0 7 0 6 0 0 0 3 6 0 0 3 0 7 0 3 0 9 0 7 0 8 0 3 0 1 ж 0 9 0 9 0 3 7 0 0 9 Х 0 7 0 8 0 8 ж 0

Подробнее

6 9 6і0 0 0 К 0 9 К 6і0 0 3 є і C і

6 9 6і0 0 0 К 0 9 К 6і0 0 3 є і C і 1 3їІїзїыїзїэїя їз їфїзїыїзїюїщїюїтїзїя їдїеїчїчїю 6 9 6і0 0 0 К 0 9 К 6і0 0 3 є 0 9 0 7 0 2 0 7 6 7 0 9 0 0 0 0 0 6 0 1 0 9 0 3 0 0 6і0 0 4 0 1 C.. 0 1 0 9 0 0 6 5 6і0 0 2 0 0 0 0 6 5 0 7 0 9 є 0 0 0

Подробнее

C

C 1 3СЕРГЕЙ СОЛОДОВНИКОВ доктор экономических наук СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШ кандидат социологических наук 0 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 9 C 0 0 0 7 0 4 0 7 0 6 0 7 0 9 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 4 60 0 2 0 0 0 0 08

Подробнее

Ìåíäåë üò åâiÿ. Íapple Î Ì ˇ ÂÓ apple Ùˡ

Ìåíäåë üò åâiÿ. Íapple Î Ì ˇ ÂÓ apple Ùˡ ÌËÏ ıóúˇ ÒÓÌ-Ô Ò ˇÌÒ- Ó Í -ÔÓappleÓı- ÂÏÓ Ì ), Ì ÒÚÓÎ ÍÓ ÛÒÚÓˇ ËÏËÒˇ, ÚÓ Ê ÍappleËÚËÍÓ Ú Ëı ÓÍ Á ÂÚÒˇ Ï ÎÓ- ÔappleÓ ÛÍÚË Ì Ï Á ÌˇÚËÂÏ. ÂÒˇÚÍ Ï ËÓ apple ÙËÈ ÃÂÌ ÂÎÂÂ- Ë ÒÓÚÌˇÏ ÒÚ ÚÂÈ, ÔÓÒ ˇ ÂÌÌ ı Â Ó Î

Подробнее

C C 0 3fl 0 1! ?

C C 0 3fl 0 1! ? 1 3 0 1 0 3 0 9 0 9 0 3 0 1 C 0 7 ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО 0 8 0 7 0 1 0 7 C 0 3fl 0 1! 0 7 0 7 0 3 0 3 0 1? О странностях мемориальной пропаганды 0 9 0 0 0 3 60 0 1 60 65 0 0 0 7 0 1 0 4 60 0 0 0 6 0 1 0 9

Подробнее

» ƒfi ƒ' W E B - ««ƒ' ƒƒ ' : ƒ ƒ ƒ -ƒ'ƒ (F i r e f o, x I, EG o o g l e C h r o m e, S a fa ri); ƒ ƒ ƒ ƒ M i c r o s o f t W i n d o w s 2 0X 0P 0 //

» ƒfi ƒ' W E B - ««ƒ' ƒƒ ' : ƒ ƒ ƒ -ƒ'ƒ (F i r e f o, x I, EG o o g l e C h r o m e, S a fa ri); ƒ ƒ ƒ ƒ M i c r o s o f t W i n d o w s 2 0X 0P 0 // :!$- *.:, : :/ h t t p : / / w w w. a n y t r a c k i n g. c o m / P r o m a S a t 2 0 1 1-2 0 1 2 » ƒfi ƒ' W E B - ««ƒ' ƒƒ ' : ƒ ƒ ƒ -ƒ'ƒ (F i r e f o, x I, EG o o g l e C h r o m e, S a fa ri); ƒ ƒ ƒ

Подробнее

ж C б р2 C ж б Х ж

ж C б р2 C ж б Х ж 1 3 0 3 7 0 ж C 0 3 0 4 0 3 0 8 0 3 б 0 3 0 3 0 7 Ё 6р2 C ж б Х 0 1 0 1 0 7 0 9 ж 0 7 6 7apple 0 7 0 3 0 0 0 8 0 3 0 9 0 0 0 3 0 0apple 0 0 0 6 0 7 0 3 0 9 0 0 0 0 0 1 0 7 0 3 0 7apple 0 8 0 3 0 7 0 8

Подробнее

1 3С.В. Вонсовский МАГНЕТИЗМ НАУКИ. Воспоминания. Часть II ЕКАТЕРИНБУРГ 2010

1 3С.В. Вонсовский МАГНЕТИЗМ НАУКИ. Воспоминания. Часть II ЕКАТЕРИНБУРГ 2010 Воспоминания. Часть II ЕКАТЕРИНБУРГ 2010 1 3 0 3 0 3 0 1 84 7C4 0 5 73 0 2 0 2 0 7 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 5 0 5 0 7 0 0 0 6 0 7 65 0 6 0 1 0 9 0 6 C. 0 5. 0 2 60 67 0 0 0 0 0 3 0 9 0 9 0 3 0 0 60 0 4 0

Подробнее

АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ В ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕЕ

АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ В ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕЕ АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ В ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕЕ Проспект Вернадского, д. 29 Отдел аренды Тел: + 7 (495) 985-54-39 I m a g i n e E s t a t e ƒ ƒ ƒ - ƒ «{» B + ƒ ƒ ƒ 1 5 0 ƒ ƒ»ƒ. ƒ ƒ ƒ ƒ fl ƒ «ƒ ««ƒ ƒ «ƒ -, fi«ƒ. fl«ƒ,

Подробнее

Ђп ЂьЂљЂхІаЂщЂх Іа ЂяЂх ЊЂЁыІаЂх Ђп ЊП ЊЁ ЊЁ Ђ ЊЁ ЉХ Њв Њб 30 E Њу Њх ЊВ Љ ЊТ ЉХ ЊЄ Њх ЊГ 2001

Ђп ЂьЂљЂхІаЂщЂх Іа ЂяЂх ЊЂЁыІаЂх Ђп ЊП ЊЁ ЊЁ Ђ ЊЁ ЉХ Њв Њб 30 E Њу Њх ЊВ Љ ЊТ ЉХ ЊЄ Њх ЊГ 2001 I ЂяOZYЁыIO ЂљЁјHP ЉЬM ЉЬN Њд ЊВ Њх Њд ЂВЂј ЊЁ ЊВ Њд Њу Њт ЊЄ ЂД Њд ЂЏ Њх Њв Њб Њх ЂЏ Њб ЊС ЊС ЊЁ Њв Њб apple Њт Њд ЂЏ Њх Њх ЊЄ ЊЄ ЊС Њу Њх ЊГ Њу Њд 2001 Њх ЊЄ ЊхЂј ЊЁ ЊТ Њт ЊВ- Њх ЊГ ЊР ЊЄ Њу Њд 2000.

Подробнее

є , є 0 6 є

є , є 0 6 є 1 3 а 0 2 0 5 0 6 0 9 0 2, 0 4 є 0 7 0 6 є 0 9 0 9 0 2 0 0 0 1 є: 0 5 0 9 0 6 0 5 0 3 0 4 є 0 5 0 2 0 5 0 2-0 9 0 6 0 1 є! 0 6 0 6 0 6 0 2 0 2 0 2 0 8 0 2 0 0-0 0 0 4 0 9 0 2 0 1 є 0 7 0 5 є 0 2 0 2 0

Подробнее

ї їяїъїрїя: ї ї їії ї.їюїбїо, 2003 їёїжїр їхїиїхїъ їкїяїыїмїбїщїяїшїяїъїщїяїб: ї їбїыїе ї їнїяїшїжїсїя, ї їхїщїъїяїб ї їшїуїяїчїзїбїюїсїя

ї їяїъїрїя: ї ї їії ї.їюїбїо, 2003 їёїжїр їхїиїхїъ їкїяїыїмїбїщїяїшїяїъїщїяїб: ї їбїыїе ї їнїяїшїжїсїя, ї їхїщїъїяїб ї їшїуїяїчїзїбїюїсїя 1 3ї їяїщїя їаїыїзїыїя ї їяїфїяїбїыїяїуїя ї їяїэїм C 1999 ї їяїъїрїя: ї ї їії ї.їюїбїо, 2003 їёїжїр їхїиїхїъ їкїяїыїмїбїщїяїшїяїъїщїяїб: ї їбїыїе ї їнїяїшїжїсїя, ї їхїщїъїяїб ї їшїуїяїчїзїбїюїсїя їюїъ

Подробнее

Ђп ЊР ЊЄ Њд ЊВ Љ ЊС ЊС ЊГ Њб ЊЄ ЊЄ ЊВ ЊТ Њх Њу ЊВ ЊТ Њд ЊТ ЊС ЊС ЊВ Њу Ђ -

Ђп ЊР ЊЄ Њд ЊВ Љ ЊС ЊС ЊГ Њб ЊЄ ЊЄ ЊВ ЊТ Њх Њу ЊВ ЊТ Њд ЊТ ЊС ЊС ЊВ Њу Ђ - ЂяЂљTMBPIO Ђя 2006 ЂТ Њд 123 Ђщ ЊС Ђ Њу Њу ЊГ 14, 106 81 ЁчЁђ ЂТЁч Іа Ђь: 0,01 Ђп ЊЂ ЉЬ K ЉЬЁёIKO Ђя: 3771 ЂпЂщЁёІаЁёЂпЁчІа ЂщЁчЁђЂп Ђь ЂТЁч Ђп ЂТ ЊЂЂљЂх ЂщЁјЂпІа ЂяЂх - Ёч. ЁчЁёЂпІаЁч Ђя ЂщЁёЁч 827/91

Подробнее

fl

fl 1 3 0 5 0 8 0 0 0 3 0 9 6 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 6 6 5 0 8 0 8 0 4 0 6 0 1 0 0 6 0 1 7 0 4 0 6 0 6 0 1 0 7 0 3 fl 0 9 0 8 0 1 0 0 0 2 6 0 1 7 0 3 2006 0 0 0 2 0 7 1 7 0 3 6 0 0 3 0 9 0 7 0 0 0 0 0 8 0 6 0

Подробнее

C

C 1 3 0 3 7 0 C 0 3 0 4 0 3 0 8 0 3 0 3 0 3 0 7 Люди уходят, а их рукописи лежат в редакции взывают, борются, торжествуют, не подозревая, что автора уже нет в живых. Замечательный публицист Александр Арцибашев

Подробнее

ƒ «. w ' ƒ ƒ. ƒ ƒ ƒ ƒ «ƒ «ƒ ƒ, fi«ƒ ƒƒ ƒ 'ƒ ƒ ƒ ƒ fl '. ' «' ƒ«' ' w ' - '. fi ~ ' ' ƒ fl ' ƒ ƒ ƒ ƒ, ƒ ƒ' v '.» ' fl ~~ 'fl

ƒ «. w ' ƒ ƒ. ƒ ƒ ƒ ƒ «ƒ «ƒ ƒ, fi«ƒ ƒƒ ƒ 'ƒ ƒ ƒ ƒ fl '. ' «' ƒ«' ' w ' - '. fi ~ ' ' ƒ fl ' ƒ ƒ ƒ ƒ, ƒ ƒ' v '.» ' fl ~~ 'fl .. ƒ,..,».. ƒ {{x{v ~v~ -w~w~{v ~{v w{x{ vv (1 9 1 8-2 0 0 9 ) ƒ ƒ : 9 0 ' ' : - 9 0 ' fl «' ~ ' ' ƒ fl ' v :.. / v. ~~ ;.. ƒ. ( ƒ.. ) ƒ. ;. : ƒ..,.., ƒ x..., 2 0 0 9.. 5-7, 8-1 1, 4-5 5 2, 1 1-6 1 2 2.

Подробнее

1 3ї ї ї їіїёїєїёїії ї ї -ї ї їґї їєї ї їіїёї ї їа їєї ї їіїєї ї ї ї ї їёї ї їєї ї ї ї ї ї ї ї ї ї їёї ї їаї їёї ї їєї ї ї ї їа

1 3ї ї ї їіїёїєїёїії ї ї -ї ї їґї їєї ї їіїёї ї їа їєї ї їіїєї ї ї ї ї їёї ї їєї ї ї ї ї ї ї ї ї ї їёї ї їаї їёї ї їєї ї ї ї їа 1 3ї ї ї їіїёїєїёїії ї ї -ї ї їґї їєї ї їіїёї ї їа їєї ї їіїєї ї ї ї ї їёї ї їєї ї ї ї ї ї ї ї ї ї їёї ї їаї їёї ї їєї ї ї ї їа 0 9 6 ( 7 1 9 1 6 ) 6 fl 6ї8 2 0 1 5 6ї9. 6 7 ґ 6і1 6 9 0 1 є 0 4 0 2 є 0

Подробнее

ї їґїії їёїії їыїяїбїеїрїзїъ ї ї ї їєї ї ї ї їіїёї їі ї ї ї ї їґ їёї ї ї їёї ї ї ї їіїіїії ї їґї ї ї ї їё ї ї їґ ї ї їії ї ї їєї їю ї ї ї ї ї

ї їґїії їёїії їыїяїбїеїрїзїъ ї ї ї їєї ї ї ї їіїёї їі ї ї ї ї їґ їёї ї ї їёї ї ї ї їіїіїії ї їґї ї ї ї їё ї ї їґ ї ї їії ї ї їєї їю ї ї ї ї ї 1 3 0 6 0 2 0 4 0 2 0 5 є 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 5 0 4 0 1 0 9 0 5 0 4 0 2 0 0 12 0 0 0 5 0 0 є К 0 0 0 1 6і0 єapple 0 0 2005 ї їґїії їёїії їыїяїбїеїрїзїъ ї ї ї їєї ї ї ї їіїёї їі ї ї ї ї їґ їёї

Подробнее

Ї К і

Ї К і 1 3 2 0 0ї їэїцїаїбїжїцїц 0 0 Є 0 1 0 6 0 8 0 0 0 0 0 6 0 6 6 7 6і0 0 9 0 0 0 3 6і0 0 3 6ї8 52 (985) їтїяїыїжїдїя 0 3 0 0 0 9 є 0 2 0 9 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 6і0 0 9 К 0 0 0 9 0 1 0 7 6 5 0 7 0 7

Подробнее

fl C C C

fl C C C 1 3 0 3fl 0 9 0 3 0 1 C 0 7 ЕЛЕНА КОЗЛОВА 0 9 0 7 0 6 0 3 0 3C 0 1 0 3 0 1 0 4 0 8 0 7 0 7 0 8 0 7 0 7C 0 1 0 3 0 9 68 РАССКАЗ 0 9 60 0 3 0 9 67 0 8apple 0 9 0 7 0 6 0 3 60 0 0 0 7 65 0 9 65 0 4 0 9 0

Подробнее

і ієіґі і іёі і іїі і іёі і і -і і іёі (іаімісіиік 0к5іціь, ідіиіаік 0к5іціь, іеійік 0к5іціь, іеіпіиік 0к5іціь, ірітікік 0к5іціь)

і ієіґі і іёі і іїі і іёі і і -і і іёі (іаімісіиік 0к5іціь, ідіиіаік 0к5іціь, іеійік 0к5іціь, іеіпіиік 0к5іціь, ірітікік 0к5іціь) 1 3і і і і і іёіїі і і ієіґі і іёі іґ і іїі і іёі іґ і ієіґі і іёі і іїі і іёі і і -і і іёі (іаімісіиік 0к5іціь, ідіиіаік 0к5іціь, іеійік 0к5іціь, іеіпіиік 0к5іціь, ірітікік 0к5іціь) є 0 7 0 2 0 6 0 3

Подробнее

4(16) åâê ÛÌ appleó Ì È ÔÓ ÚË ÂÒÍËÈ ÙÂÒÚË Î. ÇËÍÚÓapple ò Î Â ïóê ÂÌË Á  apple Ìˈ ëâ ÒÚÓÔÓÎ Î Á ÏË Í Á ıòú ̈

4(16) åâê ÛÌ appleó Ì È ÔÓ ÚË ÂÒÍËÈ ÙÂÒÚË Î. ÇËÍÚÓapple ò Î Â ïóê ÂÌË Á  apple Ìˈ ëâ ÒÚÓÔÓÎ Î Á ÏË Í Á ıòú ̈ ЖУРНАЛ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗА РУБЕЖОМ 4(16) 2009 åâê ÛÌ appleó Ì È appleûòòíó- appleûáëìòíëè ÔÓ ÚË ÂÒÍËÈ ÙÂÒÚË Î ÇÂapple ñâappleâúâîë ÇËÍÚÓapple ò Î Â ïóê ÂÌË Á  apple Ìˈ ëâ ÒÚÓÔÓÎ Î Á ÏË Í Á ıòú ̈

Подробнее

é Î ÎÂÌË ìòúappleóèòú Ó Ë Ì Á ÌËfl 03 ëôóòó ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË 04

é Î ÎÂÌË ìòúappleóèòú Ó Ë Ì Á ÌËfl 03 ëôóòó ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË 04 å Ó Â Î Ë KRM-30R KRM-70R èappleâê  ÂÏ Ì Ú ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl ÓÚÓÔËÚÂÎ Ì Ï ÍÓÚÎÓÏ, ÚÓ Ç ÏÓ ÎË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÈ ÏÂapple ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Â Ó Ó Ì ÏË ÔappleÂËÏÛ ÂÒÚ ÏË, appleâíóïâì ÛÂÏ ÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÓÁÌ ÍÓÏËÚ Òfl

Подробнее

П ПҐм ѓ ѓп ћп П в

П ПҐм ѓ ѓп ћп П в «ё ёп ѓ $П П ПҐм «$ПҐм П Ў$\П ЅПҐмПҐмП г «$ПҐмП ћп П ћ ѓ П ПҐм ПҐл П ЅПҐм*П ПҐп ё fi fl» П ПҐм ѓ ѓп ћп П в fi fl» ѓ ПҐмПҐмП ПҐлПҐмП $П ПҐмПҐлПҐм flп ЅПҐм ѓпґмп ПҐп ё П Ў$\ПҐм ѓпґмп ѓ ѓпґмп П е П ћ ѓ ёп

Подробнее

åëîîëóì ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ Ü ÌÌ Ê ÛÚ Â ÓÁ apple ÂÌËfl Ì ÒˆÂÌÛ éî ÖåÖãúüçéÇÄ ÒÍ ÒÌflÎ

åëîîëóì ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ Ü ÌÌ Ê ÛÚ Â ÓÁ apple ÂÌËfl Ì ÒˆÂÌÛ éî ÖåÖãúüçéÇÄ ÒÍ ÒÌflÎ 2 «Экспресс газета» 18 «ùíòôappleâòò ÁÂÚ» 32 (1017) àëíéêàü ÅéãÖáçà Ü ÌÌ Ì Î Ê ÎÓ Ú Òfl Ì ÓÎÓ Ì Â ÓÎË ÒÂapple ËÌ 2013 Ó, ÒÍÓapple ÔÓÒΠÚÓ Ó, Í Í appleó ËÎ Ò Ì èî ÚÓÌ. èóòîâ Ë ÌÓÒÚËÍË ÔappleÓıÓ ËÎ ÎÂ

Подробнее

Пк Wi FREE Fi SPECIAL RESORT SPECIAL RESORT SPECIAL RESORT SPECIAL RESORT SPECIAL RESORT Wi FREE Fi SPECIAL RESORT Пк SPECIAL RESORT SPECIAL RESORT FREE Wi Fi SPECIAL RESORT SPECIAL RESORT SPECIAL

Подробнее

Ђь ЂФ ЊС ЊП ЊГ Іа. 1 o. ЂщЂп ЂыЁчЁјЁчІаЂх. E ЊВ Њх ЊЁ ЊЁ Њх Њу ЊГ ЊР ЂФ ЊС ЊП ЊГ

Ђь ЂФ ЊС ЊП ЊГ Іа. 1 o. ЂщЂп ЂыЁчЁјЁчІаЂх. E ЊВ Њх ЊЁ ЊЁ Њх Њу ЊГ ЊР ЂФ ЊС ЊП ЊГ Ђь ЂФ ЊС ЊП ЊГ Іа 1 o ЂщЂп ЂыЁчЁјЁчІаЂх E ЊВ Њх ЊЁ ЊЁ Њх Њу ЊГ ЊР ЂФ ЊС ЊП ЊГ 1 o ЂщЂп ЂыЁчЁјЁчІаЂх Ёч ЂТІаЂщЂпІа ЂьЂп ЂТІаЂщЂхІа ЂяЂщЂхЂљЂхІа Ђя ЂпІа ЂяЁчЁы ЉЬЁы Ђя Ђя ЂьЁчЁјЁч Ђя Њу Њд Њу Ђ ЊС Њд Њу

Подробнее

TЁоЁЦІаЁвO ІаЁвЁоІаO. ІаЁвЁоІаO KЁоЁьЁоІаЁоЁуOЁо. ЁвЁоІа. EІаЁв ЁьІаІа. EІаЁьІаЁо: ЁуЁуІаO TЁоЁЧЁЧ KЁо PЁоЁоІаO IЁоЁо ЁуІаЁоІаЁвOOЁьO

TЁоЁЦІаЁвO ІаЁвЁоІаO. ІаЁвЁоІаO KЁоЁьЁоІаЁоЁуOЁо. ЁвЁоІа. EІаЁв ЁьІаІа. EІаЁьІаЁо: ЁуЁуІаO TЁоЁЧЁЧ KЁо PЁоЁоІаO IЁоЁо ЁуІаЁоІаЁвOOЁьO TЁоЁЦІаЁвO ІаЁвЁоІаO ЁвЁоІа ІаЁвЁоІаO KЁоЁьЁоІаЁоЁуOЁо EІаЁв ЁьІаІа EІаЁьІаЁо: ЁуЁуІаO TЁоЁЧЁЧ KЁо PЁоЁоІаO IЁоЁо ЁуІаЁоІаЁвOOЁьO ENH EЁьЁьHNIKN TPAEZN A 2004 KANONITIKE PYMIEI Іа. OOЁьOЁуІаЁвЁо ЁоЁо

Подробнее

Δ

Δ 1 3C 0 3 0 3 0 7 НИКОЛАЙ СТАРЧЕНКО 7 0 0 3 0 9 0 7 0 6 0 3 Δ 0 3 0 9 0 1 0 8 0 3 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 6 0 2 0 4 00 0 9 0 2 0 7 0 6 0 0 65 0 0 0 2 0 9 0 1 0 7 0 6 0 9 0 3 65 08, 0 0 0 0 0 3 0 0 60 01 0

Подробнее

40 (2207) ŒƒÕfl, 23 Ï ˇ, fi  ÒÚ ÚÛÂÚ II ÃÂÊ ÛÌ Ó Ì ˇ ÍÓÎÓ Ë ÂÒÍ ˇ ÍˆËˇ " Ô ÒÚË Ë ÒÓı ÌËÚ ", ÍÓÚÓ ˇ Ô Ó ÎËÚÒˇ ÔÓ 18

40 (2207) ŒƒÕfl, 23 Ï ˇ, fi  ÒÚ ÚÛÂÚ II ÃÂÊ ÛÌ Ó Ì ˇ ÍÓÎÓ Ë ÂÒÍ ˇ ÍˆËˇ  Ô ÒÚË Ë ÒÓı ÌËÚ , ÍÓÚÓ ˇ Ô Ó ÎËÚÒˇ ÔÓ 18 пятница 23 МАЯ 2014 Г. Ó Ó ÒÍ ˇ ÁÂÚ КООР ДИНАЦИОННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ С демографией всё в порядке! ÂÌ Ò Ó Ó Ì ˇ. ƒã»õ»»» Ó Ó ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÓÓ ËÌ ˆËÓÌÌ È ÒÓ ÂÚ ÔÓ ÓÔ ÓÒ Ï ÂÏÓ ÙËË ÔÓ Ô Â Ò ÚÂÎ ÒÚ ÓÏ Á

Подробнее

Издается с 1 мая 1998 года

Издается с 1 мая 1998 года Издается с 1 мая 1998 года 12+ -*672-/ ;*c 2015 ГОДА ƒ z ƒ «}ƒ - 2 0 1 5» - ƒ }v ƒ 2 0 1 5!!!!!!!!!!!!!!!!!ƒ!!!!!!!!!!! 7 0 -!!!!!!»!!!!!!!!!!!!.!w!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!»!

Подробнее

H fi *

H fi * 1 3JINDRICH HONZL H 0 2 0 6 0 7 0 9 0 2 0 6 0 2fi 0 2 0 9 0 2 0 2 0 8 0 7 0 3 0 0 0 2 0 3 0 6 0 2 0 8 6 0 0 4 0 9 0 0 0 0 6 9 0 8 0 7* K 0 3 0 0 0 2 6 9 apple 0 8 0 7 К 0 9 0 0 0 6 0 8 0 7 0 3 0 9 0 0

Подробнее

1 3 0 8 ієіпіоітіяіціе 0к7іо і іхіміиій 0к6 0к9 і іаіиідіе 0к7іа 0к9 ійіаіи і іяігірійіеітіл 0к4ісіьім і іаіміеіпіиіріс 0к6іліиіо і ія 0к6ісіг 0к9 і

1 3 0 8 ієіпіоітіяіціе 0к7іо і іхіміиій 0к6 0к9 і іаіиідіе 0к7іа 0к9 ійіаіи і іяігірійіеітіл 0к4ісіьім і іаіміеіпіиіріс 0к6іліиіо і ія 0к6ісіг 0к9 і 1 3 1 3 0 8 ієіпіоітіяіціе 0к7іо і іхіміиій 0к6 0к9 і іаіиідіе 0к7іа 0к9 ійіаіи і іяігірійіеітіл 0к4ісіьім і іаіміеіпіиіріс 0к6іліиіо і ія 0к6ісіг 0к9 і іаіиідіаіціьіціиій 0л2 іёіл 0к6іліа іє.і. і іяіціаіріс

Подробнее

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ ÅÍÈß ÖÈÔÐÎÂÀß ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÏÅÐÅÄ ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ ÏÎÄÊËÞ ÅÍÈÅ Ê ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÓ ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÐÀÉÂÅÐÀ ÏÐÈÍÒÅÐÀ

Подробнее

1 3O Kfi 0 4 0 0 0 8 0 0 0 2 0 9 0 0 K 0 7 0 3 6ї9 є 0 0 0 0 0 3 0 6 6 5

1 3O Kfi 0 4 0 0 0 8 0 0 0 2 0 9 0 0 K 0 7 0 3 6ї9 є 0 0 0 0 0 3 0 6 6 5 1 3 1 3O Kfi 0 4 0 0 0 8 0 0 0 2 0 9 0 0 K 0 7 0 3 6ї9 є 0 0 0 0 0 3 0 6 6 5 1 3ELIZABETH STROUT O Kfi 0 4 0 0 0 8 0 0 0 2 0 9 0 0 K 0 7 0 3 6ї9 є 0 0 0 0 0 3 0 6 6 5 0 9 6я8іє ч 0 2 0 6 ч 6 4 г іліп р

Подробнее

П ПЂ ПЂ ПЂ П ПЂ ПЂу ПЂЅП ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂу ПЂ П П ПЂ ПЂЎП ПЂ апђдпђ

П ПЂ ПЂ ПЂ П ПЂ ПЂу ПЂЅП ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂу ПЂ П П ПЂ ПЂЎП ПЂ апђдпђ П П П і 39 П П П і 63.5 П. П. П іп П ќп П (П јпђ ПЂ ПЂіПЂ ПЂҐ) П П П іп П П П П ЎП яп дп ќ 1 П ҐПЂњПЂњПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂу. П ПЂ ПЂҐПЂ ПЂдПЂу ПЂЅПЂ ПЂ ПЂ ПЂуПЂгПЂ ПЂњПЂҐ ПЂЅП ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂњПЂеПЂј

Подробнее

3M Ђя Scotch-Weld Ђя EPX Ђщfi ЊС ЊС ЊЄ ЂѓЂј Њд Њх ЂЏ Њх Њу Њу ЊВ ЊТ Њв Њб Ђѓ Њд ЊР ЊВ ЊТ Њх ЂЏ ЊЁ ЊТfi ЊС ЊС ЊГ Њх ЊГ ЊТ ЊВ apple ЊВ Њх Њуfi ЊС ЊВ ЊЄ

3M Ђя Scotch-Weld Ђя EPX Ђщfi ЊС ЊС ЊЄ ЂѓЂј Њд Њх ЂЏ Њх Њу Њу ЊВ ЊТ Њв Њб Ђѓ Њд ЊР ЊВ ЊТ Њх ЂЏ ЊЁ ЊТfi ЊС ЊС ЊГ Њх ЊГ ЊТ ЊВ apple ЊВ Њх Њуfi ЊС ЊВ ЊЄ M Ђя Scotch-Weld Ђя EPX Ђщfi ЊС ЊС ЊЄ ЂѓЂј Њд Њх ЂЏ Њх Њу Њу ЊВ ЊТ Њв Њб Ђѓ Њд ЊР ЊВ ЊТ Њх ЂЏ ЊЁ ЊТfi ЊС ЊС ЊГ Њх ЊГ ЊТ ЊВ apple ЊВ Њх Њуfi ЊС ЊВ ЊЄ ЊД Њт ЊР Њд ЊЁ ЊВ ЊЄ Њб ЊВ ЊГ ЊТfi ЊС ЊС Ђѓ Њд ЊР ЊВ

Подробнее

і 0 6 є є і 0 1 є , 2007, , 6ї8 5, C

і 0 6 є є і 0 1 є , 2007, , 6ї8 5, C 1 3 0 0 0 0 і 0 6 є є 0 1 0 0 5 0 1 0 5 і 0 1 є 0 7 0 0 0 0 0 0, 007, 0 3 0 7 0 3 45, 6ї8 5, 0 6. 733 C740 0 5 0 1 533.6.011 0 5 0 0 і 0 5 і 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 є 0 0 є 0 0 0 0 5 0 4 і 0 9 0 5

Подробнее

КОЛОНКА РЕДАКТОРА. Î ËÚ ÚÂΡÏ, ÔÓÈÏ Î Ò ˇ Ì Ï Ò- ÎË: appleó Â Ë apple Ó Ú Òˇ ÓÒÓ Ó Ì ÂÏÛ, Ï ÚÂappleË Î Ò ÓÎ Â ÌÂapple Ì Âª Ë

КОЛОНКА РЕДАКТОРА. Î ËÚ ÚÂΡÏ, ÔÓÈÏ Î Ò ˇ Ì Ï Ò- ÎË: appleó Â Ë apple Ó Ú Òˇ ÓÒÓ Ó Ì ÂÏÛ, Ï ÚÂappleË Î Ò ÓÎ Â ÌÂapple Ì Âª Ë ЛИДЕР 13 R u s s i a n L e a d e r s h i p J o u r n a l J u n e - J u l y 2 0 0 6 ПОЛИТИКА Место встречи изменить нельзя 2 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ Ирина Лебедева Кто боится русской культуры 3 РУССКАЯ АМЕРИКА

Подробнее

і іж 0к6 іл іа і 0л2іц іо іт

і іж 0к6 іл іа і 0л2іц іо іт 1 3 1 3іє 0 8 apple 0 0 0 3 0 6 0 8 К 0 6 0 2fi 0 0 0 2 К 6ї9 К 0 0 0 2 є 0 6 єapplefi 0 2 0 8 р Х 0 7 0 2 0 3 0 8 0 9 0 3fi 0 3 0 9 6 7 0 9 0 0 0 2 є 0 2 0 7 0 2 0Ї3 0 7 0 3 є 0 3 0 2 0Ї3 0 2 0 6 0 2

Подробнее

Iathrogenic Bile Ducts Lesions: Diagnosis and Modern Surgical Tactics

Iathrogenic Bile Ducts Lesions: Diagnosis and Modern Surgical Tactics П ПЂЃПЂЃП ПЂ ПЂЎ ПЂЅПЂҐПЂіПЂјПЂіП ±ПЂҐПЂ П ПЂ ПЂ ПЂ±ПЂ П ±П ПЂ П ПЂњПЂ±ПЂ ПЂ±П ±ПЂҐПЂҐ, 2004, П вп П Ѕ 9, 1, П. 156163 ПЂдП вappleп П П јп јпґґп П П appleп П іґуп П јп fl П јп П П П П јп П јпґґп П іп П

Подробнее

éapple ÌËÁ ˆËfl é  ËÌÂÌÌ ı ç ˆËÈ

éapple ÌËÁ ˆËfl é  ËÌÂÌÌ ı ç ˆËÈ éapple ÌËÁ ˆËfl é  ËÌÂÌÌ ı ç ˆËÈ äóì Â̈Ëfl Ó ÎËÍ Ë ˆËË ÒÂı ÙÓappleÏ ËÒÍappleËÏËÌ ˆËË ÓÚÌÓ ÂÌËË ÊÂÌ ËÌ Ë î ÍÛÎ Ú ÚË Ì È ÔappleÓÚÓÍÓÎ Í ÌÂÈ êûíó Ó ÒÚ Ó Îfl Ô appleî ÏÂÌÚ appleëâ åâêô appleî ÏÂÌÚÒÍËÈ ÒÓ

Подробнее

ІЃІ ІіІ І І ІђІ І±І І І±І І І І І ІѓІ ІЅ І І ІіІ І ІіІ І І ІѓІ ІѓІ ІЅ І ІѓІ ІєІ І ІЊІѓІ ІЂ ІЇІђІ І І

ІЃІ ІіІ І І ІђІ І±І І І±І І І І І ІѓІ ІЅ І І ІіІ І ІіІ І І ІѓІ ІѓІ ІЅ І ІѓІ ІєІ І ІЊІѓІ ІЂ ІЇІђІ І І П П еп П ђп П П ЅП П П П П П П П њп ҐП П дп њп П П П П ҐП ЃП П П ҐП њп П І. І. ІђІ І І±І ІѓІ ІѓІ, І. Іѓ. І ІђІ І І І І І ІЃІ ІіІ І І ІђІ І±І І І±І І І І І ІѓІ ІЅ І І ІіІ І ІіІ І І ІѓІ ІѓІ ІЅ І ІѓІ ІєІ

Подробнее

Не по-божески ПОГОДА ПО СВЕДЕНИЯМ GISMETEO

Не по-божески ПОГОДА ПО СВЕДЕНИЯМ GISMETEO Ежедневная городская газета Основана в 1934 году Не по-божески Одинокую мать с малолетним ребенком на руках выселяют на улицу Вот окно злосчастной квартиры, которую отбирают у сургутянки 5 Позвоните на

Подробнее

Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl « Õ ΠÓÔappleˡÚÌ Â ÌË Ë Ò Ì ÂÎË 13 ÂÍ appleˇ, ÓÒÍappleÂÒÂÌ Â (16.00 ñ 19.00).

Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl « Õ ΠÓÔappleˡÚÌ Â ÌË Ë Ò Ì ÂÎË 13 ÂÍ appleˇ, ÓÒÍappleÂÒÂÌ Â (16.00 ñ 19.00). Œ, 12 ƒ fl 2015. π198-199 (9138-9139). Û ÍËÌ ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË»Á ÂÚÒˇ Ò ˇÌ appleˇ 1974 Ó ÂÌ ÍËÓÒÍ ı ÓÒÔ Ú˪ ñ 10 appleû ÎÂÈ. ŒÙËˆË Î Ì È Ò ÈÚ: novovremya.ru 12+ ÏËÌËÒÚapple ˆËË Û ÍËÌÒÍÓ Ó ÓappleÓ

Подробнее

в бюб б еёбю б воеёбєв вт в б еёб еёб вт бєб её в втбєб игб йкво в б еёб б йкб еёбєбю еёвовтеёбюбю

в бюб б еёбю б воеёбєв вт в б еёб еёб вт бєб её в втбєб игб йкво в б еёб б йкб еёбєбю еёвовтеёбюбю в бюб б еёбю б воеёбєв вт в б еёб еёб вт бєб её в втбєб игб йкво в б еёб б йкб еёбєбю еёвовтеёбюбю б в бюв еёбєбю б еёбєбю б еёб в еёб втбєб б еёб в вт её бю б бю б её б вт б ' б игвоб втеёбю в бдвп б

Подробнее

в бювоеёб в в б еёеёб C

в бювоеёб в в б еёеёб C в бювоеёб в в б еёеёб C бєб её в б б в б еёб в вт б йебд 2004 б йебд 2004 в бювоеёб в в б еёеёб Cбд бдappleбд в fiбд fiбд в appleбдв бд C бд appleбдв бд; в appleбдв бд C бдв в бд бдбд. в appleбдв бд C

Подробнее

0 9 0 0 0 3 6ї9 0 3 0 9 6 7 0 9

0 9 0 0 0 3 6ї9 0 3 0 9 6 7 0 9 1 3 6я8 0 3 0 3 0 9 0 7 0 6 0 2 6ї8 0 3 0 0 0 8 0 3 0 8 0 3 0 8 0 9 6ї9 є 2011; 23 (4): 268-282 A 0 7 є 0 4 0 2fiapple 0 9 0 4 0 9 г 0 8 0 4 0 2 0 0 0 8applefi 0 3 0Ї3 0 4 0 9 0 4 0 2 0 8 0 7 0 0 є 0 4

Подробнее

Rockbursts and Seismicity in

Rockbursts and Seismicity in П њп ҐП П іп Ґ П П ҐП П Ґ П њп П П еп П њп ҐП ЎП П П іп П ҐП ЎП П П П П П П П ПЂ П. 4 (789) П јпђ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂеПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐ П ҐПЂіПЂҐПЂ ПЂ ПЂјПЂ ПЂ П ПЂҐПЂЃПЂ ПЂ ПЂҐ П П ПЂҐПЂ ПЂдПЂ ПЂіПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ

Подробнее

Нет ничего полезнее вредного, потому что от него получаешь удовольствие.

Нет ничего полезнее вредного, потому что от него получаешь удовольствие. 32008 ËÏˡ Ë ÊËÁÌ ÊÂÏÂÒˇ Ì È Ì Û ÌÓ-ÔÓÔÛΡappleÌ È ÊÛappleÌ Î 3 2008 Нет ничего полезнее вредного, потому что от него получаешь удовольствие. А.Астрин НА ОБЛОЖКЕ рисунок А.Кукушкина НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ

Подробнее

1 3їЇїзїчїзїЯ ї їзїюїщїюїтїзїя ї їжїуїзїхїзїъїя

1 3їЇїзїчїзїЯ ї їзїюїщїюїтїзїя ї їжїуїзїхїзїъїя 1 3їЇїзїчїзїЯ ї їзїюїщїюїтїзїя ї їжїуїзїхїзїъїя ISSN 2221-2353 їіїьїжїчїжїцїяїиїъїмїш їьїеїбїъїяїщ їуїщїя їцїдїяїбїйїжїэїщїяїцcїъїзїэїюїс їз їеїиїзїдїжїщїжїш Sapere Aude C ї їжїбїыїяїш їыїъїяїдїн! їаїъїсїяїбїн

Подробнее

лй«к е ззх н игй«х щг днкау лда лалн ех Ђлнщглї

лй«к е ззх н игй«х щг днкау лда лалн ех Ђлнщглї Щ лй«к е ззх н игй«х щг днкау лда лалн ех Ђлнщглї дйнгх щг днкау лда лџќ е лџќ г кмдй«й лн«й ий щдлигмƒнƒсаа л Й apple ЗћЋ «В Й ћћ......................................................................................3

Подробнее

, є є 0 0 є

, є є 0 0 є 1 3 1 3 1 3 0 1 0 8 0 7 а 0 1 0-0 3 0 0 3 0 7 0 9 0 8 0 4 0 1 0 4 0 7 0 8 0 6 0 5 0 6 0 8 0-0 0 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 1 0 8 0 9 0 6 0 5 0 0 8 0 3 0 6 0 5 0 8 0

Подробнее

і ік 0к6іхіеіиіе 0к9 ійіаіи іл 0л3іхіоіи іціиіа ісіоім ійіаіяій 0к7іміо ісіоіт іпіяіоіріс 0к4ісіг

і ік 0к6іхіеіиіе 0к9 ійіаіи іл 0л3іхіоіи іціиіа ісіоім ійіаіяій 0к7іміо ісіоіт іпіяіоіріс 0к4ісіг 1 3 6 4E 6 4YNEP ЦA 6 4IA ME: SYNDICATE 0 7 0 8 Ц 6я8іп ч 7ф9 ЛOI 0 9 0 3 6і1 6я8іп 6 4 ії ідіи 0к4іціміьіріг ісіг 0к9 іиіціліоія 0к7ісіиідіа 0к9 6 4 6я8 Л. 5 7ф9 6я8 0 6 6я8 0 8 0 3 ч іёіиіаіс 0к7 іе

Подробнее

і іхігім 0к4 1 3іґіо29 O іаіц 0л4іміа 0к9 ісіьім і іаіміеіпіиірісіг 0 8іиіаій 0л4ім ірітіміеіж 0к7іфіеісіаіи

і іхігім 0к4 1 3іґіо29 O іаіц 0л4іміа 0к9 ісіьім і іаіміеіпіиірісіг 0 8іиіаій 0л4ім ірітіміеіж 0к7іфіеісіаіи 1 3іґіо29 і іхігім 0к4 M 0 7 0 6 0 8 0 0 2002 0 3 0 2 0 8 0 0 6 4T T 0 3 0 6 0 0 0 9 0 7 0 6 є 6ї9 0 8 E 0 7 0 9 0 0 0 0 0 3 0Ї3 0 2 0 6 0 2fi 0 4 0 0 0 3 0 2 6ї9 0 8 0 2 0 8 0 7 E 0 3 0 7 0 6 0 2 0 8

Подробнее

1 3KYPIAKH 10 MAPTIOY 2002

1 3KYPIAKH 10 MAPTIOY 2002 1 3KYPIAKH 10 MAPTIOY 2002 1 3H KA 0 5HMEPINH E 0 9TA HMEPE 6 4 KYPIAKH 10 MAPTIOY 2002 2-31 A 0 2IEP 0 3MA APXAIA Eі і HNIKH MOYі IKH 0 0Mіг іф 0л4ігім іліеіс іаіліоітір 0к7іа 0к9 0 3 Tіг 0к9 Z 0 6 B

Подробнее

игимиг игиббзиг йкб бзиг илflбпв б в в б в бпв fl б flв flflб б flв илflflбо flбоб flб в б б в fl

игимиг игиббзиг йкб бзиг илflбпв б в в б в бпв fl б flв flflб б flв илflflбо flбоб flб в б б в fl игвевеб игиг вейкигйкве бпйкибйкбзве игвтймбзйбигбзб бзйк бз Rймибймвевевеб вт йкб бзиг бпйкибйкбзве игвтймбзйбигбзб бзйк бз Tйкйк йкбз игвевеб игиг вейкигйкве Rймибймвевевеб вт бпб бзигвеимиг игбзtвтt

Подробнее

A 0 7 є fiapple ї Ц ф є2

A 0 7 є fiapple ї Ц ф є2 1 3 6я8 0 3 0 3 0 9 0 7 0 6 0 2 6ї8 0 3 0 0 0 8 0 3 0 8 0 3 0 8 0 9 6ї9 є 2006; 18 (3): 190-199 A 0 7 є 0 4 0 2fiapple 0 9 0 4 0 9 г 6 5 0 6 0 2 є 0 0 6ї9 0 7 0 9 D 0 2 є 0 6 0 9 0 4 0 7 0 4 0 4 Х 0 2

Подробнее

ЇЎЇАЇЏЇЊЇДЇАЇВ ЇГ ЇЖЇЕЇЏЇЌЇИЇЊЇСЇЎЇЊ ЇДЇІЇ ЇІЇЃЇЊЇЉЇАЇВЇЁ

ЇЎЇАЇЏЇЊЇДЇАЇВ ЇГ ЇЖЇЕЇЏЇЌЇИЇЊЇСЇЎЇЊ ЇДЇІЇ ЇІЇЃЇЊЇЉЇАЇВЇЁ ЇВЇхЇуЇуЇмЇкЇл ЇВЇЕЇЌЇАЇЃЇАЇЅЇГЇДЇЃЇА ЇБЇАЇ ЇОЇЉЇАЇЃЇЁЇДЇІЇ ЇС ЇЎЇАЇЏЇЊЇДЇАЇВ ЇГ ЇЖЇЕЇЏЇЌЇИЇЊЇСЇЎЇЊ ЇДЇІЇ ЇІЇЃЇЊЇЉЇАЇВЇЁ ЇЃЇпЇкЇоЇбЇфЇжЇнЇюЇпЇр ЇсЇтЇрЇщЇфЇкЇфЇж ЇяЇфЇр ЇтЇхЇмЇрЇгЇрЇеЇуЇфЇгЇр ЇсЇжЇтЇжЇе

Подробнее

Ёо 0 7ЁЄ fiapple Ї Ѕ Ёу Ёв ЁЄЁы Й0. 6б ЁЄ 0 9 0З Ї8

Ёо 0 7ЁЄ fiapple Ї Ѕ Ёу Ёв ЁЄЁы Й0. 6б ЁЄ 0 9 0З Ї8 1 3 6б8 0 3 0 3 0 9 0 7 0 6 0 2 6Ї8 0 3 0 0 0 8 0 3 0 8 0 3 0 8 0 9 6Ї9ЁЄ 2010; 22 (1): 69-77 Ёо 0 7ЁЄ 0 4 0 2fiapple 0 9 0 4 0 9 0 4 0 6ЁЄ 0 2ЁЄ 0 3ЁЄ 0 4Ёш 0Й0 0 2 0 8 0И7 6І0apple 0 7 0 8 0И7 0 4 0

Подробнее

Пк ПлєПвЁfl ПвЁПйн flпк Пк ПвЁПкєб flб ПвЁ ПвЁб Пквб ПккПвЁПкєПкє fl б ПвЁб б fl ПкєПйнflПквflПккПйнfl б ПккПвЁПйнб fl ПвЁПйнПк б flб ПвЁ flпктпккпктfl \Пк б Пй б бпбпб Пйббпбпб Пк Пй ПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПктПкт

Подробнее

Х E K

Х E K 1 3 6 5 6ї8 0 0 є 0 2 є NEANIKH 0 9EPIO 0 4IKH EK 0 4O 6 4H TH 6 4 IEPA 6 4 MHTPO 0 9O ЛE 0 3 6 4 KEPKYPA 6 4, 0 9A 6і1 0 3N & 0 4IA 0 9ONTI 0 3N NH 6 4 0 3N - TEYXO 6 4 12, ANOI 6і1H 2016 0 9 A 0 2IEP

Подробнее

ýêîíîìè åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Àíàëèçèðóåì ïîíÿòèÿ

ýêîíîìè åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Àíàëèçèðóåì ïîíÿòèÿ Фамилия, имя Дата ýêîíîìè åñêèå ñèñòåìû 2 ýêîíîìè åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Àíàëèçèðóåì ïîíÿòèÿ 1. Частная собственность, ценовая система, конкуренция и предпринимательство это. 2. Что представляет собой «экономический

Подробнее

втб б втв втб 18 в бюеёбювт б в б в йквтб её в во... бєеёвтв ; б в бд бдйев : бю бдв в : в в в бд б вп б еёб б вт б б б еёвт б йк б в бю бюво игб в

втб б втв втб 18 в бюеёбювт б в б в йквтб её в во... бєеёвтв ; б в бд бдйев : бю бдв в : в в в бд б вп б еёб б вт б б б еёвт б йк б в бю бюво игб в игб вебювт-еёбювоеёбювт 2008, 2 ви илвиapple бдбд бєбюигигбювоеёвтеёбєв б в б б б б йквтв б еёб б вт б б б еёвт б йк б в бю бюво игб в в бюеёбювт б в б в йквтб её в во... бєеёвтв ; втб б втв втб 18 б в

Подробнее

. 0 9 є 0 0 є є є , 0 5 є.

. 0 9 є 0 0 є є є , 0 5 є. 0 1 є 0 2 0 6 є 0 5 є 0 7 0 9 0 9 0 2 є 0 8 є 0 4 0 9 0 7 є б 0 6 і, 0 9 0 6 0 8 б 0 2 0 9 0 6 і 0 6 0 9 є 0 2 0 6 0 6 і 0 1 0 2 0 7 0 2 0 5 0 6 0 9 0 6 0 5 0 6 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 9 0 9 0 0 0 6 0 1

Подробнее

ÛÒÚ ÛÒÚ. » Õ» «œ»»ª ( Ê Ò. ÿ. 16+)  ÌÒ : apple ÒÔËÒ ÌËË Ò ÌÒÓ ÓÁÏÓÊÌ ËÁÏÂÌÂÌˡ!. Ρ ÒÔapple ÓÍ: ,

ÛÒÚ ÛÒÚ. » Õ» «œ»»ª ( Ê Ò. ÿ. 16+)  ÌÒ : apple ÒÔËÒ ÌËË Ò ÌÒÓ ÓÁÏÓÊÌ ËÁÏÂÌÂÌˡ!. Ρ ÒÔapple ÓÍ: , Œ, 8 2015. π126-127 (9066-9067). Û ÍËÌ ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË»Á ÂÚÒˇ Ò ˇÌ appleˇ 1974 Ó ÂÌ ÍËÓÒÍ ı ÓÒÔ Ú˪ ñ 10 appleû ÎÂÈ. ŒÙËˆË Î Ì È Ò ÈÚ: novovremya.ru 12+ Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl «Œ» Í ÁÍ Í

Подробнее

П ќ. П П П ПЂ П ҐуҐшП њп вп П е

П ќ. П П П ПЂ П ҐуҐшП њп вп П е П П П ПЂ П ҐуҐшП њп вп П е П ПЂЅПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂњПЂ ПЂ ПЂ П ПЂ ПЂјПЂу ПЂјПЂ ПЂњПЂу ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂњПЂњПЂ апђґпђ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂЅП ПЂҐП ћпђ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂд ПЂ ПЂ ПЂ ПЂј, ПЂіПЂҐПЂі ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ

Подробнее

е еэешеяеыеяеуеяеэеєесещ:

е еэешеяеыеяеуеяеэеєесещ: 0875_010KP_cover_Layout 1 29/04/2010 3:12 еь.еь. Page 1 е ещес еёеыеяеєещес есеэешеяеыеяеуес еєеєечеэ еяеёеяес етеёеєеъеяеэеєесещ еєеїеуеъехеэеєеёе еьеэес е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е

Подробнее

имйквов б бєб игб вт: бєвиfi б bonusб appleв бд. ви бд бдбдвлfi бдв бд вп в впви бд в в бд fiйебд , fi бд 13 бювоеёб бд бд ATHINODOROU BETON LTD

имйквов б бєб игб вт: бєвиfi б bonusб appleв бд. ви бд бдбдвлfi бдв бд вп в впви бд в в бд fiйебд , fi бд 13 бювоеёб бд бд ATHINODOROU BETON LTD 13 бювоеёб имйквов бд бд бдв ви www.foni-pafou.com в в б б б еёб : втбдвп в бд йев втeб. 43 имйквов в впви бдв бд вп ATHINODOROU BETON LTD Bбд apple Aбдв THб. 26 423 000 имa: 26423001 в AимOвт 25 бюбєйкеёбю

Подробнее

Scotch-Brite ÄÒÒÓappleÚËÏÂÌÚ ÔappleÓ Û͈ËË ÔÓ ÛıÓ Û Á ÔÓÎ ÏË

Scotch-Brite ÄÒÒÓappleÚËÏÂÌÚ ÔappleÓ Û͈ËË ÔÓ ÛıÓ Û Á ÔÓÎ ÏË Scotch-Brite ÄÒÒÓappleÚËÏÂÌÚ ÔappleÓ Û͈ËË ÔÓ ÛıÓ Û Á ÔÓÎ ÏË 3 Новые решения Уже более 100 лет компания 3М разрабатывает и производит новые и полезные продукты, улучшающие качество жизни людей в самых

Подробнее

BeoLab 1. Руководство по эксплуатации

BeoLab 1. Руководство по эксплуатации Beoab 1 Руководство по эксплуатации Руководство для пользователя AÍÛÒÚË ÂÒÍ fl ÒËÒÚÂÏ Beoab 1 ÔÓÒÚ ÎflÂÚÒfl Ûı ÍÓappleÓ Í ı: Ó ÌÓÈ ÍÓappleÓ ÍÂ Ì ıó ËÚÒfl ÍÛÒÚË ÂÒÍ fl ÍÓÎÓÌÍ, appleû ÓÈ ÔÓ ÒÚ Í. Ç Ì ÒÚÓfl

Подробнее

ПЂ П appleп fl ML-2150

ПЂ П appleп fl ML-2150 ПЂ П appleп fl ML-2150 ПЂ П ПЂ П ПЂіПЂЃПЂЎПЂ ПЂ ПЂіПЂҐПЂЃПЂњП ПЂі SAMSUNG ПЂіП еп њп П ҐуП П вп П П П ПҐ±П П ҐшП вп П fl ПЂЃҐшП П вп flпґѓп П appleп еп њп П ҐуП П вп П П П П вґшп flп П вп fl П вп П ПҐ±П

Подробнее

0 9 0 0 0 3 6ї9 0 3 0 9 6 7 0 9

0 9 0 0 0 3 6ї9 0 3 0 9 6 7 0 9 1 3 6я8 0 3 0 3 0 9 0 7 0 6 0 2 6ї8 0 3 0 0 0 8 0 3 0 8 0 3 0 8 0 9 6ї9 є 2007; 19 (3): 241-247 E 0 7 К 0 6 є 0 8 Х 0 3 0 8 0 7 0 4 є apple 0 0 0 3 6ї9apple 0 2 0Ї3 0 4 0 9 0 4 0 6 0 7 0 0 0 0 0 4 0 9

Подробнее

игб бювт б ' бюеё еьеёбюб бюб еёбєб вт б в еёвте в игб вт бєб её бюеё б в еёвте в игб вт е в вт б бєв б еёб втв вт

игб бювт б ' бюеё еьеёбюб бюб еёбєб вт б в еёвте в игб вт бєб её бюеё б в еёвте в игб вт е в вт б бєв б еёб втв вт в б еёб Oигб воб в POб Oб Oвт...................................................... xiii еьеёеьб еёбюб б имеёб.......................................................xv б еёвтб б йкб в.......................................................

Подробнее

в бюб б еёбю б воеёбєв вт в б еёб еёб вт бєб её в втбєб игб йкво в б еёб б йкб еёбєбю еёвовтеёбюбю

в бюб б еёбю б воеёбєв вт в б еёб еёб вт бєб её в втбєб игб йкво в б еёб б йкб еёбєбю еёвовтеёбюбю в бюб б еёбю б воеёбєв вт в б еёб еёб вт бєб её в втбєб игб йкво в б еёб б йкб еёбєбю еёвовтеёбюбю б в бюв еёбєбю б еёбєбю б еёб в еёб втбєб б еёб в вт её бю б бю б её б вт б б воеёбєв вт в б еёб еёб вт

Подробнее

Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl «

Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl « Œ, 13 ƒ fl 2014. π204-205 (8932-8933). Û ÍËÌ ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË»Á ÂÚÒˇ Ò ˇÌ appleˇ 1974 Ó ÂÌ ÍËÓÒÍ ı ÓÒÔ Ú˪ ñ 8 appleû ÎÂÈ. ŒÙËˆË Î Ì È Ò ÈÚ: novovremya.ru 12+ Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl «ÏËÌËÒÚapple

Подробнее

бю втвоб б б е еёвтигбювт

бю втвоб б б е еёвтигбювт игв воеёб еёб б бєбювтв е в вт в б б бєв еёб вт втвоб б б е еёбєв вт втвобюигбювтв бювоеёб вт op е е е е е е е е е е е б в еёб еёбювт 2008 б. имб б бю: 268 BHMA бю в бюб бювт б игв бюеёбю е бювоеёвтб втб

Подробнее

П іпђ ПЂњПЂіПЂ П ПЂ ПЂ ПЂ ПЂЅПЂҐПЂњПЂ ПЂіПЂ ПЂ± ПЂЅПЂ ПЂ ПЂњПЂ. ПЂЅП ПЂ ПЂ ПЂіПЂ ПЂҐ»П ЅПЂ ПЂ ПЂЃПЂ ПЂЃПЂ ПЂ П ПЂ ПЂ ПЂдПЂу (ПЂ ПЂ П. 6).

П іпђ ПЂњПЂіПЂ П ПЂ ПЂ ПЂ ПЂЅПЂҐПЂњПЂ ПЂіПЂ ПЂ± ПЂЅПЂ ПЂ ПЂњПЂ. ПЂЅП ПЂ ПЂ ПЂіПЂ ПЂҐ»П ЅПЂ ПЂ ПЂЃПЂ ПЂЃПЂ ПЂ П ПЂ ПЂ ПЂдПЂу (ПЂ ПЂ П. 6). П П ҐП ЃП П П Ґ П П П П П П П П яп П П іп П П П П ҐП іп П П дп П П П Ґ П іп П ПЂјПЂҐП ПЂ - ПЂҐПЂЅП ПЂ ПЂ ПЂд 2011 П ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ П ПЂ ПЂ ПЂҐПЂіПЂ ПЂ П ПЂ ПЂ П јпђґп ПЂ ПЂ П ЅПЂ ПЂњПЂҐ ПЂ ПЂ ПЂЎПЂ ПЂ ПЂ,

Подробнее

Í Ê ÓÏ ÓÏ ÓÒÚ ÊÂÎ ÌÌ È ÓÌ ñ Ò Ó apple ÏË ÂÒÚˇÏË ÔÓ Ú Î ÓÌ Õ Ó appleóïì ˇ ÒÚapple Ì Ò ÓÂÈ ˆÂÎ ÌÓÒÚ

Í Ê ÓÏ ÓÏ ÓÒÚ ÊÂÎ ÌÌ È ÓÌ ñ Ò Ó apple ÏË ÂÒÚˇÏË ÔÓ Ú Î ÓÌ Õ Ó appleóïì ˇ ÒÚapple Ì Ò ÓÂÈ ˆÂÎ ÌÓÒÚ Œ,11»fiÀfl 2015. π110-111 (9050-9051). Û ÍËÌ ÂÎ ÓappleÓ ÒÍÓÈ Ó Î ÒÚË»Á ÂÚÒˇ Ò ˇÌ appleˇ 1974 Ó ÂÌ ÍËÓÒÍ ı ÓÒÔ Ú˪ ñ 10 appleû ÎÂÈ. ŒÙËˆË Î Ì È Ò ÈÚ: novovremya.ru 12+ Œ Œƒ fl»õ Œ ûŒÕÕŒ-Œ Ÿ ÕÕ fl «ÏËÌËÒÚapple

Подробнее

В АЕБЗЕЕ ЕДВЗВА ЗО О ЖВЙМЩИЗВЩ ЧЩД ИЕҐЩЙДВЩ КВЩ ДОЖҐО ДЕ

В АЕБЗЕЕ ЕДВЗВА ЗО О ЖВЙМЩИЗВЩ ЧЩД ИЕҐЩЙДВЩ КВЩ ДОЖҐО ДЕ ВДО ОДО ЩЖЕЕ ЗОНД, 7,,,. 5 Н Д 55.59 Р В АЕБЗЕЕ ЕДВЗВА ЗО О ЖВЙМЩИЗВЩ ЧЩД ИЕҐЩЙДВЩ КВЩ ДОЖҐО ДЕ 7. А. А. Д, З. А. Ґapple, Р. Е. apple Кapple Р.Й. Р 5..6. К 6..6. Е flfl Д apple - apple apple fl (ОЧК) E

Подробнее

ч 0 9 л 0 3 л 0 9 г іє л PRESIDENT S AWARD

ч 0 9 л 0 3 л 0 9 г іє л PRESIDENT S AWARD 1 3API 0 5. 77 - л ріє 0 3іл 0 6іп л 6 4 2015 ч 0 9 л 0 3 л 0 9 г іє л 0 8 0 0PRESIDENT S AWARD 0 3 2015 6 4 0 2 0 8 apple 0 3 є 6ї9 0 4 0 6 0 8 0 2 0 9 0 0 0 8 0 0 0 2 0 6 0 7 6ї8 0 0 іє 0 0 0 3 0 0 0

Подробнее

Терминальные корпуса, Сталь

Терминальные корпуса, Сталь Терминальные корпуса, Сталь IP66, при наличии окна IP65 Терминальные корпуса серии ENSTO CUBO F изготавливаются из листовой стали. Используемая сталь может быть окрашена полиэфирной краской серого цвета

Подробнее

ПЂҐП јп П вappleп еп њп fl П П ПҐ П њп П П П еґшп вґшп П

ПЂҐП јп П вappleп еп њп fl П П ПҐ П њп П П П еґшп вґшп П ПЂ ҐшП њп П в П appleп appleґшп ЅП Ѕ ҐуП fl ПЂ ПЂ ПЂҐП јп П вappleп еп њп fl П П ПҐ П њп П П П еґшп вґшп П ПЂ П ҐуП П ПҐ± WV-ASM100 ПЂ appleп П іґуп П П Ѕ П appleп П П вп еп П П впґ± П њ П П ҐуП њп ПҐµП

Подробнее

ÑÓ appleó ÔÓÊ ÎÓ Ú. Во времена MS-DOS для установки

ÑÓ appleó ÔÓÊ ÎÓ Ú. Во времена MS-DOS для установки 122 Инсталляторы ÑÓ appleó ÔÓÊ ÎÓ Ú Ì ÓappleÚ! Пожалуй, каждому из современных программистов хотя бы раз приходилось столкнуться с проблемой распространения своего творения. При этом им зачастую приходится

Подробнее

ї їюїъїэїеїбїцїъїя їуїюїэїеїчїжїъїдїяїхїз 0с6їя їыїя їъїяїрїяїсїэїе їчїяїщїж їсїбїжїуїъїюїцїдїз їрїб.16 C 09/2013 1/ 30

ї їюїъїэїеїбїцїъїя їуїюїэїеїчїжїъїдїяїхїз 0с6їя їыїя їъїяїрїяїсїэїе їчїяїщїж їсїбїжїуїъїюїцїдїз їрїб.16 C 09/2013 1/ 30 1 3ї їії ї ї їґї ї ї їёї ї ї 0р1ї ї ї ї ї їёїєї ї їёїєїёї їёї ї ї ї ї 0р4ї 0р1ї ї ї ї їії ї ї 0р1ї ї ї їёї ї ї їі ї ї їєїіїёїі ї їії їєї ї ї їії ї ї ї ї їёї ї ї ї.9 0р1ї їёї ї ї ї ї ї їёї ї ї ї ї ї ї ї

Подробнее

П ПЂњПЂ ПЂ П ПЂ ПЂіПЂ ПЂ ПЂу ПЂЅПЂ ПЂтПЂіПЂ ПЂЅПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂЅПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂіПЂҐПЂ ПЂ ПЂу ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ±

П ПЂњПЂ ПЂ П ПЂ ПЂіПЂ ПЂ ПЂу ПЂЅПЂ ПЂтПЂіПЂ ПЂЅПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂЅПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂіПЂҐПЂ ПЂ ПЂу ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ± П ПЂњПЂ ПЂ П ПЂ ПЂіПЂ ПЂ ПЂу ПЂЅПЂ ПЂтПЂіПЂ ПЂЅПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂЅПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂ ПЂіПЂҐПЂ ПЂ ПЂу ПЂ ПЂ ПЂ ПЂҐПЂ ПЂ ПЂ± Fusion ПҐп CS 3372P RU П јпђњпђ ПЂ ПЂ ПЂіПЂ ПЂјПЂЅПЂ ПЂњПЂ ПЂњПЂ ПЂњПЂеПЂ±

Подробнее

АнБg. АP АPfi А АPА АP. EUROАВАн БkАнБkАн 2010 TEYXАн 134. БkА БkАн АнА БkБGБkАВАн АнБkАВАнАнБkАВАн АВА Бk БkБkА БGБkАВАн БkАнБkАВАн

АнБg. АP АPfi А АPА АP. EUROАВАн БkАнБkАн 2010 TEYXАн 134. БkА БkАн АнА БkБGБkАВАн АнБkАВАнАнБkАВАн АВА Бk БkБkА БGБkАВАн БkАнБkАВАн 01 - EURO COVER_134 26-05-10 20:08 АP3 EUROАВАн БkАнБkАн 2010 TEYXАн 134 АнБg БkА БkАн АнА БkБGБkАВАн АнБkАВАнАнБkАВАн АВА Бk БkБkА БGБkАВАн БkАнБkАВАн БGАн 134 / БkАнБkАн 2010 / wwweurokerdoscom ISSN

Подробнее

972H. Колесный погрузчик

972H. Колесный погрузчик 972H Колесный погрузчик Дизельный двигатель Cat C13 с технологией ACERT Полная мощность (SAE J1995) 229 кв/311 л. с. Полезная мощность (ISO 9249) при 1800 об/мин 214 квт/291 л. с. Вместимость ковша 3,8

Подробнее

бю ил в в ви бєв в ви

бю ил в в ви бєв в ви бю ил в в ви бєв в ви бєйквтб вт б воб б в вт б еёб вовов вт еёвтбювт б втбювт б б еёб еёв вт втб в вт втеёбєб вт бєб б еёвоб б б б б б б бєв -бюбє POYб A Aб ABEPA MAPIб йк Aб EOв OYб OY MEб в йк AIйкTH

Подробнее

12 б б б б б. б воб в B' имaвтhвт втynomiб IйкN. бдбдйев виapplefi вп. бдбд бд в бд вп- ви, в бдв бд fi / appleвивп в applefiбд бд в йе в бдappleбд-

12 б б б б б. б воб в B' имaвтhвт втynomiб IйкN. бдбдйев виapplefi вп. бдбд бд в бд вп- ви, в бдв бд fi / appleвивп в applefiбд бд в йе в бдappleбд- еёб еьб вте б втв игб б вте бю KYв POвт H AEб в бд 12 б б б б б fiapple ви в втб б еёбю б в в б бю еёб вов бд бд Aв, 2-2 Pвп 3в APAб IEвт б е б б 5 игб вебю 2014 б е бювт 16 имб б бю 5433 в игб в втеёб

Подробнее

!! " " &#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!   &#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # # A1 % A1 # # &# # '# # (# # )# *+,-# A2. A2 # / # &# //,,-0,1233,4235-6758927:;6

Подробнее

атмосфера комфорта НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SAGANE

атмосфера комфорта НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SAGANE атмосфера комфорта НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SAGANE Матовое золото Хром Матовый хром Фарфор Алюмат Золото Графит Виноград Красная вишня Синий метиловый Северный клен Красное дерево Восточная вишня Темный орех Сатин

Подробнее

fi АДБkАВАнБkАн БkАе А 267, 2002

fi АДБkАВАнБkАн БkАе А 267, 2002 fi АДБkАВАнБkАн БkАе А 267, 2002 appleаp А А А А Ан бx АВАнАнА fi А АPfi А АP АPapple АP АP А applefi АPapple АPАP АP А АP, АP АP appleаp, АPapple applefi fi appleаp appleб appleаpаp АP, appleб fi АP АP

Подробнее

ýêîíîìè åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü

ýêîíîìè åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü Фамилия, имя Дата ýêîíîìè åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü 14 Достижения молодых ùíóìóïë ÂÒÍË ÔÓÍ Á ÚÂÎË ä Ê È ÂÌ Î Ë Á Ú appleû appleû Û ÓÔappleÓÒ : «ä Í ÂÎ?», «ä Í ÛÒÔÂıË?». é ÌÓ ÚË ÓÔappleÓÒ Ì Ôapple ÔÓÎ Ú ÔÓ

Подробнее

ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ Московский физико-технический институт Э. Е. Сон ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ Москва 00 Îãëàâëåíèå I Òåïëîôèçè åñêèå ñâîéñòâà ãàçîâ è ïëàçìû 7 1 Òå ìîäèíàìèêà ãàçîâ è ïëàçìû 9 1.1 Òå ìîäèíàìè åñêèå ïîòåíöèàëû.........................

Подробнее

D6T. Гусеничный трактор

D6T. Гусеничный трактор D6T Гусеничный трактор Двигатель Cat C9 с технологией ACERT Стандартная комплектация Полезная мощность (ISO 9249) при 1850 об/мин 138 квт/188 л. с. XL/XW/LGP Полезная мощность (ISO 9249) при 1850 об/мин

Подробнее

(... 329/12-11- 1953,. ). » (... 25/13.2.1954,.):

(... 329/12-11- 1953,. ). » (... 25/13.2.1954,.): - 2732 /1953 ( 329/1211 1953) (1) ( 329/12-11- 1953 ) (1) ( 25/1321954 ): 25 1953» 15 1954 1 25 1953 2 : (1) : : ( ) : ( ) (2) II (1) : (isle of man) : (bona fide) (II) (III) ( ) (2) ( ) (3) III (1) (2)

Подробнее

E бд бдбдйе. в б б бєбюеёвобюе еёбєв втб бєб вое йквтв вте еёвт 15 е бю б б воб в. бдapplefi ил игfiбд

E бд бдбдйе. в б б бєбюеёвобюе еёбєв втб бєб вое йквтв вте еёвт 15 е бю б б воб в. бдapplefi ил игfiбд е еёигв воеёб еёб б бєбювтв е бю в игбю б б бєйкигв вт е б бювт 15 Mб е еёбювт 2009 в б б бєбюеёвобюе еёбєв втб бєб вое йквтв вте еёвт 15 е бю б б воб в E бд бдбдйе ви appleв в ви вт бд бдбдйе ви appleв

Подробнее