Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin K İ T A B X A N A S I YENİ KİTABLAR. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006, 1 (8)

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin K İ T A B X A N A S I YENİ KİTABLAR. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006, 1 (8)"

Транскрипт

1 Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin K İ T A B X A N A S I YENİ KİTABLAR Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006, 1 (8) BAKI 2006

2 91 A99 Yeni kitablar: Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2006, 1 (8).- Bakı, s. Göstəricidə 2006-ci il yanvar - mart aylarında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsi Kitabxanasının fonduna daxil olan və Elektron kataloqa (EK) salınmış yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir. Göstərici Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının şöbələrinə uyğun olaraq dillər üzrə tərtib olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Kitabxanası,

3 MÜNDƏRİCAT 2 Təbiət elmləri 8 20 Təbiət elmlərinin tarixi bütövlükdə İnsan və ətraf mühit. İnsanın ekologiyası. Ekologiya bütövlükdə Ətraf mühit və anomal hallar 9 22 Fizika-riyaziyyat elmləri Riyaziyyat Fizika Kimya elmləri Yer haqqında elmlər Geologiya elmiləri Coğrafiya elmləri Biologiya elmləri Ümumi biologiya Mikrobiologiya İnsan anatomiyası. Antropologiya 19 3 Texnika. Texniki elmlər Radioelektronika Kibernetika Rabitə əlaqəsi Avtomatika Kompüterlər (EHM-lər) Dağ mədən işi İnşaat Nəqliyyat 32 4 Kənd və meşə təsərrüfatı 34 5 Səhiyyə. Tibb elmləri Ümumi patologiya 35 53/57 Kliniki təbabət Daxili xəstəliklər 37 3

if ($this->show_pages_images && $page_num < DocShare_Docs::PAGES_IMAGES_LIMIT) { if (! $this->doc['images_node_id']) { continue; } // $snip = Library::get_smart_snippet($text, DocShare_Docs::CHARS_LIMIT_PAGE_IMAGE_TITLE); $snips = Library::get_text_chunks($text, 4); ?>

4 54.5 Cərrahlıq Venerologiya. Dermatologiya Psixiatriya Stomatologiya Ginekologiya 41 6 / 8 İctimai və humanitar elmlər İctimai elmlər Sosiologiya Statistika Demoqrafiya Sosial idarəetmə Tarix.Tarix elmləri Tarix (0) Ümumdünya tarixi (2Рос) Rusiya tarixi (4) Avropa tarixi (5) Asiya tarixi (5Aze) Azərbaycan tarixi (5Туц) Türkiyə tarixi (5Ирн) İran tarixi (5Кит) Çin tarixi (5Япо) Yaponiya tarixi (7) Amerika tarixi Arxeologiya İqtisadiyyat. İqtisadi elmlər Ümumi iqtisadi nəzəriyyə Mikroiqtisadiyyat, Makroiqtisadiyyat İqtisadi coğrafiya İqtisadiyyatın idarə olunması /4 Sahəvi və xüsusi iqtisadiyyat Maliyyə Pul kredit sistemləri Beynəlxalq maliyyə münasibətləri Sığorta. Sosial sığorta 96 4

5 Müəssisələrin (firmaların) 97 iqtisadiyyatının ümumi əsasları Sənayenin iqtisadiyyatı Aqrar sənaye kompleksinin iqtisadiyyatı Ticarətin iqtisadiyyatı Turizmin iqtisadiyyatı İncəsənətin iqtisadiyyatı Dünya iqtisadiyyatı Siyasət. Siyasi elmlər Siyasi nəzəriyyə. Politoıogiya Siyasi fikirlər tarixi (2 Рос) Rusiyanin daxili siyasəti və daxili 115 vəziyyəti bütövlükdə 66.3((5Aze) Azərbaycanın daxili siyasəti və daxili 118 vəziyyəti bütövlükdə 66.3(7Сое) Amerikanın daxili siyasəti və daxili 123 vəziyyəti bütövlükdə 66.4 Xarici siyasət. Beynəlxalq münasibətlər. 123 Diplomatiya 66.5 Milli siyasət. Milli münasibətlər Siyasi partiyalar Hüquq. Hüquq elmləri Hüquq tarixi Konstitusiya (dövlət) hüququ İnzibati hüquq Maliyyə hüququ Mülki və ticarət hüququ 136` Əmək və sosial müdafiə hüququ Cinayət hüququ Beynəlxalq hüquq Hüquqşünaslığın digər elmlərlə əlaqəsi Kriminologiya Kriminalistika Məhkəmə sistemi 147 5

6 68 Hərbi elm. Hərbi iş Mədəniyyət. Elm. Maarif Mədəniyyət. Mədəniyyətşünaslıq Elmin tarixi Pedaqoji elmlər. Təhsil Bədən tərbiyəsi və idman Kütləvi informasiya vasitələri. Kitab 150 işi 78 Kitabxana işi Təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması. Muzey işi. Arxiv işi Dilçilik Xüsusi dilçilik. Dünya dilləri Folklor. Folklorşünaslıq (5Aze) Azərbaycan folkloru Dünya ədəbiyyatı və ayrı-ayrı 158 ölkələrin ədəbiyyatının tarixi və tənqidi 84 Bədii ədəbiyyat (ədəbi əsərlər) (5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı İncəsənət. Sənətşünaslıq Rəssamlıq Qrafika Bədii fotoqrafiya Musiqi Teatr Musiqi əsərləri (Not əsərləri) Din. Mistika. Azadfikirlik Şərq dinləri Xristianlıq İslam (müsəlmanlıq) Fəlsəfə 185 6

7 87.7 Etika Estetika Psixologiya Ümumi psixologiya Sahəvi (tətbiqi) psixologiya Sosial psixologiya Universal məzmunlu ədəbiyyat Biblioqrafik vəsaitlər Məlumat nəşrləri 193 7

8 2 Təbiət elmləri 20 Təbiət elmlərinin tarixi bütövlükdə 1. 20я73 Н20 Найдыш, Вячеслав Михайлович. Концепции современного естествознания: учебник/ В. М. Най дыш. 2-е изд., перераб. и доп.. М.: Альфа-М; М.: ИНФРА-М, с.; (Концепции современного естествознания) 5000 экз. Аннотация: В учебнике раскрывается история естествознания и основные элементы современной естественно-научной картины мира, мировоззренческие и методологические представления, формирующиеся в нашу эпоху в недрах естествознания. В отличие от первого издания учтены некоторые характеристики биотехнологии, экологии, генной инженерии и др İnsan və ətraf mühit. İnsanın ekologiyası. Ekologiya bütövlükdə Б 79 Болдин А.Н. Экологический аудит: учебное пособие/ А. Н. Болдин; Федеральное Агенство по Образованию. Московский Государ ственный Индустриальный Университет. М.: МГИУ, с.: табл.; 500 экз. Аннотация: В учебном пособии даются определения и понятия, связанные с управлением окружающей средой и экологическим аудитом, расатриваются вопросы, касающиеся модели системы управления окружающей средой (СУОС), ее основные принципы и элементы, а также предъявляемые к ней требования и теория введения аудита СУОС, квалификационные требования для аудиторов в области экологии, а также дается метод оценки жизненного цикла (ОЖЦ), с помощью которого определяется воздействие на окружающую среду каждого фактора, выявлен-ного при производстве любого продукта или услуги. 8

9 я73 П12 Павлова, Елена Ивановна. Экология транспорта: учебник/ Е. И. Павлова. М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: В учебнике изложены общие вопросы экологии и специфические аспекты экологии транспорта, большое внимание уделено глобальным экологическим проблемам и усилиям государств мира по их решению, освещена экологическая ситу ация в России, расотрен опыт стимулирования природоохран ной деятельности Ətraf mühit və anomal hallar С 47 Славгородская Л.Н. Неразгаданная тайна Наска/ Л. Н. Славгородская. Ростов н/д: Феникс, с.: ил.; (Золотой фонд) 7000 экз. Аннотация: Много загадок и тайн таит наш мир. Одним на таких загадочных мест является пустыня Наска, или, как ее еще называют, Красная пустыня. Загадочные наскальные рисунки и линии на плато, их необычность и величина привлекают к себе внимание специалистов и ученых со всего мира. Одной из самых распространенных версий является инопланетное влияние. Так это или не так, мы не знаем. Каждый сделает свои выводы, прочитав эту книгу, в которой собраны все версии, гипотезы и догадки. 22 Fizika-riyaziyyat elmləri 22.1 Riyaziyyat я73 В93 Высшая математика для экономистов: учебник/ Н. Ш. Кремер [и др.]; под ред.: Н. Ш. Кремера. 3-е изд.. М.: ЮНИТИ-ДАНА, с.: табл.; (Золотой фонд российских учебников) экз. Аннотация: Эта книга - не только учебник, но и краткое руководство к решению задач по основам высшей математики. Излагаемые в достаточно краткой форме с необходимыми обоснованиями основные положения учебного материала сопровождаются большим количеством задач, приводимых с реше- 9

10 ниями и для самостоятельной работы. Там, где это возможно, раскрывается экономический мысл математических понятий, приводятся простейшие приложения высшей математики в экономике (балансовые модели, предельный анализ, эластичность функций, производственные функции, модели динамики и т.п.) я73 Г я73 Ж я73 С23 Гордон, Владимир Осипович. Сборник задач по курсу начертательной геометрии: учебное пособие/ В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева; под ред.: Ю. Б. Иванова. 11-е изд., стер.. М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: Показан процесс решения типовых задач, иллюс трирующих основные положения курса, даны подробные решения ряда задач. В конце книги приведены ответы к задачам, предлагаемым для самостоятельного решения. Жуков, Александр Владимирович. Элегантная математика: задачи и решения: учебное пособие/ А. В. Жуков, П. И. Самовол, М. В. Аппельбаум. М.: КомКнига, с.; Аннотация: В пособии собраны задачи, которые привлекли авторов-составителей своей эстетикой. Почему нравится та или иная задача? Что является источником красоты и элегантности в математике? основной круг вопросов, обсуждаемых в книге. Изложение основано на большом количестве изящных примеров из области элементарной математики. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Аналитическая геометрия. Линейная алгебра. Математический анализ. Теория вероятностей. Математическая статистика. Линейное программирование: учебное пособие/ В. И. Ермаков [и др.]; под ред.: В. И. Ермакова. М.: ИНФРА-М, с.; (Высшее образование) 5000 экз. Аннотация: В сборник включены задачи по основным разделам общего курса высшей математики. Специально выделен раздел, посвященный применению аналитической геометрии и математического анализа в экономике. 10

11 22.3 Fizika А56 Альберт Эйнштейн: Обрести достоинство и свободу/ сост., ред. З. Копельман. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, с.; Аннотация: В сборнике использованы материалы книги "А. Эйнштейн о сионизме", Библиотека-Алия, Kimya elmləri я73 З я73 И25 Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие/ Б. И. Адамсон [и др.]; под ред.: Н. В. Коровина.- 3-е изд., испр.. - М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: Пособие включает в себя задачи и упражнения по разделам: строение атома и периодическая система Д. И. Менделеева, химическая связь и комплексные соединения, взаимодействия молекул, химическая термодинамика, химическая кинетика, растворы, электрохимические процессы, коррозия и защита металлов, химия неметаллов и химия воды, химия металлов, химия и экология. Ивчатов, Александр Леонидович. Химия воды и микробиология: учебник/ А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - М.: ИНФРА-М, с.; - (Среднее профессиональное образование) 3000 экз. Аннотация: Расотрены теоретические основы химии воды: вода и ее свойства; дисперсные системы, коллоиды; основы микробиологии: общие представления о микроорганизмах; морфологическая характеристика отдельных групп микроорганизмов и т.д. 26 Yer haqqında elmlər А92 Атлас мира/ Федеральная служба геодезии и картографии России.- М.: Картография: ОНИКС 21 век, с.: карты, 11

12 табл.; Указатель географических названий: с экз А я73 К я73 С50 Атлас мира: Страны мира в картах и цифрах. - М.: АСТ- ПРЕСС, с.: карты; -Указатель географических названий: с экз. Аннотация: Атлас предназначен для широкого круга читателей. Содержит картографическую и справочную информацию о политическом устройстве мира, административно-территориаль -ном устройстве Российской Федерации и физико географичес ких особенностях материков. Читатель может получить краткие сведения о Земле, материке, государстве, его столице, занимаемой площади, населении, административном устройстве и центрах субъектов РФ и др., а также об основных природных объектах Комплексное использование водных ресурсов: учебное пособие/ С. В. Яковлев [и др.]. - М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: В учебном пособии расотрены вопросы комплексного использования и охраны водных ресурсов при решении водохозяйственных задач промышленности, сельского хозяйства, городов и населенных пунктов. Расотрены принципы построения водохозяйственных комплексов и даны методики расчета их элементов. Уделено внимание обоснованию наиболее выгодных экономических и технических решений, учитывающих экологические и социологические стороны решение проблемы комплексного использования водных ресурсов. Смирнов, Леонид Евгеньевич. Аэрокоические методы географических исследований: учебник/ Л. Е. Смирнов; Санкт-Петербургский государственный уни верситет. - СПб.: Изд-во С.- Петербургского университета, с. Аннотация: В учебнике изложены основы аэрокоических методов исследования Земли. Расатриваются современные технические средства и природные условия воздушной и коической съемки, анализируются геометрические, изобразительные и информационные свойства снимков, представлены способы изменения на снимках, теоретические основы и технология дешифрирования, принципы аэрокоического картографирова- 12

13 ния я73 Ф34 Федотов, Григорий Афанасьевич. Инженерная геодезия: учебник/ Г. А. Федотов. - 3-е изд., испр.. - М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: Изложены основы инженерной геодезии, показано значение ее в экономике страны. В настоящем издании кроме традиционных сведений по инженерной геодезии впервые дана информация по электронным картам, используемым в геоинфор мационных системах ГИС, а также цифровым и математическим моделям местности, являющимся основой современного системного автоматизированного проектирования инженерных сооружений САПР, по инженерно-геодезическим методам и процессам, вобравшим в себя последние достижения компьютерных технологий: электронной и компьютерной тахеометрии, спутниковой навигации, лазерному сканированию, цифровой фотограмметрии Geologiya elmləri я73 А я73 Г65 Ананьев, Всеволод Петрович. Основы геологии, минералогии и пертографии:учебник/ В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: Расотрены строение и состав земной коры, динамика геологических движений и процессов разрушения горных пород, накопления осадков. Подробно изложены основы кристаллографии петрографии - науки о горных породах и их месте среди строительных материалов. Приведены сведения о геологи ческих исследованиях на месторождениях и в карьерах строительных материалов. Гончаров, Михаил Адрианович. Введение в тектонофизику: учебное пособие/ М. А. Гончаров, В. Г. Талицкий, Н. С. Фролова ; отв. ред. : Н. В. Короновский. - М.: КДУ, с.: ил.; 2000 экз. Аннотация: В пособии изложены основы тектонофизики нау ки о движениях и деформациях в литосфере, вызывающих их силах и напряжениях, а также о результате этих напряжений - 13

14 структурных парагенезах. В первой части изложение ведется на основе механики сплошных (неструктурированных) сред. Во второй части привлекается новый, зарождающийся раздел механики - механика структурированных сред. В третьей части изложены перспективы развития представлений о геодинамичес ких обстановках и порожденных ими структурных парагенезах: взгляд на геодинамику с позиций тектонофизики Coğrafiya elmləri я73 В я2 В 84 Власова, Татьяна Васильевна. Физическая география материков и океанов: учебное пособие/ Т. В. Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. - М.: Академия, с.: ил., карты; (Высшее профессиональное образование: Педагогические специальности) 4000 экз. Аннотация: В учебном пособии рассмотрена природа материков и океанов Земли. Характеристика всех компонентов приро ды дана на двух уровнях - глобальном и региональном, что позволило конкретизировать различные аспекты взаимодействия человека и природы, экологические проблемы регионов Земли. Большое внимание уделено международному сотрудничеству в области охраны природной среды. Текст книги дополнен многочисленными картами и диаграммами. Все страны мира: Общие сведения. Природные условия. Население, язык, вероисповедание. История развития. Культурное значение. Информация для туристов: энциклопедический справочник/ автор-сост.: И. О. Родин, Т. М. Пименова. - М.: Вече, с.: 12 вкл. л., карты - (Открой для себя весь мир!) экз. Аннотация: Настоящий справочник включает в себя основные сведения по географии, истории, культуре, экономике, природе, государственному устройству и вероисповеданию всех стран мира. По объему информации, представленной в справочнике, он выгодно отличается от узкоспециальных изданий. Сведения приводятся по состоянию на 2003 год и отражают процессы, происходившие в последние десятилетия XX века (2Рос) Перепелицын, Андрей Александрович. 14

15 П27 Россия подземная: неизвестный мир у нас под ногами/ А. А. Перепелицын. - М.: Вече, с.: ил.; (Путеводитель сталкера) 5000 экз. Аннотация: Не каждый знает, что рядом с нами имеется целая страна - неизвестная, неизученная и практически не открытая - со своей географией, биосферой, историей и даже культурой! И находится она вовсе не в мистическом "параллельном мире", а буквально у нас под ногами: в литосфере, в мире пещер, или, как говорят романтики, в Мире Подземли. Однако абсолютно неизвестными остаются еще процентов девяносто российских спелеообъектов. А из известных также около девяноста процентов не пройдено до конца. Так что новые открытия еще впереди! İngilis dilində (4Вел) W 20 Walshe I. Great Britain: Customs and traditions = Великобритания: обычаи и традиции/ I. Walshe, T. Khimunina, N. Konon. - St.Petersburg: Anthology, p.: il.; 2500 экз. Аннотация: Основное отличие книги в том, что быт, традиции и обычаи рядовых англичан показываются без какого-либо преломления, глазами самих англичан. Она знакомит не только с календарными и семейными праздниками, популярными способами проведения досуга, но и с различными торжествами, фестивалями, происходящими в разных частях Англии в течение года. 28 Biologiya elmləri 28.0 Ümumi biologiya Azərbaycan dilində Q24 Qarayev, Məmməd Abbas oğlu. Yuxu fazalarının elektroensefaloqrafik asimmetriyası: monoqrafiya/ M. A. Qarayev, L. M. Tağızadə; elmi red.: T. M. Ağayev. - Bakı: Elm, s.: sək.;. 500 nüs. Annotasiya: Monoqrafiyada eksperimental materiallar əsasında heyvanlarda yuxu fazalarının mərkəzi və ucqar əlamətləri və EEQ yuxu asimmetriyasının unilateral və billateral mexanizmi təhlil edilir. 15

16 16

17 Б я73 Г К я73 С28 Боринская, Светлана Александровна. Люди и их гены: нити судьбы/ С. А. Боринская, Н. К. Янковский. - Фрязино: Век 2, с.: граф.; - (Наука сегодня) 2500 экз. Аннотация: Книга рассказывает о современной генетике, о том, как знание закономерностей работы генов помогает объяснять особенности физиологии и поведения человека, а также бороться с наследственными заболеваниями. Затрагиваются проблемы происхождения человека как биологического вида и его генетической адаптации к природным и антропогенным изменениям среды. Голиченков, Владимир Александрович. Эмбриология:учебник/ В. А. Голиченков, Е. А. Иванов, Е. Н. Ни -керясова. - М.: Академия, с.: ил., цв.ил., 8 вкл. л.;- (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) экз. Аннотация: В учебнике изложены фундаментальные основы современной эмбриологии. Материал дается в соответствии со стадиями развития - от процесса развития гамет через процессы оплодотворения, дробления, гаструляции, нейруляции до процесса органогенеза. Раскрыты особенности развития млекопитающих, проблемы регенерации и старения. Приведены сведения по сравнительной и экспериментальной эмбриологии, генетике развития. Корочкин, Леонид. Клонирование/ Л. Корочкин. - Фрязино: Век 2, с.: ил.; - (Наука сегодня) 2500 экз. Аннотация: Что такое клонирование, чем отличается клонирование от копирования, как гены определяют развитие организма и можно ли клонировать человека? Последние достижения гене тики изложены на высоком научном уровне и в доступной для широкого читателя форме. Северцов, Алексей Сергеевич. Теория эволюции: учебник/ А. С. Северцов. - М.: ВЛАДОС, с.: ил.; - (Учебник для вузов) экз. 17

18 Аннотация: В учебнике расатриваются теория эволюции, ее задачи, доказательства и методы изучения, проблемы микро - и макроэволюции. 18

19 28.4 Mikrobiologiya я73 М59 Микробиология: учебник/ О. Д. Сидоренко [и др.]. - М.: ИНФРА-М, с.: ил.; - (Высшее образование) экз. Аннотация: Учебник представляет современные данные общей микробиологии, биотехнологии и биоконверсии возобновляемых ресурсов. Впервые отходы сельского хозяйства рассматриваются как исходное сырье для получения полезных продуктов: органических удобрений, кормовых добавок, лечебных препаратов и др İnsan anatomiyası. Antropologiya Azərbaycan dilində Q я73 Q я73 Q24 Qarayev, Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik/ M. A. Qarayev; rəy.: M. S. Abdullayev, M. R. Mehdiyev, Ş. A. Məhərrəmov. - Bakı: Təhsil NPM, s.: il.; nüs. Annotasiya: Fiziki tərbiyə və gənclərin cağırışa qədər hazırlığı ixtisasının proqramı əsasında tərtib edilmiş dərslikdə insanın normal və dinamik anatomiyasının materialları verilmişdir. Qarayev, Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası: 2 hissə: dərs vəsaiti/ M. A. Qarayev I hissə/ rəy.: Ə. N. Əliyev, M. R. Mehdiyev; red.: Ə. N. Fərəcov, A. E. Vələdov. - Bakı: Təhsil NPM, s.; 500 nüs. Annotasiya:Tibbi biologiya ixtisaslarında tədris edilən mühazirə materialları iki cildlik dərs vəsaiti kimi təqdim edilir. Vəsaitin I cildinə əsas fizioloji qanunauyğunluqlar, qan, ürək qan-damar sistemi, tənəffüs, həzm, maddələr və enerji mübadiləsi, temperaturun tənzimi və ifrazat sisteminə aid fizioloji materiallar daxil edilibdir. Qarayev, Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası: 2 hissə: dərs vəsaiti / M. A. Qarayev II hissə/ rəy.: Ə. N. Əliyev, M. R. Mehdiyev; red.: Ə. N. Fərəcov, A. E. Vələdov. - Bakı: Təhsil NPM, s.; 500 nüs. 19

20 Annotasiya: Tibbi biologiya ixtisaslarında tədris edilən mühazirə materialları iki cildlik dərs vəsaiti kimi təqdim edilir. II cildə fizioloji funksiyaların humoral tənzimi, oyanan toxumaların fiziologiyası, hərəkət aktivliyinin fizioloji əsasları, mərkəzi və ucqar sinir sisteminin fiziologiyası, vegetativ funksiyaların sinir tənzimi, analizatorların fizio-logiyası, baş beyin yarımkürələri qabığı və ali sinir fəaliyyətinə aid materiallar daxil edilmişdir Г С я73 С60 Гнатик, Екатерина Николаевна. Человек и его перспективы в свете антропогенетики: философский анализ: монография/ Е. Н. Гнатик. - М.: РУНД, с.; 1000 экз. Аннотация: Данная монография посвящена философскому осмыслению проблем, порождаемых современными достижениями в области антропогенетики. В центре авторского внимания следующие вопросы: каким видится будущее человечества, каковы те линии соприкосновения, которые имеет антропогенетика с гуманитарными и социальными науками, каковы общественные условия ее развития, мировозренческие, морально-этические, гуманистические стимулы и препятствия этого развития. Серебрянский Ю. Биоэнергетика для спецслужб/ Ю. Серебрянский.- Минск: Книжный дом, с.: ил.; (Школа спецназа) экз. Аннотация: Боевая биоэнергетика как комплексный метод оптимально сочетает достижения лечебной и физической культуры, психотерапии и гигиены. Предлагается более 100 уроков биоэнергетической тренировки с конкретными заданиями и комплексами упражнений. Указывается путь сохранения и восстановления здоровья. Солодков, Алексей Сергеевич. Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная: учебник/ А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Олимпия Пресс, с.: ил.; экз. 20

21 3 Texnika. Texniki elmlər Azərbaycan dilində 35. 3г M51 Məmmədov R.N. Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski/ R. N. Məmmədov, V. M. Həsənov, R. M. Əzizova; red.: N. Əliyev. - Bakı: Nağıl evi, s.: il.; 500 nüs. Annotasiya: Kitabda neft hasilatını artırmaq məqsədilə XX əsrin əvvəllərində Bibiheybət körfəzinin torpaqla doldurulması işlərində müstəsna xidmətləri olmuş polşalı mühəndiş Pavel Nikolayeviç Pototskinin həyatından və nəcib əməllərindən bəhs olunur. Kitabda həmçinin Azərbaycan neft sənayesinin inkişaf tarixindən, Azərbaycan-Polşa münasibətlərindən danışılır, tarixi hekayətlərlə əlaqədar sənəd-lərin surəti, dioqramalar və fotoşəkillər verilir я73 Б я73 К я7 М34 Быстрицкий, Геннадий Федорович. Основы энергетики: учебник/ Г. Ф. Быстрицкий. - М.: ИНФРА- М, с.: ил.; - (Высшее образование) 3000 экз. Аннотация: Приведены сведения о невозобновляемых и возобновляемых энергетических ресурсах, их характеристики; расотрены основы теплотехники: положения технической термодинамики и основы теплообмена. Приведены схемы и технологические процессы тепловых электрических станций и газотурбинных установок, АЭС; гидравлических и ветровых электрических станций. Кудинов, Василий Александрович. Гидравлика: учебное пособие/ В. А. Кудинов, Э. М. Карташов. - М.: Высшая школа, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: В книге подробно изложены основные физико-механические свойства жидкостей, вопросы гидростатики и гидродинамики, даны основы теории гидродинамического подобия, расотрены классификация гидравлических потерь, гидравлический расчет трубопроводов и другие вопросы гидравлики. Материаловедение: практикум/ В. И. Городниченко [и др.] ; под ред. : С. В. Ржевской. - М.: Университетская книга: Логос, 21

22 с.: ил., табл.;- (Новая Университетская Библиотека) 2000 экз. Аннотация: Представлен комплекс лабораторных и практических работ, позволяющий изучить взаимосвязь состава, строения, структуры и свойств различных материалов, а также закономерности их изменения при тепловом, химическом, механическом воздействиях и дать оценку возможности использования этих материалов на практике я73 С92 Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование нестандартного оборудования: учебник/ А. Г. Схиртладзе, С. Г. Ярушин. - М.: Новое знание, с.: ил.; (Техническое образование) 1010 экз. Аннотация: Впервые расотрена технология проектирования принципиально новых технических объектов. Описаны их общие свойства. Раскрыты последовательность и содержание этапов проектирования. Приведены принципы поиска нового технического решения. Изложены традиционные и прогрессивные методы проектирования. Даны краткие сведения о процессе автоматизации проектирования. 32 Radioelektronika Azərbaycan dilində я2 İ49 İnformatika, telekommunikasiya, radioelektronika üzrə ingiliscə-rusca-azərbaycanca terminoloji lüğət/ Ə. M. Abbasov [et al.].- Bakı: İqtisad Universiteti, s.; 500 nüs. Annotasiya: İnformatika, telekommunikasiya və radioelektronika üzrə hazırlanmış ingiliscə-rusca-azərbaycanca müasir terminoloji lüğət 5000-dən artıq sözü özündə birləşdirir Kibernetika А50 Алиев, Аловсат Гараджа оглы. Теоретико-практические основы информатики, ИКТ и информатизации: научное учебное методическое пособие/ А. Г. Алиев, Ф. Т. Агаев. - Баку: Тахсил, с.: фото; 150 экз. Аннотация: Книга посвящена теоретическим и практическим 22

23 основам информатики, информатизации и информационных технологий. В книге излагаются основы информатики. ИКТ характеризуется как новое научное направление фундаментальной информатики. Были указаны перспективные направления ИКТ, описаны основы алгоритмизации, базы данных, банк данных, экспертной системы, технико-технологические основы персональных компьютеров и компьютерных сетей. Были расотрены и обобщены вопросы локальных, глобальных, корпоративных сетей, Интернет и информационной безопасности я73 И я73 И я73 К 92 Информатика: базовый курс: учебное пособие/ под. ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, с.: ил., табл.; (Учебник для вузов) экз. Аннотация: В учебнике расотрены основные категории аппаратных и программных средств вычислительной техники. Ука заны базовые принципы построения архитектур вычислительных систем. Обеспечено методическое обоснование процессов взаимодействия информации, данных и методов. Приведены эффективные приемы работы с распространенными программными продуктами. Расотрены основные средства, приемы и методы программирования. Информационные системы и технологии в экономике и управ лении: учебник/ Санкт-Петербургский государственный универ ситет Экономики и Финансов; под ред. : В. В. Трофимова. - М.: Высшее образование, с.: табл.; 3000 экз. Аннотация: Учебник представляет собой обобщенный труд в области современных информационных систем и технологий, применяемых в экономике. Куприянов, Александр Ильич. Основы защиты информации: учебное пособие/ А. И. Куприянов, А. В. Сахаров, В. А. Шевцов. - М.: Академия, с.: граф.; (Высшее профессиональное образование) 3000 экз. Аннотация: Расотрены основные проблемы, теоретические по ложения, потенциальные и технически достижимые характе ристики качества, а также технические решения при построении систем защиты важнейшего современного ресурса информационного - от негативных и деструктивных воздействий, характеризующих конфликт информационных систем с техническими средствами разведки. 23

24 Н Ч-50 Нефёдов, Евгений Иванович. Современная биоинформатика/ Е. И. Нефёдов, Т. И. Субботина, А. А. Яшин. - М.: Горячая линия -Телеком, с.: ил.; 1000 экз. Аннотация: В книге изложены основные сведения в области современной биоинформатики - науки, изучающей низкоинтенсивные полевые взаимодействия вещества (преимущественно электромагнитные) на взаимосвязанных иерархических уровнях - от субклеточного до организменного и межорганизменного. Расотрены истоки развития представлений биоинформатики, дано научное определение биоинформатики, приведены результаты собственных исследований авторов. Черчхаус, Роберт Ф.. Коды и шифры: Юлий Цезарь, "Энигма" и Интернет = Codes and ciphers: Julius Caesar, the Enigma, and the internet/ Р. Ф. Черчхаус; ред.: К. А. Парфентьев; пер. с англ.. - М.: Весь Мир, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: В книге рассказывается о системах шифрования от наиболее ранних и простых (в том числе о таких известных шифрмашинах времен Второй мировой войны, как "Энигма" и "Хагелин") до самых современных и сложных. Расатриваются вопросы стойкости систем шифрования и методы дешифрования Rabitə əlaqəsi я73 З-40 Защита информации в системах мобильной связи: учебное пособие/ А. А. Чекалин [и др.]; под общ. науч. ред.: А. В. Заряева, С. В. Скрыля. - 2-е изд., испр. и доп..- М.: Горячая линия - Телеком, с.: табл.; Аннотация: Систематизированы теоретические сведения о физических процессах, связанных с защитой информации в мобильных системах связи в условиях угроз прослушивания, моди фикации и подмены передаваемой информации. Расотрены особенности построения и функционирования современных систем мобильной связи, теоретические основы и практика реализации методов защиты информации в них. Приведены 24

25 сведения по особенностям реализации мер защиты информации в системах мобильной связи стандартов G, IS-95 и перспективных системах мобильной связи. Расотрены особенности применения принципов частотно-территориального планирования в интересах обеспечения защиты информации в мобильных систе мах связи я73 К я73 Т я73 Т 31 Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3-х томах/ Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов Т. 1: Современные технологии/ под ред. : В. П. Шувалова. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: Горячая линия -Телеком, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: В первом томе трехтомного пособия с единых позиций расатриваются основные понятия теории передачи сигналов, первичные и вторичные сети электросвязи. Основное внимание уделяется современным направлениям развития телекоммуникационных сетей и систем: цифровым методам передачи, цифровым сетям, сетям данных, телематическим службам, системам управления электросвязью. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3-х томах Т. 2: Радиосвязь, радиовещание, телевидение/ Г. П. Катунин [и др.] ; под ред. : В. П. Шувалова. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Горячая линия -Телеком, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: Во втором томе трехтомного учебного пособия расатриваются системы радиосвязи, радиовещания и телевидения. Основное внимание уделяется перспективным направлениям развития беспроводной связи: спутниковая связь, связь с подвижными объектами. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3-х томах Т. 3: Мультисервисные сети/ В. В. Величко [и др.] ; под ред. : В. П. Шувалова. - М.: Горячая линия -Телеком, с.: ил.; 5000 экз. Аннотация: В третьем томе учебного пособия расотрены вопросы построения мультисервисных сетей связи (МСС). В компактном виде представлен материал по сетям доступа, транс портным сетям управления. Приведено описание таких техноло 25

26 гий как Softswitch и MPLS и даны примеры построения сетей на их основе. Пособие содержит раздел по моделированию МСС с использованием аппарата сетей систем массового обслуживания Avtomatika О-35 Овчинников, Виктор Георгиевич. Методология проектирования автоматизированных информационных систем: основы системного подхода/ В. Г.Овчинников. - М.: Компания Спутник, с.: ил.; 150 экз. Аннотация: Огромные потребности и автоматизации информационных процессов, острая нехватка профессиональных разработчиков автоматизированных систем и неуклонно расширяющиеся возможности доступа к информационной технике вынуж дают многих конечных пользователей АИС самим браться за проектирование необходимых им систем. Для этого, конечно, нужно соответствующие знания и умения. Прежде всего целесо образно овладеть методологией проектирования систем. В книге сделана попытка основы такой методологии Kompüterlər (EHM-lər) Б К50 Бейли, Дэвид. Волоконная оптика: теория и практика/ Д. Бейли, Э. Райт ; пер. с англ. : Р. Г. Галеева. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, с.: ил.;. (Сетевые технологии) 2000 экз. Аннотация: Цель книги - дать всесторонний обзор принципов действия оптического волокна, а также основы проектирования и использования волоконно-оптической технологии в системах связи различных промышленных приложениях. Материал изло жен в том порядке, какой существует в практике проектирования волоконно-оптических систем: от проектирования и выбора оборудования до тестирования готовых систем. Клоков, Игорь Владимирович. Эффективное делопроизводство на компьютере: Все необходи- 26

27 мое для работы с документами: Основы использования ПК. Все программы Microsoft Office. Интернет и основы информационной безопасности. Дополнительные программы: (архиваторы, переводчики, словари). Эффективное использование офисной техники/ И. В. Клоков. - СПб.: Питер, с.: ил.; 4000 экз. Аннотация: В легкой для восприятия, доступной форме описаны наиболее популярные универсальные программы применяемые в делопроизводстве, принципы электронного документообо рота, а также способы преобразования печатных документов в электронные. Приведены практические рекомендации по эффек тивному использованию офисного оборудования я2 К Л17 Колисниченко Д.Н. Англо русский толковой словарь компьютерных терминов / Д. Н. Колисниченко; под ред.: М. В. Финкова. - СПб.: Наука и Техника, с.: ил.; (Просто о сложном) 8000 экз. Аннотация: Данный англо-русский толковый словарь-справочник включает в себя все основные термины, встречающиеся при работе с компьютером, программами, документацией к программам и компьютерному оборудованию. Для каждого термина приводится перевод с английского и, в случае необходимости, его толкование. Кроме того, в словаре даются перевод и пояснения сообщений, появляющихся в ходе работы с компьютером. Лазарев, Игорь Алексеевич. Новая информационная экономика и сетевые механизмы ее развития/ И. А. Лазарев, Г. С. Хижа, К. И. Лазарев; Институт экономики Информационного Общества. - М.: ИТК Дашков и К, с.: ил.; 1000 экз. Аннотация: В книге изложены основные результаты проведенного анализа процессов перехода экономически развитых стран к постиндустриальной стадии социально-экономической организации общества на основе использования новых информационных технологий. Расотрено содержание тенденций развития экономики Информационного Общества и ее трансформации в "Информационную экономику", характеризуемую новыми формами и свойствами постиндустриальной экономической политики Мюллер, Скотт. 27

28 М Р Т 31 Модернизация и ремонт ноутбуков/ С. Мюллер. - М.; СПб.; Киев: Вильямс, с.: ил.; 3000 экз. Аннотация: Эта книга - результат многолетних исследований и анализа материала семинаров автора по аппаратным средствам ноутбуков и настольных ПК, операционным системам и восстановлению данных. Для многих владельцев ноутбуков единственной возможностью ремонта и модернизации их устройств остается визит в сервисный центр. Теперь, благодаря этой книге, все в ваших руках. Узнайте о том, как разобрать и собрать ноутбук, заменить и модернизировать его аппаратные компоненты, настроить соответствующее программное обеспечение. Книга станет незаменимым помощником и при покупке ноутбука, позволит узнать о новейших версиях процессов, системных наборов микросхем, модулей памяти, жестких дисков, накоплений CD-ROM/DVD и видеоадаптеров. Отдельное внимание уделяется решению возможных проблем, а также восстановлению удаленных данных с жесткого диска и накопителей на базе флэш-памяти. Рассел, Стюарт. Искусственный интеллект: современный подход/ С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ., ред. К. А. Птицина. - 2-е изд.. - М.: ИД Вильямс, с.: табл., ил.; 3000 экз. Аннотация: В книге представлены все современные достижения и изложены идеи, которые были сформулированы в исследованиях, проводившихся в течение последних пятидесяти лет, а также собраны на протяжении двух тысячелетий в областях знаний, ставших стимулом к развитию искусственного интеллекта как науки проектирования рациональных агентов. Теоретическое описание иллюстрируется многочисленными алгоритмами, реализации которых в виде готовых программ на несколь ких языках программирования находятся на сопровождающем книгу Web-узле. Телекоммуникации: Руководство для начинающих: Введение в телекоммуникации. Технологии высокоскоростного доступа. Беспроводные и виртуальные сети. Протоколы сети Интернет/ М. Мур [и др.] ; пер. с англ.: Д. Харламова. - СПб.: БХВ- Петербург, с.: ил.; (Самоучитель) 2000 экз. Аннотация: Это простое для понимания руководство позволит вам быстро освоиться в развивающейся области телекоммуни- 28

29 каций. Написанная опытными специалистами компании Hill Associates - ведущей компании по подготовке технических специалистов в области телекоммуникаций, эта книга содержит техническую информацию, необходимую для понимания и применения ключевых технологий. Книга начинается с краткого экскурса в историю телефонии и развития сетевых технологий, затем охватывает ключевые аспекты беспроводных технологий обмена информацией, конвергенции, протокола IP, виртуальных частных сетей Т Э41 Ткачев, Дмитрий Александрович. AutoCAD 2006: самоучитель/ Д. А. Ткачев. - СПб.: Питер; Киев: BHV, с.: ил.; 4000 экз. Аннотация: В книге описана новейшая версия популярной программы автоматизированного проектирования AutoCAD Читателям предлагается ряд несложных упражнений, с помощью которых они быстро огут освоить все операции по созданию и редактированию чертежей. Подробно расотрены порядок нанесения размеров, текста и штриховки, а также процедуры настройки чертежа и вывода его на печать в масштабе. Вы ознакомитесь с методами трехмерного моделирования и средствами поддержки интернет-технологий. В конце книги представлено описание настроек и дан перечень быстрых клавиш программы. Экслер, Алекс. Энциклопедия The Bat! 2.0/ А. Экслер, М. Шахов. - СПб.: Питер, с.: ил.; 5000 экз. Аннотация: The BAT! - это мощная и удобная почтовая программа. Она обладает дружественным интерфейсом и множеством совершенно уникальных функций, делающих вашу работу с почтой легкой и удобной. "Энциклопедия The BAT! 2.0" - это книга, в которой подробнейшим образом расотрены все аспекты работы с новой версией популярного почтового клиента. Написанная одним из лучших современных интернет-обозревателей, юмористом и автором многочисленных учебников Алексом Экслером, книга выгодно отличается от традиционной компьютерной литературы легкостью слога и простотой изложения материала. 29

30 33 Dağ mədən işi К 64 Коннова, Галина Витальевна. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа: учебное пособие/ Г. В. Коннова. - Ростов н/д: Феникс, с.:ил.;. Высшее образование) 3000 экз. Аннотация: В пособии расатривается трубопроводный, железнодорожный и водный транспорт нефтепродуктов. Приводятся основные расчетные материалы для проектирования и эксплуатации нефтегазопродуктов, нефтебаз, резервуаров. Расатриваются оборудование, устанавливаемое на резервуарах, трубопроводная арматура; вопросы защиты трубопроводов от коррозии; особенности перекачки высоковязких продуктов. Даются классификация, состав и свойства природных и искусственных газов, теоретические основы движения газов по трубам, подготовка газа к транспорту. Пособие предназначено для студентов специальностей "Машины и аппараты химических производств" и "Оборудование нефтегазопереработки" дневной и заочной форм обучения. 38 İnşaat я73 Ж Н78 Жила, Виктор Андреевич. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения:учебник/ В. А. Жила. -М.: ИНФРА-М, с.:ил.;-(среднее профессиональное образование) 2000 экз. Аннотация: Излагаются принципы действия и описание конструкций приборов контроля, автоматических регуляторов, устройств сигнализации, защиты блокировки, наиболее распространенных системах газоснабжения. Анализируются вопросы автоматического регулирования. Описываются датчики, регуляторы, исполнительные механизмы. Приводятся схемы автоматизации различных котлов. Нойферт, Петер. Проектирование и строительство: Дом. Квартира. Сад: иллюст- 30

31 рированный справочник для заказчика и проектировщика/ П. Нойферт, Л. Нефф; пер. с нем. : Л. В. Демьянов. - М.: Архитектура-С, с.:ил., рис., табл.;- (Специальность "Архитектура") я73 С я73 Т я73 Т31 Свистунов, Василий Михайлович. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно - коммунального хозяйства: учебник/ В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. -2-е изд.. - СПб.: Политехника, с.: ил.; -(Учебник для вузов) 1000 экз. Аннотация: В книге представлены требования к параметрам микроклимата в отапливаемых, вентилируемых и кондициони руемых помещениях зданий агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства, теоретические основы и физическая сущность процессов кондиционирования воздуха, принципиаль -ные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, примеры устройства этих систем в зданиях различного назначения, описаны основное оборудование систем, методы поверочных расчетов систем и оборудования, сведе ния по испытанию, наладке и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теличенко, Валерий Иванович. Технология строительных процессов: учебник: в 2-х ч./ В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус Ч е изд., испр. и доп..- М.: Высшая школа, с.: ил.; - (Строительные технологии) 3000 экз. Аннотация: Во второй части учебника расотрены теоретические основы и способы выполнения основных производственных процессов при производстве бетонных, железобетонных работ, устройстве защитных и отделочных покрытий. Расотрены совре менные технические средства строительных процессов, эффективные строительные и отделочные материалы, конструкции, изложена прогрессивная организация труда. Теличенко, Валерий Иванович. Технология строительных процессов: учебник: в 2-х ч./ В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус Ч е изд., испр. и доп.. - М.: Высшая школа, с.: ил.. (Строительные технологии) 3000 экз. 31

32 Аннотация: В учебнике приведены теоретические основы и способы выполнения основных производственных процессов при строительстве зданий и сооружений. Рассмотрены современ ные технические средства строительных процессов, эффективные строительные и отделочные материалы, конструкции, изложена прогрессивная организация труда. 39 Nəqliyyat Б З-36 Баргатинов, Валерий Александрович. Сверхзвуковые самолеты мира: полная иллюстрированная энциклопедия/ В. А. Баргатинов. - М.: Эко, с.: ил.; 4100 экз. Аннотация: Энциклопедия "Сверхзвуковые самолеты мира" - настоящий подарок для всех любителей авиации! Впервые в истории под одной обложкой - информации обо всех сверхзвуко вых самолетах мира (военных и гражданских, экспериментальных и опытных, серийных и построенных в единственном экземпляре), созданных за период с 1946г. по 2004 г. и хотя бы один раз поднимавшихся в воздух. Каждому из них посвящена отдельная статья, в которой излагается история разработки, основные летно-технические характеристики, приведены фотографии и схемы самолета. Заславский, Илья. Дело труба. Баку - Тбилиси - Джейхан и казахстанский выбор на Каспии/ И. Заславский; Институт евразийских исследований. - М.: Европа, с.; - (Евровосток) 2000 экз. Аннотация: Торжественная церемония открытия нового нефтяного трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) состоялась 25 мая 2005 года в Баку. В результате этого активно "распиаренного" события огромное количество И и всевозможных аналитиков во многих странах принялись рассуждать о возможных последствиях для России с точки зрения потери или удержания транзита казахстанской нефти по своей территории. Какие факторы (внешние и внутренние) определяют с экономической точки зрения возможность вывоза углеводородов, прежде всего нефти, из Казахстана? Как все эти факторы соотносятся с ситуацией в России и ее вероятными действиями? 32

33 Эта книга - попытка объективно оценить сложившуюся ситуацию г К К я73 О-75 Караш, Юрий Юрьевич. Тайны лунной гонки: СССР и США: сотрудничество в коосе/ Ю. Ю. Караш. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, с.: фото, 16 вкл. л.; - (Архив) 3000 экз. Аннотация: В книге доктора наук (Ph.D) США по специальности "Коическая политика и международные отношения", кандидата исторических наук (АН СССР), магистра внешней полити ки Высшей школы международных исследований им. Пола Нитце при университете им. Джонса Гопкинса (США), членакорреспондента Российской академии коонавтики им. К.Э.Циолковского Ю.Ю.Караша всесторонне исследуется проблема противостояния и сотрудничества СССР и США в реализации величайшего инженерного замысла ХХ века - экспедиции людей на Луну. Автор приводит множество малоизвестных фактов, которые позволяют понять подоплеку произошедших событий. Кокин, Александр Сергеевич. Международная транспортная экспедиция/ А. С. Кокин, Г. А. Левиков; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. - М.: Дело, с.: табл.; 2000 экз. Аннотация: В книге изложены основополагающие материалы по ведению предприятием транспортно-экспедиторской деятель ности на внешнеторговых рынках. Раскрывается сущность и порядок заключения международного транспортно-экспедиторского договора. Анализируются транспортные и, страховые и банковские документы. Основы конструкции автомобиля: учебник/ А. М. Иванов [и др.]. - М.: КИ За рулем, с.: ил.; 4000 экз. Аннотация: Книга содержит краткую историю постоянно совершенствующейся конструкции автомобиля и пути ее дальнейшего развития. İngilis dilində The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West/ 33

34 B 17 Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program; ed. by: S. Erederick Starr, Svante E. Cornell. - Uppsala: Uppsala University, p.: il. 4 Kənd və meşə təsərrüfatı я73 Б я2 Б К56 Бабиков, Борис Васильевич. Гидротехнические мелиорации: учебник/ Б. В. Бабиков. - СПб.: Лань, с.: ил.; (Учебники для вузов. Специальная литература) 2000 экз. Аннотация: В учебнике приведены основные положения гидрологии, гидрометрии и необходимые элементы гидравлики. Рассмотрены объекты и способы осушения лесных земель и дренирования объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. Дано обоснование и основы проектирования осушаемых земель. Показано воздействие осушения на окружающую среду. Рассмотрены особенности строительства объектов обводнения и способы орошения. Приведены сведения о борьбе с водной эрозией. Болезни сельскохозяйственных птиц: справочник: учебное пособие/ сост. : А. А. Лимаренко [и др.]. - СПб.: Лань, с.: ил.;- (Учебники для вузов. Специальная литература) 3000 экз. Аннотация: В книге изложены сведения о болезнях сельскохозяйственных птиц различной этиологии, большое внимание уделено предварительной и дифференциальной диагностикам заболеваний. Приведены подробные данные о способах эффективной профилактики болезней и современных средствах лечения сельскохозяйственных птиц. Коваленко, Петр. Овцы и козы: породы, разведение, содержание, уход/ П. И. Кова -ленко. - Ростов н/д: Феникс, с.: ил., табл.;- (Подворье) 7000 экз. Аннотация: Тема книги- домашнее животноводство, в частности, разведение и выращивание овец и коз. В ней вы найдете ответы на многочисленные вопросы: какую выбрать породу, чем и как кормить, лечить и т. д. Подробно рассказывается о том, как правильно организованный труд приносит огромную 34

35 пользу, обеспечивая семью мясом, прекрасной шерстью и ценными молочными продуктами я73 О Х40 Основы зоотехнии: учебное пособие/ В. И. Шляхтунов [и др.]; под ред.: В. И. Шляхтунова. - Минск: Техноперспектива, с.: табл., ил.; 2500 экз. Аннотация: В книге проанализированы технологии производства продукции, особенности племенной работы разными видами животных, пути повышения продуктивности и взаимосвязь технологических условий с жизнеспособностью и здоровьем животных. Хессайон Д.Г. Все о саде, за которым легко ухаживать/ Д. Г. Хессайон; пер. с англ.: О. И. Романовой; науч. ред.: В. Р. Филин. - 2-е изд., испр.. - М.: Кладезь-Букс, с.: цв.ил.; экз. 5 Səhiyyə. Tibb elmləri 78. 5гя73 Х95 Хрусталев, Юрий Михайлович. Философия науки и медицины:учебник/ Ю. М. Хрусталев, Г. И. Царегородцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, с.; 2000 экз. 52 Ümumi patologiya я73 Н73 Новиков, Дмитрий Кузьмич. Медицинская иммунология: учебное пособие/ Д. К. Новиков. - Минск: Высшая школа, с.: ил.;1500 экз. Аннотация: Освещены основные разделы современной медицинской иммунологии, даны новейшие сведения о механизмах распознавания антигенов, противоинфекционном иммунитете, развитии аллергических и аутоаллергических заболеваний, сформулированы положения об иммунодефицитных болезнях, приведены иммунотерапия и иммуно профилактика я2 Справочник Видаль: лекарственные препараты в России

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin K İ T A B X A N A S I YENİ KİTABLAR. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006, 2 (9)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin K İ T A B X A N A S I YENİ KİTABLAR. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006, 2 (9) Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin K İ T A B X A N A S I YENİ KİTABLAR Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006, 2 (9) BAKI 2006 91 A99 Yeni kitablar: Annotasiyalı biblioqrafik göstərici.

Подробнее

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 25 апреля 8 мая 2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 25 апреля 8 мая 2011 г. ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 25 апреля 8 мая 2011 г. Томск, Белинского, 55 2 В информационный «Бюллетень новых поступлений» включены документы,

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ стр 1. Наименование и область использования Основание Цель и назначение 3 4. Источники Требования 4 6. Содержания...

СОДЕРЖАНИЕ стр 1. Наименование и область использования Основание Цель и назначение 3 4. Источники Требования 4 6. Содержания... СОДЕРЖАНИЕ стр 1. Наименование и область использования..... 3 2. Основание... 3 3. Цель и назначение 3 4. Источники. 3 5. Требования 4 6. Содержания... 4 6.1. Календарный план. 5 6.1.1. Содержание лекций

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального образования «Астраханский колледж вычислительной

Подробнее

Соответствие специальностей среднего профессионального образования и высшего профессионального образования при проведении приёма на 1 курс

Соответствие специальностей среднего профессионального образования и высшего профессионального образования при проведении приёма на 1 курс Соответствие специальностей среднего профессионального образования и высшего профессионального образования при проведении приёма на 1 курс Код и наименование специальности СПО Код и наименование специальности

Подробнее

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" ГРАФИК

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ ГРАФИК знаний по учебному Семестр: ВЕСЕННИЙ Курс: 1 Факультет: Геологоразведочный Шифр групп: МГП-16 1 Философия 68 51 0 17 40 Р1 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 Б Р1 Х Х экзамен 16 2 Иностранный язык 51 0 0 51 31 Д1 Д1

Подробнее

Разработчик рабочей программы Таланова Юлия Валерьевна- преподаватель ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Разработчик рабочей программы Таланова Юлия Валерьевна- преподаватель ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство утверждѐнного приказом Министерства образования и

Подробнее

«Информационные системы и технологии»

«Информационные системы и технологии» «Информационные системы и технологии» периодические издания из фонда Общего читального зала Information Security. Информационная безопасность Ядро издания составляют технические обозрения, тесты новых

Подробнее

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АННОТАЦИЯ рабочей программы «Информационные технологии в управлении» по направлению подготовки/ специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» код и наименование направления/ специальности

Подробнее

33 О-50 Океанова Зинаида Константиновна Экономическая теория Аннотация: 33 П 99 Пястолов Сергей Михайлович Экономика Аннотация:

33 О-50 Океанова Зинаида Константиновна Экономическая теория Аннотация: 33 П 99 Пястолов Сергей Михайлович Экономика Аннотация: О-50 Океанова Зинаида Константиновна. Экономическая теория: учебник для студ. вузов по эконом. спец.; рек. МОН РФ / З. К. Океанова. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 652 с. - ISBN 978-5-394-01718-6

Подробнее

УЧЕНЫЕ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 2001

УЧЕНЫЕ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 2001 УЧЕНЫЕ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 2001 САРАНСК ИЗДАТЕЛЬСТВО МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2001 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПЛЕНИЕ 3 РЕКТОРАТ 6 ИНСТИТУТЫ Аграрный институт 17 17 Кафедра

Подробнее

Блок 1. Основы информатики и вычислительной техники

Блок 1. Основы информатики и вычислительной техники Оглавление Блок 1. Основы информатики и вычислительной техники...3 Блок 2. Специальные вопросы информатики и вычислительной техники...4 Блок 3. Информационные системы и технологии...5 Список рекомендуемой

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Пояснительная записка Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. базового курса «Информатика и ИКТ» для средней школы (10-11 классы),

Подробнее

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по дисциплине

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по дисциплине МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

ЛИТЕРАТУРА КУРСОВ МАТЕМАТИКИ КАФЕДРЫ

ЛИТЕРАТУРА КУРСОВ МАТЕМАТИКИ КАФЕДРЫ ЛИТЕРАТУРА КУРСОВ МАТЕМАТИКИ КАФЕДРЫ Данко, Павел Ефимович. Высшая математика в упражнениях и задачах : в 2 ч. / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. 6-е изд. Москва : Оникс 21 век : Мир и Образование,

Подробнее

СЕТИ СВЯЗИ И СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ

СЕТИ СВЯЗИ И СИСТЕМЫ КОММУТАЦИИ ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет УПИ» РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РтФ ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА Читальный зал радиотехнического института РтФ Серия «В помощь учебному процессу»

Подробнее

БИОТЕХНОЛОГИЯ

БИОТЕХНОЛОГИЯ Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

Не менее 50% контрактных мест государственных вузов КР будет предоставлено на основе конкурса по результатам ОРТ.

Не менее 50% контрактных мест государственных вузов КР будет предоставлено на основе конкурса по результатам ОРТ. Приложение 1 I. Перечень специальностей с указанием обязательных дополнительных предметных тестов II. Перечень специальностей, требующих дополнительных испытаний III. Перечень направлений и специальностей,

Подробнее

Новые поступления в библиотеку за декабрь 2014 года

Новые поступления в библиотеку за декабрь 2014 года Новые поступления в библиотеку за декабрь 2014 года ББК 65. Экономика. Экономические науки. 1. б65.291.21р30 Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине "Менеджмент" для студентов

Подробнее

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» ПРОГРАММА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» «УТВЕРЖДАЮ» Ректор УО «БрГТУ» П.С. Пойта (подпись) 2017 г. ПРОГРАММА вступительных

Подробнее

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ НАУЧИТСЯ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ НАУЧИТСЯ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ НАУЧИТСЯ Приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения на основе эволюции естественнонаучной картины мира (физическая, механическая, электродинамическая, квантово-полевая),

Подробнее

Агрономия. Практикум:

Агрономия. Практикум: Агрономия Учебники: 1. Агрохимия. 2. Природопользование. 3. Защита растений от вредителей. 4. Физиология растений. 5. Сорные растения и меры борьбы с ними. 6. Цитология растений. 7. Почвоводоохранное земледелие.

Подробнее

«Сервис» профиль «Сервис инженерных систем гостинично-ресторанных, спортивных и торгово-развлекательных комплексов»

«Сервис» профиль «Сервис инженерных систем гостинично-ресторанных, спортивных и торгово-развлекательных комплексов» Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» профиль

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Структура и содержание учебной дисциплины 5

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Структура и содержание учебной дисциплины 5 СОДЕРЖАНИЕ стр. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 2. Структура и содержание учебной дисциплины 5 3. Условия реализации учебной дисциплины 11 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2 3 4 5 СОДЕРЖАНИЕ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4 стр. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 12 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 16 6

Подробнее

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 1. Общие положения

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 1. Общие положения Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 1. Общие положения Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реализуемая федеральным государственным бюджетным

Подробнее

Иванов, А. А. Федорова, Г. Н. Аверин, В. Н.

Иванов, А. А. Федорова, Г. Н. Аверин, В. Н. Иванов, А. А. Основы робототехники [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. - М. : "ФОРУМ", 2015. - 224 с. : ил. - (Высшее образование). В пособии изложен материал по курсу "Основы робототехники". Даны

Подробнее

N п/п Код <*> Наименования направлений подготовки, наименования специальностей высшего образования

N п/п Код <*> Наименования направлений подготовки, наименования специальностей высшего образования Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 688/пр ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

Подробнее

Климов Г.К., Климова А.И. К49 Науки о Земле: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, с. (Высшее образование).

Климов Г.К., Климова А.И. К49 Науки о Земле: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, с. (Высшее образование). УДК 551.1.14 ББК 26.0073 К49 Рецензенты: кафедра «Технологии и инженерные средства защиты окружающей среды» ГОУВПО «Пензенская государственная технологическая академия»; доктор биологических наук, профессор,

Подробнее

Программы обучения TUKE. Факультет горного дела, экологии, управления процессами и геотехнологии

Программы обучения TUKE. Факультет горного дела, экологии, управления процессами и геотехнологии Программы TUKE Факультет горного дела, экологии, управления процессами и геотехнологии Программы степень Aвтоматизация и Управление процессов добычи и переработки сырья 1. Д 3 Bc. Cл. Горное дело и геотехника

Подробнее

системах управления техники;

системах управления техники; Информационноизмерительная техника (дневная 5 лет, заочная 6 лет) Информационноизмерительная техника в ах управления Инженер-электроник Производство (проектирование, изготовление и испытания) средств информационноизмерительной,

Подробнее

Профессорско-преподавательский состав

Профессорско-преподавательский состав Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Московский институт банковского дела» Профессорско-преподавательский состав Кафедра общегуманитарных, социальных и математических дисциплин

Подробнее

Информатика Информатика наука Предметом информатики Теоретическая информатика

Информатика Информатика наука Предметом информатики Теоретическая информатика Информатика Информатика устанавливает законы преобразования информации в условиях функционирования автоматизированных систем, разрабатывает методы еѐ алгоритмизации, формирования языковых средств общения

Подробнее

Б А К А Л А В Р И А Т

Б А К А Л А В Р И А Т НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕМАТИКА» 1. История 2. Иностранный язык (английский) (Основы информатики) 4. Математический анализ 5. Алгебра 6. Аналитическая геометрия 7. Дискретная математика и математическая логика

Подробнее

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Автор: О.В. Матянина, преподаватель специальных дисциплин Илекского зоотехнического техникума филиала ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ. Специальность: 230401

Подробнее

Сведения о реализуемых образовательных программах

Сведения о реализуемых образовательных программах Сведения о реализуемых образовательных программах п/п Код направления подготовки Название образовательной программы 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Квалификация (степень) Бакалавр Перечень

Подробнее

Выставка от издательства ЛАНЬ ТРЕЙД от

Выставка от издательства ЛАНЬ ТРЕЙД от Выставка от издательства ЛАНЬ ТРЕЙД от 11.09.2014 1. Абдрахманов, В. Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального управления. Теория, задачи, индивидуальные задания : учеб. пособие /В. Г. Абдрахманов,

Подробнее

Горлач, Борис Алексеевич. Тензорная алгебра и тензорный анализ : учебное пособие / Б. А. Горлач. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, с.

Горлач, Борис Алексеевич. Тензорная алгебра и тензорный анализ : учебное пособие / Б. А. Горлач. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, с. БИБЛИОТЕКА ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «Книга великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться» А. Блок НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Уважаемые преподаватели и студенты! Предлагаем

Подробнее

Наличие электронных образовательных ресурсов. Код и наименование специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Наличие электронных образовательных ресурсов. Код и наименование специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Наличие электронных образовательных ресурсов Приложение 14 Код и наименование специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Кол-во экз. Электронные учебники (с указанием дисциплин):

Подробнее

Новинки литературы Абонемент научной литературы

Новинки литературы Абонемент научной литературы Новинки литературы 26.11.14. Абонемент научной литературы Экология : учебник / коллектив авторов ; под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2014 304 с. Рассмотрены современные

Подробнее

Автор Яковлев Роман Николаевич РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. «ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Наладчик технологического оборудования"»

Автор Яковлев Роман Николаевич РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. «ПМ.04 Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудования» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЧЕБНО-НАУЧНО-

Подробнее

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности ОП.05 Экономика организации ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ОП.07 Основы учебно-исследовательской

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности ОП.05 Экономика организации ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ОП.07 Основы учебно-исследовательской МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. Н.П.ТРАПЕЗНИКОВА»

Подробнее

Образовательная программа

Образовательная программа НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "СИНЕРГИЯ" Образовательная программа Специальность 230201 Информационные системы

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 24 мая 2013 г. N 437 МОСКВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 24 мая 2013 г. N 437 МОСКВА ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2013 г. N 437 МОСКВА Об утверждении перечня специальностей, по которым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями

Подробнее

Направление Вычислительная математика Математика и механика Компьютерные и информационные

Направление Вычислительная математика Математика и механика Компьютерные и информационные Шифр научной специальности 01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление Наименование научной специальности

Подробнее

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1938, 1939, 1949 Информатика

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1938, 1939, 1949 Информатика ГОУ ВПО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1938, 1939, 1949 Информатика Цель и задачи дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются получение

Подробнее

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры:

перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры: Перечень направлений подготовки, по которым ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» объявляет прием на обучение в магистратуру, с указанием

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. стр ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП- ЛИНЫ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

СОДЕРЖАНИЕ. стр ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП- ЛИНЫ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 СОДЕРЖАНИЕ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП- ЛИНЫ стр. 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Структура и содержание учебной дисциплины 5

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Структура и содержание учебной дисциплины 5 СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 2. Структура и содержание учебной дисциплины 5 3. Условия реализации учебной дисциплины 11 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Структура и содержание учебной дисциплины 5

СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины Структура и содержание учебной дисциплины 5 СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 2. Структура и содержание учебной дисциплины 5 3. Условия реализации учебной дисциплины 11 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной

Подробнее

Новые поступления в библиотеку март 2012г.

Новые поступления в библиотеку март 2012г. Новые поступления в библиотеку март 2012г. ББК 65. Экономика. Экономические науки. 1. б65.272.23(4беи) К20 Капыльская, Л. И. Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам [Текст] :

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2013 г. 437

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2013 г. 437 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2013 г. 437 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ

Подробнее

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «Электроэнергетика и электротехника» (ЭЭб) Квалификация бакалавр Объекты профессиональной деятельности бакалавра: -

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «Электроэнергетика и электротехника» (ЭЭб) Квалификация бакалавр Объекты профессиональной деятельности бакалавра: - НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (ЭЭб) Квалификация бакалавр - предприятия электроэнергетического комплекса; - проектные и научно-исследовательские институты. - теоретические

Подробнее

Кафедра. Экологии и природопользования. Калиева А.А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. по дисциплине ГЕОЛОГИЯ

Кафедра. Экологии и природопользования. Калиева А.А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. по дисциплине ГЕОЛОГИЯ «Сибирская государственная геодезическая академия» Кафедра Экологии и природопользования Калиева А.А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по дисциплине ГЕОЛОГИЯ Содержание п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

Подробнее

Учебно-научный институт. Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Учебно-научный институт. Институт радиоэлектроники и информационных технологий Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

Для организации приема в ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ абитуриентов, получивших среднее профессиональное образование,

Для организации приема в ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ абитуриентов, получивших среднее профессиональное образование, Для организации приема в ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ абитуриентов, получивших среднее профессиональное образование, установить соответствие профилей основных образовательных программ среднего (СПО) профилям

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО РАЗДЕЛАМ. Раздел I. Теоретические основы Прикладной информатики

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО РАЗДЕЛАМ. Раздел I. Теоретические основы Прикладной информатики 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Программа вступительных испытаний состоит из вопросов двух разделов: теоретические основы прикладной информатики специальности, инструментальные методы и средства прикладной информатики

Подробнее

Электрофизика, 1. Специальная дисциплина по установки электрофизические установки» 2. Философия

Электрофизика, 1. Специальная дисциплина по установки электрофизические установки» 2. Философия 17 Приложение ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, на которые осуществляется прием в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального

Подробнее

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРОГРАММА

Подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 10 апреля 2017 года ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 10 апреля 2017 года ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение должностей профессорско-преподавательского состава Информация к размещению на сайт 10.04.2017 Раздел Страница Раздел Страница Дата размещения информации Преподавателям сотрудникам Конкурсы, вакансии, объявления 10.04.2017 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных»

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Технологии физического уровня передачи данных» Управление образования и науки Тамбовской области. Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Котовский индустриальный техникум» Рабочая

Подробнее

Прикладное программирование

Прикладное программирование Якутский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» Шифр дисциплины: Б2.В.ДВ.3.2 Прикладное программирование Рабочая программа для специальности

Подробнее

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) БАКАЛАВРИАТ Фундаментальные информатика и информационные технологии

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) БАКАЛАВРИАТ Фундаментальные информатика и информационные технологии РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) БАКАЛАВРИАТ 1. 010000 Физико-математические науки 010200 Математика и компьютерные науки 010300 Фундаментальные информатика и информационные технологии 010400 Прикладная

Подробнее

Список специальностей (кафедра ЗИиСС) ЮЗГУ

Список специальностей (кафедра ЗИиСС) ЮЗГУ Список специальностей (кафедра ЗИиСС) ЮЗГУ 0900. Информационная безопасность специализация "Защита информации в ах связи и управления"... 0900. Информационная безопасность автоматизированных специализация

Подробнее

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ п/п Шифр специальности Перечень специальностей научных работников Республики Беларусь, по которым в Белорусском государственном университете осуществляется подготовка научных работников высшей квалификации

Подробнее

курс информатики в основной школе базовый курс ин- форматики

курс информатики в основной школе базовый курс ин- форматики Введение Уважаемые старшеклассники! С этой страницы книги начинается ваше знакомство с учебным курсом информатики для 10-х и 11-х классов. Изучение всякого школьного предмета можно сравнить со строительством

Подробнее

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" ГРАФИК

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ ГРАФИК часов на 0.0-08.0 09.0-15.0 16.0-.0 3.0-01.03 0.03-08.03 16.03-.03 3.03-9.03 06.04-1.04 0.04-6.04 7.04-03.05 18.05-4.05 5.05-31.05 Семестр: ВЕСЕННИЙ Курс: 1 Факультет: Геологоразведочный Шифр групп: РМ-16

Подробнее

Направленность. Вступительные испытания п/п шифр название. Форма. (профиль) направления. обучения* подготовки научно педагогических кадров в

Направленность. Вступительные испытания п/п шифр название. Форма. (профиль) направления. обучения* подготовки научно педагогических кадров в Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ, на которые осуществляется прием в федеральное государственное автономное образовательное

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет мехатроники и автоматизации Заочный

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАИК)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАИК) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАИК) Описание основной образовательной программы высшего образования Направление

Подробнее

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к тестированию по курсу «Безопасность жизнедеятельности»

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к тестированию по курсу «Безопасность жизнедеятельности» Перечень вопросов для самостоятельной подготовки к тестированию по курсу «Безопасность жизнедеятельности» 1. Цели и задачи БЖД как науки. Аксиомы теории БЖД. 2. Понятие опасности. Виды и причины возникновения

Подробнее

Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА 42 ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОУ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 1.Русский язык и языкознание 2.

Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА 42 ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОУ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 1.Русский язык и языкознание 2. Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА 42 ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НОУ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 1.Русский язык и языкознание 2.Литературоведение 3.Древнерусская литература и фольклор 4.Русская литература

Подробнее

Кафедра «Транспортное строительство» АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по дисциплине «Б Строительные работы и машины в мосто- и тоннелестроении»

Кафедра «Транспортное строительство» АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по дисциплине «Б Строительные работы и машины в мосто- и тоннелестроении» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Кафедра «Транспортное строительство» АННОТАЦИЯ

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» Новокузнецкий

Подробнее

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В СРЕДЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ. Программная инженерия. ОДОБРЕНО на заседании кафедры

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В СРЕДЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ. Программная инженерия. ОДОБРЕНО на заседании кафедры Образовательный консорциум Среднерусский университет Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Брянский институт управления и бизнеса УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ) ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ) Разработчик Артюшенко В.М., д-р тех. наук, проф. Рецензент Берлинер Э.М., д-р тех. наук, проф. I Организационно-методический

Подробнее

Программа дисциплины

Программа дисциплины МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" Институт

Подробнее

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИКЛАДНОЙ НФОРМАТИКЕ (ТЕСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) НА УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИКЛАДНОЙ НФОРМАТИКЕ (ТЕСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) НА УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРИКЛАДНОЙ НФОРМАТИКЕ (ТЕСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) НА 2015 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД для поступающих на программы бакалавриата высшего образования

Подробнее

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ АРЗАМАССКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ В УЧЕБНОМ ГОДУ. Ученая степень.

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ АРЗАМАССКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ В УЧЕБНОМ ГОДУ. Ученая степень. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ АРЗАМАССКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ В 0-06 УЧЕБНОМ ГОДУ п/п ФИО преподавателя Должность Преподаваемыен дисциплины 6 Арюткина Светлана Волостнов Николай

Подробнее

Код компетенции. Название компетенции. способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Код компетенции. Название компетенции. способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции Код компетенции ОК-1 Название компетенции способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности

Подробнее

Пояснительная записка

Пояснительная записка Пояснительная записка Класс 10 Учитель Белова Екатерина Александровна Количество часов Всего 34 час; в неделю 1 час. Тестирование знаний- 2 час, практических работ 15. Планирование составлено на основе:

Подробнее

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет

Подробнее

Персональный состав педагогических работников кафедры информационных технологий:

Персональный состав педагогических работников кафедры информационных технологий: Персональный состав педагогических работников кафедры информационных технологий: Бондарева Елена Владимировна Занимаемая должность: доцент Преподаваемые дисциплины: Информатика, Информационные технологии

Подробнее

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" ГРАФИК

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ ГРАФИК часов на п/п профессор п/п /А.С.Егоров/ самостоятельных работ студентов специальности профессор В.А. Шпенст доцент п/п /П.Н.Дмитриев/ Семестр: ВЕСЕННИЙ Курс: 1 Факультет: Геологоразведочный Шифр групп:

Подробнее

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАПРАВЛЕНИЯ СИНГ 131000.62 Нефтегазовое дело по профилю «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» - НДб(одн) 131000.62 Нефтегазовое дело по

Подробнее

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.04.01 «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ

Подробнее

Учебные дисциплины, модули, практики, реализуемых образовательных программ: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Учебные дисциплины, модули, практики, реализуемых образовательных программ: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Учебные дисциплины, модули, практики, реализуемых образовательных программ: 1. 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,

Подробнее

ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ по программе магистратуры. Направление подготовки: Информационные системы и технологии

ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ по программе магистратуры. Направление подготовки: Информационные системы и технологии МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ВоГУ) УТВЕРЖДЕНО Председателем приемной комиссии ректором

Подробнее

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН Наименование дисциплины 1 Административное право 2 Деловое общение 3 Иностранный язык 4 Исследование операций 5 История 6 Коммерческое право 7 Конфликтология

Подробнее

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная библиотечная система» Центральная библиотека

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная библиотечная система» Центральная библиотека Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная библиотечная система» Центральная библиотека Россия. Полный энциклопедический иллюстрированный справочник / Авт.- сост. П.Г. Дейниченко;

Подробнее

ЦАРЕВА Ольга Владимировна специалист Рекламно-выставочного центра РХТУ им. Д.И. Менделеева

ЦАРЕВА Ольга Владимировна специалист Рекламно-выставочного центра РХТУ им. Д.И. Менделеева Информационные ресурсы образования МАТАСОВ Алексей Вячеславович кандидат технических наук, начальник Управления информационных технологий РХТУ им. Д.И. Менделеева тел.: (495)250-27-65; e-mail: mats@muctr.ru

Подробнее

Рабочая программа учебной дисциплины ПД. 02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ по специальности «Информационные системы»

Рабочая программа учебной дисциплины ПД. 02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ по специальности «Информационные системы» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Бузулукский гидромелиоративный техникум филиал ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» Рабочая программа учебной дисциплины ПД.

Подробнее

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Изучение естествознания на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

Подробнее

Учебно-научный институт. Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Учебно-научный институт. Институт радиоэлектроники и информационных технологий Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Подробнее

Уважаемые выпускники! Рыжков, И. Б. Доступ по логину и паролю из сети Интернет. Новиков, Ю. Н. Доступ по логину и паролю из сети Интернет.

Уважаемые выпускники! Рыжков, И. Б. Доступ по логину и паролю из сети Интернет. Новиков, Ю. Н. Доступ по логину и паролю из сети Интернет. Уважаемые выпускники! В перечисленных ниже изданиях содержатся методические рекомендации, которые помогут должным образом подготовить, оформить и успешно защитить выпускную квалификационную работу. Рыжков,

Подробнее

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. профессионального модуля. ПМ.01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. специальность Компьютерные сети

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. профессионального модуля. ПМ.01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. специальность Компьютерные сети РАБОЧАЯ ПРОГРАММА профессионального модуля ПМ.01. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры специальность 09.02.02 Компьютерные сети 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Участие

Подробнее

Ужегов, Г. Н. Большая энциклопедия доврачебной помощи / Г. Н. Ужегов. М. : ОЛМА Медиа Групп, с. (Жизнь и здоровье).

Ужегов, Г. Н. Большая энциклопедия доврачебной помощи / Г. Н. Ужегов. М. : ОЛМА Медиа Групп, с. (Жизнь и здоровье). Научная Библиотека ДВАГС Читальный зал «СЛОВАРЬ ЭТО ВСЕЛЕН- НАЯ В АЛФАВИТНОМ ПО- РЯДКЕ». А. ФРАНС ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДВАГС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ СЛОВАРИ РАСКРЫ- ВАЮТ СЕКРЕТЫ Ужегов,

Подробнее

Теория систем и системный анализ

Теория систем и системный анализ В. H. Волкова, А. А. Денисов Теория систем и системный анализ УЧЕБНИК для БАКАЛАВРОВ Рекомендовано ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» в качестве учебника для студентов

Подробнее

Сведения о реализуемых образовательных программах

Сведения о реализуемых образовательных программах Сведения о реализуемых образовательных программах п/п Код направления подготовки Название образовательной программы 1 26.02.03 Судовождение Программа подготовки специалистов среднего звена Квалификац ия

Подробнее