(äëÿ êàðìàííîãî ïåðñîíàëüíîãîêîìïüюòåðà)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "(äëÿ êàðìàííîãî ïåðñîíàëüíîãîêîìïüюòåðà)"

Транскрипт

1 Íà âè ãà öè îí íîå ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå å íèå Íà âè òåë Íà âè ãà òîð 3.5 Ðó êî âî äñòâî ïîëü çî âà òå ëÿ (äëÿ êàðìàííîãî ïåðñîíàëüíîãîêîìïüюòåðà) ЗАО «ЦНТ», Все пра ва за щи ще ны. Со дер жа ние дан но го ру ко во дства, а так же лю бые де мон ст ра ци он ные ма те риа лы, при ла гаемые к не му, яв ля ют ся ис клю чи тель ной соб ст вен но стью ЗАО «ЦНТ». Лю бое ком мер че ское ис поль зо - ва ние ру ко во дства мо жет быть осу ще ст в ле но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ЗАО «ЦНТ». Ин - фор ма ция в этом до ку мен те не мо жет быть из ме не на без уве дом ле ния ЗАО «ÖÍÒ».

2 Содержание 1. Введение Общие сведения о системе Texнические требования Установка Навител Навигатор Установка программы Установка на Windows Mobile Установка на Android с CD-диска Установка на Android с помощью Andrioid Market Установка на Symbian OS Установка карт и дополнений Автоматическая регистрация Автоматическая регистрация программы Автоматическая регистрация карт (для лицензии типа Регион+ ) Регистрация через Интернет (альтернативный метод для Windows Mobile) Регистрация программы Регистрация карт (для лицензии типа Регион+ ) Интерфейс программы Интерфейс программы при движении по маршруту Интерфейс программы при просмотре карты Страницы программы Страница Карта Страница Датчики Страница Спутники Страница Маршрут Страница Погода Главное меню Найти Маршрут Страницы «Информация» «Настройки» «Карта» «Детализация карты» «Верх карты» «Открыть атлас» «Визуальные эффекты» «Фильтрация POI» «Навигация» «Вид транспорта» «Настройки маршрута» «Настройки масштабирования» «Предупреждать о маневре» «Притягивание» «Автовозврат» «Региональные настройки» «Язык» «Голос»

3 «Клавиатура» «Единицы измерения» «On-line сервисы» «Пробки» «Обмен данными» «Погода» «Настройки интерфейса» «Скин» «Интерфейс» «Прятать элементы» «Инерционный скроллинг списков» «Подтверждение при выходе» «Устройство» «Звук» «Ориентация экрана» «Управление питанием» «Часы» «Предупреждения» «Журнал» «Запись трека» «Формат трека» «Каталог треков» «Визуализация треков» «Сброс всех настроек» Функциональные возможности Маршруты Трек Путевые точки Пробки Радары Поиск Поиск «По адресу» Поиск «Ближайшие» Поиск «Путевые точки» «История» «Любимые» Поиск «По координатам» Поиск «Навител.SMS» Трехмерные модели объектов Навител. SMS Дополнительные цветовые схемы (Skins) Редактор GPSMapEdit Описание редактора Пример использования редактора Возможные проблемы и способы их решения Обновление ПО и карт Глоссарий Информация о компании «ЦНТ» Торговые марки

4 1. Вâåдåнèå Ïðî ãðàì ìà «Íà âè òåë Íà âè ãà òîð 3.5» ÿâ ëÿ åò ñÿ ìíî ãî ôóíê öèî íàëü íûì íà âè ãà öè îí íûì ïðîãðàììíûì îáåñ ïå å íè åì, ïðåä íà çíà åí íûì äëÿ ýô ôåê òèâ íî ãî ïî èñ êà êðàò àé øå ãî ìàð øðó òà íà êàð òå. Ãî ëî ñî âûå ïîä ñêàç êè ïî çâî ëÿò Âàì ñëå äî âàòü ïî ìàð øðó òó, íå îá ðà ùàÿ âíè ìà íèÿ íà äèñ ïëåé è íå îòâëåêàÿñü îò óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì, à ôóíê öèÿ «Íà âè òåë.ïðîá êè» ïî ìî æåò áû ñò ðî ïðå îäî ëåòü îá ðà çî âàâ øèé ñÿ íà äî ðî ãå çà òîð. Íà ñòîÿ ùèé äî êó ìåíò ÿâ ëÿ åò ñÿ ðó êî âî äñòâîì ïîëü çî âà òå ëÿ ïî ðà áî òå ñ íà âè ãà öè îí íîé ïðî ãðàì ìîé «Íà âè òåë Íà âè ãà òîð 3.5». Â íåì îïè ñà íû ýëå ìåí òû ïîëü çî âà òåëü ñêî ãî èí òåð ôåé ñà, îñ íîâ íûå ôóíê öèè íà âè ãà öè îí íîé ïðî ãðàì ìû, à òàê æå ïî ðÿ äîê äåé ñò âèé ïîëü çî âà òå ëÿ ïðè âû ïîë íå íèè òè ïî âûõ îïå ðà öèé. 4

5 2. Оáщèå сâåдåнèя î сèсòåмå GPS (Global Positioning System) - ýòî ñïóò íè êî âàÿ ñèñ òå ìà, ïî çâî ëÿю ùàÿ îï ðå äå ëèòü ìå ñòî ïî ëî æå íèå è ñêî ðîñòü îáú åê òîâ. Äëÿ íàè áî ëåå óñ ïåø íî ãî èñ ïîëü çî âà íèÿ óñò ðîéñòâ, îñ íà ùåí íûõ òåõ íî ëî ãè åé GPS, ñëå äó åò èçó èòü îñ íîâ íûå ïðèí öè ïû ðà áî òû äàí íîé òåõ íî ëî ãèè. Ñèñòåìà GPS, òàêæå íàçûâàåìàÿ NAVSTAR (NAVigation System using Timing And Ranging), áàçèðóåòñÿ íà ñïóòíèêàõ, äâèæóùèõñÿ âîêðóã çåìëè ïî îðáèòàëüíûì òðàåêòîðèÿì. 24 ñïóòíèêà îáåñïå èâàюò 100 % ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû â ëюáîé òî êå çåìíîãî øàðà, íî íå âñåãäà ìîãóò îáåñïå èòü óâåðåííûé ïðèåì è õîðîøèé ðàñ åò ïîçèöèè. Ïîýòîìó, äëÿ óâåëè åíèÿ òî íîñòè ïîçèöèè è ðåçåðâà íà ñëó àé ñáîåâ, îáùåå èñëî ñïóòíèêîâ íà îðáèòå ïîääåðæèâàåòñÿ â áîëüøåì êîëè åñòâå. Ìàêñèìàëüíîå âîçìîæíîå èñëî îäíîâðåìåííî ðàáîòàюùèõ ñïóòíèêîâ â ñèñòåìå NAVSTAR îãðàíè åíî 32. GPS ÿâ ëÿ åò ñÿ ïàñ ñèâ íîé ñèñ òå ìîé íà âè ãà öèè, êî òî ðàÿ ïî çâî ëÿ åò ïðè íè ìàòü ñèã íà ëû ñïóò íè êîâ, îä íà êî èñ êëю à åò âîç ìîæ íîñòü ïå ðå äà è ñèã íà ëà. Ñèã íàë ñïóò íè êîâ GPS èìå åò àñ òî òû è ÃÃö. Ýòî îç íà à åò, òî äëÿ ýëåê òðî ìàã íèò íîé âîë íû òà êîé àñ òî òû ïî ìå õà ìè áó äóò ÿâ ëÿòü ñÿ ìå òàë ëè å ñêèå è äå ðå âÿí íûå ïî âåðõ íî ñòè, íå êî òî ðûå âè äû ïëà ñò ìàñ ñû, áå òîí. Ïî ýòîé ïðè è íå íåëü çÿ ïîé ìàòü ñïóò íè êè â æå ëå çî áå òîí íîì çäà íèè, äëÿ ýòî ãî íå îá õî äè ìî èç ìå íèòü ìå ñòî ïî ëî æå íèå ïðè áî ðà íà áî ëåå áëà ãî ïðè ÿò íîå äëÿ ïðèå ìà ñèã íà ëà. Внè мà нèå! Ñà ìûå òî íûå ïî êà çà íèÿ ìîæ íî îæè äàòü, êî ãäà âå äåò ñÿ ïðè åì ñèã íà ëîâ íà îò êðû òîé ìå ñò íî ñòè íå ìå íåå åì ñ 4 ñïóò íè êîâ, ðàâ íî ìåð íî ðàñ ïî ëî æåí íûõ ïî âñå ìó íå áî ñâî äó, ïðè ýòîì óñò ðîé ñò âî äîëæ íî áûòü íå ïîä âèæ íî îò íî ñè òåëü íî çåì ëè. Êà å ñò âî ìå ñòî îï ðå äå ëå íèÿ çà âè ñèò îò òî ãî íà áî ðà ñïóò íè êîâ, ñ êî òî ðû ìè ðà áî òà åò ïðè áîð. Åñ ëè ïðè åì íèê èìå åò âîç ìîæ íîñòü âû áðàòü èç áîëü øî ãî êî ëè å ñò âà ïðè íè ìàå ìûõ ñèã íà ëîâ ëó øèå, ýòî ïî ëî æè òåëü íî ñêà æåò ñÿ íà êà å ñò âå îï ðå äå ëå íèÿ êî îð äè íàò. Åñ ëè æå âû áî ðà íåò, òî òî íîñòü ðà áî òû áó äåò òðóä íî ïðåä ñêà çóå ìîé. Ïî ñëå âêëю å íèÿ GPS ïðè åì íè êà íà âè ãà öè îí íàÿ ñèñ òå ìà àê òè âè ðó åò ñÿ íå ñðà çó. Íà âè ãà öè îí íûå ñî îá ùå íèÿ ïå ðå äà âàå ìûå ñî ñïóò íè êîâ ñî äåð æàò äâà òè ïà äàí íûõ ýôå ìå ðè äû è àëü ìà íàõ ñïóò íè êîâ. Â àëü ìà íà õå ïå ðå äà юò ñÿ ïà ðà ìåò ðû îð áè òû, ñ ïî ìî ùüю êî òî ðûõ ìîæ íî âû èñ ëèòü ïðè ìåð íîå ìå ñòî ïî - 5

6 ëî æå íèå ñïóò íè êîâ ñ äîñ òà òî íîé áîëü øîé ïî ãðåø íî ñòüю. Àëü ìà íàõ, õðà íÿ ùèé ñÿ â ïà ìÿ òè ïðè åì íè êà, ïî ñòî ÿí íî îá íîâ ëÿ åò ñÿ, ò.ê. êà æ äûé ñïóò íèê ïå ðå äà åò äàí íûå àëü ìà íà õà äëÿ âñåé ãðóï ïû ñïóò íè êîâ. Âðå ìÿ «æèç íè» àëü ìà íà õà ñî ñòàâ ëÿ åò 2-3 ìå ñÿ öà. Äà ëåå, âå ëè è íà íà êî ï ëåí íîé îøèá êè â ðàñ å òàõ áó äåò íå äî ïóñ òè ìîé. Äàí íûå ýôå ìå ðèä ñî äåð æàò ïà ðà ìåò ðû, ïî çâî ëÿю ùèå áî ëåå òî íî âû èñ ëèòü òå êó ùåå ìå ñòî ïî ëî æå íèå ñïóò íè êîâ. Â îò ëè èå îò àëü ìà íà õà, êà æ äûé èç ñïóò íè êîâ ïå ðå äà åò, òîëü êî ñâîè ñîá ñò âåí íûå ýôå ìå ðè äû. Âðå ìÿ «æèç íè» ýôå ìå ðèä íå ïðå âû øà åò 4-6 à ñîâ. Èí ôîð ìà öèÿ äàí íûõ ýôå ìå ðèä è àëü ìà íà õà, ïå ðå äà âàå ìîé ñî ñïóò íè êîâ, ïî ñòî ÿí íî êîð ðåê òè ðó åò ñÿ. Ýòî ïðî èñ õî äèò îäèí ðàç (à ïðè íå îá õî äè ìî ñòè è áî ëåå) â ñó òêè. Ñåòü íà çåì íûõ ñòàí öèé, ïî ëó à åò èí ôîð ìà öèю ñî ñïóò íè êîâ, ïî àíà ëî ãèè ñ îáû íû ìè ïîëü çî âà òå ëÿ ìè, àíà ëè çè ðó åò èç ìå ðå íèÿ, ñðàâ íè âà åò èõ ñ îïîð íû ìè, ðàñ ñ è òû âà åò êîð ðåê òè ðóю ùèå ïî ïðàâ êè è ïå ðå äà åò èõ íà ãëàâ íóю ñòàí öèю, ñ êî òî ðîé îñó ùå ñò â ëÿ åò ñÿ ïå ðå äà à äàí íûõ íà ñïóò íè êè. Âðå ìÿ «ñòàð òà» íå îá õî äè ìîå íà âè ãà öè îí íî ìó ïðè åì íè êó íà îï ðå äå ëå íèå ïî çè öèè ïî ñëå âêëю å íèÿ, çà âè ñèò îò èìåю ùåé ñÿ â ïà ìÿ òè íà àëü íîé èí ôîð ìà öèè. Âû äå ëÿ юò ñÿ ñëå äóю ùèå ðå æè ìû: «Õî ëîд нûé сòàðò» - âðå ìÿ, ïî çè öèÿ, àëü ìà íàõ è ýôå ìå ðè äû íå èç âåñò íû. Ýòî ìî æåò áûòü ñâÿ çàí íî ñ íà õî æ äå íè åì ïðè áî ðà â âû êëю åí íîì ñî ñòîÿ íèè â òå å íèè äëè òåëü íî ãî âðå ìå íè (áî ëåå 70 à ñîâ) èëè åãî ïå ðå ìå ùå íè åì â âû êëю åí íîì ñî ñòîÿ íèè íà áîëü øîå ðàñ ñòîÿ íèå. Â ýòîì ñëó àå ïðè áî ðó íå îá õî äè ìî çà ãðó çèòü íî âûå äàí íûå îá àëü ìà íà õå è ýôå ìå ðè äàõ. Ýòîò ïðî öåññ ìî æåò çà íÿòü áî ëåå 20 ìè íóò. «Òå ï ëûé сòàðò» - ïî çè öèÿ è ýôå ìå ðè äû íå èç âåñò íû, âðå ìÿ è àëü ìà íàõ èç âåñò íû. Ïðè áîð íà è íà åò ñáîð äàí íûõ îá ýôå ìå ðè äàõ, ïî ñëå å ãî ñìî æåò îñó ùå ñò âèòü ìå ñòî îï ðå äå ëå íèå. Îáû íî Òå ï ëûé ñòàðò çà íè ìà åò íå ñêîëü êî ìè íóò. «Ãî ðя èé сòàðò» - àëü ìà íàõ, ýôå ìå ðè äû èç âåñò íû, âðå ìÿ è ïî çè öèÿ èç âåñò íû ñ íå êî òî ðîé îøèá êîé. Åñ ëè ïðè áîð íà õî äèë ñÿ â âû êëю åí íîì ñî ñòîÿ íèè ìå íåå 4 à ñîâ, äîñ òó ïåí ñà ìûé áû ñò ðûé âèä çà ïóñ êà ñèñ òå ìû. Ïî ñëåä íèå äàí íûå ÿâ ëÿ юò ñÿ àê òó àëü íû ìè è íà äàí íûé ìî ìåíò çà èñ êëю å íè åì íå áîëü øèõ íå òî íî ñòåé, êî òî ðûå ñèñ òå ìà óñò ðà íÿ åò ìå íåå åì çà ìè íó òó. 6

7 «Íà âè òåë Íà âè ãà òîð 3.5» íà âè ãà öè îí íîå ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå å íèå, ðàç ðà áî òàí íîå äëÿ ðàçëè íûõ óñòðîéñòâ, îñ íà ùåí íûõ âñòðî åí íû ìè èëè âíåø íè ìè GPS- ïðè åì íè êà ìè. Ïðî ãðàì ìà ïî çâî ëÿ åò çà ãðóç êó ïîä ðîá íûõ êàðò ãî ðî äîâ è îá ëàñ òåé Ðîñ ñèè ñ íî ìå ðà ìè äî ìîâ, íà çâà íèÿ ìè óëèö, ñòàí öèé ìåò ðî è äðó ãîé ïî ëåç íîé èí ôîð ìà öè åé. Â èñ ëå ïðî å ãî, ñïóò íè êî âàÿ ïðî ãðàì ìà íà âè ãà öèè îáåñ ïå è âà åò ãî ëî ñî âîå ñî ïðî âî æ äå íèå ïî ìàð øðó òó. Ïðî ãðàì ìà îï òè ìè çè ðî âà íà ïîä ñòàí äàðò íîå ðàç ðå øå íèå ýê ðà íà, â íåé ðåà ëè çî âà íî áû ñòðîå ìàñ øòà áè ðî âà íèå è ïðî êðóò êà êàð òû, à òàê æå àâ òî ìà òè å ñêîå ïå ðå êëю å íèå ìå æ äó êàð òà ìè ðàç ëè íûõ ìàñ øòà áîâ. Ïðå èìó ùå ñò âà «Íà âè òåë Íà âè ãà òîð 3.5» ïî ñðàâ íå íèю ñ äðó ãè ìè ïîõîæèìè ïðî ãðàìì íû ìè ñðåä ñò âà ìè: 1. Ðåà ëè çî âà íî áû ñòðîå ìàñ øòà áè ðî âà íèå è ïðî êðóò êà êàð òû; 2. Àâ òî ìà òè å ñêîå ïå ðå êëю å íèå ìå æ äó êàð òà ìè; 3. Âû áîð îðè åí òà öèè êàð òû - ïî íà ïðàâ ëå íèю äâè æå íèÿ, ïî íàïðàâëåíèю ìàðøðóòà èëè ïî íà ïðàâ ëå íèю íà ñå âåð; 4. Ïîë íî ýê ðàí íûé ðå æèì; 5. Ïîë íî öåí íî ïîä äåð æè âà юò ñÿ ðå æè ìû îòî áðà æå íèÿ êàð òû êàê 2D, òàê è ïñåâ äî 3D; 6. Âñïëû âàю ùèå ïîä ñêàç êè; 7. Âîç ìîæ íîñòü êîí âåð òè ðî âà íèÿ êàðò, äîñ òóï íûõ â Èí òåð íå òå, â ôîð ìàò NM2 è ñà ìî ñòîÿ òåëü íîå ñîç äà íèå è ðå äàê òè ðî âà íèå êàðò ñ ïî ìî ùüю ïðî ãðàì ìû GPSMapEdit; 8. Âîç ìîæ íîñòü çà ãðóç êè èí ôîð ìà öèè îá îïå ðà òèâ íîé äî ðîæ íîé îá ñòà íîâ êå (ïðîá êàõ) îò êîì ïà íèè Íà âè òåë. Îñ íîâ íû ìè çà äà à ìè, âû ïîë íÿå ìû ìè ïðî ãðàì ìîé, ÿâ ëÿ юò ñÿ: îï ðå äå ëå íèå è îòî áðà æå íèå òå êó ùåé ïî çè öèè íà êàð òå, àâ òî ìà òè å ñêàÿ è ðó íàÿ ïðî êëàä êà ìàð øðó òîâ, ðàç ëè íûå âè äû ïî èñ êà îáú åê òîâ, ðàñ åò è îòî áðà æå íèå áîëü øî ãî êî ëè å ñò âà ïó òå âîé èí ôîð ìà öèè, îòî áðà æå íèå è çà ïèñü òðà åê òî ðèè äâè æå íèÿ â âè äå òðå êà è ìíî ãîå äðó ãîå. Âìå ñòå ñ íà âè ãà öè îí íîé ïðî ãðàì ìîé ïî ñòàâ ëÿ åò ñÿ êàð òî ãðà ôè å ñêèé ðå äàê òîð GPSMapEdit (äå ìîí ñò ðà öè îí íàÿ âåð ñèÿ), êî òî ðûé ïî çâî ëÿ åò ïîëü çî âà òå ëю ñîç äà âàòü ñîá ñò âåí íûå è ðå äàê òè ðî âàòü çà ãðó æåí íûå êàð òû. Ïîä ðîá íåå îá ýòîì ðå äàê òî ðå è òàé òå íà ñàé òå Îôè öè àëü íûå êàð òû, ïî ñòàâ ëÿå ìûå ÇÀÎ «ÖÍÒ», çà øèô ðî âà íû è èõ íå âîç ìîæ íî ðå äàê òè ðî âàòü â GPSMapEdit. 7

8 3. Texнические требования Операционная система устройства: 1. Pocket PC 2003 SE; 2. Windows Mobile 5.0; 3. Windows Mobile 6.0; 4. Windows Mobile 6.1; 5. Windows Mobile 6.5; 6. Android OS 1.5 или выше; 7. Symbian OS. Количество оперативной памяти: От 10 МБ оперативной памяти (в зависимости от размера загруженной карты). Дисплей: 1. Режим VGA (640x480); 2. Режим QVGA (320x240); 3. Режим WVGA (800х480); 4. Разрешение 240х240; ГЛОНАСС/GPS-приемники: 1. Про то кол NMEA-0183; 2. Про то кол SiRF binary; 3. Про то кол Garmin; 4. Внеш ний приемник мо жет под клю чать ся че рез по сле до ва тель ный порт, USB, BlueTooth, разъ - е мы CompactFlash, SDIO. 8

9 4. Ус та нов ка Навител Навигатор 4.1. Установка программы Установка на Windows Mobile 1. Подготовьте свободную от какой-либо информации SD- либо micro SD - карту памяти (карта памяти может отсутствовать в базовой комплектации) и вставьте ее в Ваше устройство (Рис. 1); Рис Подключите устройство к персональному компьютеру, используя USB-кабель (Рис. 2). Для синхронизации ПК и устройства Вам понадобится программа "MS ActiveSync" (или "Центр устройств Windows Mobile" в случае, если Вы используете операционную систему Windows Vista/7). Последняя версия программы доступна для скачивания на сайте Рис Вставьте диск Навител в DVD-привод на Вашем ПК (Рис. 3) и дождитесь запуска окна установки. В случае если окно установки не появилось, используйте "Проводник", чтобы запустить файл autorun.exe, расположенный на диске (Рис. 4); Рис. 3 Рис. 4 9

10 4. В окне установки выберите раздел "Установка ПО" и нажмите на пункт "Установить на Windows Mobile OS" (Рис. 5). В случае, если по каким-то причинам это невозможно, запустите "Проводник", далее следуйте в директорию на диске \Install\Navitel Navigator и запустите файл Navitel_setup_WM.exe (Рис. 6). Рис. 5 Рис Запустившийся мастер установки поможет Вам установить программу на ваш персональный карманный компьютер. Для продолжения нажмите Далее. (Рис. 7). Рис. 7 10

11 6. Следующее окно содержит лицензионное соглашение (Рис. 8). Прочтите его и отметьте пункт "Я принимаю лицензионное соглашение" в случае, если Вы согласны со всеми перечисленными пунктами. Нажмите "Далее", чтобы продолжить; Рис Выберите компоненты, которые Вы желаете установить на устройство (Рис. 9). По умолчанию это "Navitel Navigator" и он уже является выбранным; Рис. 9 11

12 8. Начнется процесс переноса компонентов программы на устройство (Рис. 10); Рис После завершения процесса переноса компонентов, на экране появится сообщение (Рис. 11), что дальнейшая установка будет происходить непосредственно на устройстве; Рис Вам будет предложено выбрать место установки: "\Flash Disk" или (в случае, если модель Вашего устройства поддерживает) "\Карта памяти". По-возможности следует выбрать "\Карта памяти" (Рис. 12) (В зависимости от модели устройства, карта памяти может называться иначе, например, Storage card или SD-card) Рис

13 11. Начнется процесс установки программы на устройство (Рис. 13); Рис По завершении процесса установки на дисплее появится оповещающее окно (Рис. 14). Нажмите на кнопку "Ок", чтобы закрыть окно и завершить процесс установки ПО на устройство; Рис

14 Установка на Android с CD-диска 1. В меню устройства выберите "Настройки" -> "Приложения" и отметьте пункт "Неизвестные источники" (Рис. 15). Это позволит установить Navitel Navigator на устройство; Рис В меню устройства выберите "Настройки" -> "Местоположение" и отметьте пункт "Включить спутники GPS" (Рис. 16). Эта опция позволит устройству использовать для позиционирования не только основные GSM-источники сигнала (базовые станции), но и более точный источник - GPS спутники; Рис

15 3. Подключите устройство к ПК, используя USB-кабель (Рис. 17); Рис Вставьте диск Навител в DVD-привод на Вашем ПК (Рис. 18) и дождитесь запуска окна установки. В случае если окно установки не появилось, используйте "Проводник", чтобы запустить файл autorun.exe, расположенный на диске (Рис. 19); Рис. 18 Рис В окне установки выберите раздел "Установка ПО" и нажмите на пункт "Установить на Android OS" (Рис. 20). Или используйте "Проводник", далее следуйте в директорию на диске \Install\Navitel Navigator и запустите файл Navitel_setup_Android.exe (Рис. 21). Рис. 20 Рис

16 6. Ознакомьтесь с системными требованиями (Рис. 22) и нажмите "Далее", чтобы перенести компоненты для установки на устройство; Рис На устройстве начнется процедура установки программы (Рис. 23). Нажмите "Установить"; 8. После того, как процесс установки завершится, на дисплее появится оповещающее окно (Рис. 24), в котором вы можете выбрать "Открыть" - запустить приложение или "Готово" - закрыть окно. Рис. 23 Рис

17 Установка на Android с помощью Andrioid Market 1. Для установки программы данным способом требуется подключение к сети Интернет (GPRS, 3G, Wi-Fi или любым другим возможным способом). Поскольку размер установочного файла Навител Навигатор превышает 10Мб, рекомендуется использовать Wi-Fi соединение. 2. Из меню устройства запустите приложение Market. " (Рис. 25). Это позволит установить Navitel Navigator на устройство; Рис Нажмите кнопку Поиск и в появившееся поле введите Навител. Из появившегося списка программ выберите Навител Навигатор (Рис. 26); Рис

18 4. На устройстве появится окно с описанием программы (Рис. 27). Ознакомьтесь с ним и выберите Установить ; Рис Операционная система предупредит Вас о возможностях программы (Рис. 28). Для продолжения установки нажмите ОК ; 6. Программа начнет загрузку и установку, за их ходом можно проследить в меню Загрузки в программе Market (Рис. 29). Рис. 28 Рис

19 Установка на Symbian OS 1. Посетите сайт и скачайте файл установки Навител Навигатор на Symbian OS navitel_3.5.0.sis (Рис. 30); Рис Перенесите файл установки navitel_3.5.0.sis на SD (microsd) карту памяти и вставьте карту памяти в устройство (Рис. 31); Рис На устройстве откройте содержимое карты памяти («Меню» -> «Приложения» -> «Диспетчер файлов» -> «Карта памяти») (Рис. 32) ; Рис

20 4. Выберите файл Navitel_3.2.7.sis, нажмите Функции -> Открыть (Рис. 33); Рис На дисплее появится оповещение об установке Навител Навигатор (Рис. 34). Нажмите Ок ; 6. Выберите место установки программы. Убедитесь, что объём свободной памяти места установки составляет не менее 15 Мб (Рис. 35); Рис. 34 Рис Дождитесь окончания установки. 20

21 4.2. Установка карт и дополнений 1. В окне установки Навител Навигатор выберите пункт "Установка карт" (Рис. 36) или используйте программу Проводник для просмотра содержимого диска (Рис. 37); Рис. 36 Рис Извлеките карту памяти из устройства и вставьте ее в кард-ридер, подключенный к ПК или в настройках устройства выберите подключение к ПК в качестве SD кард-ридера; 3. Скопируйте папку "NavitelContent" в корневой каталог используемой карты памяти (Рис. 38); Рис

22 Примечание: папка "NavitelContent" содержит: License - папка с лицензиями; Maps - папка с файлами карт; Models - папка с 3D-моделями; Routes - папка с экспортированными маршрутами; Maps - папка с файлами карт; Skins - альтернативные цветовые схемы интерфейса программы; Speedcams - информация о камерах слежения и опасных участках дороги; Voices - дополнительные голосовые пакеты. 4. Вставьте карту памяти обратно в устройство, в случае если Вы использовали отдельный кард-ридер (Рис. 39); Рис

23 4.3. Автоматическая регистрация Автоматическая регистрация программы 1. Подключите устройство к сети Интернет (GPRS, Wi-Fi или любым другим способом); 2. Запустите Навител Навигатор на устройстве; 3. В окне регистрации (Рис. 40) выберите пункт "Автоматическая регистрация"; Рис Нажмите на поле ввода лицензионного ключа (Рис. 41), чтобы включить цифровую клавиатуру (Рис. 42) и введите лицензионный ключ на свою копию программы. Нажмите на символ зеленого цвета в правом нижнем углу, чтобы подтвердить ввод; Рис. 41 Рис

24 Автоматическая регистрация карт (для лицензии типа Регион+ ) 1. Подключите устройство к сети Интернет (GPRS, Wi-Fi или любым другим способом); 2. Запустите Навител Навигатор на устройстве и в меню программы выберите пункт "Активация карт"; 3. Введите лицензионный ключ на карту и нажмите "Ок" (Рис. 43); 4. Выберите один регион России, карты которого Вы желаете активировать и нажмите "Ок" (Рис. 44); Рис. 43 Рис В программе нажмите "Меню" -> "Открыть атлас" и проиндексируйте папку с картами. 24

25 4.4. Регистрация через Интернет (альтернативный метод для Windows Mobile) Регистрация программы 1. Посетите страницу регистрации (Рис. 45), введите лицензионный ключ на Вашу копию программы, серийный номер устройства, который указан в окне регистрации (Рис. 40), Ф.И.О. и действующий . Нажмите "Далее"; Рис. 45 Примечание: если ID вашего устройства имеет длину более пяти цифр, на странице регистрации выберите Простой режим. 2. Вам будет предложено скачать файл регистрации. Сохраните файл на Вашем ПК (Рис. 46); 3. Скопируйте файл регистрации на устройство в папку с программой Навител Навигатор (Рис. 47) (директория по-умолчанию: /Program Files/CNT/Navitel Navigator); Рис. 46 Рис

26 Регистрация карт (для лицензии типа Регион+ ) 1. Посетите страницу регистрации карт введите ключ на программу и на карту, нажмите "Далее" (Рис. 48); Рис Выберите из выпадающего списка один регион России, карты которого Вы желаете активировать. Нажмите "Далее" (Рис. 49); Рис

27 3. Предложенный для скачивания файл регистрации сохраните на ПК (Рис. 50); Рис Скопируйте файл регистрации на устройство в папку с программой Навител Навигатор (по-умолчанию /Program Files/CNT/Navitel Navigator), заменив при этом старый файл регистрации (Рис. 51). Рис

28 5. Интерфейс программы 5.1. Интерфейс программы при движении по маршруту На ри сун ке пред став ле ны ос нов ные эле мен ты ин - тер фей са и управ ле ния про грам мой. Уст рой ст во, изо бра жен ное на ри сун ке, не яв ля ет ся стан дарт - ным, ре ко мен дуе мым или рек ла ми руе мым. Мо - дель Ва ше го уст рой ст ва и ори ен та ция эк ра на мо - жет от ли чать ся от при ве ден но го на ри сун ке, но функ цио наль ность эле мен тов ин тер фей са бу дет та кой же. Ðèс. 52 Название Краткое описание функций 1 Ин фор ма ци он - ная па нель 2 Компас Знак предстоящего маневра. На сером фоне различные повороты, развороты, расстояние до следующего маневра в метрах или километрах и т. д. Нажатие по знаку прекращение ведения по маршруту и другие опции маршрута. Нажатие по кнопке открывает контекстное меню. В этом меню переключение ориентации карты («Север вверху» - значок замка рядом с компасом, «Вращать по движению» - маршрут рядом с компасом, «Вращать по маршруту» - изогнутая белая линия вверх рядом с компасом), вида карты (Плоский вид «2D» и Панорамный вид «3D») и режима карты («Ночной», «Дневной», «Автоматически»). При движении по маршруту компас всегда указывает на Север. 3 Звук Нажатие на эту кнопку включает и отключает звук в программе. 4 Ин фор ма ци он - ная па нель Общее предполагаемое время в пути, общая длина маршрута, время прибытия в конечную точку маршрута. 5 Радар Если в настройках визуальное предупреждение было включено, то при приближении к радару на дороге в правом верхнем углу появляется панель. Здесь указана максимально допустимая скорость движения и расстояние, оставшееся до радара. 6 Маршрут Активный маршрут, по которому в данный момент идет движение. 28

29 Название Краткое описание функций 7 Наклон карты Стрелка вверх увеличивает наклон карты, в своем максимальном положении наклона карта переходит в вид псевдо-3d, работающий на масштабах от 5м до 300м. Стрелка вниз уменьшает наклон карты. Возможный наклон карты зависит от масштаба, чем больше масштаб, тем меньше можно наклонить карту. 8 Поиск Кнопка, открывающая меню поиска по различным типам объектов. Подробная информация о видах поиска есть в разделе "Функциональные возможности", находящемся в "Полном руководстве пользователя". 9 Ин фор ма ци он - ная па нель При включенных спутниках показывается название улицы, по которой идет движение, текущая улица, дорога, трасса. Если на карте в данном месте нет ни улицы, ни дороги, то будет показываться направление. 10 Меню Кнопка, открывающая главное меню программы. 11 Масштаб Текущий масштаб карты Кноп ка мас шта - ба Кноп ка мас шта - ба Умень ше ние мас шта ба. Ко рот кое на жа тие умень ша ет мас штаб на стро го за дан ную ве ли чи ну. Длин ное на жа тие при во дит к про дол жи тель но му умень ше нию. Уве ли че ние мас шта ба. Ко рот кое нажатие увеличивает масштаб на строго заданную величину. Длинное нажатие приводит к продолжительному увеличению. Указатель вашего местоположения, при включенных спутниках. 14 GPS-курсор Подробнее Вы можете прочитать в разделе «Страница «Карта», находящемся в «Полном руководстве пользователя». Если в настройках автоматическое масштабирование было включено, но Ав то ма ти че ско е во время движения по маршруту Вы с помощью кнопок «Плюс» и «Минус» 15 мас шта би ро ва - поменяли масштаб, то автоматическое масштабирование выключается на ние заданный в настройках период времени. Быстро включить его обратно можно при помощи этой кнопки. Воз врат в те ку - Зеленая стрелка появляется вверху, когда карта сдвинута относительного 16 щее ме сто по ло - Вашего местоположения. Короткое нажатие на нее возвращает карту к же ние Вашему местоположению. 17 Соединение со спутниками 18 Батарея 19 Скорость 20 Информационная панель Кнопка соединения со спутниками. Зеленый значок соединение включено, белый выключено. На зеленой иконке есть маленький круг. Если круг красный - соединение со спутниками не установлено, желтый плохое соединение, зеленый соединение установлено. Кнопка, показывающая степень заряженности аккумулятора устройства, а также количество свободной оперативной памяти. При включенном режиме «Соединение со спутниками», после того, как определено местоположение, в верхнем правом углу окна программы отображается панель с текущим значением скорости вашего движения. Ото бра же ние на зва ния улицы, сле дую щей за ма нев ром. 29

30 5.2. Интерфейс программы при просмотре карты Ðèс. 53 Ðèс. 54 Название Краткое описание функций 21 Путевая точка 22 Кнопка Сохранить На карте красными флажками обозначаются путевые точки, созданные пользователем. Нажатие на точку открывает внизу страницы панель с кнопками для работы с путевыми точками. Сохраняет текущую точку на карте как путевую точку, чтобы впоследствии быстрее находить её. 23 Кнопка Курсор При нажатии на кнопку появляется меню работы с Точкой на карте (Рис.54) 24 Кнопка Вверх На странице «Карта» эта кнопка увеличивает масштаб. На странице «Маршрут» передвижение вверх по списку точек маршрута. На странице «Датчики» изменение количества отображаемых датчиков. В контекстном меню передвижение по пунктам меню вверх. 25 Кнопка Влево 26 Ц е н т р а л ь н а я кноп ка Переключение страниц («Карта», «Спутники», «Датчики», «Маршрут») на страницу вверх в списке. На стра ни це «Кар та» ко рот кое на жа тие этой кноп ки вклю ча ет или от клю ча - ет пол но эк ран ный ре жим. Длин ное на жа тие кноп ки на стра ни це «Кар та» соз да ет пу те вую точ ку. В кон тек ст ном ме ню с по мо щью этой кноп ки про - ис хо дит вы бор вы де лен но го пунк та ме ню. Вра ще ние коль ца во круг кноп - ки по ча со вой стрел ке - уве ли че ние мас шта ба кар ты, вра ще ние про тив ча - со вой стрел ки - умень ше ние мас шта ба кар ты. На жа тие на края 4-х по зи - ци он но го коль ца по зво ля ет пе ре клю чать эле мен ты про грам мы и пе ре ме - щать ся по ним. 30

31 Название Краткое описание функций 27 Кнопка Вниз На странице «Карта» эта кнопка уменьшает масштаб. На странице «Маршрут» передвижение вниз по списку точек маршрута. На странице «Датчики» изменение количества отображаемых датчиков. В контекстном меню передвижение по пунктам меню вниз. 28 Кнопка Вправо 29 Точка на карте 30 Запись трека 31 Проб ки от На ви - тел 32 Навител.SMS Переключение страниц («Карта», «Маршрут», «Датчики», «Спутники», «Погода») на страницу вниз в списке. Коротким нажатием на карту можно поставить точку. Такую точку можно сохранить как путевую, добавить в маршрут, посмотреть ее свойства и т.д. Кноп ка за пи си тре ка. Зе ле ный цвет знач ка - за пись тре ка вклю че на, бе лый - вы клю че на. Под роб ная ин фор ма ция о функ ции за пи си тре ка ука за на в гла ве Функ цио наль ные возможности. Зна чок, пред на зна чен ный для на строй ки сер ви са от ком па нии На ви тел. См. раз дел «Проб ки». Кноп ка пред на зна че на для чте ния/от прав ки SMS-со об ще ний и ра бо ты с ука зан ны ми в них ко ор ди на та ми. Циф ра ря дом с икон кой - ко ли че ст во не - про чи тан ных со об ще ний. 33 Кнопка Поехать Помечает текущее расположение точки на карте как конец маршрута. 34 Кнопка Заехать Кнопка Продолжить Объ ект ин фра - струк ту ры 37 Возврат 38 Информационная панель Помечает текущую точку на карте как промежуточную точку маршрута. Кнопка активна только при проложенном маршруте. Помечает текущую точку на карте как конец маршрута, при этом уже существующий конец маршрута становится промежуточной точкой. Кнопка активна только при проложенном маршруте. Различные объекты, нанесенные на карту (светофоры, станции метро, АЗС и т.д.). В зависимости от того, как Вы попали в данное меню (Рис. 54), кнопка либо возвращает в адресный поиск, либо возвращает к обычному просмотру карты. Показывает информацию о текущем расположении точки на карте. При нажатии на информационную панель отобразятся дополнительные сведения. 39 Возврат на карту Переход к просмотру карты. 40 Кнопка Начать Определяет старт маршрута. GPS при этом необходимо отключить. Внè мà нèå! Íà áîð èêî íîê íà äèñ ïëåå çà âè ñèò îò íà ñòðî åê èí òåð ôåé ñà. òî áû ïå ðåé òè ê íà ñòðîé êàì èíòåðôåéñà, íà æìè òå Ãëàâ нîå мå нþ -> Íà сòðîé êè -> Íàсòðîéêè èнòåðфåéсà. Ïîä ðîá íàÿ èí ôîð ìà öèÿ î íà ñòðîé êàõ èí òåð ôåé ñà èç ëî æå íà â ãëà âå «Ãëàâ íîå ìå íю». 31

32 6. Страницы программы 6.1. Страница Карта Стра ни ца «Кар та» (Рис. 55) пред на зна че на для ото бра же - ния за гру жен ной элек трон ной кар ты и Ва ше го те ку ще го ме сто по ло же ния, и со дер жит наи боль шее ко ли че ст во раз лич ной до рож ной ин фор ма ции. На этой стра ни це осу - ще ст в ля ет ся ра бо та с мар шру та ми, пу те вы ми точ ка ми, по иск объ ек тов и мно гое дру гое Просмотр карты Для просмотра карты на жми те на лю бой об лас ти на кар те и пе ре мес ти те ее в нуж ную сто ро ну. По сле этих дей ст вий кар та сме стит ся и от кро ет ся ее но вая об ласть. Рис Изменение масштаба Вы мо же те из ме нить мас штаб кар ты при по мо щи кно пок /. При по мо щи кноп ки осу - ще ст в ля ет ся при бли же ние кар ты и уве ли че ние мас шта ба на за дан ную ве ли чи ну. Кноп кой со - от вет ст вен но осу ще ст в ля ет ся умень ше ние. Мак си маль ное уве ли че ние соответствует масштабу 5 м. Максимальное от да ле ние - мас шта бу 2000 км. Су ще ст ву ет воз мож ность за дать кар те мас - штаб 5 м, 8 м, 12 м, 20 м, 30 м, 50 м, 80 м, 120 м, 200 м, 300 м, 500 м, 800 м, 1,2 км, 2 км, 3 км, 5 км, 8 км, 12 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 120 км, 200 км, 300 км, 500 км, 800 км, 1200 км и 2000 км. Од но крат ное на жа тие на / из ме ня ет мас штаб на сле дую щую/пре ды ду щую ве ли чи - ну. Вы так же мо же те удер жи вать од ну из этих кно пок для бы ст ро го из ме не ния мас шта ба На клон кар ты Вы мо же те из ме нять на клон кар ты при по мо щи стре лок /. Стрел ка уве ли чи ва ет на - клон кар ты. В сво ем мак си маль ном по ло же нии на кло на кар та пе ре хо дит в ре жим псев до-3d, ра - бо таю щий толь ко на мас шта бах от 5 м до 300 м. Стрел ка умень ша ет на клон кар ты. Воз мож - ный на клон кар ты за ви сит от мас шта ба - чем мень ше мас штаб, тем боль ший угол на кло на кар ты дос ту пен GPS-курсор GPS-кур сор по ка зы ва ет те ку щее ме сто по ло же ние уст рой ст ва и ото бра жа ет ся на кар те во вре мя дви же ния по мар шру ту при на ли чии ус та нов лен ной свя зи со спут ни ка ми. Кур сор мо жет при ни - мать од но из двух со стоя ний, в за ви си мо сти от со стоя ния са мо го уст рой ст ва: «Дви же ние» - «Ос та нов ка» -. Мет ка ви да «Дви же ние» ост рым кон цом ука зы ва ет те ку щее на прав ле ние дви же ния. Ес ли те ку - щая ско рость дви же ния ме нее 2,5 км/ч, то мет ка име ет вид «Ос та нов ка». В том слу чае, ес ли при - ем ник вы клю чен или со еди не ние со спут ни ка ми не ус та нов ле но, GPS-кур сор не ото бра жа ет ся. 32

33 Компас На жа тие на кноп ке ком па са от кры ва ет ме ню на строй ки ин - тер фей са стра ни цы кар ты (Рис. 56) Вра ще ние кар ты: Вра щать по мар шру ту; Вра щать по дви же нию; Се вер ввер ху (ста тич ный ре жим) Вид кар ты: 3D вид кар ты; 2D вид кар ты. При ме ча ние: при мас шта бе боль ше 300 м, 3D вид кар ты недос ту пен. Рис Днев ной/ноч ной вид кар ты Дан ная оп ция по зво ля ет осу ще ст вить пе ре клю че ние ме ж ду днев ным и ноч ным ви да ми эк ра на. Ис поль зо ва ние ноч но го ви да эк ра на в тем ное вре мя су ток сни жа ет нагрузку на гла за, что де ла ет экс плуа та цию уст рой ст ва бо лее ком форт ным. Дан ный па ра метр мож но ус та но вить в од ну из трех по зи ций: Днев ной вид (Рис. 57); Ноч ной вид (Рис. 58); Ав то ма ти че ский - ав то ма ти че ское пе ре клю че ние ме ж ду днев ным и ноч ным ви да ми кар ты в за ви си мо сти от вре ме ни вос хо да и за хо да Солн ца для Ва ше го ре гио на, а так же при въез - де в тон нель. Рис. 57 Рис

34 Ин фор ма ци он ные па не ли На стра ни це кар ты име ет ся не сколь ко раз лич ных ин фор - ма ци он ных па не лей. Нижняя па нель не сет ин фор ма цию с на зва ни ем про ез жей час ти, по ко то рой в дан ный мо мент осу ще ст в ля ет ся дви же ние или ото бра жа ет ся на прав ле ние дви же ния (Рис. 59). На верхней па не ли ото бра жа ет ся на - зва ние про ез жей час ти, ко то рая бу дет сле до вать за пред - стоя щим ма нев ром (Рис. 60). При ме ча ние: в ниж ней час ти эк ра на мо жет ото бра жать ся ин фор ма ци он ная па нель, ли бо па нель с кноп ка ми. Что бы скрыть па нель с кноп ка ми, нажмите в любое место карты. При на ви га ции по мар шру ту, в ле вой час ти эк ра на ото бра - жа ет ся ин фор ма ци он ная па нель, на ко то рой по ка зан сле - дую щий ма невр по хо ду дви же ния, ориентировочное время в пути, расстояние до конечной точки маршрута, а также ожидаемое время прибытия. При на жа тии на зна ке сле дую ще го ма нев ра от кро ет ся ме ню управления мар - шру том. При ме ча ние: на бор ин ст ру мен тов в дан ном ме - ню бу дет за ви сеть от то го, бы ла ли вклю че на функ - ция ус та нов ки свя зи со спут ни ка ми. Ес ли на мо - мент на жа тия на зна ке ма нев ра функ ция бы ла вклю че на, то ме ню бу дет со от вет ст во вать ри сун ку 61 (а). В про тив ном слу чае - ри сун ку 61 (б). Под роб ная ин фор ма ция о ра бо те с мар шру та ми из ло же на в гла ве Функ цио наль ные воз мож но - сти Страница Датчики Стра ни ца Дат чи ки (Рис. 62) пред на зна че на для ото бра же ния раз лич ной на ви га ци он ной ин фор ма - ции. Рас по ло же ние дат чи ков за ви сит от ори ен та - ции и ти па эк ра на. Управ ле ние ре жи мом ото бра - Рис. 61 (а) же ния дат чи ков осу ще ст в ля ет ся в меню управления датчиками, а также при по мо щи пе ре ме ще ния джой сти ка вверх/вниз. В ле вой ниж ней час ти стра ни цы на хо дит ся кноп ка пе ре хо да на стра ни цу мар шру та, в пра вой ниж ней - на стра ни цу кар ты. Рис. 59 Рис. 60 Рис. 61 (б) Рис

35 При нажатии на любой из датчиков откроется меню управления (Рис. 63): Вы брать дат чик - вы бор дат чи ка из спи ска. Но вый дат чик за ме нит тот, который Вы выбрали при от кры тии ме ню. Для удоб ст ва вы бо ра дат чи ки раз де ле ны на те ма ти че ские груп пы. Под роб ное опи са ние дат чи ка и его при над леж ность к груп пе Вы смо же те най ти в таб ли це Спи сок дат чи - ков ; Сбро сить дат чик - сбро сить по ка за ния те ку ще го дат чи ка. Сис те ма за - про сит под твер жде ние; Сбро сить все дат чи ки - сбро сить по ка за ния всех дат чи ков. Сис те ма за про сит под твер жде ние; Из на чаль ный на бор - ус та но вить на бор дат чи ков по умол ча нию. Сис - те ма за про сит под твер жде ние; Маленькие датчики - ка ж дый дат чик на дис плее уменьшается в 2 раза, од на ко об щее количество дат чи ков увеличится. При выборе Большие датчики сис те ма ав то ма ти че ски вы берет наи бо лее час то ис - поль зуе мые дат чи ки, но Вы мо же те за дать на бор дат чи ков вруч ную Список датчиков Рис. 63 Название датчика Описание датчика 1. Путевой Компьютер Время остановок Об щее вре мя ос та но вок с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 1.2. Время движения Об щее вре мя движения с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 1.3. Время измерений Об щее вре мя из ме ре ний с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 1.4. Путь Путь, прой ден ный с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 1.5. Ср. скорость общ. Сред няя ско рость, учи ты ваю щая все вре мя из ме ре ний с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 1.6. Ср. скорость дв. Сред няя ско рость, учи ты ваю щая толь ко вре мя дви же ния с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 2. Путевой Компьютер Время остан. (2) Об щее вре мя ос та но вок с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 2.2. Время движ. (2) Об щее вре мя движения с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 2.3. Время измерений (2) Об щее вре мя из ме ре ний с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 2.4. Путь (2) Путь, прой ден ный с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 2.5. Ср. скорость общ. (2) Сред няя ско рость, учи ты ваю щая все вре мя из ме ре ний с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 2.6. Ср. скорость дв. (2) Сред няя ско рость, учи ты ваю щая толь ко вре мя дви же ния с мо мен та сбро са пу те во го ком пь ю те ра 35

36 Название датчика Описание датчика 3. Максимальные значения 3.1. Макс. ск. спуска Мак си маль ная ско рость сни же ния, из ме рен ная с мо мен та сбро са зна - че ния Мак си маль ная ско рость подъ е ма, из ме рен ная с мо мен та сбро са зна че Макс. ск. подъема ния 3.3. Макс. скорость Мак си маль ная ско рость, из ме рен ная с мо мен та сбро са зна че ния 3.4. Мин. высота Ми ни маль ная вы со та, из ме рен ная с мо мен та сбро са зна че ния 3.5. Макс. высота Мак си маль ная вы со та, из ме рен ная с мо мен та сбро са зна че ния 3.6. Одометр Весь пройденный путь (несбрасываемое значение) 4. Навигация 4.1. Ср. скорость за 5 с Средняя скорость за последние 5 секунд 4.2. Азимут Азимут (угол отклонения от направления на север) 4.3. След. тч. Название следующей точки маршрута 4.4. Конечная точка Имя конечной путевой точки маршрута 4.6. До след. тч. Расстояние до следующей точки маршрута 4.7. До кон. тч. Расстояние до конечной точки маршрута 4.8. Вр. до приб. в сл. Оцен ка вре ме ни дви же ния до сле дую щей точ ки мар шру та 4.9. Время до приб. Оцен ка вре ме ни дви же ния до ко неч ной точ ки мар шру та Вр. приб. в след. Оцен ка вре ме ни при бы тия в сле дую щую точ ку мар шру та Время прибытия Оцен ка вре ме ни при бы тия в ко неч ную точ ку мар шру та Сл. поворот Сле дую щий маневр по ак тив но му мар шру ту, и ос тав шее ся до не го рас - стоя ние Указатель Ука за тель на прав ле ния на бли жай шую точ ку мар шру та и рас стоя ние до нее Часовой пояс Часовой пояс для текущего местоположения Скорость сближ. Ско рость при бли же ния к сле дую щей пу те вой точ ке мар шру та Восход Ме ст ное вре мя вос хо да Солн ца для те ку ще го по ло же ния Заход Ме ст ное вре мя за хо да Солн ца для те ку ще го по ло же ния Указатель Ука за тель на прав ле ния на бли жай шую точ ку мар шру та и рас стоя ние до нее Данные GPS 5.1. Дата GMT Дата GPS по Гринвичу 5.2. Время GMT Время GPS по Гринвичу 5.3. Дата Да та, оп ре де лен ная по GPS и пе ре счи тан ная в ме ст ное вре мя 5.4. Время Вре мя, оп ре де лен ное по GPS и пе ре счи тан ное в ме ст ное 5.5. Скорость Скорость движения относительно земли 5.6. Долгота Дол го та WGS-84 (или в ином да ту ме, в ко то ром GPS-при ем ник вы да ет ко ор ди на ты) 5.7. Широта Ши ро та WGS-84 (или в ином да ту ме, в ко то ром GPS-при ем ник вы да ет ко ор ди на ты) 36

37 Название датчика Описание датчика Ази мут на прав ле ния дви же ния от но си тель но зем ли. При на ли чии 5.8. Направление маг нит но го компаса и ис поль зо ва нии про то ко ла NMEA маг - нит ный ази мут 6. Высота 6.1. Вертикальная скорость Вертикальная скорость снижения или подъёма 6.2. Наклон Угол отклонения вектора движения от горизонтали От но ше ние го ри зон таль ной ско ро сти к вер ти каль ной. Дос туп но 6.3. Аэрод. качество толь ко при ис поль зо ва нии про то ко лов Garmin и SiRF 6.4. Высота геоида Высота геоида над эллипсоидом WGS Высота Высота над геоидом (средним уровнем моря) 7. Точность данных GPS Точ ность вер ти каль ной ко ор ди на ты. Ве ро ят ность 95%. Дос туп но 7.1. Ошибка высота толь ко для при ем ни ков Garmin Фак тор ухуд ше ния точ но сти вер ти каль ной ко ор ди на ты, от ра жаю - щий гео мет ри че скую кон фи гу ра цию спут ни ков на не бе. Зна че ние 7.2. VDOP боль ше 10 оз на ча ет низ кую точ ность. Дос туп но толь ко при ис поль - зо ва нии про то ко ла NMEA-0183 Маг нит ное скло не ние - раз ли чие ме ж ду ис тин ным ме ри диа ном 7.3. Магн. Склонение (на прав ле ни ем на се вер) и маг нит ным. Дос туп но толь ко при ис - поль зо ва нии про то ко ла NMEA-0183 Число спутников, использованных при последнем вычислении 7.4. Исп. спутников координат Точность горизонтальных координат, вероятность 95%. Доступно 7.5. Ошибка только для приемников Garmin Фак тор ухуд ше ния точ но сти го ри зон таль ных ко ор ди нат, от ра жаю - щий гео мет ри че скую кон фи гу ра цию спут ни ков на не бе. Зна че ние 7.6. HDOP боль ше 10 оз на ча ет низ кую точ ность. Дос туп но толь ко при ис поль - зо ва нии про то ко ла NMEA-0183 Ре жим оп ре де ле ния ко ор ди нат - 3D (из вест ны все ко ор ди на ты), 2D 7.7. Качество GPS fix (толь ко го ри зон таль ные ко ор ди на ты), диф фе рен ци аль ный и т.д. 8. Данные DGPS 8.1. Станция DGPS Но мер ис поль зуе мой стан ции диф фе рен ци аль ных по пра вок Вре мя, про шед шее с мо мен та по лу че ния по след них диф фе рен ци DGPS age аль ных по пра вок 8.3. Станция DGPS Имя ближайшей станции DGPS 9. Площадь Пло щадь фи гу ры, ог ра ни чен ной тра ек то ри ей дви же ния и от рез ком 9.1. Площадь от те ку щей точ ки до ис ход ной точ ки 10. Данные эхолота Температура Глубина Температура воды. Доступно при подключении датчика температуры, поддерживающего протокол NMEA-0183 Глубина по эхолоту. Доступно при подключении эхолота, поддерживающего протокол NMEA

38 Название датчика Описание датчика 11. Карта Отрисовка 3D Время, затраченное на отрисовку 3Д моделей Индексация Вре мя ин дек са ции (об ра бот ки) по след не го за гру жен но го ат ла са Проверка атласа Вре мя, по тра чен ное на по след нюю про вер ку це ло ст но сти ат ла - са Время поиска первого Время, затраченное на поиск первого объекта из ближайших Время поиска первого Время, затраченное системой на поиск города (город) Время поиска первого Время, затраченное системой на поиск улицы (улица) Время поиска первого.. Время, затраченное системой на поиск строения (строение) Время подсказки Вре мя по ис ка бли жай ших объ ек тов для по ка за их свойств во всплы ваю щей под сказ ке по на жа тию на кар те Карт в кеше Ко ли че ст во карт ат ла са, за гру жен ных в кеш в дан ный мо мент. Эта ве ли чи на влия ет на объ ем по треб ляе мой па мя ти Уровень карты Но мер ото бра жае мо го уров ня де та ли за ции кар ты (0 - наи бо лее под роб ный) Файл кар ты, ото бра жае мой в дан ный мо мент. Ес ли на эк ра не Имя файла ото бра жа ет ся не сколь ко смеж ных карт (в слу чае ат ла са), то вы - во дит ся имя толь ко од но го из фай лов Перерис. карты Количество перерисовок карты на экране Блоков Количество отрисованных блоков карты Меток в об. Количество меток на карте после ее отрисовки Точек в объектах Количество точек в объектах, отрисованных на карте Объектов Ко ли че ст во то чек/по ли ли ний/по ли го нов, вы ве ден ных на эк ран при по след ней от ри сов ке Отрис. текста Время отрисовки текста на экране Отрис. меток Время, затраченное программой на расчет отрисовки меток на карте Отрис. марш. Вре мя, по тра чен ное на по след нюю от ри сов ку мар шру тов Отрис. точек Вре мя, по тра чен ное на по след нюю от ри сов ку пу те вых то чек Отрис. треков Вре мя, по тра чен ное на по след нюю от ри сов ку тре ков Отрис. пробок Вре мя, по тра чен ное на по след нюю от ри сов ку про бок Отрисовка карты Вре мя, по тра чен ное на по след нюю от ри сов ку кар ты. Ес ли это зна че ние пре вы ша ет 1 с, то, воз мож но, кар та ну ж да ет ся в спе - ци аль ной оп ти ми за ции Открытие карты Время, потраченное на открытие карты Покрытие картами Вре мя, за тра чен ное про грам мой на то, что бы со пос та вить кар - ту вы бран но му ре гио ну 38

39 Название датчика Описание датчика 12. Система Маршрутизация Время, потраченное на автоматическую прокладку маршрута Отрисовка Время обновления изображения Ко ли че ст во оши бок кон троль ных сумм дан ных, при ня тых от Сбоев данных GPS-при ем ни ка. Ес ли это зна че ния по сто ян но уве ли чи ва ет ся, то, воз мож но, име ет ме сто не на деж ный элек три че ский кон такт Аккумулятор Оцен ка сте пе ни за ря да ос нов но го ак ку му ля то ра (зна че ние оп - ре де ля ет ся опе ра ци он ной сис те мой) Свободно памяти Ко ли че ст во сво бод ной опе ра тив ной па мя ти, дос туп ной для при ло же ний Притягивание Вре мя, по тра чен ное на по иск точ ки для при тя ги ва ния к бли - жай шей до ро ге Инициализация Вре мя, по тра чен ное на за пуск про грам мы Загрузка ЦП Сте пень за груз ки про цес со ра дан ным при ло же ни ем Коррекций часов Счет чик кор рек ций сис тем ных ча сов по вре ме ни GPS Уход часов Те ку щее от кло не ние сис тем ных ча сов от вре ме ни по GPS Кальман Вре мя, за тра чен ное на ра бо ту фильт ра Каль ма на (улуч шаю ще - го точ ность ме сто по ло же ния) Код текущей вышки GSM. Используется для нетмониторинга и Код текущей вышки состоит из MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), LAC (Local Area Code) и CELL ID. 13. Погода Температура Текущая температура воздуха Давление Текущее давление Ветер Текущее направление и скорость ветра Облачность Отображение осадков Прогноз погоды на день Прогноз погоды на завтра Прогн. погоды на 2-й день Прогноз погоды на послезавтра Прогн. погоды на 3-й день Прогноз погоды на третий день Прогн. погоды на 4-й день Прогноз погоды на четвертый день 13. Интернет трафик Общ. всего Об щий сетевой тра фик, на чи ная с пер во го за пус ка про грам мы Исх. всего Ис хо дя щий сетевой тра фик, на чи ная с пер во го за пус ка про - грам мы Вход. всего Вхо дя щий сетевой тра фик, на чи ная с пер во го за пус ка про - грам мы Общ. текущий Об щий сетевой тра фик, на чи ная с те ку ще го за пус ка про грам - мы Исх. текущий Ис хо дя щий сетевой тра фик, на чи ная с те ку ще го за пус ка про - грам мы Вход. текущий Вхо дя щий сетевой тра фик, на чи ная с те ку ще го за пус ка про - грам мы 39

(àâòîâåðñèÿ) ЗАО «ЦНТ», Все пра ва за щи ще ны.

(àâòîâåðñèÿ) ЗАО «ЦНТ», Все пра ва за щи ще ны. Íà âè ãà öè îí íîå ïðî ãðàìì íîå îáåñ ïå å íèå Íà âè òåë Íà âè ãà òîð 3.5 Ðó êî âî äñòâî ïîëü çî âà òå ëÿ (àâòîâåðñèÿ) ЗАО «ЦНТ», 2006-2010. Все пра ва за щи ще ны. Со дер жа ние дан но го ру ко во дства,

Подробнее

Задачи на движение по воде

Задачи на движение по воде Задачи на движение по воде 1 Из пунк та А в пункт В, рас по ло жен ный ниже по те че нию реки, от пра вил ся плот Од но вре мен но нав стре чу ему из пунк та В вышел катер Встре тив плот, катер сразу по

Подробнее

Задания B10. Ана лиз геометрических высказываний

Задания B10. Ана лиз геометрических высказываний Задания B10. Ана лиз геометрических высказываний 1. B 10 67. Ука жи те но ме ра вер ных утвер жде ний. 1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие тре уголь ни

Подробнее

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1 МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КТПМ-АТ- 25...250/6(10) /0,4-У1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Мачтовая под стан ция транс фор ма тор - ная ком плект ная КТПМ-АТ-25...250/6(10)/

Подробнее

Числа. 1. Значение ка ко го из вы ра же ний является чис лом рациональным? В ответе укажите номер правильного варианта.

Числа. 1. Значение ка ко го из вы ра же ний является чис лом рациональным? В ответе укажите номер правильного варианта. Числа 1. Значение ка ко го из вы ра же ний является чис лом рациональным? 2. Расположите в порядке возрастания числа: ; ; 5,5. 3. Расположите в порядке убывания числа: ; ; 5,5. 4. Расположите в по ряд

Подробнее

Арифметическая прогрессия

Арифметическая прогрессия Арифметическая прогрессия 1. Дана ариф ме ти че ская прогрессия: Най ди те сумму пер вых де ся ти её членов. Определим раз ность ариф ме ти че ской прогрессии: Сумма пер вых k ых чле нов может быть най

Подробнее

Задачи на совместную работу

Задачи на совместную работу Задачи на совместную работу 1. Два оператора, ра бо тая вместе, могут на брать текст га зе ты объ яв ле ний за 8 ч. Если пер вый опе ра тор будет ра бо тать 3 ч, а вто рой 12 ч, то они вы пол нят толь

Подробнее

1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число а. 1) 2) 3) 4) За да ние

1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число а. 1) 2) 3) 4) За да ние Вариант 6239426 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние 1 314237 2. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число а. Какое из утвер жде ний от но си тель но этого числа яв ля ет ся вер ным? 4) За

Подробнее

Руководство пользователя Содержание

Руководство пользователя Содержание Руководство пользователя Содержание Установка «Навител Навигатор»...4 Windows Mobile...4 Android (Market)...9 Symbian...11 Карты и дополнения...13 Интерфейс «Навител Навигатор»...15 Движение по машруту...15

Подробнее

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треуголь ни ки

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого треугольника, то такие треуголь ни ки Вариант 5579644 1. За да ние 13 341119. Какое из сле ду ю щих утвер жде ний верно? 1) Все рав но бед рен ные тре уголь ни ки по доб ны. 2) Су ще ству ет пря мо уголь ник, диа го на ли ко то ро го вза им

Подробнее

Чтение графиков функций

Чтение графиков функций Чтение графиков функций 1. Найдите зна че ние по гра фи ку функции, изоб ра жен но му на рисунке. 1) 2) 3) 4) Абсцисса вер ши ны параболы равна 1, по это му от ку да Па ра бо ла пересекает ось ор ди нат

Подробнее

Вариант ) дей ству ет на сво бод ные но си те ли элек три че ско го за ря да и в ме тал ли че ских про вод ни ках, и

Вариант ) дей ству ет на сво бод ные но си те ли элек три че ско го за ря да и в ме тал ли че ских про вод ни ках, и Вариант 1003382 1. A 13 1510. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещен в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции B. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если

Подробнее

/ /12. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru) 1) 2) 3) 4)

/ /12. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru) 1) 2) 3) 4) Закон Кулона 1. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили в 3 раза, а один из зарядов уве ли чи ли в 3 раза. Силы вза и мо дей ствия между ними 1) не из ме ни лись 2) умень ши

Подробнее

1) 0,1327; 0,014; 0,13 2) 0,014; 0,13; 0,1327 3) 0,1327; 0,13; 0,014 4) 0,13; 0,014; 0,1327

1) 0,1327; 0,014; 0,13 2) 0,014; 0,13; 0,1327 3) 0,1327; 0,13; 0,014 4) 0,13; 0,014; 0,1327 Вариант 5635801 1. За да ние 1 287933. Рас по ло жи те в по ряд ке убы ва ния числа 0,1327; 0,014; 0,13. 1) 0,1327; 0,014; 0,13 2) 0,014; 0,13; 0,1327 3) 0,1327; 0,13; 0,014 4) 0,13; 0,014; 0,1327 Ответ:

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (для карманного персонального компьютера). Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные

Подробнее

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1

КТПМ-АТ /6(10) /0,4-У1 МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КТПМ-АТ- 25...250/6(10) /0,4-У1 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Мачтовая под стан ция транс фор ма тор - ная ком плект ная КТПМ-АТ-25...250/6(10)/

Подробнее

Тест: "10 кл ". Вариант: 1.

Тест: 10 кл . Вариант: 1. Тест: "10 кл. 15.09". Вариант: 1. Тестируемый: Дата: Задание 1 На рисунке схематически указаны начальное (точка А) и конечное (точка В) положения тела, а также направление вектора перемещения S (его модуль

Подробнее

Теорема Пифагора. О тв е т: 9.

Теорема Пифагора. О тв е т: 9. Теорема Пифагора 1. От стол ба вы со той 9 м к дому на тя нут провод, ко то рый кре пит ся на вы со те 3 м от земли (см. рисунок). Рас сто я ние от дома до стол ба 8 м. Вы чис ли те длину провода. Проведём

Подробнее

Среднее гео мет ри че ское трёх чисел и вы чис ля ет ся по фор му ле Вы чис ли те сред нее гео мет ри че ское чисел 12, 18, 27.

Среднее гео мет ри че ское трёх чисел и вы чис ля ет ся по фор му ле Вы чис ли те сред нее гео мет ри че ское чисел 12, 18, 27. Действия с формулами 1. Найдите m из ра вен ства F = ma, если F = 84 и a = 12. 2. Среднее гео мет ри че ское трёх чисел и вы чис ля ет ся по фор му ле Вы чис ли те сред нее гео мет ри че ское чисел 12,

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a.

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a. Вариант 786495 1. B 1 337324. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 337422. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a. 1) a 2 2) a 3 Най ди те наи боль ше ее из чисел a 2, a 3, a 4. 3) a 4 4)

Подробнее

Ответ: 0,75. Ответ: 1. Ответ: /5. В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та.

Ответ: 0,75. Ответ: 1. Ответ: /5. В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та. Вариант 5635795 1. За да ние 1 333085. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 0,75 2. За да ние 2 317061. Числа x и y отмечены точками на координатной прямой. Расположите в порядке возрастания числа

Подробнее

Задания B14. Ана лиз диаграмм

Задания B14. Ана лиз диаграмм Задания B14. Ана лиз диаграмм 1. B 14 31. Завуч школы подвёл итоги контрольной работы по математике в 9-х классах. Ре зуль та ты пред став ле ны на кру го вой диа грам ме. Какое из утверждений относительно

Подробнее

3. За да ние Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость ко то рых (в ки ло мет рах) при ве де на в таб ли це.

3. За да ние Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость ко то рых (в ки ло мет рах) при ве де на в таб ли це. Вариант 718051 1. За да ние 3 624. Учитель Иван Петрович живёт на станции Антоновка, а работает на станции Дружба. Чтобы успеть с утра на уроки, он должен ехать по самой короткой дороге. Проанализируй

Подробнее

4. Площадь треугольника со сторонами и можно найти по формуле Герона, где. Най ди те пло щадь тре уголь ни ка со сто ро на ми,,.

4. Площадь треугольника со сторонами и можно найти по формуле Герона, где. Най ди те пло щадь тре уголь ни ка со сто ро на ми,,. Вариант 2341915 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния. За да ние 1 506774 2. Най ди те зна че ние вы ра же ния. За да ние 2 506445 3. Товар на рас про да же уце ни ли на 45%, при этом он стал сто ить 770

Подробнее

Ответ: Ответ: /6. За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по ряд ке, со от вет ству ю щем бук вам:

Ответ: Ответ: /6. За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по ряд ке, со от вет ству ю щем бук вам: Вариант 5635794 1. За да ние 1 203746. Со от не си те обык но вен ные дроби с рав ны ми им де ся тич ны ми. А. Б. В. Г. 1) 0,5 2) 0,02 3) 0,12 4) 0,625 За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по

Подробнее

Ответ: /13

Ответ: /13 Вариант 11608779 1. За да ние 7 317539. На рисунке изображён график функции и восемь точек на оси абсцисс:,,,,. В сколь ких из этих точек про из вод ная функ ции по ло жи тель на? 2. За да ние 7 6007.

Подробнее

4. За да ние Площадь треугольника со сторонами можно найти по формуле Герона

4. За да ние Площадь треугольника со сторонами можно найти по формуле Герона Вариант 2166209 1. За да ние 1 506987. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 3 2. За да ние 2 506568. Най ди те част ное от де ле ния на. Ответ: 200 3. За да ние 3 77346. Мобильный телефон стоил 3500

Подробнее

Ответ: 1. Ответ: /5. В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та.

Ответ: 1. Ответ: /5. В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та. Вариант 5635792 1. За да ние 1 287940. Ука жи те наи мень шее из сле ду ю щих чисел: Ответ: 1 2) 2. За да ние 2 311946. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны точки x и y. Какое из сле ду ю щих не ра

Подробнее

/5. 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние

/5. 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние Вариант 5983272 1. Най ди те зна че ние вы ра же ния За да ние 1 337415 2. Одна из точек, от ме чен ных на ко ор ди нат ной пря мой, со от вет ству ет числу Какая это точка? 1) точка A 2) точка B 3) точка

Подробнее

Ответ: 4,3. Ответ: 49. Ответ: Ответ: -0,5. Ответ: /5

Ответ: 4,3. Ответ: 49. Ответ: Ответ: -0,5. Ответ: /5 Вариант 2143204 1. За да ние 1 506567. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ответ: 4,3 2. За да ние 2 26754. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ответ: 49 3. За да ние 3 26628. Железнодорожный билет для взрослого

Подробнее

из пунк та B, равна км/ч. Время дви же ния пе ше хо да из пунк та A до места встре чи ч на пол

из пунк та B, равна км/ч. Время дви же ния пе ше хо да из пунк та A до места встре чи ч на пол Движение по прямой 1. Из пунк тов А и В, рас сто я ние между ко то ры ми 19 км, вышли од но вре мен но нав стре чу друг другу два пе ше хо да и встре ти лись в 9 км от А. Най ди те ско рость пешехода,

Подробнее

Конус. Найдите объем V конуса, образующая которого равна 2 и наклонена к плоскости основания под углом 30. В ответе. укажите.

Конус. Найдите объем V конуса, образующая которого равна 2 и наклонена к плоскости основания под углом 30. В ответе. укажите. Конус 1 Найдите объем V конуса, образующая которого равна 2 и наклонена к плоскости основания под углом 30 В ответе укажите Объем конуса равен где площадь основания, а высота конуса Высоту конуса найдем

Подробнее

За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по ряд ке, со от вет ству ю щем бук вам:

За пи ши те в ответ цифры, рас по ло жив их в по ряд ке, со от вет ству ю щем бук вам: Вариант 786504 1. B 1 337415. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 314156. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу Какая это точка? 1) точка M 2) точка N 3) точка P 4)

Подробнее

8/19574 ( ) 33, 8/233).

8/19574 ( ) 33, 8/233). ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 сен тяб ря 2008 г. 38 8/19574 (08.10.2008) Об 8/19574 утверждении Инструкции о порядке изготовления и распро - странения государственных

Подробнее

УЗС 300(300И), 400(400И) Сигнализаторы уровня ультразвуковые

УЗС 300(300И), 400(400И) Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС 300(300И), 400(400И) ТУ 311 00227465.054 2002 Данные сертификатов, лицензий Сертификат об одобрении типового изделия Речным Регистром 357 2.10.11-06; Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования

Подробнее

Тест: "10 класс ДЗ от 25.09". Вариант: 1.

Тест: 10 класс ДЗ от 25.09. Вариант: 1. Тест: "10 класс ДЗ от 25.09". Вариант: 1. Тестируемый: Дата: Задание 1 На рисунке представлен график зависимости координаты тела от времени при прямолинейном равномерном движении. Его уравнение имеет вид:х

Подробнее

Ответ: 2,5. Ответ: /8. Най ди те ор ди на ту точки P пе ре се че ния его диа го на лей. Ответ: 4

Ответ: 2,5. Ответ: /8. Най ди те ор ди на ту точки P пе ре се че ния его диа го на лей. Ответ: 4 Вариант 11608769 1. За да ние 3 27675. Точки O(0; 0), A(6; 8), B(6; 2), C(0; 6) являются вершинами четы рех уголь ни ка. Най ди те ор ди на ту точки P пе ре се че ния его диа го на лей. Ответ: 4 2. За

Подробнее

Условные обозначения

Условные обозначения УДК 373.167.1:62 ББК 30.6я71 Л86 Учебник включён в Федеральный перечень Лут це ва Е.А. Л86 Технология : 1 класс : учеб ник для уча щих ся обще обра - зо ва тель ных организаций / Е.А. Лутцева. 4-е изд.,

Подробнее

4. За да ние Длина бис сек три сы про ве ден ной к сто ро не тре уголь ни ка со сто ро на ми и вы чис ля ет ся

4. За да ние Длина бис сек три сы про ве ден ной к сто ро не тре уголь ни ка со сто ро на ми и вы чис ля ет ся Вариант 2143227 1. За да ние 1 506990. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 1,5 2. За да ние 2 506345. Най ди те част ное от де ле ния 0,8 10 1 на 4 10 2. Ответ: 0,0002 3. За да ние 3 77354. Магазин

Подробнее

Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) в со от вет ст вии с EN 161 (класс А), резьбовое исполне ние

Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) в со от вет ст вии с EN 161 (класс А), резьбовое исполне ние Га зо вые маг нит ные кла па ны (двой ные маг нит ные кла па ны) в со от вет ст вии с E 161 (класс А), резьбовое исполне ние Прин цип дей ст вия DMV-D/11 Два бы ст ро срабатывающих од но сту пен ча тых

Подробнее

Ответ: 56. Ответ: 200. Ответ: 2. Ответ: -0,5. Ответ: /5

Ответ: 56. Ответ: 200. Ответ: 2. Ответ: -0,5. Ответ: /5 Вариант 2143206 1. За да ние 1 506796. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ответ: 56 2. За да ние 2 506568. Най ди те част ное от де ле ния на. 00 3. За да ние 3 82085. В сентябре 1 кг огурцов стоил 50

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (для карманного персонального компьютера) ЗАО «ЦНТ», 2007. Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые

Подробнее

Задачи на проценты, сплавы и смеси

Задачи на проценты, сплавы и смеси Задачи на проценты, сплавы и смеси 1. Смешав 60% ый и 30% ый рас тво ры кис ло ты и до ба вив 5 кг чи стой воды, по лу чи ли 20% ый рас твор кислоты. Если бы вме сто 5 кг воды до ба ви ли 5 кг 90% го рас

Подробнее

4. Периметр ромба равен 24, а синус од но го из углов равен. Най ди те площадь ромба.

4. Периметр ромба равен 24, а синус од но го из углов равен. Най ди те площадь ромба. Параллелограмм 1. Найдите пло щадь параллелограмма, изображённого на рисунке. Площадь па рал ле ло грам ма равна про из ве де нию длины ос но ва ния на высоту: О тв е т: 40. 2. Сторона ромба равна 5, а

Подробнее

5. За да ние Най ди те зна че ние по гра фи ку функ ции, изоб ра жен но му на ри сун ке.

5. За да ние Най ди те зна че ние по гра фи ку функ ции, изоб ра жен но му на ри сун ке. Вариант 5635790 1. За да ние 1 341006. Най ди те зна че ние вы ра же ния Ответ: 0,9 2. За да ние 2 337358. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a. Най ди те наи мень шее из чисел a 2, a 3, a 4.

Подробнее

4. B Ре ши те урав не ние Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния.

4. B Ре ши те урав не ние Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния. Вариант 786500 1. B 1 337375. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 316336. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b. Какое из сле ду ю щих не ра венств верно? 1) 2) 3) 4) 3. A 2 337728.

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a.

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a. Вариант 786492 1. B 1 337295. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 337355. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че но число a. 1) a 2 2) a 3 Най ди те наи боль ше ее из чисел a 2, a 3, a 4. 3) a 4 4)

Подробнее

/126 10/126 ( )

/126 10/126 ( ) 12.04.2010-90- 10/126 РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЯВ ЛЯЮ ЩИЕ СЯ НОР МА ТИВ НЫ МИ 10/126 (29.03.2010) ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ 25 фев ра ля 2010 г.

Подробнее

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по дорогам, про тяжённость ко то рых ука за на в таб ли це.

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по дорогам, про тяжённость ко то рых ука за на в таб ли це. ариант 203243 1. B 3 404. Между населёнными пунктами,, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таб ли це: Определите длину кратчайшего пути между пунктами и F. Передвигаться можно

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (для карманного персонального компьютера) АО «ЦНТ», 2015. Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые

Подробнее

Определение величины по графику

Определение величины по графику Определение величины по графику 1. На ри сун ке изображен гра фик осадков в Ка ли нин гра де с 4 по 10 фев ра ля 1974 г. На оси абс цисс откладываются дни, на оси ординат осад ки в мм. Определите по рисунку,

Подробнее

ББК я72 М52 ISBN

ББК я72 М52 ISBN ББК 22.151я72 М52 Мерз ляк А.Г. М52 Геометрия : ди дак ти че ские ма те риа лы : 7 класс : по собие для уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных организаций / А.Г. Мерз ляк, В.Б. По лон ский, Е.М. Рабинович,

Подробнее

Округ ле ние с недостатком

Округ ле ние с недостатком Округ ле ние с недостатком 1. В об мен ном пунк те 1 грив на стоит 3 рубля 70 копеек. От ды ха ю щие об ме ня ли рубли на грив ны и ку пи ли 3 кг по ми до ров по цене 4 грив ны за 1 кг. Во сколь ко руб

Подробнее

Кол лек ция Harmony Преимущества коллекции Harmony

Кол лек ция Harmony Преимущества коллекции Harmony Кол лек ция Harmony до ста точ но но вая кол лек ция на рын ке Ук ра и ны. Но за очень ко рот кий пе ри од вре ме ни она су ме ла за во е вать сво их кли ен тов. Ес ли Вам при елась без ли кая не при тя

Подробнее

4. B Ре ши те урав не ние. Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния.

4. B Ре ши те урав не ние. Если кор ней не сколь ко, за пи ши те их через точку с за пя той в по ряд ке воз рас та ния. Вариант 1016219 1. B 1 317497. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. B 2 314795. На координатной прямой отмечены числа a и c. Какое из следующих утвер жде ний не вер но? 1) 2) 3) 4) 3. B 3 338098. Пред

Подробнее

1) уве ли чи лась в 2 раза 2) умень ши лась в 2 раза 3) уве ли чи лась в 4 раза 4) не из ме ни лась

1) уве ли чи лась в 2 раза 2) умень ши лась в 2 раза 3) уве ли чи лась в 4 раза 4) не из ме ни лась Уравнение Клапейрона-Менделеева 1. B 8 818. Если при сжатии объем идеального газа уменьшился в 2 раза, а давление газа уве ли чи лось в 2 раза, то при этом аб со лют ная тем пе ра ту ра газа уве ли чи

Подробнее

/13 1) АВ 2) ВС 3) CD 4) DE

/13 1) АВ 2) ВС 3) CD 4) DE Равномерное и равноускоренное движение 1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости v от времени t для тела, движущегося прямолинейно. Рав но мер но му дви же нию со от вет ству ет участок

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (автоверсия)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (автоверсия) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (автоверсия). Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные материалы, прилагаемые

Подробнее

Назначение, принцип действия. 98 Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС-107(107И) (210И)

Назначение, принцип действия. 98 Сигнализаторы уровня ультразвуковые УЗС-107(107И) (210И) УЗС 107(107И), 108(108И), 207(207И), 208(208И), 209(209И), 210(210И) Сигнализаторы уровня ультразвуковые ТУ 311 00227465.040 99 Данные сертификатов, лицензий Разрешение ФСЭТАН РРС 00-40492; Сертификат

Подробнее

Течетрассопоисковый комплект Искор-410

Течетрассопоисковый комплект Искор-410 Течетрассопоисковый комплект Искор-410 Введение На сто я щее руководство по эксплуатации распостраняется на комплект специальный те четрассопоисковый Искор-410, предназначенный для определения мест утечек

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (для карманного персонального компьютера) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (для карманного персонального компьютера) ЗАО «ЦНТ», 2007. Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые

Подробнее

/1235, 7/1245 7/1235 ( ) 7/1245 ( )

/1235, 7/1245 7/1235 ( ) 7/1245 ( ) 01.06.2010-54- 7/1235, 7/1245 РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ Ы ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Подробнее

1. З а д а ние е Одинаковое число электронных слоев, содержащих электроны, имеют атомы эле мен тов

1. З а д а ние е Одинаковое число электронных слоев, содержащих электроны, имеют атомы эле мен тов Задания 1. Стро е ние атома. Стро е ние электронных обо ло чек атомов пер вых 20 эле мен тов Периодической си сте мы Д. И. Менделеева 1. З а д а ние е 1 23. Одинаковое число электронных слоев, содержащих

Подробнее

Четырёхугольники. Тогда,

Четырёхугольники. Тогда, Четырёхугольники 1. Основания рав но бед рен ной трапеции равны 8 и 18, а пе ри метр равен 56. Найдите пло щадь трапеции. Трапеция равнобедренная, значит, Тогда, и Ответ: 2. В па рал ле ло грамм впи са

Подробнее

Член гео мет ри че ской про грес сии с но ме ром может быть най ден по фор му ле

Член гео мет ри че ской про грес сии с но ме ром может быть най ден по фор му ле Задания B4. Ариф ме ти че ские и гео мет ри че ские прогрессии 1. B 4 35. Дана ариф ме ти че ская про грес сия: Най ди те сумму пер вых де ся ти её чле нов. Сумма пер вых k-ых чле нов может быть най де

Подробнее

Пусть Баба Валя внесла в Спёрбанк у. е. под годовых. Тогда за год хранения вклада внесенная сумма выросла

Пусть Баба Валя внесла в Спёрбанк у. е. под годовых. Тогда за год хранения вклада внесенная сумма выросла Вариант 10748484 1. За да ние 17 506959. Баба Валя, накопив часть своей пенсии, решила улучшить свое материальное положение. Она узнала, что в Спёрбанке от пенсионеров принимают вклады под определенный

Подробнее

Канальные радиальные вентиляторы

Канальные радиальные вентиляторы Канальные радиальные вентиляторы ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Ре гу ли ру е мые ра ди аль ные ка наль ные вен ти ля то ры низ ко го дав ле ния ти па и шу мо за щи щен ные вен ти ля то ры при меня ют ся в сис те

Подробнее

8/25110 ( ) 8/25118 ( )

8/25110 ( ) 8/25118 ( ) Национальный реестр правовых актов, 2012 г., 37, 8/25110, 8/25118 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 мар та 2012 г. 15 8/25110 (26.03.2012) О 8/25110

Подробнее

Цифровая запись числа

Цифровая запись числа Цифровая запись числа 1. Приведите при мер трёхзначного числа, сумма цифр ко то ро го равна 20, а сумма квад ра тов цифр де лит ся на 3, но не де лит ся на 9. Разложим число 20 на сла га е мые раз лич

Подробнее

Сколько руб лей за пла тят за 5 би ле тов на этот сеанс пя те ро друзей, если они хотят си деть на одном ряду и вы би ра ют самый де ше вый вариант?

Сколько руб лей за пла тят за 5 би ле тов на этот сеанс пя те ро друзей, если они хотят си деть на одном ряду и вы би ра ют самый де ше вый вариант? Разные таблицы 1. Дорожный знак, изображённый на рисунке, на зы ва ет ся «Ограничение высоты». Его уста нав ли ва ют перед мостами, тон не ля ми и про чи ми сооружениями, чтобы за пре тить проезд транс

Подробнее

Им пор тер: ООО «Трейд-Кро на» Рос сия, Мо с к ва, , Б.Саввинский пер. д. 17 Сделано в Китае. Chrom 2600

Им пор тер: ООО «Трейд-Кро на» Рос сия, Мо с к ва, , Б.Саввинский пер. д. 17 Сделано в Китае. Chrom 2600 Им пор тер: ООО «Трейд-Кро на» Рос сия, Мо с к ва, 119435, Б.Саввинский пер. д. 17 Сделано в Китае Chrom 2600 Содержание Внешний вид моделей...4 Технические характеристики*...6 Комплектация...6 Использование

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b.

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. 2. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b. Вариант 786501 1. B 1 337376. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 316336. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа a и b. Какое из сле ду ю щих не ра венств верно? 1) 2) 3) 4) 1) 2) 22 3) 4)

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (автоверсия)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (автоверсия) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (автоверсия) ЗАО «ЦНТ», 2007. Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные материалы,

Подробнее

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ре ше ние. По сле до ва тель но по лу ча ем: Ответ: 3. Ответ: -3

1. B Най ди те зна че ние вы ра же ния. Ре ше ние. По сле до ва тель но по лу ча ем: Ответ: 3. Ответ: -3 Вариант 475604 1. B 1 311685. Най ди те зна че ние вы ра же ния По сле до ва тель но по лу ча ем: Ответ: 3. Ответ: -3 1) 2) 3) 4) 2. A 1 311303. Из вест но, что. Какое из ука зан ных утвер жде ний не вер

Подробнее

Издательство АСТ МОСКВА

Издательство АСТ МОСКВА Мой Издательство АСТ МОСКВА УДК 615.8 ББК 51.2 К68 Фото: Олег Титяев Дизайн: Марина Акинина Рисунки: Евгений Осипов Макет подготовлен редакцией Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть

Подробнее

4. За да ние Длина медианы, проведённой к стороне треугольника со сторонами, и, вычисляется

4. За да ние Длина медианы, проведённой к стороне треугольника со сторонами, и, вычисляется Вариант 2238865 1. За да ние 1 506709. Най ди те зна че ние вы ра же ния. Вы пол ним дей стве в скоб ках: Найдём зна че ние вы ра же ния: Ответ: -0,25 2. За да ние 2 77410. Най ди те зна че ние вы ра же

Подробнее

Проценты. О тв е т: 960.

Проценты. О тв е т: 960. Проценты 1. Стоимость про ез да в при го род ном элек тро по ез де со став ля ет 198 рублей. Школь ни кам предо став ля ет ся скидка 50%. Сколь ко руб лей стоит про езд груп пы из 4 взрос лых и 12 школьников?

Подробнее

3. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа и : Какое из сле ду ю щих чисел наи боль шее? 1) 2) 3) 4)

3. A На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа и : Какое из сле ду ю щих чисел наи боль шее? 1) 2) 3) 4) Задания A1. Чис ло вые неравенства, ко ор ди нат ная прямая 1. A 1 27. На ко ор ди нат ной пря мой от ме че ны числа и : Какое из сле ду ю щих чисел наи боль шее? 2. A 1 53. На ко ор ди нат ной пря мой

Подробнее

1. За да ние Найдите объем правильной треугольной пирамиды, стороны основания которой равны 3, а высо та

1. За да ние Найдите объем правильной треугольной пирамиды, стороны основания которой равны 3, а высо та Вариант 11608780 1. За да ние 8 73897. Найдите объем правильной треугольной пирамиды, стороны основания которой равны 3, а высо та равна. Ответ: 13,5 2. За да ние 8 284571. В правильной четырехугольной

Подробнее

1. В правильной четырехугольной пирамиде точка центр основания, вершина,,. Найдите длину от рез ка.

1. В правильной четырехугольной пирамиде точка центр основания, вершина,,. Найдите длину от рез ка. Вариант 2311254 1. В правильной четырехугольной пирамиде точка центр основания, вершина,,. Найдите длину от рез ка. За да ние 16 284349 2. Найдите объем V конуса, образующая которого равна 44 и наклонена

Подробнее

1. За да ние На графиках показано, как во время телевизионных. между кан ди да та ми А и Б телезрители голосовали

1. За да ние На графиках показано, как во время телевизионных. между кан ди да та ми А и Б телезрители голосовали Вариант 3600537 1. За да ние 15 322165. На графиках показано, как во время телевизионных дебатов между кан ди да та ми А и Б телезрители голосовали за каждого из них. Сколько всего телезрителей проголосовало

Подробнее

Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку)

Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку) Радиаторы DECOR РАДИАТОРЫ KERMI Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку) Компания «Ин тер ма» предлагает Вашему вниманию програу «Дизайнрадиаторы» фирмы Кermi. Представляемые трубчатые

Подробнее

Задания B16. Рас че ты по формулам

Задания B16. Рас че ты по формулам Задания B16. Рас че ты по формулам 1. B 16 46. Период колебания математического маятника (в секундах) приближенно можно вычислить по формуле, где длина нити (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите

Подробнее

ЗВУ КИ И БУК ВЫ ГЛАСНЫЕ глас ные звуки:

ЗВУ КИ И БУК ВЫ ГЛАСНЫЕ глас ные звуки: 2 ЗВУ КИ И БУК ВЫ ГЛАСНЫЕ глас ные звуки: А О У Ы И Э гласные буквы: А О У Ы Э Я Ё Ю И Е Контрольные вопросы: Что та кое гласный ЗВУК? Сколь ко в рус ском язы ке глас ных зву ков? При произнесении гласных

Подробнее

Контроль герметичности фирмы Weishaupt VPS 504 серии 03 и 04

Контроль герметичности фирмы Weishaupt VPS 504 серии 03 и 04 Контроль герметичности фирмы Weishaupt VPS 504 серии 03 и 04 Серия 04 Серия 03 для газовых горелок WG Принцип действия Кон троль гер ме тич но сти VPS 504 ра бо та ет по прин ци пу по вы ше ния дав ле

Подробнее

Первичные датчики, разработанные и выпускаемые НИИЭМ, К О Н Т Р О Л Ь И И З М Е Р Е Н И Я

Первичные датчики, разработанные и выпускаемые НИИЭМ, К О Н Т Р О Л Ь И И З М Е Р Е Н И Я К О Н Т Р О Л Ь И И З М Е Р Е Н И Я Производство непрерывно развивается и требует всесторонней автоматизации, в первую очередь систем учета и контроля. Процессы автоматизации основаны на показаниях первичных

Подробнее

Вариант Задание Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответ ству ет числу. Какая это точка?

Вариант Задание Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответ ству ет числу. Какая это точка? Вариант 3134955 1. Задание 1 203748. Для каждой десятичной дроби укажите ее разложение в сумму раз ряд ных сла га е мых. Но ме ра за пи ши те без про бе лов, за пя тых и дру гих до пол ни тель ных сим

Подробнее

9/31828 ( ) 9/31983 ( ) 9/31987 ( ) 9/32084 ( ) 9/32168 ( ) 9/32226 ( ) 9/32228 (19.05.

9/31828 ( ) 9/31983 ( ) 9/31987 ( ) 9/32084 ( ) 9/32168 ( ) 9/32226 ( ) 9/32228 (19.05. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БАЗОВОГО УРОВНЯ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Подробнее

1/13351 ( ) -9-

1/13351 ( ) -9- На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., 26, 1/13351 РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 1/13351 ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА

Подробнее

1) и 2) и 3) и 4) и 6. За да ние Для рас тво ре ния гид рок си да же ле за(ii) можно ис поль зо вать рас твор

1) и 2) и 3) и 4) и 6. За да ние Для рас тво ре ния гид рок си да же ле за(ii) можно ис поль зо вать рас твор Задания 11. Хи ми че ские свойства оснований. Хи ми че ские свойства кислот 1. За да ние 11 33. В ре ак цию с рас тво ром гид рок си да калия всту па ет 2. За да ние 11 55. Рас твор сер ной кис ло ты ре

Подробнее

*прочее это земли поселений; земли промышленности и иного специального назначения; и земли особо охра ня е мых тер ри то рий и объ ек тов.

*прочее это земли поселений; земли промышленности и иного специального назначения; и земли особо охра ня е мых тер ри то рий и объ ек тов. Круговые диаграммы 1. За да ние 18 206051. На диаграмме показано распределения земель Уральского, Приволжского, Южного и Дальневосточного Федеральных округов по категориям. Определите по диаграм ме, в

Подробнее

Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз

Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз Т. И. Григорьева Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз Учебник для магистров 2-е издание, переработанное и дополненное Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве

Подробнее

/9. 5. За да ние Найдите объем части цилиндра, изображенной на рисунке. В от ве те ука жи те. Ответ: 937,5

/9. 5. За да ние Найдите объем части цилиндра, изображенной на рисунке. В от ве те ука жи те. Ответ: 937,5 Вариант 2142438 1. За да ние 16 27054. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 3 и 4. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 94. Най ди те тре тье ребро, вы

Подробнее

Треугольники. О тв е т: 36.

Треугольники. О тв е т: 36. Треугольники 1. Через се ре ди ну K ме ди а ны BM тре уголь ни ка ABC и вер ши ну A про ве де на прямая, пе ре се ка ю щая сто ро ну BC в точке P. Най ди те от но ше ние пло ща ди тре уголь ни ка ABK к

Подробнее

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (автоверсия)

Навигационное программное обеспечение. Навител Навигатор. Руководство пользователя. (автоверсия) Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор Руководство пользователя (автоверсия) ЗАО «ЦНТ», 2007. Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные материалы,

Подробнее

2. A Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря мой в пра виль ном по ряд ке?

2. A Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря мой в пра виль ном по ряд ке? Вариант 786491 1. B 1 337283. Най ди те зна че ние вы ра же ния 2. A 1 337346. Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с ко ор ди на та ми рас по ло же ны на ко ор ди нат ной пря

Подробнее

Навител Навигатор 3.2

Навител Навигатор 3.2 Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор 3.2 Руководство пользователя (для карманного персонального компьютера). Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные

Подробнее

Multi-SIM GSM/GPRS Terminal

Multi-SIM GSM/GPRS Terminal Multi-SIM GSM/GPRS Terminal Руководство по установке терминала для Windows 2000/XP Установка драйвера для Multi-SIM... стр. 2 Создание сетевого соединения... стр. 12 Установка и настройка программы дозвона...

Подробнее

Навител Навигатор 3.2

Навител Навигатор 3.2 Навигационное программное обеспечение Навител Навигатор 3.2 Руководство пользователя АВТОВЕРСИЯ. Все права защищены. Содержание данного руководства, а также любые демонстрационные материалы, прилагаемые

Подробнее