1) Capitolul 1.1 Definiţii, abrevieri şi simboluri în limba română şi în limba rusă de completat cu următorul paragraf:

Save this PDF as:

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "1) Capitolul 1.1 Definiţii, abrevieri şi simboluri în limba română şi în limba rusă de completat cu următorul paragraf:"

Транскрипт

1 NOTĂ amendamentul 04 la CT-AD În conformitate cu scrisoarea OACI nr. AN 4/ /19, se propune modificarea documentului Cerințele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor («Технические требования по проектированию и эксплуатации аэродромов»), în partea ce ține de amendamentul 13 A la Anexa 14, Vol. I. În alin 2.5.4, , b) au fost făcute corecturi editoriale. Amendamentele la CT AD, conținute în acest document se aplică cum şi se specifică în rezoluția privind adoptarea, la 10 noiembrie în (A se vedea. Scrisoarea către state AN 4 / /19.) 1) Capitolul 1.1 Definiţii, abrevieri şi simboluri în limba română şi în limba rusă de completat cu următorul paragraf: Sistemul autonom de avertizare a incursiunilor pe pistă (ARIWS). Un sistem care asigură detectarea autonomă a potențialelor incursiuni pe pistă sau a cazurilor de ocupare a pistei active şi expedierea avertismentelor directe către echipajul de zbor sau conducătorului al vehiculului. Fragmente de obiecte străine (FOD). Orice obiect fix pe suprafaţa de lucru, care nu efectuează funcții operaționale sau aeronautice şi poate prezenta un pericol potenţial pentru aeronavele care efectuează zboruri. Sistem de frânare de urgență. Un sistem proiectat pentru a incetini mișcarea aeronavei, ieşite în afară limitelor a pistei. Автономная система предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП (ARIWS). Система, которая обеспечивает автономное обнаружение потенциальных несанкционирован-ных выездов на ВПП или случаев занятия действующей ВПП и передачу непосредственных предупреждений летному экипажу или водителю транспортного средства. Обломки посторонних предметов (FOD). Любой неподвижный объект на рабочей площади, который не выполняет никакой эксплуатационной или авиационной функции и потенциально может представлять опасность для воздушных судов, выполняющих полеты. Система аварийного торможения. Система, предназначенная для замедления движения самолета, выкатывающегося за пределы ВПП. 2) Capitolul 1.1 Definiţii, abrevieri şi simboluri în limba română şi în limba rusă de exclus următoarele elemente: 1

2 Focul impuls cu descărcarea condensatorului. Lampa care produce flash-uri de lumină de intensitate mare și de durată extrem de scurtă, în timp ce descărcare electrică de înaltă tensiune trece prin gazul închis în tubul. Импульсный огонь с конденсаторным разрядом. Лампа, производящая вспышки света высокой интенсивности и чрезвычайно короткой продолжительности при пропускании электрического разряда высокого напряжения через газ, заключенный в трубке. 2

3 3) Capitolul în limba română şi în limba rusă după cum urmează: Pentru fiecare aerodrom după caz ar trebui determinate (măsurate şi descrise) următoarele date: a) pistă - orientarea adevărată, cu acurateţe de o sutime de grad, identificatorul, lungimea, lăţimea, amplasarea pragului decalat (dacă este cazul) - prin rotunjire la valori întregi exprimate în metri sau picioare (ft) - panta, tipul suprafeţei, tipul pistei şi, pentru o pistă cu apropiere de precizie, zona degajată de obstacole (OFZ); b) bandă, suprafaţa de siguranţă de la capătul pistei, prelungirea de oprire lungime, lăţime - prin rotunjire la valori întregi exprimate în metri sau picioare (ft)-, tipul suprafeţei; şi sistem de frânare de urgenţă - localizarea (pe care capăt a pistei), și descrierea scesteea; c) cale de rulare - identificator, lăţime, tipul suprafeţei; d) platformă - tipul suprafeţei, poziţiile de parcare aeronavă; e) limitele de responsabilitate ale serviciului de control al traficului aerian; f) prelungire degajată - lungime - prin rotunjire la valori întregi exprimate în metri sau picioare (ft) -, profilul terenului; g) mijloace vizuale pentru procedurile de apropiere, marcaje şi lumini ale pistelor, căilor de rulare şi platformelor, alte mijloace vizuale de ghidare şi control pe căile de rulare şi pe platforme, inclusiv poziţiile de aşteptare la pistă şi baretele de oprire, precum şi amplasamentul şi tipul sistemelor de ghidare vizuală pentru andocare; h) amplasamentul fiecărui punct de verificare VOR; i) amplasarea şi denumirile rutelor standard de rulare la sol; şi j) distanţele dintre elementele aflate în compunerea unui sistem de aterizare ILS sau MLS şi prag, rotunjite la valori întregi exprimate în metri sau picioare (ft). 3

4 2.5.1 Для каждого сооружения, имеющегося на аэродроме, по возможности необходимо измерить и описать следующие данные: a) ВПП истинный азимут с точностью до одной сотой градуса, цифровое обозначение, длина, ширина, расположение смещенного порога ВПП с точностью до ближайшего метра или фута, уклон, тип поверхности, тип ВПП, а для ВПП, оборудованной для точного захода на посадку по категории I, наличие зоны, свободной от препятствий, если она предусмотрена; b) ЛП КЗБ КПТ длина и ширина с точностью до ближайшего метра или фута, тип поверхности; и система аварийного торможения местоположение (на каком конце ВПП) и ее описание; c) РД обозначение, ширина, тип поверхности; d) перрон тип поверхности, места стоянок воздушных судов; e) границы диспетчерского обслуживания воздушного движения; f) полоса, свободная от препятствий, длина с точностью до ближайшего метра или фута, профиль земной поверхности; g) визуальные средства для схем захода на посадку, маркировка и светосигнальные средства ВПП, РД и перронов, другие визуальные средства ориентации и управления на РД и перронах, включая огни места ожидания при рулении и линии "стоп", и расположение и тип систем визуальной стыковки с телескопическими трапами; h) расположение любого аэродромного места проверки VОR и его радиочастота; i) расположение и обозначение стандартных маршрутов руления; j) расстояния с точностью до ближайшего метра или фута между курсовым и глиссадным радиомаяками, составляющими систему посадки по приборам (ILS), или азимутальной и угломестной антеннами микроволновой системы посадки (MLS) и соответствующими кромками ВПП. 4) Punctul În limba rusă va avea următorul conţinut: Географические координаты каждого места стоянки воздушных судов измеряются и сообщаются полномочному органу службы аэронавигационной информации в градусах, минутах, секундах и сотых долях секунды. 4

5 5) Alineatul în limba română şi în limba rusă de completat cu următorul paragraf: Nota 1. Este necesar să se acorde o atenție la amplasarea și proiectarea sistemului de drenaj pe benzile pistei pentru a preveni deteriorarea aeronavei în cazul depasiri accidentale a pistei de decolare/aterizare.. Este posibil că va fi necesar de construit un pavaj artificial calculat în mod corespunzător, deasupra acestui sistem. Pentru mai multe orientări vezi OACI Doc 9157 Manual de proiectare a aerodromurilor, Partea I. Nota 2. La instalarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis sau închis, este necesar să se acorde o atenție cu privire la inadmisibilitatea înalţării acestui sistem deasupra suprafeţei şi ca el să nu prezinte obstacol. De asemenea, vezi nota la p Nota 3. O atenție deosebită trebuie acordată construcției și întreținerii sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis pentru evitarea atragerii animalelor sălbatice, şi în special a păsărilor. După necesitate, este posibilă acoperirea acestui sistem cu plasă. Material instructiv cu privire la pericolul creat de natura vie precum şi metodele de reducere a acestuia, este cuprinsă în OACI Doc 9137, Airport Services Manual, Part 3 Wildlife Control and Reduction. Примечание 1. Следует обратить внимание на расположение и конструкцию дренажной системы на летной полосе, с тем чтобы предотвратить повреждение самолета при случайном выкатывании за пределы ВПП. Может потребоваться надлежащим образом рассчитанное покрытие дренажной системы. Для дополнительного инструктивного материала см. часть I Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157). Примечание 2. При установке водоотводов ливневых вод открытого или закрытого типа необходимо уделять внимание обеспечению того, чтобы их конструкция не возвышалась над поверхностью и они не представляли собой препятствие. См. также примечание к п Примечание 3. Особое внимание необходимо уделять конструкции и обслуживанию водоотвода ливневых вод открытого типа в целях предотвращения привлечения диких животных, особенно птиц. При необходимости его можно накрывать сеткой. Инструктивный материал, касающийся опасности, создаваемой дикой природой, и методов ее уменьшения, содержится в части 3 Руководства по аэропортовым службам (Doc 9137). 5

6 6) Secţiunea 3.4 În limba română şi în limba rusă de inclus textul nou după cum urmează: Acea parte a benzii, care se află cel puțin în limita de 30 m de la începutul pistei de decolare/aterizare, după posibilitate, ar trebui să fie prelucrată pentru a preveni eroziunea sub influenţa jetului de gaz a motorului în scopul de a proteja aeronava care aterizează de la lovirea de capătul proeminent al pistei. Nota 1. Zonele destinate să atenueze efectele eroziunii sub influența jetului de gaz a motoarelor și a elicelor pot fi numite plăci de protejare impotriva jetului. Nota 2. Material instructiv privind protejarea impotrivă jetului de gaz a motoarelor este cuprins în OACI Doc 9157 Manualul de proiectare a aerodromurilor, Partea a 2-a În cazuri cînd zonele specificate în p au o suprafaţă cu pavaj artificial, ele trebuie să fie capabile să reziste la trecerea ocazională a aeronavelor, critice pentru parametri calculate a suprafeței pistei de decolare/aterizare Ту часть летной полосы, которая располагается по крайней мере в пределах 30 м от начала ВПП, по возможности следует подготавливать для предотвращения эрозии от струи газов в целях защиты приземляющегося самолета от удара о выступающий торец ВПП. Примечание 1. Зоны, предназначенные для смягчения последствий эрозии под воздействием реактивной струи и струи воздушного винта, могут называться струезащитными плитами. Примечание 2. Инструктивный материал по защите от реактивной струи двигателей приводится в части 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157) В тех случаях, когда указанные в п зоны имеют поверхности с искусственным покрытием, они должны быть способными выдержать случайный проезд воздушного судна, критического для расчетных параметров покрытия ВПП. 6

7 7) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut: Pantele transversale ale oricărei porțiuni a benzii în afara zonei, care trebuie nivelată, по dacă este posibil, nu trebuie să depășească o pantă ascendentă de 5%, măsurată în direcţia de la pistă. Nota 1. Cînd este necesar de asigurat o bună drenare, poate fi eliberată autorizaţia privind utilizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis, pe partea neprelucrată a benzii, instalat la o distanţă maxim posibilă de la pistă. Nota 2. Procedura aeroportuală RFF trebuie să ia în considerare locaţia sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis, pe partea neprelucrată a benzii Поперечные уклоны любой части ЛП за пределами того участка, который необходимо планировать, по возможности не должны превышать восходящий уклон в 5 %, измеренный в направлении от ВПП. Примечание 1. При необходимости обеспечения надлежащего дренажа может быть выдано разрешение на использование на неспланированном участке летной полосы водоотвода ливневых вод открытого типа, устанавливаемого на максимально возможном расстоянии от ВПП. Примечание 2. Аэродромная процедура RFF должна учитывать местоположение ливневых водоотводов открытого типа, расположенных в пределах неспланированного участка летной полосы. 8) Capitolul 3.9, Notă În limba română şi în limba rusă Notele vor avea următorul conţinut:: Nota 1. Cu excepția cazurilor discutate în mod expres, cerințele din această secțiune se aplică tuturor tipurilor de căi de rulare. Nota 2. Secţiunea 22 Anexa A conţine instrucțiuni specifice privind proiectarea căilor de rulare, care pot ajuta la prevenirea incursiunilor pe pistă, la etapa de proiectarei sau modernizare a căilor de rulare existente, cu un risc relevant incursiunilor pe pistă de decolare/aterizare. Примечание 1. За исключением особо оговоренных случаев, требования данного раздела применяются ко всем типам рулежных дорожек. Примечание 2. В разделе 22 дополнения А приводится конкретный инструктивный материал по проектированию РД, который может оказать помощь в предотвращении несанкциони-рованных выездов на ВПП на этапе разработки новых или модернизации существующих РД с известным риском для безопасности полетов, обусловленным несанкционированными выездами на ВПП. 7

8 9) Capitolul С În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut С 3 m, pe secțiuni drepte; 3 m pe secţiuni curbe, în cazul în care calea de rulare este destinată utilizării de către aeronavele cu baza de şasiu mai puţin de 18 m; 4,5 m pe secţiuni curbe, în cazul în care calea de rulare este destinată utilizării de către aeronavele cu baza de şasiu de 18 m şi mai mult. С 3 м, на прямолинейных участках; 3 м на криволинейных участках, если РД предназначена для использования самолетами с базой колесного шасси менее 18 м; 4,5 м на криволинейных участках, если РД предназначена для использования самолетами с базой колесного шасси равной 18 м или более. 10) Capitolul С În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: С 15 m С 15 метров 8

9 11) Tabelul 3-1 În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: De la linia axială a benzii de rulare pe pistă/locul de parcare pînă la linia axială a benzii de rulare pe pistă/locul de parcare Litera de cod Distanţa dintre axul unei căi de rulare şi axul pistei (m) Piste instrumentale Cifra de cod Piste neinstrumentale Cifra de cod Distanţa dintre axual unei căi de rulare și axul altei căi de rulare Distanţa dintre axual unei căi de rulare, alta decît o cale de acces la poziția de staționare și un obiect De la linia axială a benzii de Distanţa rulare pe dintre axual pistă/locul unei căi de de parcare acces la pînă la linia poziția de axială a staționare și benzii de un obiect rulare pe pistă/locul de parcare (m) (m) (m) (m) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) А 82,5 82, ,5 47, ,5 19,5 12 В ,5 16,5 С ,5 22,5 D ,5 33,5 Е _ , , ,5 72,5 40 F ,5 47,5 Notă 1. - Distanţele de separare arătate în coloanele (2) la (9) reprezintă combinaţii obişnuite de piste şi căi de rulare. Notă 2. - Distantele din coloanele (2) la (9) nu garantează o degajare suficientă în spatele unui avion în aşteptare, ca să permită trecerea unui alt avion pe o cale de rulare paralelă. Кодовая буква Расстояние между осевой линией РД и осевой линией ВПП, метры Оборудованные ВПП Кодовый номер Необорудованные ВПП Кодовый номер От осевой линии РД до осевой линии РД От осевой линии РД, не являющейся полосой руления на стоянке, до объекта От осевой линии полосы руления на стоянке до осевой линии полосы руления на стоянке От осевой линии полосы руления на стоянке до объекта метры метры метры метры (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) А 82,5 82, ,5 47, ,5 19,5 12 В ,5 16,5 С ,5 22,5 D ,5 33,5 Е _ , , ,5 72,5 40 F ,5 47,5 Примечание 1. Разделительные расстояния, приведенные в колонке 2-9, представляют собой обычные сочетания ВПП и РД. Примечание 2. Указанные в колонках 2-9 значения не гарантируют достаточное безопасное расстояние позади самолетёа, находящегося в месте ожидания, для прохождения другого самолета по параллельной РД. 9

10 12) Capitolul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: Banda căii de rulare trebuie să asigure o zonă fără obiecte care ar putea pune în pericol avioanele aflate în rulaj. Nota 1. - Trebuie să se ţină seama de amplasarea şi proiectarea drenajelor de pe o bandă de cale de rulare, pentru a preveni deteriorările unui avion care ar ieşi accidental de pe calea de rulare. Ar putea fi necesare capace pentru canalizări, proiectate corespunzător. Nota 2. - La instalarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis sau închis, este necesar să se acorde o atenție cu privire la inadmisibilitatea înalţării acestui sistem deasupra suprafeţei şi ca el să nu prezinte obstacol. De asemenea, vezi nota la p Nota 3. - O atenție deosebită trebuie acordată construcției și întreținerii sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis pentru evitarea atragerii animalelor sălbatice, şi în special a păsărilor. După necesitate, este posibilă acoperirea acestui sistem cu plasă. Material instructiv cu privire la pericolul creat de natura vie precum şi metodele de reducere a acestuia, este cuprinsă în OACI Doc 9137, Airport Services Manual, Part 3 Wildlife Control and Reduction Полоса рулежной дорожки должна быть свободна от объектов, которые могут представлять угрозу для безопасности рулящих самолетов. Примечание 1. Следует обратить внимание на расположение и конструкцию дренажной системы на полосах РД, с тем чтобы предотвратить повреждение самолета при случайном выкатывании за пределы РД. Может потребоваться надлежащим образом спроектированное покрытие дренажной системы. Дополнительный инструктивный материал приводится в части 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157). Примечание 2. При установке водоотводов ливневых вод открытого или закрытого типа необходимо уделять внимание обеспечению того, чтобы их конструкция не возвышалась над поверхностью, и они не представляли собой препятствие. См. также примечание к п Примечание 3. Особое внимание необходимо уделять конструкции и обслуживанию водоотвода ливневых вод открытого типа в целях предотвращения привлечения диких животных, особенно птиц. При необходимости его можно накрывать сеткой. Инструктивный материал, касающийся опасности, создаваемой дикой природой, и методов ее уменьшения, содержится в части 3 Руководства по аэропортовым службам (Doc 9137). 10

11 13) Capitolul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: Conform posibilităţilor ar trebui ca pantele transversale pe oricare porţiune a benzii căii de rulare situată dincolo de partea care trebuie nivelată să nu depăşească panta ascendentă sau coborâtoare de 5%, măsurată pe direcţia perpendiculară a căii de rulare. Nota 1. Nota 2. - Cînd este necesar de asigurat o bună drenare, poate fi eliberată autorizaţia privind utilizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis, pe partea neprelucrată a benzii, instalat la o distanţă maxim posibilă de la calea de rulare. - Procedura aeroportuală RFF trebuie să ia în considerare locaţia sistemului de evacuare a apelor pluviale de tip deschis, pe partea neprelucrată a benzii căii de rulare По возможности поперечные уклоны любой части неспланированной полосы рулежной дорожки не должны превышать по восходящему или нисходящему уклону, измеряемому в направлении от РД, 5 %.. Примечание 1. При необходимости обеспечения надлежащего дренажа может быть выдано разрешение на использование на неспланированном участке полосы РД водоотвода ливневых вод открытого типа, устанавливаемого на максимально возможном расстоянии от РД. Примечание 2. Аэродромная процедура RFF должна учитывать местоположение ливневых водоотводов открытого типа, расположенных в пределах неспланированного участка полосы РД. 11

12 14) CAPITOLUL V MIJLOACE VIZUALE DE NAVIGAŢIE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig. 5-6 cu cel de mai jos: 12

13 13

14 15) Alineatele În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut: Până la data de 26 noiembrie 2026 demensiunile marchajului poziţiei de aşteptare la pistă se mențin / corespund celor specificate de Diagrama A1 (sau A2) sau Diagrama B1 (sau B2) de pe Fig. 5-8, în funcție de circumstanțe Începînd cu data de 26 noiembrie 2026, demensiunile marchajului poziţiei de aşteptare la pistă se mențin / corespund celor specificate de Diagrama A2 sau B2 de pe Fig. 5-8 în funcție de circumstanțe În cazurile cînd este necesar de a spori vizibilitatea poziției de aşteptare la pistă, demensiunile marchajului acestei poziţii, ar trebui să corespundă, acolo unde este posibil și în funcție de circumstanțele specifice, dimensiunilor specificate de Diagrama A2 sau B2 de pe Fig Notă. Vizibilitatea sporită a poziţiei de aşteptare la pistă poate fi necesară, în special, pentru a se evita nesancţionate pe pistă În cazul în care un marcaj al poziţiei de aşteptare la pistă în varianta B este amplasat pe o zonă care depăşeşte lungimea de 60 m, la capetele marcajelor poziţiei de aşteptare la pistă, precum şi la intervale egale de maxim 45 m între marcajele succesive, pe suprafaţa pavajului trebuie marcat termenul "CAT I " sau "CAT II", care este corespunzător. Literele trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 1,8 m şi trebuie să fie amplasate la cel mult 0,9 m dincolo de marcajul poziţiei de aşteptare Marcajul punctului de aşteptare la pistă amplasat la o intersecţie pistă / pistă trebuie să fie perpendicular pe axul pistei care face parte din traseul standard de rulare la sol. Modelul marcajului trebuie să fie aşa cum este arătat în Figura 5-8, varianta A До 26 ноября 2026 года размеры маркировки места ожидания у ВПП соответствуют указанным на рис. 5-8, схеме А1 (или А2) или схеме В1 (или В2), в зависимости от конкретных обстоятельств С 26 ноября 2026 года размеры маркировки места ожидания у ВПП соответствуют указанным на рис. 5-8, схеме А2 или схеме В2, в зависимости от конкретных обстоятельств В тех случаях, когда необходимо повысить заметность места ожидания у ВПП, размеры маркировки места ожидания у ВПП должны, по возможности и в зависимости от конкретных обстоятельств, соответствовать размерам, предусмотренным схемой А2 или схемой В2, показанным на рис Примечание. Повышенная заметность места ожидания у ВПП может требоваться в частности для того, чтобы избежать несанкционированного выезда на ВПП В тех случаях, когда маркировка места ожидания у ВПП, выполненная по схеме В, располагается на участке, где ее длина превышает 60 м, на поверхности у конца маркировки мест ожидания у ВПП следует нанести условный знак "кат. II" или "кат. III" (в зависимости от категории) с одинаковым максимальным интервалом в 45 м между соседними знаками. Высота букв должна быть не менее 1,8 м, и они должны располагаться не далее 0,9 м за пределами маркировки места ожидания Маркировка места ожидания у ВПП на пересечении ВПП/ВПП наносится перпендикулярно осевой линии ВПП, являющейся частью стандартного маршрута руления. Схема маркировки соответствует схеме А2 на рис

15 16) CAPITOLUL V MIJLOACE VIZUALE DE NAVIGAŢIE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig. 5-8 cu cel de mai jos: 15

16 17) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: Un marcaj al indicativului poziţiei (literă şi/sau număr) trebuie încorporat în linia de intrare, la mică distanţă de începutul acesteia. Înălţimea indicativului trebuie să fie potrivită, pentru a putea dacă este posibil fi citită de piloţii din cabina aeronavei care aşteaptă la poziţia de staţionare Обозначение места стоянки воздушного судна (буква и/или цифра) должно являться частью линии заруливания и располагаться на небольшом расстоянии после начала линии заруливания. Обозначение должно иметь достаточную высоту, чтобы, по возможности, быть различимым из кабины экипажа воздушных судов, использующих данную стоянку. 18) Alineatele În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: În cazul în care linia axială este formată din lumini liniare menționate în punctul b) sau b), fiecare acest foc trebuie să fie completat cu un foc intermitent, cu excepția cazurilor în care aceste lumini sunt considerate ca fiind inutile, luând în considerare caracteristicile sistemului și condițiile meteorologice Fiecare foc intermitent, menţionat în p , produce două flash-uri pe secundă în ordinea stabilită în direcția de la cel mai îndepărtat la cel mai apropiat foc de la pragul pistei. În acest caz se utilizează astfel de schemă reţelei electrice, care vă permite gestionarea acestor lumini, independent de alte lumini a sistemei de apropiere În cazul în care axul constă din lumini dispuse potrivit paragrafului a) sau a), în plus bare transversale la 300 m faţă de prag, se dispun suplimentar bare transversale de lumini, la 150 m, 450 m, 600 m şi la 750 m faţă de prag. Luminile care formează fiecare bară transversală trebuie să fie dispuse, pe cât posibil, într-o linie dreaptă care să urmeze o orizontală perpendiculară pe prelungirea axului pistei şi simetrică faţă de acesta. Luminile trebuie să fie astfel distanţate, încât să aibă ca efect o linie continuă, exceptând cazul când de o parte şi de alta a axului pot fi lăsate locuri libere. Aceste locuri libere trebuie menţinute la minimum pentru a corespunde cerinţelor locale şi nici unul dintre ele nu trebuie să depăşească 6 m. Notă. - Vezi Suplimentul 11 pentru configuraţia detaliată În cazul în care barele transversale suplimentare sunt încorporate în sistem, potrivit paragrafului , luminile extreme ale barelor transversale trebuie dispuse pe două linii, care să fie ori paralele cu axul, ori să conveargă pentru a întâlni axul pistei la 300 m faţă de prag Luminile trebuie să fie conforme cu Apendicele 2, Figura A2-1. Notă. - Caracteristicile traiectoriilor de zbor folosite la proiectarea acestor lumini sunt date în Suplimentul 11, Figura A

17 Если осевая линия состоит из линейных огней, указанных в п b) или b), каждый такой огонь следует дополнить проблесковым огнем, за исключением случаев, когда подобные огни считаются ненужными, принимая во внимание характеристики системы и характер метеорологических условий Каждый проблесковый огонь, указанный в п , производит две вспышки в секунду в установленной последовательности в направлении от самого дальнего огня до самого ближнего к порогу ВПП огня системы. При этом используется такая схема электрической сети, которая позволяет управлять этими огнями независимо от других огней системы огней приближения Если осевая линия состоит из огней, указанных в п а) или а), то дополнительно к световому горизонту, предусмотренному на расстоянии 300 м от порога, устанавливаются огни светового горизонта на расстоянии 150, 450, 600 и 750 м от порога ВПП. Огни, образующие каждый световой горизонт, располагаются как можно точнее по горизонтальной прямой перпендикулярно к линии осевых огней и таким образом, чтобы эта линия делила их пополам. Огни устанавливаются с таким интервалом один от другого, чтобы создавался эффект сплошной линии, за исключением того, что допускаются разрывы по обе стороны от продолженной осевой линии ВПП. Эти разрывы, с учетом местных требований, сводятся к минимуму и не превышают 6 м каждый. Примечание. В отношении подробной схемы расположения см. Дополнение Там, где в систему включены дополнительные световые горизонты, которые указаны в п , их внешние концы лежат на двух прямых линиях, либо идущих параллельно линии осевых огней, либо сходящихся на осевой линии ВПП в точке, расположенной на расстоянии 300 м от порога ВПП Огни отвечают техническим требованиям, указанным на рис. А2-1 Добавления 2. Примечание. Диапазоны траекторий полета, используемые при проектировании этих огней, указаны на рис. А-4 Дополнения

18 19) Alineatele În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: În cazul în care linia axială în afară limitei de 300 m de la pragul pistei este formată din lumini liniare menționate în punctul a) sau a), fiecare acest foc în afară limitei de 300 m trebuie să fie completat cu un foc intermitent, cu excepția cazurilor în care aceste lumini sunt considerate ca fiind inutile, luând în considerare caracteristicile sistemului și condițiile meteorologice Fiecare foc intermitent, menţionat în p , produce două flash-uri pe secundă în ordinea stabilită, în direcția de la cel mai îndepărtat la cel mai apropiat foc de la pragul pistei. În acest caz se utilizează astfel de schemă reţelei electrice, care vă permite gestionarea acestor lumini, independent de alte lumini a sistemei de apropiere Şirurile de lumini laterale trebuie să fie formate din barete roşii. Lungimea unei barete a şirului lateral şi distanţarea luminilor acesteia trebuie să fie egale cu cele ale baretelor de lumini din zona de contact Luminile formând bara transversală trebuie să fie lumini fixe de culoare alb variabil. Luminile trebuie să fie distanţate uniform, la intervale de cel mult 2,7 m Intensitatea luminilor roşii trebuie să fie compatibilă cu intensitatea luminilor albe Luminile trebuie să corespundă cerinţelor din Apendicele 2, Figurile A2-1 şi A2-2. Notă. - Caracteristica traiectoriilor de zbor folosite la proiectarea acestor lumini este dată în Suplimentul 11 Figura A Если осевая линия за пределами 300 м от порога ВПП состоит из линейных огней, указанных в п а) или а), каждый такой огонь за пределами 300 м следует дополнить проблесковым огнем, за исключением случаев, когда подобные огни считаются ненужными, принимая во внимание характеристики системы и характер метеорологических условий Каждый проблесковый огонь, как это описано в п , производит две вспышки в секунду в установленной последовательности, в направлении от самого дальнего огня до самого ближнего к порогу ВПП огня системы. При этом используется такая схема электрической сети, которая позволяет управлять этими огнями независимо от других огней системы огней приближения Боковой ряд состоит из линейных огней красного цвета. Длина линейного огня бокового ряда и интервал между его огнями такие же, как и у линейных огней зоны приземления Огни, образующие световые горизонты, представляют собой огни постоянного излучения переменнобелого цвета. Интервал между равномерно размещаемыми огнями не превышает 2,7 м Интенсивность красных огней сравнима с интенсивностью белых огней Огни отвечают техническим требованиям, указанным на рис. А2-1 и А2-2 Добавления 2. Примечание. Диапазоны траекторий полета, используемые при проектировании этих огней, указаны на рис. А-4 Дополнения

19 20) După alineatul se introduce un nou alineat În limba română şi în limba rusă care va avea următorul conţinut:: Folosirea/exploatarea sistemei vizuale indicator standard a pantei de aterizare T- VASIS si AT-VASIS trebuie oprită la data de 1 ianuarie С 1 января 2020 года следует прекратить использование систем T-VASIS и AT- VASIS в качестве стандартных систем визуальной индикации глиссады. 21) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: În cazul în care, în urma unui studiu aeronautic, s-a ajuns la concluzia că un obiect aflat deasupra unei suprafeţe de protecţie împotriva obstacolelor ar putea să afecteze negativ siguranţa exploatării aeronavelor, trebuie luate una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) eliminarea acestui obiect; b) ridicarea corespunzătoare a pantei de apropiere a indicatorului; c) reducerea deschiderii în azimut a sistemului, astfel încât obiectul să se găsească în afara marginilor fasciculului; d) decalarea cu cel mult 5 a axului sistemului şi a suprafeţei de protecţie asociată împotriva obstacolelor; e) decalarea corespunzătoare a sistemului dincolo de prag, astfel că obiectul să nu fie mai înalt ca OPS. Nota 1. - Nota 2. - Material instructiv corespunzător este dat în partea 4 Doc 9157, OACI. Deplasarea sistemul mai departe de la pragul pistei reduce distanţa de aterizare folosită. таким образом чтобы обьект не был выше OPS В тех случаях, когда результаты авиационного исследования показывают, что выступающий за поверхность защиты от препятствий существующий объект может неблагоприятно влиять на безопасность полетов самолетов, принимается одна или несколько из нижеперечисленных мер: а) устраняется данный объект; b) угол наклона глиссады системы соответственно увеличивается; c) уменьшается азимутальный угол расхождения луча системы таким образом, чтобы объект находился за пределами границ луча; d) смещается ось системы и соответствующая поверхность защиты от препятствий не более чем на 5º; е) система соответственно смещается дальше от порога ВПП так, чтобы объект не выступал за OPS. Примечание 1. Соответствующий инструктивный материал содержится в части 4 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157). Примечание 2. Смещение системы дальше от порога ВПП сокращает используемую посадочную дистанцию. 19

20 22) Tabelul 5-3 În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut: Tabelul 5-3. Dimensiunile şi panta suprafeţei de protecţie faţă de obstacole. Dimensiunile suprafeţei Tipul pistei / Cifra de cod Pistă neinstrumentală Pistă instrumentală Cifra de cod Cifra de cod Lungimea marginii interioare 60 m 80 m a 150 m 150 m 150 m 150 m 300 m 300 m Distanţa de la sistemul indicator vizual al pantei de D 1+30 m D 1+60 m D 1+60 m D 1+60 m D 1+60 m D 1+60 m D 1+60 m D 1+60 m apropiere е Divergenţa (de fiecare parte) 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% Lungimea totală m m b m m m m b m m Panta a) T-VASIS şi AT-VASIS - c 1,9 1,9 1,9-1,9 1,9 1,9 b) PAPI d - A - 0,57 A - 0,57 A - 0,57 A - 0,57 A - 0,57 A - 0,57 A - 0,57 c) APAPI d A - 0,9 A - 0,9 - - A - 0,9 A - 0,9 - - a. Această lungime trebuie mărită la 150 m pentru un T-VASIS sau un AT-VASIS. b. Această lungime trebuie mărită la m pentru un T-VASIS sau un AT-VASIS c. Nu a fost specificată nici o pantă, deoarece este puţin probabil ca pe o pistă de tipul şi cu număr de cod indicate să fie folosit un sistem. d. Unghiuri potrivit celor indicate în Figura e. D1 prezintă distanţa de la pragul pistei pînă la sistemul indicator vizual al pantei înaintea deplasării pentru rezolvarea problemei înalţirii obiectului deasupra OPS (vezi Fig. 5-19). Începutul OPS-lui este legat de locaţia sistemului indicator vizual al pantei de apropiere astfel încât deplasarea PAPI a duce la o deplasare similară a OPS-lui, (vezi p e)). 20

21 Таблица 5-3. Размеры и наклоны поверхности защиты от препятствий Тип ВПП/кодовый номер Необорудованная ВПП Оборудованная ВПП Кодовый номер Кодовый номер Размеры Длина внутренней границы Расстояние от системы визуальной индикации глиссады е Расхождение (в каждую сторону) 60 м 80 м а 150 м 150 м 150 м 150 м 300 м 300 м D1+30 м D1+60 м D1+ 60 м D1+60 м D1+ 60 м D1+60 м D1+ 60 м D1+ 60 м 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% Общая длина м м b м м м b м b м м Наклон a) T-VASIS и AT-VASIS - С 1,9 1,9 1,9-1,9 1,9 1,9 b) РАРI d - А-0,57 А-0,57 А-0,57 А-0,57 А-0,57 А-0,57 А-0,57 c) АРAPI d А-0,9 А-0,9 - А-0,9 А-0,9 - - а. Для систем T-VASIS или AT-VASIS эту длину следует увеличить до 150 м. b. Для систем T-VASIS или AT-VASIS эту длину следует увеличить до м. с. Наклон не определен, поскольку маловероятно, что система будет использоваться на ВПП данного типа с указанным кодовым номером. d. Углы наклона указаны на рис e. D1 представляет собой расстояние от порога ВПП до системы визуальной индикации глиссады перед какимлибо смещением для решения проблемы возвышения объекта над OPS (см. рис. 5-19). Начало OPS привязывается к месту расположения системы визуальной индикации глиссады, так чтобы смещение РАРI приводило к аналогичному смещению начала OPS (см. п e)). 21

22 23) CAPITOLUL V MIJLOACE VIZUALE DE NAVIGAŢIE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig cu cel de mai jos: 22

23 24) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: Trebuie ca luminile intermitente şi focuri de strălucire continuu să fie albe Проблесковые огни и огни постоянного свечения должны быть белого цвета. 25) După alineatul În limba română şi în limba rusă se introduce următorul text:: Lumini de stare a pistei de decolare / aterizare Notă introductivă. Lumini de stare a pistei de decolare / aterizare (RWSL) prezintă un tip de sistem autonom de avertizare a incursiunilor pe pistă (ARIWS). Setul RWSL include două componente vizuale de bază şi anume: lumini intrare pe pistă (REL) şi lumini aşteptare decolare (THL), fiecare dintre acestea poate fi instalat şi singur, dar inițial sa presupus că aceste două componente trebuie să se completeze reciproc. Locație În cazurile în care sunt preconizate, REL se instalează cu un offset de 0,6 m de la linia axială a căii de rulare, pe partea opusă focurilor liniei axiale a căii de rulare, la o distanţă de 0,6 m pînă la poziţia de aşteptare la pistă și se termină la marginea pistei. Un singur foc suplimentar se instalează pe pista la o distanţă de 0,6 m de la linia axială a pistei la o linie cu ultimile două REL Nota. a căii de rulare. În cazul în care sunt preconizate două sau mai multe poziții de aşteptare la pistă, poziţia de aşteptare care se indică este aceea care este mai aproape de pistă В состав REL входят не менее пяти огней, продольный интервал между которыми составляет не менее 3,8 м и не более 15,2 м, În componența REL se include cel puțin cinci focuri la o distanță de cel puţin 3,8 m și cel mult 15,2 m în funcție de lungimea căii de rulare considerate, cu excepția unui singur foc, instalat în apropierea liniei axiale a pistei În cazurile în care sunt preconizate, THL se instalează cîte două din fiecare parte a liniei axiale a pistei cu un ofset de 1,8 m înceapînd dinntr-un punct situat la o distanță de 115 m de la începutul pistei, și apoi se instalează la o distanță de cel puțin 450 m peste fiecare 30 m. Nota. THL suplimentare pot fi instalate similar în punctul de unde se începe rularea la decolare. Caracteristicile În cazurile în care sunt preconizate, REL prezintă un rînd de focuri încastrate de strălucire continuă cu emiterea luminii roşie în direcţia aeronavei care efectuează apropiere pentru aterizare pe pistă Conectarea REL la fiecare intersectare a pistei cu cale de rulare unde sunt instalate, are loc în mai puțin de 2 s după determinarea acestei necesități de către sistem de avertizare Intensitatea și unghiurile de dispersie a grindei REL corespund cerinţelor tehnice specificate în Fig. A2-12 și A2-14 din Apendicele 2. Nota. Pentru unele focurii REL, instalate în locuri unde calea de rulare se intersectează cu pista la un unghi ascuțit, ar trebui de examinat posibilitatea de folosire a grindei mai înguste, pentru a exclude contactul vizual aeronavei de pe pistă cu REL În cazurile în care sunt preconizate, THL, se compun în două rânduri de focuri încastrate de strălucire continuă, cu emiterea luminii roşie în direcţia aeronavei care efectuează decolarea. 23

24 Conectarea REL pe pistă are loc în mai puțin de 2 s după determinarea acestei necesități de către sistem de avertizare Intensitatea și unghiurile de dispersie a grindei THL corespund cerinţelor tehnice specificate în Fig.. A2-x din Apendicile Dacă este posibil, gradul de automatizare a REL şi THL trebuie să fie astfel încât capacitatea de a controla fiecare sistem să fie limitată la oprirea unei sau ambelor sisteme Огни статуса ВПП Вступительное примечание. Огни статуса ВПП (RWSL) представляют собой тип автономной системы предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП (ARIWS). В комплект RWSL входят два базовых визуальных компонента, а именно: огни входа на ВПП (REL) и огни ожидания взлета (THL), каждый из которых может устанавливаться сам по себе, но изначально предполагалось, что эти два компонента должны дополнять друг друга. Расположение В тех случаях, когда предусматриваются REL, они устанавливаются со смещением 0,6 м относительно осевой линии РД на стороне, противоположной огням осевой линии РД, начинаются на расстоянии 0,6 м до места ожидания у ВПП и заканчиваются у кромки ВПП. Дополнительный одиночный огонь устанавливается на ВПП на расстоянии 0,6 м от осевой линии ВПП на одной линии с последними двумя REL РД. Примечание. В тех случаях, когда предусматривается два или более места ожидания у ВПП, указываемым местом ожидания у ВПП является место, ближайшее к ВПП В состав REL входят не менее пяти огней, продольный интервал между которыми составляет не менее 3,8 м и не более 15,2 м, в зависимости от длины рассматриваемой РД, за исключением одиночного огня, устанавливаемого вблизи осевой линии ВПП В тех случаях, когда предусматриваются THL, они устанавливаются парами с каждой стороны огней осевой линии ВПП со смещением 1,8 м и начинаются в точке, расположенной на расстоянии 115 м от начала ВПП, и затем устанавливаются через каждые 30 м на расстоянии не менее 450 м. Примечание. Дополнительные THL могут аналогичным образом обеспечиваться в точке начала разбега при взлете. Характеристики В тех случаях, когда REL предусматриваются, они состоят из одной линии углубленных огней постоянного излучения, излучающих красный свет в направлении воздушного судна, выполняющего заход на посадку на ВПП Включение REL в каждом месте пересечения РД/ВПП, где они установлены, происходит менее чем через 2 с после определения системой необходимости выдачи предупреждения Интенсивность и углы рассеивания лучей REL соответствуют техническим требованиям, приведенным на рис. A2-12 и А2-14 добавления 2. Примечание. В отношении некоторых огней REL, установленных в местах, где РД/ВПП пересекаются под острым углом, следует рассмотреть вопрос об использовании луча меньшей ширины для того, чтобы исключить возможность попадания REL в поле зрения воздушных судов, находящихся на ВПП В тех случаях, когда THL предусматриваются, они состоят из двух рядов углубленных огней постоянного излучения, излучающих красный свет в направлении воздушного судна, выполняющего взлет с ВПП THL включаются на ВПП менее чем через 2 с после определения системой необходимости выдачи предупреждения Интенсивность и углы рассеивания лучей THL соответствуют техническим требованиям, приведенным рис. A2-x добавления По возможности, степень автоматизации REL и THL должна быть таковой, чтобы возможность управления каждой системой ограничивалась отключением одной или обеих систем. 24

25 26) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: Inscripţia pe un panou de semnalizare a unei poziţii de aşteptare categoria I, II sau III sau o poziţie de aşteptare comună II/III sau o poziţie de aşteptare comună I/II/III trebuie să cuprindă indicativul pistei, urmat de CAT I, CAT II, CAT III, CAT II/III sau CAT I/II/III, după caz Надпись на знаке места ожидания категории I, II, III, совместно категории II/III или совместно категории I/II/III в соответствующих случаях состоит из обозначения ВПП и букв и цифр CАТ I, CАТ II, CАТ III, CАТ II/III или CАТ I/II/III. 27) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: În cazul dacă instalate, trebuie folosite inscripţii/simboluri în conformitate cu Fig Если установлены, используются надписи/символы, указанные на рис

26 28) CAPITOLUL V MIJLOACE VIZUALE DE NAVIGAŢIE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig cu cel de mai jos nou: 26

27 27

28 29) CAPITOLUL V MIJLOACE VIZUALE DE NAVIGAŢIE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig cu cel de mai jos nou: 28

29 29

30 30) CAPITOLUL V MIJLOACE VIZUALE DE NAVIGAŢIE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig cu cel de mai jos nou: 30

31 31

32 31) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: La o intersecţie de căi de rulare, panourile de informare trebuie să fie amplasate înainte de intersecţie şi în linie cu marcajul de poziție intermediară de aşteptare. În cazul în care există un marcaj de poziție intermediară de aşteptare, panourile trebuie instalate la cel puţin 60 m faţă de axul căii de rulare intersectate în cazul în care cifra de cod este 3 sau 4 şi la minim 40 m în cazul în care cifra de cod este 1 sau На пересечении РД знаки устанавливаются до указанного пересечения и рядом с маркировкой промежуточного места ожидания. При отсутствии маркировки промежуточного места ожидания указанные знаки устанавливаются на расстоянии по крайней мере 60 м от осевой линии пересекающейся РД при кодовых номерах 3 или 4 и по крайней мере на расстоянии 40 м при кодовых номерах 1 или 2. 32) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: Luminile de obstacol cu intensitate mică, Tip A, B, C, D şi E, luminile cu intensitate medie, Tip A, B şi C, luminile cu intensitate mare, Tip A şi B conforme cu cerinţele tehnice indicate în Tabelul 6-1 şi Apendicele Заградительные огни низкой интенсивности типа А, В, C, D и E, заградительные огни средней интенсивности типа А, В и С, заградительные огни высокой интенсивности типа А и В соответствуют техническим требованиям, приведенным в таблице 6-1 и Добавлении 1. 32

33 33) CAPITOLUL VI MIJLOACE VIZUALE PENTRU SEMNALAREA OBSTACOLELOR În limba română şi în limba rusă De a înlocui Tabelul 6-1 cu următorul: Tip lumină Culoare Intensitate de vârf (cd), la o luminanţă a fundalului dată Tip de (b) semnal Noapte Crepuscul Zi (rată de (peste ( (sub Tabelul pulsaţie) 500 cd/m 2 ) 50 cd/m 2 ) distribuirii cd/m 2 ) luminii Intensitate mică, Tip A (obstacole fixe) Intensitate mică, Tip B (obstacole fixe) Intensitate mică, Tip C (obstacole mobile) Intensitate mică, Tip D Vehicule Follow - me Intensitate mică, Tip E Intensitate medie, Tip A Intensitate medie, Tip B Intensitate medie, Tip C Intensitate mare, Tip A Intensitate mare, Tip B Roşie Fixă N/A N/A 10 Tabelul 6-2 Roşie Fixă N/A N/A 32 Tabelul 6-2 Galbenă/ Albastră (a) Galbenă Roşie Albă Roşie Intermitent (60-90 fpm) Intermitent (60-0 fpm) Intermitent (c) Intermitent (20-0 fpm) Intermitent (20-0 fpm) N/A Tabelul 6-2 N/A Tabelul 6-2 N/A N/A 32 Tabelul 6-2 (Tip B) Tabelul 6-3 N/A N/A Tabelul 6-3 Roşie Fixă N/A N/A Tabelul 6-3 Albă Albă Intermitent (40-0 fpm) Intermitent (40-0 fpm) Tabelul Tabelul 6-3 a) Vezi p b) Для проблесковых огней значения эффективной интенсивности определены Valoarea de intensitate efectivă pentru focuri intermitente este definită de OACI Doc 9157 Manual pentru proiectarea aerodromurilor, Partea 4. c) Frecvența flash-urilor focurilor de pe turbine eoliene la fel ca și pentru focuri de îngrădire luminoasă de pe nacele. 33

34 Тип огня Максимальная интенсивность (кд) при заданной фоновой яркости (b) Тип День Ночь сигнала/(частот (более (менее а проблесков) 500 cd/m 2 ) 50 cd/m 2 ) Цвет Сумерк и ( cd/m 2 ) Таблица распределения света Низкой интенсивности типа А (неподвижное препятствие) Низкой интенсивности типа В (неподвижное препятствие) Низкой интенсивности типа С (подвижное препятствие) Низкой интенсивности типа D (автомобиль сопровождения) Красный Красный Желтый/ синий (a) Желтый Низкой интенсивности типа Е Красный Средней интенсивности типа A Белый Средней интенсивности типа B Красный Средней интенсивности типа С Красный Высокой интенсивности типа A Белый Высокой интенсивности типа B Белый Постоянного свечения Постоянного свечения Проблесковый (60-90 fpm) Проблесковый (60-90 fpm) Проблесковый (с) Проблесковый (20-60 fpm) Проблесковый (20-60 fpm) Постоянного свечения Проблесковый (40-60 fpm) Проблесковый (40-60 fpm) N/A N/A 10 Таблица 6-2 N/A N/A 32 Таблица 6-2 N/A Таблица 6-2 N/A Таблица 6-2 N/A N/A 32 Таблица 6-2 (тип В) Таблица 6-3 N/A N/A Таблица 6-3 N/A N/A Таблица Таблица Таблица 6-3 a) См. п b) Для проблесковых огней значения эффективной интенсивности определены в части 4 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157). c) Частота проблесков огней на ветряных турбинах та же, что и для огней светоограждения на гондоле. 34

35 34) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut: Turbine eoliene Turbina eolienă necesită marcarea şi/sau se iluminarea, dacă se constată că aceasta este un obstacol. Nota 1. Balizarea luminoasă suplimentară sau marcarea pot avea loc în acele cazuri în care, potrivit poziţiei statului, astfel de balizaj luminos sau marcarea se consideră necesare. Nota 2. Vezi p.p și Balizarea luminoasă Pale de rotor, nacela şi partea superioară a 2/3 a catargului de susţinere de turbine eoliene se vopsesc în alb, în cazul în care studiul de navigaţie aeriană, coordonat de AAC, nu indică altfel. Светоограждение Atunci când balizarea luminoasă se consideră necesară pentru un parc eolian, deci pentru două sau mai multe turbine eoliene, parcul eolian trebuie luat în considerare ca un obiect extins, şi luminile trebuie instalate: а) pentru a desemna perimetru parcului eolian; b) cu respectarea intervalului maxim între luminile pe perimetru în conformitate cu p în cazul în care nu există o evaluare specifică care sugerează posibilitatea de a utiliza un interval mai mare; с) cu condiţiile că dacă sînt utilizate lumini intermitente, ele se aprind simultan pe întreg parc eolian; d) astfel, că în limitele parcului eolian sunt desemnate orice turbine eoliene, care au un exces mai mare, ori unde acestea sunt situate; е) în locuri stipulate de literile а, b) и d) cu luarea în considerare a următoarelor criterii: i) pentru turbine eolene cu înălţimea de 150 m (nălțimea axei turbinei eoliene, plus înălțimea elicii în picioare pe verticală) trebuie balizată cu focuri de intensitatea medie instalate pe nacelă; ii) iii) Nota. pentru turbine eolene cu înălţimea de la 150 m pînă la 315 m, suplimentar la focuri de intensitatea medie instalate pe nacelă, ca o alternativă trebuie de instalat al doilea set de focuri pentrui cazul defectării celor existente. Focuri trebuie să fie instalate astfel încât să se evite obstrucționarea reciprocă a fluxurilor de lumină; In plus, pentru turbinele eoliene cu o înălțime totală de la 315 m pînă la 150 m, la un nivel intermediar corespunzător a jumătate din înălțimea nacelei, trebuie instalate cel puţin 3 focuri de intensitatea redusă de tip E, cum este indicat de alin În cazul în care rezultatele studiului aeronautic indică inacceptabilitatea focurilor de intensitate redusă de tip E, pot fi utilizate focuri de intensitate redusă de tip A sau B. Alin е) nu descrie cerinţele către balizajul turbinelor eolene cu înălţimea de mai mult de 315 m. Conform studiului aeronautic, pentru aceste turbine eoliene poate fi necesar balizajul luminos sau marcarea suplimentare Lumini de obstacol urmează a fi instalate pe nacelă în acel mod, ca să fie oferită o vizibilitate foarte buna pentru aeronave În cazuri în care balizajul luminos se consideră necesar pentru o singură turbină eolenă sau pentru un rînd scurt de turbine eolene, aceasta balizare se efectuează confor Alin e) sau așa cum este definit prin rezultatele studiului aeronautice. 35

36 6.2.4 Ветряные турбины Ветряная турбина маркируется и/или освещается, если установлено, что она представляет собой препятствие. Примечание 1. Дополнительное светоограждение или маркировка могут обеспечиваться в тех случаях, когда, по мнению государства такие светоограждения или маркировка считаются необходимыми. Примечание 2. См. пп и Маркировка Лопасти ротора, гондола и верхние 2/3 опорной мачты ветряных турбин окрашиваются в белый цвет, если аэронавигационное исследование, одобренное ОГА РМ, не указывает на иное. Светоограждение В том случае, когда светоограждение считается необходимым для ветропарка, т. е. группы из двух или более ветряных турбин, ветропарк должен рассматриваться как протяженный объект, и огни должны устанавливаться: а) для обозначения периметра ветропарка; b) с соблюдением максимального интервала между огнями по периметру в соответствии с п , если только специальная оценка не указывает на возможность использования большего интервала; с) с тем условием, что если используются проблесковые огни, они мигают одновременно по всему ветропарку; d) таким образом, что в пределах ветропарка обозначаются также любые ветряные турбины, имеющие значительно большее превышение, где бы они ни располагались.; е) в местах, предписанных в подпунктах а, b) и d) с учетом следующих критериев: i) для ветряных турбин общей высотой менее 150 м (высота оси ветровой турбины плюс высота вертикально стоящей лопасти) следует обеспечить светоограждение из огней средней интенсивности на гондоле; ii) для ветряных турбин общей высотой от 150 до 315 м, в дополнение к огням средней интенсивности, установленным на гондоле, в качестве альтернативы следует обеспечить второй комплект огней на случай отказа действующих. Огни должны устанавливаться таким образом, чтобы не допускать взаимного iii) загораживания их световых потоков; кроме того, для ветряных турбин общей высотой от 150 до 315 м на промежуточном уровне, соответствующем половине высоты гондолы, следует обеспечить, по крайней мере, 3 огня низкой интенсивности типа E, как указано в п Если результаты аэронавигационного исследования свидетельствуют о неприемлемости огней низкой интенсивности типа Е, могут использоваться огни низкой интенсивности типа А или В. Примечание. В п е) выше не рассматриваются ветряные турбины общей высотой более 315 м. Как определено по результатам аэронавигационного исследования, для таких ветряных турбин может потребоваться дополнительные маркировка и светоогражение Заградительные огни должны устанавливаться на гондоле таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный обзор для воздушного судна, приближающегося с любого направления В тех случаях, когда светоограждение считается необходимым для одной ветряной турбины или короткого ряда ветряных турбин, его установка должна осуществляться в соответствии с п e) или как определено по результатам аэронавигационного исследования. 36

37 35) CAPITOLUL VI MIJLOACE VIZUALE PENTRU SEMNALAREA OBSTACOLELOR În limba română şi în limba rusă De a înlocui Tabelul 6-5 cu următorul: Înălţimea dispozitivului cu lumini, orizontalădeasupra terenului (AGL) Unghiul fasciculului de vârf, faţă de Более Не превышает 151 м 0º 122 м 151 м 1º 92 м 122 м 2º 92 м 3º Относительная высота огня над местностью (AGL) Угол при пиковой интенсивности огня относительно горизонтали Более Не превышает 151 м 0º 122 м 151 м 1º 92 м 122 м 2º 92 м 3º 36) Alineatul b) În limba rusă va avea următorul conţinut: b) в концевой зоне безопасности, на рулежной полосе или в пределах расстояний, указанных в таблице 3-1; или 37

38 37) CAPITOLUL IX SERVICII, ECHIPAMENTE ŞI INSTALAŢII DE AERODROM În limba română şi în limba rusă: Ввести приводимый ниже новый текст: 9.11 Iluminarea în scopul siguranţei Gardul și alte bariere instalate pe aeroport şi concepute pentru a asigura siguranța aviației civile internaționale și facilităților sale, ar trebui, dacă este cazul, de iluminat minimal necesar din motive de securitate. Este necesar de prevazut instalarea luminilor pentru a ilumina zona de pe ambele părți ale gardului sau barierei, în special în zonele de trecere Sistem autonom de avertizare despre incursiunile pe pistă Nota 1. Includerea cerințelor tehnice detaliate privind ARIWS în această secțiune nu face obligatorie instalarea ARIWS pe aerodrom. Nota 2. Punerea în aplicare a sistemului ARIWS este o problemă complexă, care necesită o examinare minuţioasă de către operator de aerodrom, întreprindere ce furnizează servicii de trafic aerian și stat, în colaborare cu operatorii de aeronave. Nota 3. Descrierea sistemului autonom de avertizare despre incursiuni pe pistă (ARIWS) şi informaţii cu privire la utilizarea acestuia sunt prezentate în Secțiunea 21 din Apendicele A. Caracteristicile Atunci când este instalat pe un aerodrom, sistemul ARIWS: а) Asigură detectarea în regim autonom a potenţialelor incursiuni pe pistă sau a cazurilor de ocupare a pistei active şi expedierea avertismentelor directe către echipajul de zbor sau conducătorului al vehiculului. b) Se operează și se administrează independent de orice alt sistem vizual de pe aerodrom. c) Componentele mijloacelor vizuale acestui sistem, deci focuri, sunt proiectate în așa fel, încât acestea să îndeplinească cerințele tehnice relevante din secțiunea 5.3. d) Defecțiunea parțială sau totală a sistemului nu afectează performanța operațiunilor de rutină pe aerodrom. În acest sens, întreprinderea ce furnizează servicii de trafic aerian poate deconecta sistemul parțial sau complet. Nota 1. Sistemul ARIWS se instalează împreună cu marcaje îmbunătățite a cailor de rulare, lumini ai liniei "stop" sau luminile de protecţie a pistei. Nota 2. Se presupune că acest system va funcționa în toate condițiile Nota 3. meteorologice, inclusiv condițiile de vizibilitate redusă. Sistemul ARIWS poate utiliza componente senzoriale ale sistemelor SMGCS A-SMGCS în comun, însă ARIWS funcţionează independent de aceste isteme În cazul în care sistemul ARIWS este instalat, informațiile cu privire la caracteristicile și statutul al acestuia se furnizează de serviciile de informare aeronautică corespunzătoare pentru publicare în AIP, împreună cu o descriere a sistemului de dirijare şi control al traficului pe aerodrom precum şi a marcajului relevant, astfel cum se specifică în secțiunia AD 2.9 Apendicele 1, documentul național "Cerințe tehnice. SERVICII DE INFORMARE AERONAUTICĂ. 38

39 9.11 Освещение в целях безопасности Установленные в аэропорту ограду и другие барьеры, предназначенные для обеспечения безопасности международной гражданской авиации и ее служб, следует, где это целесообразно по соображениям безопасности, снабжать необходимым минимумом освещения. Следует предусматривать установку огней для освещения территории по обе стороны ограды или барьера, в частности в местах прохода Автономная система предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП Примечание 1. Включение подробных технических требований к ARIWS в данный раздел не означает обязательной установки ARIWS на аэродроме. Примечание 2. Внедрение ARIWS является сложным вопросом, требующим тщательного рассмотрения эксплуатантами аэродромов, органами обслуживания воздушного движения и государствами во взаимодействии с эксплуатантами воздушных судов. Примечание 3. Описание автономной системы предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП (ARIWS) и информация о ее использовании приводятся в разделе 21 добавления А. Характеристики При установке на аэродроме системы ARIWS: а) Она обеспечивает автономное обнаружение потенциальных несанкционированных выездов на ВПП или случаев занятия действующей ВПП и передачу непосредственного предупреждения летному экипажу или водителю транспортных средств. b) Она функционирует и управляется независимо от любой другой визуальной системы на аэродроме. c) Компоненты визуальных средств данной системы, т. е. огни, проектируются таким образом, чтобы они отвечали соответствующим техническим требованиям раздела 5.3. d) Частичный или полный отказ данной системы не оказывает влияния на выполнение штатных операций на аэродроме. В этой связи орган УВД может частично или полностью отключить данную систему. Примечание 1. Система ARIWS может устанавливаться совместно с улучшенной маркировкой РД, огнями линии "стоп" или огнями защиты ВПП. Примечание 2. Предполагается, что эта система(ы) будет(ут) функционировать во всех погодных условиях, включая условия плохой видимости. Примечание 3. Система ARIWS может совместно использовать сенсорные компоненты систем SMGCS или A-SMGCS, однако она эксплуатируется независимо от этих систем В случае установки системы ARIWS на аэродроме информация о ее характеристиках и статусе предоставляется соответствующими службами аэронавигационной информации для опубликования в AIP вместе с описанием системы управления движением на аэродроме и контроля за ним и соответствующих маркировочных знаков, как указано в положении раздела AD 2.9 добавления 1 национального документа «Технические требования. СЛУЖБЫ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ». 39

40 38) Alineatul În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut: Suprafeţele pavate (piste, căi de rulare, peroanele şi suprafeţe adiacente) trebuie să fie menţinute fără pietre sau alte obiecte (FOD) care ar putea produce deteriorări ale motoarelor sau structurii aeronavei sau ar putea afecta funcţionarea sistemelor aeronavei. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Nota 4. Nota 5. Vezi Alin cu privire la inspectarea suprafeţei de lucru. Material instructiv Proceduri cu privire la inspecții zilnice al suprafeţei de lucru și control în ceea ce priveşte existenţa FOD, sunt prezentate de Doc 9137, Partea 8, Manualul privind Serviciile Aeroportuare, PANS "Аerodromuri" (Doc 9981), Manualul privind sisteme de dirijare şi control asupra traficului la sol (Doc 9476) şi Manualul privind sistemele avansate de dirijare şi control asupra traficului la sol (A-SMGCS) (Doc 9830). Materialul instructiv suplimentar cu privire la maturarea / curățarea suprafețelor se conținute în Doc 9137 Partea 9 Manualul privind Serviciile Aeroportuare. Materialul instructiv privind măsurile de precauție față de suprafața laterală a benzilor de securitate, se conţine în Cap. 9 Apend. A şi în Partea 2 al Doc 9157 Manualul privind proiectarea aerodromurilor. În cazul în care suprafaţa artificială este proiectată pentru aeronavele de mare capacitate sau cu presiunea în anvelope de categoria de de vîrf, indicate de alin с), o atenție deosebită trebuie acordată protejării racordurilor de lumini установленных на уровне поверхности или в швах покрытия. Montate la nivelul suprafeţei sau în rosturi invelişului Поверхности всей рабочей площади аэродрома, включая искусственные покрытия (ВПП, РД и перронов), а также прилегающих участков инспектируются и их состояние регулярно контролируется в рамках программы профилактического и внепланового технического обслужи-вания аэродрома с целью предупреждения появления и удаления любых обломков посторонних предметов (FOD), которые могут вызвать повреждение воздушного судна или нарушить работу бортовых систем. Примечание 1. См. п в отношении инспекции рабочей площади. Примечание 2. Инструктивный материал Процедуры, касающийеся ежедневного проведения инспекции рабочей площади и осмотров на наличие FOD, приведены в части 8 Руководства по аэропортовым службам (Doc 9137), PANS "Аэродромы" (Doc 9981), в Руководстве по системам управления наземным движением и контроля за ним (Doc 9476) и в Руководстве по усовершенствованным системам управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS) (Doc 9830). Примечание 3. Дополнительный инструктивный материал в отношении подметания/уборки поверхностей содержится в части 9 Руководства по аэропортовым службам (Doc 9137). Примечание 4. Инструктивный материал относительно мер предосторожности в отношении поверхности боковых полос безопасности содержится в разделе 9 дополнения А и в части 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157). Примечание 5. Там, где искусственное покрытие предназначено для крупных воздушных судов или воздушных судов с давлением в пневматиках, относящимся к верхним категориям, указанным в п с), особое внимание следует уделять защите арматуры огней, установленных на уровне поверхности или в швах покрытия. 40

41 39) APENDICE 1 CULORI PENTRU LUMINI AERONAUTICE DE SUPRAFAŢĂ, MARCAJE, PANOURI ŞI TABLOURI DE SEMNALIZARE subsecțiunea 1 «Generalităţi» şi subsecțiunea 2 «Culorile luminilor aeronautice de suprafaţă» În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut:: 1. Generalităţi Notă introductivă. - Prevederile de mai jos definesc limitele cromatice ale culorilor care trebuie utilizate pentru luminile aeronautice de suprafaţă, marcaje, panouri de semnalizare şi alte mijloace de semnalizare. Aceste cerinţe sunt conform cerinţelor din 1983 ale Comisiei Internaţionale privind Iluminatul (CIE), cu excepţia focurilor de culoare portocalie pe Fig. A1-2. Pentru culori este imposibilă stabilirea cerinţelor care să excludă orice posibilitate de confuzie. Pentru ca distingerea culorilor să prezintă un grad suficient de certitudine, este important ca intensitatea luminoasă recepţionată de ochi să depăşească considerabil pragul de perceptibilitate, culoarea să nu fie modificată prea mult de absorbţia atmosferică selectivă, iar observatorul să perceapă satisfăcător culorile. Există, de asemenea, riscul confuziei culorilor dacă intensitatea luminoasă recepţionată de ochi este extrem de ridicată, de exemplu in cazul unei surse luminoase de înaltă intensitate observată de la mică distanţă. Experienţa dovedeşte că se poate obţine o identificare satisfăcătoare a culorilor dacă se acordă acestor factori atenţia cuvenită. Cantităţile calorimetrice sunt exprimate in raport cu observatorul de referinţă şi în sistemul de coordonate adoptat de Comisia Internaţională privind Iluminatul (CIE) la cea de-a opta sesiune din 1931, la Cambridge, Anglia [Vezi CIE Publication No. 15, Colorimetry (1971)]. Caracteristici de Cromaticitate pentru surse de lumină în stare solidă (de exemplu, LED) se bazează pe limitele indicate de stsndardul S 004/Е-2001 Al Comisiei Internaţionale privind iluminarea (МКС), cu excepția culorilor albastră și albă. 2 Culorile luminilor aeronautice de suprafaţă 2.1 Cantităţi calorimetrice (cromaticităţi) luminilor cu lămpi incandescente ca sursă de lumină2.1.1 Cromaticităţile luminilor aeronautice de suprafaţă cu lămpi incandescente ca sursă de lumină trebuie să se păstreze între următoarele limite: Ecuaţii CIE (vezi Figura A1-1): a) Roşu Limita purpurie y = 0,980 - x Limita galbenă y = 0,335, cu excepția sistemelor indicator vizual al pantei de apropiere Limita galbenă y = 0,320 pentru sistemele indicator vizuale al pantei de apropiere Nota. Vezi p.p și b) Galben Limita roşie y = 0,382 Limita albă y = 0,790-0,667 x Limita verde y = x - 0,120 c) Verde Limita galbenă Limita albă Limita albastră x = 0,360-0,080 y x = 0,650 y y = 0,390-0,171 x d) Albastru Limita verde y = 0,805 x

42 Limita albă y = 0,400 - x Limita purpurie x = 0,600 y + 0,133 е) Alb Limita galbenă x = 0,500 Limita albastră x = 0,285 Limita verde y = 0,440 и y = 0, ,640x Limita purpurie y = 0, ,750x и y = 0,382 f) Alb variabil Limita galbenă Limita albastră x = 0,285 x = 0, ,750y и și y = 0,790 0,667x Limita verde y = 0,440 și y = 0, ,640x Limita purpurie y = 0, ,750x și y = 0,382 Nota: Material instructiv privind schimbările cromaticității ca rezultatul influenții temperaturilor asupra filtrului de lumină vezi OACI DOC 9157 Partea 4 «Руководство по проектированию аэродромов» Ar trebui ca în cazul în care o atenuare nu este necesară şi în cazul în care este important ca observatorii afectaţi de dificultăţi în percepţia culorilor să poată determina culoarea luminii, semnalele verzi să fie definite de limitele următoare: Limita galbenă y = 0,726 0,726x Limita albă x = 0,650y Limita albastră y = 0,390 0,171x Nota: În cazul dacă semnanul color trebuie văzut de la o distanță mare, de regula să utilizează focuri în limitele îndicate de alin În cazul în care o certitudine ridicată de identificare este mai importantă decât distanţa vizuală maximă (în comparați cu culloarea albă), ar trebui utilizarea semnalelor verzi definite de următoarele limite: Limita galbenă y = 0,726 0,726x Limita albă x = 0,625y 0,041 Limita albastră y = 0,390 0,171x 2.2 Distincţia între lumini de culori diferite cu lămpi cu incandescență ca sursa de lumină Dacă este necesar ca galbenul să poată fi distins de alb, ar trebui ca luminile să fie foarte apropiate unele de altele, în timp sau în spaţiu (de exemplu, sclipiri succesive emise de acelaşi far ) Dacă este necesar ca galbenul să poată fi distins din verde şi/sau de alb, cum este cazul pentru luminile axiale ale căilor de ieşire din pistă, ar trebui ca lumina galbenă să aibă o coordonată y care să nu depăşească valoarea de 0,40. Notă. - Limitele calorimetrice ale culorii albe au fost stabilite în ipoteza că aceste lumini vor fi utilizate în condiţiile în care caracteristicile (temperaturile culorilor) sursei luminoase sunt sensibil constante. 42

43 2.2.3 Ar trebui să nu fie utilizată culoarea albă variabilă decât pentru luminile cărora li se poate varia intensitatea, pentru evitarea orbirii, de exemplu pentru ca această culoare să poată fi distinsă de galben, luminile trebuie să fie proiectate şi utilizate astfel încât: a) coordonata x a culorii galbene să depăşească cu cel puţin 0,050 coordonata x a culorii albe; b) dispunerea luminilor să fie făcută astfel încât luminile galbene să fie vizibile în acelaşi timp cu cele albe şi in imediata lor vecinătate. 2.3 Caracteristici luminilor cromatice, având o sursă de lumină în stare solidă Характеристики хроматичности аэронавигационных наземных огней, имеющих твердотельные источники света, например, светодиоды (LED), находятся в следующих пределах: Ecuaţii CIE (vezi Figura A1-1b): a) Roşu Limita purpurie y = 0,980 x; Limita galbenă Limita galbenă Nota. Vezi p.p и b) Galben Limita roşie y = 0,387 Limita albă y = 0,335, cu excepția sistemelor indicator vizual al pantei de apropiere;; y = 0,320, pentru sistemele indicator vizual al pantei de apropiere y = 0,980 x Limita verde y = 0,727x + 0,054 c) Зеленый (vezi de asemenea p.p и 2.3.3) Limita galbenă x = 0,310 Limita albă x = 0,625y 0,041 Limita albastră y = 0,400 d) Verde Limita verde y = 1,141x 0,037 Limita albă x = 0,400 y Limita purpurie x = 0, ,590y e) Alb Limita galbenă x = 0,440 Limita albastră x = 0,320 Limita verde y = 0, ,643x Limita purpurie y = 0, ,757x f) Alb variabil Suprafaţa luminii variabil albe a focurilor solide corespunde parametrilor indicate de alin Alb mai sus Когда наблюдателям, имеющим аномалию цветового зрения, необходимо определить цвет огня, зеленые сигналы должны находиться в следующих пределах: 43

44 Limita galbenă y = 0,726 0,726x Limita albă x = 0,625y 0,041 Limita albastră y = 0, Pentru a evita un număr mare de nuanțe de verde, în cazul în care culorile sunt alese între următoarele limite, nu ar trebui să fie utilizați culorile în limitele specificate la alin Limita galbenă x= 0,310 Limita albă x = 0,625y 0,041 Limita albastră y = 0,726 0,726x 2.4 Măsurarea parametrilor culorii a surselor de lumină cu lămpile cu incandescență și a surselor solide Parametri culorii focurilor Parametri culorii focurilor la sol de navigaţie aeriană se verifică privind respectarea parametrilor, amplasate în limitele, indicate pe Fig. A1-1a sau A1-1b, prin efectuarea măsurărilor la cinci puncte a zonei, limitate de curba interioară cea mică a izocandelelor (vezi diagrama izocandelelor în apendicele 2), la curentul sau tensiune nominală. În cazurile în care diagrama candelă are o formă eliptică sau circulară, măsurarea setărilor de culoare se efectuează în centru și în punctele care definesc limitele orizontale și verticale. În cazurile în care diagrama izocandelă are o formă dreptunghiula măsurarea parametrilor a culoarii se efectuează în centrul și la punctele extreme ale diagonalelor (în colțuri). În plus, parametrii culorii fasciculului se compară cu parametrii care se definesc prin curba exterioară izokandel, pentru a constata absența unei astfel de schimbare a culorii, ceea ce poate duce la o percepție greșită a semnalului de către pilot. Nota 1. Pentru curba exterioară izocandelă trebuie efectuată măsurarea şi înregistrarea a rezultatelor în scopul efectuării de către stat a unei analize privind acceptbilitatea acestora. de culoare coordonate de măsurare și de înregistrare în scopul rezultatelor testelor de stat și decide cu privire la admisibilitatea acestora Nota 2. Anumite lumini pot fi în vederea piloților şi folosite de ele din direcţiile care nu sunt acoperite de curba exterioară candelă (de exemplu, linia de lumini "stop" în poziția de aşteptare la pistă cu o expansiune semnificativă). In aceste cazuri, statul ar trebui să evalueze aplicarea efectivă și, dacă este necesar, de a impune o inspecție pentru a determina schimbarea culorii în intervalul unghiului neacoperit de curba exterioară Parametrii culorii a sistemelor de indicaţie vizuală a glisadei şi a altor focur, care au sector de schimbare de la o culoare la alta, se măsoară în punctele indicate de Alin.2.4.1, cu excepția faptului că suprafețele de culoare sunt considerate separat şi în limitele 0,5 sectorului de schimbare nu se află nici un punct. 44

45 1. Общие положения Вводное примечание. Ниже приводятся технические требования по определению пределов хроматичности цветов аэронавигационных наземных огней, маркировок, знаков и панелей. Эти требования соответствуют действующим условиям Международной комиссии по светотехнике (МКС) 1983 года, за исключением огней оранжевого цвета на рис. A1-2. Невозможно установить технические требования к цветам так, чтобы полностью исключить возможность их неправильного восприятия. Для достаточно надежного распознавания важно, чтобы освещение глаза значительно превышало порог восприятия, чтобы цвет не претерпевал значительных изменений вследствие избирательного атмосферного ослабления и цветовое зрение наблюдателя было нормальным. Существует также опасность искаженного восприятия цвета при очень сильном освещении глаза, которое может быть вызвано источником высокой интенсивности, находящимся на близком расстоянии. Опыт показывает, что удовлетворительное распознавание возможно в том случае, когда этим факторам уделяется должное внимание. Характеристики хроматичности составлены на основе восприятия и соответствуют системе координат, принятой Международной комиссией по светотехнике (МКС) на ее восьмой сессии в Кембридже (Англия) в 1931 году [См. CIE Publication No. 15, Colorimetry (1971)]. Характеристики хроматичности для твердотельных источников освещения (например, LED) основаны на пределах, указанных в стандарте S 004/Е-2001 Международной комиссии по светотехнике (МКС), за исключением границы синего и белого цветов. 2 Цвета аэронавигационных наземных огней 2.1 Хроматичность огней с лампами накаливания в качестве источника света Характеристики хроматичности аэронавигационных наземных огней с лампами накаливания в качестве источника света находятся в следующих пределах: Уравнения МКС (см. рис. А1-1а): a) Красный Плоскость пурпурного цвета y = 0,980 - x Плоскость желтого цвета y = 0,335, за исключением систем визуальной индикации глиссады Плоскость желтого цвета y = 0,320 для систем визуальной индикации глиссады Примечание. См. пп и b) Желтый Плоскость красного цвета y = 0,382 Плоскость белого цвета y = 0,790-0,667 x Плоскость зеленого цвета y = x - 0,120 c) Зеленый Плоскость желтого цвета Плоскость желтого цвета Плоскость синего цвета d) Синий Плоскость зеленого цвета Плоскость белого цвета x = 0,360-0,080 y x = 0,650 y y = 0,390-0,171 x y = 0,805 x y = 0,400 - x 45

46 Плоскость пурпурного цвета е) Белый Плоскость желтого цвета x = 0,500 x = 0,600 y + 0,133 Плоскость синего цвета x = 0,285 Плоскость зеленого цвета y = 0,440 и y = 0, ,640x Плоскость пурпурного y = 0, ,750x и y = 0,382 цвета f) Переменно-белый Плоскость желтого цвета Плоскость синего цвета x = 0,285 Плоскость зеленого цвета y = 0,440 и x = 0, ,750y и и y = 0,790 0,667x y = 0, ,640x Плоскость пурпурного y = 0, ,750x цвета и y = 0,382 Примечание. Инструктивный материал относительно изменений хроматичности в результате влияния температуры на светофильтры содержится в части 4 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157). Когда уменьшения силы света не требуется или когда наблюдателям, имеющим аномалию цветового зрения, необходимо определить цвет огня, зеленые сигналы должны находиться в следующих пределах: Плоскость желтого цвета y = 0,726 0,726x Плоскость белого цвета x = 0,650y Плоскость синего цвета y = 0,390 0,171x Примечание. Если цветовой сигнал должен быть виден с большого расстояния, обычно используются огни в пределах, указанных в п Когда важнее повысить надежность распознавания, чем максимально увеличить дальность видимости (в сравнении с белым цветом), зеленые сигналы должны находиться в следующих пределах: Плоскость желтого цвета y = 0,726 0,726x Плоскость белого цвета x = 0,625y 0,041 Плоскость синего цвета y = 0,390 0,171x 2.2 Различие между огнями с лампами накаливания в качестве источника света Если необходимо обеспечить различие между желтым и белым огнями, их следует либо располагать близко один к другому, либо чередовать их проблески с коротким интервалом, например с одного и того же маяка Если имеется требование обеспечить различие между зеленым и(или) белым, например у осевых огней выводной РД, данные желтого огня, откладываемые по оси координат Y, не должны превышать значение 0,40. Примечание. Плоскости белого цвета основаны на том предположении, что они будут использованы в условиях, когда характеристики (цветовая температура) источника света будут в основном постоянными Переменно-белый цвет предназначается для огней, интенсивность которых необходимо регулировать, например, чтобы избежать ослепления. Для того, чтобы 46

47 отличить этот цвет от желтого цвета, огни следует проектировать и эксплуатировать таким образом, чтобы: а) координата х огня желтого цвета была больше координаты х огня белого цвета по крайней мере на 0,050; b) огни размещались так, чтобы желтые огни были видны одновременно и располагались в непосредственной близости к белым огням Характеристики хроматичности огней, имеющих твердотельный источник света Характеристики хроматичности аэронавигационных наземных огней, имеющих твердотельные источники света, например, светодиоды (LED), находятся в следующих пределах: Уравнения МКС (см. рис. A1-1b): a) Красный Плоскость пурпурного y = 0,980 x; цвета Плоскость желтого цвета y = 0,335, за исключением систем визуальной индикации глиссады ; Плоскость желтого цвета Примечание. См. пп и b) Желтый Плоскость красного цвета y = 0,387 Плоскость белого цвета y = 0,320, для систем визуальной индикации глиссады y = 0,980 x Плоскость зеленого цвета y = 0,727x + 0,054 c) Зеленый (см. также пп и 2.3.3) Плоскость желтого цвета x = 0,310 Плоскость белого цвета x = 0,625y 0,041 Плоскость синего цвета y = 0,400 d) Синий Плоскость зеленого цвета y = 1,141x 0,037 Плоскость белого цвета Плоскость пурпурного цвета e) Белый x = 0,400 y x = 0, ,590y Плоскость желтого цвета x = 0,440 Плоскость синего цвета x = 0,320 Плоскость зеленого цвета y = 0, ,643x Плоскость пурпурного цвета f) Переменно-белый y = 0, ,757x Плоскость переменно-белого цвета твердотельных источников света соответствует параметрам, указанным в пункте е) Белый выше Когда наблюдателям, имеющим аномалию цветового зрения, необходимо определить цвет огня, зеленые сигналы должны находиться в следующих пределах: Плоскость желтого цвета y = 0,726 0,726x 47

48 Плоскость белого цвета x = 0,625y 0,041 Плоскость синего цвета y = 0, Во избежание большого числа оттенков зеленого, если выбраны цвета в указанных ниже пределах, не следует использовать цвета в пределах, указанных в п Плоскость желтого цвета x= 0,310 Плоскость белого цвета x = 0,625y 0,041 Плоскость синего цвета y = 0,726 0,726x 2.4 Замеры параметров цвета источников света с лампами накаливания и твердотельных источников Параметры цвета аэронавигационных наземных огней проверяются на предмет соответствия параметрам, находящимся в пределах границ, указанных на рис. A1-1a или A1-1b, посредством выполнения замеров в пяти точках зоны, ограничиваемой наименьшей внутренней кривой изокандел (см. диаграммы изокандел в добавлении 2), при номинальном токе или напряжении. В тех случаях, когда диаграмма изокандел имеет эллиптическую или круговую форму, замеры параметров цвета выполняются в центре и в точках, определяющих горизонтальные и вертикальные пределы. В тех случаях, когда диаграмма изокандел имеет прямоугольную форму, замеры параметров цвета выполняются в центре и в крайних точках диагоналей (в углах). Кроме того, параметры цвета огня сопоставляются с параметрами, определяемыми внешней кривой изокандел, с целью удостовериться в отсутствии такого изменения цвета, которое может привести к неправильному восприятию сигнала пилотом. Примечание 1. Для внешней кривой изокандел должны выполняться замер координат цвета и их регистрация в целях проведения государством анализа результатов и принятия решения относительно их приемлемости. Примечание 2. Некоторые огни могут находиться в поле зрения пилотов и использоваться ими с направлений, не охватываемых внешней кривой изокандел (например, огни линии "стоп" в местах ожидания у ВПП со значительным уширением). В этих случаях государство должно оценить фактическое применение и, при необходимости, потребовать проведения проверки на предмет определения изменения цвета в диапазоне углов, не охватываемых внешней кривой Параметры цвета систем визуальной индикации глиссады и других блоков огней, имеющих сектор перехода от одного цвета к другому, замеряются в точках, указанных в п , за исключением того, что зоны цветов рассматриваются отдельно и в пределах 0,5 переходного сектора не находится ни одной точки. 48

49 40) APENDICE 1 CULORI PENTRU LUMINI AERONAUTICE DE SUPRAFAŢĂ, MARCAJE, PANOURI ŞI TABLOURI DE SEMNALIZARE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig. A1-1 cu urmpătorii A1-1 a și A1-1 b: Figura A1-1 a. Culori pentru lumini aeronautice de suprafaţă (cu lămpi cu incandescență) 49

50 Figura A1-1 b. Culori pentru lumini aeronautice de suprafaţă (surse de lumină în stare solidă) 50

51 Рис. А1-1a. Цвета аэронавигационных наземных огней (с лампами накаливания) 51

52 Рис. A1-1b. Цвета аэронавигационных наземных огней (твердотельные источники света) 52

53 41) APENDICE 2 CARACTERISTICI ALE LUMINILOR AERONAUTICE DE SUPRAFAŢĂ În limba română şi în limba rusă Notele la Fig. A2-14 se expun în fel următor: Note: 1. În curbe luminile vor avea o convergenţă de 15,75 faţă de tangenta la curbă Это не относится к огням входа на ВПП (REL). 2. Intensitatea sporită al REL ar trebui să fie de 2 ori mai mare decât intensitatea valorilor specificate, adica minim 20 cd, minimum al grindei principale 100 cd, iar valoarea medie minimă 200 cd. 3. Vezi notele comune figurilor de la A2-12 la A2-21. изложить Примечания: 1. Огни на криволинейных участках должны быть развернуты внутрь на 15,75 градусов по отношению к касательной к криволинейному контуру. Это не относится к огням входа на ВПП (REL). 2. Более высокая интенсивность REL должна в 2 раза превышать указанные значения интенсивности, т. е. минимум составляет 20 кд, минимум основного луча 100 кд, а минимальное среднее значение 200 кд. 3. См. общие примечания к рис. A2-12 A

54 42) APENDICE 2 CARACTERISTICI ALE LUMINILOR AERONAUTICE DE SUPRAFAŢĂ În limba română şi în limba rusă Denumirile Fig. А2-12 şi Fig. А2-14 se expune în fel următor: Figura A2-12. Diagrama izocandelă a luminilor axului căii de rulare (distanţate la 15 m), REL, focurilor "plecarea interzisă" şi ale barei de oprire din secţiunile rectilinii, valabilă pentru condiţii care crează o vizibilitate la pistă mai mică de 350 m şi în care pot surveni decalaje mari astfel că pentru luminile de protecţie a fâşiei de slabă intensitate, Configuraţie B. Figura A2-14. Diagrama izocandelă a luminilor axului căii de rulare (distanţate la 7,5 m), REL, focurilor "plecarea interzisă" şi ale barei de oprire din secţiunile curbe, valabilă pentru condiţii care crează o vizibilitate la pistă mai mică de 350 m Рис. А2-12. Диаграмма изокандел осевых огней РД (интервал 15 м), REL, огней линии "выезд запрещен" и огней линии "стоп" на прямых участках, предназначенных для использования в условиях видимости на ВПП менее 350 м, когда могут иметь место значительные смещения, и огней защиты ВПП низкой интенсивности в конфигурации В Рис. А2-14. Диаграмма изокандел осевых огней РД (интервал 7,5 м), REL, огней линии "выезд запрещен" и огней линии "стоп" на криволинейных участках, предназначенных для использования в условиях видимости на ВПП менее 350 м 54

55 43) APENDICE 2 CARACTERISTICI ALE LUMINILOR AERONAUTICE DE SUPRAFAŢĂ În limba română şi în limba rusă De a întroduce la Apendice 2 următoare diagramă nouă pentru THL: Рис. A2-26. Diagrama izocandelă pentru focuri aşteptare decolare (THL) (foc roşu) 55

56 Рис. A2-26. Диаграмма изокандел для огней ожидания взлета (THL) (красный огонь) 56

57 44) APENDICE 3 MARCAJE CU INSTRUCŢIUNI OBLIGATORII ŞI MARCAJE DE INFORMARE În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig. A2-23 cu următoare: 57

58 45) APENDICE 3 MARCAJE CU INSTRUCŢIUNI OBLIGATORII ŞI MARCAJE DE INFORMARE În limba română şi în limba rusă va avea următorul conţinut: Notă 1. - Notă 2. - Notă 3. Vezi cerinţele privind utilizarea, amplasarea şi caracteristicile marcajelor cu instrucţiuni obligatorii şi a marcajelor de informare din p.p şi Apendicele de faţă ilustrează forma şi proporţiile literelor, cifrelor şi simbolurilor marcajelor cu instrucţiuni obligatorii şi a marcajelor de informare pe un caroiaj de 20 cm. Marcajul care conține instrucțiuni obligatorii, şi marcajul indicativ de pe suprafața artificială, copiază caractere echivalente cu semnele, ridicate deasupra suprafeței prin intermediul măririi acestora de 2,5 ori приподнятых над поверхностью, путем их увеличения в 2,5 раза (prin a.n. întindere), cum se arată pe Fig. de mai jos. Cu toate acestea, copierea se referă numai la dimensiunea verticală, Prin urmare, pentru a determina distanța dintre caractere pe suprafaţa artificială, se determină în primul rând înălțimea simbolurilor semnului echivalent, сначала, ridicat deasupra suprafeței, și apoi - distanța dintre ele în mod proporțional cu valorile indicate în tabelul A4-1. De exemplu, marcajul de indicare a pistei "10", înălţimea al căruia este de 4000 (Hps), înălţimea simbolurilor a semnului echovalent, ridicat asupra nivelul suprafeţei, va fi de 4000/2,5=1600 mm (Hes). Conform Tab. A4-1(b) numărul de cod pentru combinația "cifra - cifra" corespunde 1, dar potrivit Tab. A4-1(c) pentru simboluri cu înălţimea de 400 mm mărime corespunzătoare acestui număr de cod va fi 96 mm. Astfel, distanța de separare pentru marcare pistei de "10" pe suprafaţa artificială este egală cu (1600/400)*96=384 mm. 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 Примечание 1. Технические требования к применению, расположению и характеристикам маркировки, содержащей обязательные для исполнения инструкции, и указательной маркировки содержатся в п.п и Примечание 2. В настоящем Добавлении содержится подробная информация относительно формы и размеров букв, цифр и символов маркировки, содержащей обязательные для исполнения инструкции, и указательной маркировки, которые нанесены на 20-сантиметровую сетку с целью облегчения увеличения. Примечание 3. Маркировка, содержащая обязательные для исполнения инструкции, и указательная маркировка на искусственных покрытиях, копируют символы эквивалентных знаков, приподнятых над поверхностью, путем их увеличения в 2,5 раза (т. е. растягиванием), как показано на рисунке ниже. Однако копирование относится только к вертикальному размеру, поэтому для определения расстояния между символами маркировки на искусственном покрытии сначала определяется высота символов эквивалентного знака, приподнятого над поверхностью, а затем расстояние между ними пропорционально значениям, указанным в таблице A4-1. Например, в случае маркировки с обозначением ВПП "10", высота которой составляет 4000 мм (Hps), высота символов эквивалентного знака, приподнятого над поверхностью, составит 4000/2,5=1600 мм (Hes). Согласно таблице A4-1(b) кодовый номер для сочетания "цифра цифра" соответствует 1, а согласно таблице A4-1(c) для символов высотой 400 мм размер, соответствующий этому кодовому номеру, будет равен 96 мм. Таким образом, разделительное расстояние для маркировки с обозначением ВПП "10" на искусственном покрытии равно (1600/400)*96=384 мм. 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 46) APENDICE 4 CERINŢE PRIVIND PROIECTAREA PANOURILOR DE DIRIJARE PENTRU CIRCULAŢIA LA SOL În limba română şi în limba rusă De a înlocui Fig. A4-2 cu următoare: Panou de eliberare a pistei Panou de intrare interzisă / «NO ENTRY» Punct, săgeată şi linioară Nota 1. - Lăţimea trasajului săgeţii, diametrul punctului, precum şi lăţimea şi lungimea linioarei, vor fi proporţionale cu lăţimea trasajului caracterelor. Nota 2. - Dimensiunile săgeţii vor rămâne constante pentru anumite dimensiuni ale panoului, indiferent de orientarea acesteia. 68

69 Знак освобожденной ВПП (с типовым знаком местоположения) Знак "ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН" Примечание 1. Ширина штриха стрелки, диаметр точки, а также ширина и длина тире пропорциональны ширине штриха знака. Стрелка, точка и тире Примечание 2. Для конкретного размера знака размеры стрелки сохраняются Рис. А4-2. Форма знаков 69


NOTĂ propunere amendament 02 la CT-MET ediția 02

NOTĂ propunere amendament 02 la CT-MET ediția 02 NOTĂ propunere amendament 02 la CT-MET ediția 02 În conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile RAC-11 - Procedura generală de elaborare și emitere a reglementărilor aeronautice civile

Подробнее

Руководитель А.В.НЕРАДЬКО. Утверждены Приказом Федеральной аэронавигационной службы от N 119

Руководитель А.В.НЕРАДЬКО. Утверждены Приказом Федеральной аэронавигационной службы от N 119 Приказ от 28 Ноября 2007 г. N 119 «РАЗМЕЩЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНАКОВ И УСТРОЙСТВ НА ЗДАНИЯХ...» ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА Приказ от 28 Ноября 2007 г. N 119 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ. от 28 ноября 2007 года N 119

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ. от 28 ноября 2007 года N 119 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 28 ноября 2007 года N 119 Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи,

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2007 г. N 10621

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2007 г. N 10621 Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2007 г. N 10621 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 28 ноября 2007 г. N 119 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "РАЗМЕЩЕНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНАКОВ

Подробнее

База нормативной документации: АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОСТ

База нормативной документации:   АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОСТ 23331-78 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва РАЗРАБОТАН Министерством гражданской авиации ИСПОЛНИТЕЛИ

Подробнее

устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».

устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов». Об утверждении Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах,

Подробнее

ГОСТ Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий 1 Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р АЭРОДРОМЫ

ГОСТ Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий 1 Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р АЭРОДРОМЫ ГОСТ 2333178 Аэродромы. Дневная маркировка искусственных покрытий 1 Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОСТ 2333178 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Подробнее

CURS DE FORMARE A ANTRENORILOR REGIONALI. Organizația jocului în defensivă 4 în linie

CURS DE FORMARE A ANTRENORILOR REGIONALI. Organizația jocului în defensivă 4 în linie CURS DE FORMARE A ANTRENORILOR REGIONALI Organizația jocului în defensivă 4 în linie Tactica de grup: orientarea apărării spre minge Главные принципы Spațiu Nu vă aruncați Nu vă încrucișați Plasament Asigurare

Подробнее

Светосигнальное оборудование вертодрома более подробно на

Светосигнальное оборудование вертодрома более подробно на Нормативные документы Светосигнальное оборудование вертодрома более подробно на http://www.airfield-lights.com/ ФАП 69 "ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ ИЛИ АКВАТОРИИ"

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 9 октября 2015 г. N МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 25 августа 2015 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 9 октября 2015 г. N МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 25 августа 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 9 октября 2015 г. N 39264 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 25 августа 2015 г. N 262 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

Подробнее

Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к вертодромам гражданской авиации Республики Беларусь»

Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к вертодромам гражданской авиации Республики Беларусь» ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12 апреля 2017 г. 12 Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к вертодромам гражданской авиации Республики

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории»

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории» I. Общие положения 1. Федеральные авиационные правила

Подробнее

1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».

1. Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории». Приказ Минтранса РФ от 4 марта 2011 г. 69 Об утверждении Федеральных авиационных правил Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории 20 апреля 2011 В соответствии с пунктом

Подробнее

g S tf/z y */??# с?<7/3"г.

g S tf/z y */??# с?<7/3г. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) g S tf/z y */??# с?

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) ПРИКАЗ 4 марта 2011 г. Москва 69 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ «ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА УЧАСТКЕ

Подробнее

Р У К О В О Д С Т В О

Р У К О В О Д С Т В О К3-2-4 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА УТВЕРЖДЕНО приказом директора департамента воздушного транспорта от 19.09.1994 ДВ-96 Р У К О В О Д С Т В О по эксплуатации

Подробнее

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТАХ

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТАХ МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Государственный проектно-изыскательский и научноисследовательский институт Аэропроект ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОСТ 7 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва РАЗРАБОТАН Министерством гражданской авиации ИСПОЛНИТЕЛИ

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ. Заместителе руководителя Росавиации. А.В. Ведерников. «S#» У / / 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ. Заместителе руководителя Росавиации. А.В. Ведерников. «S#» У / / 2012 г. УТВЕРЖДАЮ Заместителе руководителя Росавиации А.В. Ведерников «S#» У / / 2012 г. Временный порядок взаимодействия Росавиации, подведомственных организаций Росавиации и авиационных предприятий при разработке

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ. АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Часть 150

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ. АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Часть 150 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Часть 150 ТРЕБОВАНИЯ ПО МАРКИРОВКЕ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ

Подробнее

РЕГИСТРАЦИЯ ПОПРАВОК И ИСПРАВЛЕНИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ ПОПРАВОК И ИСПРАВЛЕНИЙ ПОПРАВКИ Об издании поправок сообщается в дополнениях к Каталогу изданий ИКАО; Каталог и дополнения к нему имеются на веб-сайте ИКАО www.icao.int. Ниже приводится форма для регистрации поправок. РЕГИСТРАЦИЯ

Подробнее

Качество аэронавигационных данных. тип данных 2 км (1 м. миля), объявленн ая. 2 км (1 м. миля), объявленн ая. 100 м, расчетная.

Качество аэронавигационных данных. тип данных 2 км (1 м. миля), объявленн ая. 2 км (1 м. миля), объявленн ая. 100 м, расчетная. Приложение 1 к Правилам обеспечения аэронавигационной информацией экипажей воздушных судов Качество аэронавигационных Таблица 1. Широта и долгота Широта и долгота Точки границ района полетной информации

Подробнее

Некоторые статистические выводы из анализа по безопасности полетов ВС АОН с максимальным взлетным весом менее 2250 кг, выполненного EASA.

Некоторые статистические выводы из анализа по безопасности полетов ВС АОН с максимальным взлетным весом менее 2250 кг, выполненного EASA. Некоторые статистические выводы из анализа по безопасности полетов ВС АОН с максимальным взлетным весом менее 2250 кг, выполненного EASA. Cîteva concluzii statistice din analiza securităţii zborurilor

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПО ВЕРТОДРОМАМ

РУКОВОДСТВО ПО ВЕРТОДРОМАМ Doc 926-AN/903 РУКОВОДСТВО ПО ВЕРТОДРОМАМ ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ Опубликовано Международной организацией гражданской авиации отдельными изданиями Руководство по вертодромам (Doc 926-AN/903) Издание третье 995.о'

Подробнее

Безопасность операций на ВПП

Безопасность операций на ВПП Безопасность операций на ВПП Семинар для региона EUR по вопросам управления безопасностью операций на ВПП и безопасностью полетов при ОВД Москва, Российская Федерация 12 15 15 сентября 2005 года Густаво

Подробнее

Естественное препятствие. 476

Естественное препятствие. 476 MIL AIP КНИГА I GEN 2.3.-1 BELARUS 15 июля 2015г. MIL GEN 2.3. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ НА КАРТАХ 1. Маршрутные карты. Двусторонний маршрут ОВД. Односторонний маршрут ОВД. Двусторонний маршрут CDR-1. Односторонний

Подробнее

Правила дорожного движения Республики Молдова

Правила дорожного движения Республики Молдова Правила дорожного движения Республики Молдова Приложение 5. Средства обозначения дорожных работ сентябрь 2018 Документ может иметь устаревшие сведения. Для получения новой версии посетите страницу http://autotraveler.ru/moldova/pdd-moldova.html

Подробнее

База нормативной документации: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ГРУНТОВЫХ АЭРОДРОМОВ ГОСТ

База нормативной документации:   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ГРУНТОВЫХ АЭРОДРОМОВ ГОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ГРУНТОВЫХ АЭРОДРОМОВ ГОСТ 25269-82 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ Дневная

Подробнее

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ГРУНТОВЫХ АЭРОДРОМОВ ГОСТ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ГРУНТОВЫХ АЭРОДРОМОВ ГОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР АЭРОДРОМЫ ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА ГРУНТОВЫХ АЭРОДРОМОВ ГОСТ 25269-82 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю

Подробнее

Лазерная система всепогодной посадки самолётов.

Лазерная система всепогодной посадки самолётов. ЗАО Научно-производственное предприятие «Гамма» Лазерная система всепогодной посадки самолётов. Фрязино 2012г. Лазерная система посадки (ЛСП) на сканирующем полупроводниковом лазере с электронной накачкой

Подробнее

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Власов Василий Михайлович

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Власов Василий Михайлович ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» Власов Василий Михайлович -Акт обследования препятствий в районе аэродрома, -перечень препятствий в районе аэродрома, -технический отчет и др., -АНПА, -ИПП, -АИП

Подробнее

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Â R E nr. din 2011 Chişinău Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 --------------------------------------------------------

Подробнее

MIL AIP КНИГА I GEN BELARUS 15 июля 2015г.

MIL AIP КНИГА I GEN BELARUS 15 июля 2015г. MIL AIP КНИГА I GEN 3.2.-1 BELARUS 15 июля 2015г. MIL GEN 3.2. АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ 1. Ответственная служба Центральный орган аэронавигационной информации государственной авиации (ЦОАНИ) издает аэронавигационные

Подробнее

АИП КНИГА 4 АD 3.1 КК27-1 РОССИЯ 19 СЕН 13 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

АИП КНИГА 4 АD 3.1 КК27-1 РОССИЯ 19 СЕН 13 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. АИП КНИГА 4 АD 3.1 КК27-1 РОССИЯ 19 СЕН 13 АД 3.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. ФГБУ ГК ЯНТАРЬ АД 3.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 1. Координаты

Подробнее

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ПОСТОЯННОГО НАДЗОРА

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ПОСТОЯННОГО НАДЗОРА Doc 8335-AN/879 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ИНСПЕКЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ПОСТОЯННОГО НАДЗОРА ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 1995 Утверждено Генеральным секретарем и опубликовано с его санкции МЕЖДУНАРОДНАЯ

Подробнее

Руководство по аэродромам для воздушных судов короткого взлета и посадки (КВП) (Doc 9150-AN/899)

Руководство по аэродромам для воздушных судов короткого взлета и посадки (КВП) (Doc 9150-AN/899) Руководство по аэродромам для воздушных судов короткого взлета и посадки (КВП) (Doc 9150-AN/899) Издание второе 1991 ПОПРАВКИ Об издании поправок регулярно сообщается в журнале ИКАО и в ежемесячных дополнениях

Подробнее

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УНОТ-1 РОССИЯ 01 МАЙ 14

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УНОТ-1 РОССИЯ 01 МАЙ 14 АИП КНИГА 4 АD 2.1 УНОТ-1 РОССИЯ 01 МАЙ 14 АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. УНОТ ТАРА УНОТ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 1. Контрольная

Подробнее

РУКОВОДСТВО ВСЕПОГОДНЫМ ПОЛЕТАМ

РУКОВОДСТВО ВСЕПОГОДНЫМ ПОЛЕТАМ Doc 9365-AN/910 РУКОВОДСТВО ПО ВСЕПОГОДНЫМ ПОЛЕТАМ ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ - 1991 Утверждено Генеральным секретарем Опубликовано Международной организацией гражданской авиации отдельными изданиями на русском, английском,

Подробнее

Средства посадки и взлета

Средства посадки и взлета Министерство Транспорта Российской Федерации ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 29.11.93 ДВ-156/и О совершенствовании требований к летным полосам гражданских аэродромов Начальникам региональных управлений

Подробнее

документ содержит только данные про ССО!

документ содержит только данные про ССО! Распоряжение Минтранса РФ от 24.08.2005 N ИЛ-79-р (ред. от 29.06.2012) "О введении в действие Методических рекомендаций по летным проверкам наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. Утверждаю заместитель Министра гражданской авиации И. Ф. Васин. от 30 апреля 1986

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. Утверждаю заместитель Министра гражданской авиации И. Ф. Васин. от 30 апреля 1986 МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Утверждаю заместитель Министра гражданской авиации И. Ф. Васин от 30 апреля 1986 ИНСТРУКЦИЯ ЛЕТНОМУ И ДИСПЕТЧЕРСКОМУ СОСТАВУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ ОГНЕЙ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Подробнее

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA INSTRUCŢIUNI privind întocmirea raportului statistic Numărul contravenţiilor constatate (raport statistic 1-CС) I. Dispoziţii generale Aprobat de BNS

Подробнее

I. Сокращения и определения. 1. В настоящих Правилах используются следующие сокращения: АРП - автоматический радиопеленгатор

I. Сокращения и определения. 1. В настоящих Правилах используются следующие сокращения: АРП - автоматический радиопеленгатор 1 Приложение к приказу начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов от «28» июня 2010 года 70 АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «НОРМЫ ГОДНОСТИ

Подробнее

ОДИННАДЦАТАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАММА ИКАО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИЙ НА ВПП. (Представлено Секретариатом) АННОТАЦИЯ

ОДИННАДЦАТАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРАММА ИКАО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИЙ НА ВПП. (Представлено Секретариатом) АННОТАЦИЯ AN-Conf/11-WP/28 28/4/03 ОДИННАДЦАТАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Монреаль, 22 сентября 3 октября 2003 года Пункт 4 повестки дня. Пункт 4.2 повестки дня. Меры по повышению пропускной способности Региональные

Подробнее

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА АЭРОДРОМЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТОМ II ВЕРТОДРОМЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА АЭРОДРОМЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТОМ II ВЕРТОДРОМЫ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ К ПОПРАВКЕ 6 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА АЭРОДРОМЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 14 К КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТОМ II ВЕРТОДРОМЫ ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЬ 2013 ГОДА МЕЖДУНАРОДНАЯ

Подробнее

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2009 г. 1215

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2009 г. 1215 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2009 г. 1215 "Об утверждении нормативных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной

Подробнее

Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к аэродромам гражданской авиации Республики Беларусь»

Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к аэродромам гражданской авиации Республики Беларусь» ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11 июля 2012 г. 34-П Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к аэродромам гражданской авиации Республики

Подробнее

Посудомоечная Машина

Посудомоечная Машина ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Manual de utilizare TDW-337E Посудомоечная Машина (встраиваемая) Maşina de spălat vase (maşina încastrabilă) СОДЕРЖАНИЕ: 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ...3 2. УТИЛИЗАЦИЯ...4 3. ИНСТРУКЦИЯ

Подробнее

GEN 3.2 АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ.

GEN 3.2 АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ. АИП КНИГА 4 GEN 3.2-1 РОССИЯ 22 АВГ 13 GEN 3.2 АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ КАРТЫ. 1. ОТВЕТСТВЕННАЯ СЛУЖБА. Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет организацию официального издания Сборника аэронавигационной

Подробнее

О внесении изменений и дополнений в некоторые авиационные правила

О внесении изменений и дополнений в некоторые авиационные правила ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 апреля 2016 г. 21 О внесении изменений и дополнений в некоторые авиационные правила На основании статей 6 и 63 Воздушного кодекса

Подробнее

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХЕК-1 РОССИЯ 20 ИЮЛ 17 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА.

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХЕК-1 РОССИЯ 20 ИЮЛ 17 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХЕК-1 РОССИЯ 20 ИЮЛ 17 АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. УХЕК КУПОЛ УХЕК АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 1. Контрольная точка аэродрома

Подробнее

Propunere amendament 01 la documentul Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică

Propunere amendament 01 la documentul Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică Propunere amendament 01 la documentul Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică Se propune modificarea şi completarea documentului Cerinţe tehnice. Servicii de informare aprobat prin Ordinul AAC

Подробнее

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации. Ведение базы инфраструктуры аэродрома

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации. Ведение базы инфраструктуры аэродрома Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации Ведение базы инфраструктуры аэродрома - набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов вылета, подхода

Подробнее

Межведомственный аэронавигационный научный центр «Крылья Родины»

Межведомственный аэронавигационный научный центр «Крылья Родины» Межведомственный аэронавигационный научный центр «Крылья Родины» Пояснительная записка к схемам полос воздушных подходов аэродрома Урай 2018 г. 1. Введение 1.1 Полосы воздушных подходов 1.1.1 На аэродроме

Подробнее

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации Оценка аэродрома требованиям Федеральных авиационных правил - набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов

Подробнее

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации Ведение базы инфраструктуры аэродрома - набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов вылета, подхода

Подробнее

Посудомоечная Машина (встраиваемая)

Посудомоечная Машина (встраиваемая) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Manual de utilizare TDW60-A440 Посудомоечная Машина (встраиваемая) Maşina de spălat vase (maşina încastrabilă) www.tornadocom.md Прочтите настоящую инструкцию Настоящая инструкция

Подробнее

Презентация Внуковского Центра ОВД филиала МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 2017 год

Презентация Внуковского Центра ОВД филиала МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 2017 год Презентация Внуковского Центра ОВД филиала МЦ АУВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 2017 год Плановое количество полетов в сезон Зима-17 составляет 51 983 Предполагаемый рост к фактическим показателям составляет:

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС 2

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС 2 Требования к геодезическому обеспечению сертификации государственных аэродромов Requirements for geodesic support to state owned aerodrome certification Яковлев / Jakovlev A. Алексей Иванович (vka@mil.ru)

Подробнее

I. Сокращения и определения. 1. В настоящих Правилах используются следующие сокращения: АРП - автоматический радиопеленгатор

I. Сокращения и определения. 1. В настоящих Правилах используются следующие сокращения: АРП - автоматический радиопеленгатор 1 Приложение к приказу начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов от «28» июня 2010 года 70 АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «НОРМЫ ГОДНОСТИ

Подробнее

Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации. Том I Проектирование и эксплуатация аэродромов

Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации. Том I Проектирование и эксплуатация аэродромов Международные стандарты и Рекомендуемая практика Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации Аэродромы Том I Проектирование и эксплуатация аэродромов Настоящее издание включает все поправки,

Подробнее

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)

Подробнее

Вопросы корректировки схем маневрирования в районе аэродрома при переходе на QNH

Вопросы корректировки схем маневрирования в районе аэродрома при переходе на QNH Филиал «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА Вопросы корректировки схем маневрирования в районе аэродрома при переходе на QNH Москва 27 мая 2014 г Анализ основных проблем, связанных с переходом к опубликованию

Подробнее

ФГУП «ГосНИИ «Аэронавигация»

ФГУП «ГосНИИ «Аэронавигация» ФГУП «ГосНИИ «Аэронавигация» Информационно-методическое письмо 8 по вопросам организации и проведения геодезической съёмки аэронавигационных ориентиров и препятствий на гражданских аэродромах и воздушных

Подробнее

АССАМБЛЕЯ 38-Я СЕССИЯ

АССАМБЛЕЯ 38-Я СЕССИЯ Международная организация гражданской авиации РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ TE/52 23/08/13 АССАМБЛЕЯ 38-Я СЕССИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ Пункт 38 повестки дня. Прочие вопросы, подлежащие рассмотрению Технической комиссией

Подробнее

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХПГ-1 РОССИЯ 20 АВГ 15

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХПГ-1 РОССИЯ 20 АВГ 15 АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХПГ-1 РОССИЯ 20 АВГ 15 АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. УХПГ ТИГИЛЬ УХПГ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 1. Контрольная точка аэродрома

Подробнее

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Национальное бюро статистики Республики Молдова. Culegere statistică. Статистический сборник

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Национальное бюро статистики Республики Молдова. Culegere statistică. Статистический сборник Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova Национальное бюро статистики Республики Молдова Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi, în profil teritorial la 1 ianuarie 2011 Culegere statistică

Подробнее

Adoptarea standardelor altor ţări ca standarde naţionale

Adoptarea standardelor altor ţări ca standarde naţionale COD DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII Principiile şi metodologia standardizării Adoptarea standardelor altor ţări ca standarde naţionale Ediţie oficială MOLDOVA-STANDARD Chişinău CSM 01.120

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

Chat romanesc Chat romanesc Intrand in comunitatea noastra, vei gasi multe chat romanesc si evenimente placute, cum ar fi competitiile intre utilizatori la jocurile Trivia,Fazan,Srabble,Macao s. Camerele

Подробнее

УХВП ПЛАСТУН АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХВП-1 РОССИЯ 30 МАР 17 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. АД 2.1

УХВП ПЛАСТУН АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХВП-1 РОССИЯ 30 МАР 17 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. АД 2.1 АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХВП-1 РОССИЯ 30 МАР 17 АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ. УХВП ПЛАСТУН УХВП АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ. 1. Контрольная

Подробнее

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХНУ-1 РОССИЯ 28 АПР 16 УХНУ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ.

АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХНУ-1 РОССИЯ 28 АПР 16 УХНУ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. АИП КНИГА 4 АD 2.1 УХНУ-1 РОССИЯ 28 АПР 16 АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. УХНУ УРГАЛАН УХНУ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 1. Контрольная точка аэродрома

Подробнее

Г л а в а I. ЧТО ТАКОЕ АЭРОДРОМ?

Г л а в а I. ЧТО ТАКОЕ АЭРОДРОМ? 6 Г л а в а I. ЧТО ТАКОЕ АЭРОДРОМ? В разной технической литературе появляются формулировки, определяющие понятие аэродрома и его элементов. Правильнее было бы ориентироваться на определения, приведенные

Подробнее

Руководителям территориальных органов Росавиации. Руководителям организаций гражданской авиации. Информация по безопасности полетов 26

Руководителям территориальных органов Росавиации. Руководителям организаций гражданской авиации. Информация по безопасности полетов 26 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНТРАНС РОССИИ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ) Руководителям территориальных органов Росавиации Руководителям организаций гражданской

Подробнее

Lucrarea de laborator 4 (503) EVOLUŢIA, ECOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL ORGANISMELOR (50 puncte)

Lucrarea de laborator 4 (503) EVOLUŢIA, ECOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL ORGANISMELOR (50 puncte) Lucrarea de laborator 4 (503) EVOLUŢIA, ECOLOGIA ŞI COMPORTAMENTUL ORGANISMELOR (50 puncte) În acest laborator veţi lucra la calculator. Aşezaţi-vă în faţa calculatorului şi răspundeţi la întrebările 1

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 31 января 2011 г. N 29

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 31 января 2011 г. N 29 Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19983 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 31 января 2011 г. N 29 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ В РАЙОНЕ АЭРОУЗЛА,

Подробнее

Аэродромы. Международные стандарты и Рекомендуемая практика. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации

Аэродромы. Международные стандарты и Рекомендуемая практика. Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации Международные стандарты и Рекомендуемая практика Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации Аэродромы Том I Проектирование и эксплуатация аэродромов Настоящее издание включает все поправки,

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ. г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ. г. Москва МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ г. Москва 48 Г МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА Часть Настоящие Авиационные правила (часть 139 "Сертификация аэродромов") одобрены

Подробнее

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по производству полетов в районе аэроузла

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по производству полетов в районе аэроузла 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу Минтранса России от 31 января 2011 года 29 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по производству полетов в районе аэроузла I. Общие положения 1.1. Аэродромы, вертодромы аэроузла. Класс аэродромов,

Подробнее

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АЭРОДРОМА (ВЕРТОДРОМА)

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АЭРОДРОМА (ВЕРТОДРОМА) АЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АЭРОДРОМА (ВЕРТОДРОМА) Доклад на заседании информационно-методического семинара С.Л.Белогородский, Г.Н.Кувыркова, Н.И.Недзвецкая, В.М.Стрельников, Л.Н.Щукина 26-27 апрель, 2011

Подробнее

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации. Проектирование маршрутов полётов

Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации. Проектирование маршрутов полётов Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации Проектирование маршрутов полётов - набор инструментов для ведения базы аэронавигационных данных, проектирования маршрутов вылета, подхода и посадки,

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 8 июля 2015 г. 685 МОСКВА О внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации Правительство

Подробнее

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...20

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...20 1 0 2 3 BHCI3* BHCS3* PG2VQ103 PS2VQ103 H H 1 0 2 3 (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...20 IOAA-656 (09.2015/1) УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, Плита «Hansa» объединяет в себе такие

Подробнее

Авиационные правила Кыргызской Республики АПКР-14 "Аэродромы" Содержание

Авиационные правила Кыргызской Республики АПКР-14 Аэродромы Содержание Авиационные правила Кыргызской Республики АПКР-14 "Аэродромы" Содержание Раздел I. Проектирование, эксплуатация и сертификация аэродромов Глава 1. Общие требования к аэродромам Глава 2. Данные аэродрома

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05 сентября 2011 г. Москва 743 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Правительство Российской

Подробнее

ПО ТИПОВЫМ ПРАВИЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПО ТИПОВЫМ ПРАВИЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ТИПОВЫМ ПРАВИЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И Руководство по типовым правилам национального регулирования производства полетов и сохранения летной годности воздушных судов Вое 9388-АМ/918 Второе издание

Подробнее

Обеспечение безопасности полетов в аэропорту Пулково

Обеспечение безопасности полетов в аэропорту Пулково Обеспечение безопасности полетов в аэропорту Пулково План обеспечения безопасности в аэропорту Пулково Разделы плана: Система управления безопасностью полетов Спасательная и пожарная службы План управления

Подробнее

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.4 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.4

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.4 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.4 24 February 2011 Соглашение О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных

Подробнее

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА. Часть 139 СЕРТИФИКАЦИЯ АЭРОДРОМОВ. Том II СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДРОМАМ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА. Часть 139 СЕРТИФИКАЦИЯ АЭРОДРОМОВ. Том II СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДРОМАМ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА Часть 139 СЕРТИФИКАЦИЯ АЭРОДРОМОВ Том II СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДРОМАМ Издание второе 2012 г. 2 Авиационные правила Настоящие Авиационные

Подробнее

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...21

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...21 BHC* PBP2VQ20FT (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ...2 (RO) INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE...21 IOAA-51/804624 (11.2010/1) УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, Плита «Hansa» объединяет в себе такие качества, как исключительная

Подробнее